Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie tworzy niniejszy Regulamin świadczenia usług. 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Spółka Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym). 3. Na podstawie Regulaminu Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie świadczy na rzecz Użytkownika usługi natychmiastowych doładowań kont telefonów prepaid. II Definicje 1. Bank Bank spółdzielczy wskazany na Liście Banków stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, będący dostawcą usług płatniczych Użytkownika i prowadzący dla Użytkownika rachunek lub instrument płatniczy, z którego dokonywana jest płatność za Usługę Doładowania. 2. Operator podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na rzecz Usługobiorcy. Lista Operatorów dostępna jest w Serwisie. 3. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług. 4. Serwis serwis bankowości internetowej lub mobilnej Banku, z którego korzysta Użytkownik w celu zamówienia doładowania. 5. Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. 6. Usługa Doładowania usługa niezwłocznego zasilenia konta telefonu prepaid, opisana w niniejszym Regulaminie. 7. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usługi Doładowania. III Usługa Doładowania 1. Usługa Doładowania dotyczy kont przedpłaconych dostępnych w Sieci Operatorów i polega na zwiększeniu / odnowieniu na koncie telefonu prepaid limitu jednostek

2 taryfowych do wykorzystania wyłącznie na usługi telekomunikacyjne świadczone przez Operatora. 2. Usługa Doładowania umożliwia zasilenie konta numeru telefonu prepaid dowolną kwotą w ramach nominałów wskazanych w Serwisie. IV Realizacja Usługi 1. Korzystanie z Usługi Doładowania możliwe jest za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem narzędzi płatności tam udostępnionych. Płatność za Usługę Doładowania realizowana jest przez Bank i powinna zostać dokonana niezwłocznie po jej zamówieniu na zasadach określonych między Użytkownikiem a Bankiem. 2. W celu skorzystania z Usługi Doładowania konieczne jest podanie numeru telefonu prepaid, który ma zostać doładowany oraz kwoty doładowania, a jeżeli Serwis udostępnia taką funkcjonalność również adresu , na który wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usługi Doładowania oraz za pośrednictwem którego Spółka kontaktuje się z Użytkownikiem. W wypadku gdy Serwis nie umożliwia podania adresu , potwierdzenie zostanie przekazane Użytkownikowi na innym trwałym nośniku. 3. Ze względu na naturę Usługi Doładowania, której celem jest jak najszybsze zwiększenie limitu jednostek taryfowych, jej realizacja następuje na żądanie Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę od Użytkownika kwoty nabywanego doładowania. Usługa Doładowania realizowana jest niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż do 5 godzin od otrzymania przez Spółkę zapłaty od Użytkownika. 4. Usługa Doładowania zostaje zrealizowana z chwilą zwiększenia limitu jednostek taryfowych dla usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora na koncie telefonu prepaid. 5. Doładowanie konta prepaid rozpoczyna kolejny okres ważności tego konta na warunkach uzgodnionych przez Użytkownika z Operatorem. 6. Doładowanie może zostać wykorzystane na usługi telekomunikacyjne, zgodnie z zasadami określonymi pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem. Szczegóły dotyczące warunków świadczenia usług przez Operatorów określone są w umowach, regulaminach i cennikach tych Operatorów. 7. Jeżeli dostawca usług płatniczych Użytkownika pobiera opłaty za realizację płatności na rzecz Spółki Użytkownik ponosi te opłaty na warunkach uzgodnionych ze swoim dostawcą. 8. W celu otrzymania faktury VAT za zakupione doładowanie, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz dostarczony przez Spółkę drogą elektroniczną.

3 V Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka. Dane przetwarzane są i umieszczane w bazie danych prowadzonej przez Spółkę. 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji usług objętych Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla prawidłowej realizacji usług, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych i dotyczących go danych oraz prawo do żądania ich poprawienia. VI Reklamacje i rozstrzyganie sporów 1. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną, na adres lub telefonicznie pod nr tel (połączenie płatne według stawek właściwego dla Użytkownika Operatora). 2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń. 3. Spółka rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po jej otrzymaniu. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie; w takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu o okres odpowiadający czasowi oczekiwania na uzupełnienia reklamacji. 4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa. 5. Prawem właściwym dla realizacji umowy jest prawo polskie. 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy wg. norm postępowania cywilnego. 7. Użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. VII Komunikacja i wymogi techniczne 1. Językiem w którym Spółka porozumiewa się z Użytkownikiem jest język polski. 2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Użytkownik może komunikować się ze Spółką: a. drogą elektroniczną, poprzez adres b. telefonicznie, pod nr tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 8:00 do 16:00 c. na piśmie, pod adresem: Blue Media S.A., ul. Haffnera 6, Sopot, z dopiskiem: Doładowania telefonów,

4 3. Spółka komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości Usługi świadczone w oparciu o niniejszy Regulamin świadczone są drogą elektroniczną, za pomocą sieci Internet. W celu prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik powinien spełnić minimalne wymagania techniczne: a. posiadać urządzenie zapewniające dostęp do sieci Internet i prawidłowe wyświetlanie stron www. 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego Operatora. 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Serwisu treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich. VIII Obowiązywanie i odstąpienie od Umowy 1. Umowa o świadczenie Usługi Doładowania zawierana i rozwiązywana jest za pośrednictwem Serwisu, poprzez akceptację Regulaminu i zamówienie Usługi Doładowania. 2. Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi Doładowania. Każdorazowe skorzystanie z Usługi Doładowania wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie i jest dostarczana Użytkownikowi w sposób umożlwiający jej zapisanie na urządzeniu Użytkownika lub wydrukowanie. 3. Ze względu na charakter Usługi Doładowania, które jako zwiększenie/odnowienie limitu jednostek taryfowych na koncie telefonu prepaid nie może być zwrócone przez Użytkownika, Usługa Doładowania jest realizowana w całości wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania jej natychmiastowego wykonania. Usługa Doładowania wykonywana jest w całości niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty od Użytkownika, poprzedzonej żądaniem, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 4. Oświadczenie o żądaniu natychmiastowej realizacji Usługi Doładowania składane jest za pośrednictwem Serwisu. 5. O ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 7, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. 6. Odstąpienie może zostać dokonane przez złożenie Spółce oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane Spółce drogą elektroniczną, na adres wskazany w VII Regulaminu. 7. Całkowite zrealizowanie Usługi Doładowania na żądanie Użytkownika, polegające na przekazaniu Operatorowi stosownego komunikatu oraz zwiększeniu limitu jednostek taryfowych na koncie telefonu prepaid, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.

6 Załącznik nr 1 Lista Banków 1 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 2 Bank Rumia Spółdzielczy 3 Bank Spółdzielczy "Bank Rolników" w Opolu 4 Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina 5 Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów 6 Bank Spółdzielczy w Andrespolu 7 Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym 8 Bank Spółdzielczy w Belsku Dużym 9 Bank Spółdzielczy w Będzinie 10 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 11 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 12 Bank Spółdzielczy w Białogardzie 13 Bank Spółdzielczy w Białymstoku 14 Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim 15 Bank Spółdzielczy w Brańsku 16 Bank Spółdzielczy w Brodnicy 17 Bank Spółdzielczy w Brzesku 18 Bank Spółdzielczy w Chełmnie 19 Bank Spółdzielczy w Chodzieży 20 Bank Spółdzielczy w Chojnicach 21 Bank Spółdzielczy w Chojnie 22 Bank Spółdzielczy w Chorzelach 23 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu 24 Bank Spółdzielczy w Cieszynie 25 Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 26 Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 27 Bank Spółdzielczy w Czersku 28 Bank Spółdzielczy w Człuchowie 29 Bank Spółdzielczy w Czyżewie 30 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy 31 Bank Spółdzielczy w Dusznikach 32 Bank Spółdzielczy w Działdowie 33 Bank Spółdzielczy w Garwolinie 34 Bank Spółdzielczy w Glinojecku 35 Bank Spółdzielczy w Głogówku 36 Bank Spółdzielczy w Gniewie 37 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 38 Bank Spółdzielczy w Gorlicach 39 Bank Spółdzielczy w Gostyniu 40 Bank Spółdzielczy w Grębocinie 41 Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim 42 Bank Spółdzielczy w Grudusku 43 Bank Spółdzielczy w Gryfinie 44 Bank Spółdzielczy w Jabłonce 45 Bank Spółdzielczy w Jarocinie 46 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 47 Bank Spółdzielczy w Jasienicy 48 Bank Spółdzielczy w Jasieńcu 49 Bank Spółdzielczy w Jastrowiu 50 Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 51 Bank spółdzielczy w Jeleśni 52 Bank Spółdzielczy w Jordanowie 53 Bank Spółdzielczy w Jutrosinie 54 Bank Spółdzielczy w Kadzidle 55 Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim 56 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie 57 Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 58 Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich 59 Bank Spółdzielczy w Kcyni 60 Bank Spółdzielczy w Kielcach 61 Bank Spółdzielczy w Kłobucku 62 Bank Spółdzielczy w Kobierzycach 63 Bank Spółdzielczy w Koronowie 64 Bank Spółdzielczy w Kowalu 65 Bank Spółdzielczy w Kórniku 66 Bank Spółdzielczy w Krapkowicach 67 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu 68 Bank Spółdzielczy w Krokowej

7 69 Bank Spółdzielczy w Krotoszynie 70 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy 71 Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach 72 Bank Spółdzielczy w Leśnicy 73 Bank Spółdzielczy w Limanowej 74 Bank Spółdzielczy w Lipce 75 Bank Spółdzielczy w Lipnie 76 Bank Spółdzielczy w Lubartowie 77 Bank Spółdzielczy w Lubawie 78 Bank Spółdzielczy w Łapach 79 Bank Spółdzielczy w Łasinie 80 Bank Spółdzielczy w Łaszczowie 81 Bank Spółdzielczy w Łochowie 82 Bank Spółdzielczy w Łosicach 83 Bank Spółdzielczy w Małej Wsi 84 Bank Spółdzielczy w Miliczu 85 Bank Spółdzielczy w Mońkach 86 Bank Spółdzielczy w Mosinie 87 Bank Spółdzielczy w Myszyńcu 88 Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 89 Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 90 Bank Spółdzielczy w Namysłowie 91 Bank Spółdzielczy w Nidzicy 92 Bank Spółdzielczy w Nieliszu 93 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli 94 Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą 95 Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim 96 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 97 Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu 98 Bank Spółdzielczy w Oławie 99 Bank Spółdzielczy w Opocznie 100 Bank Spółdzielczy w Osiu 101 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 102 Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim 103 Bank Spółdzielczy w Otmuchowie 104 Bank Spółdzielczy w Ożarowie 105 Bank Spółdzielczy w Pajęcznie 106 Bank Spółdzielczy w Parczewie 107 Bank Spółdzielczy w Piasecznie 108 Bank Spółdzielczy w Pieńsku 109 Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim 110 Bank Spółdzielczy w Pleszewie 111 Bank Spółdzielczy w Płońsku 112 Bank Spółdzielczy w Poddębicach 113 Bank Spółdzielczy w Połańcu 114 Bank Spółdzielczy w Poniatowej 115 Bank Spółdzielczy w Poniecu 116 Bank Spółdzielczy w Prudniku 117 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 118 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim 119 Bank Spółdzielczy w Przemkowie 120 Bank Spółdzielczy w Pucku 121 Bank Spółdzielczy w Pułtusku 122 Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej 123 Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim 124 Bank Spółdzielczy w Rajczy 125 Bank Spółdzielczy w Ropczycach 126 Bank Spółdzielczy w Różanie 127 Bank Spółdzielczy w Ruścu 128 Bank Spółdzielczy w Rzepinie 129 Bank Spółdzielczy w Sejnach 130 Bank Spółdzielczy w Siedlcu 131 Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach 132 Bank Spółdzielczy w Sierakowie 133 Bank Spółdzielczy w Skępem 134 Bank Spółdzielczy w Skoczowie 135 Bank Spółdzielczy w Sławnie 136 Bank Spółdzielczy w Słupcy 137 Bank Spółdzielczy w Sochaczewie 138 Bank Spółdzielczy w Sokółce

8 139 Bank Spółdzielczy w Staroźrebach 140 Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 141 Bank Spółdzielczy w Stegnie 142 Bank Spółdzielczy w Strykowie 143 Bank Spółdzielczy w Strzelnie 144 Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 145 Bank Spółdzielczy w Suszu 146 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie 147 Bank Spółdzielczy w Szczytnie 148 Bank Spółdzielczy w Sztumie 149 Bank Spółdzielczy w Szubinie 150 Bank Spółdzielczy w Ślesinie 151 Bank Spółdzielczy w Śmiglu 152 Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej 153 Bank Spółdzielczy w Świeciu 154 Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 155 Bank Spółdzielczy w Toruniu 156 Bank Spółdzielczy w Tucholi 157 Bank Spółdzielczy w Tychach 158 Bank Spółdzielczy w Wąsewie 159 Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 160 Bank Spółdzielczy w Wieleniu 161 Bank Spółdzielczy w Więcborku 162 Bank Spółdzielczy w Wilamowicach 163 Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim 164 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu 165 Bank Spółdzielczy w Wolinie 166 Bank Spółdzielczy w Wołczynie 167 Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem 168 Bank Spółdzielczy w Zakrzewie 169 Bank Spółdzielczy w Załuskach 170 Bank Spółdzielczy w Zambrowie 171 Bank Spółdzielczy w Zatorze 172 Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 173 Bank Spółdzielczy w Zbuczynie 174 Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 175 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 176 Bank Spółdzielczy we Włoszczowie 177 Bank Spółdzielczy we Wrześni 178 Bank Spółdzielczy we Wschowie 179 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 180 Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej 181 Bank Spółdzielczy "Pałuki" w Żninie 182 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy 183 GBS Barlinek 184 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 185 Hexa Bank Spółdzielczy 186 Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie 187 Krakowski Bank Spółdzielczy 188 Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim 189 Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy 190 Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy 191 Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki 192 Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie 193 Łącki Bank Spółdzielczy 194 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu 195 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 196 Mazovia Bank Spółdzielczy / Góra Kalwaria 197 Mikołowski Bank Spółdzielczy 198 Nadnotecki Bank Spółdzielczy (BS Białośliwie) 199 Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 200 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 201 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie 202 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu 203 Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 204 Pieniński Bank Spółdzielczy 205 Pobiedzisko - Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 206 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 207 Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 208 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

9 209 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim 210 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim 211 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu 212 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 213 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie 214 SGB24 Spółdzielcza Grupa Bankowa 215 Spółdzielczy Bank Ludowy Olsztyn 216 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie 217 Spółdzielczy Bank Rozwoju 218 Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie 219 Vistula Bank Spółdzielczy (BS Czerwińsk) 220 Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie 221 Warszawski Bank Spółdzielczy 222 Wielkopolski Bank Spółdzielczy 223 Żuławski Bank Spółdzielczy

10 Załącznik nr 2 ustawowy wzór odstąpienia od umowy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: Blue Media S.A., ul. Haffnera 6, Sopot, tel , adres e- mail: - Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PROFAMILIA VOTUM S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kart Profamilia VOTUM S.A. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo