WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE I PRAKTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE I PRAKTYKI"

Transkrypt

1 Erasmus+ Program UE na lata w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Działanie K1: Mobilność edukacyjna WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE I PRAKTYKI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (do 2013) Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Zarządzenie Rektora WAT Nr 2/RKR/2016 z dnia w sprawie wprowadzenia zasad udziału studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników WAT w ramach programu Erasmus+ zasady rekrutacji zasady kwalifikacji zasady realizacji wyjazdów zasady przyznawania stypendium zasady rozliczania okresu pobytu za granicą (studia lub praktyka) Program Erasmus+ w WAT: Informacje, formularze zakładka ERASMUS+ WAT Biuro Erasmus+ Budynek 100, pok. 88 Kierownik Zespołu ds. Wymiany Studentów i Nauczycieli dr Anna Wachulak uczelniany Erasmus+ tel faks Wydział Mechaniczny WAT Koordynator Wydziałowy Erasmus+ prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, prodziekan ds. kształcenia Bud. 62, pok Tel

2 NAZEWNICTWO Sending institution uczelnia wysyłająca Host institution uczelnia przyjmująca Exchange Student Application Form Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej Learning Agreement for Studies Porozumienie o programie studiów (w uczelni zagranicznej) Transcript of Records Wyniki studiów (w uczelni zagranicznej) Grades: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, P, H ECTS: międzynarodowe punkty kredytowe za zaliczenie/egzamin z przedmiotu Uczestnik student WAT biorący udział w programie Erasmus+ INFORMACJE PODSTAWOWE Erasmus+ jest programem europejskiej współpracy międzyuczelnianej opracowanym dla potrzeb szkolnictwa wyższego na lata Celem programu Erasmus+ jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych, poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz promowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. W ramach programu Erasmus+ przyznawane są stypendia na wyjazdy w celu odbycia części studiów lub praktyki w uczelni zagranicznej. Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są studenci, doktoranci, absolwenci i pracownicy WAT. Odbycie części studiów lub praktyki po ukończeniu studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ możliwe jest wyłącznie w uczelni, z którą WAT ma podpisaną umowę międzyuczelnianą. Część 1 STUDIA ZAGRANICZNE TERMINY WYJAZDÓW NA STUDIA ZAGRANICZNE, DOPUSZCZALNE W WME Studia I stopnia wyjazd na jeden semestr lub dwa semestry Wariant A złożenie dokumentów aplikacyjnych po 1. semestrze do 28 lutego (uzgodnionych z em wydziałowym) kwalifikacja w marcu wyjazd na semestr 3., na semestr 4. lub na dwa semestry 3 4 2

3 Wariant B złożenie dokumentów aplikacyjnych po 3. semestrze do 28 lutego (uzgodnionych z em wydziałowym) kwalifikacja w marcu wyjazd na semestr 5., na semestr 6. lub na semestry 5 6 nie ma wyjazdów w 7 semestrze (semestr dyplomowy studiów I stopnia) student, który przebywa na studiach za granicą w 3., 4. lub 5. semestrze może ubiegać się o przedłużenie studiów na kolejny semestr (bez powrotu do kraju) przy spełnieniu następujących warunków: a) zaliczenie wszystkich przedmiotów w danym semestrze w uczelni zagranicznej, zgodnie z Learning Agreement b) otrzymanie Transcript of Records z semestru, na który student wyjechał za granicę (podpis, pieczęć) c) opracowanie nowego dokumentu Learning Agreement for Studies i uzyskanie zgody uczelni przyjmującej (podpis, pieczęć) d) przesłanie skanu Learning Agreement for Studies i Transcript of Records do a wydziałowego, na miesiąc przed rozpoczęciem kolejnego semestru w celu uzyskania akceptacji a wydziałowego, dziekana i a uczelnianego e) przekazanie dokumentów do a uczelnianego przez a wydziałowego f) uzyskanie akceptacji Learning Agreement for Studies g) przedłużenie ważności ubezpieczenia (jeśli dotyczy) h) podpisanie aneksu do umowy zawartej z WAT i) zostanie poinformowany mailem o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na przedłużenie w terminie 14 dni od złożenia Learning Agreement for Studies i Transcript of Records do a wydziałowego Studia II stopnia wyjazd tylko na 2. semestr złożenie dokumentów aplikacyjnych po studiach I stopnia do (uzgodnionych z em wydziałowym) kwalifikacja w marcu 3

4 STYPENDIUM NA STUDIA ZAGRANICZNE Liczba stypendiów przyznawanych studentom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Narodową Agencję Programu Erasmus+(NAPE). Stypendium ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Studenci mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie wyjazdu w ramach własnego funduszu stypendialnego WAT. Wysokość stawek stypendium jest ustalona przez NAPE. Tabela 1. Stawki stypendium na wyjazdy studentów w roku akademickim 2016/2017 Kraje I grupa II grupa III grupa Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry studia (euro/miesiąc) Wnioski o dodatkowe dofinansowanie Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 euro na każdy miesiąc pobytu w uczelni zagranicznej. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wniosek o dodatkowe fundusze należy składać do Koordynatora Uczelnianego programu Erasmus+. Przyznanie i wypłata stypendium Student może mieć przyznane stypendium na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w Programie. Stypendia przyznaje się w kolejności na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejno: ubieganie się o udział po raz pierwszy, średnia ocen, poziom znajomości j. angielskiego. Liczba przyznanych stypendiów zależy od wysokości środków przyznanych przez NAPE. Uczestnik otrzymuje wypłatę stypendium w dwóch ratach, zgodnie z umową zawartą z WAT. 4

5 Uczestnicy, którzy mieli prawo do stypendium socjalnego w czasie kwalifikacji na studia za granicą, są uprawnieni do dodatkowego wsparcia finansowego na zasadach obowiązujących w Programie. Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących w Programie. Uczestnik może wziąć udział w Programie bez stypendium. Stypendium na przedłużony okres pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane. Decyzja zależy od wysokości środków finansowych przyznanych przez NAPE. Nieprzestrzeganie warunków umowy z WAT skutkuje zwrotem całości lub części stypendium. Wyjątek stanowi przyczyna typu siła wyższa, zaakceptowana przez NAPE. ZASADY ODBYWANIA CZĘŚCI STUDIÓW ZA GRANICĄ student studiuje na studiach stacjonarnych w uczelni przyjmującej w przypadku wyjazdu na semestr 6. studiów I stopnia wymagana jest opinia promotora pracy dyplomowej przed podpisaniem umowy między WAT a iem przy wyjeździe na studiach II stopnia (semestr 2) wymagana jest opinia promotora pracy dyplomowej przed podpisaniem umowy między WAT a iem student za granicą ma status studenta WAT wypłata stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem na studia, będzie kontynuowana w czasie studiów za granicą student studiów niestacjonarnych wnosi opłaty za studia również w czasie udziału w programie Erasmus+ WARUNKI KWALIFIKACJI DO WYJAZDU NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ student na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych status studenta na studiach I lub II stopnia rejestracja warunkowa jest niedopuszczalna student nie jest na urlopie określonym w Regulaminie studiów średnia co najmniej 3,5 z dotychczasowego okresu studiów I lub II stopnia biegła znajomość języka angielskiego wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B1, B1+ lub B2 (zależy od warunków w uczelni przyjmującej) złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych na etapie kwalifikacji student, który aplikował do programu, ale zrezygnował bez powiadomienia a uczelnianego i a wydziałowego i bez podania przyczyny, nie może ponownie ubiegać się o udział w programie ERASMUS+ 5

6 PLAN ODBYCIA CZĘŚCI STUDIÓW ZA GRANICĄ W przypadku studenta studiów I stopnia Plan studiów za granicą obejmuje: semestr 3. lub semestr 4. lub semestry 3-4 (złożenie dokumentów po 1. semestrze, ocena średnia z semestru 1.) semestr 5. lub semestr 6. lub semestry 5-6 (złożenie dokumentów po 3. semestrze, ocena średnia z semestrów 1. 3.) W przypadku studenta studiów II stopnia Plan studiów za granicą obejmuje: semestr 2. (złożenie dokumentów po studiach I stopnia, ocena ukończenia studiów I stopnia) Plan studiów za granicą należy skonsultować z em wydziałowym przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych. Układ przedmiotów wybranych do studiowania za granicą powinien być w znacznym stopniu zgodny merytorycznie z planem studiów w WAT. PROCEDURA REKRUTACYJNA Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych etap kwalifikacji: do (po 1. lub 3. semestrze studiów I stopnia lub po studiach I stopnia) Termin ww. może być przedłużony w przypadku zbyt małej liczby kandydatów. Dokumenty uzgodnione z em wydziałowym zostają przekazane do a uczelnianego. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna programu Erasmus+, powoływana przez rektora. Skład Komisji Rekrutacyjnej: prorektor ds. kształcenia przewodniczący uczelniany zy wydziałowi przedstawiciel samorządu studentów przedstawiciel samorządu doktorantów Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się w marcu. Zadania Komisji Rekrutacyjnej: ocena kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej ustalenie listy rankingowej (osoby zakwalifikowane, osoby rezerwowe, osoby niezakwalifikowane) wyniki rekrutacji zamieszczone na stronie internetowej programu Erasmus+ kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani w zależności od liczby osób, które zrezygnują z wyjazdu Procedura odwoławcza: odwołanie do rektora za pośrednictwem a uczelnianego, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji decyzja rektora jest ostateczna 6

7 Dokumenty aplikacyjne etap kwalifikacji Formularz zgłoszeniowy, w tym wybór uczelni zagranicznej Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowych studiów Informacja o przyznaniu przez rektora stypendium dla najlepszych studentów (jeśli dotyczy) Zaświadczenie ze Studium Języków Obcych WAT potwierdzające poziom znajomości języka obcego (może być zaświadczenie z innej jednostki, zaopiniowane przez SJO WAT) List motywacyjny Dokumenty potwierdzające następujące elementy: działalność uczelniana (np. koło naukowe, samorząd studentów, Studencka Grupa Wsparcia Erasmus+) działalność pozauczelniana (np. organizacja pozarządowa) dodatkowe osiągnięcia (np. olimpiady, osiągnięcia sportowe, dodatkowe wykształcenie) Elementy oceny przy tworzeniu listy rankingowej średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów 2 pkt (średnia 3,50 3,99) 3 pkt (średnia 4,00 4,49) 4 pkt (średnia 4,50 5,00) poziom znajomości języka obcego 1 pkt (poziom B1) 2 pkt (poziom B1+) 3 pkt (poziom B2 lub wyższy) stypendium rektora dla najlepszych studentów 1 pkt (jeśli przyznane) działalność uczelniana, działalność pozauczelniana, dodatkowe osiągnięcia do 2 pkt rozmowa kwalifikacyjna do 2 pkt 0 pkt (nieobecność nieusprawiedliwiona) minimum 5 pkt (uprawniające do udziału w programie Erasmus+) maximum 12 pkt 7

8 Rezygnacja z wyjazdu niezwłoczne powiadomienie pisemne a uczelnianego z udokumentowanym uzasadnieniem opinia a uczelnianego jest przekazywana do a wydziałowego rezygnacja do bez konsekwencji rezygnacja po aplikacja a nie będzie mogła być ponownie rozpatrywana na tym samym poziomie studiów, z wyjątkiem sytuacji typu siła wyższa Niepodjęcie studiów w uczelni zagranicznej przez osobę zakwalifikowaną W przypadku niepodjęcia studiów bez usprawiedliwienia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc skutkuje skreśleniem zakwalifikowanego a z listy studentów w WAT. Jeśli nastąpiła wypłata I raty stypendium,, który nie podjął studiów jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu stypendium na konto WAT. PROCEDURA REALIZACJI I ROZLICZENIA WYJAZDU Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej, Porozumienie o programie studiów uzgodnić z em wydziałowym (po zakwalifikowaniu na studia) Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej, Porozumienie o programie studiów uzgodnić dane i załatwić podpisy Na 21 dni przed wyjazdem na studia lub wcześniej przekazać owi uczelnianemu następujące dokumenty: Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej (podpisany) Porozumienie o programie studiów lub praktyki (podpisane) Formularz danych Kserokopia ubezpieczenia Wniosek o dofinansowanie studenta ze specjalnymi potrzebami (opcja) Podpisanie umowy z iem przez WAT (na 14 dni przed wyjazdem na studia lub praktykę lub wcześniej) Przed wyjazdem na studia jest zobowiązany do wypełnienia on-line testu biegłości językowej z języka obcego Learning Agreement for Studies może ulec zmianie po przyjeździe do uczelni przyjmującej (zapisy na przedmioty, nakładanie terminów, odwołanie kursów i in.). Zmiany w dokumencie należy procedować mailem. Uzgodniony dokument musi być podpisany, opieczętowany i przesłany pocztą. Skan należy przesłać mailem do a wydziałowego. Zmiany w Learning Agreement for Studies powinny być uzgodnione w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia studiów. Zmiany w Learning Agreement for Studies mogą skutkować koniecznością uzupełnienia różnic programowych po powrocie do WAT. Decyzję podejmuje dziekan w porozumieniu z em wydziałowym. Jeśli student nie spełni warunków określonych w Learning Agreement for Studies może mieć niezaliczony okres studiów za granicą. Po powrocie ze studiów za granicą, w ciągu 30 dni jest zobowiązany do następujących czynności: 8

9 ponowne wypełnienie on-line testu biegłości językowej złożenie do a uczelnianego Transcript of Records (wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami); przekazuje dokument do kierownika dziekanatu i a uczelnianego złożenie do a wydziałowego zaświadczenia o okresie pobytu, wystawionego przez uczelnię przyjmującą, jeżeli okres ten nie został wpisany do Transcript of Records; przekazuje dokument do kierownika dziekanatu i a uczelnianego złożenie w systemie on-line Indywidualnego Raportu Uczestnika (Ankieta Stypendysty Erasmusa) Rozliczenie wyjazdu a nastąpi po wypełnieniu wszystkich warunków umowy zawartej z WAT. PODSUMOWANIE PROCEDURY WYJAZDU STUDENTA WAT NA STUDIA Wykonawca Czynności Termin Dokumenty student Komisja Rekrutacyjna uczelniany wydziałowy uczelnia przyjmująca uczelniany Wybór uczelni zagranicznej i złożenie dokumentów aplikacyjnych- etap kwalifikacyjny Kwalifikacja kandydatów na wyjazd Ogłoszenie wyników rekrutacji; Przekazanie uczelniom zagranicznym informacji o osobach zakwalifikowanych na wyjazd Uzgodnienia w zakresie: Exchange Student Application Form Learning Agreement for Studies Wysłanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej do marzec marzec kwiecień termin określony w wykazie umów dwustronnych podano Lista rankingowa www Erasmus+ maile do uczelni zagranicznych Exchange Student Application Form Learning Agreement for Studies Dokumenty określone przez uczelnię przyjmującą Podział środków finansowych lipiec sierpień Umowa finansowa z NAPE Złożenie do a uczelnianego dokumentów wymaganych do umowy i wyjazdu Załatwienie ubezpieczenia; Załatwienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 21 dni przed wyjazdem lub wcześniej podano kserokopie ubezpieczenia i EKUZ 9

10 Zapoznanie się z formalnościami związanymi z legalizacją pobytu w kraju docelowym 14 dni przed wyjazdem lub wcześniej strona internetowa MSZ uczelniany Podpisanie umowy między iem a WAT; Wydanie owi Karty Studenta Erasmusa 14 dni przed wyjazdem lub wcześniej umowa między iem a WAT; Karta Studenta Erasmusa Wypełnienie on-line testu biegłości językowej po podpisaniu umowy, przed wyjazdem test kwestura WAT przelew I raty stypendium na konto a termin określony w umowie I rata stypendium wydziałowy uczelnia przyjmująca Zmiany w Learning Agreement for Studies (jeśli dotyczy) w ciągu 30 dni po przyjeździe do uczelni przyjmującej Zmiana do porozumienia Realizacja programu studiów/praktyki zgodnie z umową Wypełnienie on-line testu biegłości językowej w ciągu 14 dni po powrocie z wyjazdu test Złożenie do a wydziałowego Transcript of Records, ew. innych dokumentów wymaganych do zaliczenia studiów w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu podano Złożenie do a uczelnianego dokumentów wymaganych do rozliczenia wyjazdu, w tym pisemna informacja z pobytu w uczelni przyjmującej w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu podano Wypełnienie on-line raportuankiety w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu raport-ankieta on-line kwestura WAT przelew II raty stypendium na konto a termin określony w umowie II rata stypendium uczestnicy wydziałowy spotkanie ów Programu ze studentami WME termin określony przez a wydziałowego informacja o odbytym spotkaniu do a uczelnianego 10

11 Prezentacja wzorów dokumentów 1) Formularz zgłoszeniowy 2) Exchange Student Application Form Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej 3) Learning Agreement for Studies Porozumienie o programie studiów (w uczelni zagranicznej) 4) Formularz danych 5) Transcript of Records (przykład) 11

12 Część 2 PRAKTYKI ZAGRANICZNE TERMINY WYJAZDÓW NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE, DOPUSZCZALNE W WME Praktyki po ukończeniu studiów II stopnia złożenie dokumentów aplikacyjnych po 2. semestrze do 28 lutego (uzgodnionych z em wydziałowym) okres pobytu na praktyce w ramach Programu Erasmus+ wynosi 2 12 miesięcy zakończenie praktyki nie później niż 12 miesięcy po ukończeniu studiów II stopnia student musi wcześniej uzgodnić zakres praktyki, opiekuna praktyki i zgodę instytucji przyjmującej (Learning Agreement for Traineeships) Absolwent, który przebywa na praktyce za granicą może ubiegać się o przedłużenie praktyki (bez powrotu do kraju) przy spełnieniu następujących warunków: j) opracowanie zmian w dokumencie Learning Agreement for Traineeships i uzyskanie zgody uczelni przyjmującej (podpis, pieczęć) k) przesłanie skanu Learning Agreement for Traineeships ze zmianami do a wydziałowego, na miesiąc przed zakończeniem terminu praktyki i uzyskanie akceptacji a wydziałowego, dziekana i a uczelnianego l) przedłużenie ważności ubezpieczenia (jeśli dotyczy) m) podpisanie aneksu do umowy zawartej z WAT n) zostanie poinformowany mailem o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody w terminie 14 dni od złożenia Learning Agreement for Traineeships do a wydziałowego STYPENDIUM NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE Liczba stypendiów przyznawanych absolwentom w ramach programu Erasmus+ jest uzależniona od kwoty dofinansowania przyznanego WAT przez Narodową Agencję Programu Erasmus+(NAPE). Stypendium ma charakter uzupełniający, co oznacza, że nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Wysokość stawek stypendium jest ustalona przez NAPE. 12

13 Tabela 1. Stawki stypendium na wyjazdy absolwentów w roku akademickim 2016/2017 Kraje I grupa II grupa III grupa Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry praktyki (euro/miesiąc) Wnioski o dodatkowe dofinansowanie Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 200 euro na każdy miesiąc pobytu w uczelni zagranicznej. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki. Wniosek o dodatkowe fundusze należy składać do a uczelnianego programu Erasmus+. Przyznanie i wypłata stypendium Absolwent może mieć przyznane stypendium na pokrycie części kosztów związanych z udziałem w Programie. Stypendia przyznaje się w kolejności na liście rankingowej. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejno: ubieganie się o udział po raz pierwszy, średnia ocen, poziom znajomości j. angielskiego. Liczba przyznanych stypendiów zależy od wysokości środków przyznanych przez NAPE. Uczestnik otrzymuje wypłatę stypendium w dwóch ratach, zgodnie z umową zawartą z WAT. Uczestnicy, którzy mieli prawo do stypendium socjalnego w czasie kwalifikacji na studia za granicą, są uprawnieni do dodatkowego wsparcia finansowego na zasadach obowiązujących w programie. Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów na zasadach obowiązujących w Programie. Uczestnik może wziąć udział w Programie bez stypendium. Stypendium na przedłużony okres pobytu w uczelni zagranicznej nie jest gwarantowane. Decyzja zależy od wysokości środków finansowych przyznanych przez NAPE. Nieprzestrzeganie warunków umowy z WAT skutkuje zwrotem całości lub części stypendium. Wyjątek stanowi przyczyna typu siła wyższa, zaakceptowana przez NAPE. 13

14 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYKI ZA GRANICĄ podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin, w zakresie merytorycznym uzgodnionym z uczelnią przyjmującą praktyka nieobowiązkowa po studiach II stopnia, związana z kierunkiem studiów WARUNKI KWALIFIKACJI DO WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ status studenta na studiach II stopnia rejestracja warunkowa jest niedopuszczalna student nie jest na urlopie określonym w Regulaminie studiów absolwent studiów II stopnia średnia co najmniej 3,5 ze studiów II stopnia biegła znajomość języka angielskiego wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B1, B1+ lub B2 (zależy od warunków w uczelni przyjmującej) złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych PROCEDURA REKRUTACYJNA Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych etap kwalifikacji: do (po 2. semestrze studiów II stopnia) Termin ww. może być przedłużony w przypadku zbyt małej liczby kandydatów. Dokumenty uzgodnione z em wydziałowym zostają przekazane do a uczelnianego. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna programu Erasmus+ powoływana przez rektora. Skład Komisji Rekrutacyjnej: prorektor ds. kształcenia przewodniczący uczelniany zy wydziałowi przedstawiciel samorządu studentów przedstawiciel samorządu doktorantów Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej planuje się w marcu: ocena kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej ustalenie listy rankingowej (osoby zakwalifikowane, osoby rezerwowe, osoby niezakwalifikowane) wyniki rekrutacji zamieszczone na stronie internetowej programu Erasmus+ kandydaci z listy rezerwowej będą kwalifikowani w zależności od liczby osób, które zrezygnują z wyjazdu 14

15 Procedura odwoławcza odwołanie do rektora za pośrednictwem a uczelnianego, w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji decyzja rektora jest ostateczna Dokumenty aplikacyjne etap kwalifikacji Formularz zgłoszeniowy Zaświadczenie o średniej ocen z dotychczasowych studiów II stopnia Informacja o przyznaniu przez rektora stypendium dla najlepszych studentów (jeśli dotyczy) Zaświadczenie ze Studium Języków Obcych WAT potwierdzające poziom znajomości języka obcego (może być zaświadczenie z innej jednostki, zaopiniowane przez SJO WAT) List motywacyjny List akceptacyjny z instytucji przyjmującej Dokumenty potwierdzające następujące elementy: działalność uczelniana (np. koło naukowe, samorząd studentów, Studencka Grupa Wsparcia Erasmus+) działalność pozauczelniana (np. organizacja pozarządowa) dodatkowe osiągnięcia (np. olimpiady, osiągnięcia sportowe, dodatkowe wykształcenie) Elementy oceny przy tworzeniu listy rankingowej średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów 2 pkt (średnia 3,50 3,99) 3 pkt (średnia 4,00 4,49) 4 pkt (średnia 4,50 5,00) poziom znajomości języka obcego 1 pkt (poziom B1) 2 pkt (poziom B1+) 3 pkt (poziom B2 lub wyższy) stypendium rektora dla najlepszych studentów 1 pkt (jeśli przyznane) działalność uczelniana, działalność pozauczelniana, dodatkowe osiągnięcia do 2 pkt rozmowa kwalifikacyjna do 2 pkt 0 pkt (nieobecność nieusprawiedliwiona) minimum 5 pkt (uprawniające do udziału w programie Erasmus+) maximum 12 pkt 15

16 Rezygnacja z wyjazdu niezwłoczne powiadomienie pisemne a uczelnianego z udokumentowanym uzasadnieniem opinia a uczelnianego jest przekazywana do a wydziałowego Niepodjęcie praktyki w uczelni zagranicznej przez osobę zakwalifikowaną W przypadku niepodjęcia praktyki bez usprawiedliwienia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc skutkuje anulowaniem umowy. Jeśli nastąpiła wypłata raty stypendium,, który nie podjął praktyki jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu stypendium na konto WAT. PROCEDURA REALIZACJI I ROZLICZENIA WYJAZDU NA PRAKTYKĘ Uzgodnić z em wydziałowym Porozumienie o programie praktyki Uzgodnić dane i załatwić podpisy na Porozumieniu o programie praktyki Na 21 dni przed wyjazdem na praktykę lub wcześniej przekazać owi uczelnianemu następujące dokumenty: Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej (podpisany) Porozumienie o programie praktyki (podpisane) Formularz danych Kserokopia ubezpieczenia Wniosek o dofinansowanie studenta ze specjalnymi potrzebami (opcja) Podpisanie umowy z iem przez WAT (na 14 dni przed wyjazdem na praktykę lub wcześniej) Przed wyjazdem na praktykę jest zobowiązany do wypełnienia on-line testu biegłości językowej z języka angielskiego Ew. zmiany w Learning Agreement for Traineeship powinny być wprowadzone w ciągu miesiąca od daty rozpoczęcia praktyki. Po powrocie z praktyki za granicą, w ciągu 30 dni jest zobowiązany do następujących czynności: ponowne wypełnienie on-line testu biegłości językowej. złożenie do a wydziałowego zaświadczenia o odbyciu praktyki oraz raportu zawierającego podsumowanie wykonanych zadań oraz ocenę praktyki, wystawione przez uczelnię przyjmującą; wydziałowy przekazuje dokument do kierownika dziekanatu i a uczelnianego złożenie do a wydziałowego zaświadczenia o odbyciu praktyki; wydziałowy przekazuje dokument do kierownika dziekanatu i a uczelnianego złożenie w systemie on-line Indywidualnego Raportu Uczestnika (Ankieta Stypendysty Erasmusa) Rozliczenie wyjazdu a nastąpi po wypełnieniu wszystkich warunków umowy zawartej z WAT. 16

17 PODSUMOWANIE PROCEDURY WYJAZDU ABSOLWENTA WAT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Wykonawca Czynności Termin Dokumenty student Komisja Rekrutacyjna uczelniany wydziałowy uczelnia przyjmująca uczelniany, uczelniany kwestura WAT Wybór uczelni zagranicznej i złożenie dokumentów aplikacyjnych- etap kwalifikacyjny. Kwalifikacja kandydatów na wyjazd Ogłoszenie wyników rekrutacji. Przekazanie uczelniom zagranicznym informacji o osobach zakwalifikowanych na wyjazd Uzgodnienia w zakresie: Learning Agreement for Traineeships Wysłanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej do marzec marzec kwiecień termin określony w wykazie umów dwustr. podano Lista rankingowa www Erasmus+ maile do uczelni zagranicznych Learning Agreement for Traineeships Dokumenty określone przez uczelnię przyjmującą Podział środków finansowych lipiec sierpień Umowa finansowa z NAPE Złożenie do a uczelnianego dokumentów wymaganych do umowy i wyjazdu Załatwienie ubezpieczenia. Załatwienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zapoznanie się z formalnościami związanymi z legalizacją pobytu w kraju docelowym Podpisanie umowy między iem a WAT, Wydanie owi Karty Studenta Erasmusa Wypełnieni on-line testu biegłości językowej przelew I raty stypendium na konto a 21 dni przed wyjazdem lub wcześniej 14 dni przed wyjazdem lub wcześniej 14 dni przed wyjazdem lub wcześniej po podpisaniu umowy termin określony w umowie podano kserokopie ubezpieczenia i EKUZ Strona internetowa MSZ umowa między iem a WAT, Karta Studenta Erasmusa test I rata stypendium 17

18 , wydziałowy, uczelnia przyjmująca Zmiany w Learning Agreement for Traineeships (jeśli konieczne) w ciągu 30 dni po przyjeździe do uczelni przyjmującej Realizacja programu praktyki zgodnie z umową kwestura WAT uczestnicy, wydziałowy Wypełnienie on-line testu biegłości językowej Złożenie do a wydziałowego dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki Złożenie do a uczelnianego dokumentów wymaganych do rozliczenia wyjazdu, w tym pisemna informacja z pobytu w uczelni przyjmującej Wypełnienie on-line raportuankiety przelew II raty stypendium na konto a spotkanie ów Programu ze studentami WME w ciągu 14 dni po powrocie z wyjazdu w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu w ciągu 30 dni po powrocie z wyjazdu termin określony w umowie termin określony przez a wydziałowego Zmiana do porozumienia test podano podano raport-ankieta on-line II rata stypendium informacja o odbytym spotkaniu do a uczelnianego Prezentacja wzorów dokumentów 6) Formularz zgłoszeniowy 7) Formularz danych 8) Exchange Student Application Form Formularz aplikacyjny wymiany studenckiej 9) Learning Agreement for Traineeships Porozumienie o programie praktyki (w uczelni zagranicznej) 18

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych. Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Programów Międzynarodowych Rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/17 Erasmus+ wymiana doświadczeń to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 STUDIA I PRAKTYKA HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ 2013/14 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 23.04.2013 KROK PO KROKU ETAP 1 Rekrutacja ETAP

Bardziej szczegółowo

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie

Możliwości wyjazdów. Dokąd można wyjechać? Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w zakresie efektywnego

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI CZĘŚCI STUDIÓW (SMS) W ZAGRANICZNYCH UCZELNIACH PARTNERSKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 Zasady rekrutacji na wyjazdy na studia za granicą w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW)

UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) UCZELNIANE ZASADY WYKORZYSTANIA I ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMYWANYCH Z NARODOWEJ AGENCJI POMIĘDZY INDYWIDUALNYCH BENEFICJENTÓW (STUDENTÓW) W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE. Dotyczy: Program

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015

ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 ZARZĄDZENIE Nr 25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku w sprawie rekrutacji uzupełniającej na studia i praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje:

Działając na podstawie 20 ust. 3 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016.

Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Zasady rekrutacji studentów i realizacji wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2015/2016. Nadzór nad realizacją Programu na Uniwersytecie Zielonogórskim sprawuje Prorektor

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W R.A. 2016/2017 Zasady zostały przygotowane na podstawie wytycznych z przewodnika po programie Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/oficjalne-tlumaczenie-na-jezyk-polski-przewodnika-po-programie-erasmus/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 6/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie rekrutacji oraz zasad realizacji zagranicznych wymiennych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za

Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 w ramach LLP Erasmus. 1. W celu zrealizowania części studiów za Warunki i tryb kierowania studentów na studia za granicą w roku akademickim 2011/2012 1. W celu zrealizowania części studiów za granicą w ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjechać wyłącznie do uczelni

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY!

ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! ERASMUS - BĄDŹ MOBILNY! WYJAZD NA STYPENDIUM 2010 Aleksandra Koperska-Kowalczyk Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, 6 maja 2010 HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ ETAP 1 Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Program ERASMUS+ w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach Podstawowe informacje Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowy program ERASMUS Program Erasmus+ oferuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie nr 7/2014. Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku Zarządzenie nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia REGULAMINU PROGRAMU ERASMUS PLUS w WYŻSZEJ SZKOLE NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2016/2017 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne

REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne REGULAMIN wyjazdów pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1 1. Program Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe (zwany dalej Programem) jest programem współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r.

Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Załącznik do zarządzenia nr 61/XIV R/2008 Rektora Akademii Medycznej z dnia 21sierpnia 2008 r. Zasady realizacji Programu Erasmus w Akademii Medycznej we Wrocławiu (wymiana studentów, doktorantów, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki

Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki Zasady funkcjonowania programu ERASMUS+ w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2015/2016 wyjazdy na praktyki 1. Informacje o możliwości wyjazdu na praktykę w ramach programu ERASMUS+ są publikowane

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+

REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ Wrocław, dnia 16 czerwca 2014 r. REGULAMIN KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE PROGRAM ERASMUS+ 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Erasmus+ odbywa się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014

ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 ZARZĄDZENIE Nr 31/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia w życie Zasad realizacji wyjazdów studentów w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2016/2017. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2016/2017 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM

WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM WYJAZDY STYPENDIALNE STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE W CELU REALIZACJI PRAKTYK (SMP) W ZAGRANICZNYCH FIRMACH/INSTYTUCJACH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ ZASADY

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Program ERASMUS+ (2015/2016 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2015/2016 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) OGÓLNE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne

Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne Erasmus+ studia, praktyki (absolwenci) 2015/2016 spotkanie organizacyjne 23.04.2015 I. Procedura aplikacyjna II. Przed wyjazdem na stypendium III. Po przyjeździe IV. Po powrocie ze stypendium V. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdów na studia w Programie Erasmus+ w WSIiE TWP w roku akademickim 2014/15

Zasady wyjazdów na studia w Programie Erasmus+ w WSIiE TWP w roku akademickim 2014/15 Zasady wyjazdów na studia w Programie Erasmus+ w WSIiE TWP w roku akademickim 2014/15 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w ramach umowy współpracy z

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS

REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS Wrocław, dnia 15 maja 2008 r. REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY STYPENDIALNE LLP ERASMUS 1 1. Postępowanie kwalifikacyjne na wyjazd stypendialny w ramach Programu Uczenie się przez całe Ŝycie -

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na praktykę

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKĘ Z PROGRAMU ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 Zasady dotyczą działania SM (SMS, SMP) Organem kwalifikującym do programu jest komisja kwalifikująca, zwana

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych STUDIA 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych STUDIA 2016/2017 STUDIA 2016/2017 Erasmus+ to europejski program edukacyjny na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu przyjęty na lata 2014-2020. Program został opracowany, aby wspierać kraje uczestniczące w

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus

Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Nazwa Procedury: Procedura kwalifikacji studentów Wydziału Zarządzania AGH na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus Strona 1 z 2 Wydanie 1 Cel i zakres Celem procedury jest ustalenie spójnych zasad kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ www.erasmusplus.org.pl Projekt typu Erasmus Mobilność edukacyjna (KA103) rok akademicki 2015/2016 Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 02.06.2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Dokument obowiązuje od dnia 02.06.2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS+ PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA (CIRS) WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM JAGIELLOŃSKIM ORAZ AKADEMIĄ GÓRNICZO-HUTNICZĄ

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo