Test 1. Zachowania przedsiębiorcze człowieka Zestaw A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test 1. Zachowania przedsiębiorcze człowieka Zestaw A"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 1. Zachowania przedsiębiorcze człowieka Zestaw A Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Która z wymienionych cech charakteryzuje stabilność emocjonalną człowieka? A. Opanowanie B. Dociekliwość C. Towarzyskość D. Łatwowierność 2. Umiejętność wyrażania wobec innych osób własnych uczuć i opinii w sposób otwarty i pozbawiony lęku, a równocześnie pełen zrozumienia i szacunku dla tych osób jest określana jako A. kompromis. B. asertywność. C. komunikacja niewerbalna. D. komunikacja interpersonalna. 3. Która z opisanych cech charakteryzuje otwartość człowieka na doświadczenia? A. Nieśmiałość B. Opanowanie C. Dociekliwość D. Łatwowierność 4. W swojej teorii dotyczącej hierarchii potrzeb A.H. Maslow wyróżnił pięć poziomów potrzeb (porządek alfabetyczny): 1) potrzeby bezpieczeństwa; 2) potrzeby fizjologiczne; 3) potrzeby przynależności i miłości; 4) potrzeby samorealizacji; 5) potrzeby uznania i szacunku. Który z ciągów liczb przedstawia we właściwej kolejności hierarchię potrzeb według Maslowa (od podstawy do szczytu piramidy)? A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 1, 2, 3, 5, 4 C. 2, 1, 3, 4, 5 D. 2, 1, 3, 5, 4 wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 4

2 5. Stan w którym człowiek odczuwa brak czegoś, co jest mu potrzebne do dobrego samopoczucia fizycznego lub psychicznego, jest określany jako A. usługa. B. motyw. C. potrzeba. D. aktywność. 6. Rzeczy służące zaspokajaniu potrzeb to A. dobra. B. usługi. C. surowce. D. materiały. 7. Dokonanie przez człowieka oceny własnych możliwości jest określane jako A. samoocena. B. osobowość. C. asertywność. D. autoprezentacja. 8. Która z wymienionych cech charakteryzuje człowieka biernego? A. Wysoka samoocena B. Niewyrażanie własnych uczuć C. Wyrażanie tylko negatywnych uczuć D. Szczere i naturalne wyrażanie zarówno pozytywnych jak i negatywnych uczuć 9. Który z czynników osobowości charakteryzuje stosunek do innych ludzi? A. Neurotyzm B. Ugodowość C. Ekstrawersja D. Otwartość na doświadczenia 10.Które ze zdań charakteryzuje wymierność celu postawionego sobie przez człowieka? A. Cel powinien być możliwy do wykonania. B. Cel powinien prowadzić do rozwoju człowieka. C. Cel powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby człowieka. D. Cel powinien być określony w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie, czy został zrealizowany. 11.Sformułowanie celu, który prowadzi do rozwoju człowieka, oznacza, że jest to cel A. trafny. B. spójny. C. osiągalny. D. rozwijający. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 5

3 12.Komunikaty niewerbalne są określane również jako A. mowa ciała. B. komunikaty ustne. C. komunikaty słowne. D. komunikaty pisemne. 13.W tabeli opisano zachowania czterech osób w procesie komunikowania się z innymi ludźmi. Na podstawie tych opisów określ, która z tych osób ma zachowania typowe dla osób stosujących partnerski styl komunikowania się. Osoba Opis zachowania w procesie komunikowania się z innymi ludźmi A. Krytykuje wypowiedzi partnera i ignoruje je. B. Narzuca temat rozmowy i uważa własne wypowiedzi za najważniejsze. C. Pozwala partnerowi na kierowanie rozmową oraz na przerywanie swoich wypowiedzi. D. Nie ocenia wypowiedzi partnera, lecz uważnie go słucha i stara się zrozumieć jego punkt widzenia. 14.W procesie komunikacji interpersonalnej zrozumienie treści informacji i intencji nadawcy jest określane jako A. odbiór informacji. B. nadawanie informacji. C. reakcja na informację. D. przekazywanie informacji. 15.Ustalenie sposobu osiągnięcia celu jest określane jako A. realizacja zadania. B. planowanie działań. C. przygotowanie warunków i zasobów. D. kontrola i formułowanie wniosków wykonania. 16.Wiadomość rozszerzająca wiedzę człowieka o otaczającej go rzeczywistości jest określana jako A. projekt. B. decyzja. C. informacja. D. komunikat. 17.Jaki sposób rozwiązywania konfliktu został zastosowany w opisanej poniżej sytuacji? Pomiędzy dwoma członkami zespołu pracującego nad nową strategią marketingową doszło do konfliktu. Jeden z członków zespołu chciał, aby badanie popytu było wykonane przez członków zespołu, a drugi aby zadanie to powierzyć wyspecjalizowanej agencji. Kierownik zespołu, znając zdanie obu stron konfliktu, zdecydował, że badanie to zostanie wykonane przez wyspecjalizowaną agencję. Po podjęciu tej decyzji kierownik zwołał zebranie zespołu i poinformował wszystkich członków zespołu o swojej decyzji. A. Negocjacje B. Kompromis C. Konfrontacja D. Współdziałanie wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 6

4 18.Wzajemne ustępstwa czynione przez strony konfliktu są określane jako A. negocjacje. B. kompromis. C. konfrontacja. D. współdziałanie. 19.Która z wymienionych cech utrudnia negocjowanie? A. Takt B. Uprzejmość C. Skłonność do zbyt ostrego formułowania opinii D. Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi 20.Która z opisanych osób stosuje miękkie negocjowanie? A. Matylda Dyl w czasie negocjacji stosuje presję i niechętnie podejmuje dyskusje nad propozycjami drugiej strony. B. Jan Kowalski w negocjacjach prezentuje tylko swoje stanowisko i niechętnie słucha propozycji drugiej strony negocjacji. C. Paweł Nowak prowadzi negocjacje w duchu przyjaźni, dążąc do budowania poprawnych relacji z osobami, z którymi prowadzi negocjacje. D. Katarzyna Mróz, prowadząc negocjacje, zawsze traktuje drugą stronę negocjacji jako przeciwnika i groźbą chce zmusić ją do przyjęcia jej stanowiska. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 7

5 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 1. Zachowania przedsiębiorcze człowieka Zestaw B Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Zespół unikalnych cech danego człowieka, kształtujących typowe dla niego zachowania jest określany jako A. osobowość. B. ekstrawersja. C. asertywność. D. przedsiębiorczość. 2. Który z czynników osobowości charakteryzuje wytrwałość człowieka w dążeniu do osiągnięcia celu i jego nastawienie do obowiązków i wyzwań? A. Neurotyzm B. Sumienność C. Ekstrawersja D. Otwartość na doświadczenia 3. Na podstawie zamieszczonej w tabeli charakterystyki czterech osób określ, która z nich posiada cechy osoby asertywnej. Osoba Charakterystyka A. Charakteryzuje się brakiem pewności siebie, wysoką samooceną i poczuciem wyższości. B. Charakteryzuje się unikaniem odpowiedzialności, niewyrażaniem własnych opinii, ocen i uczuć. C. D. Charakteryzuje się pewnością siebie, prawidłową samooceną, otwartym wyrażaniem własnych opinii i ocen. Charakteryzuje się brakiem pewności siebie, niską samooceną i poczuciem niższości w stosunku do innych. 4. Zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa jedzenie należy do potrzeb A. fizjologicznych. B. bezpieczeństwa. C. uznania i szacunku. D. samourzeczywistnienia. 5. Czynności wykonywane na rzecz innych osób, przyczyniające się do zaspokojenia ich potrzeb są określane jako A. dobra. B. usługi. C. surowce. D. materiały. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 8

6 6. Dążenie do zaspokojenia potrzeb, uruchamiające działania człowieka, jest określane jako A. neurotyzm. B. asertywność. C. popyt na dobra i usługi. D. motyw aktywności człowieka. 7. A.H. Maslow w stworzonej przez siebie piramidzie wyróżnia następujące rodzaje potrzeb: A. potrzeby materialne i potrzeby duchowe. B. potrzeby zwykłe i potrzeby nadzwyczajne. C. potrzeby podstawowe i potrzeby wyższego rzędu. D. potrzeby fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przynależności i miłości, potrzeby uznania i szacunku oraz potrzeby samourzeczywistnienia. 8. Umiejętność zaprezentowania siebie innym ludziom jest określana jako A. samoocena. B. osobowość. C. asertywność. D. autoprezentacja. 9. Sformułowanie celu, który jest możliwy do wykonania, oznacza, że jest to cel A. trafny. B. spójny. C. osiągalny. D. rozwijający. 10.Który z wymienionych poniżej komunikatów należy do komunikatów niewerbalnych? A. Informacja o zebraniu wysłana em B. Polecenie ustne wydane przez przełożonego podwładnemu C. Polecenie pisemne wydane przez przełożonego podwładnemu D. Podniesienie ręki w celu zgłoszenia gotowości do zabrania głosu na zebraniu 11.Dwa podstawowe style komunikowania to A. styl partnerski i styl uległy. B. styl niepartnerski i styl uległy. C. styl autorytarny i styl partnerski. D. styl partnerski i styl niepartnerski. 12.W procesie komunikacji interpersonalnej sposób przekazania informacji przez jej nadawcę jest określany jako A. odbiór informacji. B. zapisanie informacji. C. kodowanie informacji. D. wypowiedzenie informacji. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 9

7 13.Wzajemne oddziaływanie i współdziałanie dwóch lub więcej osób dążących do osiągnięcia wspólnego celu jest określane jako A. asertywność. B. motywowanie. C. praca zespołowa. D. przedsiębiorczość. 14.Bezpośrednie oddziaływanie kierownika zespołu na poszczególnych członków zespołu, którego celem jest wywołanie u nich zachowań zgodnych z oczekiwaniem kierownika jest określane jako A. kontrola. B. kierowanie. C. planowanie. D. motywowanie. 15.Sprawdzenie, czy założony cel działania może być osiągnięty w istniejących warunkach i przy posiadanych zasobach, jest określane jako A. określenie celu. B. planowanie działań. C. kontrola i formułowanie wniosków. D. zbadanie warunków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celu. 16.W procesie podejmowania decyzji występują następujące etapy (porządek alfabetyczny): 1) decyzja; 2) ocena poszczególnych wariantów; 3) określenie problemu, który ma być rozwiązany; 4) określenie skutków podjętej decyzji i ich ocena; 5) wybór najlepszego wariantu; 6) wyszukanie możliwych wariantów rozwiązania problemu. Który z ciągów liczb przedstawia we właściwej kolejności etapy procesu podejmowania decyzji (od pierwszego do ostatniego)? A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 3, 6, 2, 5, 1, 4 C. 6, 1, 2, 3, 5, 4 D. 6, 2, 1, 3, 5, 4 17.Poszukiwanie przez strony konfliktu takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby obie strony jest określane jako: A. negocjacje. B. kompromis. C. konfrontacja. D. współdziałanie. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 10

8 18.Jaki sposób rozwiązywania konfliktu został zastosowany w opisanej sytuacji? Każdy z dwóch współwłaścicieli zakładu produkcji mebli w Słupcy miał pomysł na wprowadzenie nowego produktu. Pierwszy z nich chciał, aby był to fotel do pracy przy komputerze, a drugi chciał, aby to był stolik pod telewizor. Żaden z nich nie chciał zrezygnować ze swojego pomysłu. Jednak dążąc do rozwiązania konfliktu, rozmawiali ze sobą i poszukiwali argumentów za i przeciw każdemu z rozwiązań. W wyniku tych dyskusji doszli do wniosku, że dużo lepszym rozwiązaniem niż wprowadzenie do produkcji fotela do pracy przy komputerze czy stolika pod telewizor będzie wprowadzenie jako nowego produktu biurka ze specjalnym stanowiskiem do pracy przy komputerze. Obaj współwłaściciele zaakceptowali takie rozwiązanie i wprowadzili do produkcji biurko ze stanowiskiem do pracy przy komputerze. A. Negocjacje B. Kompromis C. Konfrontacja D. Współdziałanie 19.Która z opisanych osób stosuje twardą metodę negocjowania? A. Jan Kowalski w negocjacjach prezentuje tylko swoje stanowisko i niechętnie słucha propozycji drugiej strony negocjacji. B. Jan Żuk, prowadząc negocjacje, wykazuje troskę o kształtowanie poprawnych i długotrwałych związków z drugą stroną negocjacji. C. Beata Król, dążąc do znalezienia rozwiązania akceptowanego przez obie strony, często w czasie negocjacji przedstawia nowe propozycje. D. Paweł Nowak prowadzi negocjacje w duchu przyjaźni, dążąc do budowania poprawnych relacji z osobami, z którymi prowadzi negocjacje. 20.Cechą ułatwiającą prowadzenie negocjacji jest A. cynizm. B. skłonność do przesady. C. skłonność do zbyt ostrego formułowania opinii. D. łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 11

9 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej Zestaw A Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Zorganizowany i ciągły proces wytwarzania dóbr i usług jest określany jako A. wymiana. B. produkcja. C. gospodarka. D. konsumpcja. 2. Który z czynników wytwórczych obejmuje dobra zaangażowane w proces produkcji i świadczenia usług? A. Praca B. Ziemia C. Kapitał D. Przedsiębiorczość 3. Ilość towarów i usług oferowana do sprzedaży na rynku po określonej cenie, w określonym miejscu i czasie jest określana jako A. rynek. B. popyt. C. podaż. D. konkurencja. 4. Zapoznaj się z przedstawionymi w tabeli informacjami dotyczącymi produktu A i odpowiedz na zamieszczone pod nią pytanie. Podaż Cena jednostkowa Popyt 1000 szt. 300 zł 200 szt. 800 szt. 250 zł 400 szt. 600 szt. 200 zł 600 szt. 400 szt. 150 zł 600 szt. Przy jakiej cenie produktu A występuje równowaga rynkowa? A. 150 zł B. 200 zł C. 250 zł D. 300 zł wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 12

10 5. Zamiana jednych produktów na inne produkty lub na pieniądze jest określana jako A. wymiana. B. własność. C. konsumpcja. D. konkurencja. 6. Która z wymienionych par dóbr zawiera dobra substytucyjne? A. Drukarka i papier B. Samochód i benzyna C. Pióro wieczne i atrament D. Komputer stacjonarny i laptop 7. Zgodnie z prawem popytu i podaży wzrost ceny określonego produktu powoduje A. wzrost wielkości podaży i wzrost wielkości popytu na ten produkt. B. wzrost wielkości podaży i spadek wielkości popytu na ten produkt. C. spadek wielkości podaży i wzrost wielkości popytu na ten produkt. D. spadek wielkości podaży i spadek wielkości popytu na ten produkt. 8. Jeżeli wzrost ceny produktu Y o 20% spowodował spadek wielkości popytu na ten produkt o 30%, to popyt na produkt Y jest A. elastyczny. B. nieelastyczny. C. proporcjonalny. D. odwrotnie elastyczny. 9. Jeżeli niewielka zmiana ceny produktu Z wywołuje dużą zmianę wielkości podaży, to A. podaż produktu Z jest elastyczna względem ceny. B. podaż produktu Z jest nieelastyczna względem ceny. C. podaż produktu Z jest doskonale elastyczna względem ceny. D. podaż produktu Z jest doskonale nieelastyczna względem ceny. 10.W mieście X znajdują się cztery piekarnie, które sprzedają chleb i bułki. Informacje o wartości sprzedaży poszczególnych piekarni w 2011 r. zawarte są w tabeli. Po zapoznaniu się z tymi informacjami ustal, która piekarnia miała największy udział w sprzedaży bułek. Nazwa Wartość sprzedaży w 2011 r. w zł chleb bułki Piekarnia Domowa Piekarnia Regionalna Piekarnia Tradycyjna Piekarnia Swojska A. Piekarnia Swojska B. Piekarnia Domowa C. Piekarnia Tradycyjna D. Piekarnia Regionalna wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 13

11 11.Zapoznaj się z przedstawionym poniżej poleceniem przelewu, a następnie odpowiedz na znajdujące się pod nim pytanie. E K O N O M I K s. c. W a r s z a w a Z w i e r z y n i e c k a 7 / X 1 6 0, K s i ę g a r n i a P A P I R U S K r a k o w s k a R a d o ś ć R o z l i c z e n i e f a k t u r y V A T / KSIĘGARNIA PAPIRUS ul. Krakowska Radość r. Jan Kowalski W jaki sposób realizacja tego polecenia przelewu wpłynie na stan rachunku bankowego Ekonomik s.c. w Warszawie? A. Stan środków na rachunku Ekonomik s.c. zwiększy się o 160 zł. B. Stan środków na rachunku Ekonomik s.c. zmniejszy się o 160 zł. C. Stan środków na rachunku bankowym Ekonomik s.c. nie ulegnie zmianie. D. Stan środków na rachunku Ekonomik s.c. zmniejszy się o 160 zł, ale dopiero wtedy, gdy Księgarnia Papirus otrzyma fakturę 147/ Która z wymienionych poniżej form rozliczeń pomiędzy kontrahentami należy do rozliczeń gotówkowych? A. Polecenie zapłaty B. Polecenie przelewu C. Płatność kartą płatniczą D. Wpłata gotówki w kasie sprzedającego 13.Zgodnie z funkcją gromadzenia bogactwa A. pieniądz jest wykorzystywany do gromadzenia oszczędności. B. pieniądz jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. C. pieniądz jest wykorzystywany do regulowania zobowiązań finansowych. D. wartość oferowanych na rynku towarów i usług jest wyrażana w pieniądzu. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 14

12 14.Jaką nazwę nosi papier wartościowy, w którym jego wystawca poleca swojemu bankowi, aby bank zapłacił wskazanej w tym papierze wartościowym osobie lub okazicielowi tego papieru zapisaną w tym papierze wartościowym kwotę, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wystawcy papieru wartościowego? A. Akcja B. Weksel C. Obligacja D. Czek gotówkowy 15.Jak określa się działalność banku, która umożliwia dokonywanie rozliczeń pomiędzy różnym podmiotami za pomocą polecenia przelewu, czeku czy karty kredytowej? A. Działalność lokacyjna banku B. Działalność kredytowa banku C. Działalność inwestycyjna banku D. Działalność w zakresie obsługi rozliczeń finansowych i obiegu pieniądza 16.Jak nazywa się dokument, w którym znajdują się wzory podpisów osób uprawnionych do podejmowania środków pieniężnych z rachunku bankowego i dysponowania nimi? A. Karta wzorów podpisów B. Karta rachunku bankowego C. Umowa rachunku bankowego D. Regulamin prowadzenia rachunku bankowego 17.Jak nazywa się dyspozycja posiadacza rachunku bankowego skierowana do banku, dotycząca przekazania określonej kwoty z jego rachunku na rachunek bankowy innego podmiotu? A. Akcja B. Weksel C. Obligacja D. Polecenie przelewu 18.Jak nazwany jest specjalny rejestr zawierający ceny rynkowe akcji, który jest ogłaszany po każdej sesji giełdowej? A. Kurs B. Indeks C. Ceduła D. Dywidenda 19.Jak nazywane jest przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność depozytową, kredytową i usługową w zakresie obsługi rozliczeń finansowych i obiegu pieniądza pomiędzy różnymi podmiotami? A. Bank centralny B. Bank komercyjny C. Zakład ubezpieczeń D. Fundusz inwestycyjny wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 15

13 20.Prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po określonej z góry cenie i na określonych z góry warunkach jest określane jako A. opcja. B. warrant. C. kontrakt terminowy. D. jednostka indeksowa. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 16

14 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 2. Funkcjonowanie gospodarki rynkowej Zestaw B Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Prowadzona na określonym terenie działalność różnych podmiotów, polegająca na wykorzystywaniu czynników wytwórczych i dzieleniu uzyskanych w wyniku tego efektów, jest określana jako A. wymiana. B. produkcja. C. gospodarka. D. konsumpcja. 2. Który z czynników wytwórczych obejmuje grunt oraz pozostałe zasoby naturalne? A. Praca B. Ziemia C. Kapitał D. Przedsiębiorczość 3. Ilość towarów i usług, jaką w określonym czasie i po uzgodnionych cenach mogą i chcą kupić na rynku nabywcy jest określana jako A. rynek. B. popyt. C. podaż. D. konkurencja. 4. Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej wykresem przedstawiającym popyt i podaż na produkt X, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod wykresem pytanie. Cena 5 podaż popyt Ilość w szt. Przy jakiej cenie produktu X jest zachowana równowaga rynkowa? A. 2 zł B. 3 zł C. 500 zł D zł wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 17

15 5. Rywalizacja pomiędzy uczestnikami rynku, oferującymi do sprzedaży swoje produkty, o jak największą liczbę klientów i zdobycie jak największego udziału w rynku jest określana jako A. własność. B. wymiana. C. konsumpcja. D. konkurencja. 6. Która z wymienionych par dóbr zawiera dobra komplementarne? A. Drukarka i papier B. Samochód i motocykl C. Komputer stacjonarny i laptop D. Telefon stacjonarny i telefon komórkowy 7. Zgodnie z prawem popytu i podaży spadek ceny określonego produktu powoduje A. wzrost wielkości podaży i wzrost wielkości popytu na ten produkt. B. wzrost wielkości podaży i spadek wielkości popytu na ten produkt. C. spadek wielkości podaży i wzrost wielkości popytu na ten produkt. D. spadek wielkości podaży i spadek wielkości popytu na ten produkt. 8. Jeżeli spadek ceny produktu Y o 20% spowodował wzrost wielkości popytu na ten produkt o 30%, to popyt na produkt Y jest A. elastyczny. B. nieelastyczny. C. proporcjonalny. D. odwrotnie elastyczny. 9. Jeżeli wzrost ceny produktu Z o 10% wywołuje wzrost wielkości podaży tego produktu o 5%, to A. podaż produktu Z jest elastyczna względem ceny. B. podaż produktu Z jest nieelastyczna względem ceny. C. podaż produktu Z jest doskonale elastyczna względem ceny. D. podaż produktu Z jest doskonale nieelastyczna względem ceny. 10.W mieście X znajdują się cztery piekarnie, które sprzedają chleb i bułki. Informacje o wartości sprzedaży poszczególnych piekarni w 2011 r. zawarte są w tabeli. Po zapoznaniu się z tymi informacjami ustal, która piekarnia miała największy udział w sprzedaży chleba. Nazwa Wartość sprzedaży w 2011 r. w zł chleb bułki Piekarnia Domowa Piekarnia Regionalna Piekarnia Tradycyjna Piekarnia Swojska A. Piekarnia Swojska B. Piekarnia Domowa C. Piekarnia Regionalna D. Piekarnia Tradycyjna wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 18

16 11.Zapoznaj się z przedstawionym poniżej poleceniem przelewu, a następnie odpowiedz na znajdujące się pod nim pytanie. E K O N O M I K s. c. W a r s z a w a Z w i e r z y n i e c k a 7 / X 1 6 0, K s i ę g a r n i a P A P I R U S K r a k o w s k a R a d o ś ć R o z l i c z e n i e f a k t u r y V A T / KSIĘGARNIA PAPIRUS ul. Krakowska Radość r. Jan Kowalski W jaki sposób realizacja tego polecenia przelewu wpłynie na stan rachunku bankowego Księgarni Papirus? A. Stan środków na rachunku Księgarni Papirus nie ulegnie zmianie. B. Stan środków na rachunku Księgarni Papirus zwiększy się o 160 zł. C. Stan środków na rachunku Księgarni Papirus zmniejszy się o 160 zł. D. Stan środków na rachunku Księgarni Papirus zwiększy się o 160 zł, ale dopiero wtedy, gdy Księgarnia Papirus otrzyma fakturę 147/ Zgodnie z funkcją środka płatniczego A. pieniądz jest wykorzystywany do gromadzenia oszczędności. B. pieniądz jest powszechnie akceptowanym środkiem wymiany. C. pieniądz jest wykorzystywany do regulowania zobowiązań finansowych. D. wartość oferowanych na rynku towarów i usług jest wyrażana w pieniądzu. 13.Która z wymienionych poniżej form rozliczeń pomiędzy kontrahentami należy do rozliczeń bezgotówkowych? A. Czek gotówkowy B. Płatność kartą płatniczą C. Wpłata gotówki w kasie sprzedającego D. Wpłata gotówki na rachunek bankowy sprzedającego 14.Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest(są) A. polisa ubezpieczeniowa. B. wniosek o ubezpieczenie. C. ogólne warunki ubezpieczenia. D. suma gwarancyjna ubezpieczenia. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 19

17 15.Jak określana jest cena, po której papiery wartościowe są sprzedawane na giełdzie? A. Kurs B. WIG C. Indeks D. Ceduła 16.Zobowiązanie do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym z góry dniu po cenie ustalonej wcześniej jest określane jako A. opcja. B. warrant. C. kontrakt terminowy. D. jednostka indeksowa. 17.Długotrwały spadek indeksów giełdowych jest określany jako. A. opcja. B. bessa. C. hossa. D. ceduła. 18.Jaki podmiot zatwierdza prospekty emisyjne emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu? A. Narodowy Bank Polski B. Ministerstwo Finansów C. Komisja Nadzoru Finansowego D. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 19.Z jakiego dokumentu posiadacz rachunku bankowego może odczytać informacje o zmianie stanu rachunku bankowego? A. Z wyciągu bankowego B. Z tabeli opłat i prowizji C. Z karty wzorów podpisów D. Z umowy rachunku bankowego 20.Jak określa się działalność banku, która polega na umożliwieniu innym podmiotom lokowania w banku nadwyżek finansowych i osiągania z tego tytułu dochodów w postaci odsetek? A. Działalność kredytowa B. Działalność depozytowa C. Działalność inwestycyjna D. Działalność w zakresie obsługi rozliczeń finansowych i obiegu pieniądza wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 20

18 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 3. Gospodarstwa domowe Zestaw A Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Które ze zdań charakteryzujących kredyt jest prawdziwe? A. Może być udzielony tylko przez bank. B. Jego przedmiotem mogą być pieniądze lub rzeczy. C. Po jego otrzymaniu kredytobiorca może go przeznaczony na dowolny cel. D. Umowa dotycząca kredytu nie musi zawierać zapisów określających termin zwrotu kredytu. 2. Jan Nowak posiada zł wolnych środków finansowych, które zamierza ulokować w banku na 12-miesięcznej lokacie bankowej. Na podstawie informacji z tabeli zdecyduj, który z banków przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Pozostałe warunki dotyczące lokaty we wszystkich bankach są takie same. Wariant Nazwa banku Oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej A. Bank A 4,8% B. Bank B 5,0% C. Bank C 5,1% D. Bank D 5,2% 3. Chcąc porównać warunki udzielenia kredytu przez różne banki, należy wykorzystywać informacje o A. stawce procentowej prowizji. B. oprocentowaniu efektywnym kredytów. C. oprocentowaniu nominalnym kredytów. D. rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. 4. Płynność inwestycji jest to A. stosunek stopy zwrotu z inwestycji do stopy inflacji. B. niepewność co do wielkości rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji. C. stosunek zysku z inwestycji do wielkości zainwestowanych oszczędności. D. łatwość zamiany określonej formy inwestycji na środki pieniężne bez konieczności ponoszenia strat z tego tytułu. 5. Jeżeli bank, w którym Jan Nowak posiada lokatę bankową w kwocie zł, utraci możliwość zwrotu tej lokaty z powodu upadłości, to Jan Nowak otrzyma zwrot lokaty wraz z odsetkami z A. Ministerstwa Finansów. B. Narodowego Banku Polskiego. C. Komisji Nadzoru Finansowego. D. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 21

19 6. Papier wartościowy, który potwierdza współwłasność spółki akcyjnej i uprawnia do udziału w podziale osiągniętego przez spółkę zysku, jest określany jako A. czek. B. akcja. C. weksel. D. obligacja. 7. Jaką kwotę odsetek po opodatkowaniu otrzyma właściciel lokaty bankowej w kwocie zł, oprocentowanej w wysokości 6% w skali roku, jeżeli lokata została złożona na 365 dni? A. 60 zł B. 114 zł C. 486 zł D. 600 zł 8. Jaką kwotę odsetek przed opodatkowaniem otrzyma właściciel lokaty bankowej w kwocie zł, oprocentowanej w wysokości 4% w skali roku, jeżeli lokata została złożona jeden rok? A. 114 zł B. 160 zł C zł D zł 9. Jan Kowal jest posiadaczem 100 akcji Spółki Akcyjnej Małapanew z Krapkowic. W 2011 r. Spółka ta wypracowała zł zysku, z czego na dywidendę przeznaczono zł. Kapitał akcyjny spółki wynosi zł i obejmuje 500 akcji. Ile wyniesie wysokość dywidendy przed opodatkowaniem za 2011 r., jaką otrzyma Jan Kowal? A zł B zł C zł D zł 10.Które z wymienionych form ubezpieczenia emerytalnego należy do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych? A. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych B. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych C. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych D. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego 11.Które zdanie jest prawdziwe? A. Udzielenie gwarancji konsumenckiej jest dobrowolne i zależy od decyzji gwaranta, którym może być sprzedawca lub producent. B. Obowiązek udzielenia gwarancji konsumenckiej na zakupiony przez konsumenta towar konsumpcyjny wynika z przepisów prawa. C. Udzielenie gwarancji konsumenckiej na zakupiony przez konsumenta towar jest obowiązkiem sprzedawcy obowiązek ten wynika z przepisów prawa. D. Udzielenie gwarancji konsumenckiej na zakupiony przez konsumenta towar jest obowiązkiem producenta bądź importera obowiązek ten wynika z przepisów prawa. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 22

20 12.Jeżeli producent udzielił gwarancji na towar konsumpcyjny, który okazał się niezgodny z umową, to A. konsument w pierwszej kolejności musi korzystać z uprawnień przyznanych mu w gwarancji. B. konsument w pierwszej kolejności musi korzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. C. konsument ma prawo wyboru uprawnień, z których chce skorzystać może wybrać albo uprawnienia z tytułu gwarancji, albo uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. D. sprzedawca ma prawo wyboru uprawnień, z których będzie korzystał konsument od decyzji sprzedawcy zależy, czy będą to uprawnienia z tytułu gwarancji czy też uprawnienia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. 13.Która z opisanych sytuacji nie powoduje odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową? A. Krzysztof Krawiec kupił buty do gry w piłkę nożną. Po pierwszym meczu kilka korków oderwało się. B. Janina Parzych kupiła garnek, który po przyniesieniu do domu okazał się za duży i nie mieścił jej się w szafce kuchennej. C. Joanna Wieczorek kupiła klepkę podłogową. Po przywiezieniu jej do domu okazało się, że klepki są tak krzywe, że nie można ich ułożyć na podłodze. D. Katarzyna Bukała kupiła drzwi do łazienki. Sprzedawca wskazał jej regał, na którym wystawiono takie drzwi. Wybrała ona model, który jej najbardziej się podobał. Po kilku tygodniach od zamontowania okazało się, że drzwi zaczęły pęcznieć z powodu wilgoci. 14.W której z opisanych sytuacji doszło do zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa? A. Zakup odtwarzacza MP3 w sklepie fabrycznym B. Zakup odtwarzacza MP3 w autokarze w czasie wycieczki C. Zakup odtwarzacza MP3 w sklepie znajdującym się w centrum handlowym D. Zakup odtwarzacza MP3 na podstawie reklamy i zamówienia wydrukowanych w gazecie 15.W której z opisanych sytuacji została zawarta umowa na odległość? A. Lucyna Siwek po obejrzeniu programu Telezakupy poszła do centrum handlowego i w sklepie kupiła zestaw garnków. Za garnki zapłaciła gotówką. B. Anna Nowak po obejrzeniu programu Telezakupy zadzwoniła na podany w programie numer telefonu i zamówiła zestaw garnków. Po kilku dniach otrzymała zamówione garnki i zapłaciła za nie kartą kredytową. C. Maria Nowak dokonała zakupu zestawu garnków w czasie prezentacji i sprzedaży towarów, przeprowadzonej przez przedstawiciela handlowego w czasie wycieczki autokarowej. Za garnki zapłaciła gotówką przedstawicielowi handlowemu. D. Agata Marczak zobaczyła na stronie internetowej producenta odpowiadający jej zestaw garnków. Znalazła tam również adres sklepu firmowego należącego do producenta garnków. Następnego dnia udała się do tego sklepu i dokonała zakupu garnków, za które zapłaciła gotówką w kasie. 16.Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a następnie odpowiedz na znajdujące się na następnej stronie pytanie. (...) Art Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 23

21 (...) Art Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. (...) Art Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. (...) W jakim czasie od momentu stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową kupujący powinien zawiadomić o tym sprzedawcę? A. W ciągu roku B. W ciągu 14 dni C. W ciągu dwóch lat D. W ciągu dwóch miesięcy 17.W dniu 4 lutego 2012 r. Radosław Markowski kupił zamrażarkę, która zgodnie z opisem w instrukcji obsługi miała osiągać temperaturę minus 30 C. 11 lutego 2012 r. stwierdził on, że najniższa temperatura, jaką osiąga zamrażarka to minus 20 C. Do kiedy Radosław Markowski może poinformować sprzedawcę o tym, że zamrażarka jest niezgodna z umową? A. Do 4 marca 2012 r. B. Do 4 kwietnia 2012 r. C. Do 11 kwietnia 2012 r. D. Do 4 lutego 2014 r. 18.Sprzedawca 11 kwietnia 2011 r. wydał konsumentowi zakupione przez niego buty. Kiedy upłynie termin, w którym kupujący może stwierdzić niezgodność zakupionych butów z umową? A. 11 czerwca 2011 r. B. 31 grudnia 2011 r. C. 11 kwietnia 2012 r. D. 11 kwietnia 2013 r. 19.Polubowne sądy konsumenckie działają przy A. powiatowych rzecznikach konsumentów. B. terenowych klubach Federacji Konsumentów. C. wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. D. Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 20.W której z opisanych sytuacji konieczne jest potwierdzenie na piśmie wszystkich istotnych postanowień umowy zawartej przez przedsiębiorcę z konsumentem? A. Zawsze, gdy umowa dotyczy dóbr, które są użytkowane dłużej niż 1 rok. B. Zawsze, gdy cena towaru będącego przedmiotem umowy jest wyższa niż 100 zł. C. Zawsze, gdy cena towaru będącego przedmiotem umowy jest wyższa niż 2000 zł. D. Każda umowa zawarta przez przedsiębiorcę z konsumentem musi być potwierdzona na piśmie. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 24

22 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 3. Gospodarstwo domowe Zestaw B Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Które ze zdań charakteryzujących pożyczkę jest prawdziwe? A. Może być udzielona tylko przez bank. B. Jej przedmiotem mogą być pieniądze lub rzeczy. C. Może być przeznaczona tylko na konkretny cel, który jest zapisany w umowie. D. Może być udzielona tylko na podstawie pisemnej umowy. 2. Ewa Gola zamierza skorzystać z kredytu bankowego. Informacje o oprocentowaniu kredytów z czterech banków zostały przedstawione w tabeli. Pozostałe warunki udzielenia kredytu są takie same we wszystkich bankach. Który bank przedstawił najkorzystniejszą ofertę kredytową? Wariant Nazwa banku Oprocentowanie kredytu A. Bank A 8,9% B. Bank B 9,0% C. Bank C 9,1% D. Bank D 9,2% 3. Jednorazowa opłata ze strony kredytobiorcy na rzecz banku za czynności związane z udzieleniem kredytu jest określana jako A. odsetki. B. prowizja. C. ubezpieczenie. D. zabezpieczenie. 4. Centralnym organem administracji publicznej nadzorującym rynek finansowy w Polsce jest A. Minister Finansów. B. Narodowy Bank Polski. C. Komisja Nadzoru Finansowego. D. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 5. Papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem osoby będącej właścicielem tego papieru, jest określany jako A. czek. B. akcja. C. weksel. D. obligacja. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 25

23 6. Jaką kwotę odsetek przed opodatkowaniem otrzyma właściciel lokaty bankowej w kwocie zł, oprocentowanej w wysokości 6% w skali roku, jeżeli lokata została złożona na 365 dni? A. 60 zł B. 114 zł C. 486 zł D. 600 zł 7. Jaką kwotę odsetek po opodatkowaniu otrzyma właściciel lokaty bankowej w kwocie zł, oprocentowanej w wysokości 4% w skali roku, jeżeli lokata została złożona jeden rok? A. 114 zł B. 160 zł C zł D zł 8. Jan Kowalski ulokował zł na rocznej lokacie bankowej. Oprocentowanie lokaty wynosi 5% w skali roku. Jaką łączną kwotę kapitału i odsetek (po opodatkowaniu) otrzyma Jan Kowalski po upływie terminu lokaty? A. 810 zł B zł C zł D zł 9. Jaka jest wysokość dywidendy (przed opodatkowaniem) przypadająca na jedną akcję, jeżeli wiadomo, że Spółka Akcyjna X z Oświęcimia w 2011 r. wypracowała zł zysku, z czego na dywidendę przeznaczono zł? Kapitał akcyjny spółki wynosi zł i obejmuje 100 akcji. A. 90 zł B zł C zł D zł 10.Posiadacz każdej akcji Spółki Akcyjna Y z Kluczborka otrzymał za 2011 r. 500 zł dywidendy (przed opodatkowaniem). Kapitał akcyjny spółki wynosi zł i jest podzielony na 1000 akcji. Na dywidendy przeznaczono 50% zysku netto spółki za 2011 rok. Jaki zysk netto osiągnęła w 2011 roku Spółka Akcyjna Y z Kluczborka? A zł B zł C zł D zł 11.Które z wymienionych form ubezpieczenia emerytalnego należy do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych? A. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych B. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych C. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych D. Ubezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 26

24 12.Które ze zdań jest prawdziwe? A. Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową ponosi producent towaru. B. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. C. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wynika z porozumienia zawartego pomiędzy sprzedawcą a kupującym. D. Jeżeli w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca dokonuje naprawy towaru, to kupujący ponosi jedynie połowę kosztów naprawy. 13.Która z opisanych sytuacji powoduje odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową? A. Krzysztof Krawiec kupił buty do gry w piłkę nożną. Po pierwszym meczu kilka korków oderwało się. B. Paweł Browar kupił meble. Po ich przewiezieniu do domu stwierdził, że meble te nie pasują do koloru ścian w pokoju. C. Janina Parzych kupiła garnek, który po przyniesieniu do domu okazał się za duży i nie mieścił jej się w szafce kuchennej. D. Ewelina Żak kupiła w prezencie imieninowym dla swojego męża krawat. Okazało się, że taki sam krawat mąż Eweliny Żak dostał od swoich rodziców. 14.W której z opisanych sytuacji doszło do zawarcia umowy na odległość? A. Zakup odtwarzacza MP3 w sklepie fabrycznym B. Zakup odtwarzacza MP3 w autokarze w czasie wycieczki C. Zakup odtwarzacza MP3 w sklepie z używanym sprzętem RTV D. Zakup odtwarzacza MP3 na podstawie reklamy i zamówienia wydrukowanych w gazecie 15. W której z opisanych sytuacji została zawarta umowa poza lokalem przedsiębiorstwa? A. Jan Kratkowski kupił zestaw części samochodowych w sklepie fabrycznym należącym do producenta samochodów. B. Anna Nowak kupiła zestaw garnków w sklepie należącym do producenta garnków. Sklep znajduje się na targowisku miejskim. C. Krystyna Pałka kupiła zestaw bielizny pościelowej w sklepie należącym do producenta bielizny. Sklep znajduje się galerii handlowej. D. Krystyna Bereś kupiła zestaw pościelowy podczas prezentacji połączonej ze sprzedażą towarów, która została przeprowadzona przez sprzedawcę w czasie wycieczki autokarowej. 16.Po zapoznaniu się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odpowiedz na pytanie, jak długo od dnia wydania towaru kupującemu ciąży na sprzedawcy odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. A. Przez rok od dnia wydania towaru kupującemu B. Przez 14 dni od dnia wydania towaru kupującemu C. Przez dwa lata od dnia wydania towaru kupującemu D. Przez dwa miesiące od dnia wydania towaru kupującemu (...) Art Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 27

25 (...) 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. (...) Art Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. (...) Art Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. (...) 17.Jeżeli kupujący dokonał zakupu nowych butów 10 marca 2012 r., kiedy upłynie termin, w którym może on stwierdzić, że buty są niezgodne z umową? A. 10 maja 2012 r. B. 31 grudnia 2012 r. C. 10 marca 2013 r. D. 10 marca 2014 r. 18.Anna Krajewska 10 kwietnia 2012 r. kupiła buty, a 10 czerwca 2012 r. stwierdziła pęknięcie podeszwy. Do kiedy musi ona zawiadomić sprzedawcę o tym, że zakupione buty są niezgodne z umową? A. Do 24 czerwca 2012 r. B. Do 10 sierpnia 2012 r. C. Do 10 kwietnia 2013 r. D. Do 10 czerwca 2013 r. 19.Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów są realizowane przez A. powiatowych rzeczników konsumentów. B. terenowe kluby Federacji Konsumentów. C. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. D. wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej. 20.Magda Mróz, oglądając telewizję, zobaczyła program Telezakupy, gdzie zachęcano do zakupu zestawu płyt z przebojami z lat osiemdziesiątych. Magda Mróz zadzwoniła na podany numer telefonu i zamówiła ten zestaw. Po jego otrzymaniu okazało się, że przeboje nie są wykonywane przez oryginalnych wykonawców, lecz przez zespół Happy Day. Magda Mróz była niezadowolona z tego zakupu i postanowiła wycofać się z zawartej umowy. Co powinna zrobić? A. Odesłać płyty na adres sprzedawcy w ciągu 10 dni od dnia ich otrzymania. B. Odesłać płyty na adres sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. C. Odesłać płyty na adres sprzedawcy w ciągu 2 miesięcy od dnia ich otrzymania. D. Złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 28

26 Imię i nazwisko... Klasa... Nr w dzienniku... Test 4. Przedsiębiorstwa Zestaw A Rozwiąż test, zamalowując litery prawidłowych odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz kółkiem błędną odpowiedź i zamaluj literę odpowiedzi, którą uważasz za prawidłową. W każdym zadaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś(-aś) odpowiedzi do wszystkich zadań. 1. Który z wymienionych elementów otoczenia przedsiębiorstwa należy do otoczenia pośredniego? A. Sytuacja ekonomiczna B. Klienci przedsiębiorstwa C. Pracownicy przedsiębiorstwa D. Firmy współpracujące z przedsiębiorstwem 2. Jak nazywa się finansowanie działalności gospodarczej zobowiązaniami wobec dostawców? A. Leasing B. Franczyza C. Kredyt kupiecki D. Kredyt bankowy 3. Która z wymienionych spółek posiada osobowość prawną? A. Spółka jawna B. Spółka komandytowa C. Spółka komandytowo-akcyjna D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4. Z podanych niżej spółek zaznacz tę, w której odpowiedzialność wszystkich wspólników jest ograniczona. A. Spółka cywilna B. Spółka komandytowa C. Spółka komandytowo-akcyjna D. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5. W której z opisanych sytuacji działalność gospodarcza przynosi jej właścicielowi straty? Przychody zostały oznaczone literą P, a koszty literą K. A. K = 0 B. P = K C. P < K D. P > K wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 29

27 6. Jaką cenę za butelkę wody mineralnej zapłaci klient pizzerii Italia w Pułtusku, jeżeli wiadomo, że: pizzeria kupuje wodę mineralną w hurtowni w cenie netto 2 zł za butelkę; marża gastronomiczna doliczana przez pizzerię do każdej butelki wody mineralnej wynosi 1 zł; woda mineralna jest opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług? A. 2,00 zł B. 2,46 zł C. 3,00 zł D. 3,69 zł 7. Spółka z o.o. Karmel z Opatowa kupiła maszynę do produkcji lodów. Maszyna ta kosztowała zł i będzie używana do wytwarzania lodów przez 10 lat. Ile będzie wynosił koszt używania tej maszyny (amortyzacja) w każdym miesiącu? A zł B zł C zł D zł 8. Które z niżej wymienionych składników majątku jednostki należą do aktywów trwałych? A. Materiały B. Gotówka w kasie C. Produkty gotowe D. Wartości niematerialne i prawne 9. W styczniu 2012 r. przedsiębiorstwo produkcyjne sprzedało 2000 telewizorów w cenie netto 1000 zł za sztukę. Telewizory opodatkowane są 23% stawką podatku od towarów i usług. Jaki przychód uzyskało to przedsiębiorstwo w styczniu 2012 r.? A zł B zł C zł D zł 10.Próg rentowności producenta komputerów wynosi 2000 komputerów. W kwietniu 2011 r. sprzedano 2500 komputerów. Co oznacza ta sytuacja? A. W kwietniu 2011 r. producent komputerów poniósł stratę. B. W kwietniu 2011 r. producent komputerów poniósł koszty wyższe od przychodów ze sprzedaży. C. W kwietniu 2011 r. producent komputerów poniósł koszty takie same, jak osiągnięte przychody ze sprzedaży. D. W kwietniu 2011 r. producent komputerów osiągnął przychody ze sprzedaży wyższe od poniesionych kosztów. 11.Która z wymienionych form prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? A. Spółka jawna B. Spółka akcyjna C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością D. Przedsiębiorstwo prywatne prowadzone indywidualnie przez osobę fizyczną wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 30

28 12.Uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, która polega na tym, że prowadzący działalność gospodarczą wpłaca do urzędu skarbowego co miesiąc stałą kwotę podatku, ustaloną na początku roku przez urząd skarbowy, jest to A. podatek liniowy. B. karta podatkowa. C. ewidencja przychodów. D. podatkowa księga przychodów i rozchodów. 13.Paweł Kloch prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta polega na handlu detalicznym owocami i warzywami w prowadzonym przez niego sklepie owocowo-warzywnym. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Paweł Kloch opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W czerwcu 2012 r. Paweł Kloch osiągnął z prowadzonej działalności gospodarczej przychody w wysokości zł i poniósł koszty w wysokości zł. Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej fragmentem Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a następnie odpowiedz na zamieszczone pod nim pytanie. Art Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 2) 17 % przychodów ze świadczenia usług: a) reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU ), b) pośrednictwa w: sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU ), pozostałej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek (PKWiU ), sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzonej przez Internet (PKWiU ), pozostałej sprzedaży hurtowej pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU ), sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU ), sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU ) (...) 3) 8,5 %: (...) b) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % (...) 4) 5,5%: a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, (...) 5) 3,0% przychodów: a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, b) z działalności usługowej w zakresie handlu, (...) 2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Ile wyniesie kwota podatku od przychodów ewidencjonowanych Pawła Klocha za czerwiec 2012 r.? A. 900 zł B zł C zł D zł wydanego przez Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz ( 31

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz TEST. z podstaw przedsiębiorczości. ... (Imię i nazwisko) ... (Klasa i numer w dzienniku)

Wydawnictwo Ekonomik Jacek Musiałkiewicz TEST. z podstaw przedsiębiorczości. ... (Imię i nazwisko) ... (Klasa i numer w dzienniku) TEST z podstaw przedsiębiorczości... (Imię i nazwisko)... (Klasa i numer w dzienniku) Marzec 2012 1 Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz na stronie tytułowej testu swoje imię i nazwisko, symbol klasy oraz numer,

Bardziej szczegółowo

A. Paweł Kowal jest absolwentem liceum ogólnokształcącego. Pracował przez 2 lata jako stolarz.

A. Paweł Kowal jest absolwentem liceum ogólnokształcącego. Pracował przez 2 lata jako stolarz. KARTA PRACY Imię i nazwisko Ucznia ZADANIE 1 Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej ogłoszeniem, a następnie odpowiedz na znajdujące się pod nim pytanie. Firma produkcyjna branży budowlanej w związku z dynamicznym

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły.

Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Imię i nazwisko (czytelnie).. Nazwa szkoły. Drogi Uczniu! Masz przed sobą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że w każdym pytaniu poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją w

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze:

Zadanie 3. Spółka z o.o. X prowadzi działalność produkcyjno-usługową. Na dzień r. spółka ta posiadała następujące środki gospodarcze: Zadanie 1. Która z wymienionych grup zawiera tylko składniki majątku trwałego? a) grunty, należności bieżące, zobowiązania b) budynki, budowle, maszyny, zapasy c) budynki, budowle, kapitał własny d) budynki,

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Rachunki i kredyty złotowe

Rachunki i kredyty złotowe Rachunki i kredyty złotowe Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych oraz pożyczek nie oferowanych - podlegających spłacie obowiązuje od 1 października 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stopa procentowa w stosunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka

Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka Ola Bednarska olabednarska@wp.pl nauczyciel: wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego Publiczne Gimnazjum w Nowej Brzeźnicy Test z wiedzy o społeczeństwie dla kl. II gimnazjum z działu: Człowiek i gospodarka

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.k lockowo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.k lockowo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka

PAPIERY WARTOŚCIOWE. fragment prezentacji. Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka PAPIERY WARTOŚCIOWE fragment prezentacji Opracowanie: mgr Zdzisława Piasecka Definicja Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi określone prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa jedynie

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy.

Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Każde państwo posiada walutę, w której rozlicza się wszelkie płatności na jego terenie. W Polsce jest nią złoty, dzielący się na 100 groszy. Państwo: Sprawuje kontrolę nad stabilnością swojej waluty.(np.,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 22 września ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe

3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Być przedsiębiorczym nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.12 Powtórzenie wiadomości - Instytucje rynkowe Anna Kolano al. T.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY WZÓR NR 88 OŚWIADCZENIE KONSUMENTA STANOWIĄCE ZAWIADOMIENIE O WADACH FIZYCZNYCH TOWARU I ŻĄDANIE WYMIANY TOWARU Wanda Miła Wałbrzych, 2 lutego 2009 r. zam. w Wałbrzychu, ul. Pocztowa 22 m. 8 Sz. P. Edward

Bardziej szczegółowo

XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Eliminacje szkolne: 10 października 2016 r. Czas: 90 minut

XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Eliminacje szkolne: 10 października 2016 r. Czas: 90 minut XX Mała Olimpiada Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej Eliminacje szkolne: 10 października 2016 r. Czas: 90 minut...... Imię i nazwisko, klasa, szkoła pieczęć Organizatora W pytaniach zamkniętych dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.ligeroo.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.ligeroo.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe:

6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 3 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 3. 2. Metody i techniki:

Bardziej szczegółowo

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo