Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT KONTROLI CELNEJ, PODATKOWEJ I KONTROLI GIER Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2015 (wyciąg) Zatwierdził: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica Warszawa, grudzień 2014 r.

2 Spis treści 1. WSTĘP ZASADY REALIZACJI KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ PRIORYTETY KRAJOWE OBSZARY RYZYKA PODOBSZARY RYZYKA

3 1. WSTĘP Krajowy Plan Działań na 2015 rok powstał jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem zewnętrznym w administracji podatkowej, który ma na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników oraz usprawnienie procesu poboru należności podatkowych w wyniku poprawy skuteczności i efektywności działań administracji podatkowej, w tym: kontroli podatkowych i czynności sprawdzających. Założeniem przyjętym przy opracowywaniu Krajowego Planu Działań na 2015 rok jest ukierunkowanie działań administracji podatkowej na obszary, w których zidentyfikowane zostało największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Ryzyko rozumiane zarówno w kontekście największego prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości jak i potencjalnych skutków ich wystąpienia. Takie podejście ma służyć właściwemu wykorzystaniu zasobów, jakimi dysponuje administracja podatkowa, to jest ich skierowaniu na istotne zagrożenia mające wpływ na spójność systemu podatkowego oraz zapewnienie należnych wpływów do budżetu państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. Podstawą wskazania krajowych priorytetów obszarów (podatków) i podobszarów ryzyka (branże lub grupy branż) w 2015 roku jest analiza danych dotyczących kontroli podatkowych przeprowadzonych w okresie od r. do r. Dodać należy, iż przeprowadzając analizy, w celu uzyskania pełniejszego obrazu badanych zjawisk uwzględniono również wyniki zaewidencjonowanych w systemach informatycznych urzędów skarbowych, kontroli przeprowadzonych przez urzędy kontroli skarbowej. Ponadto, uwzględniono kontrole wytypowane drogą losową, które zostały przeprowadzone w ramach wykonania Krajowego Planu Działań na rok Na treść niniejszego dokumentu wpływ miały również analizy dotyczące wyników segmentacji ogólnej przeprowadzonych w lipcu 2014 r. w urzędach skarbowych z terenu całego kraju. Ponadto, przygotowując niniejszy dokument uwzględniono również dane z systemu Intrastat dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć przeprowadzonych w okresie od r. do r. Wyniki analiz danych pochodzących z systemu Instrastat stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Pomocniczo wykorzystano również inne informacje zawarte w innego rodzaju dokumentach (raporty Głównego Urzędu Statystycznego, organizacji samorządu gospodarczego, priorytetów kontroli skarbowej). 3

4 2. ZASADY REALIZACJI KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ 1. Krajowe podobszary ryzyka angażują co najmniej 50% liczby kontroli podatkowych prowadzonych w roku obowiązywania planu przez poszczególne urzędy skarbowe. 2 Na podstawie Krajowego Planu działań sporządza się Wojewódzkie Plany Działań uwzględniające priorytety krajowe. Plany wojewódzkie uwzględniają ponadto hierarchię realizacji zadań wynikającą z rejestrów ryzyka oraz inne podobszary ryzyka, które są zagrożeniem na obszarze województwa. Ilość kontroli w danym podobszarze uwarunkowana jest od posiadanych zasobów. W pierwszej kolejności realizowane są kontrole w podobszarach ryzyka o największym zagrożeniu finansowym. Oznacza to, że przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu kontroli należy kierować się wielkością potencjalnych uszczupleń. 3. 2% z ogółu kontroli powinno być realizowane jako kontrole losowe, z czego połowa losowych kontroli powinna dotyczyć kontroli prowadzonych w stosunku do podmiotów funkcjonujących w podobszarach ryzyka. Podmiotem właściwym do dokonania selekcji drogą losową na rzecz wszystkich urzędów skarbowych w kraju jest Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej. 4. W Wojewódzkim Planie Działań powinna zostać wskazana metoda reakcji na ryzyko (wśród których wymienić należy w szczególności monitoring, informacje do poszczególnych podatników, zadanie Weź paragon, wezwania, czynności sprawdzające, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, dochodzenia w sprawach przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych) najbardziej dopasowana do zagrożeń występujących w danym podobszarze oraz na danym terytorium. 5. Uwzględnienie w realizacji planu analiz dotyczących wiarygodności podatnika i innych obowiązujących wytycznych. 6. Przy planowaniu kontroli należy brać pod uwagę docelowe wartości poziomu realizacji zadań mierzonego miernikami: a) Skuteczność kontroli podatkowych: Mierzona zgodnie z wzorem: Sk = Kp¹/Ko gdzie Sk = skuteczność kontroli podatkowych, 4

5 Kp¹ = liczba kontroli pozytywnych w określonym przedziale uszczupleń z kontroli podatkowych (na potrzeby tego miernika przyjęty jest przedział uszczupleń powyżej 1000 zł) Ko = liczba kontroli ogółem, b) Efektywność finansowa kontroli podatkowych: Mierzona zgodnie z wzorem: Ek = Uo¹/Ko gdzie: Ek = efektywność finansowa kontroli podatkowych, Uo¹ = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych z uszczupleniami powyżej zł, Ko = łączna liczba kontroli podatkowych ogółem. c) Udział kontroli podatkowych okresów bieżących: Mierzona zgodnie z wzorem: UBk = okb / oko gdzie: UBk = Udział kontroli podatkowych okresów bieżących, okb = liczba okresów kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, oko = łączna liczba okresów kontroli podatkowych. Pod pojęciem okresów bieżących należy rozumieć: w przypadku podatku VAT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, czyli dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i okresy rozliczeniowe okresu sprawozdawczego. w przypadku podatku PIT, CIT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, zatem dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i zaliczki roku bieżącego. d) Efektywność finansowa kontroli podatkowych okresów bieżących: Mierzona zgodnie z wzorem: EBk = (UBo + StBo + SnBo) / (Uo + Sto + Sno) 5

6 gdzie: EBk = efektywność finansowa kontroli podatkowych okresów bieżących, UBo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, StBo = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, SnBo = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych dotyczących okresów bieżących, Uo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych, Sto = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych, Sno = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych. Pod pojęciem okresów bieżących należy rozumieć: w przypadku podatku VAT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, czyli dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i okresy rozliczeniowe okresu sprawozdawczego. w przypadku podatku PIT, CIT 2 lata wstecz od początku okresu sprawozdawczego, zatem dla badań w roku 2015 będzie to rok 2013 i 2014 i zaliczki roku bieżącego. e) Efektywność finansowa kontroli podatkowych w ujęciu dynamicznym: Mierzona zgodnie z wzorem: EDk = (Uo + Sto + Sno) / (UPo + StPo + SnPo) gdzie: EDk = efektywność finansowa kontroli podatkowych w ujęciu dynamicznym, Uo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, Sto = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, Sno = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, 6

7 UPo = łączna wartość uszczupleń ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego, StPo = łączna wartość zmniejszenia/zwiększenia strat ujawnionych na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego,, SnPo = łączna wartość sankcji na skutek przeprowadzenia kontroli podatkowych zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym w badanym okresie sprawozdawczym roku poprzedniego. 7

8 3. PRIORYTETY KRAJOWE 3.1. OBSZARY RYZYKA W 2015 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, działania organów administracji podatkowej skoncentrowane będą na obszarach, w których zidentyfikowane zostało największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. W okresie od do roku 83,7% uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w zakresie podatku od towarów i usług. Ponadto, 10,5% stanowiły uszczuplenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś 5,7% to uszczuplenia ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych. VAT CIT PIT Inne Obszarem najbardziej zagrożonym wystąpieniem nieprawidłowości jest podatek od towarów i usług, zaś ujawniane błędy podatkowe, w szczególności dotyczą: odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 8

9 niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ujawnione nieprawidłowości w szczególności dotyczyły: niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku niewywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nieterminowego uiszczania należności podatkowych, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej. Jednocześnie, w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych ujawniono w szczególności błędy podatkowe w zakresie: ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, niewykazywania w księgach podatkowych pozostałych przychodów, np. ze sprzedaży środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, nieprawidłowego ustalania odpisów amortyzacyjnych, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur. Z kolei najczęściej występujące błędy podatkowe w obszarze obejmującym podatek od towarów i usług, ujawnione w ramach poszczególnych podobszarów ryzyka z Krajowego Planu Działań na 2015 r. w toku kontroli podatkowych z uszczupleniami powyżej zł, dotyczą w szczególności: niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, 9

10 dokonywania czynności sprzedaży bez wystawiania faktur, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, ewidencjonowania faktur dokumentujących fikcyjne transakcje zakupu wystawione przez istniejące podmioty, błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, nieprawidłowego określania okresu rozliczeniowego, w którym powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nieprawidłowości, ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w analizowanych podobszarach ryzyka, z uszczupleniami powyżej zł, odnoszą się z kolei do: niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, niewywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, prowadzenia niezarejestrowanej działalności gospodarczej, niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, nieterminowego uiszczania należności podatkowych, dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, niedokonywania wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, dokonywania czynności sprzedaży bez wystawiania faktur. Natomiast w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych z uszczupleniami powyżej zł, najczęściej ujawniane błędy podatkowe dotyczyły: ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, niedokonywania wpłat zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku, ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem, niewykazywania w księgach podatkowych pozostałych przychodów, np. ze sprzedaży środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 10

11 niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur, nieprawidłowego ustalania odpisów amortyzacyjnych, nieskładania wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą, braku dokumentacji podatkowej. 11

12 3.2. PODOBSZARY RYZYKA Najwyższe wartości ryzyka, przy jednocześnie najwyższych kwotach uszczupleń ujawnionych w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r., stwierdzono w następujących podobszarach, które tworzą branże lub grupy branż działalności gospodarczej: 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne, 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, 3. Działalność agentów sprzedaży towarów, 4. Nieruchomości, 5. Handel hurtowy pozostały, 6. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi, 7. Paliwa, 8. Recykling, 9. Motoryzacja, 10. Transport i logistyka, 11. E-handel i usługi informatyczne, 12. Produkcja i handel elektroniką. 12

13 Poniższe tabelaryczne zestawienia przedstawiają hierarchię krajowych podobszarów ryzyka, gdzie jako kryterium wykorzystanym do jej utworzenia zastosowano wartość ryzyka, wyliczoną na zasadach opisanych we wstępie do niniejszego dokumentu. Poniższe zestawienia zawierają również podstawowe wskaźniki związane z wynikami kontroli podatkowych, przeprowadzonych przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2014 r. Nazwa podobszaru ryzyka Wartość ryzyka Populacja Liczba kontroli Liczba kontroli pozytywnych Uszczuplenia Skuteczność Doradztwo i inne usługi niematerialne Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowalne Działalność agentów sprzedaży , ,80 zł 75,0% , ,00zł 78,1% , ,90 zł 73,8% Nieruchomości , ,40 zł 62,9% Handel hurtowy pozostały , ,00zł 67,1% Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi , ,10 zł 66,6% Paliwa , ,10 zł 66,2% Recykling , ,00 zł 66,8% Motoryzacja , ,40 zł 72,5% Transport i logistyka , ,70 zł 69,7% E-Handel i usługi informatyczne Produkcja i handel elektroniką , ,20 zł 74,1% , ,70 zł 70,6% Nazwa podobszaru ryzyka Liczba kontroli pozytywnych pow. 1 tys. zł Uszczuplenia pow. Skuteczność pow. 1 tys. zł 1 1 tys. zł Średnia kwota uszczuplenia Średnia kwota uszczuplenia pow. 1 tys. zł Doradztwo i inne usługi niematerialne ,10 zł 38,2% ,51 zł ,71 zł 1 Kwoty uszczupleń powyżej 1 tys. zł dla poszczególnych podobszarów często przewyższają kwoty uszczupleń ogółem. Wynika to z faktu, że uszczuplenia ogółem obejmują również wartości ujemne. 13

14 Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowalne Działalność agentów sprzedaży ,00 zł 44,6% ,82 zł ,06 zł ,50 zł 35,3% ,72 zł ,34 zł Nieruchomości ,90 zł 26,1% ,31 zł ,34 zł Handel hurtowy pozostały ,00 zł 29,0% ,56 zł ,97zł Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi ,60 zł 34,5% ,54 zł ,15 zł Paliwa ,10 zł 32,0% ,10 zł ,68 zł Recykling ,00 zł 30,0% ,60 zł ,21 zł Motoryzacja ,30 zł 31,5% ,94 zł ,62 zł Transport i logistyka ,60 zł 31,4% ,41 zł ,23 zł E-Handel i usługi informatyczne Produkcja i handel elektroniką ,00 zł 31,9% ,26 zł ,15 zł ,70 zł 31,5% ,07 zł ,04 zł 14

15 1. Doradztwo i inne usługi niematerialne, Podobszar ten dotyczy szerokiej grupy przedsiębiorców, których cechą wspólną jest świadczenie usług o charakterze niematerialnym. Usługi świadczone przez podmioty zajmujące się działalnością doradczą pozostają w sferze zainteresowania organów podatkowych, gdyż niematerialny charakter świadczonych usług oraz możliwość dobrowolnego kształtowania cen za świadczone usługi daje podmiotom możliwości nieprawidłowego wpływania na poziom deklarowanych przychodów i kosztów uzyskania przychodów. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego trudno ustalić jest prawidłową (właściwą) wartość wykonanych usług, w sytuacji gdy ich zakres wskazuje na ewentualnie zawyżoną wartość wystawionych faktur za wykonane usługi. Zagrożenie występujące w tym obszarze oceniane jest jako wysokie, a źródłem nadużyć są przypadki deklarowania nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistości świadczeń związanych z działalnością podmiotów mieszczących się w tym podobszarze, w tym zwłaszcza usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu. 2. Produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, W zakres przedmiotowy tego podobszary wchodzi świadczenie usług związanych z branżą budowlaną, przy czym mowa tu zarówno o drobnych przedsiębiorcach, jak również o przedsiębiorstwach działających na znacznie większą skalę. W skład tego podobszaru wchodzą również przedsiębiorcy trudniący się produkcją materiałów budowlanych. W związku z realizowanymi inwestycjami w zakresie budowy obiektów o znacznych rozmiarach szczególną uwagę należy zwrócić na zjawisko zlecania poszczególnych robót lub zadań specjalistycznych podwykonawcom. Wśród podwykonawców występuje ryzyko związane z nieprawidłową i nierzetelną wyceną robót, zjawiskiem przerzucania kosztów" pomiędzy podmiotami, nieterminowym deklarowaniem przychodów, a także z wykazywaniem dużych obrotów przy braku zatrudnienia pracowników i możliwości technicznych do wykonania tego rodzaju usług. Wśród zagrożeń charakterystycznych dla podobszaru wymienić można: ryzyko niewykazywania do opodatkowania obrotu/przychodów w pełnej wysokości przez podmioty posiadające zarejestrowaną działalność, ryzyko wykorzystywania specjalnie do tego stworzonej sieci podmiotów powiązanych celem obniżenia zobowiązań podatkowych. 3. Działalność agentów sprzedaży towarów Agenci stanowią specyficzną grupę hurtowników. Pośrednictwo agencyjne jest formą uczestnictwa w kanałach dystrybucji. Agent zobowiązany jest umową do negocjowania warunków kupna-sprzedaży określonych produktów lub do zawierania transakcji w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. W kanałach dystrybucji agent występuje jako niezależny pośrednik handlowy między producentami a inicjowanymi nabywcami ich produktów (hurtownikami, 15

16 detalistami, producentami) oraz między hurtownikami a detalistami. Podstawowym produktem, który sprzedaje, są informacje o podaży, popycie i cenach w danej branży. Przedsiębiorcy świadczący usługi agencyjne pośrednictwa sprzedaży towarów, często nie posiadają żadnego zaplecza technicznego, żadnych środków trwałych, magazynów, środków transportu, zatrudniają jedną lub dwie osoby. Wobec podmiotów aktywnych w branży agentów zajmujących się sprzedażą towarów można zaobserwować kilka typowych dla tej branży schematów, w tym m.in.: niematerialny charakter usług oraz trudności w ustaleniu rzeczywistej wartości wykonanych usług, a tym samym trudność w ustaleniu rozmiaru faktycznie prowadzonej działalności, brak dokumentów potwierdzających wykonanie usług (często podatnicy przedstawiają jedynie fakturę jako dowód na wykonanie usługi), fikcyjność oferowanych usług, fikcyjność zawieranych transakcji, wystawianie faktur dokumentujących fikcyjne czynności. 4. Nieruchomości Ten podobszar ryzyka obejmuje podmioty występujące jako strony transakcji w obrocie nieruchomościami. Transakcje te odbywają się zarówno na rynku profesjonalnym (pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą), jak i na rynku niekomercyjnym. Negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia dochodów budżetu państwa charakterystycznym dla rynku obrotu nieruchomościami jest m.in.: zaniżanie podstawy opodatkowania (wartości nieruchomości). W ostatnim czasie szczególnie mocno nasilił się proceder dokonywania wielokrotnego obrotu tymi samymi nieruchomościami, w celu pozyskania korzyści majątkowych w postaci zwrotu podatku VAT. 5. Handel hurtowy pozostały Analizowany podobszar obejmuje sprzedaż hurtową artykułów użytku domowego, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, pozostałą wyspecjalizowaną sprzedaż hurtową (z wyłączeniem sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych, metali i rud metali oraz odpadów i złomu), a także sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (tj. różnych wyrobów bez określonej specjalizacji). Wśród zagrożeń charakterystycznych dla podobszaru wymienić można: ryzyko wykorzystywania specjalnie do tego stworzonej sieci podmiotów powiązanych celem obniżenia zobowiązań podatkowych, ryzyko zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatku naliczonego, w tym związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych lub dotyczą kosztów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, ryzyko uczestnictwa w oszustwach karuzelowych. 16

17 6. Produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi Przemysł metalowy stanowi istotne ogniwo w strukturze przemysłowej gospodarki Polski. Produkcja metali w tym w szczególności stali jest pierwszym ważnym etapem w łańcuchu tworzenia wartości dodanej licznych sektorów gospodarki wytwarzających produkty inwestycyjne (np. przemysł samochodowy, stoczniowy, maszynowy, czy budownictwo), jak i konsumpcyjne (np. AGD, RTV). Szacuje się, że hutnictwo stali odpowiada za tworzenie w kraju około 0,5% wartości dodanej. W branży tej odnotowuje się jednocześnie jeden z najwyższych w podobszarach odsetek nieprawidłowości podatkowych wpływających na znaczne obniżenie dochodów budżetu państwa z tytułu należności podatkowych. 7. Paliwa Ryzyko występujące w podobszarze paliw należy ocenić jako wysokie z uwagi na skalę popełnianych nadużyć gospodarczych, osiąganie nieopodatkowanych zysków wskutek unikania płacenia podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług oraz ze względu na negatywny wpływ na podmioty prowadzące rzetelnie działalność gospodarczą, tj. występowanie zjawiska szkodliwej konkurencji. Uzyskiwaniu dużych nieopodatkowanych zysków w obrocie paliwami oraz rozwojowi szarej strefy i pojawianiu się zorganizowanych grup przestępczych sprzyjają przede wszystkim czynności ukierunkowane na unikanie płacenia podatków. Podatnicy prowadzący tego rodzaju działalność dokonują obrotu paliwami i produktami ropopochodnymi, w tym również pochodzącymi z przemytu, przy wykorzystaniu tzw. pustych" faktur lub wykazując transakcje z podmiotami nieistniejącymi lub niezarejestrowanymi dla celów opodatkowania podatkiem VAT. 8. Recykling Podatnicy trudniący się skupem złomu i odpadów oraz ich odsprzedażą charakteryzują się częstym występowaniem nieprawidłowych pod kątem przepisów prawa podatkowego zachowań. Zaniżają obroty, a osoby fizyczne najczęściej nie są zarejestrowane jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie wykazują dokonywanych transakcji zarówno w podatku dochodowym, jak i w podatku od towarów i usług. Nieprawidłowości polegają również między innymi na przerzucaniu kosztów pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także na wykazywaniu dużych obrotów przy braku zatrudnienia pracowników i możliwości technicznych (infrastruktura, specjalistyczny sprzęt, środki transportu) do wykonania danego rodzaju działalności. 9. Motoryzacja Obszarem aktywności gospodarczej w ramach branży motoryzacyjnej, w którym występuje duże ryzyko występowania nieprawidłowości zarówno w grupie osób fizycznych prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą, jak i osób prowadzących działalność bez stosownej rejestracji jest handel pojazdami samochodowymi. Zniesienie granic celnych pomiędzy Polską, a krajami Unii Europejskiej spowodowało nasilenie się zjawiska polegającego na sprowadzaniu używanych samochodów z terenów państw członkowskich przez obywateli polskich. Podatnicy 17

18 trudniący się zakupem i przywożeniem samochodów oraz dalszą ich odsprzedażą, często nie są zarejestrowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą i nie wykazują dokonywanych transakcji zarówno dla celów podatku dochodowego, jak i podatku od towarów i usług. Zaniżanie zobowiązań podatkowych może dotyczyć również podmiotów prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zjawisko to może przybierać różną formę, w tym zwłaszcza polegającą na: nieewidencjonowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach podatkowych, dokonywaniu sprzedaży bez udokumentowania tego faktu poprzez wystawienie faktury, dokonywaniu czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej, co dotyczy w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, zaniżaniu wartości przeprowadzanych transakcji handlowych. 10. Transport i logistyka Podobszar ten dotyczy szerokiej grupy przedsiębiorców działających w branży transportowej, jak i okołotransportowej. W skład tego podobszary wchodzą zarówno firmy transportowe, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność magazynowania i przechowywania towarów, firmy przeładunkowe, czy też działające w zakresie wspomagania transportu W praktyce zauważa się, że firmy transportowe wystawiają znaczną ilość pustych faktur VAT, podmiotom z którymi są powiązane kapitałowo i osobowo. Najczęściej podmioty te świadczą usługi transportu zarówno krajowego, jak i wewnątrzwspólnotowego uczestnicząc w sposób pośredni w oszustwach karuzelowych, będąc jednym z ogniw w zakresie fikcyjnego obrotu towarami. Działalność dostawców wiąże się z ryzykiem wprowadzenia do obrotu gospodarczego faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, którego celem jest zmniejszenie zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług. Ponadto podmioty te generują koszty z tytułu nabycia paliw oraz licznych napraw samochodów. 11. E-handel i usługi informatyczne W skład tego podobszaru wchodzą głównie podmioty dokonujące sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu. Podobszar ten obejmuje również świadczenie szeroko rozumianych usług informatycznych. Podobszar ten od dłuższego czasu znajduje się w sferze zainteresowania administracji podatkowej, z uwagi na wciąż ujawniane przypadki naruszeń przepisów prawa podatkowego. Wśród najczęściej występujących błędów charakterystycznych dla tego podobszaru ryzyka, wymienić należy: prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej, zaniżanie przychodów poprzez niewykazywanie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem portali aukcyjnych, ewidencjonowanie w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. 18

19 12. Produkcja i handel elektroniką Branża produkcji i handlu sprzętu telekomunikacyjnego, sprzętu komputerowego, komponentów i części elektronicznych czy też innego rodzaju towarów elektronicznych jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin działalności gospodarczej. Niestety wraz z rozwojem branży postępuje zjawisko wyłudzania podatku VAT (w tym z wykorzystaniem mechanizmu karuzeli podatkowej) w obrocie sprzętem elektronicznym, stanowiąc coraz poważniejszy problem. Zaznaczyć należy, że proceder ten w obrocie elektroniką jest znacznie lepiej zorganizowany niż wcześniej stosowany przy handlu innymi towarami. Najczęściej przedmiotem transakcji są towary o niewielkiej wadze i wysokiej wartości. Głównie są to telefony komórkowe, tablety, nawigacje, konsole, gry komputerowe, monitory komputerowe, procesory komputerowe, karty pamięci, odtwarzacze MP3, karty pre-paid, czy aparaty fotograficzne. 19

Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne.

Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne. . Karta informacyjna dla podatnika prowadzącego działalność w branży Doradztwo oraz inne usługi niematerialne. Niniejsza informacja ma na celu zwrócenie uwagi podatnikom prowadzącym ten rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 główne założenia projektu

Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 główne założenia projektu Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 główne założenia projektu Spis treści WSTĘP... 5 KRAJOWE PODOBSZARY RYZYKA... 7 HIERARCHIA PODOBSZARÓW... 7 2.1.1. Hierarchia podobszarów dla strategicznego

Bardziej szczegółowo

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych

ALERT. Kontrole Podatkowe 2015. podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych ALERT Kontrole Podatkowe 2015 podwyższone ryzyka kontroli podatkowych w bieżącym roku, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych Plan działań organów podatkowych na rok 2015 Zgodnie z nowo opracowanym

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa

ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE. Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa ZMIANY W PODATKU VAT 2013 ODWROTNE OBCIĄŻENIE Anna Łukaszewicz-Obierska partner, radca prawny 14 luty 2013 r., Warszawa Prawo Unii Europejskiej ogólne założenia mechanizmu reverse charge Dyrektywa 2006/69/WE

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Sankcje za wadliwe wystawianie faktur Gdynia, 10 lutego 2014 RODZAJE ODPOWIEDZIALNO CI Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność karna skarbowa ODPOWIEDZIALNO Ć

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym

Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym Program: Omówienie pojęcia ryzyka podatkowego brak definicji ustawowej ryzyka podatkowego ryzyko podatkowe jako odmiana ryzyka finansowego zarys modelu ryzyka podatkowego dla przedsiębiorców źródła ryzyka

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe. Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Marian Banaś. Warszawa 2006 rok

Podstawowe. Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Marian Banaś. Warszawa 2006 rok Podstawowe Zakresy Obszarów Kontroli Podatkowej na 2006r. Opracował: Departament Administracji Podatkowej Wydział Obsługi Kontroli Podatkowej Zatwierdził: PODSEKRETARZ STANU Marian Banaś Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 783/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług i sporządzania deklaracji VAT 7 przez Gminę Miasta Sopotu. Na

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Zakopane, dnia 29 września 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ZAKOPANEM Znak sprawy: AP/0150-92/14 WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem odnotowuje dużą

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

NAJSZYBSZY SPOSÓB NA BEZBŁĘDNE ROZLICZANIE VAT

NAJSZYBSZY SPOSÓB NA BEZBŁĘDNE ROZLICZANIE VAT Telefoniczne pogotowie księgowe Archiwum online Pytanie do eksperta E-wydanie publikacji Serwis e-mailowy Luty 2015 nr 7 (76) ISSN 2391-4130 NAJSZYBSZY SPOSÓB NA BEZBŁĘDNE ROZLICZANIE VAT Temat miesiąca

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Program: Pojęcie ryzyka podatkowego : Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym:

Program: Pojęcie ryzyka podatkowego : Metody i narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym: Program: Pojęcie ryzyka podatkowego : brak definicji ryzyka podatkowego w ustawach; ryzyko podatkowe jako odmiana ryzyka finansowego; źródła i rodzaje ryzyka podatkowego. Metody i narzędzia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki 2014-2015. 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki 2014-2015 27-28 stycznia 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy MDDP, członek Rady Podatkowej PKPP

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl OPINIA

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl OPINIA Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 23 października 2015 r. OPINIA do projektu dokumentu Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 główne założenia projektu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Podatek od towarów i usług, zwany popularnie VAT-em (Value Added Tax - podatek od wartości

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r.

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. 1 JPK jako narzędzie kontroli Sprawdzanie transakcji zawieranych przez podatnika przez organy podatkowe Śledzenie i identyfikacja karuzeli VAT w

Bardziej szczegółowo