WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 1 Czytanie Mówienie 2 - czyta poprawnie, płynnie, wyraziście i biegle; - czyta cicho ze zrozumieniem; - prawidłowo i wyraziście czyta z podziałem na role, stosując zmiany siły i tonu głosu oaz tempa czytania; - potrafi samodzielnie opowiedzieć wysłuchane treści, uŝywając zdań rozwiniętych - samodzielnie układa pytania i odpowiedzi na podstawie ilustracji i tekstu; -w wypowiedziach dotyczących ilustracji i 3 - czyta poprawnie i płynnie; - czyta cicho ze zrozumieniem; - czyta poprawnie i płynnie z podziałem na role; - opowiada samodzielnie, uŝywając prostych zdań; - samodzielnie układa pytania i odpowiedzi na podstawie ilustracji i tekstu; - opowiada treści obrazków lub historyjek, stosując dłuŝsze wypowiedzi; 4 - czyta głośno, poprawnie, ze zrozumieniem proste teksty; - czyta poprawnie z podziałem na role; - opowiada samodzielnie, niekiedy myli kolejność zdarzeń; - potrzebuje pomocy w formie planu, ilustracji; - ustala związki tekstów z ilustracjami w formie prostych zdań; - wypowiada się na temat obrazków lub historyjek w 5 - czyta głośno, ze zrozumieniem wyrazy i krótkie zdania, niekiedy popełnia błędy - odpowiada na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanych treści; - ustala związki tekstu z ilustracjami na podstawie pytań nauczyciela; - omawiając obrazki lub historyjki, wylicza tylko pewne elementy;

2 Pisanie tekstów stosuje zdania rozwinięte; - w wypowiedziach stosuje zdania rozwinięte i bogate słownictwo, wykorzystując posiadaną wiedzę; - wypowiada się poprawnie pod względem gramatycznym i stylistycznym; - dostrzega związki przyczynowo- skutkowe; - prawidłowo odtwarza kształt liter i ich połączenia w wyrazach; - poprawnie pisze w liniaturze i właściwie rozmieszcza tekst na stronie; - samodzielnie układa i pisze wyrazy, zdania pojedyncze i równowaŝniki jako podpisy do ilustracji; - aktywnie bierze udział w redagowaniu wielozdaniowych wypowiedzi, stosuje słownictwo podane przez - dostrzega związki przyczynowo- skutkowe; - poprawnie pisze litery, zwracając uwagę na ich połączenia w wyrazach; - prawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze; - samodzielnie układa wyrazy jako podpisy do ilustracji; - bierze udział w redagowaniu wielozdaniowych wypowiedzi, korzystając ze słowniczka zgromadzonego przez nauczyciela; - bezbłędnie przepisuje formie nieuporządkowanej; - odtwarza kształt liter, lecz nie zawsze prawidłowo łączy je w wyrazach; - na ogół poprawnie rozmieszcza wyrazy w liniaturze; - układa podpisy do obrazków, korzysta z rozsypanki wyrazowej i pomocy nauczyciela; - samodzielnie układa i pisze wyrazy - włącza się do prac przy układaniu tekstów; - przy przepisywaniu - myli podobne litery, nie zwraca uwagi na prawidłowe połączenia liter w wyrazach; - nieprawidłowo rozmieszcza wyrazy w liniaturze, nie rozdziela wyrazów w zdaniach; nauczyciela dobiera podpisy do obrazków; - przepisuje ułoŝone teksty, popełniając błędy ortograficzne; -z pamięci pisze zdania popełniając błędy

3 Elementy gramatyki nauczyciela i własne; -sprawnie i bezbłędnie zapisuje ułoŝone teksty - zna i stosuje zasady ortograficzne - pisze bezbłędnie; - samodzielnie i poprawnie dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby; - rozpoznaje spółgłoski i samogłoski; - rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące oraz samodzielnie je układa,; - rozpoznaje w tekście rzeczowniki jako wyrazy oznaczające nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy; - samodzielnie podaje przykłady rzeczowników; - określa liczbę pojedynczą lub mnogą podanych rzeczowników - wyróŝnia czasownik w tekście i określa ich liczbę; teksty; -zna i stosuje podstawowe zasady ortograficzne - sporadycznie popełnia błędy; - dzieli wyrazy na głoski, litery, sylaby; - rozpoznaje litery oznaczające spółgłoski i samogłoski; - rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; - próbuje samodzielnie je układać; - rozpoznaje rzeczowniki spośród zbioru róŝnych wyrazów ( podaje własne przykłady); - rozpoznaje czasownik w tekście; popełnia nieliczne błędy; -z pamięci pisze zdania popełniając nieliczne błędy ortograficzne; - zna niektóre zasady ortograficzne i stara się je stosować; - dzieli proste wyrazy na głoski, litery, sylaby; - popełnia błędy przy róŝnicowaniu spółgłosek i samogłosek; - rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; - spośród zbioru rzeczowników potrafi wyodrębnić nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy oraz określić ich liczbę; - rozpoznaje czasowniki w zbiorze róŝnych wyrazów; ortograficzne - zna niektóre zasady ortograficzne; - z pomocą nauczyciela dzieli wyrazy na głoski, liter, sylaby - próbuje róŝnicować spółgłoski i samogłoski; nauczyciela rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące; nauczyciela potrafi spośród zbioru rzeczowników wyodrębnić nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy oraz określić ich liczbę; nauczyciela rozpoznaje czasowniki w zbiorze róŝnych wyrazów;

4 EDUKACJA PRZYRODNICZO SPOŁECZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne potrafi wymienić uczestników ruchu drogowego; - przestrzega zasad prawidłowego poruszania się pieszych po drogach; - potrafi ocenić miejsca niebezpieczne na drogach; - zna i stosuje zasady poruszania się po drogach o zmierzchu i w niekorzystnych warunkach; - wyróŝnia grupy znaków drogowych, potrafi je zastosować w sytuacjach przedstawionych na ilustracji; 3 - potrafi wymienić uczestników ruchu drogowego; - zna ogólne zasady poruszania się po drogach; - rozumie znaczenie niebezpieczeństwa zabaw w pobliŝu jezdni; - rozumie znaczenie noszenia elementów odblaskowych -zna podstawowe znaki drogowe; - rozpoznaje podstawowe gatunki drzew i krzewów po ich liściach i owocach, potrafi odróŝnić drzewo, 4 - zna i stosuje pięć zasad przechodzenia przez ulicę; - wymienia nazwy drzew, krzewów i roślin zielnych; - wymienia zmiany, jakie zachodzą w róŝnych porach roku w Ŝyciu roślin i zwierząt; - wie, Ŝe owoce i warzywa mają korzystny wpływ na zdrowie; - posługuje się pojęciem,,zwierzęta domowe - ma właściwy stosunek do zwierząt; 5 - potrafi pod kierunkiem nauczyciela wymienić niektóre zasady poruszania się po drogach; - wie, co oznaczają światła na sygnalizatorze świetlnym; - potrafi wymienić kilka nazw roślin ozdobnych, drzew i krzewów; - potrafi przy pomocy nauczyciela opowiadać o zmianach zachodzących w przyrodzie w róŝnych porach roku, warunkach Ŝycia roślin;

5 - rozpoznaje i opisuje rośliny zielne, rozróŝnia popularne drzewa i krzewy na podstawie ich cech szczególnych; - potrafi obserwować i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w róŝnych porach roku; - rozumie znaczenie ochrony przyrody; - określa znaczenie spoŝywcze warzyw i owoców dla zdrowia; - zna ogólną budowę, tryb Ŝycia i sposób odŝywiania się zwierząt domowych; - odróŝnia owady, ptaki, ssaki na podstawie ich cech szczególnych; - zna podstawowe gatunki ptaków i ssaków Ŝyjących w Polsce; - zna strukturę swojej rodziny; - orientuje się w czasie ( wieku członków swojej krzew i roślinę zielną; - potrafi opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie w róŝnych porach roku; - wie, Ŝe owoce i warzywa są źródłem witamin; - zna tryb Ŝycia i sposób odŝywiania się niektórych zwierząt domowych; - odróŝnia owady, ptaki, ssaki na podstawie ich cech szczególnych; - zna strukturę swojej rodziny; - potrafi obsługiwać niektóre urządzenia techniczne znajdujące się w domu i zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania ostroŝności przy ich uŝywaniu; - rozumie potrzebę higienicznego trybu Ŝycia jako gwarancji zdrowia; - wymienia produkty spoŝywcze sprzyjające racjonalnemu odŝywianiu się; -zna stopień pokrewieństwa swojej rodziny; potrafi wymienić niektóre urządzenia techniczne znajdujące się w domu; - bezpiecznie posługuje się prostym sprzętem domowym; - wymienia wszystkie czynności i przybory związane z higieną osobistą; - potrafi wymienić kilka zasad zdrowego odŝywiania się; - zna swój dokładny adres; - wymienia 2-3 zabytki znajdujące się w jego miejscowości; - wymienia róŝne rodzaje zawodów ludzi i orientuje się, na czym one polegają; - wymienia przy pomocy nauczyciela niektóre gatunki owoców i warzyw; - zna nazwy zwierząt domowych i niektórych gatunków innych zwierząt; - posługuje się pojęciami:,,rodzina i,rodzice ; - wymienia członków rodziny; - potrafi pod kierunkiem nauczyciela wymienić 2-3 urządzenia techniczne w domu; - wymienia przybory słuŝące do utrzymania higieny osobistej; - wymienia ( pod kierunkiem nauczyciela) produkty spoŝywcze sprzyjające racjonalnemu odŝywianiu się; -zna swój adres - zna nazwę swojej

6 rodziny); - bezpiecznie obsługuje niektóre domowe urządzenia techniczne; - zna i uzasadnia potrzebę higienicznego trybu Ŝycia jako gwarancji zachowania zdrowia; - przestrzega higieny osobistej i otoczenia; - potrafi zaplanować zdrowy jadłospis; - orientuje się, jakie produkty spoŝywcze są zdrowe, a jakie szkodliwe; - zna nazwę swojej miejscowości, zabytki i pomniki oraz miejsca pamięci narodowej w swoim mieście; - zna i potrafi wymienić cechy zawodów swoich rodziców - zna i potrafi opisać, na czym polega zawód pielęgniarki, lekarza, policjanta, straŝaka; - zna nazwę swojej miejscowości i potrafi wymienić kilka zabytków; - zna cechy zawodów swoich rodziców - wie, na czym polega zawód pielęgniarki, lekarza, policjanta, straŝaka; miejscowości; - wie, jakie zabytki znajdują się w jego miejscowości; - pod kierunkiem nauczyciela potrafi wymienić kilka nazw zawodów

7 EDUKACJA MATEMATYCZNA Poziom osiągnięć Treść edukacji W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne Zbiory Sprawność rachunkowa - porównuje liczebność zbiorów przeliczając elementy; - porządkuje układ zbiorów według ich liczebności; - poprawnie stosuje pojęcia: tyle samo, więcej, mniej. - poprawnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100, -rozumie odejmowanie jako działanie odwrotne do dodawania, potrafi sprawdzić odejmowanie za pomocą dodawania; - rozumie, nazywa i stosuje - poprawnie przelicza elementy, określa liczebność zbiorów oraz porządkuje je wg rosnącej i malejącej liczby elementów - poprawnie i biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20, pełne dziesiątki w zakresie rozumie odejmowanie jako działanie odwrotne do dodawania, potrafi sprawdzić odejmowanie - poprawnie przelicza elementy, określa liczebność zbiorów -biegle dodaje i odejmuje do 20, pełne dziesiątki w zakresie Potrafi sprawdzić odejmowanie za pomocą dodawania; - poprawnie porównuje i porządkuje liczby w -porównuje liczebność zbiorów bez przeliczania elementów; -dodaje i odejmuje w zakresie 20, pełne dziesiątki w zakresie 100 ( sporadycznie popełnia błędy); - nazywa znaki: <,>,=, ale ma trudności w ich stosowaniu;

8 znaki: <,>,= przy porównywaniu liczb jednoi wielocyfrowych; - biegle mnoŝy i dzieli w zakresie 25 - wykorzystuje własność dzielenia jako działania odwrotnego do mnoŝenia w celu biegłego wykonywania obliczeń za pomocą dodawania; - porównuje sprawnie liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe, stosując znaki: <,>,=; - biegle mnoŝy i dzieli w zakresie 20 - potrafi sprawdzić dzielenie za pomocą mnoŝenia zakresie 20, zna znaki <,>,= lecz nie zawsze poprawnie je stosuje; -mnoŝy i dzieli w zakresie 20 - rozumie dzielenie jako działanie odwrotne do mnoŝenia - mnoŝy i dzieli w zakresie 20, posługuje się konkretami Zadania tekstowe Geometria - samodzielnie rozwiązuje i układa trudniejsze zadania tekstowe, wymagające stosowania więcej niŝ jednego działania; - układa zadania tekstowe do danej formuły matematycznej; - określa z uŝyciem terminów i przedstawia wzajemne połoŝenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni; - rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe; - określa z uŝyciem terminów wzajemne połoŝenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni - samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; - potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wzajemnego połoŝenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz kierunków - z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe; nauczyciela: - odpowiada na pytania dotyczące wzajemnego połoŝenia przedmiotów na płaszczyźnie oraz kierunków

9 Wiadomości praktyczne - bezbłędnie rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych - porównuje długości boków figur za pomocą linijki; - rozumie, nazywa i stosuje jednostki długości( centymetr, metr), masy ( kilogram, dekagram) i pojemności ( litr) oraz sprawnie zamienia większe na mniejsze i odwrotnie; - zna nazwy dni tygodni i ich kolejność; - wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalendarza; - odczytuje godziny i minuty na zegarze; - samodzielnie rozwiązuje i układa zadania związane z płaceniem; - opanował umiejętność wydawania reszty. - rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych - porównuje długości boków figur przez ich przykładanie do siebie; - rozumie, nazywa i stosuje jednostki długości( centymetr, metr), masy ( kilogram, dekagram) i pojemności ( litr); - zna nazwy dni tygodni i ich kolejność; - praktycznie dokonuje obliczeń; -prawidłowo odczytuje godziny na zegarze; - rozwiązuje proste zadania związane z płaceniem; - rozpoznaje i nazywa kształty podstawowych figur geometrycznych - nazywa jednostki długości ( metr, centymetr), masy ( kilogram, dekagram) i pojemności (litr); - zna dni tygodnia i ich kolejność; - sporadycznie popełnia błędy przy odczytywaniu pełnych godzin; - wykonuje proste obliczenia pienięŝne; - rozpoznaje kształty figur geometrycznych - z pomocą nauczyciela nazywa jednostki długości, masy i pojemności; - zna dni tygodnia, sporadycznie myli ich kolejność; - nie zawsze prawidłowo odczytuje pełne godziny; - zna monety i banknoty

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA

KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY PUNKTOWEJ W KLASIE I 6 punktów otrzymuje uczeń, który: EDUKACJA POLONISTYCZNA czyta nowy tekst poprawnie, płynnie, intonuje głosem zdania pytające, wykrzyknikowe, samodzielnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej

Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej Wymagania na poszczególne oceny w klasie drugiej Edukacja polonistyczna Wspaniale A Ocenę tę otrzymuje uczeń, który posiada: -wiadomości i umiejętności znacznie wykraczający poza program klasy drugiej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - WSPANIALE - UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE ( obowiązują tutaj również wszystkie podstawowe wymagania wymienione przy ocenie 5 ) Zawsze uważnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny.

KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Strona1 KARTA OCENY OPISOWEJ ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA rok szkolny. Imię i nazwisko. klasa II data. EDUKACJA SPOŁECZNA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓWIEŚNIKAMI I OSOBAMI DOROSŁYMI Solidnie wypełnia zadania w grupie

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej.

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej. Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej. EDUKACJA POLONISTYCZNA NIEZADAWALAJĄCO (1): MÓWIENIE I SŁUCHANIE Uczeń niechętnie wypowiada się prostymi zdaniami lub wyrazami, ale tylko zapytany przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur.

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur. KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE 6 (wspaniale) - Zawsze poprawnie dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej wyrazów. Czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna (kl. II)

Kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna (kl. II) Kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna (kl. II) 6 wspaniale: uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza poza podstawę programową; 5 bardzo dobrze: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Pracuj więcej Jeszcze nie potrafisz. Układa ze zdań prostych i złoŝonych kilkuzdaniową logiczną wypowiedź.

Umiejętności Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Pracuj więcej Jeszcze nie potrafisz. Układa ze zdań prostych i złoŝonych kilkuzdaniową logiczną wypowiedź. Umiejętności Wspaniale Bardzo dobrze Dobrze Pracuj więcej Jeszcze nie potrafisz I Mówienie 1 2 3 4 5 6 Samodzielnie z poprawnie zbudowanych zdań złoŝonych redaguje dłuŝszą i logiczną wypowiedź. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną.

System oceniania obejmuje ocenę bieżącą, semestralną i końcoworoczną. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I a wych. Grażyna Opoczka Podstawy prawne i merytoryczne: 1. Rozporządzenie MEN 2. Statut Szkoły 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania 4. Program nauczania zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania klasa 2

Kryteria oceniania klasa 2 Korzystanie z informacji Kryteria oceniania klasa 2 Edukacja polonistyczna 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (Bardzo dobry) 6 (celujący) Nie potrafi w pełni Nie zawsze uważnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIÓW W KL. I

KRYTERIA OCENY UCZNIÓW W KL. I KRYTERIA OCENY UCZNIÓW W KL. I POZIOM A - 6 pkt.- świetnie (znakomita praca ucznia) POZIOM B - 5 pkt.- bardzo dobrze (bardzo dobra praca ucznia) POZIOM C - 4 pkt.- dobrze (dobra praca ucznia) POZIOM D

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy I

Wymagania programowe dla klasy I Wymagania programowe dla klasy I Edukacja polonistyczna Mówienie i słuchanie - słucha wypowiedzi dorosłych - stara się słuchać wypowiedzi dzieci - pełnym zdaniem odpowiada na pytania innych osób - rozmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014

Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 Kryteria oceniania w klasach I III rok szkolny 2013/2014 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2013/2014 (zgodne z podstawą programową) wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela.

dużo błędów. Czyta sposobem mieszanym: sylabami i wyrazami. Rozumie przeczytany tekst. Czyta z podziałem na role pod kierunkiem nauczyciela. Kryteria oceny opisowej w kształceniu zintegrowanym klasa III ocena edukacje polonistyczna doskonale samorzutnie, w uporządkowanej formie na zadany temat, posiada bogaty zasób słownictwa, poprawnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta poprawnie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego

Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego Kryteria sukcesu dziecka 6-letniego I Rozwój sprawności ruchowej Ewa Bogdan Teresa Oleksa 1. Motoryka bierze udział w zorganizowanych i spontanicznych zabawach ruchowych; wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Liczba w nawiasie odpowiada ocenie cyfrowej. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Edukacja polonistyczna: Swobodnie, samorzutnie wypowiada się dłuższymi zdaniami rozwiniętymi,

Bardziej szczegółowo

ANEKS 2 W 6 wprowadza się punkt 1a w brzmieniu: W 49 wprowadza się punkt 3 w brzmieniu:

ANEKS 2 W 6 wprowadza się punkt 1a w brzmieniu: W 49 wprowadza się punkt 3 w brzmieniu: ANEKS 2 W 6 wprowadza się punkt 1a w brzmieniu: 1. Termin rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. 2. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA WEWNĘTRZNE ZASADY OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. ORŁA BIAŁEGO KLASA I 6p. SUPER 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Słuchanie: Uczeń uważnie słucha dzieci i dorosłych, doskonale rozumie

Bardziej szczegółowo

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest.

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest. Sprawdzian na rozpoczęcie klasy drugiej ODKR YWAM SEBE Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej. mię i nazwisko i swiat 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 KRYTERIA OCENIANIA KLASA I ROK SZKOLNY 2011/12 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBEDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM DATA BADANIA

PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM DATA BADANIA PRZYKŁADOWY WZÓR Obszar II: UCZEŃ W ŚRODOWISKU SZKOLNYM Dział Techniki szkolne Treści kształcenia Litery drukowane i pisane Lp. ZADANIA DO OCENY (oczekiwane osiągnięcia ucznia) 1. Rozpoznaje i nazywa małe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA I. Umiejętności społeczne warunkujące porozumiewanie się i kulturę języka 6 punktów - Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych; aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Liczba punktów w nawiasie odpowiada ocenie cyfrowej. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Edukacja polonistyczna: Swobodnie, samorzutnie wypowiada się zdaniami rozwiniętymi,

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I

Wymagania edukacyjne dla klasy I dla klasy I Edukacja polonistycza czyta płynnie krótkie teksty bez przygotowania w odpowiednim tempie; wykazuje zainteresowania czytelnicze, samodzielnie czyta książki i czasopisma dziecięce; potrafi określić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA KORZYSTANIE Z INFORMACJI KOMUNIKOWANIE SIĘ CZYTANIE Nie potrafi w pełni skupić uwagi na słuchanej wypowiedzi, zapamiętuje nieliczne z przekazywanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA KLASY 1 Beata Dąbrowska wrzesień

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2

SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2 SPRAWDZIAN na rozpoczęcie klasy 2 Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej Imię:... Nazwisko:... Polecenia czyta i objaśnia nauczyciel. Potrzebne przybory: długopis, linijka, ołówek, gumka. 1. Dopisz małe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejwyznaczniki ocen bieżących w klasie I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

KLASA II EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA II EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA II EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 punktów otrzymuje uczeń, który: opanował materiał przewidziany na 5 punktów oraz: z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące edukacji polonistycznej, czyta płynnie,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur.

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie figur. SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Opowiedz mi bajkę Bajki i legendy. tygodniowy Temat dnia Płaskie figury geometryczne W królestwie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY II C wg nowej podstawy programowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY II C wg nowej podstawy programowej WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY II C wg nowej podstawy programowej Nauczyciel: Małgorzata Winiarska ROZWÓJ POZNAWCZY Edukacja polonistyczna 1. W zakresie mówienie i słuchania Uczeń: - słucha ze

Bardziej szczegółowo

TEMATY DNI WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

TEMATY DNI WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA W KLASIE PIERWSZEJ, SEMESTR PIERWSZY (Już w szkole) TEMATY DNI WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Krąg tematyczny: JESTEM UCZNIEM Poznaję koleżanki i kolegów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Przedmiotowe zasady oceniania w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści: 1. Wstęp. 2. Słowniczek pojęć. 3. Cele oceniania. 4. Obszary podlegające ocenie

Bardziej szczegółowo

KLASA II KRYTERIA OCENIANIA

KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna Korzystanie z informacji Nie potrafi w pełni Nie zawsze uważnie Na ogół uważnie Uważnie słucha Uważnie słucha Uważnie słucha skupić uwagi na słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II

Przedmiotowy System Oceniania. Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II Przedmiotowy System Oceniania Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyminie Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy II Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KALISZU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KALISZU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KALISZU Tekst ujednolicony obwieszczony dnia 16 listopada 2009r. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena śródroczna sporządzana jest po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowanym

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów Klasa II

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów Klasa II Kryteria oceniania osiągnięć uczniów Klasa II Oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie analizy notatek umieszczanych systematycznie w Dzienniczku ucznia w formie punktów, przyznawanych za

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna system oceniania

Edukacja wczesnoszkolna system oceniania Edukacja wczesnoszkolna system oceniania w klasie I Edukacja polonistyczna 6 pkt sprawnie wypowiada myśli w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi, ma duży zasób słownictwa, stosuje w mowie elementy języka mówionego:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 2

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 2 Korzystanie z informacji KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 2 W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi - 13 ust. 3 rozporządzenia w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym

Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym Przedmiotowy system oceniania uczniów w kształceniu zintegrowanym CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie

Bardziej szczegółowo

KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA III OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Punkty odpowiadają następującym ogólnym poziomom osiągnięć ucznia:

Punkty odpowiadają następującym ogólnym poziomom osiągnięć ucznia: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2 KRYTERIA OCEN ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej W CIEMNEM/ ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne ucznia klasy II. rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne ucznia klasy II rok szkolny 2015/16 Edukacja polonistyczna Okres I zwiększył tempo pisania, zna i stosuje poznane zasady ortograficzne zna alfabet, umie uporządkować wyrazy alfabetycznie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Program zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JERZEGO KUKUCZKI W KORZKWI

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JERZEGO KUKUCZKI W KORZKWI STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JERZEGO KUKUCZKI W KORZKWI SPIS TREŚCI STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZKWI...1 1. PRZEPISY OGÓLNE...3 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY...5 3. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ...8 4. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SP WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SP EDUKACJA POLONISTYCZNA Obowiązkiem ucznia jest noszenie na zajęcia podręcznika, zeszytów przedmiotowych, potrzebnych materiałów i przyborów szkolnych. Mówienie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

poznanie zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie

poznanie zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie Ilona Konopa Grupa DUSZKI Wspominamy wakacje (01.09-05.09 ) - formułuje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi, - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi Razem jest wesoło (08.09-13.09) Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH PO KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Autor: Grażyna Wójcicka Konsultacje: Weronika Janiszewska, Joanna Zagórska, Maria Zaorska, Tomasz Zaorski imię i nazwisko 1 Zapisz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN DLA KLASY II

KRYTERIA OCEN DLA KLASY II KRYTERIA OCEN DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. 3. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA WSPANIALE - 6 BARDZO DOBRY - 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA WSPANIALE - 6 BARDZO DOBRY - 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA Płynnie czyta tekst. Wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki, czasopisma dziecięce. Wypowiada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 1 KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 2a zgodne z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Januszewskiej w Ciemnem WYCHOWAWCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2

Wymagania edukacyjne klasa 2 Korzystanie z informacji Wymagania edukacyjne klasa 2 Edukacja polonistyczna Nie zawsze uważnie Na ogół uważnie Uważnie słucha Uważnie słucha Uważnie słucha słucha wypowiedzi słucha wypowiedzi wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY II

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY II KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY II Oznaczenia, zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określające poziom osiągnięć ucznia: 6p umiejętności opanowane wspaniale 5p umiejętności opanowane bardzo

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: 0,5 pkt b)połóż ją za sobą, c)połóż ją na krześle d)połóż ją pod krzesłem. e)stań przed krzesłem. f)stań za krzesłem

Imię i nazwisko: 0,5 pkt b)połóż ją za sobą, c)połóż ją na krześle d)połóż ją pod krzesłem. e)stań przed krzesłem. f)stań za krzesłem Arkusz monitoringu rozwoju dziecka/ ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Imię i nazwisko: VI. EDUKACJA MATEMATYCZNA Liczba możliwych pkt do zdobycia: 9 Poziom niski:0-30 pkt

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Ważymy. Co można kupić na wagę? Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Edukacja wczesnoszkolna - klasa I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Wspaniale Bardzo dobrze Wymagania edukacyjne uczeń wykazuje szerokie zainteresowanie językiem polskim.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY III. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY III. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY III Dziedzina edukacji Zakres umiejętności Poziom opanowania umiejętności EDUKACJA POLONISTYCZNA Umiejętność mówienia i słuchania Kryteria: Uczeń: W wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE W KLASACH I-III

OCENIANIE W KLASACH I-III OCENIANIE W KLASACH I-III Sposoby oceniania : ocena słowna; rozmowa, dyskusja; symbole cyfrowe; wywiad, ankieta, obserwacja; karty pracy, karty kontrolne, testy, sprawdziany; karty samooceny; ocena opisowa:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 Aleksandra Radecka, Magdalena Cieślik-Otocka OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - uczeń potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I KRYTERIA OCENY OPISOWEJ DLA KLASY I Oznaczenia, zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, określające poziom osiągnięć ucznia: 6 punktów umiejętności opanowane wspaniale 5 punktów umiejętności opanowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Ogólne zasady oceniania w klasach I-III są zgodne z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązującym w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 KRYTERIA OCENIANIA

Klasa 2 KRYTERIA OCENIANIA Klasa 2 KRYTERIA OCENIANIA Rozkład materiału według koncepcji autorskiej Beaty Szurowskiej i Barbary Tichy Opracowanie rozdziałów 4. i 5. Iwona Kobus, Barbara Lipka, Katarzyna Szumska Opracowanie rozdziałów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Klasa II Półrocze I

Kryteria oceniania. Klasa II Półrocze I Kryteria oceniania Klasa II Półrocze I 1 Edukacja polonistyczna Korzystanie z informacji 1 (punkt) 2 (punkty) 3 (punkty) 4 (punkty) 5 (punktów) 6 (punków) Nie zawsze uważnie Na ogół uważnie Uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze POSTANOWIENIA OGÓLNE Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia klas -3 polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNA

EDUKACJA MATEMATYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA Płynnie czyta tekst. Wyraża zainteresowania czytelnicze, samodzielnie i chętnie czyta książki, czasopisma dziecięce. Wypowiada się pełnymi zdaniami

Bardziej szczegółowo

Nasze Razem w szkole Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 PAŹDZIERNIK

Nasze Razem w szkole Klasa 3 Szkoła podstawowa 1 3 PAŹDZIERNIK I. Wędrówki jesieni Tematy: W jesiennym sadzie, Owocowa kompozycja, Przyszła jesień do ogrodu Porównuje treść tekstu z ilustracją. Swobodnie wypowiada się na określone tematy. Słucha wypowiedzi innych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo