zawarta w dniu.2015 roku w Balicach pomiędzy następującymi Stronami:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zawarta w dniu.2015 roku w Balicach pomiędzy następującymi Stronami:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA (wzór) dotycząca obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice zawarta w dniu.2015 roku w Balicach pomiędzy następującymi Stronami: Spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, Balice ul. Kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00zł., reprezentowaną przez: 1. Jan Pamuła - Prezes Zarządu 2. Łukasz Strutyński - Członek Zarządu zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a Spółką... 1) siedziba i adres firmy.. 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana: 3) numer identyfikacji podatkowej (NIP):.. 4) wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): 5) REGON: którą reprezentuje: zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą PREAMBUŁA Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r., nakłada na zarządzającego portem lotniczym obowiązek wprowadzenia zasad ochrony i udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, podróżującym drogą lotniczą, zarówno w celu zapewnienia im ochrony przed dyskryminacją, jak i w celu zapewnienia niezbędnej pomocy na terenie portu lotniczego. W celu spełnienia ww. obowiązku zarządzający Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice zleca jego wykonanie na zasadach określonych w niniejszej umowie. 1

2 1 Oświadczenia Stron Umowy 1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości składającej się z działek: 537/44, 537/37, 37/19 położonych w Balicach, na których zlokalizowane są: terminale pasażerskie, stacja kolejowa wraz z kładką prowadzącą do terminalu, obiekt hotelowy, infrastruktura parkingowa oraz tereny zewnętrzne. 2. Wykonawca akceptuje fakt prowadzenia przez inne podmioty gospodarcze na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. (zwanego dalej: portem lotniczym lub Kraków Airport ) działalności konkurencyjnej i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 3. Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz uprawnienia i spełniają w dniu zawarcia niniejszej Umowy wymogi, o których mowa w 4 ust. 2 Umowy zapewniające profesjonalne świadczenie usług określonych w niniejszej Umowie przez Wykonawcę, a ich liczba jest adekwatna stosownie do zapisów zawartych w 2 ust. 6 pkt 1 Umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem, narzędziami i środkami gwarantującymi profesjonalne świadczenie usług stosownie do zapisów zawartych w 2 ust. 6 pkt 2 Umowy. 2 Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (zwanych dalej łącznie PRM ), zgodnie z zakresem pomocy opisanym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku (stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy), na obszarze działania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. 2. Zakres usługi świadczony będzie na terenie lotniska w obiektach: terminalowych, stacyjnych, parkingowych oraz innych miejscach udostępnionym pasażerom lotniska, a także wokół tych obiektów - zarówno w strefie ogólnodostępnej (land side) jak i zastrzeżonej (air side) z uwzględnieniem stanu dostępności tej infrastruktury na czas prowadzonych etapowo prac inwestycyjnych oraz dopuszczenia ich do użytkowania. Obszar wykonywania przez Wykonawcę usług w ramach niniejszej Umowy określa Załącznik Nr 2 do Umowy. 3. Zakres usługi świadczony będzie w godzinach pracy operacyjnej lotniska, przez personel posiadający stosowne, specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi PRM, z użyciem własnego, specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do obsługi PRM. Świadczona pomoc obejmować będzie zwłaszcza: 1) obsługę zgłoszeń PRM, za pomocą powszechnych, nowoczesnych środków przekazu (witryny internetowe, poczta elektroniczna, krótkie wiadomości tekstowe, itp.) dla wszystkich PRM wymagających pomocy w chwili wylotu i przylotu, 2) pomoc od momentu przybycia do portu lotniczego do stanowiska odprawy biletowo-bagażowej lub wyznaczonego stanowiska dedykowanego obsłudze PRM, 3) pomoc przy rejestracji przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, paszportowej oraz przy procedurach kontroli bezpieczeństwa, 2

3 4) pomoc przy przejściu do gate u w celu odpowiednio wczesnego wejścia na pokład statku powietrznego, 5) pomoc przy wejściu na pokład statku powietrznego, przemieszczaniu się od drzwi statku powietrznego do wyznaczonego dla pasażera miejsca, a także od miejsca zajmowanego przez pasażera do drzwi statku powietrznego oraz zejściu z jego pokładu, włącznie z zapewnieniem odpowiedniej pomocy pasażerom szczególnie, którzy potrzebują specjalnych środków, aby wejść na pokład/zejść z pokładu statku powietrznego (zgodnie z lokalnymi lub państwowymi wymogami), 6) pomoc przy odbiorze bagażu oraz przy odprawie imigracyjnej i celnej, 7) pomoc przy przemieszczaniu się z hali przylotów do wyznaczonego punktu lub przekazania pod opiekę oczekującą na PRM, 8) pomoc przy przesiadkach w lotach łączonych, zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i zastrzeżonej oraz podczas przemieszczania się między terminalami i w ich obrębie, 9) pomoc w podróży wieloetapowej, polegającej między innymi na: a) umożliwieniu PRM skorzystania, o ile czas na to pozwala, z udogodnień portu lotniczego, o które poprosił, bez konieczności zapewnienia nieprzerwanej asysty pracownika dostarczyciela usług, b) zapewnieniu w miarę dostępności wózków, możliwości skorzystania z wózka inwalidzkiego bez osoby asystującej, c) zapewnieniu stosownej pomocy w przypadku znacznych opóźnień lotów i/lub ich odwołania (obejmującej chwilowe potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się) wyłącznie na terenie i w obrębie portu lotniczego bez konieczności nieprzerwanej asysty, 10) co najmniej dwujęzycznej obsłudze pasażerów (w j. polskim oraz j. angielskim), 11) udzieleniu pomocy osobom niewidzącym i niedowidzącym oraz niesłyszącym i niedosłyszącym. 4. Usługa ma być świadczona przez Wykonawcę w sposób zharmonizowany, przejrzysty i nie dyskryminujący w oparciu o poniższe regulacje prawne i zawarte w nich standardy obsługi PRM, jak również z uwzględnieniem najwyższych standardów obsługi klienta: 1) Rozporządzenie (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku, 2) Dokument 30 część 1 sekcja 5 wraz z załącznikami Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), wydanie 11 z grudnia 2009 wraz z późniejszymi zmianami 3) Aneks Nr 9 ICAO, rozdział 8, wydanie 13 z lipca 2011 wraz z późniejszymi zmianami 4) Kodeks dobrego postępowania przy obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą - Kraków Airport (stanowiący Załącznik Nr 3 do Umowy) dalej zwany Kodeks PRM, 5. Niezależnie od wymagań wskazanych w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z wszelkimi innymi procedurami, instrukcjami i dokumentami regulującymi działania Wykonawcy w zakresie obsługi pasażerów niepełnosprawnych oraz pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej i ich bagażu na terenie Kraków Airport, przy użyciu sprzętu zapewnionego przez Wykonawcę do wykonywania usługi. 6. Wykonanie usługi, określonej w niniejszej Umowie, będzie realizowane przez: 1) personel Wykonawcy zatrudniony do obsługi PRM w liczbie adekwatnej do ilości operacji lotniczych i zgłoszeń pre booked, gwarantującej wypełnienie standardów świadczenia usług 3

4 zawartych w Kodeksie PRM, w liczbie nie mniejszej niż 15 osób. Wykaz personelu stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy. 2) specjalistyczny sprzęt przeznaczony do obsługi PRM, dostosowany do potrzeb wszystkich przewoźników operujących w Kraków Airport, gwarantujący wypełnienie standardów świadczenia usług zwartych w Kodeksie PRM, w liczbie nie mniejszej niż: a) 2 specjalistyczne pojazdy umożliwiające przewóz pasażerów niepełnosprawnych oraz pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej na odcinku: wyjście z terminalu pasażerskiego wejście do samolotu b) 15 wózków inwalidzkich oraz co najmniej jednym wózkiem ponadstandardowym szerokim z udźwigiem min. 150 kg, a także co najmniej jednym wózkiem przeznaczonym dla dzieci w wieku 2-8 lat o max. udźwigu 75 kg.. c) 4 wózki do transportu na pokładzie samolotu. Wykaz specjalistycznego sprzętu stanowi Załącznik Nr 9 do Umowy. 7. Na czas obsługi zwiększonego ruchu pasażerskiego wynikającego z wydarzeń o charakterze szczególnym, takim jak np. Światowe Dni Młodzieży 2016, ilość personelu oraz specjalistycznego sprzętu przeznaczony do obsługi PRM zostanie dostosowany przez Wykonawcę w taki sposób, by standardy świadczenia usługi obsługi PRM były świadczone zgodnie z zapisami Kodeksu PRM. 3 Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązany jest przekazywać Wykonawcy do wiadomości zasady bezpieczeństwa, w szczególności regulaminy, procedury, instrukcje i zarządzenia oraz inne dokumenty regulujące zasady działalności na terenie MPL, do których przestrzegania zobowiązany jest Wykonawca. 2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w infrastrukturze lotniskowej przeznaczonej dla PRM, znajdującej się na obszarze działania Zamawiającego, mogących mieć wpływ na zakres prowadzonej usługi. 4 Zobowiązania Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, iż na dzień wejścia w życie Umowy posiada stosowne zezwolenie na wykonywanie usług obsługi naziemnej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice (Oznaczenie: ), na podstawie którego jest uprawniony do obsługi pasażerów w kategoriach 2, 3 i 5 zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2009 r. nr 83 poz. 695). Kopia ww. zezwolenia stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż personel zatrudniony do obsługi PRM posiada specjalistyczne szkolenie w zakresie obsługi PRM oraz obsługi właściwego sprzętu dla PRM, stosownie do funkcji pracownika oraz zakresu jego obowiązków zgodnie z wykazem osób ujętym w Ofercie Wykonawcy, stanowiącym Załączniku nr 4 do Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia systematycznych szkoleń dla wszystkich swoich pracowników w oparciu o zapisy Rozporządzenia (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku, Kodeksu PRM oraz Załącznikiem 5-G do Dokumentu 30 część 1 Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC). 4

5 4. Wykonawca oświadcza, iż personel zatrudniony do obsługi PRM będzie wykonywał swoje obowiązki ubrany w pełny strój służbowy z uwidocznioną nazwą firmy, oznaczeniem zawierającym symbol niepełnosprawności zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do Umowy, oraz identyfikatorem pracownika. Dopuszcza się stosowanie przez personel zatrudniony do obsługi PRM własnego stroju w zakresie: obuwia zakrywającego palce i pięty, długich spodni lub spódnicy w kolorze ciemnym pod warunkiem, że nie będzie on odbiegał od ogólnoprzyjętych standardów obsługi klienta. 5. Wykonawca zobowiązuje się udzielać w godzinach od do każdego dnia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy, pod ogólnodostępnym numerem telefonu, który zostanie podany na stronie internetowej 6. Wykonawca zobowiązuje się obsługiwać w godzinach od 5:00 do 22:00 każdego dnia stanowiska informacyjne dedykowane PRM w części ogólnodostępnej portu lotniczego. 7. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi systemu INFLOT - zakładka Asysta PRM w zakresie bieżącej ewidencji ilości obsługiwanych pasażerów ze statusem PRM 8. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji oraz merytorycznej obsługi formularzy PRM zgłoszonych przez stronę internetową 9. Wykonawca zobowiązuje się do rejestracji oraz merytorycznej obsługi skarg i wniosków w zakresie przedmiotu Umowy, które zgodnie z zapisami Kodeksu PRM wpływać będą na adres:. lub na adres 10. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów w układzie narastającym, dotyczących: 1) ilości obsłużonych PRM wg typu niepełnosprawności z podziałem na linie lotnicze, z uwzględnieniem liczby zaangażowanej asysty, ilości i rodzaju wykorzystanego sprzętu, łącznego czasu jej trwania oraz stref lotniska, w których usługa była wykonywana oraz w odniesieniu procentowym do liczby pasażerów odlatujących zgodnie z definicją opłaty za pasażera odlatującego zawartej w Taryfie opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice), 2) ilości i merytorycznej zawartości skarg i wniosków, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wraz z informacją o załatwieniu ww. skarg i wniosków, 3) ilości zgłoszeń otrzymywanych z punktów odlotu/przylotu zewnętrznych i wewnętrznych w układzie dobowym, 4) ilości zgłoszeń z rezerwacją ( pre booked ) i bez rezerwacji ( non pre booked ), 5) czasu reakcji na zgłoszenie PRM pre booked i PRM non pre booked. 11. Raporty, o których mowa w ust. 10, przekazywane będą do 3-go dnia roboczego każdego miesiąca na adres według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych otrzymanych w raportach miesięcznych poprzez możliwość wglądu do dziennych raportów obsługi PRM sporządzanych przez Wykonawcę. 13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości dotyczących infrastruktury, tak by Zamawiający mógł je usunąć. 14. W sytuacji lotów zakłóconych w tym przerwanych, opóźnionych lub odwołanych Wykonawca świadczy usługi tylko na terenie i w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy). 5

6 15. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi agentami handlingowymi prowadzącymi usługi obsługi naziemnej dla kategorii 2, 3 i 5 w oparciu o odrębne porozumienie gwarantujące zachowanie standardów określonych w niniejszej umowie dla wszystkich PRM korzystających z usług Kraków Airport. O zawarciu ww. porozumienia Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego. 5 Nadzór nad wykonaniem przedmiotu Umowy 1. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zapisami Kodeksu PRM przeprowadzać będzie regularne oceny w celu monitorowania przestrzegania przez Wykonawcę standardów świadczenia usługi opisanej w 2 Umowy wyznaczonych w tymże Kodeksie PRM, a także zastrzega sobie prawo zgłaszania wiążących dla Wykonawcy zaleceń w zakresie poprawy jakości wykonywanych czynności w ramach niniejszej Umowy. 2. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zauważonych nieprawidłowości w zakresie świadczenia przez Wykonawcę czynności w ramach usługi opisanej w 2 Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, ustosunkuje się do jego treści i przedstawi Zamawiającemu pisemne wyjaśnienie zgłoszonych okoliczności. 3. W przypadku pisemnego zgłoszenia przez osoby trzecie zauważonych nieprawidłowości w zakresie świadczenia przez Wykonawcę czynności w ramach usługi opisanej w 2 Umowy, Wykonawca w terminie do 3 dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego, przedstawi Zamawiającemu treść zgłoszenia wraz z pisemnym wyjaśnieniem zgłoszonych okoliczności. 4. W zależności od zaistniałego stanu faktycznego oraz od treści wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Zamawiający wyda stosowne zalecenia dla Wykonawcy w zakresie usunięcia zaistniałych nieprawidłowości oraz celem poprawy jakości wykonywanych w ramach niniejszej Umowy usługi. 6 Zakres odpowiedzialności 1. Wykonawca będzie ponosił wobec PRM, Zamawiającego oraz osób trzecich wszelką odpowiedzialność za skutki swojego działania i zaniechania w zakresie usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, w tym za szkody na mieniu i osobie, a także za działania i zaniechania swoich pracowników. W przypadku wysunięcia przez PRM lub osoby trzecie wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, których źródłem byłoby nie wykonanie bądź niewłaściwe wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z takiej odpowiedzialności oraz dokona niezwłocznego zadośćuczynienia zgłoszonemu roszczeniu lub szkodzie we własnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od daty powstania roszczenia (szkody) lub powzięcia wiadomości o tym fakcie. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający może zlecić wykonanie stosownych czynności na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zdanie drugie i następne niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, działalności obsługi naziemnej, na kwotę:.. Ubezpieczenie zostało ustanowione w: polisa numer.. 6

7 3. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową. 4. Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za infrastrukturę Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice i jej dostosowanie do wymogów Rozporządzenia (WE) Nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich biorących udział w obsłudze PRM, w tym m. in. Straży Granicznej, Urzędu Celnego. 6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. przy wykonywaniu prac przez swoich pracowników. 7. Przedmiot Umowy nie obejmuje prowadzenia przez Wykonawcę przy okazji lub w związku z wykonywaniem usługi, działalności promocyjnej lub reklamowej w jakiejkolwiek formie z wykorzystaniem zleconej usługi w zakresie wykraczającym poza przewidzianą obowiązującymi przepisami praw formę właściwego oznaczenia przedsiębiorcy za wyjątkiem promocji realizowanych za pisemną zgodą Zamawiającego. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wykonawcy wniesione na teren portu lotniczego. 7 Zobowiązania Stron 1. Strony zobowiązują się, zgodnie z zapisami Kodeksu PRM, do wzajemnej współpracy polegającej na ulepszaniu sposobu organizowania oraz podnoszeniu standardu pomocy dla PRM, celem świadczenia profesjonalnych usług. 2. Wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące wykonywania usługi opisanej w 2 niniejszej Umowy mogą być przyjmowane do wykonania przez Wykonawcę tylko po jego uprzedniej pisemnej zgodzie. 8 Bezpieczeństwo 1. Wszelkie osoby fizyczne, działające na zlecenie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy obowiązane są stosować się do przepisów prawa oraz bezpośrednich poleceń Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania dotyczących go postanowień Programu Ochrony Lotniska MPL, w szczególności dotyczących szkolenia, obowiązku noszenia przepustek/identyfikatorów oraz poddawania się kontroli bezpieczeństwa przy przekraczaniu strefy zastrzeżonej. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu Umowy pełną listę swojego personelu, który będzie miał prawo wstępu na teren portu lotniczego po otrzymaniu przepustek oraz zobowiązuje się skierować, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, na organizowane przez Zamawiającego szkolenie ze świadomości ochrony lotnictwa, systemu przepustkowego, zasad poruszania się po części operacyjnej lotniska przez te osoby ze swojego personelu, które nie uzyskały do dnia podpisania Umowy świadectwa ukończenia powyższego szkolenia. Każdorazowo Wykonawca, w przypadku zatrudnienia nowej osoby, zgłosi on ten fakt Zamawiającemu w celu ustalenia terminu i warunków odbycia szkolenia. 4. W sytuacji kryzysowej Wykonawca, w tym także cały jego personel przebywający na terenie portu lotniczego jest zobowiązany do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dowodzącego działaniami antykryzysowymi Dyżurnemu Operacyjnemu MPL lub innemu upoważnionemu przez 7

8 Zamawiającego przedstawicielowi Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków- Balice sp. z o.o. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania się do wszelkich zarządzeń i procedur związanych z bezpieczeństwem. 9 Wynagrodzenie 1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 4 do Umowy, opłata za obsługę PRM wynosić będzie:.. PLN netto (słownie:.) za każdego odlatującego pasażera zgodnie z definicją opłaty za pasażera odlatującego zawartej w Taryfie opłat lotniskowych w Kraków Airport. Całkowity koszt usługi stanowić będzie iloczyn liczby wszystkich odlatujących pasażerów z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice w danym miesiącu i kwoty jednostkowej kosztu obsługi PRM. Jako płatnych pasażerów odlatujących rozumie się wszystkich pasażerów, od których MPL naliczył opłatę lotniskową tytułem pasażera odlatującego zgodnie z definicją zawartą w ust. 5 Taryfy opłat lotniskowych w Kraków Airport - tj. z wyłączeniem pasażerów podróżujących w tranzycie bezpośrednim oraz dzieci do lat 2 nieuprawnionych do zajmowania w samolocie osobnego miejsca pasażerskiego. 2. Za usługę opisaną w 2 Umowy Wykonawca wystawi do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego fakturę na kwotę stanowiącą iloczyn stawki, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ilości pasażerów odlatujących, podlegających opłacie zgodnie z definicją zawartą w Taryfie opłat lotniskowych w Kraków Airport w danym miesiącu rozliczeniowym. 3. Do należności określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. 10 Rozliczenie 1. Należność określona w 9 płatna będzie przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, nie wcześniej jednak niż po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcę raportów określonych w 4 ust. 10 Umowy. 2. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie, Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia Zamawiającemu odsetek w wymiarze ustawowym. 11 Cesja Wykonawca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy, o ile nie uzyska na to wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wydania zgody na dokonanie takiej czynności. 8

9 12 Klauzula zbywalności Strony zgodnie oświadczają, że prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy są i pozostają zbywalne. 13 Informacje niejawne 1. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i po jej ustaniu każda ze stron zobowiązuje się do: 1) utrzymania w poufności wszystkich informacji handlowych, wynikających z niniejszej Umowy jak i powziętych w związku z jej wykonaniem oraz do nie ujawniania tychże informacji żadnym osobom trzecim, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody drugiej strony, 2) nie wykorzystywania informacji handlowych, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu w celach innych niż te, które są objęte zakresem niniejszej Umowy, 3) udostępnienia informacji handlowych dotyczących niniejszej Umowy jedynie tym pracownikom stron, którzy z uzasadnionego powodu ich potrzebują w celach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 2. Treść niniejszej Umowy może być udostępniana osobom trzecim tylko i wyłącznie za pisemnym oświadczeniem obu stron prawidłowo reprezentowanych. 14 Okres obowiązywania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia r. do dnia r. 2. Zamawiający będzie mógł rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 1) gdy zostanie wszczęte postępowanie mogące skutkować ograniczeniem zaspokojenia wierzycieli Wykonawcy, 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 3) nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, stwierdzonego na podstawie przeprowadzonych przez Zamawiającego ocen, o których mowa w 5 Umowy, 4) na podstawie uwag i skarg dotyczących przestrzegania standardów świadczenia usługi dla PRM, o których mowa w Zasadach ogólnych Kodeksu PRM, 5) gdy Wykonawca zleci wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej Umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, 6) wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w 4 ust. 1 Umowy. 3. Wykonawca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez odszkodowania, jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia określonego w 9 Umowy za dwa pełne okresy płatności. 4. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. W przypadku rozwiązania Umowy przed terminem wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu: 1) Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych usług do dnia wypowiedzenia Umowy, 2) Wysokość wynagrodzenia określonego w 9 Umowy należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie do zakresu oraz okresu wykonanych usług. 9

10 15 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: a) naruszenia obowiązków objętych niniejszą Umową, przez co Strony rozumieją niewykonywanie bądź też niewłaściwe wykonywanie obowiązków ujętych w 2, 4 oraz 5 niniejszej Umowy - - w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia, b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w 14 ust 2 pkt 1-6 Umowy - w wysokości zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy). 2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszej Umowie kar umownych, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych uzupełniającego odszkodowania odpowiadającego rzeczywiści poniesionej szkodzie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 16 Postanowienia końcowe 1. Wszystkie Załączniki wymienione w niniejszej Umowie stanowią jej integralną część. 2. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Spory związane z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W całości podlega ona prawu polskiemu. Załączniki 1) Załącznik nr 1: Rozporządzenie WE nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r., 2) Załącznik nr 2: Mapka z zaznaczonymi granicami terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków Balice, 3) Załącznik nr 3: Kodeks dobrego postępowania przy obsłudze osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawnością ruchową podróżujących drogą lotniczą - Kraków Airport, 4) Załącznik nr 4: Oferta Wykonawcy, 5) Załącznik nr 5: Zezwolenie na prowadzenie usługi obsługi naziemnej dla kategorii 2, 3 i kategorii 5 zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych (Dz. U. z 2009 r. nr 83 poz. 695) 6) Załącznik nr 6: Wzór oznaczenia na uniformie pracownika do obsługi PRM 10

11 7) Załącznik nr 7: Wzory raportów z wykonanych usług przekazywanych przez Wykonawcę. 8) Załącznik nr 8: Wykaz personelu Wykonawcy 9) Załącznik nr 9: Wykaz sprzętu Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 11

Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie:

Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie: Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia o Aukcji Wzór umowy (UMOWA) dotycząca powierzenia firmie:.. obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, w Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice Numery telefonów (0-12) 639 33 01, (0-12) 639 33 22 Numer telefaksu do korespondencji w sprawie zamówienia

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice Numery telefonów (0-12) 639 33 01, (0-12) 639 33 22 Numer telefaksu do korespondencji w sprawie zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/ 86/13 Nazwa Zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o. UMOWA NR MPL/

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o. UMOWA NR MPL/ UMOWA NR MPL/ zawarta w dniu. r. w Balicach pomiędzy: spółką,,międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, pod adresem Balice, kod pocztowy (32-083),

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:331011-2015:text:pl:html Polska-Balice: Usługi dodatkowe dla transportu lotniczego 2015/S 182-331011 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową

UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową UMOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE (AUTOKAROWE) zwana dalej Umową zawarta w dniu..w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wojciecha Górskiego 9, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:

UMOWA. Kupujący oraz Sprzedawca zwani dalej każdy z osobna Stroną, oraz łącznie Stronami, zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści: Załącznik nr 4 do Ogłoszenia UMOWA zawarta w dniu....r. w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II

Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013. WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II Załącznik nr. do SIWZ nr RZP.271.23.2013 WZÓR UMOWA Nr RZP.272.23.2013 część II zawarta w dniu 2013 r. w Łomiankach pomiędzy: Gminą Łomianki z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr.

Projekt SPIN-US Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4.8. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 3 zawarta w Katowicach, pomiędzy : Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do

Umowa nr ( wzór ) a z siedzibą w, ul. ( - ), wpisanym (ą) do Umowa nr ( wzór ) W dniu w Warszawie, między: Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie (instytutem badawczym), ul. Jagiellońska 80 (03-301 Warszawa), wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarta w dniu..2014 r. między: UMOWA Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, z siedzibą przy ul. Ogarnej 101, 80-826 Gdańsk, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy U M O W A Nr.. zawarta w dniu. r. w... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy:

Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY. zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Krakowską Fundacją Filmową z siedzibą w Krakowie (30-364), zarejestrowaną w rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012

U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 - W ZÓR - Załącznik Nr 7 do SIWZ U M O W A Nr ZEF 4464/./2012 W dniu.. 2012 roku w Niemodlinie pomiędzy Gminą Niemodlin, 49 100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 posiadającą nr NIP 991-03-16-271,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez

UMOWA. 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w...pomiędzy: UMOWA 1. reprezentowany przy zawieraniu niniejszej umowy przez:.... działającego na podstawie pełnomocnictwa dalszego z dnia udzielonego przez.. zwany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (PROJEKT)

UMOWA Nr... (PROJEKT) UMOWA Nr... (PROJEKT) zawarta dnia... w Niemodlinie pomiędzy: Gminą Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, zwana w dalszej części umowy Zamawiającym", reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej

zawarta w dniu r. w Rudzie Pilczyckiej Załącznik nr 1do SIWZ UMOWA O DOSTAWĘ zawarta w dniu... 2017 r. w Rudzie Pilczyckiej pomiędzy: Nabywcą: Powiatem Koneckim ul. Staszica 2, 26-200 Końskie NIP 6581955636 Odbiorcą: Domem Pomocy Społecznej,,Etola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki

FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki FORMULARZ OFERTOWY na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć wyrównawczych (korepetycji) z zakresu matematyki I. Nazwa i adres Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11

Załącznik Nr 4. UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 UMOWA NR 2/ZGKiM/z.p./11 zawarta w Kuźni Raciborskiej w dniu zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu r. Województwem Lubuskim z siedzibą w Zielonej Górze ul Podgórna 7, reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT Umowa zawarta w w dniu r. pomiędzy.., z siedzibą... zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy...,.Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS, o nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr.../.../...

UMOWA SZKOLENIOWA. Nr.../.../... UMOWA SZKOLENIOWA WZÓR UMOWY Nr.............../.../... Zawarta w dniu... w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie art.....ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez..

UMOWA NR. a.z siedzibą w wpisanym do rejestru, NIP.. zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez.. Załącznik nr 3 ZA.271.1.2017 WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu. 2017 roku, w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / EM / 2011

UMOWA NR... / EM / 2011 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / EM / 2011 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015. UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 79/2015 UMOWA nr /2015 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.2015 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2016

UMOWA NR... / WM / 2016 Załącznik Nr 1 UMOWA NR... / WM / 2016 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie, 71-682, ul. M. Golisza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR z dn r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo