Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro"

Transkrypt

1 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro. Przyjęcie przez Polskę wspólnej europejskiej waluty oprócz korzyści i szans może się bowiem wiązać z koniecznością poniesienia kosztów oraz ryzykiem pojawienia się pewnych zagrożeń. Koszty związane z przystępowaniem Polski do strefy euro dużym stopniu wiążą się z samym procesem wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego. Mają one w większości charakter krótkookresowy, gdyż zostają poniesione podczas procesu przygotowawczego i w trakcie wprowadzania nowej waluty do obiegu. Z procesem wprowadzenia euro związane są również pewne zagrożenia. Występują one zarówno w okresie bezpośrednio przed wprowadzeniem euro w związku z możliwym zacieśnieniem polityki makroekonomicznej (fiskalnej i pieniężnej) w celu spełnienia kryteriów konwergencji jak i w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu euro do obiegu. Obejmują zagrożenia wynikające z ewentualnego wzrostu cen na skutek ich zaokrąglania w górę. Zagrożenia, jakie stwarza przyjęcie wspólnej europejskiej waluty, mogą wystąpić również w średnim i długim okresie, czyli w ciągu kilku czy nawet kilkunastu lat po przyjęciu wspólnej waluty. Mogą to być koszty związane z utratą autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej oraz wynikające z utraty międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. Struktura tego rozdziału jest następująca. W podrozdziale 10.2 przedstawione zostały koszty i zagrożenia o charakterze długo- i średniookresowym. Są to możliwe koszty utraty autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej oraz zagrożenia wynikające z utraty międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki. W podrozdziale 10.3 przedstawiono koszty i zagrożenia o charakterze krótkookresowym, tj. takie, które mogą pojawić się bezpośrednio przed lub bezpośrednio po wprowadzeniu euro. Dotyczą one procesu wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego, ewentualnego zacieśnienia polityki makroekonomicznej oraz ewentualnego wzrostu cen na skutek efektu zaokrągleń. 1 Dr Aleksandra Rogut Uniwersytet Łódzki, Katedra Makroekonomii; Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro. 191

2 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro KOSZTY ORAZ ZAGROŻENIA DŁUGO- I ŚREDNIOOKRESOWE Utrata autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej Polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny umożliwia absorbowanie szoków zarówno o charakterze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a tym samym utrzymywanie stabilności cen w gospodarce (National Bank of Slovakia 2006). Przystąpienie państwa do unii monetarnej wiąże się z rezygnacją z prowadzonej na szczeblu krajowym polityki pieniężnej oraz przejęciem w tym zakresie kompetencji przez ponadnarodową instytucję, realizującą politykę pieniężną dostosowaną do sytuacji gospodarczej na całym obszarze unii (Borowski 2008). Koszt utraty polityki pieniężnej w dużym stopniu będzie zatem zależeć od prawdopodobieństwa występowania wstrząsów o charakterze asymetrycznym (zob. ramka 10.1). Im większe prawdopodobieństwo, że wstrząsy, które nastąpią w danym państwie po przystąpieniu do strefy euro, będą mieć charakter asymetryczny, tym większy będzie koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej. Skalę kosztów będzie determinować również skuteczność prowadzonej autonomicznej polityki pieniężnej w amortyzowaniu wstrząsów o charakterze asymetrycznym. W razie jej niewielkiej skuteczności koszty również będą niewielkie. Jak podkreśla Komisja Europejska 2008), istotną rolę w amortyzowaniu szoków asymetrycznych odgrywa również skuteczność pozostałych mechanizmów dostosowawczych. Jeśli ich efektywność jest wysoka, to koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej może być niewielki. Ramka 10.1 Rodzaje wstrząsów i ich skutki Szok symetryczny to wstrząs, który w podobnym stopniu dotyka wszystkie państwa wchodzące w skład unii monetarnej. W przypadku wystąpienia takiego wstrząsu Europejski Bank Centralny podejmie działania mające na celu złagodzenie jego skutków i obniży stopy procentowe. Asymetryczny szok popytowy występuje wówczas, gdy zmiana popytu dotyka jedno państwo (lub kilka) w większym stopniu niż inne. Gdyby jego polityka pieniężna była autonomiczna, bank centralny podjąłby działania mające na celu zamortyzowanie negatywnych skutków wstrząsu popytowego (spadku produkcji i wzrostu bezrobocia) i prowadził ekspansywną politykę pieniężną. W takiej sytuacji Europejski Bank Centralny, który dba o stabilność cen w całej strefie euro, a nie w konkretnym państwie, nie dostosowuje stóp procentowych. Amortyzacja negatywnych skutków wstrząsu asymetrycznego musi zatem nastąpić za pomocą innych, alternatywnych mechanizmów dostosowawczych: polityki fiskalnej 1, rynku pracy oraz rynku dóbr i usług. Duże znaczenie ma w tej sytuacji elastyczność płac i mobilność siły roboczej (zob. De Grauwe 2003). 1 W przypadku polityki fiskalnej należy pamiętać o ograniczeniach wynikających z Paktu stabilności i wzrostu. 192

3 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Można zatem powiedzieć, że łączna skala kosztów związanych z utratą autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej zależy od (zob. Schadler i in. 2005): adekwatności polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego do potrzeb gospodarki danego państwa, skuteczności krajowej polityki pieniężnej prowadzonej w warunkach globalizacji, skuteczności nominalnego kursu walutowego w absorbowaniu szoków, efektywności funkcjonowania alternatywnych mechanizmów dostosowawczych Adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego do potrzeb gospodarki danego państwa Celem polityki pieniężnej EBC jest utrzymanie stabilności cen w strefie euro (zob. ramka 10.2). Decyzje podejmowane przez EBC mają więc na celu dobro całej strefy euro, a nie pojedynczych państw wchodzących w jej skład 2008). Ryzyko nieadekwatności polityki pieniężnej EBC związane jest z tym, że decyzje dotyczące kształtowania się stóp procentowych nie będą właściwe z punktu widzenia poszczególnych państw członkowskich. Nieadekwatność polityki pieniężnej prowadzonej na szczeblu całej strefy euro do sytuacji pojedynczego państwa wchodzącego w jej skład może mieć charakter strukturalny lub cykliczny. Nieadekwatność strukturalna ma miejsce, gdy stopy procentowe ustalane przez EBC są zbyt niskie lub zbyt wysokie w stosunku do poziomu inflacji w danej gospodarce (zob. NBP 2009). Nieadekwatność cykliczna występuje, gdy zmiany stóp procentowych nie są odpowiednie z punktu widzenia danej gospodarki. Może to dotyczyć zarówno kierunku zmian stóp procentowych, jak i skali zmian (zbyt duże lub zbyt małe). Łączna skala kosztów związanych z możliwą nieadekwatnością polityki pieniężnej EBC zależy też od tego, jaki wpływ będzie miało państwo przyjmujące euro na podejmowane przez EBC decyzje dotyczące wspólnej polityki pieniężnej. Ryzyko nieadekwatności strukturalnej wspólnej polityki pieniężnej Zgodnie z teorią optymalnych obszarów walutowych gospodarki tworzące unię monetarną powinny cechować się zdywersyfikowaną i podobną strukturą produkcji, popytu oraz eksportu, a także wysoką intensywnością wzajemnych powiązań handlowych (Kenen 1969; McKinnon 1963). Im bardziej zbliżone są do siebie struktury gospodarcze państw tworzących unię monetarną, tym bardziej są zdywersyfikowane, a im silniejsze są powiązania handlowe między nimi, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia w poszczególnych gospodarkach szoków o charakterze asymetrycznym. Ponadto podobne mechanizmy absorpcji szoków przyczyniają się do zwiększania synchronizacji cykli koniunkturalnych i tym samym zmniejszenia ryzyka nieadekwatności cyklicznej (zob. NBP 2009). 193

4 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Ramka 10.2 Cel polityki pieniężnej EBC i NBP Celem polityki pieniężnej EBC jest średniookresowa stabilność cen w strefie euro jako całości. Stabilność cen zdefiniowana jest jako wzrost cen nieznacznie niższy (close to, but below) niż 2% w skali roku (zob. NBP 2009; EBC 2003). Celem polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim). W szczególności celem polityki pieniężnej po 2003 r. jest ustabilizowanie stopy inflacji na poziomie 2,5%z dopuszczalnym przedziałem wahań ±1 pkt proc. (zob. NBP 2003). Stopa inflacji w Polsce i strefie euro w latach Strefa euro Polska Źródło: Eurostat. Jak wskazują prowadzone badania, struktury gospodarcze w dużym stopniu zależą od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju (zob. Clark 1957; Kwiatkowski 2002). Gospodarki o niższym poziomie rozwoju cechują się wyższym udziałem sektora rolniczego i przemysłowego w strukturze produkcji oraz niższym udziałem sektora usług. W miarę zwiększania poziomu rozwoju rośnie udział sektora usług kosztem pozostałych sektorów gospodarki. Ryzyko nieadekwatności strukturalnej jest zatem tym wyższe, im większe jest zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego. Zgodnie z teorią konwergencji gospodarki o niższym poziomie rozwoju będą rozwijać się szybciej od gospodarek wysoko rozwiniętych. Wyższe tempo wzrostu gospodarczego będzie powodować wyższe tempo wzrostu cen. Mniej rozwinięte państwa członkowskie będą zatem potrzebować wyższej nominalnej stopy procentowej. 194

5 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Jeśli w skład unii monetarnej wchodzą państwa o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, to istnieje ryzyko, że wspólna polityka monetarna może nie być odpowiednia dla nich wszystkich. W przypadku państw o poziomie rozwoju gospodarczego powyżej średniej stopy procentowe mogą być zbyt wysokie, a przez to hamować tempo wzrostu gospodarczego i zmniejszać możliwości zatrudnienia. W przypadku gospodarek o niższym poziomie rozwoju, doganiających państwa wyżej rozwinięte, stopy procentowe ustalane na szczeblu całej unii monetarnej mogą być zbyt niskie, co grozi przegrzaniem gospodarki. Analizując dane dotyczące kształtowania się nominalnych stóp procentowych w państwach członkowskich przed przystąpieniem do strefy euro (por. rysunek w ramce 10.3), można zauważyć, że w państwach o niższym poziomie rozwoju gospodarczego kształtowały się powyżej średniej. Jak wspomniano, istotnymi czynnikami zmniejszającymi ryzyko nieadekwatności polityki pieniężnej są: podobieństwo struktur wymiany handlowej i silna dywersyfikacja eksportu. Zbliżona struktura wymiany handlowej miedzy państwami członkowskimi Unii Gospodarczej i Walutowej zmniejsza ryzyko wystąpienia szoków asymetrycznych i tym samym redukuje ryzyko nieadekwatności wspólnej polityki pieniężnej. Podobnie, silnie zdywersyfikowana struktura eksportu chroni gospodarkę przed szokami asymetrycznymi i minimalizuje ich ewentualne skutki (NBP 2009). Należy jednak podkreślić, że ryzyko nieadekwatności polityki pieniężnej EBC może być mniejsze dzięki efektywnemu funkcjonowaniu pozostałych mechanizmów dostosowawczych, w szczególności dostosowań cen i płac, czyli funkcjonowaniu kanału konkurencyjności (zob. NBP 2009). W sytuacji silniejszego wzrostu cen w kraju słabiej rozwiniętym nastąpi pogorszenie międzynarodowej konkurencyjności producentów krajowych i spadek popytu na ich produkty, co będzie ograniczać presję inflacyjną. W takim przypadku ewentualne przyspieszenie dynamiki cen powinno okazać się przejściowe. To, jak szybko zostanie przywrócona równowaga, będzie zależeć od elastyczności rynków, wrażliwości gospodarki na utratę zewnętrznej konkurencyjności cenowej, intensywności powiązań handlowych oraz oczekiwań inflacyjnych. W przypadku Polski ryzyko nieadekwatności poziomu stóp procentowych ustalanych przez EBC wynika z faktu, że polska gospodarka znajduje się na niższym poziomie rozwoju niż gospodarki państw strefy euro; w 2008 r. PKB per capita w Polsce stanowił 51% przeciętnego poziomu PKB per capita w 12 państwach członkowskich (zob. 2008). Z punktu widzenia ewentualnej nieadekwatności polityki pieniężnej EBC możliwe są dwie implikacje niższego poziomu rozwoju gospodarczego Polski. Po pierwsze, skutkiem niższego poziomu rozwoju gospodarczego Polski jest inna niż w państwach wysoko rozwiniętych struktura produkcji, konsumpcji i eksportu. Z przeprowadzonych badań wynika, że struktura produkcji w Polsce znacznie różni się od struktury produkcji w krajach strefy euro. Wyższy jest udział sektora rolniczego i przemysłowego, mniejszy zaś sektora finansowego (zob. Adamowicz i in. 2008; Gajewski, Gawlikowska-Hueckel, Umiński 2008). 195

6 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Ramka 10.3 Nieadekwatność polityki pieniężnej EBC do potrzeb poszczególnych państw członkowskich strefy euro Badania dotyczące możliwej nieadekwatności wspólnej polityki pieniężnej pojawiły się jeszcze przed utworzeniem strefy euro. Powstanie Unii Gospodarczej i Walutowej, składającej się ze znacznie różniących się od siebie gospodarek, budziło zawsze wiele wątpliwości i zapoczątkowało badania na ten temat. W kolejnych latach w literaturze podejmowano wiele prób oszacowania skali niedopasowania dla poszczególnych państw członkowskich (zob. Sturm, Wollmershäuser 2007; Lee-Crowley 2009). Ze względu na odmienne metody wykorzystywane w poszczególnych badaniach wnioski różnią się od siebie. Niemniej jednak we wszystkich opracowaniach podkreśla się, że prowadzona przez Europejski Bank Centralny polityka pieniężna nie jest w jednakowym stopniu adekwatna do potrzeb poszczególnych państw członkowskich. Jak wskazują prowadzone analizy, duże znaczenie miały niedopasowania strukturalne związane z różnym poziomem stóp procentowych. W szczególności podkreśla się nieadekwatność polityki pieniężnej EBC do potrzeb państw członkowskich o niższym poziomie rozwoju gospodarczego, doganiających gospodarki wyżej rozwinięte (np. Irlandia), gdzie nominalne stopy procentowe kształtowałyby się na poziomie wyższym niż obecnie, ze względu na wyższe stopy inflacji. W przypadku Niemiec natomiast stopy procentowe ustalane przez EBC były nieznacznie wyższe niż w sytuacji, gdyby politykę pieniężną prowadził niemiecki bank centralny. Nominalne stopy procentowe w państwach strefy euro w latach Belgia Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja W łochy Holandia Austria Portugalia Finlandia Źródło: Eurostat. 196

7 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rysunek 10.1 Struktura produkcji w Polsce i przeciętnie w strefie euro w 1999 i 2008 r. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% rolnictwo przemysł budownictwo usługi Strefa euro_1999 Strefa euro_2007 Polska_1999 Polska_2007 Źródło: obliczenia na podstawie bazy danych Eurostatu. Jeżeli chodzi o strukturę konsumpcji, to różnice miedzy Polską a strefą euro wynikają głównie z relatywnie wysokiego w Polsce udziału dóbr podstawowych, które cechują się niską elastycznością dochodową popytu, i względnie małego udziału dóbr wyższego rzędu, charakteryzujących się wysoką elastycznością popytu (NBP 2009). Ma to istotne skutki z punktu widzenia podatności polskiej gospodarki na szoki o charakterze asymetrycznym. Z jednej bowiem strony taka struktura konsumpcji może powodować asymetrię reakcji popytu konsumpcyjnego na szoki popytowe w Polsce i strefie euro. Z drugiej zaś strony czyni polską gospodarkę mniej wrażliwą na te szoki, gdyż spadek dochodów w mniejszym stopniu wpływa na redukcję popytu konsumpcyjnego w Polsce niż w większości krajów strefy euro (NBP 2009). Z doświadczeń innych państw wynika jednak, że wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego udział dóbr o wyższej elastyczności cenowej i dochodowej popytu będzie w najbliższych latach wzrastał, a tym samym struktura popytu konsumpcyjnego w Polsce będzie coraz bardziej podobna do struktury w strefie euro. Powinno to prowadzić do zmniejszenia kosztu przekazania EBC kompetencji w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej. Drugą konsekwencją niższego poziomu rozwoju gospodarczego Polski jest wyższe niż w państwach wysoko rozwiniętych tempo wzrostu gospodarczego i wyższa stopa inflacji. Tym samym Polska potrzebuje przeciętnie wyższej nominalnej stopy procentowej niż bardziej rozwinięta strefa euro, dla której ustalana jest stopa EBC. Stopy procentowe w strefie euro kształtują się na poziomie niższym niż w Polsce (zob. rysunek 10.2). Po przyjęciu wspólnej waluty nominalna stopa procentowa w Polsce będzie więc prawdopodobnie niższa niż w sytuacji prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. 197

8 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Rysunek 10.2 Stopy referencyjne EBC i NBP w latach m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m01 EBC NBP Źródło: Eurostat. Skutkiem niższych nominalnych stóp procentowych i jednocześnie wyższej stopy inflacji w Polsce będą niższe realne stopy procentowe. Oznacza to spadek kosztu kapitału. Z jednej strony sprzyjałoby to zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, ale z drugiej mogłoby doprowadzić do silnego wzrostu konsumpcji, finansowanej tańszym niż dotychczas kredytem. W takich warunkach wpływ realnej stopy procentowej byłby procykliczny i powodowałby nadmierny wzrost popytu, który z kolei zwiększałby presję inflacyjną. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka zjawisk. Po pierwsze, w miarę dalszego rozwoju polskiej gospodarki i zbliżania się do poziomu obserwowanego w wysoko rozwiniętych państwach członkowskich strefy euro maleje ryzyko związane z ustalaniem przez EBC zbyt niskich stóp procentowych. Po drugie, czynnikiem zmniejszającym ryzyko ustalania stóp procentowych przez EBC na poziomie nieodpowiednim dla polskiej gospodarki jest również szybkie, na tle innych krajów (Irlandii, Portugalii), tempo upodobniania się struktur gospodarczych Polski do występujących w wyżej rozwiniętych państwach członkowskich strefy euro (NBP 2009). Ta pozytywna tendencja sprawia, że zagrożenie szokami asymetrycznymi z czasem maleje. Po trzecie, jak wskazują przeprowadzone badania, stopień dywersyfikacji polskiego eksportu jest wysoki, nawet w porównaniu z wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej (NBP 2009). Czynnikiem zmniejszającym ryzyko szoków asymetrycznych jest również relatywnie wysoki udział handlu wewnątrzgałęziowego w wymianie zagranicznej, czyli równoległego eksportu i importu towarów o podobnych cechach (w ramach jednej branży). Po czwarte, w miarę dalszej konwergencji stóp procentowych spadek kosztu kapitału po przyjęciu euro będzie prawdopodobnie mniejszy, niż miało to miejsce w niektórych obecnych państwach członkowskich (NBP 2009; Sławiński 2008). Ryzyko nieadekwatności cyklicznej wspólnej polityki pieniężnej Oprócz ryzyka związanego z nieadekwatnością strukturalną polityki pieniężnej utrata autonomicznej polityki pieniężnej łączy się również z ryzykiem nieadekwatności cyklicznej. Jak powiedziano, zagrożenie cyklicznym niedopasowaniem polityki pieniężnej EBC do potrzeb polskiej gospodarki wiąże się 198

9 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro ze zmianami stóp procentowych w trakcie faz cykli koniunkturalnych Polski i strefy euro. Stopień zbieżności cyklicznej ocenia się najczęściej na podstawie stopnia zbieżności wahań głównych kategorii makroekonomicznych odzwierciedlających przebieg koniunktury (tempo wzrostu PKB, produkcji przemysłowej, inwestycji, zatrudnienia, bezrobocia, cen; zob. Borowski 2008). Potencjalne koszty uczestnictwa w unii monetarnej wiążą się w tym przypadku z możliwością wystąpienia procykliczności wspólnej polityki pieniężnej (zob. Sławiński 2008; Sturm, Wollmershäuser 2007). Może to nastąpić w sytuacji przesunięcia cyklu koniunkturalnego danej gospodarki w stosunku do cykli koniunkturalnych pozostałych gospodarek wchodzących w skład Unii Gospodarczej i Walutowej. Przyładowo, obniżenie przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych w celu pobudzenia agregatowego popytu mogłoby w gospodarce niezsynchronizowanej spowodować nadmierny wzrost popytu, przyspieszenie tempa wzrostu jednostkowych kosztów pracy i inflacji, a tym samym pogorszenie się jej międzynarodowej konkurencyjności. Jeśli tempo wzrostu wydajności pracy nie jest dostatecznie wysokie, by przywrócić utraconą konkurencyjność, to konsekwencją przegrzania koniunktury może być długotrwałe spowolnienie gospodarcze (zob. Sławiński 2008). Przywracanie równowagi może trwać jeszcze dłużej, jeżeli niskiemu tempu wzrostu wydajności pracy towarzyszy sztywność płac i cen. Z punktu widzenia ryzyka nieadekwatności cyklicznej wspólnej polityki pieniężnej bardzo ważna jest więc synchronizacja cykli koniunkturalnych. W przypadku zsynchronizowanych cykli koniunkturalnych zmiany stóp procentowych dokonywane przez EBC będą korzystne również dla krajowych gospodarek. Oprócz przesunięcia cyklu koniunkturalnego duże znaczenie ma również częstotliwość wahań koniunkturalnych, rodzaj szoków dotykających gospodarki, a także odmienne reakcje na szoki i różna głębokość poszczególnych faz cyklu (zob. NBP 2009). Przykładowo, w przypadku wyższej amplitudy wahań koniunkturalnych reakcja wspólnej polityki pieniężnej mogłaby się okazać niewystarczająca dla danej gospodarki. Koszt utraty autonomicznej polityki pieniężnej zależy zatem od stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych, symetryczności występujących szoków ekonomicznych oraz szybkości ich absorpcji przez poszczególne gospodarki. Im większe będzie podobieństwo w tych obszarach między strefą euro a Polską, tym bardziej wspólna polityka pieniężna będzie adekwatna do uwarunkowań polskiej gospodarki. Im bardziej efektywne będą zaś wspomniane mechanizmy absorpcji wstrząsów, tym słabiej gospodarka będzie odczuwać ewentualną nieadekwatność polityki EBC po wstrząsie asymetrycznym. W literaturze podkreśla się, że przystąpienie gospodarki do Unii Gospodarczej i Walutowej oraz związany z tym wzrost wewnątrzgałęziowej wymiany handlowej zwiększą podobieństwo szoków i tym samym przyczynią się do synchronizacji cykli koniunkturalnych. Zwraca się jednak uwagę, że integracja może prowadzić do wzrostu regionalnej koncentracji produkcji. Zwiększona wymiana handlowa spowoduje wówczas dywergencję struktury produkcji w państwach członkowskich unii monetarnej i zwiększy zagrożenie szokami o charakterze asymetrycznym (zob. De Grauve 2003; National Bank of Slovakia 2006; Schadler i in. 2005). 199

10 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Ramka 10.4 Ryzyko nieadekwatności cyklicznej polityki pieniężnej EBC dla Polski Prowadzone badania dotyczące możliwej nieadekwatności cyklicznej polityki pieniężnej EBC do potrzeb polskiej gospodarki cechują się dużą rozbieżnością wyników. Pokazują one, że na tle pozostałych nowych państw członkowskich nasza gospodarką jest relatywnie dobrze zsynchronizowana zarówno ze strefą euro jako całością, jak i z poszczególnymi państwami członkowskimi (NBP 2009; Borowski 2008). Analiza porównawcza polskiej gospodarki i gospodarki strefy euro wskazuje na znaczną asymetryczność dotychczasowych szoków, co w dużym stopniu wynikało ze specyfiki okresu transformacji oraz ich charakteru. Asymetria szoków zwiększa ryzyko nieadekwatności cyklicznej polityki pieniężnej. Należy jednak pamiętać, że dalszy rozwój gospodarczy Polski i integracja ze strefą euro będą przyczyniać się do uspójnienia części szoków. Prowadzone badania wskazują również na zróżnicowanie amplitudy wahań koniunkturalnych pomiędzy Polską a strefą euro (zob. NBP 2009). W przypadku Polski wyższa amplituda wahań cyklicznych może zwiększać ryzyko, że reakcja wspólnej polityki pieniężnej EBC będzie zbyt słaba z punktu widzenia rodzimej gospodarki. Jednocześnie czynnikiem zmniejszającym to ryzyko jest podobieństwo odpowiedzi gospodarek Polski i strefy euro na wstrząsy oraz relatywnie wysoki stopień synchronizacji cyklicznej naszego kraju ze strefą euro (zob. Konopczak 2008). Prowadzone analizy (Kokoszczynski i in. 2008) wskazują również na znaczne podobieństwo między mechanizmami transmisji polityki pieniężnej w Polsce i strefie euro Wpływ przedstawiciela Polski na decyzje Europejskiego Banku Centralnego Przystąpienie do strefy euro nie oznacza całkowitej utraty wpływu Polski na decyzje w sprawie stóp procentowych podejmowanych przez Europejski Bank Centralny. Wpływ Polski na te decyzje może przyczynić się do adekwatności wspólnej polityki pieniężnej do potrzeb naszej gospodarki. Im większy wpływ miałaby Polska, tym niższy byłby koszt rezygnacji z autonomicznej polityki pieniężnej. Po przystąpieniu do strefy euro prezes NBP stanie się członkiem Rady Prezesów EBC i będzie miał prawo głosu podczas jej posiedzeń. Przedstawiciel Polski będzie mógł również wejść w skład Zarządu EBC. Zgodnie z obowiązującym systemem głosowania Rada Prezesów EBC zazwyczaj podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a każdy jej członek dysponuje jednym głosem. W przypadku równego rozłożenia głosów decydujący głos należy do Prezesa EBC. Wpływ Polski na decyzje dotyczące stóp procentowych ulegnie nieznacznemu zmniejszeniu, gdy liczba członków strefy euro przekroczy 21 zgodnie z wprowadzonym wówczas rotacyjnym systemem głosowania prezes NBP będzie miał prawo głosu w 59 87% przypadków (NBP 2009). 200

11 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Trzeba jednak zaznaczyć, że nawet w sytuacji braku prawa głosu na danym posiedzeniu prezes NBP jako członek Rady Prezesów EBC podejmującej decyzje w sprawie stóp procentowych będzie mógł zawsze uczestniczyć w dyskusji. Przedstawiciel Polski może też wpływać na proces decyzyjny przez udział w formowaniu koalicji lub odpowiednio oddziałując na przebieg dyskusji. Warto również podkreślić, że wpływ Prezesa NBP na decyzje EBC będzie większy, niż wynikałoby to z wagi ekonomicznej naszej gospodarki w strefie euro mierzonej udziałem w PKB strefy euro Skuteczność krajowej polityki pieniężnej w warunkach globalizacji Aby móc oszacować łączne koszty związane z utratą autonomicznej polityki pieniężnej, należy ocenić również skuteczność krajowej polityki pieniężnej szczególnie biorąc pod uwagę zachodzące procesy globalizacji. Prowadzone badania wskazują, że nasilająca się globalizacja powoduje wzrost względnego znaczenia czynników międzynarodowych w prowadzeniu krajowej polityki pieniężnej. Po pierwsze, obserwowane w krajowej gospodarce zmiany cen dóbr i usług w dużym stopniu są pochodną czynników o charakterze zewnętrznym. Po drugie, wraz ze wzrostem substytucyjności dóbr krajowych i zagranicznych oraz intensyfikacją wymiany handlowej nadwyżkowy popyt krajowy nie musi prowadzić do wzrostu cen krajowych, może bowiem zostać zastąpiony przez dobra zagraniczne. Po trzecie, istotny wpływ na kształtowanie się cen i płac krajowych ma wzrost mobilności czynników produkcji. Prowadzi on do ograniczenia skuteczności krajowej polityki pieniężnej. Autonomię krajowej polityki pieniężnej ogranicza ponadto coraz łatwiejszy dostęp gospodarstw domowych i przedsiębiorstw do finansowania w walutach zagranicznych. Zróżnicowanie wysokości stóp procentowych skłania bowiem podmioty gospodarcze do zaciągania kredytów w walutach krajów o niższych stopach procentowych. Jak pokazują badania, zmiany krajowych stóp procentowych będą więc raczej prowadzić do zmian struktury, a nie wolumenu kredytów (NBP 2009). Wszystkie wymienione czynniki wpływają na ograniczenie skuteczności krajowej polityki pieniężnej. Tym samym maleje koszt jej porzucenia na rzecz wspólnej polityki pieniężnej EBC. Ponadto ze względu na postępujące procesy globalizacyjne będzie wzrastał wpływ czynników zewnętrznych na gospodarki krajowe. W szczególności będzie to dotyczyło gospodarek o silnych powiązaniach handlowych i finansowych. Podsumowując, należy powiedzieć, że długookresowym kosztem przystąpienia Polski do strefy euro jest utrata możliwości prowadzenia autonomicznej polityki pieniężnej. Krajowy bank centralny nie będzie mógł łagodzić skutków ewentualnych wstrząsów o charakterze asymetrycznym. Prowadzone badania wskazują, że zmienność produkcji i konsumpcji po przystąpieniu Polski do strefy euro może wzrosnąć. Ewentualny spadek dobrobytu społeczeństwa byłby jednak 201

12 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro niewielki ze względu na wzrost zmienności konsumpcji (zob. Gradzewicz, Makarski 2008; Schadler i in. 2005) Utrata nominalnego kursu walutowego Przystąpienie kraju do strefy euro oznacza nie tylko rezygnację z autonomicznie prowadzonej polityki pieniężnej, lecz także utratę nominalnego kursu walutowego. Koszt utraty autonomicznej polityki kursowej będzie zależał od skuteczności nominalnego kursu walutowego w absorbowaniu szoków. W teorii optymalnych obszarów walutowych przyjmuje się, że im większa jest zmienność realnego kursu walutowego, tym większą rolę odgrywa on jako mechanizm dostosowawczy i (lub) tym bardziej gospodarka jest narażona na szoki asymetryczne (NBP 2009). W teorii optymalnych obszarów walutowych przyjmuje się, że płynny kurs walutowy jest skutecznym mechanizmem absorpcji szoków o charakterze asymetrycznym. Wahania realnego kursu walutowego odzwierciedlają tym samym występowanie szoków, ich skalę oraz mechanizmy akomodacji. Podkreśla się jednak, że im bardziej otwarta jest gospodarka, tym mniejsze jest znaczenie kursu walutowego (zob. Mundell 1961; McKinnon 1963). Prowadzone badania wskazują, że płynny kurs walutowy może być skutecznym mechanizmem absorpcji asymetrycznych szoków popytowych oraz permanentnych szoków podażowych 2 (zob. Stążka 2008). Gdy nominalny kurs walutowy skutecznie absorbuje szoki, rezygnacja z niezależnej polityki walutowej może stanowić istotny koszt integracji ze strefą euro. Z drugiej strony sama zmienność kursu nominalnego może być źródłem wstrząsów dla sfery realnej gospodarki, zwłaszcza przejściowych wstrząsów podażowych, wstrząsów monetarnych i finansowych (zob. Stążka 2008). W im większym stopniu nominalny kurs walutowy jest źródłem wstrząsów dla gospodarki, tym niższy jest koszt związany z jego utratą (zob. Schadler i in. 2005). Łączny koszt utraty nominalnego kursu walutowego będzie zatem zależał od rodzaju szoków dotykających daną gospodarkę. Jeżeli w gospodarce przeważają szoki nominalne, to utrata nominalnego kursu walutowego nie będzie stanowiła większego kosztu. W przypadku gdy większość szoków w danej gospodarce ma charakter realny, utrata nominalnego kursu walutowego może być dla niej istotnym kosztem. W takiej sytuacji płynny kurs walutowy może być bowiem skutecznym mechanizmem absorpcji szoków (więcej na ten temat zob. Stążka 2008). 2 Szoki podażowe to wstrząsy, które oddziałują na potencjał produkcyjny gospodarki. Jako źródła szoków podażowych wskazuje się: zmiany klimatyczne, zmiany krańcowej produktywności kapitału, zmiany cen surowców, zmiany demograficzne oraz szoki płacowe (Borowski 2001). 202

13 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Ramka 10.5 Koszt utraty nominalnego kursu walutowego w przypadku Polski Analizy charakteru szoków, które dotykały polską gospodarkę, wskazują, że zmienność nominalnego kursu złotego była w 30 50% wyjaśniana przez szoki o charakterze nominalnym, a w 50 70% przez szoki o charakterze realnym. Oznacza to, że rezygnację z niezależnej polityki walutowej w przypadku Polski należy częściowo postrzegać jako szansę uniknięcia kosztów wynikających z dużych wahań nominalnego kursu walutowego, niezwiązanych z czynnikami fundamentalnymi. Z drugiej strony usztywnienie nominalnego kursu walutowego w momencie wejścia Polski do strefy euro może oznaczać koszt w postaci wzrostu wahań produkcji. Bilans kosztów i szans związanych z rezygnacją z nominalnego kursu złotego względem euro będzie zatem zależeć od przyszłej korelacji szoków podażowych i popytowych między Polską a strefą euro. Jeżeli nie staną się symetryczne, to przyjęcie wspólnej waluty może spowodować wzrost zmienności produktu w przypadku niedostatecznej efektywności mechanizmów dostosowawczych alternatywnych w stosunku do polityki pieniężnej i kursowej. Nominalny kurs walutowy PLN/EUR w latach M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M08 Źródło: Eurostat. 203

14 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Zagrożenia o charakterze średniookresowym Przyjęcie euro niesie pewne zagrożenia, które mogą się zmaterializować w średnim okresie. Wiążą się one z możliwością pogorszenia konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Źródłem zagrożeń może być zarówno ustalenie kursu konwersji (kursu zamiany złotego na euro) na nieoptymalnym (zbyt wysokim lub zbyt niskim) poziomie, jak też czynniki powodujące zbyt szybki wzrost cen (NBP 2009). Jeśli chodzi o ustalenie kursu konwersji złotego na euro na nieoptymalnym poziomie, tzn. niezgodnym z kursem równowagi, to należy podkreślić, że dla międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki negatywne konsekwencje miałoby ustalenie kursu zarówno na poziomie niedowartościowanym, jak i przewartościowanym. Kurs równowagi to kurs walutowy, który w średnim okresie zapewnia równowagę wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki (NBP 2009). Mówimy, że kurs waluty jest niedowartościowany, jeżeli jest zbyt słaby w stosunku do jego kursu równowagi. Kurs walutowy jest przewartościowany, gdy jest zbyt silny w stosunku do kursu zapewniającego średniookresową równowagę. Ustalenie kursu konwersji na poziomie niedowartościowanym oznacza, że dobra krajowe są relatywnie tańsze niż dobra zagraniczne. Może to prowadzić do przegrzania gospodarki i nadmiernej presji na wzrost cen krajowych w średnim okresie. Relatywnie wysokie ceny dóbr importowanych mogłyby również negatywnie oddziaływać na import nowych technologii, co miałoby wpływ na wydłużenie procesu doganiania przez polską gospodarkę (NBP 2009). Ustalenie przewartościowanego kursu konwersji oznaczałoby, że dobra krajowe są relatywnie droższe niż dobra zagraniczne, co mogłoby spowodować spadek konkurencyjności gospodarki. Ponadto niższe ceny dóbr zagranicznych przyczyniałyby się do wzrostu importu i spadku eksportu, a tym samym pogorszenia bilansu handlowego danej gospodarki. Drugim czynnikiem, który w średnim okresie może wpływać na pogorszenie się międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki, może być zbyt szybki w stosunku do jej możliwości wzrost cen. Jak podkreśla się w literaturze, ewentualne zmiany poziomu cen po integracji ze strefą euro mogą wynikać z oddziaływania czynników zarówno podażowych (wzrostu wydajności i efektu Balassy-Samuelsona), jak i popytowych (wynikających ze zmian dochodów i zmian preferencji konsumentów (zob. 2008; National Bank of Slovakia 2006; NBP 2009). Pierwsza z wymienionych grup czynników wynika z faktu, że Polska jest gospodarką doganiającą państwa wyżej rozwinięte. Związane z tym wyższe tempo wzrostu wydajności pracy prowadzi do wzrostu płac. Jeżeli płace będą rosły we wszystkich sektorach gospodarki (nie tylko tych, w których zwiększyła się wydajność pracy), może to powodować wzrost cen. Zjawisko to w literaturze nazywa się efektem Balassy-Samuelsona. Wzrost cen może prowadzić do pogorszenia międzynarodowej konkurencyjności w sytuacji, gdy nie będzie mu towarzyszył odpowiednio wysoki wzrost wydajności pracy. Jeśli tempo wzrostu wydajności będzie relatywnie wysokie, wzrost płac i cen nie powinien powodować pogorszenia stabilności makroekonomicznej ani międzynarodowej konkuren- 204

15 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro cyjności (zob. Sławiński 2008). Nadmiernie wysokiej dynamice cen może jednocześnie przeciwdziałać spodziewany po przystąpieniu do strefy euro wzrost otwartości i specjalizacji gospodarki oraz związany z tym wzrost konkurencji. W prowadzonych badaniach podkreśla się, że ryzyko nadmiernego wzrostu cen dotyczy również rynku aktywów. Omawiany wcześniej możliwy spadek realnych stóp procentowych może bowiem prowadzić do silnego wzrostu popytu. Z doświadczeń państw członkowskich strefy euro wynika, że główne zagrożenia wiążą się ze wzrostem cen nieruchomości. Wyniki analiz przeprowadzonych przez NBP wskazują jednak, że ryzyko to w przypadku Polski nie jest duże (NBP 2009). Podsumowując, należy powiedzieć, że dla przyszłego kształtowania się tempa wzrostu cen duże znaczenie będą mieć czynniki strukturalne, wzmacniające podażową stronę gospodarki (Wojtyna 2008). W szczególności dla zmniejszenia presji inflacyjnej istotne są reformy strukturalne rynku dóbr i usług, przyczyniające się do wzrostu konkurencji, jak również reformy strukturalne zwiększające elastyczność rynku pracy (w szczególności jego dwóch elementów, podstawowych z punktu widzenia teorii optymalnych obszarów walutowych: elastyczności płac i mobilności siły roboczej). Można zatem powiedzieć, że podobnie jak zagrożenia długookresowe także średniookresowe zagrożenia związane z możliwym pogorszeniem się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki mają głównie charakter warunkowy. W dużym stopniu zależą bowiem od wyjściowych uwarunkowań gospodarki przystępującej do Unii Gospodarczej i Walutowej, jak też od działań podejmowanych przed przystąpieniem i później, mających na celu zwiększenie przyszłej konkurencyjności tej gospodarki KOSZTY I ZAGROŻENIA KRÓTKOOKRESOWE Oprócz omówionych zagrożeń makroekonomicznych, związanych z utratą autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej w długim okresie oraz ryzykiem pogorszenia międzynarodowej konkurencyjności w średnim okresie, wprowadzenie euro będzie się wiązać z pewnymi kosztami oraz możliwością wystąpienia zagrożeń w krótkim okresie. Jeżeli chodzi o koszty, to w dużym stopniu łączą się z samym procesem wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego. Mają one głównie charakter krótkookresowy, gdyż są ponoszone podczas procesu przygotowawczego i w trakcie wprowadzania euro do obiegu. Zagrożenia krótkookresowe mogą natomiast wystąpić zarówno w okresie bezpośrednio przed wprowadzeniem euro, jak i w okresie bezpośrednio po wprowadzeniu euro do obiegu. W pierwszym przypadku wiążą się z możliwym zacieśnieniem polityki makroekonomicznej w celu spełnienia kryteriów konwergencji, w drugim zaś wynikają z ewentualnego wzrostu cen na skutek ich zaokrąglania w górę Zagrożenia związane z wypełnieniem kryteriów konwergencji Od 1 maja 2004 r. Polska, podobnie jak pozostałych siedem nowych państw członkowskich UE (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia oraz Węgry), jest członkiem Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem państwa z derogacją. Formalnym warunkiem przyjęcia wspólnej waluty europejskiej przez 205

16 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro państwo członkowskie Unii Europejskiej jest osiągnięcie trwałej konwergencji nominalnej i prawnej. Kryteria formalne, które muszą być spełnione przed przyjęciem euro, zostały określone w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Są to: kryterium stabilności cen, kryterium fiskalne, kryterium stóp procentowych, kryterium kursowe oraz kryterium konwergencji prawnej. Konieczność spełnienia kryteriów konwergencji może wymuszać prowadzenie przed przystąpieniem do strefy euro bardziej restrykcyjnej polityki makroekonomicznej, zarówno fiskalnej, jak i monetarnej. W szczególności wiąże się to ze spełnieniem kryterium stabilności cen oraz kryterium fiskalnego. Kosztem ewentualnej bardziej restrykcyjnej polityki makroekonomicznej byłoby w tym przypadku przejściowe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego, a w rezultacie przejściowy spadek zatrudnienia i zwiększenie bezrobocia. Skala ewentualnych kosztów związanych z zacieśnieniem polityki makroekonomicznej, jakie być może będzie musiała ponieść polska gospodarka, zależy przede wszystkim od poziomu inflacji w Polsce. Przeprowadzone badania wskazują, że ewentualny koszt w postaci obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego powinien mieć charakter krótkookresowy (NBP 2009). Wynika z nich również, że koszt związany z przejściowym zacieśnieniem polityki makroekonomicznej może zależeć od rodzaju prowadzonej polityki. Największy koszt, w postaci spadku dynamiki PKB, generuje polityka obniżania zakupów dóbr i usług przez sektor rządowy. Najkorzystniejsza z tego punktu widzenia byłaby natomiast polityka obniżania podatków pośrednich (zob. NBP 2009). Państwo członkowskie Unii Europejskiej, aby przyjąć wspólną europejską walutę, musi spełnić tzw. kryteria konwergencji. Jednym z nich jest kryterium kursowe. Oznacza ono, że waluta państwa członkowskiego musi przebywać w mechanizmie ERM II przynajmniej przez dwa lata bez nadmiernych napięć. W szczególności niemożliwa jest dewaluacja waluty krajowej wobec euro (EBC 2008). Mechanizm kursowy ERM II (Exchange Rate Mechanizm II) jest systemem kursów walutowych, łączącym waluty państw Unii Europejskiej oraz euro. Celem funkcjonowania mechanizmu jest wspieranie procesów konwergencji i tym samym umożliwienie wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania strefy euro (zob. 2008). Uczestnictwo w mechanizmie polega na wyznaczeniu kursu centralnego waluty krajowej w stosunku do euro oraz dopuszczalnego pasma wahań. Standardowe pasmo wahań wynosi ±15%. Potencjalne zagrożenia związane z pobytem złotego w mechanizmie ERM II wiążą się z ryzykiem ustalenia parytetu centralnego na przewartościowanym (silny złoty, sprzyjający importerom) bądź niedowartościowanym poziomie (słaby złoty, sprzyjający eksporterom). Kurs wejścia do systemu ERM II powinien jak najtrafniej odzwierciedlać kurs równowagi. Ewentualne koszty związane z pobytem w ERM II mogą wiązać się również z koniecznością podejmowania interwencji na rynku walutowym. Zgodnie bowiem z kryterium kursu walutowego waluta krajowa musi przebywać w systemie przez co najmniej dwa lata bez poważnych napięć i bez dewaluacji kursu. W warunkach dużej zmienności kursu może to wymagać podejmowania interwencji. Zmienność kursów walutowych w dużym stopniu zależy bowiem od czynników zewnętrznych w stosunku do gospodarki krajowej, 206

17 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro globalnych lub regionalnych (zob. Sławiński 2008). Doświadczenia obecnych państw członkowskich pokazują, że interwencje walutowe są ważnym instrumentem umożliwiającym ograniczanie krótkookresowych wahań kursowych w ramach wyznaczonego pasma wahań. Istotny w tym kontekście jest wysoki poziom rezerw walutowych. Zwiększa on wiarygodność wybranej ścieżki integracji monetarnej i zniechęca spekulantów do podejmowania prób osłabienia waluty krajowej. Niski zasób dewiz banku centralnego świadczyłby o ograniczonych możliwościach obrony kursu i zachęcałby do ataku spekulacyjnego w celu osiągnięcia łatwego zysku (zob. NBP 2009). Stabilność kursu waluty w dużym stopniu zależy zatem od wysokiej wiarygodności banku centralnego. Kolejnym istotnym czynnikiem jest stopień integracji ze strefą euro. Jeśli jest on duży, to rynek walutowy postrzegana walutę danego państwa jako silnie powiązaną z euro. Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia minimalizacji ewentualnych kosztów związanych z pobytem złotego w systemie ERM II ma również koordynacja polityki pieniężnej i polityki fiskalnej (zob. Kokoszczyński 2004) Zagrożenia związane z ewentualnym wzrostem cen na skutek zaokrągleń Jednym z zagrożeń często podkreślanych w debatach społecznych na temat wprowadzenia euro jest krótkookresowy wzrost cen dóbr i usług związany z zaokrąglaniem cen w górę podczas ich przeliczania przy wprowadzaniu wspólnej waluty. Jak pokazują dane statystyczne, po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego w 2002 r. wskaźnik inflacji w ujęciu rocznym wyniósł w strefie euro 2,3%, z czego 0,12 do 0,29 pkt proc. przypisuje się efektom związanym z wprowadzeniem euro do obiegu gotówkowego (NBP 2009). Jednak konsumenci odczuwali zmiany cen jako znacznie wyższe. Doprowadziło to do powstania efektu iluzji euro, czyli postrzegania przez społeczeństwo inflacji znacznie powyżej dynamiki oficjalnego wskaźnika (zob. rysunek 10.3). Rysunek 10.3 Indeks postrzeganej inflacji i oficjalny wskaźnik inflacji HICP w strefie euro w latach Indeks postrzeganej inflacji (balance statistics) - lew a oś HICP - praw a oś Źródło: opracowanie na podstawie danych EBC. 207

18 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Jak pokazują wyniki prowadzonych badań, na powstanie,,iluzji euro miały wpływ przede wszystkim częstsze dostosowania cen oraz wzrost cen dóbr i usług najczęściej kupowanych (NBP 2009). Należy podkreślić, że utrzymywanie się w społeczeństwie przeświadczenia o znacznie wyższym niż w rzeczywistości wzroście cen może mieć silne negatywne skutki dla całej gospodarki. Podmioty gospodarcze mają bowiem wrażenie spadku siły nabywczej, co z jednej strony może prowadzić do faktycznego spadku popytu konsumpcyjnego, a z drugiej wpływać na zwiększenie żądań płacowych (NBP 2009). Z punktu widzenia łącznych kosztów i korzyści związanych z wprowadzeniem euro bardzo ważne jest zatem podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zarówno faktycznych, jak i postrzeganych efektów cenowych. Do działań tych należy nakaz podwójnego podawania cen w ciągu kilku miesięcy przed wprowadzeniem wspólnej waluty i po wprowadzeniu, monitorowanie przez władze i organizacje konsumenckie polityki cenowej firm, porozumienia w sprawie kształtowania cen między rządem a przedsiębiorcami lub inne inicjatywy zachęcające ich do zobowiązania się do niewykorzystywania wymiany waluty do zawyżania cen czy nawet do utrzymania ich przez pewien czas na niezmienionym poziomie (NBP 2009). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również na istotny wpływ poziomu kursu konwersji na natężenie zjawiska zaokrąglania cen (zob. Rozkrut, Jakubik, Konopczak 2008). Literatura Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2008), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy Euro w kontekście struktury tych gospodarek, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Borowski J. (2001), Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, Bank i Kredyt, Borowski J. (2008), Czy warto przyjąć euro w Polsce?, Zeszyty Forum Obywatelskiego Rozwoju, 4. Clark C. (1957), Conditions of Economic Progress, London. Gajewski P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. (2008), Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, De Grauve P. (2003), Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Successes and challenges after 10 years of Economic and Monetary Union (2008), European Economy, 2. EBC (2003), Press release of 8 May 2003 on the ECB s monetary policy strategy, Montly Bulletin, 5, European Central Bank, Frankfurt. EBC (2008), Raport o konwergencji (2008), Europejski Bank Centralny, Frankfurt. 208

19 Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Gradzewicz M., Makarski K. (2008), The Welfare Cost of Monetary Policy Loss after the Euro Adoption in Poland, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Kenen P.B. (1969), Monetary problems of the international economy, rozdział: The theory of optimum currency area: an eclectic view, University of Chicago Press. Kokoszczyński R. (2004), Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Kokoszczynski R., Grabek G., Kłos B., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E. (2008), Porównanie podstawowych cech mechanizmu transmisji monetarnej w Polsce i w strefie euro, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Konopczak K. (2008), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-wschodniej oraz państw członkowskich strefy, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Kwiatkowski E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Lee J., Crowley P.M. (2009), Evaluating the stresses from ECB monetary policy in the euro area, Bank of Finland Research Discussion Papers, 11. McKinnon R.I. (1963), Optimum Currency Areas, American Economic Review, 53 (4). Mundell R. (1961), A theory of optimum currency areas, American Economic Review, 51. NBP (2003), Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa. NBP (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Rogut A., Tchorek G. (2008), Dyskusja o wspólnej walucie. Rozkład korzyści i kosztów dla Polski, w: NBP, Europejska integracja monetarna od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Rozkrut M., Jakubik J., Konopczak K. (2008), Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Schadler S., Drummond P., Kuijs L., Murgasova Z., van Elkan R. (2005), Adopting the Euro in Central Europe. Challenges of the Next Step in European Integration, IMF Occasional Paper, 234. Sławiński A. (2008), Znaczenie czynników ryzyka towarzyszących wchodzeniu Polski do ERM2 i do strefy euro, Ekonomista,

20 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Stążka A. (2008), The Flexible Exchange Rate as a Stabilizing Instrument: The Case of Poland, projekt zrealizowany na potrzeby opracowania Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Sturm J.E., Wollmershäuser T. (2007) The Stress of Having A Single Monetary Policy in Europe, CESifo Working Paper, National Bank of Slovakia (2006), The effects of euro adoption on the Slovak economy, mimeo. Wojtyna A. (2008), Polityka pieniężna w strefie euro: dawne obawy, nowe wyzwania, Gospodarka Narodowa,

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego

Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Zeszyt 50 małgorzata misiak Polityka stabilizacyjna w wieloszczeblowym systemie sprawowania władzy. Przykład Unii Gospodarczo-Walutowej w dobie kryzysu gospodarczo-finansowego Stabilisation policy in a

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich

Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich III. DEBIUTY EKONOMICZNE Agnieszka Borkowska Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich Streszczenie: Artykuł dotyczy szans rozwojowych Litwy,

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Warszawa, wrzesień 2008 Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Autorzy: Mirosław Kachniewski

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro

Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro 7 Prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse Instytut Studiów Politycznych PAN Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji?

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? dr Radosław Puchała Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? Wstęp Polska gospodarka, mimo wielu sukcesów dotychczasowego procesu reform,

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ

KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII BANKOWEJ Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki 63 tel. +48 58 524

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo