REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU"

Transkrypt

1 REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich, zwanych dalej doktorantami, prowadzonych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwany dalej Uczelnią, oraz zasady przyznawania świadczeń. Regulamin został sporządzony na podstawie art. 199 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. 2. Ilekroć w Regulaminie pojawia się termin Wydział, oznacza on podstawową jednostkę organizacyjną Uczelni, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 29 Ustawy. 3. Użycie terminu Dziekan oznacza kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, o którym mowa w art. 60 ust. 6 Ustawy. ROZDZIAŁ II System pomocy materialnej 1 1. Systemem pomocy materialnej objęci są doktoranci Uczelni studiujący w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. 2. Świadczeniami pomocy materialnej, o których mowa w Regulaminie, są: a) stypendium socjalne, b) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, c) stypendium za wyniki w nauce, d) stypendium na wyżywienie, e) stypendium mieszkaniowe, f) zapomoga. 3. Doktorant może ubiegać się o stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 Ustawy. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość tego świadczenia określa Ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Przyznanie stypendium doktoranckiego nie ogranicza prawa do ubiegania się o pomoc materialną. 4. Zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce określa Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 96/2007 Rektora UAM z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie nie uregulowanym w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 1 z 12

2 2 1. Świadczenia pomocy materialnej wymienione w 1 ust. 2 są finansowane z funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 Ustawy. 2. Przeznaczenie funduszu oraz jego podział i funkcjonowanie reguluje Ustawa. 3. Rektor w porozumieniu z Samorządem Doktorantów, zwany dalej Samorządem szczegółowo określa przeznaczenie części dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy, powstałej po wyodrębnieniu części przeznaczonej na realizację zadań, o których mowa w art. 173 ust. 1 Ustawy, dokonując: a) podziału funduszu na poszczególne cele, w tym na stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia za wyniki w nauce, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe i zapomogi oraz na fundusz rezerwowy Rektora, b) przydziału środków dla Wydziałów. 4. Dokonując podziału, o którym mowa w ust. 3 lit. a) Rektor i Samorząd przestrzegają zasady, że na świadczenia wymienione w 1 ust. 2 lit. a) i d)-f) przeznaczana jest połowa funduszu stypendialnego. 5. Podstawą przydziału środków dla Wydziałów są: a) liczba doktorantów i ich sytuacja materialna, b) uzyskiwane przez doktorantów wyniki w nauce. 6. Przydział, o którym mowa w ust. 3 lit. b) i ust. 5 dokonywany jest na okres roku akademickiego. 7. Środki nie wykorzystane przez Wydział w roku akademickim są do dyspozycji Rektora i w następnym roku akademickim wchodzą w skład funduszu wymienionego w ust Wydziały do 30 lipca zawiadamiają Rektora o nie wykorzystanych środkach przyznanych do ich dyspozycji w bieżącym roku akademickim. ROZDZIAŁ III Komisje Ekonomiczne 3 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są przez Komisje Ekonomiczne I stopnia, będące komisjami stypendialnymi w rozumieniu art. 175 ust. 3 Ustawy. 2. Komisjami Ekonomicznymi I stopnia są Wydziałowe Komisje Ekonomiczne Doktorantów. 3. Jeżeli w treści Regulaminu pojawia się termin Komisja Ekonomiczna, oznacza on właściwą Komisję Ekonomiczną I stopnia Komisję Ekonomiczną powołuje Dziekan. 2. W skład Komisji Ekonomicznej wchodzą: a) Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej jako Przewodniczący, b) przedstawiciel wydziałowego organu Samorządu jako Wiceprzewodniczący, c) doktoranci delegowani przez właściwy wydziałowy organ Samorządu, d) pracownicy Wydziału powołani przez Dziekana. 3. W składzie Komisji Ekonomicznej doktoranci stanowią większość. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 2 z 12

3 4. Komisja Ekonomiczna zbiera się na posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, pomiędzy 1 a 15 dniem każdego miesiąca; Komisja na bieżąco rozpatruje wpływające wnioski. 5. Dziekan lub Przewodniczący może w trybie pilnym zwołać posiedzenie Komisji, o ile istnieje ku temu uzasadniona potrzeba. 6. Komisja Ekonomiczna: a) rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy materialnej oraz wnioski o jej zwiększenie, b) opiniuje odwołania od swoich decyzji i przekazuje je do rozpatrzenia w drugiej instancji, c) dba o zbilansowanie przyznanego funduszu stypendialnego, d) zobowiązana jest do utworzenia rezerwy funduszu pozwalającej na bieżące rozpatrywanie napływających wniosków oraz na realizowanie świadczeń wynikających z pozytywnie rozpatrzonych odwołań, e) w uzasadnionych przypadkach występuje do Rektora o zgodę na przesunięcie środków w zakresie przydzielonego funduszu stypendialnego, przy czym Rektor może wyrazić zgodę jedynie na przesunięcie środków z funduszu stypendium za wyniki w nauce do funduszu przeznaczonego na pomoc materialną przyznawaną na podstawie sytuacji materialnej doktorantów, f) w uzasadnionych przypadkach występuje o zwiększenie przydzielonego funduszu stypendialnego, przy czym Rektor może uwzględnić wniosek jedynie w zakresie posiadanych środków rezerwy funduszu, o którym mowa w 2 ust. 3 lit. a). 7. Świadczenia pieniężne przyznane przez Komisję Ekonomiczną są wypłacane od najbliższego terminu wypłat. Wyjątkiem są wypłaty wynikające z decyzji podjętych na pierwszym (październikowym) posiedzeniu Komisji, na podstawie których możliwe jest dokonanie w listopadzie wypłat wstecznych za październik, o ile wniosek doktoranta wpłynie w terminie określonym w 8 ust. 1, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w 8 ust Decyzje Komisji Ekonomicznej są doręczane wnioskodawcom na piśmie, niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji lub działającego z jego upoważnienia wiceprzewodniczącego Organem odwoławczym od decyzji Komisji Ekonomicznych jest Uczelniana Komisja Ekonomiczna Doktorantów, będąca odwoławczą komisją stypendialną w rozumieniu art. 175 ust. 3 Ustawy. 2. Jeżeli w treści Regulaminu pojawia się termin Uczelniana Komisja Ekonomiczna, oznacza on Uczelnianą Komisję Ekonomiczną Doktorantów. 3. Uczelnianą Komisję Ekonomiczną powołuje Rektor. 4. W skład Uczelnianej Komisji Ekonomicznej wchodzą: a) Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Materialnej jako Przewodniczący, b) przedstawiciel uczelnianego organu Samorządu jako Wiceprzewodniczący, c) doktoranci delegowani przez uczelniany organ Samorządu, d) pracownicy Uniwersytetu powołani przez Rektora. 5. W składzie Uczelnianej Komisji Ekonomicznej doktoranci stanowią większość. 6. Uczelniana Komisja Ekonomiczna rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Ekonomicznych. 7. Powodujące skutki finansowe pozytywnie rozpatrzone odwołania od decyzji Komisji Ekonomicznych, realizowane są z funduszy będących w dyspozycji tych Komisji. 8. W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Ekonomiczna może zwrócić się do Rektora o przyznanie z funduszu rezerwowego środków na zrealizowanie świadczeń wynikających z uchylenia decyzji Komisji Ekonomicznych. 9. Uczelniana Komisja Ekonomiczna zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 3 z 12

4 10. Decyzje wydawane przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną są doręczane wnioskodawcom na piśmie, niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji lub działającego z jego upoważnienia wiceprzewodniczącego Od decyzji Komisji Ekonomicznej przysługuje doktorantowi odwołanie składane w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. 2. Komisja Ekonomiczna w terminie 7 dni od przyjęcia odwołania, o którym mowa w ust. 1, przekazuje je wraz ze swoją opinią Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. 3. Komisja Ekonomiczna, od której decyzji złożone zostało odwołanie uznając, że zasługuje ono na uwzględnienie, może zmienić swą dotychczasową decyzję. 4. Uczelniana Komisja Ekonomiczna rozpatruje odwołania wyłącznie na posiedzeniach, które zwoływane są w terminach określonych w 5 ust. 9; rozpatrzenie odwołania następuje na pierwszym posiedzeniu po dacie przekazania odwołania przez Komisję Ekonomiczną. 5. W ramach nadzoru nad pracami komisji odpowiednio Dziekan albo Rektor mogą uchylić niezgodne z Ustawą lub z Regulaminem decyzje Komisji Ekonomicznej i Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. ROZDZIAŁ IV Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 7 1. Doktorant lub kandydat na studia doktoranckie ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej składa do kierownika studiów doktoranckich wniosek o przyznanie pomocy materialnej, odrębnie dla każdego świadczenia. 2. Wniosek o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe składa się na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz wniosek o przyznanie zapomogi składa się w postaci pisma z uzasadnieniem. 4. Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalnego, podwyższenia stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego) doktorant dołącza: a) zaświadczenia urzędów skarbowych o wysokości dochodów osiągniętych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, b) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór stanowi Załącznik nr 2), c) zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego, d) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów (Załącznik nr 2). Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 4 z 12

5 5. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz do wniosku o przyznanie zapomogi doktorant dołącza dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołuje się we wniosku, z uwzględnieniem postanowień 13 ust. 2 oraz 23 ust Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane przez: a) doktoranta, b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, c) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 7. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ustala się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), z uwzględnieniem ust. 6, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) dochodów, o których mowa w ust. 6 lit. c), jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo, b) świadczeń, o których mowa w 1 ust. 2, c) świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 8. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b), nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu doktoranta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium; d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 9. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 10. Ustalając sytuację materialną doktoranta uwzględnia się bieżąco otrzymywane stypendium doktoranckie wnioskodawcy i członków jego rodziny. 11. Dla ustalenia prawa do pomocy materialnej uzależnionej od sytuacji materialnej doktorant przedstawia dokumenty wymienione w ust. 4 lit. a), b) i d) zawierające dane za okres poprzedzającego Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 5 z 12

6 roku kalendarzowego oraz oświadczenie o bieżąco otrzymywanych stypendiach doktoranckich swoim i członków rodziny. Jeżeli we wniosku, stanowiącym Załącznik nr 1, doktorant wskaże, że posiadał stałe źródła dochodów w ostatnim roku podatkowym oraz że posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym i że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami, bądź jednym z nich, przedstawia również dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodów w ostatnim roku podatkowym i wysokość uzyskanego miesięcznego dochodu oraz dokumenty potwierdzające posiadanie stałego źródła dochodów w roku bieżącym i wysokość miesięcznego dochodu. 12. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia dokumentów z danymi za inny okres, jeżeli między końcem okresu podanego w ust. 11, a terminem posiedzenia Komisji Ekonomicznej jego warunki materialne ulegną pogorszeniu. W takim przypadku Komisja Ekonomiczna uwzględnia aktualną sytuację materialną doktoranta. 13. Składając wnioski, o których mowa w 8 ust. 1 doktorant może wystąpić o przyznanie więcej niż jednej z form pomocy wymienionych w 1 ust. 2 lit. a)-e). 14. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie jednej z form pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 2 lit. a) i d)-e) i w tym samym roku akademickim składa dodatkowe wnioski o przyznanie pozostałych form pomocy wymienionych w powyższych przepisach, jest zwolniony z obowiązku ponownego przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 4. Dodatkowe wnioski składa się na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Postanowienia 8 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 15. Wniosek złożony do Komisji Ekonomicznej nie podlega poprawkom po dacie jego złożenia. W szczególności dotyczy to zmian w jego zakresie. Rozszerzenie zakresu pomocy, o którą doktorant występuje może nastąpić wyłącznie przez złożenie wniosku dodatkowego, do którego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 14 oraz 8 ust Wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w 1 ust. 2 pkt. a)-e) składa się do dnia 8 października. 2. Doktorantowi przysługuje prawo do składania wniosków o przyznanie pomocy po terminie, o którym mowa w ust. 1, ale pomoc może zostać przyznana wyłącznie na okres od posiedzenia Komisji Ekonomicznej, na którym wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a jej wypłata nastąpić może wyłącznie w trybie przewidzianym 4 ust Dotrzymanie terminu wymienionego w ust. 1 jest podstawą przydzielenia pomocy na okres całego roku akademickiego. Złożenie wniosku w terminie późniejszym wyklucza możliwość ubiegania się o spłatę przyznanych świadczeń od początku roku akademickiego, z wyjątkiem stypendium za wyniki w nauce. 4. Wniosek niekompletny, złożony bez wymaganych dokumentów, o których mowa w 7 ust. 4, 13 ust. 2 i 23 ust. 2 nie może zostać rozpatrzony pozytywnie. Wydanie decyzji pozytywnej możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu wniosku, w trybie wynikającym z ust. 2 i 3. W szczególności oznacza to, że uzupełniony wniosek traktowany jest jako złożony na pierwsze, po dacie uzupełnienia, posiedzenie Komisji Ekonomicznej. 5. W przypadku, gdy wydanie decyzji negatywnej lub stwierdzenie braków w dokumentacji nastąpiło na skutek błędnego opracowania wniosku, Komisja Ekonomiczna z urzędu wydaje decyzję o spłacie świadczeń od daty realizacji wypłat na podstawie decyzji podjętych na posiedzeniu, na które wniosek pierwotnie został złożony. 6. W uzasadnionych przypadkach wynikających z organizacji zajęć dydaktycznych Dziekan może zmienić termin wymieniony w ust. 1. Podjęta w ten sposób decyzja dotyczy wyłącznie doktorantów Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 6 z 12

7 niestacjonarnych. Świadczenia przyznane na tej podstawie mogą być wypłacone od początku roku akademickiego, pod warunkiem dotrzymania przez doktoranta terminu ustalonego w tym trybie. ROZDZIAŁ V Stypendium socjalne 9 1. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem wynikającym z 8 ust Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać w roku akademickim przez 10 miesięcy. 3. Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek doktoranta Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Doktorantowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie studiów doktoranckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zwanym dalej Regulaminem studiów ) nie wypłaca się stypendium socjalnego za okres pozostały do końca roku akademickiego W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie na wniosek doktoranta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej, Komisja Ekonomiczna może podwyższyć stypendium socjalne, nie więcej jednak niż o 100% kwoty podstawowej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest na druku wniosku o przyznanie pomocy materialnej, którego wzór stanowi Załącznik nr Do otrzymania podwyższenia, o którym mowa w ust. 1 w pierwszej kolejności uprawnieni są doktoranci, w których rodzinach dochód na osobę jest nie wyższy od kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje studia na innych studiach doktoranckich, stypendium socjalne nie przysługuje. 2. Doktorant studiujący równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może pobierać stypendium socjalne tylko na jednych z nich, według własnego wyboru. 3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na więcej niż jednej uczelni, niezależnie od trybu studiów. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 7 z 12

8 ROZDZIAŁ VI Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest wyłącznie na wniosek doktoranta, po obowiązkowym przedstawieniu w formie załącznika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wystawionego przez właściwy organ. Dopuszcza się złożenie kopii orzeczenia, pod warunkiem przedstawienia do wglądu jego oryginału. 3. Ustanie stanu będącego podstawą wydania orzeczenia, o którym mowa w ust. 1 lub wygaśnięcie ważności orzeczenia powoduje wygaśnięcie prawa do otrzymywania przyznanego świadczenia. O fakcie tym doktorant jest zobowiązany bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwą Komisję Ekonomiczną. 4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymać na każdych ze studiów doktoranckich. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do doktorantów na więcej niż jednej uczelni, niezależnie od trybu studiów. 6. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz 8 ust Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać w roku akademickim przez 10 miesięcy. 8. Doktorantowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie studiów nie wypłaca się stypendium specjalnego za okres pozostały do końca roku akademickiego. ROZDZIAŁ VII Stypendium na wyżywienie Stypendium na wyżywienie może otrzymać wyłącznie doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem wynikającym z 8 ust Stypendium na wyżywienie doktorant może otrzymywać w roku akademickim przez 10 miesięcy. 4. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest wyłącznie na wniosek doktoranta. 15 Doktorantowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie studiów nie wypłaca się stypendium na wyżywienie za okres pozostały do końca roku akademickiego. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 8 z 12

9 16 Do otrzymania stypendium na wyżywienie w pierwszej kolejności uprawnieni są doktoranci, w których rodzinach dochód na osobę jest nie wyższy od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na innych studiach doktoranckich, stypendium na wyżywienie nie przysługuje. 2. Doktorant studiujący równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może pobierać stypendium na wyżywienie tylko na jednych z nich, według własnego wyboru. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na więcej niż jednej uczelni, niezależnie od trybu studiów. ROZDZIAŁ VIII Stypendium mieszkaniowe Stypendium mieszkaniowe może otrzymać doktorant studiów stacjonarnych będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest na rok akademicki, z zastrzeżeniem wynikającym z 8 ust Stypendium mieszkaniowe doktorant może otrzymywać w roku akademickim przez 10 miesięcy. 4. Doktorantowi kończącemu studia przed terminem określonym w Regulaminie studiów nie wypłaca się stypendium mieszkaniowego na okres pozostały do końca roku akademickiego. 19 Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek doktoranta Doktorant studiów stacjonarnych może ubiegać się o stypendium mieszkaniowe również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w Domu Akademickim lub w obiekcie innym niż Dom Akademicki, o ile spełnione są warunki wymienione w 18 ust. 1, a osoby te mieszkają wspólnie z wnioskodawcą, który zobowiązany jest do comiesięcznego potwierdzania tego stanu. 2. Stypendia mieszkaniowe dla osób, o których mowa w ust. 1 przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta złożony na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Oprócz dokumentów, o których mowa w 7 ust. 4, doktorant jest obowiązany złożyć dokument potwierdzający wspólne zamieszkanie poza siedzibą Uczelni. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 9 z 12

10 3. Ustanie okoliczności, o których mowa w ust 1 oraz w 18 ust. 1 równoznaczne jest z wygaśnięciem prawa do stypendium mieszkaniowego. 4. Stypendia mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane, o ile osoby wymienione w ust. 1 odrębnie nie korzystają z tego rodzaju świadczeń i nie mają do nich własnych uprawnień Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje naukę na innych studiach doktoranckich, stypendium mieszkaniowe nie przysługuje. 2. Doktorant studiujący równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może pobierać stypendium mieszkaniowe tylko na jednych z nich, według własnego wyboru. 3. Postanowienia ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na więcej niż jednej uczelni, niezależnie od trybu studiów. 4. Postanowienia ust. 1-3 oraz 18 ust. 2-4 stosuje się również do stypendiów przyznanych na podstawie 20 ust. 1. ROZDZIAŁ IX Zapomoga Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Zapomoga udzielana jest w formie pieniężnej. 3. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, który ponosi wydatki w szczególności związane z: a) nieszczęśliwym wypadkiem, b) długotrwałą chorobą, c) śmiercią najbliższego członka rodziny, d) stratą wynikłą z kradzieży, e) narodzinami dziecka, f) innymi zdarzeniami losowymi. 2. Wniosek o zapomogę musi być udokumentowany. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 10 z 12

11 ROZDZIAŁ X Zasady ustalania wysokości pomocy materialnej Wysokość świadczeń pomocy materialnej ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem. 2. Ustalając wysokość świadczeń pomocy materialnej Rektor i Samorząd kierują się przepisami Ustawy. 3. Ustalona na podstawie ust. 1 i 2 wysokość świadczeń socjalnych nie może powodować naruszenia bilansu dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 Ustawy oraz jej podziału dokonanego zgodnie z art. 103 i art. 174 ust. 4 Ustawy Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego z podwyższeniem, stypendium za wyniki w nauce, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 2. Wysokość każdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 2, nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 25% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich Wysokość stypendium socjalnego stanowi podstawę do ustalania wysokości podwyższenia, o którym mowa w 11 ust Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego i podwyższenia, o którym mowa w 11 ust. 1 oraz dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż suma kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i w art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) i kwoty podstawowego stypendium socjalnego. 27 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest w wysokości podstawowego stypendium socjalnego. 28 Stypendium na wyżywienie wypłacane jest w wysokości 90% podstawowego stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem wynikającym z 25 ust Stypendium mieszkaniowe przyznawane jest w wysokości odpowiadającej 50% przeciętnej stawki odpłatności za miejsce w Domach Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ustalonej Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 11 z 12

12 na podstawie decyzji Rektora ustalającej odpłatność doktorantów za miejsca w Domach Akademickich, z zastrzeżeniem wynikającym z 25 ust Zapomoga może być przyznana w wysokości maksymalnej do 200% podstawowego stypendium socjalnego, z zastrzeżeniem wynikającym z 25 ust Maksymalną wysokość zapomogi określa Rektor w porozumieniu z Samorządem. ROZDZIAŁ XI Postanowienia końcowe 31 Wypłaty realizowane są wyłącznie w postaci przelewów dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe doktorantów. ZAŁĄCZNIKI: 1. Załącznik nr 1: Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie o dochodzie Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu strona: 12 z 12

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016/2017 Rektora UAM z dnia 27 września 2016 r. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2007 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo FPM) doktorantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 52/14 Rektora UMB z dnia 17.09.2014 r. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 20 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 30 września 2005 r. (RO/IX/20/2005) Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej 1 Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SGGW. Warszawa 2007

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SGGW. Warszawa 2007 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 lutego 2007 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2011 Rektora AGH z dnia 05 października 2011 roku. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Załącznik do zarządzenia Nr 126 Rektora ZUT z dnia 1.09. 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1. 1. Doktoranci studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, (dalej określanej jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2009 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Postanowienia ogólne. Zasady i tryb przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MUZYCZNEJ IMIENIA FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W BYDGOSZCZY Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie AZOWA-0161/ZR-37-242/13 ZARZĄDZENIE NR 37 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r.

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 marca 2017 r. Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJDLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Podstawa prawna: art. 199 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom został sporządzony na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY MATEMATYKI I INFORMATYKI UŻYTKOWEJ W BIAŁYMSTOKU Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Uczelnia Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU REGULAMIN STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - projekt 29 listopada 2011 roku (po opinii ZRP) - ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin stypendium

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2012 z dnia 02.08.22012 r. stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Załącznik do ZW 37/2008 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie art. 199

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 80/2011 ASP z dnia 12.12.2011r Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do Zarządzenia Rektora A.M. nr XXX/XXX. z dnia XX.10.2006.r. REGULAMIN przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Morskiej w Szczecinie Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku

Zarządzenie nr 33. Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku Zarządzenie nr 33 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej doktorantom Akademii Pomorskiej w Słupsku Wprowadzony Zarządzeniem Nr R/ Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia obowiązuje [od

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Regulamin pomocy materialnej) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Tworzy się fundusz pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 września 2011r. Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne DZIAŁ II Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy materialnej

DZIAŁ I Przepisy ogólne  DZIAŁ II Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy materialnej REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku DZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

REGULAMIN. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego REGULAMIN Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 1 Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r.

Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. Zarządzenie Nr R-62/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 20.10.2016 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 POZNAŃ 2014

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

(Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06)

(Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06) (Projekt Komisji d.s. Regulaminu Studiów Doktoranckich 31.05.06) Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r. Zarządzenie Nr 71/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL.0131.79.2015 ZARZĄDZENIE NR 64 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r.

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej

Bardziej szczegółowo