Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis deskryptorów. Sektor zastosowania. Sector of Use SU]"

Transkrypt

1 Opis deskryptorów Sektor zastosowania Sector of Use SU] Zgodnie z Reach, każdemu z sektorów przemysłu, przez który substancja przechodzi w swoim cyklu życiowym aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia odpowiada zastosowanie zidentyfikowane. Kategoria procesu Process Category [PROC] Kategoria procesu grupuje razem sposoby użycia substancji lub jej przetworzenia w produkt gotowy (preparat lub wyrób). Techniki zastosowań lub typy procesów maja bezpośredni wpływ na narażenia a tym samym na niezbędne środki zarządzania ryzykiem. Kategoria produktu Product Category [PC] W kontekście Scenariuszy Narażenia (ES), odpowiednim jest charakteryzowanie zastosowań substancji poprzez typ preparatu (np.. smar, środek czyszczący), w którym substancja jest użyta. Oparte jest to na przekonaniu, ze typ preparatu jest ściśle powiązany z potencjalnymi narażeniami. Kategoria uwalniania do środowiska Environmental Release Category [ ERC] Kategoria uwolnienia do środowiska określa czynności, przy których zakłada się wystąpienie typowych emisji do środowiska. Kategoria wyrobu Article Category [AC] W przypadku substancji niebezpiecznych przetwarzanych w wyroby producent/importer może uznać za niezbędne wymienienie typów wyrobów uwzględnionych w ocenie bezpieczeństwa chemicznego (CSA) i scenariuszach narażenia (ES). Kategorie wyrobów składają się z dwóch grup: wyroby bez zamierzonego uwalniania substancji oraz wyroby z zamierzonym uwalnianiem substancji.

2 Deskryptor sektora zastosowania [SU] Sektor zastosowania SU 0-1 Inna działalność związana z produkcją produktów chemicznych. SU 0-2 Inne czynności związane z produkcją i usługami SU1 SU2a SU2b SU3 SU4 SU5 SU6 SU7 SU8 SU9 SU10 SU11 SU12 SU13 SU14 SU15 SU16 SU17 SU18 SU19 SU20 SU21 SU22 SU23 Rolnictwo, Leśnictwo, Rybołówstwo Górnictwo (z wyłączeniem eksploatacji morskiej) Górnictwo eksploatacja morska Produkcja przemysłowa: końcowe zastosowanie substancji chemicznych jako takich lub preparatów w zakładach przemysłowych Produkcja artykułów spożywczych Produkcja tekstyliów, skór, futer Produkcja masy włóknistej, papieru i wyrobów papierowych Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja luzem chemikaliów wielkotonażowych (w tym produktów ropopochodnych) Produkcja chemikaliów wysokowartościowych Przygotowanie [ mieszanie] preparatów i/lub ponowne pakowanie Produkcja produktów gumowych Produkcja produktów z tworzyw sztucznych, w tym mieszanie i konwersja Produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych, mineralnych Produkcja metali podstawowych Produkcja innych produktów z metalu, za wyjątkiem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz urządzeń elektrycznych Produkcja ogólna Produkcja mebli Prace budowlane i konstrukcyjne Opieka zdrowotna Zastosowania konsumenckie (gospodarstwa domowe =ogół społeczeństwa = konsumenci) Zastosowania profesjonalne: Sfera publiczna (administracja, edukacja, rozrywka, usługi, rzemiosło) Recykling

3 Deskryptor kategorii procesu [PROC] PROC 0 PROC 1 PROC 2 PROC 3 PROC 4 PROC 5 PROC 6 PROC 7 PROC 8a PROC 8b PROC 9 PROC 10 PROC 11 PROC 12 PROC 13 PROC 14 PROC 15 PROC 16 PROC 17 PROC 18 PROC 19 PROC 20 PROC 21 PROC 22 PROC 23 PROC 24 PROC 25 PROC 26 PROC 27 Inny proces lub działalność Kategorie procesów Zastosowanie w zamkniętym procesie, brak prawdopodobieństwa wycieku i ekspozycji Zastosowanie w zamkniętym, ciągłym procesie z możliwością sporadycznego kontrolowanej ekspozycji (np. pobieranie próbek). Zastosowanie w zamkniętym, powtarzalnym procesie produkcyjnym (synteza lub mieszanie). Zastosowanie w powtarzalnym procesie produkcyjnym i innych procesach (synteza), gdzie wzrasta prawdopodobieństwo ekspozycji Mieszanie bądź łączenie w powtarzalnych procesach produkcyjnych przygotowania preparatów i wyrobów (wielostopniowy i/lub znaczący kontakt). Operacje wygładzania Rozpylanie w warunkach i procesach przemysłowych. Przenoszenie substancji lub preparatów (ładowanie/wyładowanie) z/do zbiorników/dużych pojemników w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Przenoszenie substancji lub preparatów (ładowanie/wyładowanie) z/do zbiorników/dużych pojemników w miejscach do tego przeznaczonych. Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (dedykowana linia napełniania, w tym ważenie). Nanoszenie substancji lub preparatów wałkiem bądź pędzlem. Rozpylanie poza warunkami lub procesami przemysłowymi Zastosowanie środków rozdmuchujących w produkcji pian. Obróbka wyrobów poprzez maczanie i zalewanie. Produkcja preparatów lub wyrobów poprzez tabletkowanie, sprężanie, wytłaczanie, granulowanie. Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny. Zastosowanie materiału jako źródła paliwa, ograniczone narażenie na działanie niespalonego produktu jest prawdopodobne. Warunki przemysłowe i nieprzemysłowe) Smarowanie w warunkach wysokoenergetycznych oraz w częściowo otwartych procesach. Smarowanie smarem stałym w warunkach wysokoenergetycznych. Ręczne mieszanie wywołujące bliski kontakt, gdy dostępne są wyłącznie środki ochrony osobistej. Płyny grzewcze i płyny przenoszące ciśnienie w rozproszonym, profesjonalnym zastosowaniu, wszędzie za wyjątkiem układów zamkniętych Niskoenergetyczna obsługa substancji w formie metali w masie lub zawartych w innych materiałach i/lub wyrobach Potencjalnie zamknięte operacje przetwarzania na minerałach/metalach w podwyższonej temperaturze. Zastosowania przemysłowe Otwarte procesy przetwarzania i przenoszenia na minerałach/metalach w podwyższonej temperaturze Wysokoenergetyczna (mechaniczna) przeróbka metali w masie lub substancji zawartych w innych materiałach i/lub wyrobach. Inne operacje na metalach prowadzone na gorąco. Postępowanie ze stałymi substancjami nieorganicznymi w temperaturze otoczenia Produkcja proszków metalicznych

4 Deskryptor kategorii produktów [PC] Kategorie produktów PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 Kleje, szczeliwa Adsorbenty Produkty do odświeżania powietrza Produkty zapobiegające zamarzaniu i przeciwoblodzeniowe Preparaty dla artystów i hobbystów Kosmetyki samochodowe Metale podstawowe i stopy PC 8 Produkty biobójcze (np. środki odkażające i pestycydy ) PC 9a Powłoki i farby, rozcieńczalniki, środki do usuwania farby PC 9b Wypełniacze, kity PC 10 Preparaty budowlane i konstrukcyjne, gdzie indziej nie wymienione PC 11 Materiały wybuchowe PC 12 Nawozy PC 13 Paliwa PC 14 Produkty do obróbki powierzchni metalowych, w tym wyroby galwaniczne i galwanotechniczne PC 15 Produkty do obróbki powierzchni niemetalowych PC 16 Płyny grzewcze PC 17 Płyny hydrauliczne PC 18 Tusze i tonery PC 19 Półprodukty PC 20 Produkty, takie jak regulatory ph, flokulanty, środki strącające, środki zobojętniające, inne nieokreślone zastosowania PC 21 Chemikalia laboratoryjne PC 22 Preparaty ogrodowe, w tym nawozy PC 23 Produkty do garbowania, barwienia, wykańczania, impregnacji i pielęgnacji skór PC 24 Środki smarne, smary plastyczne i produkty do rozdzielania form PC 25 Ciecze do obróbki metali PC 26 Produkty do barwienia, wykańczania i impregnacji papieru i tektury: włączając w to środki do wybielania i środki pomocnicze do innych procesów ich obróbki

5 PC 27 Środki ochrony roślin PC 28 Perfumy, aromaty PC 29 Środki farmaceutyczne PC 30 Środki fotochemiczne PC 31 Mieszanki polerskie i woski PC 32 Preparaty i mieszanki polimerowe PC 33 Półprzewodniki PC 34 Produkty do barwienia, wykańczania i impregnacji tekstyliów: włączając w to środki do wybielania i środki pomocnicze do innych procesów ich obróbki. PC 35 Środki myjące i czyszczące ( w tym środki na bazie rozpuszczalników) PC 36 Środki do zmiękczania wody PC 37 Chemikalia do oczyszczania wody PC 38 Produkty do spawania i lutowania, topniki PC 39 Kosmetyki, środki higieny osobistej PC 40 Środki ekstrakcyjne PC 0 Inne produkty

6 Deskryptor kategorii uwalniania do środowiska [ERC] Kategorie uwalniania do środowiska ERC 1 ERC 2 ERC 3 ERC 4 ERC 5 ERC 6a ERC 6b ERC 6c ERC 6d ERC 7 ERC 8a ERC 8b ERC 8c ERC 8d ERC 8e ERC 8f ERC 9a ERC 9b ERC 10a ERC 10b ERC 11a ERC 11b Wytwarzanie substancji. Komponowanie substancji w preparatach chemicznych (mieszaninach). Komponowani substancji w materiałach. Przemysłowe zastosowania środków pomocniczych w procesach i produktach, nie wchodzących w skład produktu. Przemysłowe zastosowania środków pomocniczych w procesach i produktach, czego efektem jest wejście środka w skład lub pozostanie na powierzchni produktu. Przemysłowe zastosowanie celem wytworzenia innej (zastosowanie półproduktów). Przemysłowe zastosowania reaktywnych środków pomocniczych Przemysłowe zastosowania monomerów w procesach polimeryzacji. Przemysłowe zastosowania środków pomocniczych w procesach polimeryzacji. Przemysłowe zastosowanie substancji w systemach zamkniętych. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach środków pomocniczych w systemach otwartych. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach substancji reaktywnych w systemach otwartych. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach, z efektem jest wejście środka w skład lub pozostanie na powierzchni produktu. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, środków pomocniczych w systemach otwartych. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, substancji reaktywnych w systemach otwartych. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, z efektem jest wejście środka w skład lub pozostanie na powierzchni produktu. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach środków pomocniczych w systemach zamkniętych. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, substancji w systemach zamkniętych. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, produktów o długiej żywotności oraz materiałów o niskim stopniu uwalniania substancji. Szeroko dyspersyjne zastosowania na zewnątrz, produktów o długiej żywotności oraz materiałów o wysokim lub zamierzonym stopniu uwalniania substancji. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach, produktów o długiej żywotności oraz materiałów o niskim stopniu uwalniania substancji. Szeroko dyspersyjne zastosowania w pomieszczeniach, produktów o długiej żywotności oraz materiałów o wysokim lub zamierzonym stopniu uwalniania substancji.

7 Deskryptory substancji w wyrobach bez zamierzonego uwalniania substancji [AC] Kategoria wyrobu AC 1-1 AC 1-2 AC 2 AC 3-1 AC 3-2 AC 3-3 AC 3-4 AC 4 AC 5-1 AC 5-2 AC 6 AC 7-1 AC 7-2 AC 7-3 AC 8-1 AC 8-2 AC 9 AC 10-1 AC 10-2 AC 10-3 AC 10-4 AC 10-5 AC 11-1 AC 11-2 AC 11-3 AC 12-1 AC 12-2 AC 13-1 AC 13-2 AC 13-3 AC 0 Samochody pasażerskie i motocykle Inne pojazdy: pociągi, samoloty, statki, łodzie, ciężarówki, i inne urządzenia transportowe Maszyny i ich oprzyrządowanie mechaniczne Wyroby elektryczne i elektroniczne, np. komputery, urządzenia biurowe, urządzenia rejestrujące obraz video i dźwięk oraz urządzenia komunikacyjne Baterie elektryczne i akumulatory Wyroby elektryczne i elektroniczne: urządzenia gospodarstwa domowego Wyroby fotograficzne i reprograficzne: aparaty fotograficzne, kamery video Wyroby szklane i ceramiczne: zestawy stołowe, garnki patelnie, pojemniki na żywność Wyroby włókiennicze, tekstylia i stroje: pościel i odzież Wyroby włókiennicze, tekstylia i wyroby dekoracyjne: zasłony, tapicerki, dywany/wykładziny, chodniki Wyroby skórzane: wyroby odzieżowe i tapicerki Wyroby metalowe: sztućce, przybory kuchenne, garnki, patelnie Wyroby metalowe: zabawki Wyroby metalowe: meble Wyroby papierowe: chusteczki, ręczniki jednorazowa zastawa stołowa, środki higieny dla kobiet, pieluchy dla dorosłych, papier do pisania Wyroby papierowe: gazety, opakowania Wyroby fotograficzne i reprograficzne: klisze, zdjęcia wydrukowane Wyroby gumowe: opony Wyroby gumowe: pokrycia podłogowe Wyroby gumowe: obuwie Wyroby gumowe: zabawki Inne wyroby gumowe Drewno i meble drewniane: pokrycia podłogowe Drewno i meble drewniane: meble Drewno i meble drewniane: zabawki Wyroby konstrukcyjne i materiały budowlane: materiały konstrukcyjne do budowy ścian, ceramika, materiały budowlane z metalu, tworzyw sztucznych i drewna, materiały izolacyjne (bez wewnętrznych pokryć podłogowych). Wyroby konstrukcyjne i materiały do użytku w pomieszczeniach zamkniętych; materiałty do budowy ścian, materiały na nawierzchnie dróg, materiały budowlane z ceramiki, metalu, plastiku, drewna, materiały izolacyjne Komercyjne i konsumenckie wyroby z tworzyw sztucznych, takie jak jednorazowe zastawy stołowe, pojemniki na żywność, opakowania na żywność, butelki dla niemowląt Wyroby z tworzyw sztucznych: pokrycia podłogowe Wyroby z tworzyw sztucznych: zabawki Inne wyroby:

8 Deskryptory substancji w wyrobach z zamierzonym uwalnianiem substancji [AC] AC 30 AC 31 AC 32 Inne wyroby z zamierzonym uwolnieniem substancji: Perfumowana odzież Perfumowane gumki do gumowania Kategoria wyrobu AC 33 Pozycja usunięta po spotkaniu Reach CA w marcu 2008 AC 34 AC 35 AC 36 AC 37 AC 38 AC 39 Perfumowane zabawki Perfumowane wyroby papierowe Perfumowane CD Inne wyroby perfumowane: Materiały do pakowania części metalowych, uwalniające smary/inhibitory korozji Inne wyroby uwalniające smary/inhibitory korozji:

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 766 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 28.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 26/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I)

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia 1 ) I) Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 634 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265, Nr 178, poz. 1480. nowe brzmienie odnośnika nr 1 wchodzi o

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik

Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Bezpieczna praca z rozpuszczalnikami Praktyki bezpiecznej pracy poradnik Dokument ten został przetłumaczony i zaadoptowany za zgodą Health and Safety Executive (HSE), z oryginału opublikowanego przez ww.

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE

WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTRALIZATORÓW NA ŚRODOWISKO NATURALNE, SZCZEGÓLNIE NA ORGANIZMY WODNE st. kpt. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ Zespół Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych CNBOP kpt. mgr inż. Ariadna KONIUCH Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WPŁYW PIANOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka, grudzień 2012 Opracowanie dokumentu zostało dofinansowane ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu

Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Zaawansowane środki czyszczące Dla utrzymania ruchu, napraw i przemysłu Właściwe rozwiązanie Do każdej aplikacji Loctite 7012 Czyszczenie części mechanicznych w warsztatach naprawczych Środek czyszczący

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo