INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ"

Transkrypt

1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO MUSZYNA- KRYNICA ZDRÓJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 1

2 Spis treści Spis treści Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Opis polityki wynagrodzeń Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 2

3 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. Bank nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bank nie posiada podmiotów zależnych. 2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) według stanu na 31 grudnia 2015r. wynosiła 0, Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej. System zarządzania. W Banku funkcjonuje system zarządzania zgodny z przepisami ustawy Prawo bankowe, obejmujący system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania. Rada Nadzorcza banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu. System zarządzania ryzykiem Bank w ramach systemu zarządzania ryzykiem: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 3

4 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar i szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku. Realizacji tych zadań służą działania podejmowane przez Bank, określone wyżej. Czynności te mają służyć zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej przez Bank. 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie z długofalową Strategią zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku, która podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji; przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. Na proces zarządzania ryzykiem składają się: identyfikacja, pomiar, monitorowanie, raportowanie i kontrola ryzyka. W procesie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, strategiczne cele dla Banku określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem. W oparciu o Strategię zarządzania ryzykiem opracowywane są polityki zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, stanowiące częścią składową założeń do planu ekonomicznofinansowego Banku. Polityki są systematycznie weryfikowane w terminie opracowywania planu ekonomiczno-finansowego na dany rok. Podstawowe reguły oraz zbiór zasad, dotyczących zarządzania poszczególnymi ryzykami uznanymi za istotne w Banku zawarte są w Instrukcjach regulujących poszczególne ryzyka. 2. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka, jaki Bank może ponosić. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 4

5 limitów wewnętrznych. Strategia zarządzania ryzykiem była zgodna z założeniami długofalowymi, określonymi w Strategii Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój. Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku dokonujące pomiaru ryzyk występujących w Banku, zgodnie z przedmiotowymi regulacjami i instrukcją System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. 3. Podstawowe cele strategiczne zawarte w Strategii zarządzania ryzykiem: a) Cel strategiczny w zakresie adekwatności kapitałowej budowa odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo zgormadzonych depozytów, przy osiągnięciu planowanego poziomu rentowności prowadzonej działalności; b) Cel strategiczny w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym budowa odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości; c) Cel strategiczny w zakresie płynności i finansowania pełne zabezpieczenie płynności Banku, minimalizacja ryzyka utraty płynności w przyszłości oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych; d) Cel strategiczny w zakresie stopy procentowej utrzymanie relacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp procentowych w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą; e) Cel strategiczny w zakresie ryzyka operacyjnego i braku zgodności ograniczanie ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania; f) Cel strategiczny w zakresie ryzyka walutowego ograniczanie skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut; g) Cel strategiczny w zakresie działalności inwestycyjnej budowa odpowiednio do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela inwestycyjnego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości; 6. Jako ryzyka istotne Bank uznaje te rodzaje ryzyka, które: 1) są objęte wymogiem obliczania kapitału regulacyjnego kryterium jakościowe; 2) zostały wymienione w Dyrektywie CRD IV, w szczególności w art. 79, 81, 83, 84, 85 i 86 kryterium jakościowe; 3) w ocenie Banku mogą w znaczący sposób wpłynąć na zysk lub kapitał dostępny Banku kryterium ilościowe. 7. Do podstawowych istotnych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 5

6 a) ryzyko kredytowe ( w tym rezydualne, kontrahenta i ryzyko koncentracji), b) ryzyko płynności i finansowania, c) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, d) ryzyko walutowe, e) ryzyko operacyjne (w tym braku zgodności), f) ryzyko kapitałowe, g) ryzyko biznesowe, będące pochodną pozostałych ryzyk, zarządzane w procesie planowania. 8. Opis procesów raportowania i pomiaru ryzyka zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ryzykami. Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego zawiera Instrukcja System informacji zarządczej. 9. Bank i jego Organy stosują zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, ujęte w Polityce ładu korporacyjnego, opublikowanej na stronie internetowej Banku W Banku wdrożono metody zarządzania ryzykami oraz system ich raportowania. Opis metod, procesów, technik redukcji ryzyka, opis systemów raportowania i pomiaru zawierają instrukcje zarządzania poszczególnymi ryzykami. Terminy raportowania w zakresie poszczególnych ryzyk zawiera instrukcja System informacji zarządczej Banku Spółdzielczego Muszyna- Krynica Zdrój. 11. W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i komórki organizacyjne : a. Rada Nadzorcza, b. Zarząd, c. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, d. Zespół ds. ryzyk bankowych, e. Komitet Kredytowy, f. Audyt wewnętrzny g. Pozostali pracownicy Banku. 12. Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też komórkami organizacyjnymi Banku. Komórki organizacyjne uczestniczą w procesie zarządzania ryzykiem zgodnie z zasadami określonymi w regulacjach wewnętrznych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz z Regulaminem organizacyjnym Banku. B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 6

7 13. Podstawowe zadania organów Banku w zakresie zarządzania ryzykiem zostały określone w Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy: 1. Rada Nadzorcza zatwierdza Strategię działania Banku, dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. Rada Nadzorcza Banku zatwierdza w Strategii działania oraz w planie ekonomicznofinansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na ryzyko), zatwierdza również strukturę organizacyjną, dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka, zapewnia wybór członków Zarządu, posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania wyznaczonych im funkcji; 2. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Zarząd odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów, wprowadza, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank, zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość, dostosowaną do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku; Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku. Zarząd opowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną w zakresie działalności Banku, za zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowymi Komisji Nadzoru Finansowego. B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 7

8 3. Zespół ds ryzyk bankowych organ opiniodawczo-doradczy podległy Zarządowi, w zakresie kształtowania polityki zarządzania aktywami i pasywami w Banku, opiniuje m.in. projekty strategii zarządzania ryzykiem oraz polityk dotyczących poszczególnych ryzyk, opiniuje analizy i raporty sporządzane cyklicznie przez Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz dotyczące poziomu ryzyk występujących w Banku, dokonuje systematycznego przeglądu procedur w zakresie zarządzania ryzykami w tym Procedury szacowania kapitału wewnętrznego i oceny adekwatności kapitałowej, przedkłada Zarządowi propozycje zmian w tym zakresie. Skład i szczegółowe zadania Zespołu określa Regulamin Zespołu ds ryzyk bankowych w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój 4. Komitet Kredytowy organ opiniodawczo-doradczy podległy Zarządowi, uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu określa zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin działania Komitetu Kredytowego. 5. Stanowisko zarządzania ryzykami i analiz - Komórka monitorująca ryzyko i adekwatność kapitałową - utworzona w ramach struktury organizacyjnej stale działająca komórka, której podstawowe zadania to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i okresowe raportowanie odpowiednim organom i komórkom Banku informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz przestrzegania ustalonych w Banku limitów, opracowywanie przy współpracy z Zespołem ds ryzyk bankowych - projektów regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Banku oraz jego organami w zakresie terminowego dostarczania raportów i innych informacji dotyczących ryzyk i adekwatności kapitałowej. 6. Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem, obowiązujących w Banku. Audyt dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z wewnętrznymi regulacjami Banku Funkcja Audytu wewnętrznego jest sprawowana w ramach umowy zlecenia wykonywania instytucjonalnej B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 8

9 kontroli wewnętrznej przez pracowników Departamentu Audytu Banku Zrzeszającego. W XII 2015r. Bank przystąpił do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Na podstawie umowy systemu ochrony jest Bank, będący uczestnikiem tego systemu, powierzył organowi zarządzającemu systemem ochrony wykonywanie czynności kontroli wewnętrznej. 14.Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, wykonywania zadań określonych w odrębnych regulacjach banku 15.Bank, z uwagi na skalę działalności, nie tworzy Komitetu ds. ryzyka ani Komitetu ds. wynagrodzeń. 16.Bank nie dokonuje konsolidacji dla celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych. 17.Za skuteczność systemu zarządzania występującymi w działalności Banku rodzajami ryzyka odpowiada Zarząd. 18.Raportowanie i pomiar ryzyka stanowią część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem. Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty Instrukcją System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym Muszyna Krynica Zdrój określającą m.in.: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowany do skali narażenia na ryzyko, a także do zmienności ryzyka, zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. System kontroli wewnętrznej. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, który jest dostosowany do ogólnego poziomu ryzyka, wielkości i stopnia złożoności działalności Banku, określony w Regulaminie kontroli wewnętrznej i audytu w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku; 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej i nadzorczej oraz informacji zarządczej; 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku; B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 9

10 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi, 5) bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego i informacji. Bezpośredni nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w tym audytem wewnętrznym sprawuje Prezes Zarządu. Zarząd Banku zapewnia profesjonalny poziom wykonywania kontroli poprzez zlecanie zadań związanych z audytem odpowiednim komórkom Banku Zrzeszającego. Działanie komórki audytu wewnętrznego podlega okresowej ocenie zewnętrznej. System kontroli wewnętrznej obejmuje cała działalność Banku w szczególności: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny zlecony Bankowi Zrzeszającemu. Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące w Banku procesy i czynności w toku codziennej działalności operacyjnej Banku. W zakresie mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku funkcjonują w szczególności: 1) zasady, polityki, regulaminy i procedury obejmujące wszystkie obszary działalności, wraz z zasadami przyczyniające się do realizacji założeń strategii Banku; 2) zasady, metody i techniki identyfikacji, pomiaru, monitorowania, oceny i kontrolowania poszczególnych rodzajów ryzyka; 3) ustanowione limity ostrożnościowe ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku, wraz z zasadami ustalania ich poziomu, monitorowania, aktualizowania, postępowania w przypadku przekroczeń; 4) zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu sprawozdawczości zarządczej; 5) kontrola działalności na poszczególnych szczeblach wykonywana przez każdego pracownika (samokontrola) oraz bezpośredniego przełożonego, 6) Audyt wewnętrzny zlecony Bankowi Zrzeszającemu w ramach odrębnej umowy oraz kontrola wewnętrzna sprawowana przez organ zarządzający Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS. B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 10

11 Mechanizmy kontrolne obejmują m.in. okresowe: 1) przeglądy, analizy i oceny sporządzane dla Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku; sprawdzanie przestrzegania przepisów zewnętrznych, procedur i instrukcji wewnętrznych, w odniesieniu do działalności poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Banku; 2) sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych; 3) badanie ograniczenia dostępu do aktywów rzeczowych (głównie gotówki oraz obszaru przetwarzania danych); 4) sprawdzanie przestrzegania ustalonych limitów; 5) weryfikowanie systemu zatwierdzania i autoryzacji; 6) analizowanie systemu weryfikacji i uzgadniania. Funkcjonujące w Banku procedury kontroli opracowane są w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku. Funkcjonujące w Banku procedury kontroli obejmują w szczególności: 1) podstawowe zasady wykonywania czynności kontrolnych; 2) podział obowiązków w zakresie systemu kontroli wewnętrznej zgodny z zapisami struktury organizacyjnej; 3) zasady współpracy jednostek organizacyjnych Banku w zakresie systemu kontroli wewnętrznej określone w Regulaminie organizacyjnym. Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. Nadzór Rady Nadzorczej Banku nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej obejmuje m.in.: 1) akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej; 2) akceptowanie planów kontroli wewnętrznej i audytu; 3) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą wszystkich obszarów kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 11

12 4) ocenę efektów działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu mechanizmów kontroli wewnętrznej; 5) ocenę adekwatności i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz działanie skutecznego systemu zarządzania, tj. systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. Do zadań Zarządu Banku, z punktu widzenia prawidłowego działania systemu kontroli wewnętrznej należy m.in.: 1) zapewnienie ciągłości monitorowania efektywności mechanizmów kontrolnych oraz identyfikowania obszarów działalności, operacji, transakcji i czynności przeznaczonych do stałego monitorowania; 2) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie okresowej, co najmniej raz w roku, weryfikacji funkcjonujących w Banku mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 3) określenie formy udokumentowania przeprowadzonego przeglądu i oceny efektywności wewnętrznych mechanizmów kontrolnych oraz wniosków wynikających z tych przeglądów; 4) określenie trybu przekazania wewnątrz Banku raportu pokontrolnego, w celu podjęcia działań służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidłowości; 5) okresowe zapoznawanie się z informacją dotyczącą kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego; 6) zapewnienie ciągłości i skuteczności działania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, w tym właściwej współpracy w tym zakresie oraz dostępu do niezbędnych dokumentów źródłowych; 7) ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Na podstawie czynności kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Zarząd Banku i Rada Nadzorcza Banku otrzymują informacje dotyczące: B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 12

13 1) przestrzegania przepisów prawa, w tym regulacji ostrożnościowych, innych norm zewnętrznych oraz obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych; 2) funkcjonowania w Banku systemu informacji zarządczej; 3) skuteczności ujawniania w ramach kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego błędów i nieprawidłowości oraz podejmowania skutecznych działań naprawczych lub korygujących; 4) realizacji określonych i wymaganych przez Zarząd Banku celów i polityki Banku; 5) kompletności, prawidłowości i kompleksowości procedur księgowych; 6) jakości (dokładności i niezawodności) systemów: księgowego, sprawozdawczego i operacyjnego; 7) adekwatności, funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu informatycznego; 8) efektywności wykorzystania dostępnych środków, w tym funduszy własnych i zasobów we wszystkich obszarach działalności Banku; 9) oceny struktury organizacyjnej Banku, podziału kompetencji i koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i stanowiskami pracy, a także systemu tworzenia i obiegu dokumentów i informacji oraz istnienia mechanizmów gwarantujących podejmowanie decyzji w sposób wykluczający ryzyko związane z występowaniem powiązań personalnych pomiędzy uczestnikami procesów decyzyjnych; 10) oceny funkcjonowania systemów wewnętrznych w aspekcie poprawy efektywności działania Banku jako całości; 11) czynności zlecanych przez Bank do wykonania podmiotom zewnętrznym. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Banku, wypełniając swoje obowiązki, wprowadzają w życie przyjęte przez Zarząd Banku wewnętrzne strategie i procedury dotyczące zarządzania ryzykiem, a przede wszystkim: 1) odpowiadają za wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procedur kontroli wewnętrznej; 2) monitorują prawidłowość przestrzegania mechanizmów i procedur kontroli. Czynności kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego obejmują funkcjonujące niezależnie: 1) kontrolę wewnętrzną; B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 13

14 2) audyt wewnętrzny sprawowany przez Bank Zrzeszający BPS SA oraz System Ochrony Zrzeszenia BPS. 4. Opis polityki wynagrodzeń. 1. Realizując zapisy Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 października 2011r. i stosując zawartą w niej zasadę proporcjonalności Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój wprowadził Politykę zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, w której określił zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze. Polityka ta opublikowana jest na stronie internetowej Banku 2. Nadzór nad powyższą Polityką pełni Rada Nadzorcza, która w okresach rocznych dokonuje jej przeglądów. W 2015r. zagadnienia polityki zmiennych składników wynagradzania były omawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej dwa razy. Na posiedzeniu w dniu r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany i przyjęła tekst jednolity Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój oraz w dniu r. Rada Nadzorcza dokonała przeglądu i weryfikacji Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku. 3. Z uwagi na skalę działalności Banku oraz przepisy ustawy prawo Bankowe nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. 4. Wynagrodzenie osób objętych polityką wynagrodzeń tj. wynagrodzenie Zarządu oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku w części zmiennej jest przyznawane lub wypłacane, gdy odpowiada sytuacji finansowej całego Banku oraz jest uzasadnione wynikami Banku oraz efektami pracy osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Banku. Wypłata zmiennych składników wynagrodzeń nie może obniżyć zdolności Banku do zasilenia kapitałów własnych. 5. W przypadku wynagrodzeń zależnych od wyników, podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby zajmującej stanowisko kierownicze w Banku oraz wyników Banku w obszarze odpowiedzialności tej osoby z uwzględnieniem wyników całego Banku, przy ocenie indywidualnych efektów bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Ocena efektów pracy każdej osoby zajmującej stanowisko kierownicze, pod kątem wypłaty zmiennych składników wynagradzania odbywa się corocznie, po zakończeniu roku obrachunkowego. 6. Oceny efektów pracy Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Kryteria finansowe oceniane są w odniesieniu do planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Banku na dany okres. Ocena efektów pracy obejmuje realizację planu finansowego w zakresie: a. Zysk netto, B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 14

15 b. Zwrot z kapitału własnego (ROE), c. Jakość portfela kredytowego, d. Współczynnik wypłacalności. 7. Oceny efektów pracy dla Głównego Księgowego dokonuje się w oparciu o poziom realizacji celów rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych Banku w oparciu o zatwierdzone zasady rachunkowości oraz dbałość o staranne sporządzanie sprawozdań finansowych. 8. Osobom zajmujących stanowiska kierownicze oraz pozostałym pracownikom przysługuje premia, której wysokość i sposób wypłaty określa Regulamin wynagradzania. Decyzję o przyznaniu premii uznaniowej dla Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza, a dla pozostałych Pracowników Zarząd Banku. Premia ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem roszczenia. 9. System premiowy służy przede wszystkim skutecznemu osiąganiu założonych celów biznesowych oraz podnoszeniu potencjału organizacji do realizacji celów w przyszłości (celów długoterminowych). Premia uznaniowa lub nagroda może być przyznana Pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości przyczynia się szczególnie do sprawnego i efektywnego wykonywania zadań Banku. 5. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń. Zgodnie z art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe komitet do spraw wynagrodzeń działa w banku istotnym. Tutejszy Bank nie jest bankiem istotnym w rozumieniu ww przepisu, zatem nie tworzy Komitetu do spraw wynagrodzeń. 6. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 1. Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza Banku, działając zgodnie ze Statutem Banku, biorąc pod uwagę wyniki oceny uprzedniej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Dodatkowo, powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Członkowie Zarządu podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację na podstawie obowiązującej w Banku Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska w Banku Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój. Ocenie odpowiedniości podlega każdy z kandydatów/członków Zarządu oraz sam Zarząd, jako organ kolegialny. Celem oceny jest stwierdzenie czy poszczególni członkowie Zarządu z osobna oraz Zarząd kolegialnie dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, a także czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 15

16 realizacji zarządzania ryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 3. Członków Rady Nadzorczej powoływało zgodnie z przepisami prawa Zebranie Przedstawicieli. Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację, na podstawie Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Muszyna Krynica Zdrój. 4. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z dokonaną oceną, spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych funkcji i powierzonych im obowiązków, dające rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków oraz pełnienia ograniczonej liczby funkcji członka zarządu i rady nadzorczej. Muszyna, dnia r. ZARZĄD B a n k S p ó ł d z i e l c z y M u s z y n a - K r y n i c a Z d r ó j Strona 16

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G O R L I C A C H 38-300 Gorlice, ul. Stróżowska 1 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GORLICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU INFORMACJA KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2016 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH Załącznik do Uchwały nr 307a/37/2016 Zarządu MBS Łomianki z dnia 28.07.2016r. Załącznik do Uchwały nr 52/2016 Rady Nadzorczej z dnia 28.07.2016r. INFORMACJA MAZOWIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy Załącznik do Uchwały nr 47 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 16 sierpnia 2016r. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Trzebnicy wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO INFORMACJA NADNOTECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a i 111b ustawy Prawo bankowe wg stanu na dzień 31.12.2016r. 1. Informacja o działalności Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE. wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CYCOWIE wynikająca z art. 111a Ustawy Prawo bankowe wg stanu na 31 grudnia 2015 r. Cyców, 2016 r. 1 Spis treści Wprowadzenie.3 I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31 GRUDNIA 2015

UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31 GRUDNIA 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie nr 2/29/2016 z dnia7 lipca2016 r UJAWNIENIA INFORMACJI NA PODSTAWIE art.111a ust. 1 i art. 111a ust.4 USTAWY PRAWO BANKOWE wg. STANU NA 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOGÓWKU wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku 1. Spis treści 1. Informacja o działalności Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Informacja Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe I. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Zarządu BS z dnia 09.08.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEMCACH wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE Załącznik do Uchwały nr 35/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 05.07.2016r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Informacja

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku. Informacja Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 63/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku Informacja ogłaszana na podstawie art. 111a ust. 4 ustawy Prawo bankowe obejmująca opis systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE INFORMACJA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe stan na 31 grudnia 2015 roku 1 Spis treści GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY RADKÓW Z/S

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE

INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE INFORMACJA POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WYSZKOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Wyszków, 2016r. Spis treści 1. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH Załącznik do uchwały Nr 60/Z/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 05.07.2016 r. INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAROŹREBACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY załącznik nr 2 do uchwały nr 31/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy z dnia 2017-06-28 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Gorlicach BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały Nr 122/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 15.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 24/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa. ma istotny wpływ na profil ryzyka. Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju Załącznik do uchwały nr 2 Zarządu Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 19.04.2017 r. Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju z dnia 21.04.2017 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBARTOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBARTOWIE GRUPA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE Rok założenia 1903 Załącznik do Uchwały Nr 109/2016 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 29 lipca 2016 roku INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014

Załącznik do Uchwały Nr 45/2014. Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego. z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Załącznik do Uchwały Nr 45/2014 Rady Nadzorczej Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 8/12/2014 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 08.12.2014r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Proszowicach Załącznik nr 1 do uchwały Nr 10/IV/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia 26.04.2017r Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15 /02/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Proszowicach z dnia

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Mońkach Załącznik do Uchwały nr 31/2017 Zarządu BS w Mońkach z dnia 27 kwietnia 2017 r. do Uchwały nr 19/2017 Rady Nadzorczej BS w Mońkach z dnia 29 maja 2017 r. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Tekst obowiązujący od dn. 31.12.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻORACH POLITYKA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻORACH W ZAKRESIE WDROŻENIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej Załącznik nr 1 do uchwały 15/R/BS/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 08.06.2017r Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności. w Banku Spółdzielczym w Wąsewie Załącznik Nr 5 do uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna

Polityka Informacyjna Załącznik do Uchwały Nr 85/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 16 grudnia 2015 r. Zatwierdzono: Uchwała nr 28/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach Bank Spółdzielczy w Suwałkach POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Suwałkach 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Skoczowie Załącznik do Uchwały Nr 225/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 18.12 2015 r. zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 54/2015 z dnia 22.12.2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok

Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Ocena stosowania w Banku Spółdzielczym w Suchej Beskidzkiej Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2015 rok Sucha Beskidzka, marzec 2016r. Wstęp Na podstawie 27 Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.

Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps. Rok założenia 1961 Bank Spółdzielczy w Kołaczycach ul. Rynek 2, 38-213Kołaczyce tel 13 44 602-11, fax. 13 44 600-90 Centrala-BS.Kolaczyce@bankbps.pl; Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym.

Okres sprawozdawczy oznacza okres od 7 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku objęty ww. sprawozdaniem finansowym. Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. (dalej: DM ALFA lub Dom Maklerski ). Stan na 31 grudnia 2010 roku na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 121/2015 Zarząd Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 18 grudnia 2015 r. Polityka Zatwierdzona Uchwałą Nr 42/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu

1.Jakość i kryteria doboru informacji podlegających ujawnieniu POLITYKA INFORMACYJNA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im.królowej Jadwigi 1 Cel polityki Celem niniejszej polityki jest ustalenie szczególowych reguł dotyczacych : zakresu,częstotliwości,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce Załącznik do Uchwały Nr 62 /14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z dnia 30.12.2014r.( z późn.zm) Załącznik do Uchwały Nr 7 /15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce z

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej Załącznik do Uchwały Nr 1/062016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia 13.05.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 grudnia 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/2011 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Uchwała nr 1/3/2013 z dnia 19.11.2013r. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

POLITYKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 5/2014 Banku Spółdzielczego we Mstowie z dnia 29.01.2014r. Zatw. Uchwałą RN nr 3/2014 z dn. 30.01.2014 Tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany: 1) Uchwałą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2016 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 23.02.2016 r. zatwierdzona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2016 z dnia 24.02.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA Kategoria

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały Nr 10/6/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 5 maja 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 7 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 16 maja 2017r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe. Stan na 31 grudnia 2015 roku

INFORMACJA HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe. Stan na 31 grudnia 2015 roku INFORMACJA HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Hexa Banku Spółdzielczego poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach

Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 74/2016 z dnia 22.07.2016r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Werbkowice, 2016 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, grudzień 2015r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Załącznik do: Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Węgorzewie Nr /BS/12 z dnia 14.06.2012 r. Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie nr 15/BS/2012 z dnia 21.05.2012 r. Polityka informacyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja uzupełniająca. z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Informacja uzupełniająca z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału ESBANKU Banku Spółdzielczego według stanu na dzień Spis treści I. WSTĘP...3 1. Informacje wprowadzające...3 II. Dodatkowe pozycje podlegające

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY załącznik nr 2 do uchwały nr 27/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łobżenicy z dnia 2016-07-20 INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOBŻENICY wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Spis treści 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Informacje do ujawnienia Banku Spółdzielczego w Pleszewie zgodnie z ustawą Prawo bankowe I. Informacje o działalności banku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 09/01/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 28.02. 2012 r. Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w OZORKOWIE 2012 1. 1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego

Rybnicki Bank Spółdzielczy. Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do uchwały zarządu nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia Rybnicki Bank Spółdzielczy Polityka Zasady Ładu Korporacyjnego Rybnik, grudzień 2014 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONOPISKACH DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ ZAKRESU INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OGŁASZANIU BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH Załącznik do Uchwały Nr 1/32/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach z dnia 23.04.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 8/5/15 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Konopiskach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina Załącznik do Uchwały nr 01/06/2015 Z dnia 05.06.2015 r. Rady Nadzorczej Załącznik do Uchwały nr 03/06/2015 Z dnia 29.05.2015 r. Zarządu Polityka informacyjna Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014r. Zatwierdzona Uchwałą Nr 33/2014/RN Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016r. Polityka w zakresie informacji ujawnianych w Śląskim Banku Spółdzielczym Silesia w Katowicach (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Załącznik do Uchwały Nr LIX/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie z dnia 05 listopada 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Cieszynie Cieszyn, 2015 I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu grudzień 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 45.4/2015 z dnia 14.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 52/2015 z dnia 17.12.2015 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚWIDNICY Załącznik do Uchwały Nr 23/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 09.02.2017 r. zatwierdzono Uchwałą 16/2017 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Świdnicy z dnia 17 luty 2017 r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI

OGÓLNA STRATEGIA ZARZĄDZANIA RYZYKAMI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/2013 Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego we Włoszczowie Włoszczowa, maj 2017r. Spis Treści... I. Postanowienia ogólne... 3 II. Podstawowe definicje... 3 III. Zakres ujawnianych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 17/2013 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 20.06.2013 r. I zmiana uchwała Rady Nadzorczej nr 27/2014 z dnia 30.12.2014r. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Andrespolu wrzesień 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 37.3/2013 z dnia 30.09.2013 r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2013 z dnia 28.10.2013

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie

Polityka Informacyjna Banku Spółdzielczego w Głogowie Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 8.12.2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie z dnia 18.12.2015r Polityka Informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku

POLITYKA INFORMACYJNA Banku Spółdzielczego w Czersku Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czersku nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku nr 163/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK

RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁĘCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZA 2015 ROK LUTY 2016 RAPORT W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BRANIEWSKO-PASŁECKIM BANKU

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRZYŻANOWICACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W IŁŻY Załącznik do Uchwały Nr 88 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014r. Załącznik do Uchwały Nr 84/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży z dnia 23.12.2014 r POLITYKA INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Załuskach Załącznik do Uchwały Nr 32/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Załuskach z dnia 29.06.2017r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2017 Rady Nadzorczej BS w Załuskach z dnia 27.07.2017r. Polityka informacyjna Banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo