KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT DLA POSŁÓW"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Petycji KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0480/2005, którą złożył Eric Støttrup Thomsen (Dania) w imieniu stowarzyszenia Romano, w sprawie rzekomego naruszenia prawa UE dotyczącego swobody przemieszczania się i osiedlania obywateli UE i członków ich rodzin 1. Streszczenie petycji Składający petycję informuje, że Szwedzka Rada Skarbu (Skatterverket), odpowiedzialna za rejestrację osób wjeżdżających do Szwecji i opuszczających ten kraj, jak również za przyznawanie numerów dokumentów tożsamości, odmówiła zarejestrowania dwudziestojednoletniej obywatelki Danii odmiennego pochodzenia etnicznego (Romka) oraz jej córki, próbując tym samym bezprawnie przeszkodzić w jej połączeniu się w Szwecji z jej dwudziestoletnim serbskim mężem. Para pobrała się w Danii w 2002 r. Jednakże ze względu na duńskie przepisy, które wymagają, aby małżonkowie mieli przynajmniej 24 lata, byli w stanie się sami utrzymać, dysponowali mieszkaniem oraz byli w istotny sposób związani z Danią, rodzina nie mogła się tam połączyć. Zgodnie z unijnym prawem młodzi ludzie złożyli zatem podanie o połączenie rodziny w Szwecji. Składający petycję twierdzi, że udzielona przez szwedzkie władze odmowa jest podyktowana względami etnicznymi. Składający petycję domaga się zatem pomocy Parlamentu Europejskiego w odpowiedzi na pogwałcenie przez Szwedzką Radę Skarbu przepisów UE dotyczących swobody przemieszczania się i osiedlania obywateli UE i członków ich rodzin. 2. Dopuszczalność Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 września 2005 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu). CM\ doc PE v08-00 Zjednoczona w różnorodności

2 3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 30 sierpnia 2006 r. Składający petycję wskazuje na fakt, że Szwedzka Rada Skarbu, Skatter verket, która jest odpowiedzialna za rejestrację osób wjeżdżających do Szwecji oraz za przyznawanie numerów dokumentów tożsamości, odmówiła wpisania do rejestru ludności (folk bokforingen) dwudziestojednoletniej obywatelki Danii odmiennego pochodzenia etnicznego (Romka) oraz jej córki, próbując tym samym bezprawnie przeszkodzić w jej połączeniu się w Szwecji z jej dwudziestoletnim serbskim mężem. Para pobrała się w Danii w 2002 r. Jednakże ze względu na duńskie przepisy, które wymagają, aby małżonkowie mieli przynajmniej 24 lata, byli w stanie się sami utrzymać, dysponowali mieszkaniem oraz byli w istotny sposób związani z Danią, rodzina nie mogła się połączyć w tamtym kraju. Zgodnie z unijnym prawem młodzi ludzie złożyli zatem podanie o połączenie rodziny w Szwecji. Składający petycję twierdzi, że udzielona przez szwedzkie władze odmowa przyznania pozwolenia na pobyt współmałżonkowi obywatelki Danii oraz wpisania tej ostatniej do rejestru ludności jest podyktowana względami etnicznymi, a także stanowi naruszenie przepisów dotyczących swobody przemieszczania się. W świetle prawa W dniu 21 lutego 2005 r. Eric Støttrup Thomsen wniósł do Komisji skargę w wyżej wymienionej sprawie. W skardze tej informuje, że Szwedzka Rada Skarbu odmówiła wpisania wspomnianej obywatelki do rejestru ludności, ponieważ nie udokumentowała ona, że stale przebywa w Szwecji. Szwedzki Urząd ds. Migracji nie wydał karty pobytu współmałżonkowi, ponieważ składająca skargę nie udowodniła, że dysponowała odpowiednimi środkami na utrzymanie się oraz z uwagi na fakt, że odmówiono wpisania jej do rejestru ludności. Urząd ten wydał również nakaz wydalenia jej męża z terytorium kraju. W dniu 12 sierpnia 2005 r. do władz Szwecji wystosowane zostało pismo w tej sprawie. Służby Komisji przywołały w powyższym piśmie przepisy prawa UE odnoszące się do obywateli jednego z państw członkowskich, którzy przemieszczają się do innego państwa członkowskiego. Składająca skargę jest obywatelką Danii pracującą w Danii, dlatego na mocy dyrektywy 90/364/WE zarówno ona, jak i członkowie jej rodziny mają prawo do pobytu w Szwecji, jeśli objęci są ubezpieczeniem chorobowym w odniesieniu do wszelkiego ryzyka w przyjmującym państwie członkowskim oraz jeśli obywatel Unii ma wystarczające środki, by nie stać się obciążeniem dla systemu pomocy społecznej w przyjmującym państwie członkowskim. W celu wydania karty pobytu państwo członkowskie może jedynie wymagać, by wnioskodawca przedłożył ważny dokument tożsamości lub paszport oraz by udowodnił, że spełnia wyżej wymienione warunki. Służby Komisji stwierdziły, że decyzja o odmowie wpisania do rejestru ludności oraz o niewydaniu karty pobytu jest prima facie sprzeczna z prawem wspólnotowym. Władze szwedzkie udzieliły odpowiedzi w dniu 17 października 2005 r. Chociaż wydaje się, że urząd imigracyjny rozważył ponownie swoje stanowisko w sprawie środków na utrzymanie, nadal jednak utrzymuje, że składająca skargę w rzeczywistości nie przebywa w Szwecji oraz że z tej właśnie przyczyny odmówiono wydania karty pobytu dla jej współmałżonka. Służby Komisji ponownie zwrócą się na piśmie do władz szwedzkich o udzielenie dalszych PE v /7 CM\ doc

3 informacji. 4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 21 września 2007 r. Po wydaniu ostatniego komunikatu z dnia 30 sierpnia 2006 r. Komisja została poinformowana, że szwedzkie organa administracyjne wyższego szczebla oraz organa wymiaru sprawiedliwości wstępnie podtrzymały podjęte decyzje w sprawie oddalenia pierwszych wniosków z dnia 20 i 24 stycznia 2005 r. o pozwolenie na pobyt w Szwecji, złożone przez obywatelkę Danii (w której imieniu składający petycję zwrócił się do PE), odmawiając w ten sposób wpisania jej i jej córki do szwedzkiego rejestru ludności oraz odmawiając wydania pozwolenia na pobyt dla jej współmałżonka. W dniu 25 grudnia 2005 r. obywatelka Danii złożyła do szwedzkich władz nowe wnioski w imieniu swoim i swojego męża, powołując się na dyrektywę 2004/38/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Przedstawiła ona dowody, które potwierdzały, że posiada ona miejsce zamieszkania w Szwecji, że pracuje w Danii za wynagrodzenie, które można uznać za wystarczające do utrzymania jej i jej rodziny w Szwecji, że założyła przedsiębiorstwo w celu prowadzenia działalności w Danii i Szwecji oraz że zaczęła już szukać pracy w Szwecji. Wnioski te zostały oddalone przez Szwedzką Radę Skarbu (Skatterverket) w dniu 5 lipca 2006 r., ponieważ obywatelka Danii nie była zarejestrowana w szwedzkim rejestrze ludności ani nie przedstawiła dowodów, które potwierdzałyby, że w rzeczywistości przebywa w Szwecji lub że ma konkretne plany osiedlenia się w tym kraju. Obywatelka Danii odwołała się od tych decyzji przed właściwym szwedzkim organem sądowym. W dniu 31 lipca 2006 r. Komisja przesłała pismo do szwedzkich władz dotyczące nowych faktów, które zostały przedstawione przez składającą skargę w licznych pismach przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowa skarga została wniesiona w dniu 10 października 2006 r. W odpowiedzi z dnia 20 listopada 2006 r. szwedzkie władze ponownie potwierdziły swoje stanowisko dotyczące zgodności ich decyzji z przepisami prawa. Ostatecznie szwedzkie władze wydały zgodę na wpisanie obywatelki Danii i jej córki do szwedzkiego rejestru ludności, ale nie zezwoliły jeszcze na wpisanie do rejestru jej współmałżonka. W świetle prawa Składająca skargę jest obywatelką UE, która utrzymuje, że mieszka w Szwecji, korzystając w ten sposób z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim. W sytuacji, w której znajduje się ona i członkowie jej rodziny, zastosowanie znajdują art. 18 traktatu WE oraz dyrektywa 2004/38/WE. Art. 7 dyrektywy 2004/38/WE przewiduje, że obywatele Unii posiadają prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego przez okres dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli są pracownikami najemnymi lub osobami pracującymi na własny rachunek w przyjmującym państwie członkowskim lub jeżeli nie pracują w przyjmującym państwie członkowskim, ale posiadają wystarczające zasoby dla siebie i członków ich rodziny, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy społecznej przyjmującego państwa członkowskiego w okresie pobytu, oraz są objęci pełnym ubezpieczeniem w przyjmującym państwie członkowskim. CM\ doc 3/7 PE v08-00

4 Zgodnie z art. 14 ust. 2 i art. 16 ust. 3 przedmiotowej dyrektywy obywatele Unii zachowują prawo pobytu tak długo, dopóki spełniają powyższe warunki, a ciągłości pobytu nie naruszają, przed nabyciem prawa stałego pobytu, przejściowe okresy nieobecności nieprzekraczające ogółem sześciu miesięcy w roku lub dłuższe okresy nieobecności z powodu obowiązkowej służby wojskowej lub okres nieobecności obejmujący 12 kolejnych miesięcy z ważnych powodów, na przykład ciąży i porodu, poważnej choroby, studiów, kształcenia zawodowego lub oddelegowania w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim. Zgodnie z art. 8 dyrektywy przyjmujące państwo członkowskie może wymagać, aby obywatele Unii zarejestrowali się w odpowiednich organach, jeśli zamierzają przebywać w danym państwie przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Zaświadczenie o rejestracji wydawane jest niezwłocznie po przedstawieniu ważnego dowodu tożsamości lub paszportu oraz dokumentów potwierdzających, że spełnione zostały wspomniane wyżej warunki. W takiej sytuacji na obywateli UE nie nakłada się już wymogu posiadania karty pobytowej. Zgodnie z art. 9 i 10 przedmiotowej dyrektywy małżonkom obywateli Unii, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, wydaje się kartę pobytową członka rodziny obywatela Unii nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia wniosku, a zaświadczenie o złożeniu wniosku o kartę pobytową wydawane jest bezzwłocznie po okazaniu ważnego paszportu, dokumentu poświadczającego istnienie więzi rodzinnych i zaświadczenia o rejestracji lub, w przypadku braku systemu rejestracji, jakiegokolwiek innego dowodu pobytu w przyjmującym państwie członkowskim obywatela Unii, któremu towarzyszą lub do którego dołączają. Zdaniem Komisji decyzja odmowna władz szwedzkich w sprawie przyznania prawa pobytu współmałżonkowi obywatelki Danii może być sprzeczna z dyrektywą 2004/38/WE. Ponadto wymóg uzyskania wpisu do szwedzkiego rejestru ludności może również okazać się niezgodny z przepisami wspomnianej dyrektywy. W związku z powyższym Komisja zarejestrowała skargę wniesioną przeciwko Szwecji pod numerem 2007/4081 i ocenia możliwość wszczęcia przeciwko Szwecji postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 5. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 25 listopada 2008 r. Po wydaniu komunikatu w dniu 21 września 2007 r. Komisja zorganizowała w dniu 21 listopada 2007 r. spotkanie z władzami szwedzkimi, aby omówić nierozstrzygnięte kwestie. Po pozytywnym rozwiązaniu problemu dotyczącego prawa pobytu składającej petycję i jej córki, pozostałe dwie kwestie nadal nie są rozstrzygnięte, chodzi mianowicie o: a) odmowę władz szwedzkich dotyczącą wydania mężowi składającej petycję karty pobytowej oraz b) obowiązek rejestracji w szwedzkim rejestrze ludności w ujęciu ogólnym. Władze szwedzkie zaproponowały, że w odniesieniu do nierozstrzygniętych kwestii skonsultują się z właściwymi ministerstwami w świetle stanowiska Komisji i w odpowiednim czasie poinformują Komisję o wynikach. W piśmie z dnia 29 stycznia 2008 r. władze szwedzkie zobowiązały się do zmiany przepisów dotyczących podwójnego obowiązku rejestrowania się nałożonego na obywateli UE: (i) w Szwedzkim Urzędzie ds. Migracji (jeśli zamierzają zamieszkiwać w Szwecji przez PE v /7 CM\ doc

5 okres dłuższy niż trzy miesiące), i (ii) w szwedzkim rejestrze ludności prowadzonym przez Szwedzką Radę Skarbu, aby korzystać z szeregu praw związanych z prawem pobytu. Szwecja planuje w szczególności dokonać przeglądu przepisów dotyczących rejestracji w ustawie o krajowym rejestrze osób oraz ustawie o cudzoziemcach w celu ujednolicenia przedmiotowych procedur z przepisami dyrektywy 2004/38/WE. Szwedzkie władze wyjaśniły, że zgodnie z oczekiwaniami konieczne zmiany, zwłaszcza w ustawie o krajowym rejestrze osób, wejdą w życie w dniu 1 lipca 2010 r., natomiast przegląd przepisów dotyczących rejestracji prawa pobytu, o którym mowa w ustawie o cudzoziemcach, rozpocznie się wiosną 2008 r. W odniesieniu do sytuacji męża składającej petycję władze szwedzkie poinformowały, iż decyzja dotycząca jego miejsca zamieszkania nie została jeszcze podjęta przez Urząd ds. Migracji. Komisja rozważy skierowanie wezwania do usunięcia uchybienia w związku z odmową ze strony władz szwedzkich dotyczącą zarejestrowania męża składającej petycję oraz niezgodnością zasad rejestracji obywateli UE z dyrektywą 2004/38/WE. 6. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r. Po udzieleniu swoich ostatnich odpowiedzi Komisja postanowiła wszcząć przeciwko Szwecji postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W związku z tym w dniu 23 listopada 2009 r. Komisja wysłała do Stałego Przedstawicielstwa Szwecji przy UE wezwanie do usunięcia uchybienia. 7. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 6 maja 2011 r. W dniu 23 listopada 2009 r. Komisja skierowała do Szwecji wezwanie do usunięcia uchybienia. Władze szwedzkie odpowiedziały w dniu 27 stycznia 2010 r. załączając setki stron zawierających szwedzkie raporty i projekty przepisów. Po zbadaniu tej pokaźnej dokumentacji Komisja zwróciła się do władz szwedzkich z prośbą o najnowsze informacje o zmianach legislacyjnych wprowadzonych w ustawie o krajowym rejestrze ludności oraz w ustawie o cudzoziemcach, a także o wszelkich innych środkach podjętych w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy 2004/38/WE. W dniu 8 marca 2011 r. szwedzkie władze odpowiedziały, że spodziewają się zakończenia prac przygotowawczych w lecie 2011 r. Komisja pozostaje w kontakcie ze szwedzkimi władzami i bacznie śledzi rozwój sytuacji. 8. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV V) otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r. Po udzieleniu ostatniej odpowiedzi Komisja została poinformowana, że składający petycję jest w trakcie rozwodu. CM\ doc 5/7 PE v08-00

6 Jeżeli chodzi o wymóg rejestracji obywateli UE w Szwedzkim Urzędzie ds. Migracji, władze szwedzkie zasygnalizowały zamiar zniesienia tego przepisu w ustawie o cudzoziemcach. Stanie się to w związku z trwającym przeglądem transpozycji dyrektywy 2004/38/WE do szwedzkiego porządku prawnego. Komisja bacznie obserwuje sytuację w Szwecji. Dnia 21 czerwca 2012 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię przeciwko Szwecji w związku z nieprawidłową transpozycją przedmiotowej dyrektywy. Do września 2012 r. rząd szwedzki ma otrzymać sprawozdanie specjalnej komisji śledczej w sprawie dostosowania szwedzkiego ustawodawstwa do przedmiotowej dyrektywy. Do stycznia 2013 r. nie wejdą w życie żadne zmiany legislacyjne. 9. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV VI) otrzymana dnia 20 września 2013 r. Dnia 21 grudnia 2012 r. władze szwedzkie odpowiedziały na uzasadnioną opinię Komisji. W związku z trwającym przeglądem transpozycji dyrektywy 2004/38/WE do szwedzkiego porządku prawnego rząd szwedzki przedstawił wniosek ustawodawczy (Ds 2012:60), który został przyjęty przez rząd dnia 9 stycznia 2013 r. We wniosku tym rząd szwedzki zapowiedział przedstawienie Parlamentowi poprawki mającej na celu uchylenie szczególnego wymogu rejestracji obywateli UE w Szwedzkim Urzędzie ds. Migracji. Akt zmieniający miał wejść w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Nowelizacja szwedzkiej ustawy o cudzoziemcach (2005:716) weszła w życie dnia 1 sierpnia 2013 r. Obecnie Komisja jest w trakcie oceny tej ustawy pod kątem tego, czy zmienione przepisy są zgodne z prawem UE, a w szczególności z przepisami dyrektywy 2004/38/WE. Ponadto Komisja otrzymała ostatnio szereg zapytań i skarg w sprawie trudności, jakich doświadczają obywatele Szwecji i innych krajów UE podczas rejestracji w szwedzkim rejestrze ludności. W związku z tym Komisja została poinformowana o toczącym się ogólnym przeglądzie szwedzkiej ustawy o krajowym rejestrze ludności (1991:481), którego zakończenie jest planowane na 2014 r. W chwili obecnej nie wiadomo jednak, w jaki sposób wspomniany przegląd wpłynie na sytuację przedstawioną przez składającego petycję. Należy dalej zbadać zgodność prawa i praktyki szwedzkiej z prawem UE, w szczególności z przepisami dotyczącymi swobodnego przepływu osób i usług. Aby w pełni ocenić sytuację, niezbędne są obszerniejsze informacje. Wniosek Komisja zamierza skontaktować się z władzami szwedzkimi. 10. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV VII) otrzymana dnia 29 sierpnia 2014 r. Po wymianie korespondencji między Komisją a władzami szwedzkimi oraz po wszczęciu przez Komisję postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w listopadzie 2009 r. rząd szwedzki podjął działania w celu rozwiązania pierwszego problemu podniesionego przez Komisję w wezwaniu do usunięcia uchybienia, który dotyczył odmowy przyznania prawa pobytu obywatelce, w której imieniu złożono petycję, oraz członkom jej rodziny. Nierozwiązana pozostała jednak druga kwestia związana z powielaniem procedur rejestracji PE v /7 CM\ doc

7 w Urzędzie ds. Migracji oraz w szwedzkim rejestrze ludności, które stanowi naruszenie dyrektywy 2004/38/WE. Istotnie szczególny wymóg rejestracji w Szwedzkim Urzędzie ds. Migracji mobilnych obywateli UE, którzy chcą przebywać w Szwecji dłużej niż trzy miesiące, został zniesiony dopiero niedawno. Stało się to w ramach przeglądu transpozycji dyrektywy 2004/38/WE do szwedzkiego porządku prawnego. Akt zmieniający (2014:198) wszedł w życie dnia 1 maja 2014 r. Komisja uznała, że problem podniesiony przez składającego petycję został rozwiązany na skutek wprowadzenia tej poprawki do ustawodawstwa, dlatego też w dniu 23 lipca 2014 r. postanowiła zamknąć wspomniane wyżej postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego po poinformowaniu w odpowiednim czasie składającego petycję. Jeżeli chodzi o trudności, jakich doświadczają obywatele Szwecji i innych państw członkowskich UE w związku z rejestracją w szwedzkim rejestrze ludności (o których mowa w poprzednim komunikacie Komisji), na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję nie dało się stwierdzić, czy toczący się ogólny przegląd szwedzkiej ustawy o krajowym rejestrze ludności (1991:481) może mieć wpływ na konkretną sytuację opisaną przez składającego petycję. Wnioski Problem podniesiony przez składającego petycję uznano wprowadzenia wspomnianej poprawki do ustawodawstwa. za rozwiązany na skutek Komisja Petycji zostanie powiadomiona o postępach w sprawie rejestracji w szwedzkim rejestrze ludności w związku z petycjami 1098/2010 i 1183/2010, które odnoszą się do tej konkretnej kwestii. CM\ doc 7/7 PE v08-00

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0600/2013, którą złożył Horst Izykowski (Niemcy), w sprawie niemieckich emerytów mieszkających za granicą

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.02.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0951/2004, którą złożył Jan Dolezal (Polska), w imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.05.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1307/2007, którą złoŝył Richard Willmer (Wielka Brytania) w sprawie odmowy Ŝonie obywatela brytyjskiego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 28.2.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1032/2010, którą złożył Manuel Altemir Mergelina (Hiszpania), w sprawie dyskryminacji uczniów szkół europejskich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 6.5.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1436/2010, którą złożył Achille Loro (Włochy) w sprawie niewypłacenia odszkodowania za opóźnienia i niedogodności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 29.3.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0624/2009, którą złożył A.T. (Włochy), w sprawie wizy umożliwiającej obywatelom krajów trzecich odwiedzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji 29.4.2016 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 1517/2012, którą złożył(a) G.S. (Włochy), w sprawie wyłączenia włoskich państwowych koncesji morskich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.08.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w imieniu firmy LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem

Bardziej szczegółowo

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r.

Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE. Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Rok Obywatela prawa każdego obywatela w UE Natalia Krzyżan WIR Poznań 05.03.2013 r. Europejski Rok Praw Obywateli 2013 Obywatelstwo Unii Europejskiej Każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 8.10.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0153/2010, którą złożył Joachim Kelke (Niemcy) w sprawie problemu z wprowadzaniem do obrotu w Niemczech na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 17.12.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 1223/2007, którą złożył Marc Wisbey (Wielka Brytania) w sprawie uprzywilejowanego traktowania przez władze

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 25.11.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0653/2005, którą złożyła Marion Locker (Niemcy) w imieniu Austriackiego Stowarzyszenia Obrony Praw Zwierząt,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Petycji 2009 14 lutego 2005 r. KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 527/2003, którą złożyli państwo Hervé i Carine D Hussy, obywatele Belgii, w sprawie dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 10.06.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0054/2004, którą złożył Christos Rinis (Grecja), w sprawie skonfiskowania przez władze greckie jego pojazdu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.6.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1385/2012, którą złożył Dieter Werthenbach (Holandia) w sprawie opodatkowania jego niemieckiej renty inwalidzkiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.10.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1550/2012, którą złożył pan Hammann (Niemcy) w imieniu Euro Media Trade GmbH, w sprawie odmowy uznania

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Petycji 31.8.2016 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0876/2008, którą złożyła Lucy Jane Marie Stewart (Wielka Brytania), w sprawie prawa do renty inwalidzkiej

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0633/2006, którą złożyła Christiane Becker (Niemcy), w sprawie jej żądania odpowiedniej zapłaty za taką samą

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 13września 2004 KOMUNIKAT DLA DEPUTOWANYCH Petycja 163/99, którą złożył Michel Robert, obywatel Francji, w sprawie nierówności istniejącej we Francji w przypadku

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 25.3.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0518/2009, którą złożył Tamás Benocz (Węgry) w sprawie domniemanych naruszeń prawodawstwa UE w związku z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 222/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2009 r. SSN Herbert Szurgacz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego

Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Szczególne tryby, w których następuje sporządzenie aktu stanu cywilnego Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego czyli transkrypcja Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Petycji 2009 18.08.2005 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja 805/2000 złożona przez Kerstin Häming (Niemcy), w sprawie rejestracji pojazdów w Irlandii 1. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi dochodzenia dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w sprawie przekroczenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Mając na względzie trudności związane z dostosowywaniem polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, zaniepokojony stanowiskiem Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie badań technicznych pojazdów wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015

DOKUMENT ROBOCZY. PL Zjednoczona w różnorodności PL 27.02.2015 PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 27.02.2015 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ustanowienia wizy objazdowej i zmiany Konwencji wykonawczej do

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.4.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0936/2012, którą złoŝył Paweł Swoboda (Polska), w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych przez

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi.

Odwołanie od dochodzenia policji w sprawie wniesionej skargi. Niniejsze informacje dotyczą skarg, wpływających do policji od 22 listopada 2012 r. włącznie. Odwołania od skarg, które wpłynęły przed 22 listopada 2012 r. będą rozpatrywane w innym trybie. Potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.2.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0710/2008, którą złożył Peter Downes (Irlandia), w sprawie normy bezpieczeństwa dotyczącej kasków do jazdy

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 65/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 marca 2012 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Maciej Piankowski

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Rady 2003_109_WE. uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 i 4,

Dyrektywa Rady 2003_109_WE. uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 i 4, Dyrektywa Rady 2003/109/WE Dyrektywa Rady 2003_109_WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg. I. Stan faktyczny i prawny Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6.10.2009 r. w sprawie C-123/08 Wolzenburg I. Stan faktyczny i prawny W dniu 6 października 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wydał wyrok

Bardziej szczegółowo

Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Swobodny przepływ usług - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Rejestracja wykonawców - Właściwa osoba

Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Swobodny przepływ usług - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Rejestracja wykonawców - Właściwa osoba Orzeczenie Trybunału (Piątej Izby) z dnia 14 kwietnia 1994 r. Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Wniosek do Trybunału o wydanie orzeczenia wstępnego: Raad van State - Belgia. Swobodny przepływ usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 30.1.2015 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 2554/2013, którą złożył Inaki Albin Diaz (Hiszpania), w sprawie dostępu osób niepełnosprawnych do usług

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Część I. Komentarz do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Status prawny uchodźcy

Status prawny uchodźcy EWELINA DZIUBA Status prawny uchodźcy Definicja uchodźcy zawarta jest w art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokole Nowojorskim z 1967 r. W rozumieniu tych aktów prawnych uchodźcą jest osoba spełniająca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 17.07.2008 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0819/2007, którą złożył Sean Smyth (Irlandia) w sprawie śmiertelnego wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-704474-I/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk nr 888) Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 888) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 12.7.2010 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0543/2009, którą złożył Kees van Beek (Holandia), w sprawie domniemanego lekceważenia prawa UE przez holenderską

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r.

Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r. Orzeczenie Trybunału (Trzeciej Izby) z dnia 18 grudnia 1997 r. Ballast Nedam Groep NV przeciwko Belgii. Autor wniosku o orzeczenie wstępne: Raad van State - Belgia. Wolność świadczenia usług - Zamówienia

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 4.11.2014 2011/0450(NLE) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w

Bardziej szczegółowo

(8) Termin przyjmowanie obejmuje wjazd i pobyt obywateli

(8) Termin przyjmowanie obejmuje wjazd i pobyt obywateli L 375/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2004 DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim

Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim Bruksela, dnia 13 czerwca 2008 r. Sprawozdanie nr 23/2008 Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim 1) Ogólnie Komisja Petycji liczy 40 członków i jest jedną z 20 komisji Parlamentu Europejskiego. Na jej

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 27 czerwca 1977 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 27 czerwca 1977 r. DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1977 r. dotycząca wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. z siedzibą w Lubinie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 1), 2) oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Banku Ochrony Środowiska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo