Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT KONTROLI CELNEJ, PODATKOWEJ I KONTROLI GIER Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015 (wyciąg) Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica Warszawa, grudzień 2014 r.

2 Spis treści 1. WSTĘP ZASADY REALIZACJI KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ PRIORYTETY KRAJOWE OBSZARY RYZYKA PODOBSZARY RYZYKA

3 1. WSTĘP Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, który ma na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników oraz usprawnienie procesu poboru należności podatkowych w wyniku poprawy skuteczności i efektywności działań administracji podatkowej, w tym: kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Założeniem przyjętym przy opracowywaniu Krajowego Planu Działań na 2015 rok jest ukierunkowanie działań administracji podatkowej na obszary, w których zidentyfikowane zostało największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Ryzyko rozumiane zarówno w kontekście największego prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości jak i potencjalnych skutków ich wystąpienia. Takie podejście ma służyć właściwemu wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje administracja podatkowa, to jest ich skierowaniu na istotne zagrożenia mające wpływ na spójność systemu podatkowego oraz zapewnienie należnych wpływów do budżetu państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. Podstawą wskazania krajowych priorytetów obszarów (podatków) i podobszarów ryzyka (branże lub grupy branż) w 2015 roku jest analiza danych dotyczących kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie od r. do r. Dodać należy, iż przeprowadzając analizy, w celu uzyskania pełniejszego obrazu badanych zjawisk uwzględniono również wyniki zaewidencjonowanych w systemach informatycznych urzędów skarbowych, kontroli przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej. Ponadto, uwzględniono kontrole wytypowane drogą losową, które zostały przeprowadzone w ramach wykonania Krajowego Planu Działań na rok Na treść niniejszego dokumentu wpływ miały również analizy dotyczące wyników segmentacji ogólnej przeprowadzonych w lipcu 2014 r. w urzędach skarbowych z terenu całego kraju. Ponadto, przygotowując niniejszy dokument uwzględniono również dane z systemu Intrastat dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć przeprowadzonych w okresie od r. do r. Wyniki analiz danych pochodzących z systemu Instrastat stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Pomocniczo wykorzystano również inne informacje zawarte w innego rodzaju dokumentach (raporty Głównego Urzędu Statystycznego, organizacji samorządu gospodarczego, priorytetów kontroli skarbowej). 3

4 2. ZASADY REALIZACJI KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ 1. Krajowe podobszary ryzyka angażują co najmniej 50% liczby kontroli podatkowych prowadzonych w roku obowiązywania planu przez poszczególne urzędy skarbowe. 2 Na podstawie Krajowego Planu działań sporządza się Wojewódzkie Plany Działań uwzględniające priorytety krajowe. Plany wojewódzkie uwzględniają ponadto hierarchię realizacji zadań wynikającą z rejestrów ryzyka oraz inne podobszary ryzyka, które są zagrożeniem na obszarze województwa. Ilość kontroli w danym podobszarze uwarunkowana jest od posiadanych zasobów. W pierwszej kolejności realizowane są kontrole w podobszarach ryzyka o największym zagrożeniu finansowym. Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu kontroli należy kierować się wielkością potencjalnych uszczupleń. 3. 2% z ogółu kontroli powinno być realizowane jako kontrole losowe, z czego połowa losowych kontroli powinna dotyczyć kontroli prowadzonych w stosunku do podmiotów funkcjonujących w podobszarach ryzyka. Podmiotem właściwym do dokonania selekcji drogą losową na rzecz wszystkich urzędów skarbowych w kraju jest Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej. 4. W Wojewódzkim Planie Działań powinna zostać wskazana metoda reakcji na ryzyko (wśród których wymienić należy w szczególności monitoring, informacje do poszczególnych podatników, zadanie Weź paragon, wezwania, czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, dochodzenia w sprawach przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych) najbardziej dopasowana do zagrożeń występujących w danym podobszarze oraz na danym terytorium. 5. Uwzględnienie w realizacji planu analiz dotyczących wiarygodności podatnika i innych obowiązujących wytycznych. 6. Przy planowaniu kontroli należy brać pod uwagę docelowe wartości poziomu realizacji zadań mierzonego miernikami: a) Skuteczność kontroli podatkowych: Mierzona zgodnie z wzorem: Sk = Kp¹/Ko gdzie Sk = skuteczność kontroli podatkowych, 4

5 Kp¹ = liczba kontroli pozytywnych w określonym przedziale uszczupleń z kontroli podatkowych (na potrzeby tego miernika przyjęty jest przedział uszczupleń powyżej 1000 zł) Ko = liczba kontroli ogółem, b) Efektywność finansowa kontroli podatkowych: Mierzona zgodnie z wzorem: Ek = Uo¹/Ko gdzie: Ek = efektywność finansowa kontroli podatkowych, Uo¹ = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych z uszczupleniami powyżej zł, Ko = łączna liczba kontroli podatkowych ogółem. c) Udział kontroli podatkowych okresów bieżących: Mierzona zgodnie z wzorem: UBk = okb / oko gdzie: UBk = Udział kontroli podatkowych okresów bieżących, okb = liczba okresów kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, oko = łączna liczba okresów kontroli podatkowych. Pod pojęciem okresów bieżących należy rozumieć: w przypadku podatku VAT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, czyli dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i okresy rozliczeniowe okresu sprawozdawczego. w przypadku podatku PIT, CIT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, zatem dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i zaliczki roku bieżącego. d) Efektywność finansowa kontroli podatkowych okresów bieżących: Mierzona zgodnie z wzorem: EBk = (UBo + StBo + SnBo) / (Uo + Sto + Sno) 5

6 gdzie: EBk = efektywność finansowa kontroli podatkowych okresów bieżących, UBo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, StBo = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, SnBo = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, Uo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych, Sto = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych, Sno = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych. Pod pojęciem okresów bieżących należy rozumieć: w przypadku podatku VAT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, czyli dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i okresy rozliczeniowe okresu sprawozdawczego. w przypadku podatku PIT, CIT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, zatem dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i zaliczki roku bieżącego. e) Efektywność finansowa kontroli podatkowych w ujęciu dynamicznym: Mierzona zgodnie z wzorem: EDk = (Uo + Sto + Sno) / (UPo + StPo + SnPo) gdzie: EDk = efektywność finansowa kontroli podatkowych w ujęciu dynamicznym, Uo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, Sto = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, Sno = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, 6

7 UPo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego, StPo = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego,, SnPo = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego. 7

8 3. PRIORYTETY KRAJOWE 3.1. OBSZARY RYZYKA W 2015 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, działania organów administracji podatkowej skoncentrowane będą na obszarach, w których zidentyfikowane zostało największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. W okresie od do roku 83,7% uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto, 10,5% stanowiły uszczuplenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7% to uszczuplenia ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych. VAT CIT PIT Inne Obszarem najbardziej zagrożonym wystąpieniem nieprawidłowości jest podatek od towarów i usług, zaś ujawniane błędy podatkowe, w szczególności dotyczą: odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 8

9 niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ujawnione nieprawidłowości w szczególności dotyczyły: niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku niewywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nieterminowego uiszczania należności podatkowych, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej. Jednocześnie, w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych ujawniono w szczególności błędy podatkowe w zakresie: ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, niewykazywania w księgach podatkowych pozostałych przychodów, np. ze sprzedaży środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, nieprawidłowego ustalania odpisów amortyzacyjnych, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. Z kolei najczęściej występujące błędy podatkowe w obszarze obejmującym podatek od towarów i usług, ujawnione w ramach poszczególnych podobszarów ryzyka z Krajowego Planu Działań na 2015 r. w toku kontroli podatkowych z uszczupleniami powyżej zł, dotyczą w szczególności: niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, 9

10 dokonywania czynności sprzedaży bez wystawiania faktur, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, ewidencjonowania faktur dokumentujących fikcyjne transakcje zakupu wystawione przez istniejące podmioty, błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, nieprawidłowego określania okresu rozliczeniowego, w którym powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprawidłowości, ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w analizowanych podobszarach ryzyka, z uszczupleniami powyżej zł, odnoszą się z kolei do: niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, nieterminowego uiszczania należności podatkowych, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, niedokonywania wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, dokonywania czynności sprzedaży bez wystawiania faktur. Natomiast w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych z uszczupleniami powyżej zł, najczęściej ujawniane błędy podatkowe dotyczyły: ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, niewykazywania w księgach podatkowych pozostałych przychodów, np. ze sprzedaży środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 10

11 niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, nieprawidłowego ustalania odpisów amortyzacyjnych, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, braku dokumentacji podatkowej. 11

12 3.2. PODOBSZARY RYZYKA Najwyższe wartości ryzyka, przy jednocześnie najwyższych kwotach uszczupleń ujawnionych w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r., stwierdzono w następujących podobszarach, które tworzą branże lub grupy branż działalności gospodarczej: 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne, 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, 3. Działalność agentów sprzedaży towarów, 4. Nieruchomości, 5. Handel hurtowy pozostały, 6. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi, 7. Paliwa, 8. Recykling, 9. Motoryzacja, 10. Transport i logistyka, 11. E-handel i usługi informatyczne, 12. Produkcja i handel elektroniką. 12

13 Poniższe tabelaryczne zestawienia przedstawiają hierarchię krajowych podobszarów ryzyka, gdzie jako kryterium wykorzystanym do jej utworzenia zastosowano wartość ryzyka, wyliczoną na zasadach opisanych we wstępie do niniejszego dokumentu. Poniższe zestawienia zawierają również podstawowe wskaźniki związane z wynikami kontroli podatkowych, przeprowadzonych przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. Nazwa podobszaru ryzyka Wartość ryzyka Populacja Liczba kontroli Liczba kontroli pozytywnych Uszczuplenia Skuteczność Doradztwo i inne usługi niematerialne Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowalne Działalność agentów sprzedaży , ,80 zł 75,0% , ,00zł 78,1% , ,90 zł 73,8% Nieruchomości , ,40 zł 62,9% Handel hurtowy pozostały , ,00zł 67,1% Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi , ,10 zł 66,6% Paliwa , ,10 zł 66,2% Recykling , ,00 zł 66,8% Motoryzacja , ,40 zł 72,5% Transport i logistyka , ,70 zł 69,7% E-Handel i usługi informatyczne Produkcja i handel elektroniką , ,20 zł 74,1% , ,70 zł 70,6% Nazwa podobszaru ryzyka Liczba kontroli pozytywnych pow. 1 tys. zł Uszczuplenia pow. Skuteczność pow. 1 tys. zł 1 1 tys. zł Średnia kwota uszczuplenia Średnia kwota uszczuplenia pow. 1 tys. zł Doradztwo i inne usługi niematerialne ,10 zł 38,2% ,51 zł ,71 zł 1 Kwoty uszczupleń powyżej 1 tys. zł dla poszczególnych podobszarów często przewyższają kwoty uszczupleń ogółem. Wynika to z faktu, że uszczuplenia ogółem obejmują również wartości ujemne. 13

14 Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowalne Działalność agentów sprzedaży ,00 zł 44,6% ,82 zł ,06 zł ,50 zł 35,3% ,72 zł ,34 zł Nieruchomości ,90 zł 26,1% ,31 zł ,34 zł Handel hurtowy pozostały ,00 zł 29,0% ,56 zł ,97zł Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi ,60 zł 34,5% ,54 zł ,15 zł Paliwa ,10 zł 32,0% ,10 zł ,68 zł Recykling ,00 zł 30,0% ,60 zł ,21 zł Motoryzacja ,30 zł 31,5% ,94 zł ,62 zł Transport i logistyka ,60 zł 31,4% ,41 zł ,23 zł E-Handel i usługi informatyczne Produkcja i handel elektroniką ,00 zł 31,9% ,26 zł ,15 zł ,70 zł 31,5% ,07 zł ,04 zł 14

15 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne, Podobszar ten dotyczy szerokiej grupy przedsiębiorców, których cechą wspólną jest świadczenie usług o charakterze niematerialnym. Usługi świadczone przez podmioty zajmujące się działalnością doradczą pozostają w sferze zainteresowania organów podatkowych, gdyż niematerialny charakter świadczonych usług oraz możliwość dobrowolnego kształtowania cen za świadczone usługi daje podmiotom możliwości nieprawidłowego wpływania na poziom deklarowanych przychodów i kosztów uzyskania przychodów. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego trudno ustalić jest prawidłową (właściwą) wartość wykonanych usług, w sytuacji gdy ich zakres wskazuje na ewentualnie zawyżoną wartość wystawionych faktur za wykonane usługi. Zagrożenie występujące w tym obszarze oceniane jest jako wysokie, a źródłem nadużyć są przypadki deklarowania nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości świadczeń związanych z działalnością podmiotów mieszczących się w tym podobszarze, w tym zwłaszcza usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, W zakres przedmiotowy tego podobszary wchodzi świadczenie usług związanych z branżą budowlaną, przy czym mowa tu zarówno o drobnych przedsiębiorcach, jak również o przedsiębiorstwach działających na znacznie większą skalę. W skład tego podobszaru wchodzą również przedsiębiorcy trudniący się produkcją materiałów budowlanych. W związku z realizowanymi inwestycjami w zakresie budowy obiektów o znacznych rozmiarach szczególną uwagę należy zwrócić na zjawisko zlecania poszczególnych robót lub zadań specjalistycznych podwykonawcom. Wśród podwykonawców występuje ryzyko związane z nieprawidłową i nierzetelną wyceną robót, zjawiskiem przerzucania kosztów" pomiędzy podmiotami, nieterminowym deklarowaniem przychodów, a także z wykazywaniem dużych obrotów przy braku zatrudnienia pracowników i możliwości technicznych do wykonania tego rodzaju usług. Wśród zagrożeń charakterystycznych dla podobszaru wymienić można: ryzyko niewykazywania do opodatkowania obrotu/przychodów w pełnej wysokości przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność, ryzyko wykorzystywania specjalnie do tego stworzonej sieci podmiotów powiązanych celem obniżenia zobowiązań podatkowych. 3. Działalność agentów sprzedaży towarów Agenci stanowią specyficzną grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji. Agent zobowiązany jest umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. W kanałach dystrybucji agent występuje jako niezależny pośrednik handlowy między producentami a inicjowanymi nabywcami ich produktów (hurtownikami, 15

16 detalistami, producentami) oraz między hurtownikami a detalistami. Podstawowym produktem, który sprzedaje, są informacje o podaży, popycie i cenach w danej branży. Przedsiębiorcy świadczący usługi agencyjne pośrednictwa sprzedaży towarów, często nie posiadają żadnego zaplecza technicznego, żadnych środków trwałych, magazynów, środków transportu, zatrudniają jedną lub dwie osoby. Wobec podmiotów aktywnych w branży agentów zajmujących się sprzedażą towarów można zaobserwować kilka typowych dla tej branży schematów, w tym m.in.: niematerialny charakter usług oraz trudności w ustaleniu rzeczywistej wartości wykonanych usług, a tym samym trudność w ustaleniu rozmiaru faktycznie prowadzonej działalności, brak dokumentów potwierdzających wykonanie usług (często podatnicy przedstawiają jedynie fakturę jako dowód na wykonanie usługi), fikcyjność oferowanych usług, fikcyjność zawieranych transakcji, wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne czynności. 4. Nieruchomości Ten podobszar ryzyka obejmuje podmioty występujące jako strony transakcji w obrocie nieruchomościami. Transakcje te odbywają się zarówno na rynku profesjonalnym (pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), jak i na rynku niekomercyjnym. Negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia dochodów budżetu państwa charakterystycznym dla rynku obrotu nieruchomościami jest m.in.: zaniżanie podstawy opodatkowania (wartości nieruchomości). W ostatnim czasie szczególnie mocno nasilił się proceder dokonywania wielokrotnego obrotu tymi samymi nieruchomościami, w celu pozyskania korzyści majątkowych w postaci zwrotu podatku VAT. 5. Handel hurtowy pozostały Analizowany podobszar obejmuje sprzedaż hurtową artykułów użytku domowego, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, pozostałą wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową (z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych, metali i rud metali oraz odpadów i złomu), a także sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (tj. różnych wyrobów bez określonej specjalizacji). Wśród zagrożeń charakterystycznych dla podobszaru wymienić można: ryzyko wykorzystywania specjalnie do tego stworzonej sieci podmiotów powiązanych celem obniżenia zobowiązań podatkowych, ryzyko zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatku naliczonego, w tym związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych lub dotyczą kosztów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, ryzyko uczestnictwa w oszustwach karuzelowych. 16

17 6. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi Przemysł metalowy stanowi istotne ogniwo w strukturze przemysłowej gospodarki Polski. Produkcja metali w tym w szczególności stali jest pierwszym ważnym etapem w łańcuchu tworzenia wartości dodanej licznych sektorów gospodarki wytwarzających produkty inwestycyjne (np. przemysł samochodowy, stoczniowy, maszynowy, czy budownictwo), jak i konsumpcyjne (np. AGD, RTV). Szacuje się, że hutnictwo stali odpowiada za tworzenie w kraju około 0,5% wartości dodanej. W branży tej odnotowuje się jednocześnie jeden z najwyższych w podobszarach odsetek nieprawidłowości podatkowych wpływających na znaczne obniżenie dochodów budżetu państwa z tytułu należności podatkowych. 7. Paliwa Ryzyko występujące w podobszarze paliw należy ocenić jako wysokie z uwagi na skalę popełnianych nadużyć gospodarczych, osiąganie nieopodatkowanych zysków wskutek unikania płacenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług oraz ze względu na negatywny wpływ na podmioty prowadzące rzetelnie działalność gospodarczą, tj. występowanie zjawiska szkodliwej konkurencji. Uzyskiwaniu dużych nieopodatkowanych zysków w obrocie paliwami oraz rozwojowi szarej strefy i pojawianiu się zorganizowanych grup przestępczych sprzyjają przede wszystkim czynności ukierunkowane na unikanie płacenia podatków. Podatnicy prowadzący tego rodzaju działalność dokonują obrotu paliwami i produktami ropopochodnymi, w tym również pochodzącymi z przemytu, przy wykorzystaniu tzw. pustych" faktur lub wykazując transakcje z podmiotami nieistniejącymi lub niezarejestrowanymi dla celów opodatkowania podatkiem VAT. 8. Recykling Podatnicy trudniący się skupem złomu i odpadów oraz ich odsprzedażą charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowych pod kątem przepisów prawa podatkowego zachowań. Zaniżają obroty, a osoby fizyczne najczęściej nie są zarejestrowane jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie wykazują dokonywanych transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług. Nieprawidłowości polegają również między innymi na przerzucaniu kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także na wykazywaniu dużych obrotów przy braku zatrudnienia pracowników i możliwości technicznych (infrastruktura, specjalistyczny sprzęt, środki transportu) do wykonania danego rodzaju działalności. 9. Motoryzacja Obszarem aktywności gospodarczej w ramach branży motoryzacyjnej, w którym występuje duże ryzyko występowania nieprawidłowości zarówno w grupie osób fizycznych prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalność bez stosownej rejestracji jest handel pojazdami samochodowymi. Zniesienie granic celnych pomiędzy Polską, a krajami Unii Europejskiej spowodowało nasilenie się zjawiska polegającego na sprowadzaniu używanych samochodów z terenów państw członkowskich przez obywateli polskich. Podatnicy 17

18 trudniący się zakupem i przywożeniem samochodów oraz dalszą ich odsprzedażą, często nie są zarejestrowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie wykazują dokonywanych transakcji zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Zaniżanie zobowiązań podatkowych może dotyczyć również podmiotów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zjawisko to może przybierać różną formę, w tym zwłaszcza polegającą na: nieewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych, dokonywaniu sprzedaży bez udokumentowania tego faktu poprzez wystawienie faktury, dokonywaniu czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, co dotyczy w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, zaniżaniu wartości przeprowadzanych transakcji handlowych. 10. Transport i logistyka Podobszar ten dotyczy szerokiej grupy przedsiębiorców działających w branży transportowej, jak i okołotransportowej. W skład tego podobszary wchodzą zarówno firmy transportowe, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność magazynowania i przechowywania towarów, firmy przeładunkowe, czy też działające w zakresie wspomagania transportu W praktyce zauważa się, że firmy transportowe wystawiają znaczną ilość pustych faktur VAT, podmiotom z którymi są powiązane kapitałowo i osobowo. Najczęściej podmioty te świadczą usługi transportu zarówno krajowego, jak i wewnątrzwspólnotowego uczestnicząc w sposób pośredni w oszustwach karuzelowych, będąc jednym z ogniw w zakresie fikcyjnego obrotu towarami. Działalność dostawców wiąże się z ryzykiem wprowadzenia do obrotu gospodarczego faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, którego celem jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług. Ponadto podmioty te generują koszty z tytułu nabycia paliw oraz licznych napraw samochodów. 11. E-handel i usługi informatyczne W skład tego podobszaru wchodzą głównie podmioty dokonujące sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu. Podobszar ten obejmuje również świadczenie szeroko rozumianych usług informatycznych. Podobszar ten od dłuższego czasu znajduje się w sferze zainteresowania administracji podatkowej, z uwagi na wciąż ujawniane przypadki naruszeń przepisów prawa podatkowego. Wśród najczęściej występujących błędów charakterystycznych dla tego podobszaru ryzyka, wymienić należy: prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, zaniżanie przychodów poprzez niewykazywanie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem portali aukcyjnych, ewidencjonowanie w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 18

19 12. Produkcja i handel elektroniką Branża produkcji i handlu sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu komputerowego, komponentów i części elektronicznych czy też innego rodzaju towarów elektronicznych jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej. Niestety wraz z rozwojem branży postępuje zjawisko wyłudzania podatku VAT (w tym z wykorzystaniem mechanizmu karuzeli podatkowej) w obrocie sprzętem elektronicznym, stanowiąc coraz poważniejszy problem. Zaznaczyć należy, że proceder ten w obrocie elektroniką jest znacznie lepiej zorganizowany niż wcześniej stosowany przy handlu innymi towarami. Najczęściej przedmiotem transakcji są towary o niewielkiej wadze i wysokiej wartości. Głównie są to telefony komórkowe, tablety, nawigacje, konsole, gry komputerowe, monitory komputerowe, procesory komputerowe, karty pamięci, odtwarzacze MP3, karty pre-paid, czy aparaty fotograficzne. 19

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Gastronomia i zakwaterowanie

Gastronomia i zakwaterowanie Gastronomia i zakwaterowanie Ryzyko niewykazywania do opodatkowania całości osiąganych przychodów, poprzez nie ewidencjonowanie całości lub części przychodów na kasach fiskalnych, co dotyczy usług skierowanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo