Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach"

Transkrypt

1 Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Polityka Regionalna i Miejska lipiec 2014

2

3 Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Bruksela, 2014

4 Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Komisję Europejską 23 lipca 2014 r. Wydawca: Lewis Dijkstra, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Tę publikację można przeglądać w Internecie pod adresem: Niniejsza publikacja została stworzona dzięki pomocy technicznej firmy Applica (Belgia) we współpracy z SeproTec (Hiszpania). Zachęcamy do przesyłania komentarzy dotyczących przeglądu na adres: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Dyrekcja B B-1049 Bruksela Ilustracje na okładce (od lewej do prawej): Free Graphic Download Deymos Photo/Shutterstock.com Eleonora Cugini and Gianluca Bernardo Artens/Shutterstock.com Zgodę na wykorzystanie lub powielanie fotografii nieobjętych prawami autorskimi Unii Europejskiej należy uzyskać bezpośrednio od właścicieli praw autorskich. Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej Numer bezpłatnej infolinii (*): (*) informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty). Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu) Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014 ISBN doi /99078 Unia Europejska, 2014 r. Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium Wydrukowano na papierze bielonym bez chloru pierwiastkowego (ECF)

5 Wstęp Kryzys głęboko odcisnął się się na regionach i miastach w całej UE. Dysproporcje gospodarcze między regionami przestały zanikać, a bezrobocie gwałtownie wzrosło w nieomal wszystkich częściach UE. Wzrósł również poziom ubóstwa i wykluczenia, co dotyczyło także wielu miast w bardziej rozwiniętych państwach członkowskich. Szósty raport na temat spójności różni się od poprzednich. Podkreślono w nim powiązania między polityką spójności a strategią Europa 2020 poprzez dodanie rozdziału na temat inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i pokazano, w jaki sposób polityka ewoluowała w kierunku wzmacniania oddziaływania na unijne cele wzrostu i zatrudnienia oraz na ile dobre sprawowanie władzy jest kluczowe dla jej skuteczności. Polityka spójności przyniosła już poprawę konkurencyjności regionów i życia ludzi w całej UE. Wsparto dzięki niej podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą i umożliwiono ludziom zdobycie kwalifikacji oraz zatrudnienia. Dzięki polityce spójności zwiększył się dostęp do łączy szerokopasmowych i dokonano inwestycji w lepsze połączenia kolejowe w słabiej rozwiniętych częściach UE. Znacząco zwiększyła się też liczba domostw podłączonych do infrastruktury zapewniającej czystą wodę pitną oraz oczyszczanie ścieków. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są coraz ważniejszym środkiem prowadzącym do realizowania celów strategii Europa 2020, szczególnie w zakresie celów związanych z zatrudnieniem i ubóstwem. W kilku państwach członkowskich stały się one głównym źródłem finansowania inwestycji publicznych, których poziom państwa członkowskie musiały ograniczyć, aby zmniejszyć deficyt budżetowy. W ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do 2020 r. jeszcze więcej środków zostanie zainwestowanych w gospodarkę niskoemisyjną, innowacje i MŚP, zatrudnienie wysokiej jakości, mobilność siły roboczej oraz włączenie społeczne, a także bazową sieć TEN-T i sieci cyfrowe, edukację, szkolenia, uczenie się przez całe życie oraz reformę administracji publicznej. Europejski semestr oraz zalecenia dla poszczególnych krajów, które z niego wynikają, odgrywają kluczową rolę, stanowiąc podbudowę polityki spójności. Ramy prawne europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w 2014 r. wprowadziły nowe zasady, które mają zagwarantować istnienie odpowiednich okoliczności regulacyjnych i makroekonomicznych, zapewniających możliwie największe oddziaływanie polityki spójności. Ponadto więcej środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zostanie zainwestowanych we wzmacnianie potencjału administracyjnego ze względu na coraz większą świadomość tego, że bez dobrego rządzenia nie da się osiągnąć wysokiego poziomu wzrostu i konwergencji gospodarczej regionów. Takie zmiany w połączeniu ze zdecydowanym naciskiem na rezultaty pozwolą dopilnować, aby polityka spójności lepiej umożliwiała rozwiązywanie problemu dysproporcji między regionami pod względem wyników gospodarczych oraz standardu życia, a jednocześnie pomagała realizować cele strategii Europa Johannes Hahn Komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej László Andor Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego iii

6 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej iv

7 Spis treści Wstęp...iii Glosariusz...xi Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia...xv 1. Wstęp...xv 2. Ewolucja polityki: inwestycje w konkurencyjność regionów w celu poprawy jakości życia ludzi...xviii 3. Osiągnięcie rezultatów podstawą nowej polityki spójności...xx 3.1 Konieczność zapewnienia środowiska sprzyjającego realizacji programów polityki spójności...xx 3.2 Konieczność koncentracji zasobów na małej liczbie priorytetów i maksymalizacji wartości dodanej programów polityki spójności...xxi 3.3 Konieczność określenia wyraźnych celów i rezultatów programów w ramach polityki spójności...xxi 3.4 Konieczność zapewnienia silniejszej pozycji miast w programach polityki spójności... xxii 3.5 Konieczność większego zaangażowania partnerów na wszystkich poziomach programów polityki spójności... xxii 4. Od teorii do praktyki: dowody wyłaniające się z negocjacji... xxii 5. Podsumowanie...xxvi Streszczenie... xxix Część 1: Inteligentny rozwój Wstęp Kryzys spowodował wstrzymanie postępu w ograniczaniu dysproporcji między regionami W państwach członkowskich usytuowanych w środkowo-wschodniej części Europy nadal silny jest sektor przemysłowy, jednak rolnictwo wymaga dalszej modernizacji Budownictwo i przemysł to sektory najmocniej dotknięte kryzysem Kryzys doprowadził do spadku stopy zatrudnienia, ale przyniósł też pewne zyski w zakresie produktywności Wstrząsy mają większy wpływ na zmiany poziomu wzrostu w regionach metropolitalnych niż w regionach wiejskich Stołeczne regiony metropolitalne osiągały dobre wyniki do czasu kryzysu, który doprowadził do ponadprzeciętnego spadku zatrudnienia Przed nadejściem kryzysu wzrost PKB w regionach wiejskich był niższy, ale w latach kryzysu regiony te okazały się bardziej odporne na jego skutki Liczba podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poziom przedsiębiorczości zależy od poziomu przedsiębiorczości jednostek oraz odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego Innowacje są nadal skoncentrowane przestrzennie Badania i rozwój a cel określony w ramach strategii Europa Ochrona patentowa w UE i Stanach Zjednoczonych Odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrasta, ale nadal widoczne są olbrzymie dysproporcje Różnice w sieciach cyfrowych i transportowych są coraz mniejsze, ale to jeszcze nie koniec pracy Sieci cyfrowe są coraz bardziej dostępne, ale dostęp nie jest równomierny Sieć drogowa w dalszym ciągu pozostaje znacznie słabiej rozwinięta w państwach członkowskich usytuowanych w środkowej i wschodniej części Europy v

8 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 10.3 Niska prędkość i niska częstotliwość pociągów w państwach usytuowanych w środkowej i wschodniej części Europy sprawia, że są one mniej atrakcyjne niż samochody Handel i bezpośrednie inwestycje zagraniczne stymulują wzrost w UE Konkurencyjność regionów w UE-13 przynosi ograniczony efekt pozytywnego oddziaływania Podsumowanie Część 2: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu Wstęp Kryzys spowodował utratę większości wzrostu poziomu zatrudnienia obserwowanego od 2000 r W regionach najbardziej dotkniętych kryzysem odnotowano gwałtowny spadek stopy zatrudnienia Poziom bezrobocia w UE jest najwyższy od ponad dekady Bezrobocie wśród kobiet jest dużo wyższe w południowych regionach UE Trwa proces ograniczania liczby osób przedwcześnie kończących naukę Uczenie się przez całe życie jest w stagnacji Jak wynika z badania OECD PIAAC w kilku państwach członkowskich UE istnieje konieczność zwiększenia poziomu umiejętności osób dorosłych w zakresie czytania, pisania i liczenia Kryzys spowodował wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego Poważna deprywacja materialna jest największa w mniejszych miastach, na przedmieściach oraz na obszarach wiejskich słabiej rozwiniętych państw członkowskich Bardzo niska intensywność pracy w bardziej rozwiniętych państwach członkowskich występuje w natężeniu w miastach W bardziej rozwiniętych państwach członkowskich zagrożenie ubóstwem jest większe w miastach, a w słabiej rozwiniętych państwach członkowskich w mniejszych miastach, na przedmieściach oraz na obszarach miejskich Miasta w słabiej rozwiniętych państwach członkowskich są blisko celu na 2020 r., natomiast miasta w bardziej rozwiniętych państwach członkowskich pozostają w tyle Jakość życia jest różna w różnych miastach europejskich Poziom przestępczości jest wyższy w regionach miejskich, regionach przygranicznych oraz w miejscowościach turystycznych Migracja ludności w obrębie państw członkowskich i między nimi jest spowodowana dysproporcjami zatrudnienia, płac i poziomu zdrowia UE jest wysoko zurbanizowana, a proces urbanizacji nadal postępuje, tyle że wolno Głównym źródłem wzrostu liczby ludności w pierwszej dekadzie XXI w. jest saldo migracji Na rynku pracy znalazło się więcej pracowników z zagranicy, ale radzą sobie oni bardzo różnie Wskaźnik średniego trwania życia jest wysoki, ale utrzymują się dysproporcje między regionami Rozwój społeczny dokonuje się w państwach członkowskich położonych w środkowej i wschodniej części Europy, natomiast kryzys spowodował jego spowolnienie w Hiszpanii, Grecji i Irlandii Podsumowanie Część 3: Zrównoważony rozwój Wstęp UE musi łagodzić zmianę klimatu oraz przystosować się do tej zmiany UE musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, aby osiągnąć cel na 2020 r Aby osiągnąć cele na 2020 r., UE musi zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych UE musi przystosować się do częściej występujących i katastrofalnych w skutkach zagrożeń naturalnych vi

9 Spis treści 3. Przejście na bardziej zrównoważony transport może zwiększyć efektywność energetyczną i poprawić jakość powietrza Zwiększanie dostępności i poprawa efektywności energetycznej Duże miasta zapewniają lepszy dostęp do transportu publicznego W szeregu dużych miast UE występuje problem dużego zagęszczenia ruchu W wielu miejscach UE można poprawić jakość powietrza Czynienie miast atrakcyjniejszymi może pomóc w efektywnym gospodarowaniu zasobami w UE W miastach grunty są użytkowane w sposób bardziej wydajny Polityka krajowa i lokalna może kształtować umiejscowienie nowych inwestycji oraz intensywność użytkowania związanych z nimi gruntów, promując zwartość miast Poprawa ekosystemów oraz ograniczenie oddziaływania na środowisko może sprawić, że UE będzie bardziej wydajna i będzie lepszym miejscem do życia Zachowanie jakości wody oraz ochrona gatunków i siedlisk Oczyszczanie ścieków komunalnych jest niezbędne dla zapewnienia wody wysokiej jakości Gospodarka odpadami stałymi jest na coraz wyższy poziomie, ale w wielu regionach UE jest jeszcze wiele do zrobienia Zrównoważone ekosystemy zapewniają wiele istotnych usług Podsumowanie Część 4: Inwestycje publiczne, wzrost i kryzys Wstęp Udział wydatków sprzyjających wzrostowi w całości wydatków publicznych uległ zmniejszeniu Kryzys zwiększył deficyt budżetowy Inwestycje publiczne wspomagają wzrost gospodarczy Wydatki publiczne rosły, ale obecnie są niższe Poziom inwestycji publicznych wzrósł, a następnie spadł Władze regionalne i lokalne odgrywają kluczową rolę w kwestii wydatków i inwestycji publicznych Za znaczną część wydatków publicznych odpowiadają organy regionalne i lokalne Władze regionalne i lokalne zarządzają większością inwestycji publicznych Kryzys zakończył okres zrównoważonego wzrostu wydatków publicznych sektora władz regionalnych i lokalnych Inwestowanie w okresie kryzysu: finansowanie bezpośrednie oraz inwestycje regionalne i lokalne Dochody na szczeblu niższym niż krajowy są zależne głównie od transferów Deficyt publiczny oraz dług publiczny instytucji szczebla niższego niż krajowy Wkład polityki spójności w inwestycje publiczne w państwach członkowskich Inwestycje, pomoc państwa i pożyczki EBI Polityka w zakresie konkurencji Europejski Bank Inwestycyjny Podsumowanie Część 5: Znaczenie dobrego sprawowania władzy dla rozwoju gospodarczo-społecznego Dlaczego UE powinna się skupić na dobrym sprawowaniu władzy? Prowadzenie działalności gospodarczej jest łatwiejsze na północy UE Większość Europejczyków uważa, że korupcja jest powszechna i stanowi poważny problem Wskaźniki dotyczące rządzenia są różne w poszczególnych państwach członkowskich UE oraz w ich obrębie vii

10 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 4.1 W niektórych regionach jakość rządzenia jest znacznie wyższa (lub niższa) Regiony w UE mają coraz większą władzę Niska jakość rządzenia ogranicza oddziaływanie polityki spójności Niska jakość rządzenia może spowolnić inwestycje, prowadząc do utraty środków Niska jakość rządzenia może ograniczać efekt dźwigni wynikający z polityki spójności Podsumowanie Część 6: Ewolucja polityki spójności Wstęp Wzrostowi poziomu funduszy towarzyszyło uproszczenie podziału geograficznego Wydatki w ramach polityki spójności wyrażone jako odsetek DNB uległy zwiększeniu Podział geograficzny na potrzeby polityki w okresie od 1989 r. do 2013 r. uległ uproszczeniu Finansowanie trafia nadal głównie do regionów słabiej rozwiniętych Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz polityka spójności Intensywność pomocy w regionach słabiej rozwiniętych rosła do okresu , a od tamtego czas maleje Jak zmieniały się cele? Początkowo koncentrowano się na szkoleniu i mobilności Lata 70. i 80. przyniosły bezrobocie strukturalne oraz gwałtowne zmiany w rolnictwie i produkcji W państwach, które dołączyły do UE w latach 80. i w pierwszej dekadzie XXI w., brakowało kluczowej infrastruktury Poprawa transportu i infrastruktury środowiskowej Strategia lizbońska i göteborska Strategia Europa 2020, ograniczenie ubóstwa, łagodzenie zmiany klimatu oraz wykraczanie poza PKB Nie tylko PKB: ubóstwo, rozwój społeczny i dobrobyt Jakie są cele polityki spójności? Ekonomiczne uzasadnienie stanowiące podstawę polityki stało się bardziej zintegrowane Polityka spójności wykroczyła poza czynniki naturalne wzrostu Polityka spójności może pobudzić wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w czynniki wtórne wzrostu Polityka spójności wspiera integrację rynku i może pomóc regionom słabiej rozwiniętym szybciej się rozwijać Podział funduszy między obszary polityki wyłonił się wraz ze zmianami jej celów Wpływ kryzysu na okres EFS i reakcja na kryzys Podsumowanie Część 7: Wpływ polityki spójności Wstęp Skutki programów realizowanych w latach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności Europejski Fundusz Społeczny Dane dotyczące oddziaływania polityki spójności pochodzące z ocen Aktualna sytuacja oraz wyzwania związane z programami finansowanymi częściowo z EFRR i Funduszu Spójności viii

11 Spis treści 3.2 Dane z ocen programów współfinansowanych w ramach EFRR i Funduszu Spójności Dane uzyskane z ocen programów współfinansowanych ze środków EFS Modelowane oddziaływanie polityki spójności w latach i Podsumowanie Część 8: Polityka spójności w latach Najważniejsze elementy reformy Nowy podział geograficzny a fundusze Koncentracja tematyczna wspierająca realizację strategii Europa Zwiększanie skuteczności inwestycji Osiąganie i prezentowanie wyników Dostosowywanie inwestycji unijnych do europejskiego semestru Strategiczne podejście do reform administracji publicznej Rozsądne zarządzanie gospodarką Utrzymanie inwestycji sprzyjających wzrostowi Powiązanie weryfikacji dodatkowości z programami stabilności i konwergencji Rosnące znaczenie instrumentów finansowych Wzmocnienie współpracy w całej Europie Wstępna ocena negocjacji w sprawie programów Priorytety finansowania w latach Dostosowywanie inwestycji do zaleceń dla poszczególnych krajów Zwiększanie poziomu oddziaływania inwestycji oraz zapewnianie rezultatów Szacowany wpływ polityki spójności Szacowany wpływ na szczeblu krajowym Szacowany wpływ na szczeblu regionalnym Źródła Wykaz wykresów, map, tabel i ramek ix

12 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej x

13 Glosariusz Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Polityka spójności: Skróty AMECO: COH: DG BUDG: DG COMP: DG ECFIN: DG EMPL: DG MOVE: DG REGIO: EBI: EEA: EFGS: EFMR: EFRR: EFRROW: EFS: EFSI: ISCED: JRC: NSI: OECD: PPS: UE: Obejmuje wszystkie programy wspierane z następujących funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności. 1 Znana również jako polityka regionalna. Roczna baza danych makroekonomicznych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych. Państwa spójności, w tym słabiej oraz umiarkowanie rozwinięte państwa członkowskie (zob. poniżej) Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Europejski Bank Inwestycyjny Europejska Agencja Środowiska Europejskie Forum na rzecz Geografii i Statystyki Europejski Fundusz Morski i Rybacki, znany wcześniej jako Europejski Fundusz Rybacki (EFR), a jeszcze wcześniej jako Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, znany wcześniej jako Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) Europejski Fundusz Społeczny Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Obejmują one wszystkie programy wspierane ze środków EFS, EFRR, Funduszu Spójności, EFRROW i EFR. Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze Krajowy Urząd Statystyczny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju standardy siły nabywczej Unia Europejska, znana wcześniej jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Wspólnota Europejska (WE) Państwa członkowskie i ich skróty BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja 1 W pewnych okresach za część funduszy strukturalnych lub polityki spójności były uznawane również EFRROW oraz Europejski Fundusz Rybacki. W tym sprawozdaniu traktowane są jednak oddzielnie. xi

14 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Grupy państw członkowskich Według rozszerzenia Dla ułatwienia w sprawozdaniu odniesienia do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Wspólnoty Europejskiej (WE) zastąpiono odniesieniami do Unii Europejskiej (UE). UE-6: Sześć pierwszych państw członkowskich: BE, DE, FR, IT, LU i NL UE-9: UE-6 plus DK, IE i UK UE-10: UE-9 plus EL UE-12: UE-10 plus ES i PT (w odniesieniu do danych za okres ) UE-12: Wszystkie państwa członkowskie, które dołączyły w 2004 r. i 2007 r. BG, CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK UE-13: Wszystkie państwa członkowskie, które dołączyły w 2004 r., 2007 r. i 2013 r.: BG, CZ, EE, HR, CY, LV, LT, HU, MT, PL, RO, SI, SK UE-15: UE-12 plus AT, FI, SE UE-25: UE-15 plus CZ, EE, CY, LV, LT, HU, MT, PL, SI, SK UE-27: UE-25 plus RO i BG UE-28: UE-27 plus HR Geograficznie państwa członkowskie z Europy Środkowej i Wschodniej: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, SI, SK państwa członkowskie z Europy Południowej: EL, ES, IT, CY, MT, PT państwa członkowskie z Europy Zachodniej: UE-15 nordyckie państwa członkowskie: DK, FI, SE kraje bałtyckie: EE, LV, LT kraje Beneluksu: BE, LU, NL Według poziomu rozwoju Słabiej rozwinięte państwa członkowskie: BG, EE, HR, LV, LT, HU, PL, SK, RO (PKB na mieszkańca poniżej 75 % średniej unijnej w 2012 r.) Umiarkowanie rozwinięte państwa członkowskie: CZ, EL, CY, MT, PT, SI 2 (PKB na mieszkańca między 75 % a 90 %) Wysoko rozwinięte państwa członkowskie: BE, DK, IE, ES, FR, DE, IT, LU, NL, AT, FI, SE, UK (PKB na mieszkańca powyżej średniej unijnej) 2 Ujęto Cypr, ponieważ kwalifikuje się do pomocy z Funduszu Spójności. PKB na mieszkańca w ujęciu SSN wynosił 92 % średniej unijnej w 2012 r. i według prognoz będzie wynosić poniżej 90 % w 2013 r. xii

15 Glosariusz Według statusu Kraje kandydujące: Turcja, Czarnogóra, Serbia oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) Potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 i Islandia Klasyfikacja regionów Regiony metropolitalne Klasyfikacja ta została opracowana we współpracy z OECD i zawiera przybliżoną do liczby regionów NUTS 3 listę wszystkich obszarów funkcjonalnych o liczbie mieszkańców przekraczającej zgodnie z opracowaną przez UE-OECD metodologią miejskich obszarów funkcjonalnych. Regiony w większości miejskie, pośrednie i w większości wiejskie Niniejsza klasyfikacja powstała w oparciu o klasyfikację OECD, ale została zaktualizowana przez Komisję. Szczegółowy opis metodologii znajduje się w Regionalnym roczniku statystycznym Eurostat Regiony graniczne Regiony graniczne to regiony NUTS 3 kwalifikujące się do programów współpracy transgranicznej zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Klasyfikacja obszarów lokalnych Stopień urbanizacji Miasta: Lokalne jednostki administracyjne, w których ponad 50 % ludności mieszka w ośrodku miejskim; Mniejsze miasta i przedmieścia: Lokalne jednostki administracyjne, w których ponad 50 % ludności mieszka w klastrach miejskich, ale mniej niż 50 % mieszka w ośrodku miejskim; Obszar wiejski: Lokalne jednostki administracyjne, w których ponad 50 % ludności mieszka w polu obszaru wiejskiego Więcej informacji na stronie: Miasta i strefy dojazdów Miasta: Definicje jak powyżej Strefy dojazdów: Sąsiadujące lokalne jednostki administracyjne, w których co najmniej 15 % ludności pracującej dojeżdża do pracy do miasta. Więcej informacji na stronie: functional_urban_area_definition xiii

16 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej xiv

17 Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 1 1. Wstęp Pomimo że rządy krajowe zmuszone były w ostatnich latach bilansować swoje budżety poprzez cięcia wydatków, a prywatne źródła finansowania wyczerpały się z uwagi na kryzys finansowy i gospodarczy, to do państw członkowskich i regionów nadal napływały fundusze w ramach polityki spójności, wspierając inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Kryzys znacząco wpłynął na budżety krajowe i regionalne, ograniczając dostępność środków finansowych we wszystkich obszarach inwestycji. Od 2008 do 2013 r. inwestycje publiczne w całej UE spadły realnie o 20 % (wykres 1). W Grecji, Hiszpanii i Irlandii spadek wyniósł około 60 %. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których fundusze polityki spójności są szczególnie istotne, inwestycje publiczne (mierzone jako nakłady brutto na środki trwałe) spadły o jedną trzecią. Bez polityki spójności inwestycje w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem spadłyby o dodatkowe 50 %. Fundusz Spójności stanowi obecnie w tych państwach ponad 60 % budżetu inwestycyjnego (wykres 2). Wykres 1 Wpływ polityki spójności na inwestycje publiczne, mld EUR wg cen z 2005 r Inwestycje publiczne UE-28 (nakłady brutto na środki trwałe) Inwestycje publiczne w UE-28 bez zrealizowanych w latach płatności w ramach polityki spójności (EFRR, EFS, Fundusz Spójności) Źródło: Eurostat i obliczenia DG REGIO Kryzys gospodarczy odwrócił długotrwały trend zbieżności PKB i stopy bezrobocia w UE, co dotknęło w szczególności regiony Europy Południowej. Kryzys doprowadził też do wzrostu ubóstwa i wykluczenia społecznego. To z kolei utrudniło realizację szeregu celów strategii Europa COM(2014) 473 wersja ostateczna. xv

18 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wykres 2 Udział polityki spójności w inwestycjach publicznych, średnia w okresie Finansowanie z polityki spójności i współfinansowanie krajowe jako % inwestycji publicznych ogółem Słowacja Węgry Bułgaria Źródło: Eurostat i obliczenia DG REGIO Litwa Estonia Malta Łotwa Polska Portugalia Na przykład w okresie w 210 spośród 277 regionów UE wzrosło bezrobocie. W 50 spośród tych regionów stopa bezrobocia wzrosła ponad dwukrotnie. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca w przypadku młodych ludzi, ponieważ w 2012 r. w około połowie regionów stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosiła ponad 20 %. Wskutek tego wiele regionów nie było dotychczas w stanie przyczynić się do realizacji zasadniczego celu strategii Europa 2020, zakładającego zatrudnienie 75 % ludności w wieku od 20 do 64 lat do 2020 r. Koncentrując się na wyeliminowaniu długotrwałych strukturalnych przeszkód w rozwoju, Komisja i państwa członkowskie zareagowały na kryzys, zmieniając kierunek niektórych inwestycji w ramach polityki spójności na obszary, w których mogły one wywrzeć bezpośredni i natychmiastowy wpływ na działalność gospodarczą i zatrudnienie. W związku z tym do końca 2013 r. realokowano ponad 45 mld EUR, czyli 13 % łącznych funduszy. Przekierowanie funduszy miało na celu wsparcie środków ukierunkowanych na złagodzenie rosnącego bezrobocia i wykluczenia społecznego oraz utrzymanie inwestycji w innowacje, badania i rozwój, wsparcie przedsiębiorczości, zrównoważoną energię oraz infrastrukturę socjalną i edukacyjną. Komisja zaproponowała również środki mające poprawić płynność państw członkowskich najbardziej dotkniętych przez kryzys. Przyjęcie tych środków przez Parlament Europejski i Radę umożliwiło zmniejszenie wkładów krajowych i zaowocowało dodatkowymi zaliczkami w kwocie ponad 7 mld EUR. Zatwierdzono też dalsze ograniczenie współfinansowania krajowego o wartości blisko 2,1 mld EUR. Dowody wskazują na pokaźne skutki inwestycji realizowanych w ramach polityki spójności. W latach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) umożliwił stworzenie prawie miejsc pracy. Liczba ta stanowi niemalże 20 % szacowanych utraconych miejsc pracy od początku kryzysu finansowego. Z funduszu tego zainwestowano w projektów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz w nowych przedsiębiorstw, sfinansowano projektów obejmują- xvi

19 Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia cych badania i współpracę w sektorze przedsiębiorczości, 5 mln osób objęto zasięgiem łączności szerokopasmowej, a 5,5 mln obywateli podłączono do oczyszczalni ścieków. Ponadto za sprawą inwestycji UE w ramach polityki spójności zbudowano 3000 km europejskich sieci transportowych o kluczowym znaczeniu (15 % całej sieci TEN-T) oraz dwukrotnie zwiększono finansowanie działalności w obszarze badań i rozwoju przez rządy słabiej rozwiniętych państw członkowskich. Od 2007 do 2012 r. z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udzielono wsparcia 68 mln uczestników projektów. Wsparcie z EFS pomogło znaleźć pracę 5,7 mln bezrobotnych lub biernych zawodowo osób i nabyć prawie 8,6 mln kwalifikacji. Zgłoszono ponad przypadków powstania nowych przedsiębiorstw i założenia własnej działalności gospodarczej. Wszystko to przyczyniło się do ograniczenia spadku PKB w wielu krajach lub pomogło zapobiec dalszemu wzrostowi bezrobocia. Skutki tych inwestycji będą w nadchodzących kilku latach coraz większe, ponieważ do końca 2015 r. państwa członkowskie muszą wykorzystać fundusze z programów na lata , a skutki inwestycji można ocenić po upływie pewnego czasu od chwili jej dokonania. Z budżetem w łącznej kwocie ponad 450 mld EUR (licząc ze współfinansowaniem krajowym) na okres programowania polityka spójności będzie podstawowym ramieniem inwestycyjnym UE. Zapewni największy wkład we wspieranie MŚP, badań, rozwoju i innowacji, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, w rozwój infrastruktury łączącej obywateli UE oraz w modernizację organów administracji publicznej. Inwestycje w ramach polityki spójności w połączeniu z reformami strukturalnymi odegrają kluczową rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz w realizacji celów strategii Europa 2020, zakładających inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Wyzwaniem jest dopilnowanie, aby zasoby wykorzystywano w możliwie najbardziej efektywny i skuteczny sposób, maksymalizując ich skutki, konsolidując odnowę gospodarczą i pomagając UE wyjść z kryzysu silniejszą i bardziej konkurencyjną niż za czasów sprzed tego kryzysu. Nowa polityka spójności jest całkowicie spójna ze strategią Europa 2020 i jej zasadniczymi celami dotyczącymi zatrudnienia, badań i rozwoju, klimatu i energii, edukacji oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również jest powiązana z europejskim semestrem i procesem zarządzania gospodarką UE. W związku z powyższym inwestycje w ramach polityki spójności będą wykorzystywane również w celu wspierania polityki realizowanej przez państwa członkowskie na podstawie zintegrowanych wytycznych oraz krajowych programów reform, jak również w celu wdrożenia stosownych zaleceń Rady dla poszczególnych krajów. Komisja może też zwrócić się do państw członkowskich o zmianę zawartych przez nie umów partnerstwa i programów operacyjnych w celu rozwiązania problemów wskazanych w zaleceniach dla poszczególnych krajów. Niniejszy komunikat zawiera podsumowanie osiągnięć w ramach funduszy polityki spójności w poprzednim okresie programowania. Opisuje się w nim podstawowe elementy reformy polityki spójności na lata oraz trendy wyłaniające się w trwających negocjacjach programowych między Komisją a państwami członkowskimi. 2 Rozporządzenia (UE) nr od 1299/2013 do 1304/2013. xvii

20 Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Towarzyszy mu dokument roboczy służb Komisji 3, zawierający analizę wyzwań społeczno-ekonomicznych i dotyczących zarządzania, przed którymi stają państwa członkowskie i regiony, jak również ocenę wpływu polityki spójności oraz inwestycji publicznych na nierówności gospodarcze i społeczne. 2. Ewolucja polityki: inwestycje w konkurencyjność regionów w celu poprawy jakości życia ludzi Celem polityki spójności określonym w Traktacie UE jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych oraz zapewnienie szczególnego wsparcia regionom słabiej rozwiniętym. W miarę upływu czasu polityka pomogła podnieść poziom życia oraz zwiększyła możliwości gospodarcze w regionach UE, pozwalając doskonalić umiejętności i dając szanse na zatrudnienie; zwiększając dostęp do regionów; zapewniając wsparcie w budowaniu potencjału administracyjnego; tworząc powiązania między instytutami badawczymi, uniwersytetami i społecznością biznesową; oraz zapewniając usługi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Wspierając podstawowe czynniki stymulujące wzrost gospodarczy, polityka spójności pomaga regionom UE szybciej się rozwijać. Chociaż polityka spójności pozostaje wierna swoim założeniom, to rozwinęła się i poczyniła postępy. W pierwszych latach polityka ta koncentrowała się na sprawach czysto krajowych, finansowaniu wcześniej określonych projektów w państwach członkowskich, przy niewielkim wpływie na poziomie europejskim. Z czasem wprowadzono takie podstawowe zasady jak programowanie wieloletnie, inwestycje o bardziej strategicznym charakterze oraz większe zaangażowanie partnerów regionalnych i lokalnych. Duża część wsparcia finansowego w ramach tej polityki konsekwentnie koncentrowała się na słabiej rozwiniętych regionach i państwach członkowskich. Nastąpiło jednak przesunięcie od inwestycji w infrastrukturę w kierunku inwestycji we wsparcie MŚP, innowacji, bardziej innowacyjnego zatrudnienia i polityki społecznej. Zmiana ta była możliwa z uwagi na rozwój infrastruktury w państwach członkowskich (zarówno w tych, które przystąpiły do UE po 2004 r., jak i w starych państwach członkowskich) za sprawą wsparcia udzielanego w ramach polityki spójności w poprzednich okresach. Po zapoczątkowaniu polityki spójności oraz po rozszerzeniu w 2004 r., kiedy do UE przystąpiły kraje z wyraźnym niedoborem infrastruktury, duża część inwestycji obejmowała ciężką infrastrukturę (zwłaszcza transportową)(wykres 3). Z chwilą utworzenia Funduszu Spójności w latach dziewięćdziesiątych coraz większego znaczenia zaczęły nabierać inwestycje w środowisko, pomagając państwom członkowskim i regionom dostosować się do przepisów dyrektyw i rozporządzeń UE w tym obszarze. Inwestycje w sektor produkcyjny, w szczególności w MŚP, utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie. Relatywnie zmniejszyły się jednak nieco inwestycje w ludzi (edukacja, zatrudnienie i włączenie społeczne). Niemniej jednak, wskutek dramatycznego wpływu kryzysu gospodarczego na rynki pracy w państwach członkowskich, ostatnio rola EFS jako instrumentu służącego inwestycjom w kapitał ludzki znacznie wzrosła. Fakt ten uwzględniono, przewidując nowy środek w ramach regulacyjnych na lata , w których wy- 3 SWD(2014) 242 wersja ostateczna. xviii

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE ISSN 1977-2165 Europa Socjalna Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo