E-usługi gospodarki przestrzennej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-usługi gospodarki przestrzennej"

Transkrypt

1 E-usługi gospodarki przestrzennej Elektroniczne usługi to dobra publiczne, z których może korzystać każdy obywatel. Rozwijające się gwałtownie społeczeństwo informacyjne, w coraz większym stopniu dostrzega zalety korzystania z elektronicznej formy kontaktu z urzędem, która pozwala na przezwyciężenie barier związanych ze sprawną obsługą obywateli. ERGO pozwala uruchomienie kilkudziesięciu e-usług w obszarze gospodarki przestrzennej: usług A2B administracja do biznesu, A2C administracja do mieszkańców oraz wewnątrzadministracyjnej A2A. Strona 1

2 Poziomy zaawansowania usług realizowanych przez ERGO e-usługi Informacyjne (poziom I - A2A) e-usługi informacyjne realizowane są poprzez publikację w trybie on-line danych przestrzennych z rejestrów i ewidencji na geoportalu wewnętrznym urzędu. Z poziomu geoportalu użytkownik posiada dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Takie podejście do Strona 2 udostępniania danych z rejestrów publicznych umożliwia współdzielenie informacji pomiędzy wydziałami urzędu lub też pomiędzy różnymi urzędami np. pomiędzy gminą a powiatem. Fragment okna geoportalu wewnętrznego. Warstwa tematyczna prezentująca jednorodną informację o dokumentach budowlanych (powiat) oraz planistycznych (gmina), jako przykład e-usługi informacyjnej dla komunikacji A-A. Bardziej zaawansowanym przykładem realizacji e-usług informacyjnych, jest umożliwienie pracownikowi urzędu otrzymania pełnej informacji z rejestrów i ewidencji systemu ERGO, dla podanego numeru działki ewidencyjnej, z możliwością wydrukowania potrzebnych dokumentów opisowych i graficznych na potwierdzenie stanów lub faktów, zgodnie z artykułem 220. KPA. e-usługi Informacyjne (poziom I - A2B, A2C) Prezentowanie danych publicznych w postaci map tematycznych udostępnianych na Geoportalu jest najłatwiejszą drogą dostępu do informacji zawartych w rejestrach publicznych urzędu. Istotą tych e-usług jest możliwość przeglądania szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu ERGO takich jak np. dokumenty uchwał i załączniki graficzne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Geoportal sprawia, że wyszukiwanie pożądanej informacji staje się łatwiejsze dzięki integracji danych pochodzących z różnych rejestrów publicznych. e-usługi jednostronnie interakcyjne (poziom II) Poprzez jednostronną interakcję, rozumie się czynność podjętą przez klienta urzędu. Rolą urzędu jest w tym przypadku zapewnienie możliwości pobrania przez WWW elektronicznej wersji formularza papierowego, niezbędnego do rozpoczęcia procedury administracyjnej. Wypełniony formularz składany jest następnie w formie tradycyjnej, bezpośrednio w urzędzie. Przykładem takiej e-usługi jest udostępnienie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3 e-usługi dwustronnie interakcyjne (poziom III) Realizacja e-usługi III poziomu polega na umożliwieniu klientowi urzędu wypełnienia i złożenia drogą elektroniczną, formularza niezbędnego do rozpoczęcia procedury administracyjnej. ERGO dostarcza gotowe rozwiązania, umożliwiające przeprowadzenie zarówno wypełnienia formularza, jak i złożenia wniosku do urzędu. Udostępnienie usługi tego typu wymaga wdrożenia mechanizmu autoryzacji wnioskodawcy oraz dostarczenia wniosku do urzędu w postaci XML. e-usługi transakcyjne (poziom IV) e-usługi IV poziomu umożliwiają realizację pełnej procedury administracyjnej wyłącznie drogą elektroniczną. W praktyce jej bieg rozpoczyna elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku (np. o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wraz z wniesieniem wymaganych opłat, a kończy otrzymanie drogą elektroniczną przedmiotowego dokumentu. e-usługi spersonalizowane (poziom V) Wdrożenie e-usług V poziomu wiąże się z wprowadzeniem do opisanych już mechanizmów transakcyjnych szeregu usprawnień, zapewniających ich dostosowanie do konkretnego klienta w związku z konkretną sprawą (personalizacja usług). Usprawnienia mogą polegać na częściowym wypełnieniu, automatycznym generowaniu dokumentów powiązanych w sprawie bez interwencji klienta czy też automatycznym powiadamianiu np. o stanie sprawy poprzez SMS lub . ERGO architektura e-usług e-usługi interakcyjne wymagają wdrożenia odpowiedniej architektury zintegrowanego systemu informatycznego. Jej elementami są systemy dziedzinowe ERGO, obsługujące procedury administracyjne oraz komponenty systemów zewnętrznych takie jak: systemy płatności elektronicznych oraz brokery odpowiedzialne za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). ERGO - rola odniesienia przestrzennego w e-usługach Większość wzorów wniosków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej zawiera element określenia lokalizacji, która odnosi się do działki lub adresu. ERGO udostępnia narzędzia zapewniające właściwe odniesienie przestrzenne danych będących przedmiotem spraw. Elektroniczne formularze posiadają narzędzia wyboru działki z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz numeru adresowego z Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów, pozwalające na jednoznaczne przypisanie lokalizacji przestrzennej do składanego wniosku. Strona 3

4 ERGO - integracja e-usług z EOD ERGO posiada wbudowane e-usługi umożliwiające integrację elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z jego systemami dziedzinowymi. Integracja ta realizowana jest z wykorzystaniem repozytorium dokumentów, zapewniającego wymianę metadanych o dokumentach i ich sprawach pomiędzy EOD a repozytorium. Dzięki tej integracji możliwe jest automatyczne przyjęcie wniosków pochodzących z e- PUAP, które mogą być dalej procedowanie w systemach dziedzinowych. Ostateczne dokumenty będące wynikiem obsługi spraw są automatycznie umieszczane w repozytorium dokumentów oraz przekazywane ich końcowym odbiorcom z wykorzystaniem e-usług. Metadane dokumentów są zgodnie z JRWA. ERGO - katalog e-usług Przedstawiamy poniżej zestawienie standardowych e-usług realizowanych przez ERGO. Katalog ten ma charakter otwarty. ERGO posiada możliwość obsługi za pomocą e-formularza dowolnego wzoru wniosku, także dla spraw niezwiązanych bezpośrednio z rejestrami i ewidencjami prowadzonymi w systemie. Z kolei geoportal może stanowić doskonałe narzędzie nie tylko do prostego udostępniania informacji, ale także dostępu do dowolnych usług związanych z przestrzenią ( np. konsultacje, zgłoszenia mieszkańców itp.). GMINA E-USŁUGI I POZIOMU Strona 4 Państwowe bazy referencyjne Państwowy Granic TERYT Państwowy Nazw Geograficznych Ewidencja Zasobu Nieruchomości Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów Oferty (tereny) inwestycyjne Przetargi na zbycie A-A wewnętrznym danych z Państwowego u Granic wewnętrznym danych z bazy TERYT (GUS) wewnętrznym danych z Państwowego u Nazw Geograficznych Informacyjne (poziom I) wewnętrznym informacji o ach znajdujących się w ewidencji zasobu wewnętrznym informacji o numerze adresowym wewnętrznym informacji o ofertach inwestycyjnych wewnętrznym informacji o ogłoszonych przetargach publicznych dot. sprzedaży znajdujących się w ewidencji mienia publicznym danych z Państwowego u Granic publicznym danych z bazy TERYT (GUS) publicznym danych z Państwowego u Nazw Geograficznych publicznym ofert sprzedaży publicznym wykazów przeznaczonych do sprzedaży publicznym informacji o ach znajdujących się w ewidencji zasobu publicznym informacji o numerze adresowym publicznym informacji o ofertach inwestycyjnych dotyczących znajdujących się w zasobie publicznym informacji o ogłoszonych przetargach publicznych dot. sprzedaży znajdujących się zasobie

5 Planowanie Przestrzenne Miejscowych Planów Studium Uwarunkowań i Kierunków Decyzje Lokalizacyjne Celu Publicznego oraz Warunki Zabudowy i Terenu zezwoleń na usunięcie drzew lub wewnętrznym informacji z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wewnętrznym informacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków wewnętrznym informacji z rejestru decyzji lokalizacyjnych - warunków zabudowy oraz celu publicznego. wewnętrznym informacji o wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i e-usługa udostępnienia informacji na geoportalu publicznym z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego e-usługa udostępnienia na geoportalu publicznym informacji ze Studium Uwarunkowań i Kierunków publicznym informacji z rejestru decyzji lokalizacyjnych - warunków zabudowy oraz celu publicznego. Strona 5 Ochrona Środowiska Demografia Ochrona Zabytków komunalna drogowa Decyzje środowiskowe Pomniki Przyrody Zbiorniki Bezodpływowe i Przydomowe Oczyszczalnie Szkoły i placówki oświatowe Okręgi Wyborcze Obwody Spisowe Gminna Ewidencja Zabytków Strefy Parkowania Oświetlenie dróg Zieleń miejska System transportowy System referencyjny Organizacja ruchu drogowego Obiekty inżynieryjne Prace budowlane Utrzymanie bieżące wewnętrznym informacji o decyzjach środowiskowych wewnętrznym informacji o pomnikach przyrody wewnętrznym informacji o zbiornikach i przydomowych oczyszczalniach ścieków wewnętrznym informacji o szkołach i placówkach oświatowych wewnętrznym informacji o okręgach wyborczych wewnętrznym informacji o obwodach spisowych wewnętrznym informacji o zabytkach w gminnej ewidencji zabytków wewnętrznym informacji o strefach parkowania wewnętrznym informacji o systemie oświetlenia dróg wewnętrznym informacji o terenach zielonych wewnętrznym informacji o systemie transportu publicznego wewnętrznym informacji o przebiegu dróg, ich numerach referencyjnych, kierunkach i kilometrażu wewnętrznym informacji o oznakowaniu poziomym i pionowym wewnętrznym informacji o obiektach inżynieryjnych wewnętrznym informacji o aktualnych oraz planowanych remontach i inwestycjach drogowych wewnętrznym informacji o usterkach i awariach dróg i związanych z nimi pracach publicznym informacji o pomnikach przyrody publicznym informacji o szkołach i placówkach oświatowych e-usługa udostępniania na Geoportalu publicznym informacji o okręgach wyborczych publicznym informacji o obwodach spisowych e-usługa udostępniania na Geoportalu publicznym informacji o zabytkach w gminnej ewidencji zabytku publicznym informacji o strefach parkowania publicznym informacji o systemie oświetlenia dróg publicznym informacji o terenach zielonych publicznym informacji o systemie transportu publicznego (trasy, przystanki, itp.) publicznym informacji o przebiegu dróg, ich numerach referencyjnych, kierunku i kilometrażu publicznym informacji o oznakowaniu poziomym i pionowym publicznym informacji o obiektach inżynieryjnych publicznym informacji o aktualnych oraz planowanych remontach i inwestycjach drogowych publicznym informacji o usterkach i awariach dróg i związanych z nimi pracach

6 E-USŁUGI II POZIOMU Ewidencja Zasobu Nieruchomości Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów Jednostronnie interakcyjne (poziom II) e-usługa pobrania formularza wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności e-usługa pobrania wniosku o wykup lokalu mieszkalnego e-usługa pobrania wniosku o nadanie numeru porządkowego e-usługa pobrania wniosku o informację o numerze porządkowym Strona 6 Planowanie Przestrzenne Ochrona Środowiska Drogowa Miejscowych Planów Studium Uwarunkowań i Kierunków Warunki Zabudowy i Terenu "Regulacje Ustawy Krajobrazowej" Zezwoleń na Usunięcie Drzew lub Krzewów e-usługa pobrania wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego e-usługa pobrania wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków e-usługa pobrania wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy (na obiekcie będącym własnością gminy) e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym (PDF, DOC) e-usługa pobrania deklaracji na opłatę reklamową e-usługa pobrania wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew lub (PDF, DOC) Zbiorniki i Oczyszczalnie e-usługa pobrania zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków e-usługa pobrania wniosku o zajęcie pasa w związku z prowadzeniem robót w pasie Zajęcie pasa drogowego drogowym, uzyskania prawa wyłączności, umieszczenia obiektów budowlanych i reklam e-usługa pobrania wniosku o wydanie decyzji lokalizacji na budowę/przebudowę zjazdu Decyzje lokalizacji oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie koncepcji/projektu budowlanego Projekty Organizacji Ruchu e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu e-usługa pobrania wniosku o zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu E-USŁUGI III POZIOMU Planowanie Przestrzenne Drogowa Ewidencja Zasobu Nieruchomości Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów Miejscowych Planów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zajęcie pasa drogowego Dwustronnie interakcyjne (poziom III) Zintegrowane z e-puap. Formularz elektroniczny ze wsparciem systemów dziedzinowych (słowniki działek ewidencyjnych oraz adresów). e-usługa złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności e-usługa złożenia wniosku oraz o wykup lokalu mieszkalnego e-usługa złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego e-usługa złożenia wniosku o informację o numerze porządkowym e-usługa złożenia wniosku o wypis i wyrys z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego e-usługa złożenia wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków e-usługa złożenia wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego lub reklamy

7 Ochrona Środowiska Decyzje lokalizacyjne Projekty organizacji ruchu drogowego zezwoleń na usunięcie drzew lub Zbiorniki i Oczyszczalnie e-usługa złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji na budowę/przebudowę zjazdu oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury e-usługa złożenia wniosku o uzgodnienie lub zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub e-usługa złożenia zgłoszenia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Strona 7 E-USŁUGI IV POZIOMU Planowanie przestrzenne Drogowa E-USŁUGI V POZIOMU Podsystem Gospodarki Podsystem Kształtowania Ładu Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów Miejscowych Planów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zajęcie pasa drogowego Decyzje lokalizacyjne Projekty organizacji ruchu drogowego Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów Miejscowych Planów Studium Uwarunkowań i Kierunków Transakcyjne (poziom IV) Zintegrowane z e-puap. Formularz elektroniczny ze wsparciem systemów dziedzinowych (słowniki działek ewidencyjnych oraz adresów) wraz wydaniem wnioskowanego dokumentu w postaci elektronicznej. e-usługa złożenia wniosku oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym e-usługa złożenia wniosku oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym e-usługa złożenia wniosku oraz wydania wypisu i wyrysu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z wniesieniem opłaty. e-usługa złożenia wniosku oraz wydania zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków wraz z wniesieniem opłaty. e-usługa złożenia wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót, zlokalizowania obiektu budowlanego, reklamy lub urządzenia infrastruktury technicznej wraz z wydaniem decyzji e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub zjazdu wraz z wydaniem decyzji e-usługa złożenia wniosku o zatwierdzenie lub uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z wydaniem zatwierdzenie lub opinii Spersonalizowane (poziom V) e-usługa złożenia wniosku oraz wydania decyzji/zaświadczenia o numerze porządkowym wraz z automatycznym przygotowaniem załącznika - mapy z lokalizacją przedmiotowej, uzupełnieniem wybranych pól formularza, wraz z powiadomieniem drogą elektroniczną o zakończeniu sprawy e-usługa złożenia wniosku oraz wydania dokumentu z informacją o numerze porządkowym wraz z automatycznym przygotowaniem załącznika - mapy z lokalizacją przedmiotowej, uzupełnieniem wybranych pól formularza, z powiadomieniem drogą elektroniczną o zakończeniu sprawy e-usługa przyjęcia wniosku oraz wydanie wypisu i wyrysu na podstawie danych z rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z automatycznym przygotowaniem załącznika - mapy z lokalizacją przedmiotowej działki, uzupełnieniem wybranych pól formularza, oraz wniesieniem opłaty, z powiadomieniem drogą elektroniczną o statusie sprawy e-usługa przyjęcia wniosku oraz wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków wraz z automatycznym przygotowaniem załącznika - mapy z lokalizacją przedmiotowej działki oraz wniesieniem opłaty, uzupełnieniem wybranych pól formularza, z powiadomieniem drogą elektroniczną o statusie sprawy

8 POWIAT E-USŁUGI I POZIOMU Państwowe bazy referencyjne Planowanie Przestrzenne i Budownictwo Ochrona Środowiska Państwowy Granic TERYT Państwowy Nazw Geograficznych Ewidencja Zasobu Nieruchomości Oferty (tereny) inwestycyjne Przetargi na zbycie Decyzje Lokalizacyjne Celu Publicznego y Budowlane Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku Pozwolenia wodnoprawne zezwoleń na usunięcie drzew lub Decyzje środowiskowe Uproszczone Planu Urządzenia Lasu Strefy Ochronne Ujęć Wody Instalacji Emitujących Pola Elektromagnetyczne A-A wewnętrznym danych z Państwowego u Granic wewnętrznym danych z bazy TERYT (GUS) Informacyjne (poziom I) wewnętrznym danych z Państwowego u Nazw Geograficznych wewnętrznym informacji o ach znajdujących się w ewidencji zasobu wewnętrznym informacji o ofertach inwestycyjnych wewnętrznym informacji o ogłoszonych przetargach publicznych dot. sprzedaży znajdujących się w ewidencji mienia wewnętrznym informacji z rejestru decyzji lokalizacyjnych - warunków zabudowy oraz celu publicznego. wewnętrznym informacji z rejestru pozwoleń na budowę/rozbiórkę wewnętrznym kart zamieszczonych w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wewnętrznym informacji o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych wewnętrznym informacji o wydanych zezwoleniach na usunięcie drzew i wewnętrznym informacji o decyzjach środowiskowych wewnętrznym informacji z Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu wewnętrznym informacji o strefach ochronnych ujęć wody wewnętrznym informacji o instalacjach emitujących pola elektromagnetyczne publicznym danych z Państwowego u Granic publicznym danych z bazy TERYT (GUS) publicznym danych z Państwowego u Nazw Geograficznych publicznym ofert sprzedaży publicznym wykazów przeznaczonych do sprzedaży publicznym informacji o ach znajdujących się w ewidencji zasobu publicznym informacji o ofertach inwestycyjnych dotyczących znajdujących się w zasobie publicznym informacji o ogłoszonych przetargach publicznych dot. sprzedaży znajdujących się zasobie publicznym informacji z rejestru decyzji lokalizacyjnych - warunków zabudowy oraz celu publicznego. publicznym informacji z rejestru pozwoleń na budowę/rozbiórkę publicznym kart zamieszczonych w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku e-usługa udostępniania na Geoportalu publicznym informacji o lasach objętych uproszczonymi planami lasu Strona 8

9 Demografia komunalna drogowa Geodezja i kartografia Pozwoleń na Wprowadzanie Gazów i Pyłów do Powietrza Pozwoleń Zintegrowanych Interwencji Dotyczących Hałasu Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi Ziemi Wyłączanie Gruntów z Produkcji Rolnej Szkoły i placówki oświatowe Oświetlenie dróg System referencyjny Organizacja ruchu drogowego Obiekty inżynieryjne Prace budowlane Utrzymanie bieżące wewnętrznym informacji o pozwoleniach na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wewnętrznym informacji o pozwoleniach zintegrowanych wewnętrznym informacji o interwencjach dotyczących hałasu wewnętrznym informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi wewnętrznym informacji o gruntach wyłączonych z produkcji rolnej wewnętrznym informacji o szkołach i placówkach oświatowych wewnętrznym informacji o systemie oświetlenia dróg e-usługa udostępniania na Geoportalu publicznym informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi publicznym informacji o szkołach i placówkach oświatowych publicznym informacji o systemie oświetlenia dróg wewnętrznym informacji o przebiegu dróg, ich publicznym informacji o przebiegu dróg, numerach referencyjnych, kierunkach i ich numerach referencyjnych, kierunku i kilometrażu kilometrażu wewnętrznym informacji o oznakowaniu poziomym i pionowym wewnętrznym informacji o obiektach inżynieryjnych wewnętrznym informacji o aktualnych oraz planowanych remontach i inwestycjach drogowych wewnętrznym informacji o usterkach i awariach dróg i związanych z nimi pracach E-usługa udostępniania na geoportalu wewnętrznym informacji z bazy BDOT500 E-usługa udostępniania na geoportalu wewnętrznym informacji z bazy GESUT wewnętrznym informacji z bazy BDSOG wewnętrznym informacji z RCiWN wewnętrznym informacji o materiałach stanowiących PZGiK (operaty geodezyjne) publicznym informacji o oznakowaniu poziomym i pionowym publicznym informacji o obiektach inżynieryjnych publicznym informacji o aktualnych oraz planowanych remontach i inwestycjach drogowych publicznym informacji o usterkach i awariach dróg i związanych z nimi pracach publicznym informacji z baz danych BDOT500 publicznym informacji z baz danych GESUT publicznym informacji z Ewidencji Gruntów i Budynków Strona 9 E-USŁUGI II POZIOMU Ewidencja Zasobu Nieruchomości Jednostronnie interakcyjne (poziom II) e-usługa pobrania formularza wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności e-usługa pobrania wniosku o wykup lokalu mieszkalnego Planowanie Przestrzenne, Budownictwo, Architektura y Budowlane Nadzór Budowlany e-usługa pobrania wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy e-usługa pobrania wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę e-usługa pobrania wniosku o wniosku o pozwolenie na rozbiórkę e-usługa pobrania wniosku o pozwolenie na budowę e-usługa pobrania formularza zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

10 Ochrona Środowiska Drogowa Geodezja i kartografia "Regulacje Ustawy Krajobrazowej" zezwoleń na usunięcie drzew lub Decyzje środowiskowe Zajęcie pasa drogowego Decyzje lokalizacji Projekty Organizacji Ruchu Geodezja i kartografia e-usługa pobrania formularza zgłoszenia o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę e-usługa pobrania wniosku o pozwolenie na użytkowanie e-usługa pobrania formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy e-usługa pobrania formularza zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy (na obiekcie będącym własnością powiatu) e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy w pasie drogowym (PDF, DOC) e-usługa pobrania wniosku o wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub e-usługa pobrania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (PDF, DOC) e-usługa pobrania wniosku o zajęcie pasa w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, uzyskania prawa wyłączności, umieszczenia obiektów budowlanych i reklam e-usługa pobrania wniosku o wydanie decyzji lokalizacji na budowę/przebudowę zjazdu oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie koncepcji/projektu budowlanego e-usługa pobrania wniosku o uzgodnienie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu e-usługa pobrania wniosku o zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu e-usługa pobrania wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1, ppkt h - PGiK e-usługa pobrania wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie bazy danych BDSOG e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie bazy danych RCiWN e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 e-usługa pobrania wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w EGiB umów dzierżawy e-usługa pobrania wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy GESUT e-usługa pobrania wniosku o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków e-usługa pobrania wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu e-usługa pobrania wniosku zgłaszania zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ust.2 PGiK e-usługa pobrania zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych e-usługa pobrania wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej e-usługa pobrania wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych Strona 10 E-USŁUGI III POZIOMU Ewidencja Zasobu Nieruchomości Dwustronnie interakcyjne (poziom III) Zintegrowane z e-puap. Formularz elektroniczny ze wsparciem systemów dziedzinowych (słowniki działek ewidencyjnych oraz adresów). e-usługa złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności e-usługa złożenia wniosku oraz o wykup lokalu mieszkalnego Planowanie Przestrzenne, Budownictwo Budownictwo Nadzór Budowlany e-usługa złożenia zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę e-usługa złożenia formularza zgłoszenia o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę

11 Drogowa Ochrona Środowiska Geodezja i kartografia Zajęcie pasa drogowego Decyzje lokalizacyjne Projekty organizacji ruchu drogowego Decyzje środowiskowe zezwoleń na usunięcie drzew lub Geodezja i kartografia e-usługa złożenia wniosku o rejestracje dziennika budowy e-usługa złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie e-usługa złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy e-usługa złożenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych e-usługa złożenia wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym e-usługa złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacji na budowę/przebudowę zjazdu oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury e-usługa złożenia wniosku o uzgodnienie lub zatwierdzenie projektu stałej/czasowej organizacji ruchu e-usługa złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub e-usługa złożenia wniosku o założenie konta geodety dla jednostki wykonawstwa geodezyjnego poprzez platformę dostawcy systemu dziedzinowego e-usługa złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzupełnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej poprzez platformę dostawcy systemu dziedzinowego e-usługa złożenia zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych poprzez platformę dostawcy systemy dziedzinowego e-usługa przekazania roboczej bazy danych będącej wynikiem wykonywanych prac geodezyjnych/kartograficznych celem weryfikacji w PODGiK, poprzez platformę dostawcy systemu dziedzinowego e-usługa złożenia wniosku o aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt 1, ppkt h - PGiK e-usługa złożenia wniosku o przeprowadzenie aktualizacji klasyfikacji gruntów e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie bazy danych BDSOG e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie bazy danych RCiWN e-usługa złożenia wniosku o udostępnienia mapy ewidencji gruntów i budynków e-usługa złożenia wniosku o udostępnienia mapy zasadniczej e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych z baz danych EGiB e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy BDOT500 e-usługa złożenia wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy GESUT e-usługa złożenia wniosku o ujawnienie lub wykreślenie w EBiB umów dzierżawy e-usługa złożenia wniosku o wydanie wypisu lub wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków e-usługa złożenia wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu e-usługa złożenia wniosku zgłaszania zmian danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z art. 22 ust.2 PGiK z wykorzystaniem platformy e-usługa złożenia wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych/kartograficznych poprzez platformę dostawcy systemu dziedzinowego Strona 11

12 E-USŁUGI IV POZIOMU Transakcyjne (poziom IV) Zintegrowane z e-puap. Formularz elektroniczny ze wsparciem systemów dziedzinowych (słowniki działek ewidencyjnych oraz adresów) wraz wydaniem wnioskowanego dokumentu w postaci elektronicznej. e-usługa złożenia zgłoszenia zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę Strona 12 Budownictwo Drogowa Ochrona Środowiska Geodezja i kartografia E-USŁUGI V POZIOMU Budownictwo Nadzór Budowlany e-usługa złożenia formularza zgłoszenia o rozbiórce nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę e-usługa złożenia wniosku o rejestracje dziennika budowy e-usługa złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie e-usługa złożenia wniosku o zezwolenie na czasowe zajęcia pasa drogowego w celu Zajęcie pasa drogowego wykonania robót, zlokalizowania obiektu budowlanego, reklamy lub urządzenia infrastruktury technicznej wraz z wydaniem decyzji Decyzje lokalizacyjne e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub zjazdu wraz z wydaniem decyzji Projekty organizacji e-usługa złożenia wniosku o zatwierdzenie lub uzgodnienie projektu organizacji ruchu ruchu drogowego wraz z wydaniem zatwierdzenie lub opinii e-usługa złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody Decyzje środowiskowe na realizację przedsięwzięcia, wraz z wydaniem decyzji zezwoleń na usunięcie drzew lub Geodezja i kartografia e-usługa złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub wraz z wydaniem decyzji e-usługa wniesienia wniosku o koordynację przebiegów projektowanych sieci uzbrojenia terenu e-usługa udostępniania baz danych EGiB na potrzeby zapytań komorniczych, wraz z możliwością wniesienia opłat e-usługa udostępniania baz danych RCiWN na potrzeby rzeczoznawców majątkowych, wraz z możliwością wniesienia opłat e-usługa udostępniania materiałów stanowiących zasób PZGiK, wraz z możliwością wniesienia opłat Geodezja i kartografia Geodezja i kartografia Spersonalizowane (poziom V) e-usługa złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej bądź uzupełnienia zgłoszenia pracy wraz z wniesieniem wymaganej opłaty i powiadomieniem drogą elektroniczną stron procesu o statusie sprawy e-usługa koordynacji przebiegów projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez jednostki branżowe wraz z elektronicznym powiadomieniem stron procesu o statusie sprawy e-usługa aktualizacji baz danych PZGiK przez wykonawców geodezyjnych z poziomu elektronicznego konta geodety, wraz z powiadamianiem elektronicznym stron procesu o statusie sprawy e-usługa weryfikacji opracowania geodezyjnego wykonanego z poziomu elektronicznego konta geodety, wraz z powiadamianiem elektronicznym stron procesu o kolejnych etapach procesu weryfikacji e-usługa udostępniania baz danych RCiWN na potrzeby rzeczoznawców majątkowych, wraz wniesieniem wymaganej opłaty i powiadomieniem drogą elektroniczną o statusie sprawy e-usługa udostępniania materiałów stanowiących pzgik wraz z wniesieniem opłaty i powiadomieniem drogą elektroniczną o statusie sprawy e-usługa udostępniania informacji z bazy danych EGiB dla komorników, wraz z wniesieniem elektronicznej opłaty oraz powiadomieniem drogą elektroniczną o statusie sprawy A-A e-usługa koordynacji przebiegów projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez platformę dostawcy systemu dziedzinowego, wraz z powiadomieniem elektronicznym o statusie procesu koordynacji

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w powiecie

Ochrona środowiska w powiecie Ochrona środowiska w powiecie Wiedza o środowisku naturalnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne

Bardziej szczegółowo

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim).

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim). mapa wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w Bydgoszczy [Mapa akustyczna Bydgoszczy 2015]. Wskaźnik LDWN to długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Dzień dobry! System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej jest narzędziem do podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J ERGO dostarcza specjalistyczne systemy dziedzinowe do prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej Demografia Gospodarka Komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka Nieruchomościami Infrastruktura wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków

Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków Ewidencja Gruntów i Budynków KIEROWNIK EWIDENCJI GRUNTÓW inż. Danuta Kossak Telefon: (0-52) 39 66 566 00 00 00 00 Godziny przyjęć interesantów: codziennie od 8 do 15, wtorki

Bardziej szczegółowo

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. związana z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. akty wykonawcze do Ustawy, w tym: rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30

Wydział Geodezji. Godziny przyjęć interesantów. Poniedziałek: 7:30 16:00 Wtorek Piątek: 7:30 14:30 Wydział Geodezji Dyrektor Wydziału i Geodeta Powiatowy Anna Kowalewska tel. (89) 521 05 35 pokój 112 Główny Specjalista Wioleta Truszczyńska tel. (89) 521 05 34 pokój 113 Stanowiska pracy do spraw obsługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Załączniki Załącznik nr 1 Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku: 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

SESJA marcowa 2017r.

SESJA marcowa 2017r. SESJA marcowa 2017r. Temat: realizacja zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizacja zaszłości w świetle przepisów i zadań w 2016 roku. Zatrudnienie: W wydziale

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski

AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH. Waldemar Izdebski AUTOMATYZACJA POWIATOWYCH OŚRODKÓW DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W DOBIE ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH Waldemar Izdebski 2011-09-06 Automatyzacja PODGiK w dobie rozwoju usług sieciowych 1 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym.

Co i jak załatwić. Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Co i jak załatwić Poniżej znajduje się spis spraw, które można załatwić w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym. Obok każdej sprawy znajduje się Karta Sprawy, w której znajdziecie Państwo szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ):

1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ZBIORAMI DANYCH DZIŚ / JUTRO / POJUTRZE NA OBSZARZE AGLOMERACJI KALISKO - OSTROWSKIEJ

ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ZBIORAMI DANYCH DZIŚ / JUTRO / POJUTRZE NA OBSZARZE AGLOMERACJI KALISKO - OSTROWSKIEJ ZARZĄDZANIE WYBRANYMI ZBIORAMI DANYCH NA OBSZARZE AGLOMERACJI KALISKO - OSTROWSKIEJ Michał Marczak Geodeta Powiatowy, Miasto Kalisz Zespół ds. GiS Miasta Kalisza: Paweł Luciński Michał Juszczak Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2013 r. Poz. 1013 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia

NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE. Warszawa r. Mirosław Puzia NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY A TERENY ZAMKNIĘTE Warszawa 10.10.2017 r. Mirosław Puzia 1 Art. 6a. /PGiK Prawo geodezyjne i kartograficzne/ 1. Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią: 1) organy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczaniem nieruchomości oraz realizacją zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. Naczelnik Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) .. (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę).... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miejski w Kaliszu Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6

Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6 Wydanie nr 1 Data wydania: 2010 r. Strona 1 z 6 ZADANIA WYBRANYCH BIUR URZĘDU M.ST. WARSZAWY UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE INWESTYCYJNYM Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego e-mail: bnam@warszawa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Lipowiec Kościelny, dnia o wydzierżawienie nieruchomości Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym.. położonej

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta Biuro Obsługi Interesanta Głównym celem powołania Biura Obsługi Interesanta była i nadal jest poprawa oraz podniesienie jakości i komfortu obsługi obywatela w Urzędzie Miejskim poprzez: profesjonalizm

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW*

Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* Dziennik Ustaw 27 Poz. 917 Załącznik nr 4 WZÓR WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW* 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 6. Miejscowość i data, dnia Formularz

Bardziej szczegółowo

E-usługi. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Joanna Łagoźny. p. o. Geodety Województwa Lubelskiego.

E-usługi. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Joanna Łagoźny. p. o. Geodety Województwa Lubelskiego. E-usługi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Joanna Łagoźny p. o. Geodety Województwa Lubelskiego joanna.lagozny@lubelskie.pl Definicje Usługa tradycyjna E-usługa E-usługa to: działania,

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony):

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (miejscowość i data)... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Urząd Miasta Lublin Wydział Architektury i Budownictwa ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin e-mail: architektura@lublin.eu

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r.

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Przedstawienie informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii planowanych do utworzenia i uruchomienia w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie realizacji zadań własnych gminy za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej

Wspomaganie realizacji zadań własnych gminy za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej 1 Wspomaganie realizacji zadań własnych gminy za pomocą Systemu Informacji Przestrzennej Marta Piotrowska, Kamil Piecuch Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej Co to w ogóle

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji. ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE procedura, obieg dokumentacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 ze zm.) ZGŁOSZENIE PRACY - obowiązki wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka eusług, Procesy:

Charakterystyka eusług, Procesy: Lista eusług dla część nr 1 zamówienia Informacje o eusługach: Zał. nr 1 do OPZ Definicje: WN Wnioskodawca, POP - Portal Obsługi Podatników, KPO - Konto Płatności On-line w POP, Podatki System obsługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 1 ... Malbork, dnia... (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Telefon/Faks Adres e-mail WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego

MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ. KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ KRZYSZTOF MĄCZEWSKI Geodeta Województwa Mazowieckiego PLAN PREZENTACJI 1. Podstawy prawne funkcjonowania mazowieckiej infrastruktury informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) ... (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Inwestor:... (miejscowość i data) Prezydent Miasta Białegostoku Departament Architektury Urzędu Miejskiego w Białymstoku 15-950 Białystok,

Bardziej szczegółowo

q Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy 12 (BDOT500) 8

q Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy 12 (BDOT500) 8 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6., dnia P Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail:

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q e-mail: Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Bytów, dnia 6. Adresat wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz Grudziądz, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Wniosek do Urzędu Miejskiego o nadanie numeru orządkowego składa właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości. Zawiadomienie o nadaniu numeru. Do 7

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48)

MINIPRZEWODNIK INWESTORA. ul. Bracka 1, Kraków tel. (+48) fax (+48) CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA ul. Bracka 1, 31-005 Kraków tel. (+48) 12 616 6002 fax (+48) 12 616 6001 e-mail: coi@um.krakow.pl MINIPRZEWODNIK INWESTORA Informacje wg stanu na dzień 30.10.2015 r. MIEJSCOWE

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia

Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Ewidencja gruntów i budynków - wybrane zagadnienia Opracowała: Ewa Szafran kierownik Oddziału Katastru Nieruchomości Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia Załącznik nr 3 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Wartość współczynnika CL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) załączam pełnomocnictwo załączam dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana) Z 7 Wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r., Poz. 1013 (miejscowość i data) (numer rejestru

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ZARZĄDZENIE NR AO-0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług w Urzędzie Miejskim w Kluczborku i procedury jego aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: III WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ WNIOSKOWANE DO USUNIĘCIA DRZEWA LUB KRZEWY Miejsce na pieczęć Urzędu Sienno, dnia... r. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Wójt Gminy Sienno Ul. Rynek 36/40 27-350 Sienno I - WNIOSKODAWCA (posiadacz nieruchomości lub właściciel

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Gorlice Kierownika Urzędu z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia kart usług w Urzędzie Gminy Gorlice Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Wydał: Zatwierdził: Za Zarząd ARP S.A. Minister Gospodarki Warszawa, dn. Warszawa, dn. 10.09.2002 Regulamin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia

WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia WAB-W-16 Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opłata skarbowa: (numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę) Ostrołęka,.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data Formularz 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa

q 1,1 10 500 1 000 000 pikseli q na cele i podmiotom, o których mowa WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1, dnia Załącznik nr 3 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data 6. Adresat wniosku - nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo