AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie systemowym pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ROZDZIAŁ 1 1 Wsparcie finansowe- informacje ogólne 1. W ramach Projektu przewidziane jest przyznanie środków finansowych w trybie konkursowym na rozwój przedsiębiorczości dla minimum 40 Uczestników Projektu. Liczba przyznanych dotacji może być wyższa w przypadku wnioskowania przez Uczestników Projektu o znacznie niższe kwoty niż kwota przewidziana dla 1 osoby, powstania oszczędności z tytułu obniżenia kwoty wsparcia o wydatki niekwalifikowane lub zwiększenia puli dostępnych środków na wypłatę wsparcia. 2. W ramach Projektu przyznawane będą środki finansowe obejmujące: przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości dla wybranych Uczestników, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, do wysokości ,00 PLN na osobę (lub do ,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 800,00 PLN przez okres pierwszych 6 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego do 12 miesięcy tylko w sytuacji powstania oszczędności w projekcie, przeznaczonych na ten cel. 3. Środki finansowe przyznawane są na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu: Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Jeden Uczestnik może złożyć jeden Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 4. Ocena złożonych Wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia naboru Wniosków. 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych kryteriów, które będą przedstawione Uczestnikom Projektu przed wyznaczeniem terminu rozpoczęcia przyjmowania Wniosków. 6. Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. 7. Wszystkie złożone przez Uczestników Projektu Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ wsparcie pomostowe są poddawane ocenie formalnej przez Beneficjenta i merytorycznej przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). 2 Kwalifikowalność środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości muszą służyć pokryciu wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa. 2. Przydzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości polega na udzieleniu jednorazowego wsparcia kapitałowego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, spełniających warunki określone niniejszym Regulaminem, które w szczególności:, zostały faktycznie poniesione, uwzględniając okres rzeczowej realizacji projektu i zgodność z biznesplanem, są spójne z innymi wydatkami i korespondują ze wskazanymi w biznesplanie potrzebami, są niezbędne dla realizacji założeń przedstawionych w biznesplanie służących osiągnięciu zakładanych w nim celów (w tym: przyznane środki finansowe mają służyć dokonaniu zakupów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez Beneficjenta Pomocy a nie inne podmioty), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1

2 zostały dokonane w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej wysokości kosztu, zostały poniesione przez Beneficjenta Pomocy, z którym Beneficjent zawarł Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, 3. Do katalogu wydatków niekwalifikowalnych w ramach dotacji inwestycyjnej zalicza się w szczególności: wydatki stanowiące pomoc operacyjną służącą pokryciu kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np.: czynsz, dzierżawa, wynajem, ubezpieczenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty telekomunikacyjne, koncesje, kary, materiały eksploatacyjne typu: papier do drukarki, tonery, koperty, paliwo do samochodu, itp., zlecanie usług bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej itp.), zakup nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych, zakupy dokonywane od członków rodziny 1 lub osób pozostających w faktycznym pożyciu z Beneficjentem Pomocy, wydatki nieujęte w biznesplanie / harmonogramie rzeczowo finansowym. 4. Pomoc de minimis może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z zastrzeżeniem, że nie może być udzielana podmiotom na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów oraz udzielana na pokrycie wydatków kwalifikowanych lub jednemu przedsiębiorstwu działającemu w sektorach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis), tj,: 1) Przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 2) Przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych Przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: a) wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, b) przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym, 3) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, 4) uwarunkowana pierwszeństwem użycia korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, 4. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, z zastrzeżeniem zasad określonych przy przyznawaniu pomocy de minimis, mogą być przeznaczone wyłącznie na: a) zakup środków trwałych - składniki majątku trwałego (w tym również środków transportu- tylko w uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów. b) zakup wyposażenia, c) koszty prac remontowych i budowlanych (w tym prace adaptacyjne), d) wydatki przeznaczone na aktywa obrotowe (wydatki będące podstawą procesu produkcyjnego lub będą miały podlegać dalszemu obrotowi (np. sprzedaży) e) zakup wartości niematerialnych i prawnych- to zakupione przez daną jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania zgodnie z potrzebami danej jednostki, których okres użytkowania będzie dłuższy niż 12 miesięcy( tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje), f) wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłączeniem wydatków stanowiących pomoc operacyjną (tj. kosztów, które można ponosić w ramach podstawowego wsparcia pomostowego) na pokrycie kosztów bieżącej działalności oraz wskazanych w katalogu wydatków niekwalifikowalnych, 1 Pod pojęciem członka rodziny rozumie się małżonkę/małżonka oraz osobę znajdującą się w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a także pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 2

3 g) koszty informacji i promocji (dotyczy wydatków poniesionych jednorazowo na reklamę, tj. baner reklamowy, oklejenie samochodu, szyld firmy itp.) 5. W ramach przyznanych środków finansowych dozwolony jest zakup używanych środków trwałych o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie (Załącznik nr 1), sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy krajowej lub wspólnotowej, cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu. 6. Dokonując zakupu używanych środków trwałych, wydatki należy ponosić w sposób celowy, rzetelny, racjonalny i oszczędny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację inwestycji. Z uwagi na fakt, że zakup używanych środków trwałych należy traktować jako sytuację wyjątkową, szczególną uwagę należy zwrócić na wysokość ceny oferowanego przedmiotu oraz zagrożenie wystąpienia jego podwójnego finansowania. 7. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków zaplanowanych do poniesienia w ramach dotacji dokonywana jest w trakcie oceny biznesplanu. 8. Należy mieć na uwadze, iż o kwalifikowalności danego wydatku nie decyduje wprost fakt jego ujęcia w powyższym katalogu wydatków kwalifikowanych, ale przede wszystkim zasadność zakupu z punktu widzenia planowanej działalności gospodarczej. 9. Wszystkie wydatki muszą zostać szczegółowo uzasadnione przez Uczestnika Projektu oraz powiązane z zakresem prowadzonej działalności. Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia konieczność poniesienia wydatku w harmonogramie rzeczowo finansowym inwestycji i w biznesplanie. 10. Koszty niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi Beneficjent Pomocy. 11. Beneficjent Pomocy ponosi wydatki podlegające finansowaniu w ramach otrzymanego wsparcia finansowego po dniu zarejestrowania / rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 3 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości składa się z biznesplanu, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji i Oświadczenia Uczestnika Projektu. (Załącznik nr 2) 2. Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dodatkowo załączyć: potwierdzenie udziału w module szkoleniowo doradczym/oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis (Załącznik nr 3) kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis, Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można dołączyć dokumenty potwierdzające/ uwiarygodniające informacje zawarte w biznesplanie (w tym potwierdzenie wykształcenia, kwalifikacji, wskazanych wysokości kosztów zakupu, listy intencyjne, umowy współpracy itp. Załączniki służą jedynie potwierdzeniu treści zawartych w biznesplanie (nie powinny rozwijać treści zawartych w biznesplanie). Niezłożenie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości. 3. Tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent. 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu. 5. W przypadku wysłania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się datę jego wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wpłyną po wyznaczonym terminie naboru, nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane, z zastrzeżeniem ust Ocena formalna Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest dokonywana przy pomocy Karty oceny formalnej. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który uzyska pozytywną ocenę formalną będzie podlegał ocenie merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków. (Załącznik nr 4). współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 3

4 7. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonych dokumentach, Uczestnik Projektu może zostać zobowiązany do złożenia poprawionej/zaktualizowanej wersji Wniosku w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania korekty. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie traktowane będzie jako rezygnacja Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i tym samym zostanie on usunięty z listy osób ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 8. Do uchybień podlegających poprawie/uzupełnieniu należy: złożenie Wniosku (w tym również załączników) w jednym egzemplarzu, brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu Wniosku, brak podpisu na Wniosku (w tym również na załączniku), niewypełnienie któregokolwiek z pól Wniosku. 9. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dokonuje specjalnie powołana Komisja Oceny Wniosków (Komisja). ROZDZIAŁ 2 4 Komisja Oceny Wniosków 1. Komisja Oceny Wniosków (KOW), zwana w dalszej części Regulaminu Komisją, powoływana jest w celu przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego. 2. Skład Komisji powoływany jest Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 3. Komisja Oceny Wniosków składa się minimum z 7 osób tj. - Przewodniczącego Komisji/ Zastępcy Przewodniczącego, - Członków- Ekspertów (z wyłączeniem osób zatrudnionych u Beneficjenta na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno prawnej w ramach zadań realizowanych w Projekcie), - Sekretarza 4. Eksperci powołani do pracy w Komisji powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie z zakresu przedsiębiorczości, a także ogólną znajomość zasad realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL, umożliwiające właściwą ocenę Wniosków Beneficjentów Pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego. 5. Wynagrodzenie osób powołanych do pracy w Komisji jest wydatkiem kwalifikowalnym. 6. Członkom KOW Ekspertom, przysługuje wynagrodzenie za każdą dokonaną ocenę, w wysokości ustalonej przez Beneficjenta w umowie cywilnoprawnej, w której zawarte są pozostałe szczegółowe warunki świadczenia usług przez eksperta. 5 Obserwator 1. Przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II) może wziąć udział w roli Obserwatora w posiedzeniach Komisji. 2. Obserwator ma prawo reagowania i ewentualnej interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia procedur oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 3. Obserwator zobowiązany jest do podpisania, w odniesieniu do posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, w którym uczestniczy, Deklaracji poufności dla osoby uczestniczącej w posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków oraz Listę obecności. (Załącznik nr 5 i 6). 6 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków i Sekretarz 1. Przewodniczącym Komisji jest osoba wyznaczona przez Beneficjenta. 2. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć swojego Zastępcę. Wyznaczenie Zastępcy następuje w formie pisemnego upoważnienia. 3. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie bezstronności i przejrzystości prac Komisji. Ma prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości prac Członków Komisji, w tym weryfikacji: uzasadnień dokonanej oceny, sumowania punktacji w Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. W przypadku wystąpienia ww. błędów w karcie oceny merytorycznej Przewodniczący/ Zastępca Przewodniczącego przekazuje Członkowi- Ekspertowi KOW kartę do poprawy. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 4

5 4. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego sprawuje nadzór nad pracami Komisji i nie uczestniczy w ocenie z zastrzeżeniem 9 ust Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego przekazuje w drodze losowania wcześniej wylosowanym parom- złożonym z Członków- Ekspertów Komisji Wnioski o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości i/lub Wnioski o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego, w celu dokonania ich oceny. 6. Sekretarz Komisji odpowiada za sporządzanie list obecności, dokumentowanie pracy Komisji, w tym sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji. 7 Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. W trakcie posiedzenia następuje wylosowanie par Członków- Ekspertów, a następnie rozlosowanie wniosków dla danej pary. 2. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego może się odbywać stacjonarnie w DWUP lub w trybie niestacjonarnym. 3. W przypadku trybu niestacjonarnego przekazanie Wniosków do oceny przez Członka- Eksperta, odbywa się drogą elektroniczną (w zaszyfrowanym pliku zabezpieczonym hasłem) lub korespondencyjnie (listem poleconym). 4. Przewodniczący /Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Członkowie- Eksperci i Obserwator jeśli uczestniczy w obradach zobowiązani są podpisać Listę obecności oraz Deklarację poufności, które stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.(Załącznik nr 5,6). 5. Beneficjent ma obowiązek pisemnego powiadomienia instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, o planowanym terminie i miejscu posiedzenia Komisji co najmniej 5 dni roboczych przed jej zwołaniem. 8 Zasada bezstronności prac Komisji Oceny Wniosków 1. Członkowie Komisji oraz Obserwator z ramienia IP II stopnia nie mogą być związani z Uczestnikami Projektu stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 2. Oceniającego i Uczestnika Projektu wnioskującego o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości/ wsparcie pomostowe nie może łączyć związek małżeński, pożycie faktyczne, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej oraz pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia. Oceniający nie może być związany z Uczestnikiem z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli. W przypadku stwierdzenia takiej zależności oceniający jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego i wycofania się z oceny danego Wniosku. 3. W przypadku określonym w ust. 2 Wniosek jest kierowany do oceny innego Członka- Eksperta Komisji wybranego w drodze losowania. Zdarzenie to powinno być odnotowane w Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 4. Członkowie- Eksperci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i niniejszym Regulaminem jak również do podpisania w odniesieniu do ocenianego przez siebie Wniosku Deklaracji bezstronności. Niepodpisanie Deklaracji bezstronności pozbawia Członka- Eksperta Komisji możliwości oceny danego Wniosku. 9 Procedura dokonywania oceny merytorycznej Wniosków 1. Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego uznane przez Beneficjenta, jako kompletne i poprawne pod względem formalnym. 2. W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego nie spełnia kryteriów formalnych, ponieważ uchybienia te nie zostały zauważone na etapie oceny formalnej, Wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej celem uzupełnienia. Oceniający odnotowuje ten fakt na Karcie oceny merytorycznej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 5

6 3. Skierowanie Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego do poprawy na etapie oceny formalnej zostaje odnotowane na Karcie oceny formalnej. Fakt dokonania uzupełnienia opatrzony datą zostaje odnotowany na ww. Karcie i potwierdzony podpisem Wnioskodawcy oraz osoby przyjmującej uzupełnienie. 4. Ocena merytoryczna dokonywana jest przy pomocy Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 7 i 25). 5. Każdy Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości /Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego oceniany jest przez 2 osoby wylosowane przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego spośród Członków- Ekspertów, powołanych na dane posiedzenie. 6. W przypadku Wniosków złożonych przez Uczestników Projektu, planujących założyć spółkę cywilną/spółdzielnię socjalną, oceny dokonuje ta sama para Członków- Ekspertów. 7. Do obowiązków Członków- Ekspertów należy m.in.: dokonanie elektronicznej weryfikacji adresów planowanych działalności gospodarczych (w celu sprawdzenia, czy nie istnieje pod danym adresem inna firma, o tożsamym PKD lub zbieżnym, prowadzona przez członka rodziny) 8. Każdemu Wnioskowi o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z kryteriami merytoryczno technicznymi. 9. Ocena poszczególnych kryteriów we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie dokonywana w skali od 1 do 5 w zgodzie z następującymi wskazaniami: 1=bardzo słabo zgodny, 2=słabo zgodny, 3=zasadniczo zgodny, 4=spójny, 5=zdecydowanie spójny. Następnie przyznane punkty odnośnie każdego z kryteriów mnożone są przez wskaźnik wagowy ustalony przy poszczególnych kryteriach w Karcie oceny merytorycznej wniosku. 10. Przy ocenie Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości priorytetowo (poprzez przyznanie dodatkowych punktów) traktowani będą Uczestnicy Projektu, którzy na dzień złożenia Wniosku są osobami bezrobotnymi( 1 pkt.), w tym długotrwale bezrobotnymi (1 pkt.), w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) 11. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoba długotrwale bezrobotna oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych zgodnie z ww. Ustawą. 12. Komisja Oceny Wniosków przyznaje także dodatkowe punkty w oparciu o opinię doradcy zawodowego (od 1 do 3 pkt.). 13. Każdy Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 14. Warunkiem niezbędnym otrzymania pozytywnej oceny i uzyskania wsparcia jest otrzymanie średniej oceny merytorycznej stanowiącej co najmniej 60% ogólnej sumy punktów oraz przynajmniej 60% punktów w poszczególnych kryteriach oceny (dotyczy Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 15. W przypadku rozbieżności wynoszących co najmniej 30 punktów pomiędzy ocenami dwóch Członków- Ekspertów Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60% punktów możliwych do uzyskania) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości poddawany jest dodatkowej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający wylosowany przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego. 16. W przypadku dokonywania oceny przez trzeciego Oceniającego ostateczną i wiążącą oceną jest średnia arytmetyczna z punktów przyznanych przez trzeciego Oceniającego i punktów przyznanych przez tego z dwóch Oceniających, którego ocena jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego Oceniającego. Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego Oceniającego, a liczbami punktów przyznanymi przez współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 6

7 każdego z dwóch Oceniających są jednakowe, ostateczną i wiążącą ocenę stanowi suma średniej arytmetycznej punktów ogółem za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego Oceniającego oraz z oceny tego z dwóch Oceniających, który przyznał Wnioskowi większą liczbę punktów. 17. Osoba oceniająca Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia wystawionej oceny końcowej, jak i ocen cząstkowych z poszczególnych części Wniosku zgodnie z pouczeniem zawartym w kartach oceny. 18. W przypadku oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego osoba oceniająca zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej uzasadnienia dokonanej oceny w oparciu o kryteria: cel i przedmiot udzielonego wsparcia pomostowego, wydatki kwalifikowane, intensywność pomocy de minimis, maksymalna wartość pomocy de minimis 19. Komisja dokonuje oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i może zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, że nie wszystkie wydatki wykazane we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosków o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego są kwalifikowalne. 20. Komisja może podjąć decyzję o: - przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, podstawowe, przedłużone wsparcie pomostowe, - negocjacji Wniosku, - odrzuceniu Wniosku. 21. Członkowie- Eksperci oceniający dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego proponują niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania (poprzez wspólnie wypracowane stanowisko) w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uznają za nieuzasadnione (np. za niezwiązane z przedsięwzięciem lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członkowie- Eksperci, przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania, powinni brać pod uwagę, czy po takiej zmianie przedsięwzięcie opisane we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego będzie nadal wykonalne i utrzyma swoje standardy jakościowe. 22. Członkowie Komisji, którzy oceniali dany Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania, a następnie zapisują ustalenia w Karcie oceny merytorycznej. 23. W przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia jednolitego stanowiska, Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego zostaje skierowany do opinii trzeciego członka Komisji, wybranego losowo spośród oceniających powołanych do KOW. Decyzję o ostatecznej kwocie dofinansowania podejmuje Przewodniczący KOW w oparciu o zbieżne stanowisko trzeciego oceniającego z jednym z dwóch oceniających. 24. KOW może skierować Wniosek do negocjacji, jeżeli na etapie rozpatrywania Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wykażą np. błędne założenia Uczestnika Projektu odnośnie wydatków kwalifikowanych. W ramach negocjacji Uczestnik Projektu ma prawo dokonania korekt w złożonym Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Ostateczną decyzję w sprawie wysokości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podejmuje w tym przypadku Beneficjent. 25. Wnioski w których podane są koszty niekwalifikowane nie podlegają negocjacjom w zakresie tych kosztów. W takim przypadku Komisja obniża ogólną kwotę dotacji o koszty niekwalifikowane. 26. W żadnym wypadku kwota dofinansowania zaproponowana przez Członka- Eksperta nie może przekroczyć kwoty, o którą ubiega się Uczestnik Projektu. 27. Oceniający może odrzucić (ocenić negatywnie) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego w przypadku, gdy podczas oceny stwierdzi, że planowana działalność gospodarcza jest wykluczona z uzyskania pomocy de minimis lub dostrzeże inne naruszenia zasad i przepisów uniemożliwiające udzielenie środków współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 7

8 finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Oceniający odnotowuje ten fakt w Karcie oceny merytorycznej oraz w Protokole z posiedzenia i prac Komisji. 28. Dokonanie oceny na Karcie oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości/ Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego Członek- Ekspert Komisji potwierdza własnoręcznym podpisem. Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego zatwierdza kartę oceny własnoręcznym podpisem. 29. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego sporządza i zatwierdza listę Wniosków uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów oraz wskazuje Wnioski, które są rekomendowane do otrzymania wsparcia finansowego (wnioski, które otrzymały co najmniej 60% punktów z ogólnej sumy punktów, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyskały przynajmniej 60% punktów) w ramach dostępnych środków na dany rodzaj wsparcia określonych we wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjenta. 30. Komisja po dokonaniu oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządza: 1) listę rankingową Wniosków ocenionych pozytywnie, z wyłonieniem Wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego i nierekomendowanych (ze względu na wyczerpanie 85% limitu środków); 2) listę rankingową Wniosków ocenionych negatywnie, ze względu na nieosiągnięcie limitu 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem lub ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie pozostałych kryteriów ubiegania się o dofinansowanie. 31. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników Projektu uzyska taką samą ogólną liczbę punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej (zarówno w pierwszej ocenie jak też po odwołaniach) otrzymuje ten, który uzyskał kolejno wyższą liczbę punktów w następujących kryteriach: realność założeń, zgodność projektu ze zdefiniowanymi potrzebami, efektywność kosztowa, potencjał wnioskodawcy. 32. W sytuacji, gdy dwóch lub więcej Uczestników Projektu uzyska identyczną liczbę punktów w ramach każdego kryterium, miejsce na liście rankingowej zostanie ustalone w wyniku komisyjnego losowania, w którym będą uczestniczyć Przewodniczący Komisji / Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i 2 Członków- Ekspertów Komisji Oceny Wniosków. 33. Wyniki przeprowadzonej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w formie list rankingowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu po dokonaniu oceny wszystkich Wniosków. Na każdej liście rankingowej znajdą się Wnioski, uszeregowane od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów. Uczestnicy Projektu, którym zostanie przyznane wsparcie finansowe w ramach puli środków zł (limit 85% z puli zł środków do wykorzystania w ramach listy podstawowej) będą mogli rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej i podpisać Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Pozostała pula środków na dotacje zł (15% pozostałego limitu środków) zostanie przyznana po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. 34. Beneficjent wysyła za potwierdzeniem odbioru do wszystkich Uczestników projektu do 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny złożonych Wniosków, informację o wynikach oceny oraz wzywa osoby, które otrzymały środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do złożenia w określonym terminie załączników do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.(załącznik nr 8) 35. Beneficjent w przypadku powstania oszczędności w projekcie, po uzyskaniu zgody IW (IP II stopnia) może podjąć decyzję o zwiększeniu puli środków, o których mowa w ust Informacja o zwiększeniu puli środków zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji. 10 Procedura odwoławcza 1. Odwołanie mogą złożyć osoby, których Wnioski uzyskały negatywną ocenę lub nie uzyskały wsparcia z powodu wyczerpania 85% limitu środków, o których mowa w 9 ust Uczestnik Projektu, którego Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości został oceniony negatywnie przez KOW (nie otrzymał wsparcia) ma prawo, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 8

9 Komisji Oceny Wniosków (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Biura Projektu). 3. Za dzień doręczenia Uczestnikowi Projektu zawiadomienia z informacją o wynikach oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie uznawany dzień, w którym zostanie odebrana przesyłka polecona zawierająca pismo. W przypadku, gdy przesyłka polecona nie zostanie odebrana, za dzień otrzymania przez Uczestnika Projektu zawiadomienia zostanie uznana data wystawienia przez pocztę drugiego awizo. 4. Komisja w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia odwołania przez Uczestnika Projektu, dokonuje powtórnej oceny Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,, przy czym każdy Wniosek oceniany jest przez 2 osoby i nie mogą to być te same osoby, które oceniały go wcześniej. 5. Wynik powtórnej oceny merytorycznej co do zasady nie powinien być gorszy od wyniku oceny pierwszej, chyba że Oceniający stwierdzą występowanie istotnych powodów skutkujących obniżeniem punktacji, a które nie zostały zauważone podczas pierwszej oceny. 6. W terminie do 7 dni roboczych licząc od zakończenia powtórnej oceny, Komisja sporządza protokół z oceny i listy rankingowe, uwzględniające tylko odwołania. 7. Dofinansowanie uzyskają Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które zajmą pierwsze pozycje na liście rankingowej w ramach procedury odwoławczej i uzyskają liczbę punktów co najmniej równą ostatniemu wnioskowi z podstawowej listy rankingowej, któremu przyznano dofinansowanie, do wyczerpania 15% pozostałego limitu środków (tj. 15% z całkowitej puli środków planowanych do przyznania dotacji inwestycyjnych o których mowa w 9 ust. 34). 8. Beneficjent wysyła za potwierdzeniem odbioru do wszystkich Uczestników projektu do 5 dni roboczych od dnia dokonania ponownej oceny Wniosków, informację o wynikach oceny oraz wzywa osoby, którym przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości do złożenia w określonym terminie załączników do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.(załącznik nr 8) 9. W sytuacji niewykorzystania puli środków po rozpatrzeniu procedury odwoławczej (z 15% puli środków) Beneficjent może decyzją przyznać wsparcie finansowe kolejnym osobom z listy podstawowej lub z listy po odwołaniach (biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych przez Wniosek podczas oceny merytorycznej ). Decyzja Beneficjenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu w terminie do 3 dni roboczych od dnia podjęcia tej decyzji. 10. Procedura odwoławcza nie dotyczy Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 11 Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków 1. Protokół z posiedzenia Komisji wraz ze wszystkimi załącznikami oraz Wnioskami Uczestników Projektu o przyznanie wsparcia finansowego, przechowuje Beneficjent. ( Załącznik nr 9) 2. Z przeprowadzonych czynności dokonania oceny sporządza się protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków, który zawiera co najmniej: określenie terminu i miejsca posiedzenia; dokument potwierdzający powołanie przez Beneficjenta Komisji Oceny Wniosków w określonym składzie wraz z podpisaną listą obecności członków Komisji; deklaracje poufności podpisane przez członków Komisji i deklaracje poufności w przypadku Obserwatora/ów jeśli uczestniczył/li w posiedzeniu; upoważnienie Zastępcy Przewodniczącego Komisji w przypadku, gdy Przewodniczący wyznaczył Zastępcę; informację o kwocie przeznaczonej na udzielenie wsparcia finansowego; Karty oceny merytorycznej Wniosków wypełnione i podpisane przez Członków- Ekspertów Komisji, którzy przeprowadzali ocenę Wniosków; Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem Członków- Ekspertów Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, podpisaną przez Przewodniczącego/ Zastępcę Przewodniczącego, ze wskazaniem wniosków wyłonionych do otrzymania wsparcia finansowego; Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocenionych w ramach procedury odwoławczej wraz ze wskazaniem Członków-Ekspertów Komisji, którzy je ocenili, ocenami poszczególnych Członków Komisji i średnią oceną ostateczną projektu, uszeregowanych w kolejności malejącej od największej liczby uzyskanych punktów, uwzględniającą rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, podpisaną przez Przewodniczącego/ Zastępcę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 9

10 Przewodniczącego, ze wskazaniem wszystkich Wniosków wyłonionych do przyznania wsparcia finansowego (Złącznik nr 10) Listę rankingową Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego wraz ze wskazaniem członków Komisji, którzy podjęli decyzję (TAK/NIE),, w sprawie udzielenia wsparcia podpisaną przez Przewodniczącego /Zastępcę Przewodniczącego ( Załącznik nr 11); inne istotne dokumenty. 3. Wymagania wskazane w ust. 2 mają zastosowanie także w do protokołu sporządzanego z prac Komisji dla powtórnej oceny dokonywanej w ramach procedury odwoławczej. ROZDZIAŁ 3 12 Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskanie wpisu umożliwi podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji. 3. Przed podpisaniem Umowy, w przypadku konieczności dokonania zmian we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia jego zaktualizowanej wersji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania od Beneficjenta pisma w tej sprawie. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie tratowane jest jako rezygnacja Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 4. Po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów w Biurze Projektu, Beneficjent podpisuje z Uczestnikiem projektu Umowę o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków oraz stanowi podstawę wypłacenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Podpisanie Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości odbywa się w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia zawiadomienia Uczestnika projektu o pozytywnej decyzji w sprawie przyznania środków finansowych. 5. Umowa jest podpisywania obustronnie w dwóch egzemplarzach w siedzibie Biura Projektu lub korespondencyjnie (Umowa jest przekazywana Uczestnikowi Projektu w celu podpisania, a następnie oba egzemplarze są przekazywane do Biura Projektu w celu jej podpisania przez osobę upoważnioną). Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisana przez obie strony. 6. W celu zabezpieczenia dotrzymania warunków Umowy Uczestnik Projektu zobowiązany jest wystawić weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na wartość otrzymanego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. (Załącznik nr 12) 7. Jeżeli Uczestnik Projektu pozostaje w związku małżeńskim w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, wymagane jest poręczenie wekslowe współmałżonka lub jego zgoda na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego dokonana w formie pisemnej, w Biurze Projektu w obecności upoważnionego pracownika. Rozdzielność majątkowa wymaga udokumentowania. 8. Beneficjent w dniu zawarcia Umowy z Uczestnikiem Projektu zobowiązany jest wydać zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174). (Załącznik nr 13) 9. Do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy dołączyć następujące dokumenty: kopię nadania numeru REGON Informację o numerze rachunku bankowego (Załącznik nr 14) Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia (w przypadku wspólności majątkowej) (Załącznik nr 15) Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 31) 10. Uczestnik Projektu, który podpisze Umowę, zobowiązany jest do: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 10

11 a) korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i zadań; b) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; c) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy; prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 10. Wydatkowanie środków finansowych odbywa się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, zatwierdzonym przez Beneficjenta od dnia otrzymania środków do dnia zakończenia wydatkowania wskazanego w Umowie. Dokładny termin wydatkowania środków określony zostanie w Umowie. 11. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są w formie zaliczki pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na ten cel na rachunku Beneficjenta utworzonym na potrzeby realizacji Projektu na rachunek Beneficjenta Pomocy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. 12. W przypadku braku środków na rachunku Beneficjenta, Beneficjent Pomocy, mimo podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, ponosi wydatki z własnych środków. Wydatki zostaną zrefundowane w momencie zasilenia konta Projektu. 13. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości przyznawane są przez Beneficjenta jednorazowo na konto podane w Załączniku do Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 15. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik Projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 16. Przedsiębiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub opóźnić realizację inwestycji. 17. Dokument stanowiący zabezpieczenie Umowy zostanie Beneficjentowi Pomocy zwrócony na jego pisemny wniosek, złożony osobiście w Biurze Projektu, po całkowitym rozliczeniu przez Beneficjenta udzielonego wsparcia finansowego oraz nie szybciej niż przed upływem terminu 12 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej określonej we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (lub daty zarejestrowania w KRS) i obowiązkowym potwierdzeniu tego faktu dokumentami (odpowiednie zaświadczenia Urzędu Skarbowego, ZUS) w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (niezależnie od okresu realizacji projektu). 18. W przypadku niezłożenia do Biura Projektu pisemnego wniosku o zwrot weksla stanowiącego zabezpieczenie Umowy w ww. terminie, zostanie on zniszczony Komisyjnie, w obecności powołanych osób. 13 Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust Zmiany dotyczące Biznesplanu/ Harmonogramu rzeczowo finansowego, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wymagają zgody Beneficjenta. Beneficjent pisemnie informuje przedsiębiorcę o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian w terminie 15 dni roboczych. 3. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji do wysokości nie przekraczającej 5 % zakładanych pierwotnie wartości wydatków nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 4. Zmiany treści dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Umowy nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta Harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji w wysokości przekraczającej 5 % zakładanych pierwotnie wartości wydatków, wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 11

12 6. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej. 7. Termin zakończenia wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości może zostać przedłużony pisemnym aneksem do Umowy na uzasadniony wniosek Przedsiębiorcy, złożony Beneficjentowi nie później, niż w terminie 15 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków. 8. Każda zmiana, która wpływa na harmonogram rzeczowo-finansowy powoduje konieczność dostarczenia jego zaktualizowanej wersji do Biura Projektu. ROZDZIAŁ 4 14 Rozliczanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1. Rozliczenie kosztów musi nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 2. Rozliczenie środków uzyskanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości następuje poprzez złożenie w Biurze Projektu: szczegółowego Zestawienia towarów i/lub usług, zakupionych w ramach projektu (Załącznik nr 16) Zestawienia używanych środków trwałych zakupionych w ramach projektu oraz kopie deklaracji/ oświadczeń sprzedawców o pochodzeniu używanych środków trwałych (Załącznik nr 17) Zestawienia zawartych umów kupna- sprzedaży (Załącznik nr 18) Uwaga!!! Beneficjent Pomocy jest zobligowany do ubezpieczenia zakupionego w ramach dotacji sprzętu/maszyn/urządzeń. W przypadku kradzieży sprzętu lub jego nieposiadania z innych powodów niezależnych od Beneficjenta pomocy, Beneficjent pomocy jest zobowiązany do ich ponownego zakupu z własnych środków finansowych lub odszkodowania Beneficjent Pomocy powinien posiadać sprzęt i wyposażenie zakupione z otrzymanych środków i wykazane w Zestawieniu towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości. W przypadku, gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, że Beneficjent Pomocy nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w celu dalszej sprzedaży (środki obrotowe), powinien wykazać on przychód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 4. Rozliczenie poniesionych wydatków na rozwój przedsiębiorczości, o których mowa wyżej Beneficjent Pomocy musi dostarczyć do Biura Projektu najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji określonej w Umowie o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 5. Beneficjent Pomocy, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) ma obowiązek dokonania zwrotu całości otrzymanych środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni/spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej albo naruszone zostały inne warunki (w tym m.in. niezłożenie korekty rozliczenia otrzymanych środków na rozwój przedsiębiorczości w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta). 6. Beneficjent Pomocy jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, a nie poszczególnych wydatków (środki przekazane Beneficjentowi Pomocy nie podlegają rozliczeniu na podstawie faktur/rachunków). 7. Beneficjent, mając na względzie celowość wydawania środków publicznych, może wymagać od Beneficjenta Pomocy przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, w celu stwierdzenia, czy wydane środki przyczyniły się do osiągnięcia założonego celu. 8. Beneficjenci Pomocy nie mogą zbyć środków trwałych zakupionych za środki otrzymanej dotacji przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 9. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których zbycie środków trwałych zakupionych za środki otrzymanej dotacji może w znacznym stopniu wpłynąć na rozwój działalności gospodarczej, Beneficjent Pomocy musi wskazać nowy wariant wykorzystania środków finansowych, uzyskanych ze sprzedaży oraz otrzymać pisemną zgodę Beneficjenta na dokonanie zmiany i sprzedaży. 15 Czynności kontrolne i monitoringowe 1. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany poddać się kontroli i monitoringowi uprawnionych organów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz w zakresie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 12

13 rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej opisanej w Umowie. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przeprowadzona przez Beneficjenta w okresie 12 miesięcy (licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania przyznanych środków finansowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej spoczywa na Beneficjencie Projektu. Z przeprowadzonych wizyt sporządzany jest Protokół (Załącznik nr 19,20) 3. Podczas wizyty kontrolnej/ monitoringowej obowiązkiem Beneficjenta pomocy jest przedstawienie potwierdzenia opłacenia ostatniej składki ZUS. 4. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych/monitoringowych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że Przedsiębiorca: 1) nie prowadzi działalności gospodarczej, lub 2) wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, lub 3) pobrał całość albo część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, lub 4) nie posiada sprzętu, który wykazał w dokumentach przedstawionych do rozliczenia, zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta. 5. Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranej w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji do dnia zwrotu na konto Beneficjenta. 16 Rozliczenie podatku VAT 1. Beneficjenci Pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak, Beneficjent Pomocy ubiegający się o środki na rozwój przedsiębiorczości powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania założeń biznesplanu czy zamierza zarejestrować się jako podatnik podatku VAT, a następnie w momencie składania Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego musi zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Beneficjenci Pomocy zobowiązani są do przedstawienia Beneficjentowi informacji dotyczącej przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, zgodnie z poniższymi zasadami: Beneficjent Pomocy, który (zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta pomocy o kwalifikowalności podatku VAT ) oświadczył brak możliwości odzyskania podatku VAT oraz oświadczył, iż jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, ale nie może odzyskać/nie ubiegał się/nie będzie się ubiegał o odzyskanie podatku VAT, zobowiązany jest do złożenia: Oświadczenia Beneficjenta Pomocy o nieodzyskiwaniu podatku VAT (Załącznik nr 21) Beneficjent Pomocy, który jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do złożenia w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej- Rozliczenia potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przy czym środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nie muszą bezpośrednio pochodzić ze zwrotu podatku VAT). (Załączniki nr 22) 3. Rozliczenie podatku VAT w ramach dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego można złożyć dopiero po zakończeniu wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. 4. W przypadku otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego, rozliczenie podatku VAT (tylko z tego wsparcia) należy przedłożyć najpóźniej do 3 tygodni od dnia zakończenia dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej. ROZDZIAŁ 5 17 Wsparcie pomostowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 13

14 1. Podstawowe/przedłużone finansowe wsparcie pomostowe jest wsparciem dla tych Beneficjentów Pomocy, którzy pomyślnie zakończyli udział w module szkoleniowo-doradczym i założyli działalność gospodarczą w ramach Projektu na którą otrzymali dotację z projektu. 2. W ramach Projektu Beneficjent Pomocy może uzyskać podstawowe wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 800,00 PLN, przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Uwaga!!! Do wydatków kwalifikowanych w ramach finansowego wsparcia pomostowego zaliczają się tylko: koszty ZUS, w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne), koszty administracyjne: opłata za czynsz (tylko w przypadku posiadania umowy czynszu/wynajmu/dzierżawy), opłaty za wynajem lub dzierżawę (tylko w przypadku posiadania umowy wynajmu lub dzierżawy) pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń, koszty eksploatacji pomieszczeń: opłata za energię elektryczną, gazową, opłata za ogrzewanie energią cieplną, opłata za wodę i ścieki, koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych: koszty przesyłek pocztowych, koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, zakup znaczków pocztowych, koszty abonamentu telefonicznego i rozmów, koszt opłat za użytkowanie łącza internetowego, koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmy), koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, koszty usług prawnych. Uwaga!!! W przypadku osób, które prowadząc działalność gospodarczą będą ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ze środków otrzymanych w ramach wsparcia pomostowego mogą one opłacić składkę ubezpieczenia KRUS tylko w części wynikającej z podwyższenia tej składki z racji prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie składanego przez Beneficjenta Pomocy Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 23) wraz z załącznikami: - Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o kwalifikowalności podatku VAT (Załącznik nr 24) - kopia dokumentu poświadczającego fakt zarejestrowania z ZUS (ZUA,ZUS, ZFA/ZPA), KRUS 4. Tryb składania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. a) Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia pomostowego musi wypełnić Wniosek o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami, b) Wniosek o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze Projektu. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu do właściwego Biura Projektu. c) Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć do Biura Projektu w 2 egzemplarzach, w terminie określonym na stronie internetowej Projektu 5. Beneficjent Pomocy może zostać dodatkowo poinformowany o terminie złożenia ww. Wniosku osobiście lub w drodze przesłania informacji za pomocą poczty , na adres wskazany w złożonych dokumentach rekrutacyjnych/deklaracji uczestnictwa w projekcie. 6. Niezłożenie Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia finansowego w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie wsparcia pomostowego z zastrzeżeniem ust Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, zgonu bliskiej osoby umożliwione zostanie dostarczenie dokumentów po wyznaczonym uprzednio terminie. Decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Beneficjent. 8. Ocena formalna Wniosku o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego dokonywana jest przez Beneficjenta przy pomocy Karty oceny formalnej. 9. W przypadku niespełnienia kryterium formalnego Wniosek zostaje odrzucony oraz następuje usunięcie Beneficjenta pomocy z listy osób ubiegających się o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego. 10. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonych dokumentach, Beneficjent Pomocy może zostać współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 14

15 zobowiązany do złożenia poprawionej/zaktualizowanej wersji Wniosku w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o konieczności dokonania korekty. Niedostarczenie zaktualizowanych dokumentów w powyższym terminie tratowane będzie jako rezygnacja Beneficjenta pomocy z ubiegania się o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. 11. Do uchybień podlegających poprawie/uzupełnieniu należy: złożenie Wniosku (w tym również załączników) w jednym egzemplarzu, brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu Wniosku, brak podpisu na Wniosku (w tym również na załączniku), niewypełnienie któregokolwiek z pól Wniosku. 12. Pozytywnie zweryfikowany Wniosek pod względem formalnym podlega ocenie merytorycznej w ramach posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w oparciu o Kartę oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 25) 13. Po dokonaniu oceny Komisja rekomenduje/ nie rekomenduje przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, uzasadniając swoją decyzję na piśmie w oparciu o kryteria: cel i przedmiot udzielonego wsparcia pomostowego, wydatki kwalifikowane, intensywność pomocy de minimis, maksymalna wartość pomocy de minimis 14. Lista osób, którym zostało przyznane wsparcie pomostowe zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu Beneficjent wysyła za potwierdzeniem odbioru do wszystkich Beneficjentów Pomocy do 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny złożonych wniosków, informację o wynikach oceny oraz wzywa osoby, które otrzymały środki finansowe na wsparcie pomostowe do podpisania w określonym terminie Umowy o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. 16. Środki finansowe na wsparcie pomostowe będą wypłacane na podstawie Umowy o przyznanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 26, 28), zwanej dalej Umową, zawartej pomiędzy Beneficjentem, a Beneficjentem Pomocy. Umowa powinna zostać podpisana nie później niż w ciągu 15 dni roboczych po dniu, w którym Beneficjent Pomocy otrzymał informację o przyznaniu wsparcia pomostowego. Przekroczenie terminu podpisania Umowy jest równoznaczne z rezygnacją Beneficjenta Pomocy z otrzymania środków na wsparcie pomostowe. 17. W dniu podpisania Umowy Beneficjent sporządza i wydaje Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 18. Umowa jest podpisywania obustronnie w dwóch egzemplarzach w siedzibie Biura Projektu lub korespondencyjnie (Umowa jest przekazywana Beneficjentowi pomocy w celu podpisania, a następnie oba egzemplarze są przekazywane do Biura Projektu w celu jej podpisania przez osobę upoważnioną). Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisana przez obie strony. 19. Beneficjent Pomocy wydatkuje wsparcie pomostowe zgodnie katalogiem wydatków przedstawionym we Wniosku o udzielenie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego. W przypadku powstania oszczędności, Beneficjent Pomocy wydatkuje je zgodnie z katalogiem wydatków określonym w niniejszym Regulaminie. 20. Tylko przed wypłatą drugiej transzy podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent Pomocy musi dostarczyć Beneficjentowi potwierdzenie opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pozostałe transze wsparcia pomostowego wypłacane będą systematycznie bez konieczności dokumentowania opłacenia składek ZUS. 18 Przedłużone wsparcie pomostowe W projekcie zaplanowano udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego na kolejne 6 miesięcy, (12 miesięcy łącznie z podstawowym wsparciem pomostowym) ale tylko w przypadku jeśli nie zostanie wyczerpana w ramach projektu pula środków przeznaczonych na podstawowe wsparcie pomostowe Ponadto warunkiem udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego na okres pełnych 6 miesięcy jest złożenie Wniosku najpóźniej do 28 lutego 2015 r. Przy złożeniu wniosku po tym terminie możliwe będzie przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego na krótszy okres, tj do dnia r. 1. Przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane w sytuacji zagrożenia utrzymania płynności finansowej i trwałości realizowanego przedsięwzięcia, tj: a) działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 15

16 b) przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacją działalności gospodarczej, c) w czasie prowadzenia działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywalne okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej. 2. Przedłużone wsparcie pomostowe obejmuje pomoc kapitałową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż 800 zł w comiesięcznych transzach przez okres do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 3. Beneficjent Pomocy składa Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 27) w ostatnim miesiącu, za który przysługuje mu podstawowe wsparcie pomostowe. Niemożliwe jest złożenie Wniosku w późniejszym terminie. 4. Jeśli KOW na etapie oceny Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego stwierdzi, że Beneficjent Pomocy znajduje się w sytuacji, która nie zagraża utrzymaniu płynności finansowej i trwałości przedsięwzięcia, może Wniosek odrzucić. 5. Umowa może zostać podpisana po przedstawieniu przez Beneficjenta Pomocy zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. ROZDZIAŁ 6 19 Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy Projektu/Beneficjenci Pomocy zobowiązani są do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie i w Umowach zawartych w ramach Projektu. 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Beneficjentów Pomocy należy do Beneficjenta. 3. Beneficjent może dokonać zmian w Regulaminie po zaakceptowaniu propozycji tych zmian przez IP II stopnia. Lista załączników: 1. Wzór deklaracji Sprzedającego o pochodzeniu używanego środka trwałego. 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 4. Karta oceny formalnej Wniosku. 5. Deklaracja poufności dla osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków 6. Lista obecności na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków 7. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; 8. Wzór Umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 9. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków. 10. Lista rankingowa Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z podziałem na pary oceniających 11. Lista rankingowa Wniosków o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego z podziałem na pary oceniających. 12. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 13. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis. 14. Informacja o numerze rachunku bankowego. 15. Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy i wniesienie zabezpieczenia. 16. Zestawienia towarów/usług zakupionych w ramach projektu 17. Zestawienie używanych środków trwałych 18. Zestawienie zawartych umów kupna-sprzedaży 19. Protokół z kontroli Beneficjenta Pomocy 20. Protokół z wizyty monitorującej Beneficjenta Pomocy 21. Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o nieodzyskiwaniu podatku VAT. 22. Rozliczenie podatku VAT 23. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 24. Oświadczenie Beneficjenta Pomocy o kwalifikowalności podatku VAT 25. Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie podstawowego / przedłużonego wsparcia pomostowego; 26. Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego 27. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 28. Wzór Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 29. Lista Wniosków przekazanych do oceny merytorycznej 30. Listy rankingowe Wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości ocenionych pozytywnie i negatywnie. 31. Oświadczenie aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 16

17 . Data i podpis współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 17

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 16. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projekt Własna firma moja droga do integracji zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów ostatecznych/beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

1 Organizacja i tryb pracy KOW. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków ZAŁACZNIK NR 18 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA Regulamin pracy Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr./ 2017 r. Prezydenta Miasta Konina z dnia Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie dotacja czeka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1.

Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Załącznik nr 8.19 Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

WND-POKL /13

WND-POKL /13 Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podlaskim Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków

2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie środków finansowych na założenie/ zatrudnienie w spółdzielni socjalnej/wsparcia pomostowego 1 w ramach Poddziałania 7.2.2

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW

w ramach projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska 1 Organizacja i tryb pracy KOW Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Regulamin Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Załącznik nr 6: Regulamin Komisji Oceny Wniosków Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy/beneficjentów ostatecznych o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Recepta na zwolnienie POKL.08.01.02-14-072/13 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie Komisji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu KOLUMBOWIE BIZNESU realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu. Własna firma przepustką do świata biznesu Wzór Regulaminu Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów projektu Własna firma przepustką do świata biznesu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1

Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 Załącznik nr 11. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulaminu Komisji Oceny Wniosków uczestników projektu ubiegających się o otrzymanie wsparcia finansowego 1 w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą nr projektu RPMP /16 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Ul. Orkana 16b; Rabka-Zdrój Załącznik do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie Regulaminu Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych

1 Postanowienia ogólne. 2 Przewodniczący Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Działania 6.2 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia Ogólne

2 Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu:,,własna firma Twoją przyszłością szkolenia, doradztwo i wsparcie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW Załącznik nr 3.7 do Regulaminu Projektu REGULAMIN KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW dot. przyznania środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w projekcie systemowym pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW SEKTORA OŚWIATY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY realizowanym

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 18 Regulaminu Komisji Oceny 1. Wzór Regulaminu Komisji Oceny Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI w ramach projektu pn.: ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-045/12-00) realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego finansowego wsparcia pomostowego Projekt Stołeczne Centrum Kariery realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.02-14-195/13-00., zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej oraz podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Spółdzielnie dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Drogowskaz na przedsiębiorczość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 16 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie przedłużonego wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5. Regulamin Komisji Oceny Wniosków Uczestników projektu o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o przyznanie wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 7 do Regulaminu Projektu Złota 30tka Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Spółdzielnie socjalne nowej ery jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej, - o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, - o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Dojrzały biznes jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu MÓJ SZEF TO JA realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW. o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego WYTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia pomostowego w projekcie pt. WŁASNY BIZNES realizowanym w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCII I. Informacje podstawowe. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Projekt Kobieta w biznesie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulaminu Komisji Oceny Wniosków złoŝonych przez Beneficjentów Pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Od pomysłu do sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Strona1 Załącznik nr 14 do Regulaminu REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY W NOWYCH LUB ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na zakładanie działalności gospodarczej w projekcie UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Strona1 Projekt Przedsiębiorczość jest kobieca realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JAROSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 1. Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Beneficjentów pomocy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Wykaz skrótów uŝytych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego. zawarta dnia Załącznik nr 19 Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego zawarta dnia w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie miejsc pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe!

Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Własna firma to możliwe! realizowanego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi

Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Grudziądzka Firmolandia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW SKŁ ADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. GRUDZIĄ DZKA FIRMOLANDIA wdraż anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 z 8 Projekt Młodzi z potencjałem współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Firmę Doradczo Szkoleniową Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe Regulamin Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu Kierunek BIZNES! Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli i monitoringu

Zasady kontroli i monitoringu Zasady kontroli i monitoringu w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I Dotacje i wsparcie pomostowe PO KL 7.2.2 W ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap I przewiduje

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego

Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Załącznik nr 19 zawarta w.. dnia, pomiędzy Umowa nr.. o przyznanie wsparcia pomostowego Janem Lutka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą JAN LUTKA AKTUALNAJ z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna

Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna Procedura rekrutacyjna ścieżka dotacyjna 1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 1) Złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami 2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą Załącznik Nr 6 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma Twoją szansą realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo