Kto może zostać apostołem? (13)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kto może zostać apostołem? (13)"

Transkrypt

1 Pozwalamy i zachęcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie, pod warunkiem, że nie zmienia się tekstu w żaden sposób i nie pobiera opłaty poza kosztem reprodukcji. Wszelkie wyjątki muszą być zatwierdzone przez autora i Zbór Ewangeliczny Agape w Poznaniu. Kto może zostać apostołem? (13) Ewangelia Marka 3:13-19 Piotr Słomski (Peter Slomski) Seria: Ewangelia Marka Dobra nowina o Jezusie 23 sierpnia, 2015 r. Czy są dzisiaj apostołowie? Podobno, rok 2001 wyznaczał początek Drugiej Epoki Apostolskiej. Takiego określenia używa C. Peter Wagner, popularny autor i charyzmatyk. Wierzy on, że na początku dwudziestego pierwszego wieku w Bożym planie odkupienia dokonała się przełomowa zmiana. Zasadniczo Wagner wierzy, że żyjemy w dniach powrotu apostołów. Wagner nazywa ten czas Nową Reformacją Apostolską. Historycznie określenie apostoł Piotr było zarezerwowane dla wyłącznie jednej osoby: Szymona Piotra, przywódcy dwunastu apostołów w szczególny sposób wybranych przez Jezusa. Ale w Nowej Reformacji Apostolskiej imię to jest teraz używane przez samego Petera Wagnera. Wagner zaczął uznawać siebie za apostoła w 1995 roku, kiedy dwie tak zwane prorokinie ogłosiły, że otrzymał namaszczenie apostolskie, a następnie zostało to potwierdzone przez tak zwane słowo prorockie w 1998 roku. Ruch Charyzmatyczny już wcześniej starał się ożywić urząd apostolski, kiedy na początku dwudziestego wieku rozpoczął się ruch zielonoświątkowy. W 1916 roku w Walii został utworzony Kościół Apostolski, a następnie w 1948 roku w Kanadzie ruch Późnego Deszczu twierdził, że w kościele zostali przywróceni apostołowie. Ale twierdzenie, że apostołowie są z nami, nie jest niczym nowym. W średniowieczu papiestwo rzymskokatolickie rozwinęło doktrynę sukcesji apostolskiej. Papieże mieli stanowić długą linię apostołów, rozpoczynającą się od Piotra. Dzisiejszy papież nadal twierdzi, że jako następca Piotra jest apostołem. Papież twierdzi, że ma najwyższy autorytet nad chrześcijanami i przeciwstawianie się mu jest przeciwstawianiem się Bogu. A Peter Wagner twierdzi, że każdy, kto się sprzeciwia jego nowemu ruchowi, znajduje się pod demonicznym wpływem. Czy jeśli nie wierzymy w dzisiejszych apostołów jesteśmy zdemonizowani i sprzeciwiamy się Bogu? Czy Peter Wagner jest apostołem? Czy papież jest apostołem? Ewangelia Marka 3:13-19 stanowi jeden z kluczowych fragmentów Biblii, który pomoże nam odpowiedzieć na pytanie: Czy są dzisiaj apostołowie? W rezultacie ten fragment pomoże nam odpowiedzieć na pytanie: Kto może zostać apostołem? Fragment ten pokaże nam, że istnieją przynajmniej cztery kryteria charakteryzujące apostoła: był on bezpośrednio wybrany przez Jezusa; był fizycznie z Jezusem; miał jako pierwszy głosić ewangelię po Jezusie; i otrzymał od Jezusa moc do czynienia znaków i cudów. Wybrany przez Jezusa Pierwszą cechą, którą dostrzegamy, jest to, iż apostoł był bezpośrednio wybrany przez Jezusa. Zwróć uwagę, co mówią wersety 13 i 14: I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu W naszym poprzednim kazaniu stwierdziliśmy, że wybranie dwunastu przez Jezusa było dla nas przykładem. Biblia bardzo jasno naucza, że Jezus wybiera ludzi, 1

2 aby byli chrześcijanami. List do Efezjan 1:4 mówi nam: W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (por. List do Rzymian 8:28; 2 do Tesaloniczan 2:13-14). Każdy z nas potrzebuje Bożego działania w nas, abyśmy zobaczyli nasz grzech i zwrócili się do Jezusa po zbawienie. Jednakże wskazaliśmy również, że wybór dwunastu był wyjątkowy. Było dwunastu apostołów powołanych, aby być z Jezusem, aby głosić oraz, aby uzdrawiać i wypędzać demony. Biblia jest bardzo jednoznaczna w tym, że Jezus spośród tych ludzi, których wybrał, aby byli chrześcijanami, bezpośrednio wybrał określone osoby, aby były apostołami. Przeczytajmy kilka innych biblijnych wersetów na poparcie tej prawdy. W Ewangelii Łukasza 6:13 czytamy: A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Jasne jest, że tych dwunastu nie było jedynie uczniami Jezusa, ale Jego apostołami. Zwróćmy się teraz do Dziejów Apostolskich 1:2: Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Wybranie apostołów było sprawą, której Jezus podjął się osobiście i bezpośrednio. Fakt, że niezbędne było, aby to Jezus wybrał apostoła, był również powodem dziwnego podejścia do zastąpienia Judasza Iskarioty w Dziejach Apostolskich 1: Ani Piotr, ani apostołowie nie podjęli się wybrania zastępcy na własną rękę. Wyznaczyli dwóch mężczyzn, o których wiedzieli, że spełniają pozostałe wymogi, aby być apostołem Chrystusa, modlili się, a następnie rzucili losy, aby określić, którego z tych dwóch wybrał Jezus. Zwróć uwagę, na co położony został nacisk w Dziejach Apostolskich 1:24-26: Potem modlili się tymi słowy: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść na miejsce swoje. I dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów. Ale co z Pawłem? On nie był jednym z dwunastu? Biblia nie twierdzi, że było jedynie dwunastu apostołów, ale naucza, że apostoł był bezpośrednio wybrany przez Jezusa. Dlatego w Liście do Galacjan 1:1 czytamy: Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. Zwróć uwagę na to, jak Paweł podkreśla, że został wybrany przez Samego Jezusa Chrystusa, a nie przez jakiegokolwiek człowieka lub grupę ludzi. Słowo apostoł pochodzi od czasownika posłać. Bycie apostołem Chrystusa oznacza bycie reprezentantem Chrystusa. Jeśli ktoś twierdzi, że jest apostołem, powinien udowodnić, że Jezus osobiście i bezpośrednio go wybrał. Według mnie jest to niemożliwe do udowodnienia teraz, kiedy jedynie Biblia jest doskonała i autorytatywna. Oczywiście, jeśli wierzymy, że dzisiaj istnieją prorocy, zdani jesteśmy na łaskę tego, co powiedzą. Jednakże, jeśli ufamy jedynie Biblii, jako doskonałemu Słowu Bożemu dla nas i dlatego będącej dla nas autorytetem, widzimy, że nie tylko apostoł był bezpośrednio wybierany przez Jezusa, ale możemy również przeczytać, kto dokładnie został bezpośrednio wybrany przez Jezusa. Będący fizycznie z Jezusem Drugą cechą apostoła było, że w pewien sposób był fizycznie z Jezusem. Zobaczmy, co mówi nam Ewangelia Marka 3:14: żeby z nim byli. Jezus był nie tylko Bogiem, ale również człowiekiem i w swojej ludzkiej naturze instynktownie pragnął towarzystwa innych. Bycie prawdziwie i w pełni człowiekiem oznacza bycie stworzonym do przyjaźni. Nigdy nie jest dobre dla człowieka, aby bezustannie był samotny (1 Księga Mojżeszowa 2:18). Ale Jezus pragnął, aby byli z nim nie tylko dla towarzystwa. Bycie z Nim było znakiem tego, że są apostołami, szczególnie wybranymi przez Niego i że On miał dla nich specjalną misję. Zastanówmy się raz jeszcze nad tym, jak został wybrany następca 2

3 Judasza. To Jezus go wybrał. Ale zanim Jezus go wybrał, apostołowie wyznaczyli dwóch mężczyzn. A skąd wiedzieli, których ludzi wyznaczyć? Dzieje Apostolskie 1:21-23 mówią nam: Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. I wskazali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, którego też nazywano Justem, i Macieja. Wyznaczyli dwóch mężczyzn, Justa i Macieja, z których Jezus miał wybrać jednego na apostoła. Kryterium było to, że taka osoba była z Jezusem i była świadkiem Jego zmartwychwstania. Już sam ten warunek powinien ostatecznie pokazać, że nie ma dzisiaj w Kościele apostołów. Żadna żyjąca obecnie osoba nie widziała na własne oczy wskrzeszonego, fizycznego Chrystusa. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że mieli wizję zmartwychwstałego Pana. Nawet gdyby była to prawda, nie tylko niemożliwa byłaby weryfikacja, ale takie twierdzenie nie spełnia kryterium apostolstwa. Apostoł musiał widzieć na własne oczy zmartwychwstałego Chrystusa w ciele. Nie ma tu mowy o wizji czy śnie. Ktoś może powiedzieć: A co z Pawłem na drodze do Damaszku? Ale Paweł nie widział wizji, ani nie miał snu. On widział zmartwychwstałego Chrystusa na własne oczy. W Dziejach Apostolskich 9:1-8 Paweł zarówno słyszał fizyczny głos, jak i widział fizyczne światło to światło było chwałą zmartwychwstałego Pana Jezusa. W 1 Liście do Koryntian 15:1-20 Paweł mówi nam, kto widział zmartwychwstałego, fizycznego Jezusa i w wersetach 7-9 tak to przedstawia: Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Paweł jednoznacznie wskazuje, że sposób, w jaki ukazał mu się zmartwychwstały Jezus, był taki sam, jak w przypadku pierwszych apostołów. Apostoł był kimś, kto w pewien fizyczny sposób był z Jezusem lub widział Jezusa. To stwierdza apostoł Jan na początku 1 Listu Jana 1:1-4: Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. Mamy tu apostoła piszącego do wierzących. Podkreśla on fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem. Cały ten nacisk kładziony na widzenie fizyczne jest istotny z następującego powodu: wizje i sny nawet rzeczywiste i prawdziwe nie kwalifikują do bycia apostołem Chrystusa. Konieczne było ujrzenie Jezusa fizycznie. Tym, co również dzisiaj uniemożliwia komukolwiek twierdzenie, że jest apostołem, jest to, iż Paweł był ostatnim z apostołów. Czy zwróciłeś uwagę na to, co powiedział on w 1 Liście do Koryntian 15:8-9? A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem Wyznaczenie Pawła na apostoła nie było normą. Nie widział on Chrystusa w trakcie Jego służby na ziemi, ale był ostatnią osobą, której osobiście i fizycznie ukazał się zmartwychwstały Chrystus. Nie będzie nikogo więcej. Nie może być więcej apostołów po Pawle. Nie może istnieć sukcesja apostolska. Paweł był ostatni. 3

4 Głoszący ewangelię po Jezusie Trzecim warunkiem bycia apostołem było, że miała to być osoba jako pierwsza głosząca ewangelię po Jezusie. Zwróć uwagę na to, co mówi zakończenie Ewangelii Marka 3:14: i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii. Oczywiście byli inni przed apostołami, a nawet przed Jezusem (tzn. kiedy był na ziemi), którzy głosili ewangelię. Jan Chrzciciel głosił ewangelię. Symeon w świątyni znał i ogłaszał ewangelię. Prorocy Starego Testamentu prorokowali o dobrej nowinie, która miała być objawiona w Mesjaszu. Ale ich ewangelia nie była kompletna. Posłuchaj uważnie tego, co apostoł Paweł napisał w Liście do Efezjan 3:1-5: Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom Czy widzisz? Prorocy przed Jezusem wyglądali przyjścia Zbawiciela, ale nie mieli pełnego obrazu ewangelii. Jednak apostołowie tak, jak i prorocy w Nowym Testamencie są w stanie głosić pełną ewangelię. Wyobraź sobie, że wchodzisz do galerii (może Muzeum Narodowego w Poznaniu) i na ścianie znajduje się ogromny obraz. Jednakże jego część jest zasłonięta wielkim płótnem. Możesz zobaczyć część obrazu i już po tym, co jest odsłonięte, po kolorach i odcieniach, i liniach, widzisz, że jest to coś wspaniałego. Po podpisie możesz nawet dowiedzieć się, kto go namalował. Ale nie możesz zobaczyć całego obrazu. Kiedy tam stoisz, przychodzi właściciel galerii i jednym ruchem zdejmuje płótno, a wtedy widzisz obraz w całej jego okazałości i pięknie. Widzisz cały obraz. Tak samo dopiero kiedy przyszedł Jezus, została ujawniona, odsłonięta pełna ewangelia. Wierzący wiedzieli, że nadchodzi Zbawiciel. Wiedzieli, że zajmie się sprawą ich grzechów. Ale teraz, gdy Jezus był obecny tutaj, mogła zostać przedstawiona pełna majestatu ewangelia. I ta pełna ewangelia została przez Jezusa najpierw przekazana do głoszenia apostołom. Poprzez tę ewangelię mieli oni założyć fundament Kościoła. Apostołowie przyszli w autorytecie pochodzącym od Jezusa, aby głosić Słowo Boże i czyniąc to, położyli fundament Kościoła. Widzimy, jak jest to podkreślane w Nowym Testamencie. List do Hebrajczyków 2:3 mówi nam: jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Ewangelia była najpierw zwiastowana przez Jezusa, a następnie potwierdzona przez tych, którzy Go słyszeli, czyli apostołów. List Judy 17 mówi coś podobnego: Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Występuje stałe odnoszenie się do autorytatywnych słów apostołów. Paweł stwierdza w 1 Liście do Tesaloniczan 2:13: A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Pierwsi chrześcijanie przyjęli Słowo od Pawła jako apostoła Jezusa. I pozwól, że jeszcze raz powtórzę słowa apostoła Jana, ale dodam jeden werset, zatem w 1 Liście Jana 1:1-5 czytamy: Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota a żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest 4

5 światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Apostołowie byli z Jezusem, widzieli Go, słyszeli Jego przesłanie, a następnie zostali posłani przez Niego dla potwierdzenia i głoszenia go innym. Jezus najpierw wybrał małą grupę dwunastu mężczyzn, aby dzielili z Nim życie w szczególny sposób. Wybrał On na początku dwunastu jako symbol faktu, że buduje nowy Izrael ze starego. Ci ludzie mieli być braćmi, których zamierzał użyć do ustanowienia Swojego królestwa na całej ziemi. Ich głoszenie było w pewnym sensie wyjątkowe. Mieli głosić to, co stało się Nowym Testamentem. Wraz ze Starym Testamentem miało to stać się Biblią, która będzie podstawą dla Kościoła. Dlatego dowiadujemy się w Liście do Efezjan 2:20, że jako wierzący jesteśmy: Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Dlatego w Objawienia Jana 21 znajduje się wizja nowego Jeruzalem, którym jest Kościół, a w wersecie 14 dowiadujemy się, że: A mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. Kamienie węgielne są kamieniami fundamentu. Uwspółcześniona Biblia Gdańska ma to tak przetłumaczone: A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. Kościół jest porównany do domu, który zbuduje Chrystus. Najpierw są fundamenty. Są nimi apostołowie (i prorocy) ze swoim nauczaniem. Następnie na ich głoszeniu i nauczaniu ma zostać zbudowany Kościół. To, co powiedzieli i napisali, stało się Nowy Testament. Zatem pierwszy wiek stanowił okres założycielski Kościoła, kiedy żyli apostołowie. Okres nadbudowywania to kolejne wieki budowania Kościoła na fundamencie służby apostołów. Tak samo jak dom jest rozpoczynany od fundamentów, a następnie buduje się na nim budynek. Nie wraca się do fundamentów. Zostały już położone. Mówi nam to, że apostołowie są fundamentem Kościoła powszechnego. To zatem ogranicza apostołów do okresu założycielskiego w historii Kościoła, w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej. Poprzedzają w czasie Kościół. Dlatego wyklucza to dzisiejszych apostołów, ponieważ nie ma już fundamentów, które należałoby położyć. Nie ma już doskonałych i autorytatywnych słów do przekazania, gdyż nie ma już apostołów. Nie ma potrzeby słuchania Petera Wagnera lub jakiegokolwiek innego tak zwanego apostoła i przejmowania się tym, czy ma on nam coś do przekazania. Nie ma potrzeby słuchania papieża, kiedy przemawia ex cathedra i przejmowania się tym, czy ma on nam coś do przekazania. Apostołowie byli posłani przez Jezusa, aby głosić Słowo Boże i położyć fundament Kościoła. Pewien charyzmatyczny teolog, Wayne Grudem musiał przyznać: Ten fakt sam w sobie powinien sugerować nam, że w urzędzie apostolskim było coś wyjątkowego i że nie należy dzisiaj oczekiwać jego kontynuowania, gdyż nikt dzisiaj nie może dodawać słów do Biblii i chcieć, aby, były traktowane jako słowa samego Boga lub jako części Pisma Świętego. Otrzymał od Jezusa moc do czynienia cudownych znaków Apostołowie byli bezpośrednio wybrani przez Jezusa, byli fizycznie z Jezusem, zostali wysłani jako pierwsi po Jezusie do głoszenia ewangelii i w końcu otrzymali od Jezusa moc do dokonywania nadprzyrodzonych znaków i cudów. Popatrz na to, co mówi Ewangelia Marka 3:15: I żeby mieli moc wypędzać demony. Takie cuda miały poświadczać i uwierzytelniać to, że są apostołami, szczególnymi przedstawicielami posłanymi przez Jezusa. Możesz teraz stwierdzić: Ale byli inni, którzy dokonywali cudów, nie będąc apostołami. Przeanalizujmy dokładnie to stwierdzenie. Po pierwsze, nie wolno nam zapomnieć celu, jaki miał Marek pisząc swoją Ewangelię: Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Intencją Marka jest wzmocnienie i dodanie otuchy wierzącym 5

6 poprzez przypomnienie im o tożsamości Jezusa. Aby to uczynić, Ewangelia Marka jest pełna cudów. Te cuda są znakami, które wskazują na wyjątkowość Jezusa. Wskazują na Niego jako będącego obiecanym Chrystusem, Synem Bożym. Apostoł Jan mówi coś podobnego blisko końca swojej Ewangelii, w Ewangelii Jana 20:30-31: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. Cuda były znakami, które miały uwierzytelniać posłańca. W ten sam sposób w Ewangelii Marka 3:15 Jezus dał tę moc apostołom. Widzimy to również w Ewangelii Łukasza 9:1-2: I zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Ci mężczyźni posiadali wyjątkową rolę w historii królestwa Chrystusowego, co sprawiło, że raz na zawsze mogli przekazać Słowo Boże Kościołowi. Ich tożsamość została potwierdzona przez cudowne znaki. Cuda Jezusa i apostołów były znakami powstania królestwa Chrystusa i upadku królestwa ciemności. Paweł tak mówi do nas w 2 Liście do Koryntian 12:12: Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. Jeśli wszyscy wierzący mieliby dokonywać cudów, cuda nie mogłyby być prawdziwym znakiem apostolstwa. Dlatego właśnie znak musi być wyrazisty, aby potwierdzać, kto był apostołem. Apostołowie przynieśli ewangelię i zatem założyli fundamenty Kościoła. Te znaki potwierdzały, kim byli, a tym samym poselstwo, które przekazywali. Pozwól, że przeczytam kolejny fragment, który często się pomija. Przeczytaliśmy już jego część, List do Hebrajczyków 2:3-4: To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Apostołowie byli tymi, którzy byli z Chrystusem, którzy słyszeli posłannictwo Jezusa, a następnie byli posłani z tym posłannictwem do innych, a cuda, które czynili, były znakami, które potwierdzały, kim byli. Ale czyż inni nie dokonywali cudów? Biblia wskazuje na to, szczególnie w Dziejach Apostolskich i 1 Liście do Koryntian Jednakże wydarzenie w Dziejach Apostolskich 8:4-24 bezpośrednio łączy cuda dokonywane przez chrześcijan, którzy nie byli apostołami z autorytetem apostolskim. Filip dokonywał cudów i wielu uwierzyło. Ale dopiero wtedy, kiedy po Filipie przybyli apostołowie, Duch Święty zstąpił na nowo nawróconych z cudownymi darami. Następnie czytamy w Dziejach Apostolskich 8:18-19: A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: Dajcie i mnie tę moc Filip posiadał czyniące cuda moce, ale to jedynie apostołowie byli tymi, którzy mogli obdarzać tym darem. Takie cudowne znaki wyróżniały apostołów spośród innych. Dzieje Apostolskie 2:43 mówią nam: A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Dzieje Apostolskie 4:33 stwierdzają: Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. A Dzieje Apostolskie 5:12 notują: A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Jak mógł stwierdzić Paweł: Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was w znakach, cudach i przejawach mocy. Wtedy, dobrze wiedziano, że apostoł był bezpośrednim przedstawicielem Mesjasza. Było to potwierdzone cudownymi znakami. Apostoł miał misję położenia fundamentów Kościoła. Ponieważ fundamenty zostały położone, nie ma już miejsca na dzisiejszych apostołów. 6

7 Coście za jedni? Ale co z Judaszem? Zajmowaliśmy się tym poprzednim razem. Ewangelia Jana 6:64 mówi nam: Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Dlatego Jezus mówił dalej w Ewangelii Jana 6:70: Czy nie dwunastu was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. Jezus wiedział, że Judasz nigdy nie będzie fundamentem, na którym był budowany Kościół. Ale ci, którzy byli prawdziwymi apostołami, stanowili fundament. Ewangelia Marka w całości zajmuje się Jezusem. Mówi o Jezusie zakładającym Swój Kościół. Apostołowie mieli być Jego przedstawicielami, których On jako pierwszych pośle, aby położyli fundament tego Kościoła. Jak dowiadujemy się z Listu do Efezjan 2:20-22: Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu. Zatem my nie potrzebujemy dzisiaj apostołów. W rzeczywistości dzisiaj nie ma apostołów. Jako wierzący mamy pewne słowo Jezusa Chrystusa oraz Jego apostołów, Biblię i na tym fundamencie budujemy się w Kościół Jezusa Chrystusa. Stanowi to wielką zachętę dla nas jako wierzących. Nie potrzebujemy przejmować się tak zwanymi apostołami, czy to charyzmatykami, katolikami, czy pochodzącymi z jakichś sekt. Dla nas autorytetem jest Biblia. Wzrastamy w zborze, pod opieką pastorów, a nie apostołów; pastorów, którzy nie dają nam nowego słowa objawienia, ale uczą nas Biblii. Jest to zatem wielka zachęta. Ale Ewangelia Marka 3:13-19 jest również ostrzeżeniem dla tych, którzy twierdzą, że są apostołami. Roszczą sobie oni prawo do autorytetu, który do nich nie należy. W Dziejach Apostolskich 19 znajduje się wiele mówiące wydarzenie. Dzieje Apostolskie 19:14 mówią nam, że było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy starali się wypędzać demony tak, jak apostoł Paweł. Oto, co czytamy dalej w Dziejach Apostolskich 19:15: A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? Jest to to samo pytanie, które możemy zadać tym, którzy twierdzą, że są dzisiaj apostołami: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? Peter Slomski i Zbór Ewangeliczny Agape w Poznaniu. Strona internetowa: 7

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE

SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE SOLA SCRIPTURA PISMO ŚWIĘTE I JEGO AUTORYTET W KOŚCIELE Pojęcie Sola Scriptura Sola scriptura - jedna z podstawowych zasad protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej,

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim dniu według Dziejów Apostolskich nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? 2. W jakim mieście głosił Ewangelię Filip,

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Dowód chrztu Duchem Świętym

Dowód chrztu Duchem Świętym Dowód chrztu Duchem Świętym Ta grupa, która może słuchać i słucha, co Duch mówi i przyjmuje do tego objawienie, jest grupą, opisaną w 1. Korynt. 2, 6 16. To są ci, którzy posiadają Ducha Bożego. To są

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę.

i nowe życie w Chrystusie. W Obrzędzie chrztu dorosłych kapłan pyta katechumena: O co prosisz Kościół Boży?, a ten odpowiada: O wiarę. Od Autora Dnia 11 października 2012 r. w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II rozpocznie się w całym Kościele katolickim Rok Wiary. Potrwa on do 24 listopada 2013 r. do uroczystości Chrystusa

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM

NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM NOWY PROGRAM NAUCZANIA RELIGII ADWENTYSTYCZNEJ W SZKOLE LUB W PUNKCIE KATECHETYCZNYM WARSZAWA 2015 KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SEKRETARIAT EDUKACJI ul. FOKSAL 8 00-366

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow

Poziom 3 Lekcja 12. OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Poziom 3 Lekcja 12 OWOC ZBAWIENIA (Część 1) Opracował Don Krow Czy jednorazowy akt wiary może zbawić, jeśli dalej się w wierze nie trwa? Jeśli wiara ustanie, czy nadal jest możliwe otrzymanie obietnicy

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Masz Doradcę. 90 Nowe życie

Masz Doradcę. 90 Nowe życie 90 Nowe życie Masz Doradcę Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich

Bardziej szczegółowo

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość?

Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? Jezus z Nazaretu mit czy rzeczywistość? Kim jest Jezus? To nie jest pytanie tylko naukowe. To pytanie dotyczy każdego z nas. Musimy je zadawać nieustannie. Pytanie to organizuje nasze życie,

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz

Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych. Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Program nauczania biblijnego uczniów klas gimnazjalnych Program powstaje pod kierunkiem Elżbiety Bednarz Klasa I Ja i Bóg na co dzień Redaktor: Michał Stępień Nauka o Jezusie Chrystusie Jezus Syn Boży

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI Ewangelia wg św. Jana Rozdział VI Potem Jezus odszedł za Jezioro Galilejskie, to jest Tyberiadzkie. 2 Szedł za Nim wielki tłum, gdyż widzieli znaki, które czynił nad tymi, którzy chorowali. 3 Jezus wszedł

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 KURIA METROPOLITALNA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA Wydział Wychowania Katolickiego ul. Papieża Pawła VI 4 71-459 Szczecin tel. 091/454-22-92 fax. 091/453-69-08 e-mail: wwk@kuria.pl www.wwk.szczecin.kuria.pl Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu

Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu 3 WSTĘP 5 Wstęp Ankieta, w której brało udział wiele osób po przeczytaniu książki pt. Wezwanie do Miłości i zawartego w niej Apelu Miłości objawia tym, którzy tego nie wiedzieli, iż książka ta, wołanie

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 1: Jaki Grzech jest?

Spotkanie 1: Jaki Grzech jest? Spotkanie 1: Jaki Grzech jest? Galacjan 5:19-21 Która ludzka natura robi jest całkiem prosty. To prezentuje się niemoralny, brudny i nieprzyzwoite działania; w uwielbieniu idoli i czarów. Ludzie zostają

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła.

Konspekt katechezy. TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. s. Agata Trzaska Konspekt katechezy TEMAT: Siostry zakonne we wspólnocie Kościoła. Cele: Wiedza: uczeń wie czym jest powołanie zakonne, jakie zadania w Kościele podejmują siostry zakonne Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących Dar Języków Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie; a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Kor 14:39-40). Paweł wiedział, że Kościół

Bardziej szczegółowo

Czy wiem. Nota od Redakcji. Biuletyn informacyjno-teologiczny. nr 32 siepień Drodzy Czytelnicy.

Czy wiem. Nota od Redakcji. Biuletyn informacyjno-teologiczny. nr 32 siepień Drodzy Czytelnicy. Czy wiem Biuletyn informacyjno-teologiczny nr 32 siepień 2013 Adres wydawcy: Augustinus Skr. Pocztowa 28 59-902 Zgorzelec 4 E-mail: augustinus@irs.nu Adres mailowy autora : ttjpieczko@gmail.com Strony

Bardziej szczegółowo

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz "Jezu ufam Tobie"

Świątynia Opaczności Bożej - Łagiewniki. Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz Jezu ufam Tobie Łagiewniki Świątynia Opaczności Bożej - Akt oddania się Bożenu Miłosierdziu Historia obrazu Jezusa Miłosiernego Obraz "Jezu ufam Tobie" Obraz "Jezu ufam Tobie" został namalowany po raz pierwszy w historii

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA

ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Imię i nazwisko ucznia/numer:.. Nazwa Zboru, miejscowość:.. Ilość punktów: /65 ETAP I - SZKOŁA PODSTAWOWA Pytania z jedną właściwą odpowiedzią - Zaznacz krzyżykiem jedną właściwą odpowiedź; - Za każdą

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda.

b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. Prawie wszystko o Duchu Świętym 1. Duch Święty jako Osoba i w działaniu a) Jest Stworzycielem i Ożywicielem. b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. c) Stworzył z Apostołów

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3

Parafialna Liga Biblijna 2016/2017 Parafia Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie. Nazwisko rodziny: KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Nazwisko rodziny: Adres:.... KARTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI ZESTAW 3 Dzieje Apostolskie 1. W jakim świątecznym dniu, według księgi, nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego? Dzień Pięćdziesiątnicy 2. W jakim mieście

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE IV. P : CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE IV. Paschalny cykl dni wspólnoty: Czynić miłosierdzie 49 Wspólne spotkanie Podsumowanie. Omówienie spraw bieżących. Namiot spotkania J 14, 1 14 Eucharystia D Temat: Miłosierni

Bardziej szczegółowo

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Finansuj Filipa i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Kto to jest Filip? Filip to zwyczajny chrześcijanin, który stosuje model indywidualnej ewangelizacji oparty na przykładzie Filipa

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Gerhard Kardynał Müller. Posłannictwo i misja

Gerhard Kardynał Müller. Posłannictwo i misja Gerhard Kardynał Müller P Posłannictwo i misja Spis treści Przedmowa... 7 Rozdział I Papieże historii mojego życia 1. Powstawanie moich przekonań religijnych... 11 2. Moje katolickie dzieciństwo i młodość...

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 4 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 4 Gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, 2 (Chociaż Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie), 3 Opuścił

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo