Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas"

Transkrypt

1 Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans ECOTEC ECORYS in the UK

2 Treść niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla opinie lub stanowisko Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Więcej informacji na temat działań Komisji Europejskiej dotyczących wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym można znaleźć na stronie: index_en.htm Elektroniczna wersja podręcznika i wersje dla innych państw są dostępne na podanej wyżej stronie. Podziękowania Niniejszy podręcznik został opracowany przez ECOTEC Research & Consulting (http://ecotec.com) w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans

3 Podręcznik rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsceas Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Jednostka D2 02/2009

4 WSTĘP Strategia lizbońska, czyli plan rozwoju przyjęty dla Unii Europejskiej i jej część dotycząca zatrudnienia od kilku lat oddziałują na podmioty lokalne, które dążą do jej realizacji. Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym jest ważny dla społeczności regionalnych i lokalnych, zaś cele Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia nie zostaną zrealizowane bez czynnego współudziału podmiotów na szczeblu regionalnym i lokalnym. Komisja Europejska od kilku lat wspiera szereg projektów w celu przyspieszenia lokalnego rozwoju zatrudnienia. Jednym z takich projektów było badanie przeprowadzone w 2006 r. dla oceny zaawansowania rozwoju lokalnego w nowych państwach członkowskich UE (w państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później) oraz określenia ewentualnych wyzwań, przed jakimi stoją instytucje i organizacje lokalne w tych krajach. Z badania narodziła się idea opracowania podręcznika rozwoju lokalnego dla każdego nowoprzyjętego państwa członkowskiego. Tworzenie w społecznościach lokalnych partnerstw skupiających różne podmioty w celu osiągnięcia większego zaangażowania w strategie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym, jest powszechnie praktykowane w starych państwach członkowskich. Zgodnie z ostatnim zaleceniem Komisji, zachęca się sektor prywatny, odwołując się do poczucia korporacyjnej odpowiedzialności społecznej przedstawicieli tego sektora, do większego udziału w działaniach na rzecz zwiększenia dobrobytu społeczności lokalnych. Są to obszary transferu wiedzy i wymiany dobrych praktyk, z których korzystają nowe państwa członkowskie. Obszary te są ujęte w niniejszym podręczniku, dzięki czemu nowoprzyjęte państwa zyskują wiedzę na temat optymalnych sposobów wdrażania unijnych Funduszy Strukturalnych (w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego). Komisja promuje także inne polityki motywujące podmioty lokalne. Dzięki koncepcji Flexicurity warunki i czas pracy stają się bardziej elastyczne, jednocześnie współczesne systemy ubezpieczeń społecznych zapewniają wysoki poziom zatrudnienia i bezpieczeństwo posiadania źródła dochodów. Uzupełniająco działają polityki rynku pracy i nauka przez całe życie (lifelong learning). Jest istotne, aby kwestie organizacji pracy i stosunków pracowniczych stosownie określić na szczeblu lokalnym. Skutki globalizacji, tempo przemian technologicznych oraz konsekwencje starzejącego się społeczeństwa skłoniły Komisję do podjęcia inicjatywy Nowe Umiejętności w Nowych Miejscach Pracy. Podejmując wysiłki, których celem jest zaradzenie niedostatecznym kwalifikacjom, ich nieadekwatności oraz poprawa oceny kwalifikacji, Komisja pragnie pomóc lokalnym społecznościom podjąć nowe wyzwania, na przykład w dziedzinie zawodów związanych z ekologią. Naciski pojawiające się pod wpływem recesji sprawiają, że potrzeba takiej pomocy staje się jeszcze bardziej żywotna. Zgodnie ze strategiami Komisji, o których mowa wyżej, niniejszy podręcznik dostarcza wszystkim podmiotom zaangażowanym w działania na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia w Polsce informacji na temat najbardziej skutecznych metod opracowywania, wdrażania, monitorowania i oceny strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Główne zasady omówione w podręczniku są poparte przykładami zakończonych sukcesem realizacji strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Działania lokalne odzyskują należne im miejsce w głównym nurcie polityki, w miarę jak coraz więcej podmiotów lokalnych angażuje się nie tylko w proces realizacji, ale także w opracowywanie i rozwój polityk tworzenia miejsc pracy i reintegracji społecznej. Celem podręcznika jest zachęcić do udziału jak największą liczbę instytucji i organizacji. Xavier Prats Monné Dyrektor ds. zatrudnienia, Strategii Lizbońskiej i spraw międzynarodowych Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans

5 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE WYZWANIA DLA WZROSTU ZATRUDNIENIA NA SZCZEBLU LOKALNYM W POLSCE OKREŚLENIE I PRZEKONANIE KLUCZOWYCH PODMIOTÓW WSPARCIE DLA LOKALNEGO ROZWOJU ZATRUDNIENIA WDRAŻANIE STRATEGII LOKALNEGO ROZWOJU ZATRUDNIENIA DALSZE INFORMACJE I WYTYCZNE

6 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel podręcznika Celem niniejszego podręcznika jest pomóc podmiotom na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym w zrozumieniu wartości, jaką stanowi lokalny rozwój zatrudnienia (Local Employment Development LED) jako integralny element polityki zatrudnienia. Podręcznik ma także przekonać krajowych decydentów do tworzenia możliwości podejmowania działań lokalnych w ramach ogólnokrajowej polityki zatrudnienia, zapewniając w ten sposób przestrzeń dla: innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów rynku pracy, współpracy w procesie decyzyjnym pomiędzy lokalnymi podmiotami, lokalnych strategii i działań na rzecz zatrudnienia oraz rozwoju. Choć podręcznik radzi lokalnym przedstawicielom, w jaki sposób przygotowywać strategie oraz realizować działania (na przykład poprzez tworzenie partnerstw), nie stara się zalecać jednej formuły działania. W podręczniku opisane zostały najważniejsze cechy lokalnego rozwoju zatrudnienia, zasoby umożliwiające wsparcie takiego rozwoju, a także przykłady osiągnięcia wzrostu zatrudnienia w Polsce oraz w Unii Europejskiej, wynikające z wieloletnich doświadczeń. W podręczniku omówiono charakterystykę i zasady działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym, pozostawiając praktykom kwestię ich dostosowania do uwarunkowań lokalnych Co to jest lokalny rozwój zatrudnienia? Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym zaangażuje lokalne podmioty w proces opracowywania, zarządzania i realizacji polityk rynku pracy. Obejmuje szeroki zakres działań, których celem jest tworzenie miejsc pracy, walka z bezrobociem, zachęcanie do większej przystosowalności (adaptability), promowanie inicjatyw, ułatwianie reintegracji społecznej i eliminowanie nierówności społecznych. Kwestia wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym na ogół jednoczy miejscowe podmioty w ramach partnerstwa, które przygotowuje strategię i realizuje odpowiednie działania. Partnerstwa skupiają miejscowe władze, pracodawców, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. W niniejszym podręczniku nie stosuje się ścisłej definicji pojęcia lokalne. Pod pojęciem lokalne rozumie się miejsce, w którym ludzie mieszkają, pracują i uczą się, wobec, którego mają poczucie przynależności, i które jest na tyle blisko, aby być, co jest istotne dla większości pracodawców i pracowników, w zasięgu codziennego przejazdu tam i z powrotem. Tak rozumiana lokalność może, ale nie musi pokrywać się z granicami administracyjnymi, w zależności od miejscowych uwarunkowań. Ramy polityki krajowej dla wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym na ogół tworzą prawny kontekst dla lokalnego rozwoju zatrudnienia w obrębie granic administracyjnych, często odzwierciedlając istniejący porządek. W wielu społecznościach lokalnych podjęto już inicjatywę tworzenia własnych metod lokalnego rozwoju zatrudnienia. W wielu przypadkach społeczności te korzystają z możliwości oferowanych przez rządy państw, Komisję Europejską oraz instytucje zapewniające pomoc. Korzystając z ich doświadczeń, można wskazać kluczowe czynniki pozwalające osiągnąć wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym, do których należą m.in.: ramy polityki krajowej i unijnej wspierającej działania lokalne, partnerstwo skupiające lokalne instytucje i podmioty, mandat do rozwiązywania problemów lokalnego rynku pracy, lokalna strategia zakładająca szeroki udział podmiotów, oraz integracja polityk na szczeblach regionalnych i krajowym z działaniami o charakterze lokalnym, odpowiadającymi na potrzeby lokalne. 2

7 Kluczową cechą lokalnego rozwoju zatrudnienia jest to, że podnosi wartość polityki krajowej i regionalnej dzięki zaangażowaniu lokalnych podmiotów oraz lepszemu dostosowaniu działań do potrzeb rynku pracy i potencjału danej społeczności lokalnej Dlaczego lokalny rozwój zatrudnienia jest istotny? Działania na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym mogą istotnie przyczynić się do rozwiązania problemu bezrobocia, niedostatecznych kwalifikacji i braku równouprawnienia. Doświadczenie ostatnich dwóch dekad na obszarze Europy dowodzi, że lokalne działania na rzecz zatrudnienia mogą pomóc zaspokoić potrzeby lokalne i jednocześnie przyczynić się do realizacji celów polityki krajowej. Przede wszystkim, działania lokalne na rzecz zatrudnienia stanowią ważne uzupełnienie krajowych i unijnych strategii wzrostu zatrudnienia. Działania te ogrywają istotną rolę w realizacji celów Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a zarazem strategicznego celu Unii Europejskiej (znanego pod nazwą Agenda Lizbońska ), tj. uczynienia z niej najbardziej konkurencyjnej, dynamicznie rozwijającej się, opartej na wiedzy gospodarki, zdolnej do trwałego zrównoważonego rozwoju, tworzącej nowe miejsca pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną 1. Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może przyczynić się do realizacji celów krajowej i lokalnej polityki w zakresie zatrudnienia poprzez: zwiększenie liczby zatrudnionych i zmniejszenie bezrobocia, zachęcenie osób o różnym poziomie wykształcenia, predyspozycjach, umiejętnościach i ambicjach do podjęcia pracy zarobkowej poprzez odpowiedź na potrzeby grup marginalizowanych, tworzenie nowych rodzajów pracy lub rozwój nowych gałęzi przemysłu na szczeblu lokalnym, zapewnianie nowych miejsc pracy dzięki kreatywnym działaniom zmierzającym do zaspokojenia lokalnego popytu na usługi, określenie lepszych sposobów zaspokojenia potrzeb osób młodych, starszych oraz pracujących rodziców i oferowanie lepszej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym, tworzenie lokalnej kultury nauki przez całe życie, umożliwiającej adaptację do zmian w przemyśle, promowanie postawy mogę zrobię oraz lokalnego ducha przedsiębiorczości, budowanie klimatu zaufania i współdziałania wśród mieszkańców i organizacji, pomocnego w przezwyciężaniu nawet najbardziej niesprzyjających okoliczności. W dalszych częściach podręcznika omówiony zostanie kontekst lokalnego rozwoju zatrudnienia w Polsce, a także wybrane problemy, które można rozwiązać poprzez wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Omówione zostaną także możliwości podejmowania działań lokalnych w Polsce, zasoby wspierające działania na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia, a także dobre praktyki z obszaru Polski oraz Unii Europejskiej. 1: 3

8 2. WZYWANIA DLA WZROSTU ZATRUDNIENIA NA SZCZEBLU LOKALNYM W POLSCE 2.1. Szeroki kontekst polityki Ta część podręcznika jest poświęcona niektórym wyzwaniom w zakresie zatrudnienia, przed jakimi stoi obecnie Polska. Rozwiązania dla większości problemów określają polityki krajowe. Zostały one zawarte w odpowiedzi Polski na Agendę Lizbońską (w szczególności Krajowy Program Reform (KPR) na lata , a nastepnie na lata i jego coroczne aktualizacje dokonywane przez Rząd RP i Komisję Europejską 2 ). Kwestie dotyczące zatrudnienia są w równym stopniu przedmiotem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 3 (NSRO) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dotyczących wdrożenia przez Polskę unijnych Funduszy Strukturalnych w bieżącym okresie programowania, tj. w latach Naszym zadaniem jest pokazać, w jaki sposób może pomóc wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym. W okresie ostatnich dwudziestu lat Polska gospodarka przeszła głęboką transformację we wszystkich sektorach gospodarki oraz wszystkich regionach kraju. Polska gospodarka staje się gospodarką coraz bardziej otwartą i zintegrowaną z globalnym rynkiem. Nastąpił znaczny przypływ inwestycji zagranicznych, czemu towarzyszy transfer technologii i wiedzy. Wzrost, powodowany głównie dynamicznym eksportem, w oparciu o bardziej przetworzone towary, przyczynił się do stopniowego zmniejszenia różnic konwergencji, z powodu których Polska odstaje od średniej unijnej pod względem wielkości PKB na głowę. Pomimo dynamicznego wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, w Polsce notuje się najniższy wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej. Zatrudnienie ogółem wzrosło nieznacznie od 1995 r. Wskaźnik zatrudnienia wynosił zaledwie 54,5% w 2006 r. w porównaniu ze średnią unijną 64,3% 4. Udział kobiet na rynku pracy jest szczególnie niski i stanowił zaledwie 48,2% w 2006 r. Bezrobocie spadło w ostatnich latach (z 19,9% w 2002 r. do 13,8% w 2006 r., ale nadal jest wyższe od średniej europejskiej na poziomie 7,9%), a długotrwałe bezrobocie, chociaż maleje (z 10,9% w 2002 r. do 7,8% w 2006 r.), ciągle pozostaje powyżej średniej w Europie, która wynosi 3,6%. W rezultacie, Polska pozostaje jednym z najbiedniejszych państw w Unii Europejskiej, z PKB na jednego mieszkańca stanowiącym zaledwie 56% średniej europejskiej z kwietnia 2007 r. 5 oraz 12,3% ogółu społeczeństwa żyjącego poniżej poziomu minimum socjalnego 6. Ważnym problemem jest bezrobocie wśród młodych ludzi, które stanowi 21,3%. 7 Wiele młodych osób po zakończeniu edukacji przez kilka lat pozostaje bez pracy, co skutkuje nie tylko utratą ludzkiego kapitału, ale także zwiększa ryzyko społecznej marginalizacji i ubóstwa. Jednym z czynników przyczyniających się do wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi jest niedostosowanie oferty systemu edukacyjnego do potrzeb współczesnej i stale zmieniającej się gospodarki. Pod koniec 2005 r. ponad 65% osób bezrobotnych miało jedynie wykształcenie podstawowe i zawodowe 8, bez możliwości dalszego kształcenia się czy rozwoju zawodowego. Na terenie kraju są grupy bardziej narażone na problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w grupie wiekowej lata jest znacznie poniżej średniej europejskiej (28,1% wobec 43,5% w 2006 r.), w szczególności w przypadku kobiet (19,0% wobec 34,8%) 9. Osoby w starszym wieku są szczególnie zagrożone utratą miejsca pracy ze względu na zmiany technologiczne i organizacyjne. Próby ponownego zaistnienia na rynku pracy często kończą się niepowodzeniem z powodu podejścia samych pracodawców. Także osoby bezdomne, byli przestępcy, młodzież opuszczająca zakłady opieki instytucjonalnej, osoby niepełnosprawne oraz Romowie 10 należą do grup narażonych na trudności ze znalezieniem zatrudnienia, dyskryminację i marginalizację społeczną. 2: 3: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj : Zatrudnienie w Europie : Eurostat 6: NSRO, Załącznik nr 1 7: Eurostat Euro wskaźniki z dn. 31 lipca 2007 r. 8: NSRO, Załącznik nr 1 9: Zatrudnienie w Europie : NSRO, Załącznik nr 1 4

9 System kształcenia jest niedostatecznie dostosowany do potrzeb rynku pracy. Pomimo znacznego wzrostu liczby osób z wyższym wykształceniem w ostatnich latach, większość problemów rynku pracy nie ulega zmianie. Ciągle zbyt wiele osób posiada jedynie niskie kwalifikacje (o 14% więcej niż średnia europejska), zaś jedynie 4,9% osób w wieku uczestniczy w szkoleniach. Choć udział osób z wyższym wykształceniem zwiększył się znacząco, jest zbyt mało absolwentów kierunków ścisłych, technologicznych i informatycznych, co oznacza, że wiele osób z wyższym wykształceniem nie jest dostatecznie wykorzystywanych na rynku pracy. 11 Utrata ludzkiego kapitału stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju i wzrostu. Od 2004 r. w poszukiwaniu pracy blisko dwa miliony osób (tymczasowo lub na stałe) opuściły Polskę. W wielu małych społecznościach odpływ młodych, ekonomicznie czynnych osób, negatywnie wpłynął na lokalną gospodarkę i rynek pracy. W wielu rodzinach, jedno z rodziców wyjechało (na ogół ojciec), ograniczając możliwość podjęcia pracy tym, którzy pozostali, aby opiekować się rodziną. Skutki takiej emigracji łączą się z najniższym wskaźnikiem urodzeń w Unii Europejskiej 12, co powoduje ryzyko ujemnego przyrostu naturalnego i starzenia się społeczeństwa. Istnieją znaczne różnice w poziomach bezrobocia w poszczególnych rejonach kraju, co po części stanowi odzwierciedlenie faktu, iż nowe inwestycje i miejsca pracy są skoncentrowane głównie w dużych miastach, zwłaszcza w Warszawie i Krakowie. Dla przykładu, pod koniec 2005 r. bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim (27,5%) było dwukrotnie wyższe niż w województwach małopolskim i mazowieckim (13,8%). Także w obrębie województw istnieją różnice w poziomie bezrobocia. Pod koniec 2005 r. w relatywnie bogatszym województwie mazowieckim, bezrobocie wahało się pomiędzy 5,6% w Warszawie (najniższy wskaźnik bezrobocia w powiatach) a 39,8% w powiecie szydłowieckim (jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce). 13 Małe miasta i obszary wiejskie stoją w obliczu szczególnych problemów, zwłaszcza te, które w przeszłości były zdominowane przez jednego pracodawcę lub wielkie państwowe gospodarstwa rolne, jak na przykład w północno-wschodniej Polsce. Oferta edukacyjna na obszarach wiejskich jest skromniejsza niż w miastach z powodu ograniczonego dostępu do przedszkoli, kadry nauczycielskiej o gorszych kwalifikacjach i gorszej jakości szkół średnich, co skutkuje niższym poziomem wykształcenia 14. Także na obszarach wiejskich niedostatecznie rozwinięta jest infrastruktura, czego dowodem jest fakt, że zaledwie 19% gospodarstw korzysta z dostępu do Internetu 15. Ukryte bezrobocie w rolnictwie dotyczy ok. 1 miliona osób 16, odzwierciedlając wysoki udział małych gospodarstw, które generują niską sprzedaż lub produkują wyłącznie na własne potrzeby. W konsekwencji w 2005 r. zagrożonych ubóstwem było ok. 18,7% mieszkańców wsi w porównaniu z 8,2% mieszkańców miast 17. Pomimo imponujących osiągnięć gospodarczych głównych miast, wiele obszarów miejskich cierpi znaczny niedostatek. Są to obszary, w których przeważają osiedla mieszkaniowe budowane dla rodzin robotników dawno zamkniętych zakładów państwowych. Infrastruktura w tych miejscowościach jest częstokroć zdewastowana, zaś wielu mieszkańców jest bezrobotnych, często długotrwale. Istnieje ryzyko, że młodzież z takich miast (tzw. blokersi ) zrezygnuje z nauki w szkole, pójdzie w ślady swoich bezrobotnych rodziców i przyjmie subkulturę grup przestępczych. 11: NSRO, Załącznik nr 1 12: 1,24 wobec 1,25 średniej dla UE-25 w 2005 r., NSRO 13: NSRO, Załącznik nr 1 14: NSRO, Załącznik nr 1 15: NSRO, Załącznik nr 1 16: NSRO, Załącznik nr 1 17: NSRO, Załącznik nr 1 5

10 Pomimo sporego postępu w ostatniej dekadzie, dalej istnieją bariery dla przedsiębiorczości. Wśród polskich przedsiębiorstw wysoki udział (95%) mają małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Należy jednak zauważyć, że małe przedsiębiorstwa w Polsce są zdecydowanie słabsze niż małe przedsiębiorstwa w starych krajach członkowskich Unii tak pod względem kapitału, skali działalności, jak i generowanej wartości dodanej 18. Wiele z trudem dostosowuje się do zmian, z uwagi na zdominowanie działalności przez jeden produkt lub usługę, braku myślenia długookresowego lub nikłe inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają trudności w pozyskiwaniu kapitału, po części dlatego, że banki postrzegają je jako ryzykowne inwestycje. Potencjał instytucjonalny dla partnerstw wymaga wzmocnienia na szczeblu lokalnym. W NSRO podkreśla się potrzebę zwiększenia zdolności strategicznych administracji publicznej (w tym jednostek samorządowych), poprawy wydajności instytucjonalnej oraz zwiększenia jakości i dostępności usług publicznych 19. Z kolei w PO KL podkreśla się znaczenie współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi jako sposobu na skuteczniejszą politykę publiczną i rozwiązywanie problemów społecznych, jednocześnie zwracając uwagę na ograniczone możliwości organizacji pozarządowych w pełnieniu takiej roli i związaną z tym konieczność szkoleń 20. Skuteczna reakcja na tego rodzaju złożone problemy wymaga połączenia działań odgórnych i oddolnych, koordynacji pionowej i poziomej, współpracy pomiędzy podmiotami prywatnymi a organizacjami pozarządowymi, wreszcie współdziałania na szczeblu krajowym i lokalnym. Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może stanowić kluczowy element zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów o takim stopniu złożoności Wartość lokalnego rozwoju zatrudnienia Wraz z napływem środków unijnych i kontynuacją reform instytucjonalnych, zwiększa się zakres działań lokalnych w porównaniu z przeszłością. Teraz należy przyjrzeć się, w jaki sposób wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może wesprzeć instrumenty krajowe w realizacji najważniejszych kwestii polityki, które były przedmiotem powyższej analizy. Czerpiąc z bogatego doświadczenia unijnego, można wyróżnić co najmniej siedem obszarów, w których uzupełnienie polityki o komponent lokalnego rozwoju zatrudnienia może być korzystne. Wybrane obszary polityki wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w Polsce dostosowanie systemu edukacyjnego i kwalifikacji do wymogów rynku pracy, poprawa zatrudnialności (employability) osób znajdujących się poza rynkiem pracy, rozwiązanie kwestii zróżnicowań regionalnych i terytorialnych, budowa środowiska przyjaznego dla przedsiębiorczości i inwestycji, poprawa zdolności przystosowywania się do zmian, zwalczanie ubóstwa i społecznej marginalizacji poprawa funkcjonowania administracji oraz zwiększenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych 18: Priorytet 2, Krajowy Program Reform dla Polski, lata : NSRO, Rozdział 6 20: Rozdział 1.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6

11 Dostosowanie systemu edukacyjnego i kwalifikacji do wymogów rynku pracy Niedopasowanie oferty edukacyjnej i zapotrzebowania (na wiedzę) gospodarki oraz rynku pracy jest często wymieniane w NSRO jako jedna z głównych przeszkód dla zrównoważonej konkurencyjności kraju. Daleko idące zmiany w ramach polityki ujęte w krajowym systemie kształcenia na poziomie podstawowym, średnim i wyższym będzie wspierać szereg środków realizowanych głównie poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Środki te obejmują ogólnokrajowe inicjatywy zmierzające do dostosowania programów nauczania do potrzeb rynku pracy, wprowadzenia krajowych systemów kwalifikacyjnych i upowszechnienia możliwości nauki przez całe życie (lifelong learning). Jakkolwiek bardzo ważne są odgórne inicjatywy, współczesna dobra praktyka uznaje za istotne także działania lokalne. Partnerstwa lokalne skupiające m.in. przedstawicieli biznesu, placówek oświatowych i szkoleniowych, urzędów pracy, samorządów, zorientowane na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki, mogą lepiej skorzystać z większej otwartości w szerszym kontekście polityki. Łatwiej jest im przewidzieć i określić różnice oraz niedopasowanie podaży i popytu na szczeblu lokalnym, pośredniczyć w nowej relacji pomiędzy placówkami oświatowymi i szkoleniowymi, środowiskiem biznesowym a pracownikami, w ramach spójnej strategii lokalnej. Jest to zasadnicze działanie dla lokalnego rozwoju zatrudnienia. Doświadczenie pokazuje, że to co powinno powstać to proces dwustronny. W miarę upływu czasu, miejscowi pracodawcy należący do partnerstwa zaczynają doceniać wartość ludzkiego kapitału i znaczenie doskonalenia umiejętności dla zapewnienia konkurencyjności, w globalnym kontekście, miejscowej siły roboczej. Równoczesnie dzięki temu procesowi i zarazem dzięki partnerstwu, tworzy się kontekst, w którym placówki oświatowe i szkoleniowe zaczynają rozumieć zmieniające się otoczenie biznesowe i mogą dostosować ofertę edukacyjną i programy szkoleniowe do potrzeb biznesu. Partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym mogą stać się narzędziem do budowy środowiska, w którym nauka przez całe życie jest postrzegana jako integralny element zarówno w aspekcie rozwoju indywidualnego, jak i rozwoju lokalnego. Tampere (Finlandia) W latach 90 - tych miasto Tampere (200,000 mieszkańców) przeżywało kryzys przemysłowy, bezrobocie osiągnęło poziom 22,6%. Poszukując rozwiązania dla istniejącej sytuacji, Tampere uznało naukę przez całe życie za kluczową dla rozwoju ekonomicznego. Opracowano strategię szkoleń dla starszych pracowników. W miarę upływu czasu strategia ta została przekształcona w ogólną strategię promującą kształcenie w mieście dla młodzieży, dorosłych i osób starszych. Choć strategia obejmuje wiele innowacyjnych działań, jest ona bardziej wspólną koncepcją i etosem, aniżeli konkretnym programem. Jest ona realizowana poprzez partnerstwo skupiające zainteresowane strony, promujące Tampere jako miasto uczące się bezpośrednio wśród globalnych inwestorów, a nie polegające na rządzie w tej kwestii. 7

12 Poprawa zatrudnialności (employability) osób pozostających poza rynkiem pracy Nawet w warunkach dynamicznie rozwijającej się gospodarki, pewne grupy mogą pozostawać w tyle. Dla osób, które są długotrwale bezrobotne lub ukończyły szkołę bez zdobycia podstawowych kwalifikacji, największą barierą w znalezieniu pracy jest brak zatrudnialności, czyli brak umiejętności, kwalifikacji, postaw i zachowań koniecznych dla uzyskania pracy. Problem ten został dostrzeżony w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w efekcie czego program stara się wspierać 100,000 osób pozostających poza rynkiem pracy, głównie w ramach projektów ogólnokrajowych. Niemniej jednak, z doświadczeń europejskich wynika, że choć takie działania pełnią istotną rolę, ich skuteczność może być jeszcze większa, jeśli połączy się je z inicjatywami lokalnymi. Dwie dekady praktyki przekonują, że dla promowania reintegracji grup zagrożonych, działania lokalne są równie istotne. Przyjmuje się obecnie, że inicjatywy partnerstw lokalnych, przygotowywane i realizowane przy pełnej znajomości miejscowych warunków, mogą być wysoce skuteczne w docieraniu i nawiązywaniu kontaktów z grupami, z którymi taki kontakt jest utrudniony. Praca na szczeblu lokalnym z grupami obejmującymi m.in. młodzież rezygnującą przedwcześnie z nauki i nie posiadającą kwalifikacji wymaganych na rynku pracy, może dopomóc w przekonaniu ich do udziału w krajowych programach aktywizacji zawodowej. Podobnie, dla tych, którzy pozostają bezrobotni przez dłuższy czas, lokalne działania pomagające im w pokonywaniu wielorakich barier, które dotyczą nie tylko rynku pracy, stanowią standard postępowania w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. Coraz popularniejszym wyrazem dążeń w poszukiwaniu sposobów na przywrócenie osób marginalizowanych z powrotem do pracy jest zwrot w kierunku przedsiębiorstw społecznych i gospodarki społecznej 21. Gospodarka społeczna może stać się zarówno źródłem pracy dla bezrobotnych, jak i sposobem na wypełnienie braków w podaży lokalnych usług. Gospodarka społeczna stara się znaleźć środki zaspokojenia potrzeb, których nie potrafi zaspokoić rynek, koncentrując się przede wszystkim na aspiracjach i wartościach osób, dla których zysk nie jest celem nadrzędnym. Celem jest bezpośredni rozwój społecznie użytecznych działań i zawodów. Tym, co może się wyłonić to nowy sens przedsiębiorczości, czyli dobro zarówno dla gospodarki, jak i rozwoju społecznego na szczeblu lokalnym. Przypadek z Luksemburga stanowi dobrą ilustrację powyższego. Gospodarka społeczna i OPE (Luksemburg) W Luksemburgu rząd uznał économie solidaire za trzeci filar gospodarki. Poza pewną pomocą finansową, rząd wprowadził nowe przepisy niezbędne dla wsparcia gospodarki społecznej, uznając ją za normalnego dostawcę usług na zamówienie publiczne. Działania te umożliwiły organizacjom takim, jak Objtectif Plein Emploi (OPE) rozszerzenie zakresu działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. OPE realizuje lokalne i długoterminowe projekty rozwojowe i jednocześnie tworzy miejsca pracy dla bezrobotnych. Organizacja działa na szczeblu lokalnym poprzez sieć organizacji typu non-profit, które określają potrzeby lokalne i opracowują odpowiednie rozwiązania. 21: Pod pojęciem gospodarki społecznej rozumie się sytuację, w której mieszkańcy danego rejonu współpracują dostarczając szeroki zakres usług za pośrednictwem przedsiębiorstwa społecznego, którego nadrzędnym celem nie jest zysk lub korzyści, ale użyteczność dla lokalnej wspólnoty. 8

13 Zwalczanie ubóstwa i marginalizacji społeczna W ramach PO KL przywiązuje się ogromną wagę do potrzeby zwalczania ubóstwa i społecznej marginalizacji. Priorytet I wspiera działania głównie na szczeblu krajowym, podczas gdy Priorytet VII wspiera działania lokalne ukierunkowane na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i promowaniu gospodarki społecznej. Połączenie inicjatyw odgórnych i oddolnych powinno w istotny sposób przyczynić się do zmniejszenia zjawiska ubóstwa i społecznej marginalizacji. Istnieje wiele dobrych praktyk i doświadczeń na obszarze Unii Europejskiej (w tym także w Polsce) związanych z rolą partnerstw lokalnych w zwalczaniu ubóstwa i społecznej marginalizacji. Z uwagi na złożoność czynników, nie istnieją jednorazowe rozwiązania. Przyczyny, skutki oraz formy ubóstwa i społecznej marginalizacji są wielorakie i wzajemnie powiązane. Miejscowe partnerstwa skupiające różne podmioty, umożliwiające zaangażowanie społeczności lokalnych, na ogół najlepiej potrafią wspierać grupy znajdujące się w trudnej sytuacji. Miejscowe strategie promujące reintegrację społeczną powinny uwzględniać kombinację środków odpowiednich dla danych warunków i potrzeb lokalnych, na przykład przedszkola, potrzeby edukacyjne rodziców, rozwój i bezpieczeństwo społeczności, potrzeby mieszkaniowe, przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym, potrzeby zdrowotne, nauczanie języka dla imigrantów lub rozwój osobisty. Wiele organizacji pozarządowych i publicznych podejmuje działania w tym kierunku. Jednak dzięki partnerstwom działania te mogą stać się bardziej skuteczne i zrównoważone za sprawą koordynacji w ramach ogólnej strategii lokalnej. Przypadek opisany poniżej jest przykładem społecznej gospodarki w Polsce ukierunkowanej na walkę z ubóstwem i społeczną marginalizacją w swego czasu dobrze prosperującym mieście, które obecnie boryka się z problemami społecznymi i ekonomicznymi.. Projekt Nowa Szansa w ramach PIW EQUAL, Nowa Huta (Polska) Nowa Huta w Krakowie została wybudowana w latach 50- tych jako modelowe socjalistyczne miasto, zapewniające swoim mieszkańcom pracę w hucie stali. Z chwilą ustania produkcji, miasto stanęło w obliczu poważnych problemów, takich jak bezrobocie, przestępczość, nieadekwatność systemu edukacji oraz starzejąca się społeczność. Dzięki projektowi Nowa Szansa w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL powstało partnerstwo skupiające 12 lokalnych instytucji i organizacji, którego celem stała się poprawa jakości życia w mieście oraz zapewnienie możliwości zatrudnienia i kształcenia osobom młodym, bezrobotnym i niepełnosprawnym. Ustanowionych zostało 11 małych przedsiębiorstw, które z czasem zostaną przekształcone w przedsiębiorstwa społeczne, działające samodzielnie na rynku. Przedsiębiorstwa te prowadzą działalność m.in. w następującym zakresie: Manufaktura drukarska - promuje kulturę i sztukę, Pelargonia i Róża, Studio Sztuki Ogrodowej na rzecz kształtowania terenów zielonych, Internetowa Mapa Potencjału Nowej Huty, Miesięcznik dla młodzieży, SKAUTTUR - organizuje wycieczki rowerowe popularyzujące historię regionu, Lokalne Centrum Usług Społecznych prowadzi kuchnię, dostarczając posiłki osobom potrzebującym. 9

14 Różnice regionalne i terytorialne Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Polska, jest zmniejszenie rażących różnic pomiędzy najlepiej prosperującymi regionami a tymi, które pozostają w tyle, jak również różnic w obrębie poszczególnych rejonów. Zgodnie z NSRO do rozwiązania tego problemu mają być zaangażowane środki unijne, krajowe, regionalne i lokalne, które zostaną wykorzystane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Wschodniej Polski, jak również regionalnych programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu wojewódzkim. Dostrzega się także potrzebę podjęcia takich działań na szczeblu lokalnym, w szczególności w zaniedbanych obszarach wiejskich i miastach o wysokim wskaźniku bezrobocia. Sukces w dużej mierze jest uzależniony od stopnia, w jakim te działania zostaną uznane za własne przez społeczności lokalne i od ich czynnego udziału w procesie. Doświadczenie europejskie wskazuje, że partnerstwa lokalne zaangażowane w projekty krajowe na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju terytorialnego, mogą w wymierny sposób pomóc w zmniejszeniu różnic terytorialnych. Plany zatrudnienia dotyczące konkretnych obszarów, które uwzględniają faktyczne potrzeby na szczeblu lokalnym, a nie odpowiadają w mechaniczny sposób na cele krajowe, mogą pomóc w wyeliminowaniu niektórych przyczyn warunkujących brak możliwości ekonomicznych. Jednak, aby tak się stało, miejscowe instytucje i organizacje potrzebują mandatu oraz środków niezbędnych do tworzenia potencjału. Potencjał wewnętrzny od dawna uznaje się za integralny czynnik zrównoważonego rozwoju lokalnego i spójności terytorialnej. Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może także stworzyć infrastrukturę instytucjonalną dla podmiotów publicznych, prywatnych i organizacji pozarządowych, konieczną dla bardziej zintegrowanej współpracy na rzecz skuteczniejszego świadczenia własnych usług. Poniżej przedstawiamy przykład angielski.. Lokalne Partnerstwa Strategiczne (Anglia) Lokalne Partnerstwa Strategiczne (LPS) są organizacjami bez własnych struktur wykonawczych, których celem jest zmniejszenie różnic regionalnych i lokalnych. Tworzą one system podregionalnych partnerstw, koncentrujących się w 88 najbardziej zaniedbanych okręgach w Anglii. Lokalne Partnerstwa Strategiczne nie mają osobowości prawnej ani własnych funduszy. Obejmują lokalne władze, ośrodki zdrowia, urzędy pracy, grupy społeczne, przedsiębiorstwa oraz inne podmioty, dążąc do sprzężonego świadczenia usług oraz wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego. 10

15 Budowanie środowiska przyjaznego dla przedsiębiorczości i inwestycji Krajowy Program Reform w Polsce podkreśla potrzebę stworzenia środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości. Wiele z działań planowanych w tym kontekście dotyczy inicjatyw krajowych i działań zmierzających m.in. do uproszczenia procedury rejestracji podmiotów gospodarczych oraz usprawnienia systemu sądowniczego 22. Niemniej jednak, w tworzeniu środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i inwestycjom, istotną rolę do odegrania mają partnerstwa lokalne. Z doświadczeń krajów europejskich wynika, że działania lokalne ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności stanowią istotne uzupełnienie dla inicjatyw krajowych. Partnerstwa lokalne na ogół lepiej potrafią wskazać przeszkody dla rozwoju przedsiębiorczości, na przykład w postaci braku lokali lub terenów bądź trudności w uzyskaniu mikro-pożyczek, i zapewnić odpowiednie rozwiązania. Partnerstwa lokalne mogą także pomóc w budowie efektywnych sieci lokalnych skupiających miejscowe przedsiębiorstwa, dostawców usług oraz placówki oświatowe. Miejscowości na terenie Unii Europejskiej, które odniosły w tej dziedzinie sukces na przestrzeni ostatnich dwóch dziesięcioleci, nauczyły się większej otwartości i bardziej strategicznego podejścia w promowaniu inwestycji. Bardzo ważną rolę odgrywają sieci wewnętrznie skupiają najważniejsze podmioty, zaś na zewnątrz pozwalają włączyć miejscowość w ogólnokrajowe inicjatywy partnerskie. Miejscowości zorganizowane od środka wokół spójnych partnerstw lokalnych działających na rzecz rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, są bardziej atrakcyjne dla wszelkiego rodzaju inwestorów. Najlepszym przykładem są doświadczenia belgijskie. Flandria, Okręg Kreatywności (Belgia) Flandria, Okręg Kreatywności podejmuje starania na rzecz zwiększenia konkurencyjności Flandrii poprzez kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i międzynarodową działalność gospodarczą. Działania te są realizowane za pośrednictwem partnerstwa obejmującego podmioty regionalne i ponadregionalne, a także zagraniczne. Projekt jest kierowany do ogółu mieszkańców, gdyż jego celem jest zachęcenie do przyjęcia bardziej pro-aktywnej i kreatywnej postawy. Projekt obejmuje szereg różnych dziedzin (edukacja, gospodarka, zatrudnienie i kultura). W jego realizację zaangażowane są regionalne ministerstwa edukacji, gospodarki i zatrudnienia oraz kultury, które funkcjonują jako płyty rezonansowe. Mocna, regionalna marka pomogła pozyskać przedsiębiorstwa poszukujące możliwości inwestycyjnych, zaś miejscowym pracownikom dała większe poczucie lojalności i przywiązania nie tylko w stosunku do własnych pracodawców, ale także wobec całego rejonu. 22: Priorytet 2, Krajowy Program Reform dla Polski w latach

16 Poprawa zdolności przystosowywania się do zmian Czynnikiem odpowiedzialnym za sukces i przetrwanie w warunkach gwałtownie zmieniającej się gospodarki jest zdolność tak pracownika, jak i przedsiębiorstwa do przewidzenia, zareagowania i przystosowania się do zmiany. W NSRO uznaje się konieczność podjęcia starań, na wszystkich szczeblach, na rzecz zwiększenia inwestycji w edukację, szkolenia i systemy zarządzania, wzmocnienia potencjału w ramach gospodarki, na poziomie przedsiębiorstw i w województwach, jak również odpowiedniej reakcji na zmiany. Większa zdolność adaptacji jest podstawowym warunkiem pomyślnego zakończenia procesu restrukturyzacji polskiej gospodarki. Ma także kluczowe znaczenie dla rosnącego udziału nauki, wiedzy i technologii w polskiej gospodarce w każdym sektorze. Dla wielu osób wykonujących najniżej opłacane prace w sektorach o mniejszej produktywności, szansa na uzyskanie kwalifikacji zawodowych i naukę przez całe życie, jaką oferuje PO KL, stanowi drogę do stabilnego i produktywnego życia w warunkach zmiennej gospodarki. Lokalne MŚP potrzebują zachęty do bliższej współpracy z placówkami badawczymi i oświatowymi w celu poprawy swojego potencjału w zakresie innowacyjności produktów i procesów. W tej dziedzinie partnerstwa lokalne mogą pełnić rolę katalizatorów współpracy i innowacyjności zarówno w odniesieniu do procesów (np. poprzez upowszechnianie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych), jak i nowych produktów. To, co można w ten sposób osiągnąć, nawet na peryferyjnych obszarach wiejskich, czasami przekracza najśmielsze oczekiwania, czego najlepszym dowodem jest przykład pewnej wsi francuskiej. Plastics Vallée, Oyonnax, Francja Małe miasteczko Oyonnax jest siedzibą Plastics Valle, grupy 600 przedsiębiorstw działających w branży odlewniczej. Odlewnictwo w Oyonnax ma długą tradycję i rozpoczęło się od wyrobu grzebieni, na początku z drewna, następnie z plastiku. W XX w. w miarę spadku rentowności produkcji grzebieni, miejscowi rzemieślnicy zajęli się wyrobem innych przedmiotów oraz odlewnictwem. Branża ugruntowała swoją pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. W Oyonnax działa obecnie szkoła Ecole Superieure de Plastique (ESP), która szkoli kadrę inżynierską oraz Pole Européen de Plasturgie, która stymuluje badania i innowacje oraz zapewnia przedsiębiorstwom forum do wymiany wiedzy i współpracy. Pracodawcy w Plastics Halle współpracują także z ANPE (francuską ogólnokrajową agencją pracy) przy opracowywaniu programów szkoleniowych, których celem jest podniesienie podstawowych kwalifikacji miejscowych robotników. Oyonnax jest przykładem na zdolność do innowacji, kształcenia i przystosowania się do wymogów nieustannie zmieniających się rynków i nowych technologii Poprawa funkcjonowania administracji i zwiększenie udziału organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesach decyzyjnych Jednym z głównych priorytetów polityki strategicznej Polski jest reforma i wzmocnienie administracji publicznej każdego szczebla. W NSRO kładzie się nacisk na poprawę pracy administracji publicznej na wszystkich szczeblach - krajowym, regionalnym i lokalnym. Poza planami modernizacji usług publicznych, tworzenia lepszych ram regulacyjnych i zmniejszenia biurokracji, istnieje potrzeba tworzenia nowej kultury partnerstwa nastawionego na koordynację, konsultację i współpracę w dążeniu do realizacji wspólnych celów. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera propozycje oceny efektywności dotychczasowych form współpracy i działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału partnerstw skupiających sektor publiczny każdego szczebla, instytucje i organizacje społeczne, samorządy oraz organizacje pozarządowe. 12

17 Wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może oferować zarówno kontekst roboczy, jak i model usprawnienia pracy i funkcjonowania instytucji publicznych. Podkreśla zasadę, że organizacje krajowe i lokalne współpracujące ze sobą mogą pomóc usprawnić swoje działanie, zapewniając wsparcie, alternatywny punkt widzenia, tworząc sieci, itd. Przywiązuje się duże znaczenie do administracji wielopoziomowej, podkreślając znaczenie wszystkich szczebli w systemie współpracy oraz zasadę podrzędności, czyli podejmowanie działań na możliwie najniższym poziomie w sposób skuteczny i efektywny. W wielu przypadkach lokalne partnerstwa stały się ważnym ogniwem w pionowym łańcuchu decyzyjnym (odgórnie - oddolnie), zapewniając większe oddziaływanie dla działań centralnych, jak również źródłem informacji na temat polityki krajowej. Przypadek szwedzki jest dobrym przykładem takiego współdziałania. Regionálne dohody o raste (Švédsko) Regionálne programy rastu (RGP) predstavujú nástroj riadenia pre koordináciu multiagentúrnych partnerstiev na miestnej úrovni vo Švédsku. Tieto programy poverujú regionálne orgány vytváraním Stratégií regionálneho rozvoja v spolupráci s miestnymi administratívnymi radami. Tieto rady sú tvorené z miestnych partnerstiev medzi okresnými úradmi práce, okresnými radami, samosprávami, univerzitami, obchodnými komorami a ďalšími partnermi zo súkromného sektora. Základný princíp spočíva v dosahovaní integrácie na všetkých úrovniach riadenia od národnej (poveruje regióny) cez okresnú (integruje partnerov) až po samosprávnu a miestnu (partnerská práca) s cieľom zabezpečiť dôslednú koordináciu. Regionálne programy rastu nečerpajú priame finančné prostriedky. Ich úlohou je zabezpečovať čo najefektívnejšiu koordináciu medzi aktérmi a väčšiu pružnosť pri využívaní zdrojov. Švédska agentúra pre hospodársky a regionálny rast (Nutek) poskytuje podporu pri implementácii Regionálnych programov rastu. Na koniec tej części, podsumowując wnioski na temat wartości działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym, można wykazać, że główne propozycje są takie same wszędzie tam, gdzie podejmowane są działania na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia: Partnerstwo, skupiające różne instytucje i organizacje, jest podstawowym instrumentem uzyskania lepszych wyników działania w ramach danej polityki na każdym szczeblu, właściwie zorganizowane, koordynowane partnerstwo działające w ramach sieci, na wielu szczeblach, jest ważnym narzędziem administracji do tworzenia, zarządzania i realizacji polityki, szczebel lokalny charakteryzuje się szczególnymi właściwościami, które mogą wnieść istotną wartość do wszelkiego rodzaju polityk, w tworzeniu nowych rodzajów miejsc pracy, skutecznego dopasowania potrzeb pracodawców do kwalifikacji pracowników, innowacyjności MŚP i tworzenia nowego etosu rozwoju, pracy i jakości życia, szczebel lokalny może odegrać istotną rolę, zaś ramy polityk krajowych i regionalnych powinny uwzględnić wartość działań lokalnych. Wykazaliśmy, że wniesienie spójnego wymiaru lokalnego do polityki zatrudnienia, może podnieść wartość infrastruktury instytucjonalnej dla agencji publicznych poprzez zachęcenie instytucji i organizacji na różnych szczeblach (krajowym, regionalnym i lokalnym) do współdziałania i innowacyjności przy tworzeniu nowych i lepszych miejsc pracy oraz rozwiązywaniu kwestii równouprawnienia i różnic. 13

18 3. OKREŚLENIE I PRZEKONANIE KLUCZOWYCH PODMIOTÓW Po wykazaniu, w jaki sposób wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym może pomóc w rozwiązaniu problemów, które Polska określiła w głównych dokumentach polityki: przedstawimy potencjał dostępny w Polsce, wskazując rodzaje przesłań, które mogą przekonać decydentów do rozwoju działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym, dokonamy analizy wybranych partnerstw w celu lepszego wykorzystania dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, wyciągniemy wnioski dotyczące obecnych możliwości lokalnego rozwoju zatrudnienia w Polsce Kluczowe instytucje i organizacje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym Jak się przekonaliśmy, lokalny rozwój zatrudnienia jest realizowany zarównówno w ramach, jak i poza istniejącymi systemami administracji w poszczególnych krajach. Dla zapewnienia najlepszych rezultatów, powinien przystawać do ustanowionych ram kompetencji okręgowych i administracyjnych. Nieuchronnie, kompetencje te są rozdzielone na różnych szczeblach krajowym, regionalnym lub lokalnym lub na wszystkich trzech i żadne dwa kraje członkowskie nie są takie same. Z doświadczeń ostatnich dwóch dziesięcioleci wynika, że niektóre państwa członkowskie wypracowały systemy administracji, które lepiej pozwalają realizować działania z zakresu lokalnego rozwoju zatrudnienia niż inne państwa. W związku z tym, postaramy się przedstawić głównych partnerów, których rola może być istotna w podniesieniu rangi działań partnerstw lokalnych na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w ramach polskiej agendy polityki, czyli instytucje i organizacje, sieci, partnerstwa, itd. Z uwagi na charakter niniejszego podręcznika, prezentacja nie będzie wyczerpująca. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać z poprzedniego badania Fresh Approaches to Local Development (FALDE), przeprowadzonego pod auspicjami Komisji Europejskiej Rząd centralny Starając się określić obszar dla lokalnego rozwoju zatrudnienia w Polsce, konieczne jest zaangażowanie kilku organów centralnych, do których należą: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialne za Politykę Spójności w Polsce i realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, określające krajową politykę rynku pracy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nadzorujące Politykę Rozwoju Wsi i kierujące programem unijnym Leader+ w Polsce 24, oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, które powinno współpracować bliżej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwestiach dotyczących rynku pracy. 23: Zob. 24: Zob. rozdział

19 Dla wymienionych wyżej organów krajowych, kluczowe przesłanie dotyczące wartości dodanej lokalnego rozwoju zatrudnienia dla polityki jest takie, że przez dodanie perspektywy lokalnej można uzyskać dwie korzyści, czyli i) dostosowanie programów krajowych, tak aby stały się bardziej adekwatne i efektywne w miejscu realizacji oraz ii) budowa z góry na dół może stworzyć nowe źródła kreatywnego myślenia i uczenia się przez doświadczenie, co z kolei może skutkować większą adekwatnością programów krajowych Publiczne Służby Zatrudnienia (PSZ) Krajowa polityka uznaje potencjał Publicznych Służb Zatrudnienia obejmujących 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz ponad 350 Powiatowych Urzędów Pracy w działaniach na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Podjęto już szereg środków w celu wzmocnienia roli Publicznych Służb Zatrudnienia w działaniach na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia, w tym m.in. zlecanie w większym stopniu usług innym instytucjom działającym na lokalnych rynkach pracy (w gminach, na osiedlach i w miastach), do których należą m.in. biura pośrednictwa pracy, społeczne centra informacyjne, akademickie biura pracy, punkty kontaktowe w gminach i centra pomocy rodzinie 25. Proponuje się także zwiększenie zakresu usług świadczonych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, usprawnienie współpracy pomiędzy urzędami pracy a szkołami ponadgimnazjalnymi i świadczenie większej liczby usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb 26. Ponadto, proponuje się działania lokalne na rzecz grup znajdujących się w trudnej sytuacji, z udziałem organizacji pozarządowych działających na szczeblu lokalnym, jak również wzrost zatrudnienia oraz ustanowienie Ośrodków Integracji Społecznej 27. W niektórych miejscowościach powiatowe urzędy pracy pełnią wiodącą rolę w rozwoju strategii wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. W ten sposób mogą powstać znaczne różnice w sposobach wdrażania i kierowania działaniami na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia. Niemniej jednak, istnieje spore zainteresowanie na szczeblu gminy dobrą współpracą z powiatowymi urzędami pracy, gdyż są one istotnym źródłem środków (z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego) dla robót publicznych i innych programów aktywizacji zawodowej. Dla Publicznych Służb Zatrudnienia, głównym przesłaniem działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym może być fakt, iż współdziałanie na szczeblu lokalnym i elastyczne partnerstwo stanowią najlepszy sposób na dotarcie do osób znajdujących się poza rynkiem pracy. Osoby, dla których barierą jest stan zdrowia, wiek, niepełnosprawność, płeć, dyskryminacja, język i kwestie kulturalne itd. potrzebują więcej niż to, co może im zaoferować jedna instytucja, jeśli mają pokonać społeczną marginalizację. 25: Krajowy Program Reform na lata , Priorytet : Krajowy Program Reform na lata , Priorytet : Krajowy Program Reform na lata , Priorytet

20 Agencje Rozwoju Regionalnego (ARR) Agencje rozwoju regionalnego i lokalnego odgrywają ważną rolę w inicjatywach na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Działają one we wszystkich województwach i w wielu gminach. Są one często organizacyjnie i finansowo powiązane z samorządami lokalnymi i regionalnymi. Wiele agencji działa w ramach Krajowej Sieci Usług, organizacji kierowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pracownicy agencji na ogół mają spore doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym także z funduszy unijnych. Głównym przesłaniem dla Agencji Rozwoju Regionalnego płynącym z doświadczeń związanych ze wzrostem zatrudnienia na szczeblu lokalnym może być to, że koordynująca rola, jaką obecnie pełnią, jest bardzo ważna dla zapewnienia niezbędnej skali i potencjału sieci, których tak potrzebują organizacje i instytucje skupione w ramach partnerstwa lokalnego. Ich rola polegająca na zbliżaniu lokalnych podmiotów na szczeblu regionalnym, jest ważnym elementem budowy sprawniejszego systemu administracji wielopoziomowej Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne Samorządy wojewódzkie mają znaczny wpływ na kształtowanie programów i możliwości zatrudnienia na poziomie lokalnym w 16 województwach. Zarządy województw i ich jednostki w urzędach marszałkowskich, określają parametry, w ramach których będą podejmowane działania na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym w regionach. Rolę instytucji zarządzającej wobec programów regionalnych pełni Zarząd Województwa i podległe mu jednostki. Ponadto, samorządy wojewódzkie realizują regionalne elementy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Samorządy lokalne odgrywają znaczącą rolę w działaniach ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia na szczeblu lokalnym. Z tego względu bardzo istotne jest znalezienie sposobów na ich zaangażowanie w takie działania. Biorąc pod uwagę, że gminy nie ponoszą ustawowej odpowiedzialności za zatrudnienie, możliwości podejmowania działań na rzecz lokalnego rozwoju zatrudnienia są rozproszone wśród różnych jednostek administracji lokalnej. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy lokalnych instytucji i organizacji różnią się w poszczególnych powiatach. Ciągle wiele pozostaje do zrobienia w dziedzinie integracji pracy powiatowych urzędów pracy z wysiłkami na rzecz budowy lokalnych strategii wzrostu zatrudnienia, jak również potrzebne jest dalsze budowanie potencjału planowania strategicznego na poziomie samorządów. Istnieje spore doświadczenie współpracy pomiędzy jednostkami lokalnej administracji, zwykle przy okazji realizacji projektów podejmowanych przez miejscowe instytucje lub organizacje w związku z możliwościami, jakie dają programy zewnętrzne (np. Europejski Fundusz Społeczny lub wczesniej Phare). Niektóre gminy już opracowały lokalne strategie zatrudnienia i rozwoju. Współpraca pomiędzy jednostkami samorządowymi dotyczy konkretnych zadań lub projektów krótkoterminowych. Na przykład w Ełku (w północno-wschodniej części Polski), opracowana została strategia rozwoju gminy wraz z promocją odgrywającej ważną rolę gospodarki społecznej, przy udziale wielu lokalnych instytucji i organizacji. Kilka organizacji, reprezentujących samorządy lokalne, przyczynia się do rozpowszechniania dobrych praktyk w ramach działań na rzecz wzrostu zatrudnienia na szczeblu lokalnym, m.in. Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Unia Miasteczek Polskich. 16

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo