Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy"

Transkrypt

1 Charakter prawny decyzji o warunkach zabudowy DR PAWEŁ DANIEL WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W POZNANIU Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1 zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Ratio legis przyjętej regulacji jest zapewnienie ładu przestrzennego gminy 2, gdyż niezbędnym warunkiem wydania wskazanej decyzji jest zapewnienie kontynuacji funkcji oraz zagospodarowania terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Wydawać by się mogło, że ponadośmioletni okres obowiązywania u.p.z.p. oraz wskazanej zasady zgodności inwestycji z obowiązującym ładem przestrzennym powinny skutkować jednolitością doktryny i orzecznictwa co do charakteru prawnego decyzji, o jakiej mowa w art. 59 ust. 1 u.p.z.p. Jak jednak pokazuje analiza zarówno wypowiedzi literatury przedmiotu, jak i orzeczeń sądów administracyjnych brak pełnej zgodności co do charakteru prawnego decyzji o warunkach zabudowy. Istotą powstałego sporu jest kwestia ustalenia, czy decyzja powyższa ma charakter konstytutywny, a więc czy jest to decyzja rozstrzygająca w sposób władczy o prawach i obowiązkach inwestora, czy też ma ona charakter deklaratoryjny potwierdzający jedynie istnienie jego uprawnienia w zakresie możliwości realizacji inwestycji 3. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, w pierwszej kolejności, wypowiedzi zarówno doktryny prawa administracyjnego, jak i sądów administracyjnych co do charakteru prawnego decyzji o warunkach zabudowy, argumentów podnoszonych w celu ich uzasadnienia, a następnie wskazanie, która z przyjętych koncepcji w świetle przepisów regulujących proces inwestycyjny zasługuje na aprobatę. Na wstępie należy przypomnieć, że na gruncie uprzednio obowiązujących przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 4 decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu mogła mieć różny charakter w zależności od tego, czy teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony był na obszarze, dla którego obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli plan taki obowiązywał, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalano w trybie przewidzianym w art. 39 (i n.) powołanej ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym decyzja była wydawana między innymi na podstawie zapisów planu, określając wynikające z niego warunki (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym). Natomiast w sytuacji braku planu miejscowego ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu następowało w trybie szczególnym, przewidzianym przez art. 44 ustawy z 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W świetle zatem uprzednio obowiązującej regulacji decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu stanowiła jego substytut, samodzielnie kształtując stan prawny w zakresie planowania przestrzennego, natomiast jeżeli teren inwestycji był objęty planem miejscowym, taka decyzja w znacznej części stanowiła jedynie informację na temat warunków przewidzianych przez plan miejscowy i nie tworząc nowego stanu prawnego, a jedynie informując o tym, jak kształtują się przepisy prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego miała charakter deklaratywny. Obecnie obowiązująca u.p.z.p. zrezygnowała z wydawania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując jedynie w przywołanym uprzednio art. 59 ust. 1, że zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego wymaga wcześniejszego uzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego też na aktualności zyskała problematyka charakteru prawnego powyższej decyzji, a w szczególności kwestii ustalenia, czy stanowi ona jedynie informację na temat warunków, jakie spełniać musi planowana inwestycja, czy też ma ona charakter władczy, stanowiąc decyzję, mocą której wójt (burmistrz, prezydent) przesądza o dopuszczalności, względnie niedopuszczalności, inwestycji, dla której wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dla części autorów decyzja o warunkach zabudowy, o jakiej mowa w art. 59 ust. 1 u.p.z.p., stanowi klasyczny przykład decyzji deklaratoryjnej. Twierdzenie to jest wywodzone z faktu, iż jej wydanie uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., natomiast ocena ich wystąpienia nie leży w sferze swobodnego uznania organów administracji publicznej 5. Innymi słowy, o ile sporządzona na potrzeby prowadzonego postępowania analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sąsiadującego z działką, na której ma zostać zrealizowana inwestycja, dopuszcza możliwość zrealizowania planowanej inwestycji, a dodatkowo spełnione są wszystkie inne wymagania określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., właściwy organ zobowiązany jest do wydania decyzji o warunkach zabudowy 6. Podobnie, według K. Świderskiego, decyzja o

2 warunkach nie tylko potwierdza legalność zamierzenia inwestycyjnego, ale przede wszystkim wyjaśnia, czy inwestycja stanowić będzie kontynuację istniejącej zabudowy w bliskim sąsiedztwie, a nadto czy teren pod względem infrastruktury technicznej oraz rozwiązań komunikacyjnych nadaje się do intensyfikacji zabudowy 7. Rola zatem omawianej decyzji polega na rozstrzygnięciu, czy planowana inwestycja harmonizuje z dotychczasowym sposobem wykorzystania terenów sąsiadujących z nieruchomością, na której ma być ona zrealizowana, co równocześnie przesądza o tym, że decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi surogatu planu miejscowego ani go nie zastępuje 8. Jej celem jest bowiem przesądzenie o zgodności zamierzonej inwestycji z porządkiem prawnym obowiązującym na danym obszarze, a ponieważ jest wydawana na obszarach bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to przesądza o zgodności zamierzonej inwestycji z tzw. państwowym porządkiem przestrzennym, na który składają się ustawy szczególne i wymogi określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. 9. Ze stanowiskiem powyższym koresponduje również bogate orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące wstrzymania wykonania decyzji o warunkach zabudowy. Sądy podkreślają, że decyzja dotycząca warunków zabudowy kończy jedynie pierwszy etap procesu inwestycyjnego i daje inwestorowi prawo do wystąpienia do organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę. Na jej podstawie nie można rozpocząć realizacji inwestycji, co przesądza o tym, że nie narusza ona żadnych praw i nie powoduje wyrządzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych skutków 10. Konsekwentnie, jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 3 grudnia 2010 r. 11, decyzje o warunkach zabudowy nie tworzą porządku prawnego i nie mają charakteru konstytutywnego stanowią szczegółową informację o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor może na danym terenie wybudować. W orzecznictwie sądów administracyjnych można odnaleźć również twierdzenie, zgodnie z którym decyzja o warunkach zabudowy ma jedynie charakter promesy uprawniającej (łącznie z innymi dokumentami) do ubiegania się o pozwolenie na budowę na terenie w niej wskazanym. Decyzja o warunkach zabudowy nie jest więc aktem upoważniającym do rozpoczęcia czy kontynuowania inwestycji 12. W świetle powyższych uwag decyzja o warunkach zabudowy jawi się jako akt deklaratoryjny, którym organ ją wydający wskazuje na dopuszczalność realizacji planowanego przedsięwzięcia z uwagi na istniejący ład przestrzenny oraz obowiązujące przepisy prawne. Nie stanowi ona aktu konkretyzacji prawa, gdyż dopuszczalność realizacji inwestycji w kształcie określonym w decyzji o warunkach zabudowy nie wynika z władczego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, lecz stanowi pochodną obowiązującej zabudowy oraz obowiązujących przepisów prawnych 13. Mieć bowiem należy na względzie, iż to nie organ wydający decyzję o warunkach zabudowy posiada uprawnienie do decydowania o przeznaczeniu danego terenu 14, lecz wynika ono z dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz obowiązujących przepisów prawnych. Podobne stanowisko zajął również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 grudnia 2007 r. 15, w którym wskazano, że decyzja o warunkach zabudowy, będąca aktem stosowania prawa, przesądza jedynie o rodzaju (przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości itd.) obiektu budowlanego, który może zostać na danym terenie wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planistycznego. W konsekwencji decyzje o warunkach zabudowy nie tworzą per se porządku prawnego i nie mają charakteru konstytutywnego, stanowiąc jedynie szczegółową urzędową informację o tym, jaki obiekt i pod jakimi warunkami inwestor może na danym terenie wybudować bez obrazy przepisów prawa. Inaczej problematykę charakteru prawnego decyzji o warunkach zabudowy widzi J. Goździewicz- Biechońska. Jej zdaniem decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt deklaratoryjny, niekonstytuujący żadnych praw ani obowiązków nieprzewidzianych w ustawie czy też w akcie wykonawczym, decyzja ta jednak posiada pewne elementy konstytutywne, gdyż na obszarach pozbawionych planu przepisy ustaw szczególnych nie determinują w pełni sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 16. Twierdzenie to zostało oparte na występującym w doktrynie prawa administracyjnego spostrzeżeniu, iż za niezasadny należy uznać obowiązujący podział na decyzje konstytutywne oraz deklaratoryjne, gdyż istotą decyzji administracyjnej jest jej skutek konstytutywny w postaci uwolnienia mocy wiążącej określonej normy materialnej 17. Niemiej jednak w opinii J. Goździewicz-Biechońskiej decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt deklaratoryjny i związany 18. Przeciwko poglądowi, uznającemu deklaratoryjny charakter decyzji o warunkach zabudowy, opowiada się Z. Czerniak. Zdaniem tego autora nie jest tak, iż decyzja o warunkach zabudowy ma charakter deklaratoryjny, gdyż na mocy art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 19 wiąże organy budowlane 20. Decyzja o warunkach zabudowy stanowi bowiem akt planistyczny, w którym określone zostają parametry zagospodarowania nieruchomości wynikające z przepisów odrębnych, sporządzonej analizy funkcji, a także cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz mocą którego ukształtowane zostają stosunki prawne 21. Decyzja o warunkach zabudowy jako akt planistyczny ma zatem moc kształtowania polityki zagospodarowania gminy. Co więcej, na podstawie art. 6 ust. 2 u.p.z.p. decyzja o warunkach zabudowy wyznacza sposób wykonywania prawa własności w granicach prawnie chronionego interesu publicznego i osób trzecich, wprowadzając określone nakazy lub

3 zakazy dotyczące ukształtowania przestrzeni 22. W konsekwencji może ona nie tylko stanowić źródło obowiązków, jakie spełniać musi planowana inwestycja, ale może też stanowić źródło ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji, co ma przemawiać za jej konstytutywnym charakterem. Również w orzecznictwie sądów administracyjnych odnaleźć można twierdzenia wskazujące, że decyzja o warunkach zabudowy ma charakter konstytutywny, kształtujący stan prawny terenu, którego dotyczy 23, natomiast jej skutek prawny polega na tworzeniu praw i obowiązków stron na przyszłość po uzyskaniu przez nią waloru ostateczności 24. Przedstawione stanowisko, dotyczące konstytutywnego charakteru decyzji o warunkach zabudowy, opiera się na dwóch argumentach: jej planistycznego charakteru, jako aktu kształtującego w sposób władczy porządek przestrzenny, oraz związania jej treścią organów architektoniczno-budowlanych. Szczególną wagę ma drugi z podnoszonych argumentów, dotyczący wiążącej mocy decyzji ustalającej warunki zabudowy. Pojawia się bowiem pytanie co do zakresu związania, a więc ustalenia, czy decyzja o warunkach zabudowy każdorazowo musi prowadzić do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w kształcie w niej określonym. Równocześnie, choć w przytoczonych wypowiedziach brak powyższego zarzutu, rozważenia wymaga, czy decyzja o warunkach zabudowy istotnie zmienia sytuację prawną jej adresata oraz innych podmiotów będących stronami postępowania. Konieczne jest zatem rozważenie, czy decyzja powyższa może stanowić podstawę władczego ukształtowania praw i obowiązków określonych podmiotów na przyszłość, a więc od momentu, w którym stała się ona ostateczna. Odnosząc się w pierwszej kolejności do zarzutu dotyczącego planistycznego charakteru decyzji o warunkach zabudowy, należy wskazać, że na mocy art. 3 ust. 1 u.p.z.p. kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy. Jak wskazuje się w doktrynie, artykuł ten stanowi podstawę do konstrukcji instytucji władztwa planistycznego gminy, które można zdefiniować jako przekazanie przez ustawodawcę gminie kompetencji w zakresie władczego przeznaczania i ustalenia zasad zagospodarowania terenu w drodze aktu prawa miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu w drodze decyzji o warunkach zabudowy 25. Regulacji tej odpowiada art. 4 ust. 2 u.p.z.p., zgodnie z którym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zasadą jest więc, iż aktem planistycznym kształtującym ład przestrzenny gminny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dopiero w przypadku jego braku otwiera się droga do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Równocześnie w tym miejscu wyjaśnienia wymaga, że decyzja o warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, gdyż studium nie stanowi aktu prawa miejscowego 26. Konsekwentnie należy uznać, iż organy administracji obowiązane są do wydania decyzji o warunkach zabudowy nawet w przypadku, gdy wnioskowana inwestycja jest sprzeczna ze studium. Decyzja o warunkach zabudowy nie ma zatem charakteru władczego, którym wójt (burmistrz, prezydent) kształtowałby porządek planistyczny gminy 27. Jak bowiem podkreśla Z. Niewiadomski, studium stanowi akt lokalnego porządku przestrzennego, który nie może znaleźć zastosowania w przypadku państwowego porządku planistycznego, na który składają się ustawy szczególne i wymogi określone stanowiskiem w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. 28. W powyższym zakresie powtórzyć należy twierdzenia zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 grudnia 2007 r., że decyzja o warunkach zabudowy stanowi akt stosowania prawa, który przesądza jedynie o rodzaju (przeznaczeniu, powierzchni zabudowy, wysokości itd.) obiektu budowlanego, który może zostać na danym terenie wybudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa planistycznego. Celem decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest przesądzenie, na podstawie obowiązujących na danym terenie przepisów prawa planistycznego, o zgodności zamierzonej inwestycji z tymi przepisami 29, który to cel nie może być utożsamiany z władztwem planistycznym gminy, rozumianym jako władcze przeznaczenie i decydowanie o zasadach zagospodarowania gruntów położonych na jej terenie. Wyłożone argumenty przesądzają o odrzuceniu poglądu, zgodnie z którym konstytutywny charakter decyzji o warunkach zabudowy miałby wynikać z jej planistycznego charakteru. Choć decyzja o warunkach zabudowy stanowi jedynie potwierdzenie, iż planowana inwestycja spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., to jednak podkreślania wymaga to, że wywołuje ona skutki prawne ex nunc. Dopiero ostateczna decyzja o warunkach zabudowy umożliwia inwestorowi przejście do dalszego etapu procesu inwestycyjnego, jakim jest wystąpienie do właściwego organu architektoniczno-budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli zatem stan zgodności inwestycji z istniejącą zabudową trwa w czasie i istnieje niezależnie od działań podejmowanych przez inwestora, to dopiero wydanie decyzji o warunkach zabudowy aktualizuje jego uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych, w tym przepisów prawa budowlanego. Twierdzenie powyższe odpowiada orzeczeniom sądów administracyjnych

4 dotyczących wstrzymania wykonania decyzji o warunkach zabudowy. Z faktu jej wydania nie wynika bowiem obowiązek spowodowania w rzeczywistości stanu zgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem ukształtowanym ostateczną decyzją o warunkach zabudowy, który oznaczałby zrealizowanie inwestycji w formie nadanej jej decyzją o warunkach zabudowy. Drugim argumentem wskazującym na konstytutywny charakter decyzji o warunkach zabudowy jest argument dotyczący związania decyzją o warunkach zabudowy organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę. Istotnie, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ architektoniczno-budowlany zobowiązany jest do zbadania zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy. Należy jednak mieć na względzie, że związanie organu wydającego pozwolenie na budowę decyzją o warunkach zabudowy oznacza, iż organ ten nie może tych warunków kształtować odmiennie, ale tylko w zakresie podstawowych parametrów dotyczących zmiany zagospodarowania terenu 30. Decyzja o warunkach zabudowy nie przesądza zatem o warunkach technicznych czy też budowlanych, jakie musi spełniać planowana inwestycja, lecz jedynie przesądza o tym, czy w świetle występującej na danym terenie zabudowy jej realizacja będzie stanowić kontynuację zarówno owej zabudowy, jak i funkcji. Organ architektoniczno-budowlany związany jest więc ustaleniami decyzji o warunkach budowlanych w zakresie, w jakim dopuszczają one realizację inwestycji z uwagi na istniejący ład przestrzenny. Analiza przepisów regulujących proces budowlany wskazuje jednak, że ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady. Zgodnie bowiem z 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 31, możliwe jest sytuowanie budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z nieruchomością sąsiednią, jeżeli wynika to z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Oznacza to, że decyzja o warunkach zabudowy w zakresie, w jakim dopuszcza odstępstwo od zasad ogólnych lokalizacji obiektu na działce, zakreślonych przepisami dotyczącymi usytuowania budynków, musi być respektowana przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, dopuszczenie takiego odstępstwa musi jednakże stanowić następstwo obowiązującego ładu przestrzennego w ramach dającej się wyodrębnić zwartej jednostki terenowej urbanistyczno-architektonicznej na danym obszarze i co za tym idzie, musi być w sposób wyczerpujący i przekonujący uzasadnione pod tym właśnie kątem 32. W powyższym przypadku więc to również ład przestrzenny stanowi główny determinant dopuszczenia lokalizacji inwestycji w granicy z nieruchomością sąsiadującą. Równocześnie wyjaśnienia wymaga, że na tym etapie procesu inwestycyjnego postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy bez znaczenia pozostaje kwestia ewentualnej zgodności lub niezgodności realizacji inwestycji z przepisami regulującymi warunki techniczne, jakim musi ona odpowiadać. Zagadnienie to może być przedmiotem kontroli dopiero na dalszym etapie procesu inwestycyjnego. Rozważania powyższe skłaniają do refleksji, iż również zapisy decyzji o warunkach zabudowy, dopuszczające zlokalizowanie inwestycji w granicy z nieruchomością sąsiadującą, jako pochodna obowiązującego ładu przestrzennego, przemawiają za jej deklaratoryjnym charakterem. W tym miejscu wyjaśnienia wymaga to, że choć decyzja o warunkach zabudowy może dopuścić lokalizację inwestycji w granicach z nieruchomością sąsiadującą, to zapis taki nie oznacza każdorazowej zgody na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w kształcie proponowanym przez inwestora. Co prawda obligatoryjnym elementem decyzji o warunkach zabudowy jest na podstawie art. 63 ust. 2 u.p.z.p. wskazanie, że decyzja powyższa nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, w doktrynie jednak wskazuje się, że sama decyzja nie stanowi rozstrzygnięcia, które ma moc ograniczenia cudzych praw do nieruchomości 33. Mieć bowiem należy na względzie, iż na podstawie art. 54 ust. 2 lit. d w związku z art. 64 u.p.z.p. w decyzji o warunkach zabudowy należy określić również wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, natomiast głównym wyznacznikiem tej ochrony jest uwzględnienie ich w ustawach szczegółowych, o których mowa w prawie budowlanym czy rozporządzeniu w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 34. Ustawa odsyła w ten sposób do przepisów bezpośrednio regulujących proces inwestycyjny, a w szczególności art. 5 ust. pkt 9 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich. Przepis ten znajdzie zastosowanie dopiero na etapie ewentualnego uzyskiwania pozwolenia na budowę, które musi uwzględniać wymóg odpowiedniego usytuowania budynku na działce oraz poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 6 grudnia 2007 r. 35, wynika to z faktu, iż ochrona interesów osób trzecich w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy nie może być oceniana tak szeroko, jak w kolejnym postępowaniu inwestycyjnym, to jest w pozwoleniu na budowę.

5 Twierdzenie powyższe powoduje daleko idące konsekwencji. Po pierwsze decyzja o warunkach zabudowy, która dopuszcza możliwość posadowienia budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z nieruchomością sąsiednią, wiąże organ architektoniczno-budowlany w zakresie, w jakim realizacja inwestycji nie doprowadzi do naruszenia ładu przestrzennego obszaru, na którym ma ona zostać zrealizowana. Nie jest jednak tak, że zapis tej decyzji będzie każdorazowo prowadził do wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 kwietnia 2009 r. 36, właściwy organ architektoniczno-budowlany jest obowiązany odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji, gdy jej wydanie było sprzeczne z warunkami technicznymi, nawet wówczas, gdy w sąsiedztwie planowanej inwestycji standardem zabudowy jest zabudowa na granicy działki. Nie należy bowiem zapominać, że konkretyzacja przepisów dotyczących zarówno warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak i ochrony osób trzecich odbywa się na drugim etapie postępowania inwestycyjnego, a więc dopiero na etapie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Twierdzenie to obala argumenty dotyczące bezwzględnego związania organów architektoniczno-budowlanych treścią decyzji o warunkach zabudowy. Podsumowując dotychczasowe rozważania, wskazać należy, że decyzja o warunkach zabudowy stanowi potwierdzenie, iż planowana inwestycja spełnia warunki określone w art. 61 ust. 1 u.p.z.p., wiążąc w powyższym zakresie organy architektoniczno-budowlane, ale wywołuje ona skutki prawne ex nunc. Konsekwentnie uznać należy, że decyzja taka stanowi przykład decyzji deklaratoryjnej (potwierdzającej możliwość realizacji inwestycji w świetle istniejącego ładu przestrzennego), która jednakże ma charakter autorytatywnego potwierdzenia uprawnień inwestora 37. Uzasadnienie twierdzenia, zgodnie z którym decyzja o warunkach stanowi decyzję wywołującą skutki na przyszłość, znajduje się w przepisach u.p.z.p. W art. 63 ust. 3 wskazano, iż w przypadku, gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 u.p.z.p., należy odpowiednio stosować art. 36 i 37 tej ustawy. Jak podkreśla się w doktrynie, możliwość odpowiedniego stosowania art. 36 i 37 u.p.z.p. jest ograniczona do sytuacji, w której wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpływa na sferę ekonomiczną zainteresowanych, gdy lokalizacja niektórych inwestycji w sąsiedztwie nieruchomości może doprowadzić do znacznego spadku wartości nieruchomości lub do znacznego jej wzrostu 38. Stanowisko to akcentują również sądy administracyjne, wskazując, iż odpowiednie stosowanie art. 36 i 37 odnosi się do sytuacji, gdy na skutek wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy spada lub wzrasta wartość nieruchomości 39. Oznacza to, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy przy równoczesnym spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. skutkuje aktualizacją obowiązku nałożenia renty planistycznej. Potwierdza to, iż skutek prawny decyzji o warunkach zabudowy powstaje na przyszłość, a więc od momentu jej wydania. Choć uprawnienie inwestora do realizacji inwestycji w kształcie nadanym decyzją o warunkach zabudowy stanowi konsekwencję istniejącej zabudowy (ma więc charakter deklaratoryjny), to skutek prawny w postaci obowiązku uiszczenia opłaty powstaje dopiero na przyszłość, a więc od momentu wydania decyzji o warunkach zabudowy, która to decyzja wpływa bezpośrednio na sytuację faktyczną inwestora poprzez zwiększenie wartości nieruchomości, dla której została ona wydana. Stanowi więc ona konkretyzację praw i obowiązków przysługujących inwestorowi. W tym miejscu wyjaśnienia również wymaga, iż konstytutywny skutek decyzji o warunkach zabudowy w zakresie, w jakim umożliwia ona zmianę sytuacji faktycznej oraz prawnej inwestora, jest dostrzegany również przez sądy administracyjne. Część orzeczeń akcentuje bowiem, że wspomniana decyzja jest tą, na mocy której strona nabyła prawo 40, co z kolei umożliwia jej zmianę na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 41. Przyjęcie twierdzenia, zgodnie z którym omawiana decyzja nie stanowiłaby tej decyzji, mocą której skonkretyzowane zostaje prawo jednostki do zrealizowania inwestycji w kształcie nadanym decyzją o warunkach zabudowy, powodowałoby, iż powołany powyżej przepis k.p.a. nie mógłby znaleźć zastosowania. Podsumowując dotychczasowe rozważania, wskazać należy, że decyzja o warunkach zabudowy stanowi decyzję deklaratoryjną, mocą której organ wydający potwierdza w sposób autorytatywny uprawnienie inwestora do zrealizowania inwestycji w kształcie nadanym decyzją. Jej deklaratoryjny charakter przejawia się w fakcie, iż nie może ona kształtować sposobu zagospodarowania nieruchomości w sposób odrębny od istniejącej zabudowy, przesądzając o zgodności zamierzonej inwestycji z tzw. państwowym porządkiem przestrzennym, na który składają się ustawy szczególne i wymogi określone stanowiskiem w art. 61 ust. 1 u.p.z.p. 42. Równocześnie wszystkie następstwa faktyczne i prawne związane z jej wydaniem aktualizują się na przyszłość, a więc mogą być egzekwowane dopiero w momencie, w którym decyzja stanie się ostateczna.

6 SUMMARY The legal nature of the zoning decision Under the Article 59 p. 1 of the Act on Spatial Management, the change of the development, in the absence of spatial development plan, requires the prior acquisition of the zoning decision. This solution helps to ensure the spatial order, since the condition of receiving the zoning decision is its compliance with the function and development of the area in which the investment is to be realized. The analysis of the legal doctrine and judgments of the administrative courts reveal that the legal character of the zoning decision is still open to discussion. Therefore the aim of the article is to characterize the institution of the zoning decision and find the answer as to its legal character. Key words: spatial management, zoning decision, administrative procedure. Przypisy: 1 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm., dalej: u.p.z.p. 2 Funkcję tę akcentują również sądy administracyjne, podkreślając, że planowana inwestycja nie może odbiegać od zabudowy istniejącej w momencie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Por. wyrok NSA z 17 kwietnia 2007 r., II OSK 646/06, LexPolonica nr Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, s Tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm. 5 W. Kisiel, Relacje między studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzją o warunkach zabudowy (uwagi do glosy Jerzego Kopyry), Samorząd Terytorialny 2011, nr 11, s Stąd też, jak wskazuje W. Kisiel, jest trochę racji w spotykanym niekiedy określeniu decyzji o warunkach zabudowy mianem miniplanu czy też quasi-planu zagospodarowania przestrzennego (tamże, s. 84). 7 K. Świderski, Uwagi na temat prawnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego przez gminę, Casus 2006, nr 3, s Tamże. 9 Z. Niewiadomski, Uwagi w sprawie charakteru prawnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na tle orzecznictwa sądowo administracyjnego, w: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl Rzeszów 2011, s Postanowienie NSA z 10 stycznia 2008 r., II OZ 1355/07, LexPolonica nr ; postanowienie NSA z 13 października 2011 r., II OZ 964/11, LexPolonica nr II SA/Gl 545/10, LexPolonica nr Postanowienie NSA z 30 kwietnia 2010 r., II OZ 381/10, LexPolonica nr Należy podkreślić, że w tym przypadku chodzi o brak sprzeczności między planowaną zabudową a powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do tego wniosku prowadzi wykładnia art. 61 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., zgodnie z którym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Por. K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s Por. wyrok NSA z 5 kwietnia 2007 r., II OSK 602/06, LexPolonica nr P 37/06, OTK-A 2007, nr 11, poz J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (cechy szczególne), Państwo i Prawo 2010, nr 2, s T. Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kraków 2004, s. 67. Tak samo B. Adamiak, Glosa do wyroku NSA z 14 czerwca 1985 r., SA/Wr 307/85, OSPiKA 1986, nr 7 8, poz. 136, s Jak podkreśla J. Borkowski, nie ma decyzji, która wszystkimi swoimi skutkami mieściłaby się w kategorii aktów deklaratoryjnych lub konstytutywnych. Akt deklaratoryjny zawsze ma cechę konstytutywności, bo dopiero od jego doręczenia adresatowi ustają wątpliwości co do prawa, które jemu służy, akt konstytutywny zaś wsparty jest o niektóre przesłanki istniejące już przed jego wydaniem i doręczeniem. Por. J. Borkowski w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006, s J. Goździewicz-Biechońska, Decyzja, s Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm. 20 Z. Czerniak, Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2010, nr 3, s Tamże, s Tamże, s Wyrok WSA w Krakowie z 21 lipca 2008 r., II SA/Kr 345/08, 24 Wyrok WSA w Gliwicach z 22 lipca 2011 r., II SA/Gl 235/11, 25 K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie, s Por. J. Kopyra, Glosa krytyczna do wyroku NSA z 6 sierpnia 2009 r., II OSK 1250/08, Samorząd Terytorialny 2011, nr 6, s ; W. Kisiel, Relacje, s Warto zwrócić uwagę na postanowienie NSA z 16 listopada 2011 r., II OZ 1108/11, w którym wskazano, iż decyzja o warunkach zabudowy ma charakter aktu władczo stwierdzającego, że zamierzona inwestycja jest zgodna z ładem przestrzennym obowiązującym dla miejsca jej realizacji. 28 Z. Niewiadomski, Uwagi, s Wyrok WSA w Poznaniu z 5 maja 2011 r., IV SA/Po 147/11, LexPolonica nr Wyrok WSA w Warszawie z 15 czerwca 2010 r., VII SA/Wa 712/10,

7 31 Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm. 32 Wyrok WSA w Poznaniu z 17 maja 2011 r., II SA/Po 71/11, LexPolonica nr ; wyrok WSA w Białymstoku z 28 czerwca 2011 r., II SA/Bk 262/11, LexPolonica nr K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie, s Por. W. Radecki, J. Sommer, W. Szostek, Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Wrocław 1995, s IV SA/Wa 1958/07, LexPolonica nr II OSK 503/08, LexPolonica nr Por. A. Wróbel, w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2009, s K. Jaroszyński, Z. Niewiadomski, A. Szmytt, Ł. Złakowski, Planowanie, s Wyrok NSA z 12 października 2010 r., II OSK 1560/09, 40 Wyrok WSA w Warszawie z 2 grudnia 2010 r., IV SA/Wa 983/10, wyrok WSA w Krakowie z 16 kwietnia 2010 r., II SA/Kr 208/10, 41 Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm., dalej k.p.a. 42 Z. Niewiadomski, Uwagi, s. 579.

Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego JERZY STELMASIAK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego 1. Wejście w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO Skutki uchwalenia planu w odniesieniu do mocy obowiązującej poprzedniego planu i wydanych decyzji o warunkach zabudowy Art. 34 ust. 1 u.p.z.p. Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola Żabia Wola, dnia 7 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00 013 Warszawa za pośrednictwem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00 142 Warszawa Skarżący:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta Opola dotyczącego usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXXVI/380/08 Rady Miasta Opola z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5. do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Z a ł ą c z n i k n r 5. do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. Z a ł ą c z n i k n r 5 do Uchwały Nr XXXIX / 277 / 2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 11 sierpnia 2014 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Naliczanie odsetek i egzekucja.

Naliczanie odsetek i egzekucja. Naliczanie odsetek i egzekucja. Jak postępować w przypadku zaległości z tytułu opłaty planistycznej, a jak w przypadku opłaty adiacenckiej? W jakiej wysokości naliczać odsetki - moim zdaniem wg Ordynacji

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA

Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji WARSZAWA RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-638794-XVIII/10/GK 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne

Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Adw. Mirosław Narolski Brzezińska Narolski Mariański Adwokaci w Łodzi Strona w postępowaniu administracyjnym o ustalenie warunków zabudowy aspekty praktyczne i prawne Bezpośrednią motywacją, która skłoniła

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH OCHRONA ZABYTKÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Mirosław Rymer WojewódzkimUrząd Ochrony Zabytków w Katowicach Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/ Łd 301/08

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/ Łd 301/08 PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IV Sulechów 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/ Łd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pani B.S. zam. Biesiadki na uchwałę Rady Gminy Gnojnik

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE dotyczące regulacji planistycznych odnoszących się do lokalizacji hipermarketów, wykonane dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na wnioski Nr 16/2004 i 17/2004 Komisji Planowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09 Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. I. Teza opinii wiatrowych. Brak jest odrębnych przepisów

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92)

Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) 17 Uchwała 1 z dnia 29 marca 1993 r. Sygn. akt (W. 13/92) w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu

określenie stanu sprawy/postępowania, jaki ma być przedmiotem przepisu Dobre praktyki legislacyjne 13 Przepisy przejściowe a zasada działania nowego prawa wprost Tezy: 1. W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost. Milczenie ustawodawcy co

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa wiążący organy AAB i NB Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Ustroń 19-21 listopada 2014 Art. 81 Prawa budowlanego Do podstawowych obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości Edycja Sądowa przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą prawną problematyką nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09 Trybunał Konstytucyjny W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2010 r., na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa. mgr Przemysław Kraszewski

Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa. mgr Przemysław Kraszewski Postępowanie cywilne, sprawa sądowa i droga sądowa mgr Przemysław Kraszewski Postępowanie cywilne - definicja Postępowanie cywilne to prawnie zorganizowane działanie sądów i kompetentnych organów z udziałem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA Nr 521/IV/32/2006 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Llamas na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne -

Dokumenty planistyczne - Dokumenty planistyczne - Założenia prawne a rzeczywistość Seminarium planistyczne Ustroń 2014 Co powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii

21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii 21. Sprawy z zakresu geodezji i kartografii Wśród spraw z zakresu geodezji i kartografii dominowały sprawy oznaczone podsymbolem 6120, dotyczące ewidencji gruntów i budynków. Głównym zagadnieniem, poruszanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI SKARGA KASACYJNA. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 1052/14)

WZÓR SKARGI SKARGA KASACYJNA. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt II SA/Kr 1052/14) WZÓR SKARGI Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10 31-511 Kraków Skarżący: stowarzyszenie Sieć obywatelska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.1.2013 Data 2013-12-27 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 lipca 2013 r. Poz. 5172 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.381.2013 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 26 lipca 2013 r. Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawia. stwierdzić niedopuszczalność odwołania.

POSTANOWIENIE. postanawia. stwierdzić niedopuszczalność odwołania. POSTANOWIENIE Sygn. akt: SKO.IP/4105/4/2012Tarnów, dnia 7 marca 2012 r. Na podstawie art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 17

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-I.4131.49.2016.MK Warszawa, 29 marca 2016 r. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-2-2/4518-7/16/MM Data 2016.06.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Zasada ciągłości planowania przestrzennego jako dyrektywa wykładni w procesach stosowania prawa administracyjnego

Zasada ciągłości planowania przestrzennego jako dyrektywa wykładni w procesach stosowania prawa administracyjnego Dr hab. Wojciech Jakimowicz Katedra Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego Zasada ciągłości planowania przestrzennego jako dyrektywa wykładni w procesach stosowania prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zostały przeanalizowane obowiązujące. przepisy normujące zasady porozumiewania się podejrzanego i oskarżonego RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-662364-II-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

TEZY. 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej wymaga wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Sygnatura OSK 1566/04 Data wydania 2005-05-16 Skład orzekający Gliniecki Andrzej Mzyk Eugeniusz Żak Anna /sprawozdawca/ Akty prawne powołane w orzeczeniu Dz.U. 2000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r.

Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. Uchwała Nr 366/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Józefowie w kwartale ulic: Kard. Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 34/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2014 r. III CZP 128/13 Id: 20382 [S]posób doręczenia określony w art. 1160 k.p.c., należy stosować także do wyroków sądów polubownych. ( ) [B]rak dostatecznych podstaw, aby przez pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 1160

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Jan Katner (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) odmawia podjęcia uchwały.

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Jan Katner (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) odmawia podjęcia uchwały. Sygn. akt III CZP 78/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 października 2009 r. SSN Wojciech Jan Katner (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

STRONY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

STRONY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Człowiek i Środowisko 37 (1-2) 2013, s. 97-105 Anna Fogel STRONY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY PROBLEMY NA GRUNCIE STOSOWANIA PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 4 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2016 r. Poz. 2470 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.196.2.2016.GD1 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 maja 2016 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36,37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NA.III-0221-25 /2014 Opole, 9 października

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art w związku z art pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art w związku z art pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-649552-IV-10/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I BŁ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I BŁ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 19 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 4106 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.63.2016.BŁ WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym Anna Fogel PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W LOKALNYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Stan prawny na dzień 01.11.2011 r. Warszawa 2011 1 Anna Fogel Wydawca:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704

DZIENNIK URZĘDOWY. Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 maja 2012 r. Poz. 1704 WOJEWODA LUBELSKI NK-II.4131.161.2012 Rozstrzygnięcie nadzorcze Lublin, 2012-05-07 stwierdzające nieważność uchwały Nr XVI/86/12

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3838 WYROK NR SYGN. AKT II SA/WR 242/12 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 20 czerwca 2012 r. Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/266/16 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części dzielnicy Miechowice, przyjętego uchwałą nr LIII/759/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014r. Wojewoda Pomorski w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot

Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014r. Wojewoda Pomorski w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/ Sopot Bydgoszcz, dnia 26 marca 2014r. Wojewoda Pomorski w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot Nr decyzji : UA.6740.20.2.2014.MJ.5 ODWOŁANIE od decyzji nr UA.6740.20.2.2014.MJ.5

Bardziej szczegółowo

Należy jednak zauważyć, że jest to specyficzna wycena. Nawet w orzecznictwie sądowym występują różne odmienne poglądy.

Należy jednak zauważyć, że jest to specyficzna wycena. Nawet w orzecznictwie sądowym występują różne odmienne poglądy. Proponowana zmiana art. 98a ust. 1 w zakresie sposobu wyceny nieruchomości po podziale ujednolica zasady wyceny dla potrzeb ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Mogą występować

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster Sygn. akt III CZP 98/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 lutego 2013 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie

I Możliwość prawna kontynuacji przez Miechowiankę inwestycji przy ul. Parkowej 16B w Krakowie INFORMACJA PRAWNA I MERYTORYCZNA W PRZEDMIOCIE MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAJĄCEJ POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA MIECHOWIANKA SP. Z O.O. SP. K. Z DNIA 26 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r.

Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Uchwała Nr / / 2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2012r. Projekt (zarzut 2z) w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka

Bardziej szczegółowo

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia

Pan Bartosz Arłukowicz. Minister Zdrowia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-722130-V/13/TS 00-090 Warszawa Tcl. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia Na tle nadesłanej

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt

nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt Granice obowiązków, które mogą zostać nałożone na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3Ustawy Prawo ochrony środowiska Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka Dr Michał Araszkiewicz Katedra Teorii Prawa WPiA UJ Źródła

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01

Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Postanowienie z dnia 27 marca 2002 r. III RN 9/01 Naczelny Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania skargi wniesionej w związku z niewydaniem przez organ rentowy decyzji w sprawie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie

Edward Janeczko. Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Rejent. rok 8. nr 10(90) październiki 998 r. Edward Janeczko Podatek od nabycia prawa przez zasiedzenie Jak wiadomo, zasiedzenie polega na nabyciu prawa przez nieuprawnionego posiadacza wskutek faktycznego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 19/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013

Do kogo nauczyciel może skierować skargę na dyrektora szkoły? Wpisany przez KL Śro, 27 mar 2013 Do redakcji Dziennika Warto Wiedzieć napłynęło pytanie czytelniczki: Czy skarga wynikająca ze stosunku pracy nauczyciela skierowana przez tego nauczyciela przeciwko dyrektorowi szkoły może zostać rozpatrzona

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610).

- o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3610). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157 (5)/10 Warszawa, 16 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Data Prezydent Miasta Łodzi opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika Słowa kluczowe opłata skarbowa

Data Prezydent Miasta Łodzi opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika Słowa kluczowe opłata skarbowa Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-XI.310.1.2016 Data 2016-07-11 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego u komornika Słowa kluczowe opłata

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu o art. 28 k.p.a.: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne

Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kazus 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego Stan faktyczny Katarzyna W. przebywająca na urlopie w Brazylii została okradziona. Od

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95

Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Wyrok z dnia 30 stycznia 1996 r. II URN 54/95 Pracownicy jednostek wydzielonych z PKP, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi lub zmniejszeniem stanu zatrudnienia, nabywają

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 171/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I RM WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 10 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I RM WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 10 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 11605 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.188.2014.RM WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 10 grudnia 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94

Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Wyrok z dnia 16 lutego 1994 r. III ARN 2/94 Spełnienie wynikającego z art. 8 k.p.a. wymagania prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby pogłębić zaufanie obywateli do organów Państwa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

15. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

15. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 15. Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Znaczącą grupę spraw objętych symbolem 6150 stanowiły sprawy ze skarg na uchwały odrzucające zarzuty

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 9/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 4 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 9/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 845 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 9/2016 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 marca 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r.

z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 z dniem 11 lipca 2008 r. ustawa utraciła moc jako niezgodna z Konstytucją - wyrok TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. Opracowano na podstawie Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu budowlanego

Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu budowlanego Głos aplikanta Dorota Krekora-Zając, Mariusz Zając Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu budowlanego I. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wznowienie postępowania

Wznowienie postępowania Wznowienie postępowania Nadzwyczajny środek prawny Dr Ewa Pierzchała Uniwersytet Opolski Trwałość decyzji Każda decyzja administracyjna wydana w sprawie z zakresu administracji publicznej przez uprawniony

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Sygn.akt: SKO.IP/4105/9/2012Tarnów, dnia 16 maja 2012 r.

D e c y z j a. Sygn.akt: SKO.IP/4105/9/2012Tarnów, dnia 16 maja 2012 r. D e c y z j a Sygn.akt: SKO.IP/4105/9/2012Tarnów, dnia 16 maja 2012 r. Na podstawie art. 138 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 2298 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-R.4131.7.2016.MN WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2016 r. Na podstawie art. 91

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie

Działając na podstawie art ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie SĄD NAJWYŻSZY Rzeczypospolitej Polskiej Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf BSA III 4110 7/16 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia..

UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia.. w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 stwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Przegląd orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Warunki legalizacji samowoli budowlanej Rozbieżności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym wywołała kwestia, które przepisy o planowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo