REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA NOWA ERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA NOWA ERA"

Transkrypt

1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYDAWNICTWA NOWA ERA 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Nowa Era określa prawa i obowiązki Sklepu (zdefiniowanego poniżej) oraz zasady i warunki techniczne dokonywania zakupu Produktów cyfrowych za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o numerze REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości. 3. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia. Przed złożeniem zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. 4. Kontakt z Administratorem Sklepu może nastąpić korespondencyjnie na adres wskazany w 12 lub pocztą na adres: 5. Usługi Sklepu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U poz. 1422). 6. Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych zgodnie z Formularzem za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem 7. Regulamin jest udostępniany Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem w formie umożliwiającej jego pobranie, wydrukowanie i utrwalenie. 2. DEFINICJE Poniższym pojęciom użytym w dalszej części Regulaminu nadano następujące znaczenie: Administrator Usługodawca. Aplikacja aplikacja mobilna Rebel.to. Formularz rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Usługodawcę, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem za pomocą którego Klient bez jednoczesnej obecności stron dokonuje zamówienia a Usługodawca dokonuje Sprzedaży Produktu cyfrowego. Jest to wyłączna forma składania zamówień. Klient pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła zamówienia za pomocą Formularza w celu dokonania zakup Produktu cyfrowego w Sklepie. Kod dostępu otrzymany przez Klienta na podany w Formularzu adres jednorazowy ciąg znaków umożliwiający mu autoryzowany dostęp do wybranego i dostępnego w Sklepie Produktu cyfrowego, nadany zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Konsument osoba fizyczna w rozumieniu art kodeksu cywilnego. Produkt cyfrowy dostarczany w formie cyfrowej zestaw treści w postaci pytań i odpowiedzi, możliwy do odczytania wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym (mbilnym), pozwalający Klientowi na utrwalenie wiedzy w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dostępnym za pośrednictwem Sklepu. Regulamin niniejszy regulamin Sklepu.

2 Sklep sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę, za pośrednictwem witryny internetowej dostępnej pod adresem Sprzedaż Produktu cyfrowego odpłatne udostępnienie Produktu cyfrowego przez Usługodawcę Klientowi przy użyciu jednorazowego Kodu dostępu, umożliwiające korzystanie mu z Produktu cyfrowego, realizowane za pośrednictwem własnych systemów informatycznych lub za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego na zasadach określonych w Regulaminie. Usługodawca podmiot o którym mowa w pkt. 1.2 Regulaminu. Umowa umowa o treści zgodnej z Regulaminem, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem. 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 1. Warunkiem nabycia Produktu cyfrowego jest posiadanie przez Klienta Aplikacji wraz z aktywnym w niej kontem. 2. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkt cyfrowy spośród dostępnych w Sklepie, wypełnia Formularz, składa wymagane oświadczenia oraz akceptuje Regulamin. Klient zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza. 3. Przez fakt przesłania Formularza osoba składająca zamówienie oświadcza, że: a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, b) jest uprawniona do zawarcia Umowy, c) podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, d) zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 4. W przypadku wyboru kilku Produktów cyfrowych Klient może złożyć zamówienie za pomocą jednego Formularza. 5. Zamówienia można składać przez całą dobę przez cały rok kalendarzowy. 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną (na podany w Formularzu adres ) automatyczną odpowiedź potwierdzającą złożenie zamówienia zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych warunków zamówienia oraz, w przypadku Konsumenta, formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży. 7. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient zostanie odesłany poza Sklep do systemu płatności elektronicznej PayU, który jest wyłącznym sposobem dokonywania płatności za Sprzedaż Produktu cyfrowego. Usługa obsługi płatności świadczona jest przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty. 8. Nieotrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie to nie mogło zostać przyjęte do realizacji. 9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia zamówienia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 10. Usługodawca nie udziela gwarancji na Produkt cyfrowy. 4. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA 1. Klient po złożeniu zamówienia może wprowadzić w nim zmiany lub anulować złożone zamówienie nie później niż następnego dnia po złożeniu zamówienia. 2. Wprowadzenie zmian w złożonym zamówieniu lub anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest pod adresem

3 3. Złożone zamówienie w przypadku niedokonania zapłaty poprzez system PayU jest automatycznie anulowane. Anulowane zamówienie uważa się za niezłożone. 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Dostawa zamówionego Produktu cyfrowego realizowana jest przez jednorazowe udostępnienie Kodu dostępu, przesłanego na adres mailowy wskazany w Formularzu, umożliwiającego Klientowi korzystanie z Produktu cyfrowego za pomocą Aplikacji zainstalowanej na posiadanym urządzeniu mobilnym, przy pomocy którego Klient będzie korzystał z Produktu cyfrowego. 2. Kod dostępu jest aktywny przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia wysłania na adres mailowy Klienta wskazany w Formularzu (aktywacji). Po tym okresie Kodo dostępu wygasa a Klient traci możliwość korzystania z wybranego Produktu cyfrowego. 3. Czas realizacji zamówienia (przesłanie Kodów dostępu na wybrane w Formularzu Produkty cyfrowe) wynosi 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania płatności przez Klienta poprzez system płatności PayU. 4. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. 5. W przypadku wskazania w Formularzu błędnego adresu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Kodu dostępu i poniesione w związku z tym przez Klienta koszty zakupu. 6. ZAWARCIE UMOWY 1. Wysłany przez Klienta Formularz stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu cyfrowego z Usługodawcą, zgodnie z treścią Regulaminu. 2. Z chwilą otrzymania na adres Klienta wskazany w Formularzu Kodu dostępu następuje zawarcie Umowy. 3. Umowa zawierana jest w języku polskim. 4. Umowa może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy zawartej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia Umowy przez przedstawiciela ustawowego tych osób. 5. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy w przypadku podania błędnego, fałszywego lub tymczasowego adresu e mail lub też nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy danych wymaganych w Formularzu. 6. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od momentu zawarcia. Po tym, okresie ulega rozwiązaniu. 7. PŁATNOŚCI 1. Klient dokonuje zapłaty należności za wybrany Produkt cyfrowy poprzez system płatności elektronicznej zapewniony przez Usługodawcę. 2. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem firmy PayU S.A. 3. Płatność zostaje wykonana z chwilą uznania rachunku Usługodawcy. 4. Ceny wszystkich Produktów cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

4 5. Ceny wszystkich Produktów cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu są wiążące na dzień złożenia przez Klienta zamówienia. 6. Cena określona przy danym Produkcie cyfrowym w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty Klient będzie zobowiązany w związku ze sprzedażą mu tego Produktu cyfrowego oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem lub Sprzedaż Produktu cyfrowego. 8. OBOWIĄZKI KLIENTA 1. Klient jest zobowiązany do: a) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby spowodować uszkodzenie oprogramowania, z którego korzysta Sklep; b) korzystania z zakupionych Produktów cyfrowych w sposób zgodny z prawem. 2. Wszystkie elementy Sklepu, np. teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki (tez ich kompilacje) i oprogramowanie, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy i jego dostawców/ kooperantów i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Klient zobowiązuje się do niewprowadzania w Sklepie jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody Usługodawcy z zawartości Sklepu w inny sposób niż wynikający z Regulaminu. 3. Klient nie jest uprawniony do kopiowania oraz rozpowszechniania Produktów cyfrowych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego. 9. WARUNKI TECHNICZNE 1. Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia: a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronna komunikacje przez protokół HTTPS; b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; c) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 8.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 15.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej, Safari 5 lub nowszej; d) włączona obsługa Java Script oraz cookies; e) karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli. 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Produktu cyfrowego dodatkowo wymagają: a) posiadania urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu działającego w systemie operacyjnym Android w wersji 4.0 i wyższej lub ios w wersji 7.0 i wyższej b) zainstalowanej na urządzeniu mobilnym Aplikacji. 3. Instalacja Aplikacji niezbędnej do korzystania z Produktów cyfrowych jest przedmiotem odrębnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a dostawca Aplikacji. 4. Usługodawca zastrzega sobie zmiany wymogów technicznych w związku ze zmianami technologicznymi.

5 10. LICENCJE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Klient, który dokonuje zakupu Produktu cyfrowego, może utrwalić i odtwarzać Produkty cyfrowe przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia mobilnego na którym mam zainstalowaną Aplikację. 2. Zakup Produktu cyfrowego umożliwia korzystanie z Produktu cyfrowego wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. 3. Klient może odtwarzać pobrany Produkt cyfrowy w urządzeniach mobilnych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Produktu i dalszego udostępniania. 4. Klient nie jest uprawniony do: a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktu cyfrowego w rozumieniu Ustawy, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach, b) ingerowania w zawartość Produktu cyfrowego, c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Produktu cyfrowego, d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Produktu cyfrowego, e) oddawania w najem Produktu cyfrowego lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim, f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Produktu cyfrowego, g) udostępniania w jakikolwiek sposób Kodu dostępu odpłatnie lub nie odpłatnie. 5. Udostępnianie w Internecie zakupionych Produktów cyfrowych bez zgody Usługodawcy jest zabronione. 6. Wszystkie Produkty cyfrowe udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z po z n. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane, bez wyraźnej zgody Usługodawcy jest zabronione. 7. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Sklepu w całości lub we fragmentach, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Sklep w tym Formularza, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument i mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U poz. 827), Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu cyfrowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy wygasa. 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi powiadomić Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane poczta, faksem lub poczta elektroniczna ). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informacje dotycząca wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu cyfrowego nie przysługuje Klientowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda Klient przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Klienta przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia. 7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności. 8. Zwrot płatności zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 12. DANE KONTAKTOWE 1. Dane kontaktowe, pod którymi Klient może kontaktować się z Usługodawcą: a) Adres: Nowa Era Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146D, Warszawa, b) 2. Powyższy kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej ze Sprzedażą Produktu cyfrowego. 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres wskazany w 12 ust. 1 lit a) lub na adres poczty elektronicznej 3. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z: a) błędów lub pomyłek Klienta, b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych, c) działalności osób trzecich, za którą Usługodawca nie odpowiada. 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta wraz z adresem oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag. 5. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz Sprzedaży Produktów cyfrowych, w takim zakresie w jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć zgłaszane nieprawidłowości w możliwie najkrótszym terminie od zgłoszenia.

7 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 2. Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest Usługodawca. 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu Sprzedaży Produktów cyfrowych, Rozliczenia Umowy i rozpatrywania reklamacji. 4. Usługodawca zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres , adres zamieszkania. 5. Dane po uzyskaniu dodatkowej zgody mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach Usługodawcy. 6. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych. 7. Podanie danych osobowych Klientów jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy. 8. Usługodawca gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 9. Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Klientów osobom trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. 15. PLIKI COOKIES 1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniu mobilnym plików cookies. 2. Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies: a) pliki cookies, pozwalające na korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu. b) pliki cookies, pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu. 3. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może być niemożliwe. 4. Informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 roku, poz ), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2013 r. poz z późn. zm.)

8 2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem dotyczące Umowy w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu i poinformowania Klientów w wiadomości o zmianie Regulaminu. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU WZÓR FORMULARZA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)* Imię i nazwisko Konsumenta: Adres Konsumenta: Nowa Era Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146D, Warszawa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Nową Erą Sp. z o.o. poza jej siedzibą dotyczącej zamówienia nr, zawartej w dniu.. Jednocześnie proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy 1 : Nazwa banku:.. Numer rachunku:. Dane i adres właściciela rachunku:. Imię i nazwisko Konsumenta Podpis Konsumenta, tylko jeżeli Oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej Data 1 Jeżeli Klient nie zgadza się na zwrot w sposób, w który dokonał płatności

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk

Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk Regulamin prenumeraty czasopisma Świerszczyk 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia poprzez Formularz udostępniony na Portalu zawarcie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży usług edukacyjnych przez serwis internetowy www.erudio.com.pl należący do firmy ERUDIO Bartosz Zarębki z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru. Regulamin Księgarni Internetowej wydawnictwo-regis.pl Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH

REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego istniejącego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl 1 1. Celem Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl jest umożliwienie Użytkownikowi, będącemu Dłużnikiem Wierzyciela dostępu do funkcjonalności pozwalającej na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Definicje 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pozyczka-24.eu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FUNDACJI RADIA ZET 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu internetowego, dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia roku. 1. Postanowienia ogólne Poniższy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady i warunki realizacji zamówień złożonych od dnia 25.12.2014 roku 1. Postanowienia ogólne Sklep Internetowy działający pod adresem: www.paso-trading.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin )

Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin ) Regulamin usługi Bezpieczne Klucze świadczonej przez mysafety Sp. z o.o. (dalej zwany jako Regulamin ) 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Dane Zakładu Ubezpieczeń: Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zwane dalej TU INTER Polska Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy.

REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. GreenAgro Regulamin Regulamin Allegro Sklep 2. Zamówienia, transakcje, zawarcie umowy. REGULAMIN AUKCJI 1. Postanowienia ogólne. 1. Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom, nadaje się następujące znaczenie: 1) GreenAgro GreenAgro S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568) przy ul. Ligockiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep Internetowy www.stomadental.sklep.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego BIC Kids (dalej jako Regulamin) 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklep.bickids.com.pl (dalej jako Sklep/Sklep internetowy) prowadzony jest przez BIC Polska sp.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BiQL z 05.10.2016r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo