Fig. 1. Interferometr A. A. Michelsona.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fig. 1. Interferometr A. A. Michelsona."

Transkrypt

1 Efek Sagnaa dr Janusz. Kępka Wsęp. Jednym z najbardziej reklamowanyh eksperymenów był i jes eksperymen lbera brahama Mihelsona zapoząkowany w 88, i nasępnie powarzany po roku 880 we współpray z Ewardem Williamsem Morleyem. Celem ego eksperymenu było wykryie ruhu absolunego Ziemi. Obenie, eksperymen en znany jes pod ogólną nazwą eksperymenu Mihelsona-Morleya. Eksperymen en przeprowadzany był za pomoą inerferomeru.. Mihelsona (Fig..). Fig.. Inerferomer.. Mihelsona. Inerferomer.. Mihelsona (Fig. ) składa się z monohromayznego źródła świała S, półprzepuszzalnej płyki P, oraz dwóh zwieriadeł i, usawionyh w równyh odległośiah P P l od miejsa padania wiązki świała na płykę P. Na usawioną pod kąem 5 o płykę P pada wiązka świała ze źródła S, kóra ulega rozszzepieniu na dwie wiązki biegnąe wzajemnie prosopadle do zwieriadeł i. Po odbiiu się od i, wiązki e wraają do płyki P, gdzie ponownie ulegają rozszzepieniu, i zęść wraa do źródła S, a pozosała zęść biegnie razem do eleskopu T. Na drodze PT obydwie wiązki inerferują ze sobą, a obraz inerferenyjny oglądany jes w głównej płaszzyźnie ogniskowej eleskopu T. Gdyby inerferomer był absolunie nieruhomy w hipoeyznym eerze, zyli w układzie absolunie absolunym -spae, o drogi przebye przez świało w obydwu ramionah inerferomeru byłyby sobie dokładnie równe. W akim przypadku, dowolny obró inerferomeru nie zmienia długośi dróg przebyyh przez świało w obydwu ramionah inerferomeru. Tym samym nie zmienia się obraz inerferenyjny w eleskopie T. Załóżmy eraz, że inerferomer porusza się ruhem ranslayjnym w hipoeyznym eerze. Ławo zauważyć, że w ogólnośi w zasie ruhu ranslayjnego inerferomeru w -spae, drogi przebywane przez świało w obydwu ramionah inerferomeru nie są sobie równe... Mihelson przyjął, że jeżeli inerferomer będzie obraany względem środka płyki P, o nasąpi zmiana długośi dróg w obydwu ramionah inerferomeru, o z kolei spowoduje zmianę położenia prążków inerferenyjnyh. W en sposób, będzie można wykryć ruh orbialny Ziemi. Jednak, powarzane przez kilka dziesiąek la ego rodzaju eksperymeny, w różnyh porah roku i w różnyh miejsah na kuli ziemskiej, zawsze dawały wynik negaywny: brak zmiany położenia prążków inerferenyjnyh. Powyższe może oznazać ylko dwie różne syuaje:

2 . Ziemia jes absolunie nieruhoma w Kosmosie, zn. nie isnieje ruh wirowy wokół własnej osi, ani eż ruh po orbiie okołosłoneznej (byłby o dowód na prawdziwość eorii geoenryznej).. Eksperymen jes wadliwie przeprowadzany. Przyjęo warian rzei: eksperymen jes wzorowo poprawnie przeprowadzony. Naomias nie jes możliwe wykryie ruhu absolunego, ponieważ nie isnieje eer, zyli nie isnieje przesrzeń kosmizna (si!), w kórej najławiej rozhodzi się świało. Jeżeli jednak przyjmiemy, że eer isnieje, o jes on ałkowiie unoszony przez Ziemię, zyli przesrzeń kosmizna jes ałkowiie unoszona przez Ziemię i dlaego ni nie widać (w inerferomerze, ozywiśie). Obenie, Janusz. Kępka w swej książe uh absoluny i względny (Warszawa, 999) wykazał, że w zasie eksperymenu rzezywiśie nasępuje zmiana długośi dróg świała w obydwu ramionah inerferomeru Mihelsona, ale zmiany są ego rodzaju, że zmiany dróg o and fro w każdym z ramion wzajemnie kompensują się. Z ego właśnie względu nie jes możliwe uzyskanie zmiany położenia prążków inerferenyjnyh. Oznaza o, że inerferomer Mihelsona nie jes właśiwym przyrządem do przeprowadzania ego rodzaju eksperymenów. Eksperymen Sagnaa W roku 93 uzony franuski Georges Sagna (869-98) wykazał doświadzalnie za pomoą zmodyfikowanego inerferomeru Mihelsona (Fig..), że możliwe jes wykryie ruhu Ziemi w hipoeyznym eerze (Georges Sagna, Compes endus 57, 93). Fig.. Inerferomer Sagnaa. W inerferomerze Mihelsona dwie wiązki oraz świała przebywają dwie drogi w różnyh, wzajemnie prosopadłyh ramionah inerferomeru. Naomias w inerferomerze Sagnaa dwie wiązki świała oraz biegną po ej samej krzywej zamknięej, ale we wzajemnie przeiwnyh kierunkah. Można o wpros odwzorować jako ruh po okręgu w dwu przeiwnyh kierunkah. ozparzmy bieg wiązek świała w inerferomerze Sagnaa. Paradoks Zenona z Elei Oznazmy ałkowią długość drogi PP PP w inerferomerze jako. Odległość świało przebywa z prędkośią w zasie :. Załóżmy, że inerferomer obraany jes w lewo ze sałą prędkośią kąową ons. Względem impulsu świała biegnąego od płyki P w kierunku zgodnym z kierunkiem obrou inerferomeru, płyka P uieka przed ym impulsem. Znalezienie odległośi jaką impuls świała przebędzie, aby wróić do płyki P, jes równoważne znalezieniu rozwiązania słynnego

3 3 paradoksu Zenona z Elei: zy hilles dogoni żółwia (poząkowa odległość między nimi wynosi, hilles biegnie z prędkośią, a żółw z prędkośią ): gdzie: W powyższym: prędkość liniowa dowolnego punku na okręgu o promieniu (Fig. ); prędkość świała. Ponieważ:, o z powyższego znajdujemy: Podobnie znajdujemy zas po jakim impuls dobiegnie do płyki P: W podobny sposób znajdujemy dla impulsu świała biegnąego w kierunku przeiwnym do kierunku obrou inerferomeru (w ym przypadku, hilles i żółw biegną naprzeiwko siebie): oraz Z powyższego, znajdujemy: () oraz ) ( () ϕ (3) a akże: ϕ () Z powyższyh rozważań wpros wynika, że w zasie obrou inerferomeru ) ( 0 powsaje różnia dróg (Eq. ) przebywanyh przez świało w kierunkah przeiwnyh. Z elemenarnej opyki wiadomo, że fale o jednakowyh okresah wzmaniają się najsilniej, gdy różnia dróg jes równa ałkowiej wielokronośi długośi fali λ : λ k, gdzie: k 0,,,..., n. Fale maksymalnie osłabiają się, jeśli różnia dróg wynosi nieparzysą lizbę połówek długośi fali: ) (k λ Powyższe zwane jes ogólnie inerferenją ruhu falowego. Jeżeli inerferomer nie jes obraany ) ( 0, o z zależnośi od () do (), mamy: 0, 0 oraz 0 i możemy obserwować sabilny obraz inerferenyjny. Wiązki świała oraz inerferują w równyh fazah na drodze PT (Fig. ).

4 W zasie obrou przyrządu, pojawia się różnia dróg ( ) 0, a przebyyh przez świało w dwu przeiwnyh kierunkah w inerferomerze. Z ego względu nasąpi zmiana obrazu inerferenyjnego (zmiana położenia oraz naężenia prążków inerferenyjnyh). Zmiana a spowodowana jes ym, że wiązki świała oraz spoykają się w różnyh fazah na drodze PT. Powyższe wykorzysywane jes obenie do budowy preyzyjnyh przyrządów, zwanyh żyroskopami. Przyrządy e pozwalają wykryć obró przyrządu o 0,000 sopnia na godzinę (Eq. ). Efek Dopplera Zauważmy, że płyka P w inerferomerze spełnia podwójną rolę: źródła S świała dla wiązek świała oraz biegnąyh od płyki P w kierunku zwieriadeł oraz ; obserwaora O dla obydwu wiązek oraz gdy wiązki e przebywają w inerferomerze odpowiednie drogi w kierunkah wzajemnie przeiwnyh i biegną do płyki P. Zauważmy eż, że prędkość S źródła drgań S oraz prędkość O obserwaora O są sobie dokładnie równe oraz równe prędkośi dowolnego punku na obwodzie okręgu o promieniu inerferomeru: S O. Z powyższyh względów, wysępuje podwójny efek Dopplera dla poruszająego się źródła S drgań oraz obserwaora O. Ogólny opis podwójnego efeku Dopplera podany jes w książe: Janusz. Kępka uh absoluny i względny, Warszawa 999. Jeżeli obserwaor O wyprzedza źródło S, o w opisywanym wyżej przypadku odnosi się do wiązki świała, o spełnione są warunki: O fd ν S λ ( S ) gdzie: ν zęsoliwość generowanej fali w danym ośrodku, gdy źródło drgań jes nieruhome. λ długość fali generowanej w danym ośrodku przez nieruhome źródło drgań. Powyżej wskazaliśmy, że spełniony jes warunek: S O. Wobe ego, z powyższej zależnośi znajdujemy, że: f D ν (5) < λ Podobnie mamy dla przypadku, gdy źródło S wyprzedza obserwaora O: O fd ν S λ ( S ) oraz: f D ν (6) > λ Z powyższego wpros wynika, że w eksperymenie Sagnaa nie wysępuje zmiana zęsoliwośi inerferująyh wiązek świała oraz. Dyskusja. Przede wszyskim zauważmy, że pozyywny wynik eksperymenu Sagnaa zosał uzyskany za pomoą lekko zmodyfikowanego inerferomeru.. Mihelsona! Przed rokiem 933, uzony amerykański Dayon C. Miller przeprowadził eksperymeny za pomoą zmodyfikowanego inerferomeru Mihelsona w en sposób, że ramiona ego inerferomeru były wyraźnie wzajemnie sobie nierówne. Uzyskał wynik pozyywny (D.C. Miller, eiews of Modern Physis, 5, 03, 933).

5 Powyższe wpros oznaza, że (nie modyfikowany) inerferomer Mihelsona nie nadaje się do ego rodzaju eksperymenów. Jednak w 007 r. Janusz. Kępka ( uh absoluny i względny, Warszawa 007) wskazał, że możliwe jes uzyskanie pozyywnego wyniku za pomoą inerferomeru Mihelsona, jeżeli jedno z ramion ego inerferomeru zahowa sały kierunek w przesrzeni (lokalny układ odniesienia). Można o uzyskać za pomoą obrou przyrządu względem ylko jednego z jego ramion. Warunek en nie był spełniony w eksperymenah wykonywanyh przez Mihelsona, Morleya i innyh. W zw. lieraurze przedmiou, eksperymeny G. Sagnaa oraz D.C. Millera były i są sarannie przemilzane, lub znazenie ih jes maksymalnie zaniżane. Naomias wyolbrzymiane jes znazenie eksperymenu.. Mihelsona, kóry o eksperymen (ponoć) sanowił podsawę szzególnej i ogólnej, a nawe szzególnie ogólnej eorii względnośi niejakiego lbera Einseina. Esperymeny G. Sagnaa oraz D.C. Millera z opyki oraz wześniejszy (85 r.) eksperymen z wahadłem Fouaul (Jean ernard éon, , fizyk franuski), wpros dowodzą, że zw. eorie względnośi lbera Einseina są rażąo niezgodne z doświadzeniem. Wobe ego, niekórzy wierdzą, że: The Sagna effe (in auum) is onsisen wih saionary eher heories (suh as he orenz eher heory) as well as wih Einsein's heory of relaiiy. I is generally aken o be inonsisen wih emission heories of ligh, aording o whih he speed of ligh depends on he speed of he soure. ("hp://en.wikipedia.org/wiki/georges_sagna") Tak wię, wg Wikipedii, efek Sagnaa powierdza, że eer spozywa i jednoześnie fruwa. azem z eorią względnośi Einseina, ozywiśie. Poważnie? nie jes ak, że: albo albo? oo kolejne oszuswa w wydaniu Wikipedii. Oóż, nieprawdą jes, że H..orenz (853-98) jes wórą eorii eeru (sprężysy ośrodek rozhodzenia się fal świelnyh > bezwzględny układ odniesienia). Znaznie wześniej Holender Chrisian Huygens (69-695), wierdził, że świało polega na rozhodzeniu się fal w eerze sprężysej subsanji zapełniająej ały wszehświa ( Traka o świele, 690). Ponado, nieprawdą jes, że według eorii emisji świała prędkość świała zależy od prędkośi źródła świała. ył aki pomysł, ale nayhmias z niego zrezygnowano, ponieważ nie jes o słuszne dla ruhu falowego (świało ma wszyskie ehy ruhu falowego, jes o fala poprzezna). Naomias, według lbera Einseina prędkość świała jes dokładnie aka sama względem dowolnie poruszająego się (akże nieruhomego, sojąego, leżąego i nawe wisząego) obserwaora. Opisany wyżej efek Sagnaa wpros z doświadzenia dowodzi, że nie jes o prawdziwe. To lber Einsein nie ma raji? To jes niedopuszzalne! Wobe ego, relaywiśi z Wikipedii (i nie ylko) wierdzą, że efek Sagnaa jes zgodny z eorią względnośi lbera Einseina! I w en oo prosy sposób eoria względnośi lbera Einseina jes zgodna z doświadzeniem. Pyanie: ko u jes idioą, a ko oszusem? Pardon! Pyać nie wolno? Uwagi końowe Przy pomoy inerferomeru Sagnaa można wykryć zmianę kierunku ruhu układu obserwaora, np. ruh wirowy zy orbialny Ziemi. Jednak za pomoą ego przyrządu nie można wykryć ruhu ranslayjnego prosoliniowego obserwaora. Jednak aką możliwość deekji ruhu absolunego Ziemi, wskazano wyżej. Eksperymen jes dosyć rudny do wykonania ze względów ehniznyh. Jednak, ego rodzaju eksperymen można znakomiie uprośić wykorzysują ruh wirowy Ziemi, właśnie. Uwaga: akże w książe Janusza. Kępki uh absoluny i względny, Warszawa 007, podany jes pełny dowód sposobu wylizenia prędkośi ranslayjnej Słońa w Kosmosie (ok km/s), ylko na podsawie znajomośi prędkośi orbialnej Ziemi w perihelium oraz w aphelium, lub odległośi od Słońa Ziemi w perihelium oraz w aphelium. dr Janusz. Kępka Warszawa, 009 5

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU

OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwizenia jest poznanie podstawowyh zagadnień związanyh z opraowaniem wyników pomiaru.. WPROWADZENIE.1. Wstęp Umiejętność właśiwego opraowania wyników

Bardziej szczegółowo

XII.1.1. Liczby, liczby

XII.1.1. Liczby, liczby XII.1. Fiki-miki matematyki Matematyka zaliczana jest do najbardziej ścisłych objawień homo sapiens. Z tego też względu, swego czasu matematykę intronizowano nawet na Królową Nauk. Należy jednak uwzględniać,

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT

ASYMETRIA CZASU 1. Jerzy Gołosz ABSTRACT Jerzy Gołosz ASYMETRIA CZASU 1 ABSTRACT W artykule analizowane jest rozróżnienie pomiędzy asymetrią w czasie procesów fizycznych i asymetrią samego czasu. Opierając się na założeniu, że każde rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób istnieją rzeczy?

W jaki sposób istnieją rzeczy? Tadeusz Pabjan W jaki sposób istnieją rzeczy? Jedną z centralnych kategorii filozoficznych jest kategoria istnienia. MoŜna się o tym przekonać, zaglądając do podręczników historii filozofii: przewaŝająca

Bardziej szczegółowo

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście. Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pabjan. Czas

Tadeusz Pabjan. Czas Tadeusz Pabjan Czas Czas jedna z fundamentalnych wielkości fizycznych będąca swego rodzaju miarą zmienności rzeczy, umożliwiającą określanie kolejności zdarzeń (topologia) i dokonywanie pomiarów odstępów

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY

CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Czas i wieczność w filozofii przyrody 183 CZAS I WIECZNOŚĆ W FILOZOFII PRZYRODY Poszukiwanie czegoś trwałego jest jednym z najgłębszych instynktów przywodzących ludzi do filozofii. [ ] filozofowie z wielką

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

CZAS PRAWDZIWY [1947]

CZAS PRAWDZIWY [1947] CZAS PRAWDZIWY [1947] 25. Kazimierz Ajdukiewicz Streszczenie Dobrym zegarem może być każde zjawisko powtarzalne cyklicznie w sposób jednostajny, tzn. tak, że kolejne cykle zachodzą w równych odstępach

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 14 JANUSZ PASZYŃSKI KRYSTYNA MIARA JÓZEF SKOCZEK WYMIANA ENERGII MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Czas i przestrzeń w teorii względności

Czas i przestrzeń w teorii względności Czas i przestrzeń w teorii względności Żeby zrozumieć czas trzeba zrozumieć fizykę. Jak się dalej okaże nie ma innej drogi do fizyki, jak królewskiej drogi matematyki. Zastanowimy się w tym referacie czy

Bardziej szczegółowo