6 Układy równań różniczkowych. Równania wyższych rzędów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 Układy równań różniczkowych. Równania wyższych rzędów."

Transkrypt

1 Układy równań. Równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych. Równania wyższych rzędów. 6.1 Podstawowe pojęcia dla układów równań różniczkowych zwyczajnych Definicja. Układem n równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego nazywamy układ x 1=f 1 (t,x 1,...,x n ) x 2 (URn) =f 2(t,x 1,...,x n ). x n=f n (t,x 1,...,x n ) Układ(URn) będziemy zwykle zapisywać w postaci wektorowej: oznaczając x:=col(x 1,...,x n ),x :=col(x 1,...,x n ),f:=col(f 1,...,f n )otrzymujemy (URn) x =f(t,x). Definicja.Rozwiązanieukładu(URn)tofunkcjawektorowaϕ:I R n taka,żeϕ (t)=f(t,ϕ(t))dlakażdegot I. Definicja. Warunki początkowe dla układu(urn) to (WPn) x 1 (t 0 )=x 1,0 x 2 (t 0 )=x 2,0. x n (t 0 )=x n,0 czyli w zapisie wektorowym (WPn) x(t 0 )=x 0, gdziex 0 :=col(x 1,0,...,x n,0 ) Układ(URn) wraz z warunkami początkowymi(wpn) będziemy nazywali zagadnieniem początkowym. Definicja. Rozwiązanie zagadnienia początkowego(urn)+(wpn) jest to rozwiązanieϕ:i R n układu(urn)takie,żet 0 Iorazϕ(t 0 )=x 0.

2 6 2 Skompilował Janusz Mierczyński 6.2 Twierdzenia o istnieniu, jednoznaczności i przedłużaniu rozwiązań dla układów równań różniczkowych zwyczajnych Przez P będziemy(w tym podrozdziale) oznaczać prostopadłościan [x 1,0 ε 1,x 1,0 +ε 1 ] [x n,0 ε n,x n,0 +ε n ],gdzieε 1,...,ε n >0. Definicja.Funkcjawektorowaf:[t 0 δ,t 0 +δ] P R n,gdzieδ>0, spełniana[t 0 δ,t 0 +δ] PwarunekLipschitzawzględemx(jednostajnie pot),jeżeliistniejel>0takie,że f(t,x 1 ) f(t,x 2 ) L x 1 x 2 dlawszystkicht [t 0 δ,t 0 +δ]iwszystkichx 1,x 2 P. Fakt6.1.Załóżmy,żepochodnecząstkowe f i / x j istniejąisąciągłena [t 0 δ,t 0 +δ] P.Wówczasfspełniana[t 0 δ,t 0 +δ] Pwarunek Lipschitza względem x, ze stałą L=nsup{ f i x j (t,x) :i,j=1,...,n,t [t 0 δ,t 0 +δ],x P}. Twierdzenie 6.2(Twierdzenie Picarda( Lindelöfa)). Niech f:[t 0 δ,t 0 +δ] P R n będzieciągłąfunkcjąwektorowąspełniającąna [t 0 δ,t 0 +δ] PwarunekLipschitzawzględemxzestałąLjednostajniepo t.wówczasistniejedokładniejednorozwiązanieϕ:[t 0 η,t 0 +η] R n zagadnienia początkowego x =f(t,x) (URn-ZP) x(t 0 )=x 0, gdzieη=min{δ, ε 1 M 1,..., εn M n }, M i =sup{ f i (t,x) :t [t 0 δ,t 0 +δ],x P}. Dowód twierdzenia Picarda dla układów równań różniczkowych jest niemal wierną kopią dowodu tego twierdzenia dla równań(tw. 3.2; należy tylko w odpowiednich miejscach zastąpić wartości bezwzględne normami). Ciągkolejnychprzybliżeńtociąg(ϕ k ) k=0 ciągłychfunkcjiwektorowychz [t 0 η,t 0 +η]wr n zdefiniowanychrekurencyjnie: ϕ 0 (t)=x 0 ϕ k+1 (t)=x 0 + t t 0 f(s,ϕ k (s))ds t [t 0 η,t 0 +η] t [t 0 η,t 0 +η]

3 Układy równań. Równania wyższych rzędów. 6 3 Twierdzenie6.3(TwierdzeniePeano).Niechf:[t 0 δ,t 0 +δ] P R n będzie ciągłą funkcją wektorową. Wówczas istnieje rozwiązanie ϕ:[t 0 η,t 0 +η] R n zagadnieniapoczątkowego x =f(t,x) (URn-ZP) x(t 0 )=x 0, gdzieη=min{δ, ε 1 M 1,..., εn M n }, M i =sup{ f i (t,x) :t [t 0 δ,t 0 +δ],x P}. Odtąd aż do końca bieżącego podrozdziału zakładamy, że a<b, c i <d i,oraz f:(a,b) (c 1,d 1 ) (c n,d n ) R n jestciągłąfunkcjąwektorową. Definicja.Rozwiązanieϕ:(α,β) R n układurównańróżniczkowych x =f(t,x)nazywamynieprzedłużalnymwprawo,gdynieistnieje rozwiązanie ϕ:(α, β) R n układu,takie,że β>βorazϕ ϕna(α,β). Analogicznie,rozwiązanieϕ:(α,β) R n układux =f(t,x)nazywamy nieprzedłużalnymwlewo,gdynieistniejerozwiązanie ϕ:( α,β) R n układu,takie,że α>αorazϕ ϕna(α,β). Rozwiązanie nieprzedłużalne to rozwiązanie równocześnie nieprzedłużalne w prawo i nieprzedłużalne w lewo. Twierdzenie 6.4(Twierdzenie o przedłużaniu rozwiązań). Niech ϕ:(α,β) R n będzienieprzedłużalnymwpraworozwiązaniemukładu równańróżniczkowychx =f(t,x).wówczas a)β=b, lub b)dlakażdegozbioruzwartegokzawartegow(c 1,d 1 ) (c n,d n ) istniejeτ (α,β)takie,żeϕ(t)/ Kdlakażdegot [τ,β). Niechϕ:(α,β) R n będzienieprzedłużalnymwleworozwiązaniemukładu równańróżniczkowychx =f(t,x).wówczas a)α=a, lub b)dlakażdegozbioruzwartegokzawartegow(c 1,d 1 ) (c n,d n ) istniejeτ (α,β)takie,żeϕ(t)/ Kdlakażdegot (α,τ]. Część b) niekiedy formułuje się w następujący sposób:(t, ϕ(t)) dąży, gdy t β,dobrzeguzbioru(a,b) (c 1,d 1 ) (c n,d n )(odpowiednio: (t,ϕ(t))dąży,gdyt α +,dobrzeguzbioru(a,b) (c 1,d 1 ) (c n,d n )). Dowód twierdzenia o przedłużaniu dla układów jest dość żmudny, choć wykorzystywane są w nim tylko standardowe fakty z rachunku

4 6 4 Skompilował Janusz Mierczyński różniczkowego funkcji wielu zmiennych. Można go znaleźć np. w książce: A. Palczewski, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria i metody metodyczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeń symbolicznych, WNT, Warszawa, 1999, str , lub: Ph. Hartman, Ordinary Differential Equations, Birkhäuser, Boston, 1982, str Fakt6.5.Niecht 0 (a,b)ix 0 (c 1,d 1 ) (c n,d n ).Wówczasistnieje nieprzedłużalne rozwiązanie zagadnienia początkowego x =f(t,x) x(t 0 )=x 0. Fakt 6.6. Załóżmy ponadto, że na każdym prostopadłościanie P (c 1,d 1 ) (c n,d n )funkcjafspełniawaruneklipschitzawzględem xjednostajniepot.niecht 0 (a,b)ix 0 (c 1,d 1 ) (c n,d n ). Wówczas istnieje dokładnie jedno nieprzedłużalne rozwiązanie zagadnienia początkowego x =f(t,x) (URn-ZP) x(t 0 )=x 0. Wykresrozwiązaniaukładux =f(t,x)nazywamykrzywącałkowątego układu. Wykres rozwiązania nieprzedłużalnego będziemy nazywali nieprzedłużalną krzywą całkową. 6.3 Autonomiczne układy równań różniczkowych zwyczajnych Autonomicznym układem n równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu nazywamy układ (UAn) x =f(x). Odtąddokońcapodrozdziałuzakładamy,żef:D R n jestciągłafunkcją wektorowąokreślonąnaobszarzed R n. Mamy następujące wnioski z twierdzeń Peano i Picarda: Twierdzenie6.7.Dlakażdegot 0 Rikażdegox 0 Distnieje nieprzedłużalne rozwiązanie zagadnienia początkowego x =f(x) x(t 0 )=x 0.

5 Układy równań. Równania wyższych rzędów. 6 5 Twierdzenie 6.8. Załóżmy, że f spełnia na każdym prostopadłościanie P DwarunekLipschitzawzględemx.Wówczasdlakażdegot 0 Ri każdegox 0 Distniejedokładniejednonieprzedłużalnerozwiązanie zagadnieniapoczątkowego x =f(x) x(t 0 )=x 0. Niechϕ:I R n będzierozwiązaniemautonomicznegoukładurównań różniczkowych(uan).obraz{ϕ(t):t I}nazywamykrzywąfazową układu(uan). Rozważmy teraz autonomiczny układ dwóch równań różniczkowych (UA2) x =f(x,y) y =g(x,y), gdzief,g:d Rsąfunkcjamiciągłymi.Wykonującparę(formalnych) operacji możemy przekształcić układ(ua2) do postaci (6.1) g(x,y)dx f(x,y)dy=0. Załóżmy,żedlakażdego(x,y) Dzachodzi f(x,y) + g(x,y) >0. Wówczas każdy punkt obszaru D jest punktem regularnym dla równania(6.1). Niechγ=(ϕ,ψ):I Dbędzierozwiązaniemukładu(UA2).Wtedy krzywaregularnaγklasyc 1 jestrozwiązaniemrównania(6.1)wpostaci parametrycznej. NiechΦ:D Rbędziecałkąrównania(6.1).Wówczaskażdakrzywa fazowa układu(ua2) jest zawarta w poziomicy całki Φ. Jeśli dla każdej wartości C należącej do obrazu całki Φ równanie Φ(x,y)=C ma dokładnie jedno rozwiązanie y = η(x; C), z pierwszego równania układu otrzymujemy rodzinę równań różniczkowych(sparametryzowanych stałą C) x =f(x,η(x;c)). Niekiedy można otrzymać rozwiązanie ogólne powyższej rodziny równań: x(t)=χ(t;c,d).

6 6 6 Skompilował Janusz Mierczyński Wówczas rozwiązaniem ogólnym wyjściowego układu możemy nazwać wyrażenie x(t)=χ(t;c,d) y(t)=η(χ(t;c,d);c). Przykład. Rozważmy autonomiczny układ dwóch równań różniczkowych zwyczajnych x =y y = y2 Otrzymujemy zeń równanie różniczkowe w postaci Leibniza x. ydx+xdy=0. Funkcja Φ(x, y) = xy jest całką powyższego równania na zbiorze punktów regularnych R 2 \{0}. Zatem η(x; C) = C/x. Z pierwszego równania układu otrzymujemy x = C x, co można rozwiązać przy pomocy rozdzielenia zmiennych, dostając x=± 2Ct+D, gdziec 0iDjestdowolne,lubC=0iD>0.Ostateczniemamy rozwiązanieogólne x(t)=± 2Ct+D y(t)= ±C 2Ct+D. 6.4 Równania różniczkowe zwyczajne n-tego rzędu Definicja. Równaniem różniczkowym zwyczajnym n-tego rzędu nazywamy równanie (RRZn) x (n) =f(t,x,x,...,x (n 1) ). Definicja.Rozwiązanierównania(RRZn)tofunkcjaϕ:I Rtaka,że ϕ (n) (t)=f(t,ϕ(t),ϕ (t),...,ϕ (n 1) (t))dlakażdegot I. Definicja. Warunki początkowe dla równania(rrzn) to (WPn) x(t 0 )=x 0,x (t 0 )=x 1,...,x (n 1) (t 0 )=x n 1.

7 Układy równań. Równania wyższych rzędów. 6 7 Definicja. Rozwiązanie zagadnienia początkowego(rrzn)+(wpn) jest to rozwiązanieϕ:i Rrównania(RRZn)takie,żet 0 Iorazϕ(t 0 )=x 0, ϕ (t 0 )=x 1,...,ϕ (n 1) (t 0 )=x n 1. Równanie różniczkowe zwyczajne n-tego rzędu(rrzn) sprowadza się do układu n równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu x 1=x 2 x 2 (6.2) =x 3. x n =f(t,x 1,...,x n ), gdziex 1 :=x,x 2 :=x,...,x n :=x (n 1).Istotnie,jeśliϕ:I Rjest rozwiązaniem równania(rrzn), to funkcja wektorowa (ϕ,ϕ,...,ϕ (n 1) ):I Rjestrozwiązaniemukładu(6.2).Naodwrót,jeśli funkcjawektorowa(ϕ 1,ϕ 2,...,ϕ n ):I R n jestrozwiązaniemukładu(6.2), tojejpierwszawspółrzędnaϕ 1 :I Rjestrozwiązaniemrównania(RRZn) Odtąd, przez P będziemy(w tym podrozdziale) oznaczać prostopadłościan [x 0 ε 0,x 0 +ε 0 ] [x 1 ε 1,x 1 +ε 1 ] [x n 1 ε n 1,x n 1 +ε n 1 ],gdzie ε 0,...,ε n 1 >0. Definicja.Funkcjaf=f(t,p 1,...,p n ):[t 0 δ,t 0 +δ] P R,gdzieδ>0, spełniana[t 0 δ,t 0 +δ] PwarunekLipschitzawzględem(p 1,...,p n ), jeżeliistniejel>0takie,że f(t, p 1,..., p n ) f(t, p 1,..., p n ) L ( p 1,..., p n ) ( p 1,..., p n ) dlawszystkicht [t 0 δ,t 0 +δ]iwszystkich( p 1,..., p n ),( p 1,..., p n ) P. Twierdzenie 6.9(Twierdzenie Picarda( Lindelöfa)). Niech f:[t 0 δ,t 0 +δ] P Rbędziefunkcjąciągłąspełniającąna [t 0 δ,t 0 +δ] PwarunekLipschitzawzględem(p 1,...,p n )zestałąl. Wówczasistniejejednoznacznerozwiązanieϕ:[t 0 η,t 0 +η] R zagadnienia początkowego x (n) =f(t,x,x,...,x (n 1) ), x(t 0 )=x 0, (RRZn-ZP). x (n 1) (t 0 )=x n 1 gdzieη (0,δ].

8 6 8 Skompilował Janusz Mierczyński Twierdzenie6.10(TwierdzeniePeano).Niechf:[t 0 δ,t 0 +δ] P R będziefunkcjąciągłą.wówczasistniejerozwiązanieϕ:[t 0 η,t 0 +η] R zagadnienia początkowego x (n) =f(t,x,x,...,x (n 1) ), x(t 0 )=x 0, (RRZn-ZP). x (n 1) (t 0 )=x n 1, gdzieη (0,δ]. 6.5 Praktyczne metody rozwiązywania równań drugiego rzędu i układów równań 1) Równanie postaci x =f(t,x ) sprowadzamy do równania rzędu pierwszego przy pomocy podstawienia 2) Rozwiązywanie równania postaci u=x x =f(x,x ) można sprowadzić do rozwiązywania dwóch równań rzędu pierwszego w następujący sposób: traktujemy x jako nową zmienną niezależną, i podstawiamy u(x)=x (x). Mamy x = du dt =du dx dxdt =du dx u. Podstawiamy powyższą równość do wyjściowego równania, otrzymując du dx =f(x,u) u Rozwiązując powyższe równanie pierwszego rzędu, otrzymujemy rozwiązanie ogólne u = g(x; C)(nie zawsze można podać takie rozwiązaniewpostaci gotowego wzoru).leczu=x,zatemmamyteraz rodzinę równań różniczkowych pierwszego rzędu(zależną od parametru C): x =g(x;c),

9 Układy równań. Równania wyższych rzędów. 6 9 którą rozwiązujemy(to znów nie zawsze musi się udać). Przykład. Rozważmy równanie różniczkowe (6.3) x = (x ) 2 x, x>0. Podstawienieu(x)=x (x)dajepoprzekształceniachrównanie Rozdzielając zmienne dostajemy du dx =u x du u =dx x (Na marginesie należy zauważyć, że podczas tych przekształceń podzieliliśmy obie strony równania przez u; trzeba będzie później sprawdzić, czy równość u 0 nie odpowiada czasem jakiemuś rozwiązaniu.) Nakładając na obie strony całkę nieoznaczoną otrzymujemy ln u =lnx+ C, gdzie Cjeststałądowolną.Dalejdostajemy czyli u=cx, x =Cx, gdziec=±e Cjestdowolnąstałąniezerową.Powyższerównanieliniowe można łatwo rozwiązać, otrzymując x=de Ct, gdzie D jest dowolną stałą dodatnią. Przypominamy sobie teraz, że dzieliliśmyobiestronyprzezu.leczu 0oznaczax 0,czylix=const. Łatwo zauważyć, że funkcje stałe(oczywiście przyjmujące wartości dodatnie) są rozwiązaniami równania(6.3). Reasumując, możemy zapisać (6.4) x=de Ct, gdzie C jest stałą dowolną, zaś D jest dowolną stałą dodatnią. Wzór(6.4) nazywa się w klasycznych podręcznikach równań różniczkowych zwyczajnych rozwiązaniem ogólnym równania(6.3). Istotnie, wyczerpuje

10 6 10 Skompilował Janusz Mierczyński on wszystkie możliwe rozwiązania równania(6.3). Aby to udowodnić, weźmydowolnerozwiązanieϕnaszegorównania.ustalmyt 0 zdziedziny funkcjiϕ,ioznaczmyx 0 :=ϕ(t 0 ),x 1 :=ϕ (t 0 ).Funkcjaϕjestrozwiązaniem zagadnienia początkowego x = (x ) 2 x x(t 0 )=x 0 x (t 0 )=x 1. Zdrugiejstrony,łatwosprawdzić,żefunkcjaψ(t)=De Ct,gdzie C= x 1,D=x 0 e t 0 x 1 x 0 x 0 też jest rozwiązaniem(nieprzedłużalnym) tego zagadnienia początkowego. Z twierdzenia Picarda dla równań wyższych rzędów(twierdzenie 6.9) wynika, żeϕjestobcięciemfunkcjiψ. 3) Układ dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu można spróbować sprowadzić do jednego równania różniczkowego drugiego rzędu różniczkując jednozrównańwzględemtieliminującjednązezmiennych.jesttotak zwana metoda eliminacji. 6.6 Przykład:równanieróżniczkowex +x 3 =0 Sprowadźmy równanie różniczkowe drugiego rzędu (6.5) x +x 3 =0 do układu dwóch równań różniczkowych pierwszego rzędu (6.6) x =y y = x 3. Dalej, otrzymujemy równanie w postaci Leibniza x 3 dx+ydy=0, któregocałkąjestfunkcjaφ(x,y)= 1 4 x y2. Jak wiadomo z podrozdziału 6.3 każda krzywa całkowa układu(6.6) jest zawarta w poziomicy funkcji Φ.(Formalnie rzecz biorąc, w podrozdziale 6.3 całka jest określona na zbiorze punktów regularnych, podczas gdy w

11 Układy równań. Równania wyższych rzędów naszym przypadku(0, 0) to punkt osobliwy. Rozumowanie tamto zachowuje jednak ważność i tutaj.) Poziomica funkcji Φ odpowiadająca wartości zero to punkt{(0, 0)}. Oczywiście, jedynym rozwiązaniem układu(6.6), którego obraz jest zawarty w{(0,0)},jest(ϕ,ψ) (0,0),coodpowiadarozwiązaniustalerównemu zeru wyjściowego równania(6.5). NiechterazC>0,irozważmypoziomicęH C :={(x,y):φ(x,y)=c}. Poziomica ta jest zbiorem zwartym homeomorficznym z okręgiem. Na powyższym rysunku naszkicowano poziomice całki Φ odpowiadające C = 1/4 (zielona),c=4(czerwona),ic=81/4(niebieska).

12 6 12 Skompilował Janusz Mierczyński Wybierzmyterazchwilępoczątkowąt 0 iwartościpoczątkowe(x 0,y 0 ) położonenatejpoziomicy.niech(ϕ,ψ):(α,β) R 2 będzie nieprzedłużalnym rozwiązaniem układu(6.6) odpowiadającym powyższym warunkom początkowym. Dla każdego t (α, β) punkt(ϕ(t), ψ(t)) należy dozbioruzwartegoh C.Ztwierdzeniaoprzedłużaniurozwiązań(Tw.6.4) wynika,że(α,β)=(, ). Spójrzmy na nasze rozwiązanie jak na parametryczny opis ruchu punktu na płaszczyźnie: czas t to parametr,(ϕ(t), ψ(t)) to położenie punktu w chwili t.torruchuzawartyjestwzbiorzeh C.Dalej,wkażdymmomenciet prędkość(ϕ (t),ψ (t))( 0)jeststycznadoowaluH C.Cowięcej,ruch odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. OwalH C maskończonądługość,zaśszybkość(tzn.długośćwektora prędkości)ruchupunktujestzawszeniezerowa.skoroh C jestzbiorem zwartym, i szybkość zależy w sposób ciągły od położenia, minimalna szybkośćjestdodatnia.zatemistniejetakiet>0,że (ϕ(t 0 +T),ψ(t 0 +T))=(ϕ(t 0 ),ψ(t 0 ))=(x 0,y 0 ).Prostymwnioskiemz jednoznaczności rozwiązania zagadnienia początkowego jest to, że rozwiązanie jest funkcją okresową, o okresie T. W konsekwencji, każde niezerowe rozwiązanie wyjściowego równania(6.5) jest(nietrywialną) funkcją okresową o okresie T. Interpretacjafizycznarównaniax +x 3 =0toruchcząstkiwpolu potencjalnym.wdefinicjicałkiφ,człon 1 2 y2 toenergiakinetyczna,zaś człon 1 4 x4 toenergiapotencjalna.fakt,żecałkaφzachowujestałąwartość wzdłuż rozwiązań układu, to zasada zachowania energii.

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi.

Grupy. Permutacje 1. (G2) istnieje element jednostkowy (lub neutralny), tzn. taki element e G, że dla dowolnego a G zachodzi. Grupy. Permutacje 1 1 Definicja grupy Niech G będzie zbiorem. Działaniem na zbiorze G nazywamy odwzorowanie (oznaczane, jak mnożenie, przez ) przyporządkowujące każdej parze uporządkowanej (a, b) G G element

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wariacje na temat Zasady Banacha

Wariacje na temat Zasady Banacha Jest to rozszerzony zapis odczytu wygłoszonego na XLI Szkole Matematyki Poglądowej, Matematyczne obrazki, sierpień 2008. Stefan Banach, Kraków, 1919 r., źródło [3]. Wariacje na temat Zasady Banacha Jarosław

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk

Teoria grup I. 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1. Andriy Panasyuk Teoria grup I Andriy Panasyuk 1 Wprowadzenie do wykładu, cz. 1 Grupa: Zbiór G wyposażony w działanie μ : G G G (skrótowo oznaczamy μ(a, b) =: a b lub poprostu ab) spełniające następujące aksjomaty: 1.

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie

Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie. Renata Jurasińska. Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie Nierówności między średnimi liczbowymi i ich zastosowanie Renata Jurasińska Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego III LO w Rzeszowie I. Średnie liczbowe i zaleŝności między nimi Średnie liczbowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera

Rozdział 8. Analiza fourierowska. 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozdział 8 Analiza fourierowska 8.1 Rozwinięcie w szereg Fouriera Rozważmy funkcję rzeczywistą f określoną na okręgu o promieniu jednostkowym. Parametryzując okrąg przy pomocy kąta φ [, π] otrzymujemy

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez

Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez Przybliżanie rozwiązań chemicznego równania głównego poprzez domykanie momentów. Uniwersytet Warszawski Studenckie Koło Fizyki Kraków, 16 maj 2010 Będzie mowa o tzw. metodzie domykania momentów, która

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Czas wirtualny, złożoność algorytmów

Czas wirtualny, złożoność algorytmów Czas wirtualny, złożoność algorytmów Plan wykładu Celem wykładu jest zaznajomienie studenta z pojęciem zegara logicznego, scharakteryzowanie różnych rodzajów kanałów komunikacyjnych, a także przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Stabilność. Krzysztof Patan

Stabilność. Krzysztof Patan Stabilność Krzysztof Patan Pojęcie stabilności systemu Rozważmy obiekt znajdujący się w punkcie równowagi Po przyłożeniu do obiektu siły F zostanie on wypchnięty ze stanu równowagi Jeżeli po upłynięciu

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo