S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH"

Transkrypt

1 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY EURO NA "WYKONANIE I DOSTAWE 10 SZTUK AUTOBUSÓW SZYNOWYCH O NAPEDZIE SPALINOWYM WRAZ Z, MOZLIWOSCIA, UDZIELENIA ZAMOWIEN UZUPELNIAJACYCH, STANOWIACYCH NIE WIECEJ NIZ 20 % WARTIOSCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO" SZCZECIN, 2009

2 2 / 42 I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego: Szczecin, dnia 18 wrzesnia 2009L Znak sprawy: WOiRZL - II / WW / 3332 /12/09 1. Województwo Zachodniopomorskie - Urzad Marszalkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy Szczecin Województwo Zachodniopomorskie tel.: O fax: NIP REGON adres e mail: 2. Zamawiajacy jest organem wladzy regionalnej lub lokalnej wykonujacym ogólne uslugi publiczne. 3. Zamawiajacy nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajacych. II. Tryb udzielenia zamówienia: l. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. l i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004L - Prawo zamówien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 L, Nr 223, poz dalej: "ustawa PZP"), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"). 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje sie przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP. 3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje sie przepisy dotyczace dostaw. 4. Szacunkowa wartosc zamówienia publicznego przekracza równowartosc kwoty euro, tj. kwote ,60 zlotych. III. Opis przedmiotu zamówienia: l. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 10 sztuk autobusów szynowych o napedzie spalinowym wraz z mozliwoscia udzielenia zamówien uzupelniajacych, stanowiacych nie wiecej niz 20% wartosci zamówienia podstawowego. 2. Kazdy z zamawianych autobusów szynowych musi posiadac ogólem minimum 300 miejsc, w tym minimum 150 stalych miejsc siedzacych. Dzienny przebieg kazdego szynobusu szacuje sie na kolo 700 km. 3. Zamawiane autobusy szynowe musza byc wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w zalaczniku do SIWZ. 4. Autobusy szynowe powinny spelniac warunki techniczne i wymagania zapewniajace bezpieczenstwo ruchu, bezpieczenstwo przewozu osób i rzeczy oraz ochrone srodowiska zgodnie z ustawa z dnia 28 marca 2003 L o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 L Nr 16, poz. 94 ze zm.), a w szczególnosci odpowiadac warunkom technicznym eksploatacji pojazdów szynowych, okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005L sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005 L, nr 212, poz. 1771).

3 3 / Zamawiajaey wymaga, aby zamawiane autobusy szynowe posiadaly swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego, wydane przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego i spelnialy warunki umozliwiajace wydanie swiadectwa sprawnosci technicznej pojazdu szynowego, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie swiadectw sprawnosci technicznej pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2005r., Nr 37.poz.330 ze zm.). 6. Dla systemu monitoringu CCTV i rejestracji parametrów bezpieczenstwa wymagana jest zgodnosc z ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedno Dz. U. z 2005 r., Nr 145 poz.1221 ze zm.). 7. Dla urzadzl~n radiotelefonicznych konieczna jest zgodnosc z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73 poz. 852 ze zm.) oraz ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o Transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94 ze zm.). 8. Konstrukcja, parametry techniczne i eksploatacyjne autobusów szynowych powinny spelniac wymagania odpowiednich norm PN, ISO, lec, CEN/CENELEC, kart UIC, zalecen ERRI (ORE). 9. Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie wykonywania autobusów szynowych zostaly wykonane wszystkie wymagane badania i próby. 10. Zamawiajacy wymaga, aby autobusy szynowe podlegaly odbiorowi technicznemu dokonywanemu przez osobe lub osoby wskazane przez Zamawiajacego, wedlug zasad okreslonych w dokumentacji odbieranego autobusu szynowego, obowiazujacych przepisach oraz w SIWZ. 11. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca, dostarczyl Zamawiajacemu wraz z kazdym autobusem szynowym (najpózniej w terminie jego odbioru) nastepujace dokumenty: 1) Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego. 2) Dokumentacje techniczno - ruchowa pojazdu, jego zespolów i podzespolów niezbedna do prawidlowej eksploatacji pojazdu. 3) Warunki Techniczne Odbioru pojazdu kolejowego, jego zespolów i podzespolów. 4) Dokuml~ntacje konstrukcyjna wraz z warunkami technicznymi wykonania, w zakresie okreslonym umowa o dostawie pojazdu kolejowego. 5) Dokumentacje systemu utrzymania (DSU) uzgodniona z zamawiajacym. 12. Dokumentacja, o której mowa powyzej, musi byc sporzadzona w jezyku polskim. 13. Wykonawca, zobowiazuje sie do przeprowadzenia na wlasny koszt szkolenia z zakresu utrzymania i eksploatacji autobusów szynowych objetych przedmiotem zamówienia dla wskazanych przez Zamawiajacego 6 pracowników zaplecza technicznego odpowiedzialnych za przeprowadzanie prac okreslonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania do Poziomu Utrzymania 2 wlacznie, oraz 18 maszynistów. Szkolenia te powinny zakonczyc sie przed dniem dostawy pierwszego autobusu szynowego. Wykonawca ponosi koszty szkolenia, w tym koszty przejazdu i zakwaterowania osób, o których mowa wyzej, w czasie ich szkolenia. 14. Wykonawca udziela gwarancji na bezawaryjna prace kazdego autobusu szynowego w wymiarze 36 miesiecy od dnia przekazania tego autobusu szynowego Zamawiajacemu. Ponadto Wykonawca udziela gwarancji na: 1) powloki malarskie - 10 lat od dnia przekazania Zamawiajacemu kazdego autobusu szynowego, 2) zabezpieczenie antykorozyjne - 20 lat od dnia przekazania Zamawiajacemu kazdego autobusu szynowego. 15. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie 10 sztuk autobusów szynowych o napedzie spalinowym,

4 ) dostawe kazdego z wykonanych autobusów szynowych do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od daty jego odbioru technicznego przeprowadzonego w siedzibie Wykonawcy, 16. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, stanowiacych nie wiecej niz 20% wartosci zamówienia podstawowego. 17. Terminy wykonania poszczególnych autobusów szynowych okresla Wykonawca, zgodnie z wymogami SIWZ. 18. Za termin wykonania calosci zamówienia uznaje sie dzien sporzadzenia protokolu przekazania do eksploatacji ostatniego autobusu szynowego po jego dostarczeniu do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego. 19. Istotne postanowienia dotyczace opisu przedmiotu zamówienia - "Wymagania techniczne dla pojazdów szynowych napedem spalinowym" zawiera zalacznik nr 4 do SIWZ. 20. Niniejsza specyfikacja okresla wymagania minimalne. Zamawiajacy akceptuje rozwiazania równowazne o parametrach równowaznych lub lepszych. CPV: Tabor kolejowy. Zamówienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamówien rzadowych (GPA). IV. Opiis czesci zamówienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert cze~~ciowych: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych. V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich skladanie: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych. VI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okolicznosci, po których zaistnieniu beda one udzielane, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamówien: Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielania zamówien uzupelniajacych w wysokosci nie wiekszej niz 20% wartosci zamówienia podstawowego. VII. Termin wykonania zamówienia: 1. Ustala sie telmin wykonania calosci przedmiotu umowy na dzien 30 listopada 2012 L 2. Harmonogram dostaw poszczególnych autobusów szynowych: 11pierwszy autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 wrzesnia 20 l OL, 21 drugi autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2011 L, 31 trzeci autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2011 L, 41 czwarty autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2011 L, 51 piaty autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2011 L, 61 szósty autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2012 r., 71 siódmy autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2012 L, 81 ósmy autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2012 L,

5 5 / 42 9/ dziewiaty autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 pazdziernika 2012 L, 10/ dziesiaty autobus szynowy nie pózniej niz do dnia 30 listopada 2012 L 3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaoferuje termin krótszy niz zostal okreslony w ww. harmonogramie dostaw (rozdzial VII pkt 2), poinformuje o tym Zamawiajacego nie pózniej niz 3 miesiace przed tym terminem. VIII. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków: W warunki: postepowaniu wziac moga udzial Wykonawcy, którzy spelniaja nastepujace 1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówien publicznych, który stanowi jak nastepuje: 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 1) wykonawców, którzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadlego; 3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,

6 6 / 42 przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; 10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;. 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równiez wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. l pkt 2 lub art. 67 ust. l pkt l i 2; 2) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; 3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnianie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 4) nie,vniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie okresu zwiazania oferta." 5. Warunkiem szczególnym w zakresie posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiazania innych podmiotów do udostepniania potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia jest wykazanie, ze Wykonawca legitymuje sie wykonaniem dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zalaczenia dokumentów potwierdzajacych, ze te dostawy zostaly wykonane nalezycie. Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz w ciagu ostatnich trzech lat wykonal i dostarczyl minimum szesc autobusów szynowych o napedzie

7 7 / 42 spalinowym. W przypadku Wykonawców wystepujacych wspólnie ww. warunek spelniaja lacznie. 6. Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu w oparciu o analize oswiadczen lub dokumentów zalaczonych do oferty poprzez wypelnienie druku ZP Informacja o spelnianiu przez wykonawców warunków udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadzie: spelnia / nie spelnia. IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu oraz w celu pohvierdzenia, ze oferowane uslugi lub dostawy odpowiadaja wymaganiom okr,eslonym przez Zamawiajacego: 1. Potwierdzenie przez wykonawców spelniania warunków udzialu w postepowaniu, opisanych szczególowo w rozdziale VIII SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego, nastapi w oparciu o analize przedlozonych przez wykonawce oswiadczen lub dokumentów, o których mowa ponizej: 2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówien publicznych, zwanej dalej "ustawa", Zamawiajacy :~ada, w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, nastepujacych dokumentów: 1.) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji d.zialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 2.) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 3.) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 4.) aktualnych zaswiadczen wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; 5.) Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1), 3) i 4) rozdzialu IX pkt 2. sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; b) nie zah~ga z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na

8 8 / 42 raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione ni(~wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; 6.) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego w pkt 5 rozdzialu VIII SIWZ, warunku posiadania przez wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiazania innych podmiotów do udostepniania potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiajacy zada przedlozenia: a) Wykazu dostaw (na zalaczniku nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy -w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Do wykazu nalezy dolaczyc dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie wymienionych dostaw. b) Do kazdego wypelnionego wiersza tabeli w zalaczniku nr 3, musi byc zalaczony dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie dostaw, tj. tzw. referencje, listy polecajace, opinie, itp. W kolumnie 5 ww. tabeli Zamawiajacy bedzie bral pod uwage date zakonczenia wykonywania dostaw, która nie moze byc wczesniejsza niz trzy lata liczone od daty wszczecia przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7) Pozostale dokumenty: l) Zalacznik nr l do SIWZ - Oferta cenowa Wykonawcy. 2) Zalacznik nr 2 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowani u. 3) Zalacznik nr 4 do SIWZ - Wymagania techniczne dla pojazdów szynowych z napedem spalinowym. 4) Dowód wniesienia wadium. 3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed. uplywem terminu skladania ofert, sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich waznosci okreslonych powyzej. Z powyzszych dokumentów wynikac musi, ze wykonawca spelnia warunki okreslone w rozdziale VIII. SIWZ. 5. Do oferty zalaczyc nalezy takze oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu -- zgodnie z zalacznikiem nr 2 do SIWZ.

9 9 / W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega sie wspólnie kilku Wykonawców do oferty winni zalaczyc dokument pelnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycja art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zanlówienia Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia skladaja oswiadczenia lub dokumenty o których mowa w ogloszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania: lacznie albo osobno. 8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulujacej wspólprace Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. 9. Jezeli z przedstawionych dokumentów wynika, ze osoba, która podpisala oferte nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty zalaczyc nalezy dokument pelnomocnictwa wystawionego w sposób okreslony przepisami prawa cywilnego. W przypadku zlozenia kopii pelnomocnictwa musi byc ono potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa lub notariusza. 10. Dokumenty (z zastrzezeniem dokumentu pelnomocnictwa i dowodu wniesienia wadium), o których mowa w Ogloszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy moga skladac w folmie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce, tj. przez osobe uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu, gdy zlozona przez Wykonawce kopia dokumentu bedzie nieczyteina lub bedzie budzic watpliwosci co do jej prawdziwosci. 12. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty lub oswiadczenia sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce. Zasada ta rozciaga sie takze na skladane w toku postepowania wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp. 13. Dodatkowo do oferty zalaczyc nalezy dokument potwierdzajacy wniesienie wadium. 14. Zasady wnoszenia wadium opisane sa szczególowo w rozdziale XI. SIWZ. x. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami ora:,; przekazywania oswiadczen i dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego, jezeli zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie droga elektroniczna: 1. Zamawiajacy i Wykonawcy w zakresie skladania oswiadczen, wniosków, zawiadomien oraz informacji porozumiewac sie beda za pomoca faksu (nr: , ), z zastrzezeniem, ze dla zlozenia oferty oraz protestu wymagana jest forma pisemna. 2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje sie poprzez zlozenie pisma osobiscie albo przeslanie listu poleconego pod nastepujacy adres: WojewÓdztwa Zachodniopomorskie - Urzad Marszalkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Wieloosobowe Stanowisko ds. ZamÓwien Publicznych

10 10 / 42 Wydzial Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Pilsudskiego Szczecin W tym przypadku data zlozenia oswiadczenia woli jest data wplywu pisma na wskazany wyzej adres. 3. Jezeli oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sa faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania. 4. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie z Wykonawcami droga elektroniczna za pomoca adresu: 5. Wykonawca moze zwrócic. sie o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert. 6. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia zródla zapytania, a takze zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ. 7. Zamawiajacy nie bedzie udzielal ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania, w sprawach wymagajacych zachowania fonny pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie beda wiazace dla Zamawiajacego i Wykonawców. 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami w zwiazku z toczacym sie postepowaniem sa: w zakresie proceduralnym: Wieslawa Wyszkowska, ul. Pilsudskiego 40-42, Szczecin, tel.: O , w zakresie merytorycznym: Slawomir Kocot ul. Holdu Pruskiego 8, Szczecin, tel.: XI. Wymagania dotyczace wadium: l. Zamawiajacy zada wniesienia wadium. 2. Wadium wynosi: ,00 zl (slownie: trzy miliony zlotych). 3. Wadium moze byc wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach: l) pieniadzu; 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spóldzielczej kasy oszczednosciowokredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pózno zm.). 4. UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniadzu nalezy wskazac dane identyfikujace postepowanie, tak aby przyporzadkowanie wadium do danego postepowania nie budzilo zadnych watpliwosci, przykladowo: "wadium w przetargu nieograniczonym na wykonanie i dostawe 1Osztuk autobusów szynowych o napedzie spalinowym ", itp. 5. Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna winno zawierac w dokumencie poreczenia lub gwarancji oznaczenie postepowania którego wadium dotyczy, zgodnie z przykladem wskazanym powyzej. 6. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia wnoszone w formie innej niz pieniezna musi byc wystawione na wszystkich lub

11 11 / 42 w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku z nich). 7. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert. 8. Wadium wniesione w formie pienieznej musi wplynac na konto zamawiajacego przed terminem skladania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 10. Numer konta Zamawiajacego, na które wnosi sie wadium w formie pienieznej: numer konta bankowego: , PKO BP S.A. 11. Zamawiajacy zwróci wadium wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. 12. Wadium wniesione w formie innej niz pieniezna winno obowiazywac od dnia skladania ofert (a nie od dnia nastepnego) przez caly okres zwiazania oferta, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 13. Dokument wniesienia wadium musi byc zalaczony do oferty. 14. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana: 1) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. 15. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3, nie zlozyl dokumentów lub oswiadczen, o których mowa wart. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn niele;~acych po jego stronie. 16. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, jezeli: 1) uplynal termin zwiazania oferta; 2) zawarto umowe w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy; 3) zamawiajacy uniewaznil postepowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia. 17. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofal oferte przed uplywem terminu skladania ofert; 2) który zostal wykluczony z postepowania; 3) którego oferta zostala odrzucona. 18. Zlozenie przez wykonawce, którego oferta zostala odrzucona lub wykluczonego z postepowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem sie przez wykonawce prawa do wniesienia protestu. XII. Termin zwiazania oferta: l. Termin zwiazania oferta wynosi 90 dni, z tym, ze bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. 2. Przez caly okres zwiazania oferta Wykonawcy winni z wlasnej inicjatywy zabezpieczac swoja oferte wadium, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP. 3. Przy obliczaniu terminu zwiazania oferta nie bierze sie pod uwage okresu zawieszenia biegu tego terminu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia wniesionych protestów. Po

12 12 / 42 ostatecznym rozstrzygnieciu protestów termin zwiazania oferta biegnie dalej, w zwiazku z powyzszym, jezeli wadium wniesiono w formie innej niz pieniezna, to Zamawiajacy w dowolnym czasie, jednak nie pózniej niz na 7 dni przed uplywem waznosci wadiów, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postepowania, do przedluzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnieciu protestu. 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedluzyc termin zwiazania oferta, z tym ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrócic sie do wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 5. Odmowa wyrazenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 6. Przedht~enie okresu zwiazania ofertajest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosei wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. 7. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. XIII. Opns sposobu przygotowania ofert: 1. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim, w formie pisemnej, przy uzyciu formularza stanowiacego zalacznik nr l do SIWZ, wypelnionego na maszynie do pisania, komputerze albo recznie, dlugopisem w sposób czytelny. 2. Nieczy1:elne oferty moga zostac odrzucone. 3. Oferta musi byc zlozona przed uplywem terminu skladania ofert. Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami, oswiadczeniami i dokumentami zamiescic nalezy w kopercie zaadresowanej na Zamawiajacego z nastepujacym dopiskiem: Oferta na "Wykonanie i dostawe 10 sztuk autobusów szynowych o napedzie spalinowym" z dopiskiem "Nie otwierac przed dniem r., godz ". 4. Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte. 5. Wykonawca zlozy oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ. 6. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty i zalaczników byly ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty. 7. Oferty winny byc podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym. 8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósl zmiany winny byc parafowane przez osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. 9. Oferta wraz z wymaganymi zalacznikami, oswiadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 19931'. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z pózno zm.), a Wykonawca skladajac oferte zastrzegl w odniesieniu do tych informacji, ze nie moga byc one udostepnione. Wykonawca nie moze zatrzec informacji podawanych do publicznej wiadomosci podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP). 10. Zaleca sie, aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, ze nie moga byc one udostepnione, zlozyl te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostala, jawna czesc oferty wraz z zalacznikami, oswiadczeniami i dokumentami. 11. Tajemnica przedsiebiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 19931'. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z pózno zm.) sa: nie ujawnione

13 13 / 42 do wiadomosci publicznej infonnacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiebiorstwa, co do których przedsiebiorca podjal niezbedne dzialania w celu zachowania ich poufnosci. 12. Wykonawca moze, przed uplywem tenninu do skladania ofert, zmienic lub wycofac oferte 13. W zakresie skladania oswiadczen woli dotyczacych zmiany i wycofania oferty obowiazuja takie same zasady jak dla skladania ofert, tj. fonna pisemna. 14. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny byc przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: "Zmiana" albo "Wycofanie". 15. ProtokÓl wraz z zalacznikami jest jawny. 16. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, infonnacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i infonnacje skladane przez Zamawiajacego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 17. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. XIV. Mi(~jsceoraz termin skladania i otwarcia ofert: 1. Oferty nalezy skladac w tenninie do dnia r. do godziny w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Marszalkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Pilsudskiego 40-42, Szczecin, pokój Otwarcie ofert jest jawne i nastapi tego samego dnia r. o godzinie w budynku siedziby Urzedu Marszalkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Pilsudskiego 40-42, Szczecin, pokój Oferte zlozona po tenninie zwraca sie bez otwierania po uplywie tenninu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (finny) oraz adresy Wykonawców, a takze infonnacje wskazane wart. 86 ust. 4 ustawy PZP, jezeli ich podanie przez wykonawców bylo wymagane. 5. Infonnacje, o których mowa powyzej wpisuje sie do odpowiedniego protokolu postepowania, którego tresc Zamawiajacy niezwlocznie przekaze na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert. 6. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. XV. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Za najkorzystniejsza oferte uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza liczbe punktów za kryterium oceny ofert, którym jest cena - 100%. 2. Podana przez Wykonawce cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiajacego wydatku na sfinansowanie zamówienia. 3. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zl02:one oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 4. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferty. 5. Wykonawca obowiazany jest przedlozyc oferte cenowa na zalaczniku nr 1.

14 14 / W ofercie cenowej (formularz nr 1) Wykonawca wpisuje laczna cene brutto calosci zamówienia oraz cene pojedynczego autobusu szynowego. 7. W przypadku zlozenia oferty przez podmiot wewnatrzwspólnotowy Zamawiajacy w celu porównania zlozonych ofert do ceny oferty zlozonej przez ten podmiot doliczy podatek od towarów i uslug - VAT obowiazujacy w Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Ceny okreslone przez Wykonawce w Ofercie Cenowej nie beda zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie beda podlegaly waloryzacji. XVI. Informacja dotyczaca walut obcych, w jakich moga byc prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych: 1. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w zlotych polskich (PLN). 2. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. XVII. Opns kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Oferty podlegac beda ocenie na podstawie nastepujacych kryteriów: Cena (waga 100%) 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie wylacznie kryterium ceny. Oceny dokonywac beda czlonkowie komisji przetargowej, stosujac zasade, iz oferta nie odrzucona, zawierajaca najnizsza cene jest oferta najkorzystniej sza. 2. W kryterium "cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: naj nizsza cena brutto Liczba punktów = x 100 pkt x 100 % cena oferty ocenianej brutto 3. Jezeli nie bedzie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 4. Zamawiajacy dokona badania ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu. W przypadku wykluczenia Wykonawcy Zamawiajacy uzna jego oferte za odrzucona. Nastepnie Zamawiajacy dokona oceny, czy oferty Wykonawców niewykluczonych z postepowania nie podlegaja odrzuceniu. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawców wyjasnien dotyczacych tresci zlozonych ofert. 6. Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferty. 7. Zamawiajacy poprawia w ofercie: 1) oczywiste omylki pisarskie, 2) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, którego oferta zostala poprawiona.

15 15 / Jezeli oferta zawierac bedzie razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiajacy zwróci sie w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementów oferty majacych wplyw na wysokosc ceny. 9. Niezwlocznie po wyborze naj korzystniej szej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawców, którzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy ( firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznana ofertom w kryterium oceny ofert i laczna punktacje. XVIII. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: l. Podpisanie umowy na realizacje przedmiotu zamówienia nastapi w terminie zwiazania oferta w siedzibie Zamawiajacego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawca, który zlozy oferte najkorzystniejsza pod wzgledem kryteriów oceny ofert. 2. Podpisanie umowy moze nastapic takze w ten sposób, ze Zamawiajacy przesle Wykonawcy wypelniona umowe w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odesle podpisane egzemplarze w mozliwie najwczesniejszym terminie Zamawiajacemu. Nastepnie Zamawiajacy po podpisaniu umowy odesle Wykonawcy nalezny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku data zawarcia umowy bedzie dzien odebrania podpisanej obustronnie umowy przez wykonawce (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny). 3. Jezeli wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania, o których mowa wart. 93 ust. l ustawy PZP. XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z trescia 7 wzoru umowy (zalacznik nr 5 do SIWZ). xx. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jezeli Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi zalacznik nr 5 do niniejszej SIWZ. XXI. Wskazanie czesci zamówienia, która moze byc powierzona podwykonawcom: Zamawiajacy nie dopuszcza udzialu podwykonawców w realizacji zamówienia. XXII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiajacy zawrze umowe ramowa, jezeli zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej: Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

16 16 / 42 XXIII. Informacje dodatkowe dotyczace wysokosci zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jezeli zamawiajacy przewiduje aukcje elektroniczna. 1. Wszystkie koszty zwiazane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczególnosci z przygotowaniem izlozeniem ofert ponosi Wykonawca skladajacy oferte. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 3. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej. XXIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia: 1. Srodki ochrony prawnej przysluguja Wykonawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia prz(~zzamawiajacego przepisów ustawy. 2. Protest dotyczacy tresci ogloszenia, a takze postanowien siwz, wnosi sie w terminie 14 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej. 3. Protest uwaza sie za wniesiony z chwila, gdy dotarl on do zamawiajacego w taki sposób, ze mógl zapoznac sie z jego trescia w formie pisemnej z dochowaniem wymogów okreslonych w pkt rozdzialu X. SIWZ. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Protest powinien wskazywac oprotestowana czynnosc lub zaniechanie zamawiajacego, a takze zawierac zadanie, zwiezle przytoczenie zarzutów oraz okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajacych wniesienie protestu. 6. Od rozstrzygniecia protestu przysluguje odwolanie, z tym ze brak rozstrzygniecia protestu uznaje sie za jego oddalenie. 7. Odwolanie wnosi sie do Prezesa Urzedu Zamówien Publicznych ( ul. Postepu l7a, Warszawa tel: +48, (0-22) , faks: +48 (0-22) ) w terminie 10 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczesnie przekazujac jego kopie Zamawiajacemu. Zlozenie odwolania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzedu. 8. Odwolanie podlega rozpoznaniu, jezeli uiszczono wpis. 9. Protest uwaza sie za ostatecznie rozstrzygniety jezeli nie wniesiono odwolania - z uplywem terminu do wniesienia odwolania albo w przypadku wniesienia odwolania z dniem wydania postanowienia konczacego postepowanie odwolawcze albo wyroku Krajowej Izby Odwolawczej Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu bieg terminu zwiazania oferta ulega zawieszemu. 11. Na wyrok Krajowej Izby Odwolawczej oraz postanowienia Krajowej Izby Odwolawczej konczace postepowanie odwolawcze przysluguje skarga do Sadu Okregowego w Szczecinie. XXV. Wykaz zalaczników do SIWZ 1. Formularz ofertowy - zalacznik nr Oswiadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu - zalacznik nr Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawom

17 17 / 42 stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - zalacznik nr Wymagania techniczne dla pojazdów szynowych z napedem spalinowym - zalacznik nr Wzór umowy - zalacznik nr 5. podpis Zamawiajacego: (t r " J.,J.-A.Cu

18 18 / 42 Pelna nazwa Wykonawcy: Zalacznik nr 1 do SIWZ Adres siedziby Wykonawcy: NIP:. REGON:. Nr rachunku bankowego:. Nr telefonu:. Nr faksu:. Dane teleadresowe osoby upowaznionej do kontaktowania sie z Zamawiajacym: OFERTA WYKONAWCY I. l. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za: cene netto:. Ccena netto slownie: ) cena brutto:. Ccena brutto slownie: ) poprzez dostarczenie 10 sztuk autobusów szynowych nazwa:. typ:. Cena jednostkowa kazdego autobusu szynowego wynosi: cena netto:. Ccena netto slo'nilie: ) cena brutto:. Ccena brutto slownie: ) 2. Wykonawca udzieli gwarancji na warunkach okreslonych w SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminach okreslonych w SIWZ. II. l. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje do przygotowania i zlozenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy. 2. Oswiadczamy, ze zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa zostala przez nas zaakceptowana i zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na warunkach w niej okreslonych. 3. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Integralna czesc niniejszej oferty stanowia:

19 19 / 42 a) Oryginal lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu pelnomocnictwa do zlozenia oferty - dotyczy Wykonawców skladajacych oferte wspólnie, ewentualnie pozostalych wykonawców dzialajacych przez pelnomocnika. b) Pozostale oswiadczenia i dokumenty wymagane trescia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...., dnia. (podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)..., dnia. (podpis osoby upowaznionej do reprezentacji)

20 20 / 42 Zalacznik nr 2 do SIWZ OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU Oswiadczam, zgodnie z trescia art. 22 ust 1 ustawy - Prawo zamówien publicznych, iz Wykonawca, którego reprezentuje: 1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2. posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 usta\\'y - Prawo zamówien publicznych, który stanowi jak nastepuje: 1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: 1) wykonawców, którzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadlego; 3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; 6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupst~l

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dostawy - 23614-2016 23/01/2016 S16 - - Dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Torun: Rózne urzadzenia i produkty medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ l Wroclaw, dnia 14.08.2008. Szp/FZ/ZP-212/ 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na

Administracja samorzadowa. jest: Dostawa leku - szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18, na Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l/ d o k u m en ty / 3 6 Leszno: Dostawa leku - szczepionki przeciwko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo