REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pn. Pewny start. 2. Realizatorem projektu jest. 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie zawartej umowy nr UDA- POKL /13-00 z Województwem Łódzkim. 4. Okres realizacji projektu dotyczy okresu od r. do r. 5. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny. 6. Uczestnikami projektu mogą zostać uczennice i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach oraz Gimnazjum w Brzezinach. 7. Realizacja w ramach projektu zadań: 1/ dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 2/ dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 3/ konsultacji indywidualnych i warsztatowych zajęć aktywizacyjnych w ramach wsparcia istniejącego w Gimnazjum w Brzezinach Szkolnego Ośrodka Kariery ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów 2 szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Miasta Brzeziny, stanowi wsparcie programów rozwojowych wskazanych szkół. 8. Celem głównym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów SP 1, SP 2 i Gimnazjum w Brzezinach z terenu Miasta Brzeziny poprzez rozszerzenie programów rozwojowych placówek o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych, dydaktycznowyrównawcze oraz związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. 9. Celami szczegółowymi są: 1/ Wzrost o min. 30% wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych dotyczących porozumiewania się w języku ojczystym, obcym, kompetencji informatycznych, podstawowych kompetencji matematycznych i naukowotechnicznych, świadomości i ekspresji kulturalnej u 129 zdolnych i przeciętnie zdolnych uczniów SP1, SP2 i Gimnazjum z Miasta Brzeziny do r. poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego, niemieckiego, informatyki, matematyki, przyrodniczo-ekologicznych, plastycznych i muzyczno-tanecznych.

2 2/ Zmniejszenie o min.30% dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji kluczowych dotyczących porozumiewania się w języku ojczystym, obcym, podstawowych kompetencji matematycznych wśród 84 uczniów SP1, SP2 i Gimnazjum z Miasta Brzeziny ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie do r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych z języka polskiego, angielskiego i matematyki. 3/ Zwiększenie świadomości u 108 uczniów Gimnazjum z Miasta Brzeziny na temat własnych predyspozycji i wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia w okresie do r. poprzez udział we wsparciu oferowanym przez Szkolny Ośrodek Kariery. 11. Biuro Projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny, pokój Nr 128, Tel II. Zasady rekrutacji Rekrutację przeprowadzają Dyrektorzy szkół (każdy w kierowanej przez siebie placówce). 2. Rekrutacja do projektu będzie się odbywała poprzez przekazanie informacji o planowanych działaniach uczniom i ich rodzicom na zebraniach szkolnych i na godzinach wychowawczych oraz w ogłoszeniach w lokalnej gazecie BIS i na stronach WWW szkół i Urzędu. 3. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w terminie r r. w każdej placówce szkolnej: 4. W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestnictwa w danych zajęciach, będzie większa niż zakładana liczba miejsc w danej grupie, pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową, która będzie uzupełniana także w czasie trwania projektu. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, mogą zostać włączone do projektu w wyniku rezygnacji uczestnika z listy zasadniczej. 5. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia wskazanych szkół, zainteresowanego udziałem w projekcie. 6. O miejscu na liście rekrutacyjnej decydują następujące kryteria według kolejności: - w przypadku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: wyniki w nauce (wyższa średnia ocen z danego przedmiotu min 4.00, niższy średni dochód z 2013 r. na członka rodziny, kolejność zgłoszeń; - w przypadku dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i warsztatowych zajęć aktywizacyjnych w ramach wsparcia istniejącego w Gimnazjum w Brzezinach Szkolnego Ośrodka Kariery: diagnoza nauczyciela lub wskazanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, niższy średni dochód z 2013 r. na członka rodziny, kolejność zgłoszeń; - w przypadku konsultacji indywidualnych w ramach wsparcia istniejącego w Gimnazjum w Brzezinach Szkolnego Ośrodka Kariery udział wezmą wszyscy uczniowie klas III. 7. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiega z zachowaniem zasady równości szans (w tym równości płci i jednakowego dostępu).

3 8. Zgłoszenia uczniów, chętnych do udziału w projekcie będą przyjmowane w sekretariatach przedmiotowych szkół. Dopuszcza się zgłoszenie 1 osoby maksymalnie do udziału w 2 rodzajach zajęć. 9. Każde zgłoszenie musi być zarejestrowane w rejestrze zgłoszeń prowadzonym w sekretariacie danej szkoły. 10. Za proces przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie odpowiadając pracownicy pełniący nadzór nad czynnościami administracyjnymi w danej szkole. 11. Po zakończeniu okresu rekrutacji, pracownicy pełniący nadzór nad czynnościami administracyjnymi w szkole złożą do Biura projektu listy uczestników na określone zajęcia. 12. Kwalifikowalność do objęcia wsparciem przyjętych do projektu osób zostanie potwierdzona przez Dyrektorów placówek w postaci złożonego do Biura projektu dokumentu zaświadczającego fakt posiadania statusu ucznia wskazanych szkół przez osoby wpisane na listę uczestników. Ponadto, kwalifikowalność zostanie potwierdzona przez przedstawicieli ustawowych uczniów w złożonych oświadczeniach. 13. Warunkiem uczestnictwa w projekcie ucznia jest podpisanie przez jego przedstawiciela ustawowego w jego imieniu i na jego rzecz wszystkich niezbędnych do realizacji projektu dokumentów: 1/ Deklaracji uczestnictwa w projekcie, przy czym przedstawiciel ustawowy ponosi prawną odpowiedzialność za realizację zobowiązań wynikających z powyższej Deklaracji (wzór stanowi załącznik Nr 1), 2/ Oświadczenie przedstawiciela ustawowego Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi załącznik Nr 2), 3/ Kwestionariusz osobowy zawierający dane osobowe uczestnika projektu powierzone do przetwarzania (wzór stanowi załącznik Nr 3). 4/ Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie (wzór stanowi załącznik Nr 4). 14. Odmowa podpisania przez przedstawiciela ustawowego ucznia Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami będzie równoznaczna z rezygnacją z udziału dziecka w projekcie. III. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w projekcie 3. Opis planowanych działań 1. Dla uczestników projektu przeprowadzone zostaną w okresie r r., w terminach zgodnych z kalendarzem szkolnym, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, konsultacje indywidualne i warsztatowe zajęcia aktywizacyjne w ramach wsparcia istniejącego w Gimnazjum w Brzezinach Szkolnego Ośrodka Kariery 2. Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach zostaną zorganizowane następujące rodzaje zajęć: 1/Zadanie 1. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny:

4 - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa Nr 1, 64h lekcyjne) - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa Nr 2, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa Nr 3, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo ekologiczne (1 grupa Nr 4, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa Nr 5, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa Nr 6, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy Nr 7 i Nr 8, 64h lekcyjne w każdej grupie), 2/ Zadanie 2. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy Nr 9 i Nr 10, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy Nr 11 i Nr 12, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa Nr 13, 64h lekcyjne). 3. Dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach zostaną zorganizowane następujące rodzaje zajęć: 1/Zadanie 1. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny: - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa Nr 14, 64h lekcyjne) - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa Nr 15, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa Nr 16, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo ekologiczne (1 grupa Nr 17, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa Nr 18, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa Nr 19, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (2 grupy Nr 20 i Nr 21, 64h lekcyjne w każdej grupie), 2/ Zadanie 2. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy Nr 22 i Nr 23, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy Nr 24 i Nr 25, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa Nr 26, 64h lekcyjne). 4. Dla uczniów Gimnazjum w Brzezinach zostaną zorganizowane następujące rodzaje zajęć:

5 1/Zadanie 1. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny: - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego (1 grupa Nr 27, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki (1 grupa Nr 28, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z informatyki (1 grupa Nr 29, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyrodniczo ekologiczne (1 grupa Nr 30, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne plastyczne (1 grupa Nr 31, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne muzyczno-taneczne (1 grupa Nr 32, 64h lekcyjne), - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (1 grupa Nr 33, 64h lekcyjne). 2/ Zadanie 2. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Miasta Brzeziny: - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (2 grupy Nr 34 i Nr 35, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (2 grupy Nr 36 i Nr 37, 64h lekcyjne w każdej grupie), - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (1 grupa Nr 38, 64h lekcyjne). 3 / Zadanie 3.Wsparcie istniejącego Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum z Miasta Brzeziny poprzez realizację zajęć dla uczniów III klas: - konsultacje indywidualne (54h lekcyjne), - warsztatowe zajęcia aktywizacyjne (4 grupy Nr 39, Nr 40, Nr 41 i Nr 42, 64h lekcyjne w każdej grupie) 5. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z miesięcznymi szczegółowymi planami zajęć w przedmiotowych szkołach w grupach około 8 osobowych. 6. Przez godzinę lekcyjna należy rozumieć 45 minut. 4. Uczestnictwo w projekcie 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w czasie trwania projektu, do których zostanie zakwalifikowany. 2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego. 3. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% liczby godzin lekcyjnych przewidzianych dla każdego uczestnika w danej grupie. 4. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez uczestnika, jest on skreślany z listy danych zajęć. Jeśli osoba jest uczestnikiem tylko tych zajęć, traci ona status uczestnika projektu. 5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia osoby z udziału w danych zajęciach jej miejsce zajmują kolejno osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowanie do projektu ucznia z listy rezerwowej odbywa się zgodnie z procedurą określoną w Dziale II niniejszego regulaminu.

6 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu lub wychowawca ma obowiązek przedstawić pisemnie powody rezygnacji. 7. Warunkiem ukończenia projektu i uzyskania dyplomu jest wymagana frekwencja oraz uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego o poczynionych postępach. 8. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na początku i końcu projektu. 9. Ankietę ewaluacyjną uczniowie gimnazjum wypełniają samodzielnie. W imieniu uczniów szkół podstawowych, ankietę wypełniają ich przedstawiciele ustawowi. 10. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu. 11. Za wymienione obowiązki ciążące na Uczestniku Projektu pełną odpowiedzialność ponosi jego przedstawiciel ustawowy. 5. Monitoring i kontrola realizacji projektu 1. Dyrektor danej szkoły jest zobowiązany do przekazania szczegółowego (w rozbiciu na miesiące) planu prowadzonych zajęć do Biura Projektu w terminie do r. 2. Wszelkie zmiany w planie przeprowadzonych zajęć Pracownik administracyjny szkoły zgłasza na piśmie składając w/w plan zajęć ponownie w Biurze projektu nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. W przypadku gdy zaistniała zmiana jest wynikiem zdarzenia losowego, należy powiadomić o niej Biuro projektu drogą elektroniczną oraz drogą pisemną najpóźniej następnego dnia po wystąpieniu zdarzenia. 3. Pomiar rezultatów twardych będzie wykonywany na bieżąco przez pracownika biura projektu. 4. Rezultaty miękkie będą mierzone poprzez testy wiedzy/umiejętności i ankiety ewaluacyjne. 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia prowadzą bieżącą kontrolę osiągnięć uczniów na zajęciach, którego podsumowaniem będzie pisemna opinia o każdym uczestniku wydana na zakończenie jego udziału w projekcie, przekazana następnie do Biura projektu. Monitorowanie dostosowania sposobu udzielania wsparcia do oczekiwań uczniów odbywać się będzie poprzez obserwacje i rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami, kontrolę frekwencji na zajęciach, bieżące hospitacje zajęć dokonywane przez Dyrektorów szkół. 6. Dyrektorzy szkół stale monitorują frekwencję uczestników poszczególnych zajęć i konsultują przyczyny nieobecności uczniów z nauczycielem prowadzącym. 7. W przypadku, gdy uczeń przekroczy dopuszczalne 20% nieobecności, fakt ten zgłaszany jest przez nauczyciela prowadzącego do Biura projektu. Wraz z informacją Dyrektor danej szkoły bądź osoba przez niego wskazana przekazuje do Biura projektu dane osoby z listy rezerwowej, która zastąpi wykluczonego z zajęć ucznia. Jeśli osoba nie była wcześniej uczestnikiem projektu, przekazywane są jej dane z potwierdzeniem kwalifikowalności do udziału w projekcie. 8. W przypadku, gdy osoba z listy rezerwowej nie była wcześniej uczestnikiem projektu, z jej rodzicem lub opiekunem prawnym podpisana zostanie Deklaracja uczestnictwa w projekcie. 9. Przewiduje się przeprowadzanie przez członków Zespołu Projektowego wyrywkowych kontroli prowadzenia zajęć ujętych w projekcie w placówkach oświatowych realizujących projekt.

7 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Regulamin i ewentualne jego zmiany będą publikowane na stronie internetowej 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe oraz zasady regulujące wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także odpowiednie akty prawa krajowego i Unii Europejskiej, w szczególności: a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej K (2007)4547 z dnia 28 września 2007 r., b) Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , c) System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późn. zm., d) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), e) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm. Tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.), f) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U nr 113, poz. 759 ze zm.) g) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U nr 84, poz. 712)

8

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo