Drugi List Piotra. Pozdrowienie. którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa 2 otrzymali 3 wiarę równie cenną jak nasza:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drugi List Piotra. Pozdrowienie. którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa 2 otrzymali 3 wiarę równie cenną jak nasza:"

Transkrypt

1 Drugi List Piotra Pozdrowienie 1 1 Szymon 1 Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy w sprawiedliwości naszego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa 2 otrzymali 3 wiarę równie cenną jak nasza: 2 Łaska wam i pokój niech się pomnoŝą w [prawdziwym] poznaniu 4 Boga oraz Jezusa, naszego Pana. 3 GdyŜ boska Jego moc obdarzyła nas wszystkim, czego trzeba do Ŝycia i poboŝności, przez [prawdziwe] poznanie Tego, który nas powołał przez własną 5 chwałę i cnotę, 4 przez które dane nam zostały drogocenne 6 i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, 7 jako ci, którzy uszli zepsucia, które w tym świecie [jest] w Ŝądzach. 8 1 Niektóre waŝne świadectwa tekstowe mają Sivmwn (Simon) czyli Szymon, zamiast Sumewvn (Symeon) czyli Symeon. Do tych drugich naleŝy Ì72 B Y vg. Symeon wydaje się jednak właściwsze. Sumewvn pojawia się tylko na określenie apostoła w Dz 15,14. Sumewvn posiada szerokie poparcie w mss, co przemawia za jego autentyzmem. Ponadto to hebrajskie brzmienie jest subtelnym argumentem przemawiającym za autentycznością Listu. 2 Zgodnie z konstrukcją grecką wyraŝenie: Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa, naleŝy rozumieć jako odnoszące się nie do dwóch, ale do jednej osoby, czyli do Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie w 1,11; 2,20; 3,2.18; w 1 Ptr 1,3 mamy Bóg i Ojciec co równieŝ odnosi się do jednej osoby. Podobną konstrukcję mamy równieŝ w Tt 2,13. 3 Otrzymali, gr. lacou/sin (lachousin) znaczy równieŝ otrzymali przez los (Łk 1,9) lub otrzymali w darze (zob. NET). 4 Pełne poznanie, gr. ejpivgnwsi" (epignosis) moŝe oznaczać po prostu poznanie, jednak J. B. Mayor (Jude and Second Peter, ) zasugerował, Ŝe oznacza ono często pełniejsze poznanie, szczególnie w sprawach odnoszących się do poznania prawd duchowych. Termin ten pojawia się w 1, ; 2,20 (forma czasownikowa pojawia się dwa razy w 2,21). 5 Piotr często uŝywa słowa własny: 1 Ptr 3,1-5; 2 Ptr 2,16-22, itp. 6 Piotr uŝywa tego słowa trzykrotnie: w 1 Ptr 1,7 w odniesieniu do wiary; 1 Ptr 1,19 do krwi Chrystusa; 2 Ptr 1,4 do obietnic Chrystusowych. 7 Chodzi o nowe narodzenie, 1 Ptr 1,23. 8 Lub: wywołane jest przez Ŝądze.

2 str. 2 Pismo Święte Wezwanie do wprowadzania wiary w czyn 5 I właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dostarczcie waszej wierze cnoty, cnocie zaś poznania, 6 poznaniu zaś opanowania, 9 opanowaniu zaś wytrwałości, wytrwałości zaś poboŝności, 7 poboŝności zaś braterstwa, braterstwu zaś miłości. 8 Gdy te bowiem będą u was obecne 10 i pomnaŝające się, to nie dopuszczą, abyście byli bezczynni i bezowocni w [prawdziwym] poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. 9 Bo komu ich brak, ten jest ślepy, krótkowzroczny zapomniał 11 o oczyszczeniu od dawnych swoich grzechów. 10 Dlatego, bracia, tym bardziej postarajcie się uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym; te bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie, 11 gdyŝ w ten sposób będziecie wam obficie dostarczony dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. 12 Dlatego zamierzam wam wciąŝ przypominać te sprawy, chociaŝ zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie. 13 Za słuszne zaś uwaŝam, dopóki jestem w tym namiocie, 12 pobudzać was przez przypominanie, 14 świadomy, Ŝe zwinięcie mojego namiotu jest rychłe, jak mi to i nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. 15 DołoŜę zaś teŝ starań, abyście po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. 16 GdyŜ oznajmiliśmy wam moc i przybycie 13 naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ci, którzy za poszli wymyślnymi baśniami, ale jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości. 17 Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki głos doszedł Go od Majestatu chwały: Ten jest moim Sy- 9 Gal 5, Lub: będziecie je naprawdę mieli. 11 Występuje tu idiom: wziął zapomnienie, gr. lh,qhn labw.n (lethen labon). 12 Nasze Ŝycie jest pielgrzymką (1 Ptr 1,1; 2,11); podobnego obrazu uŝywa apostoł Paweł (2 Kor 5,1-4). 13 Przybycie, gr. parousi,a (parousia) w tym wypadku odnosi się do Wcielenia (Chase) podobnie jak inne gr. słowo epifaneia w 2 Tm 1,10 (które w 1 Tm 6,16 odnosi się do powtórnego przyjścia). 2 Kor 7,6 uŝywa go w odniesieniu do przybycia Tytusa. Słowo to w papirusach jest technicznym określeniem przybycia króla albo wysokiego rangą dygnitarza. W odniesieniu do Chrystusa oznacza Jego powtórne przyjście (2 Ptr 3,4.12).

3 Pismo Święte str. 3 nem, moim ukochanym, w którym Ja znalazłem upodobanie. 18 Ten właśnie głos pochodzący z nieba my usłyszeliśmy, będąc wraz z Nim na świętej górze. 19 Mamy teŝ jeszcze mocniejsze, prorockie słowo; [i] dobrze czynicie, jeśli trzymacie się go jak lampy świecącej w ciemnym 14 miejscu, dopóki nie zaświta dzień i gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Proroctwo jako Słowo BoŜe na tle naduŝyć fałszywych nauczycieli 20 Przede wszystkim wiedzcie to, Ŝe Ŝadne proroctwo Pisma nie pochodzi z własnego wyjaśnienia; gdyŝ proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiedzieli [je] ludzie od Boga, niesieni 16 przez Ducha Świętego Pojawili się jednak w ludzie równieŝ fałszywi prorocy, jak 2 i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą po kryjomu 18 zgubne herezje i zapierać się Władcy, który ich wykupił. Sprowadzają oni na samych siebie rychłą zgubę 2 a wielu pójdzie za ich rozwiązłością i przez nich droga prawdy będzie obrzucana bluźnierstwami; 3 Z 14 Ciemne, gr. auvcmhro,j, (auchmeros) oznacza teŝ brudne, zaśmiecone. 15 Lub: nie jest własnym wykładem; uzasadnione byłoby dodanie słowa czyimś: czyimś (w tym samego proroka) własnym wyjaśnieniem (wykładem, wywodem). Lub: nie jest tworem własnej wyobraźni [proroka]. Słowo wyjaśnienie, gr. evpi,lusij (epilysis) oznacza uwolnienie, rozwiązanie, rozwinięcie. Pojawia się w papirusach w sensie rozwiązania lub nawet zwolnienia z długu (Roberson BW 5). 16 Słowo niesieni jest bardzo dosłownym oddaniem oryginału. MoŜna by teŝ powiedzieć poruszani. 17 WyraŜenie brzmi nieco niezgrabnie. Wszelkie jednak wygładzenie tego wyraŝenia narzuca jakąś interpretację: (1) WyraŜenie: ludzie od Boga, moŝe oznaczać ludzi BoŜych lub ludzi posłanych przez Boga, ale moŝe teŝ oznaczać: przekazali je ludzi w imieniu Boga, jako Jego wysłannicy. Przekład w sensie: Ŝadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia, jest nie do utrzymania; jest on niewłaściwy gramatycznie i niezgodny z kontekstem. 18 wprowadzać po kryjomu, gr. pareisa,gw (pareisago), wprowadzać z zewnątrz; w sensie negatywnym, w odniesieniu do nauk heretyckich: wprowadzać po kryjomu, niepostrzeŝenie (2 Ptr 2,1).

4 str. 4 Pismo Święte chciwości będą was oszukiwać 19 fałszywymi słowami; ci, których wyrok od dawna nie jest bezczynny, 20 a ich zguba nie drzemie. 4 Skoro bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, gdy zgrzeszyli, lecz rzuciwszy w więzach 21 w gęste mroki Tartaru, 22 wydał jako zachowanych na sąd; 23 5 nie oszczędził teŝ staroŝytnego świata, choć Noego, herolda sprawiedliwości jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezboŝnych; 6 równieŝ miasta Sodomę i Gomorę 24 obróciwszy w proch przez zagładę 25 potępił, posta- 19 Lub: sprzedawać. 20 Lub: Nie jest zawieszony. 21 Więzy, gr. seirai'" (seirais) łańcuchy, pęta, sznury, znajdujemy w Ì72 P Y Byz vg et alii, podczas gdy siroi'" (sirois [lub seiroi'", seirois], otchłanie ) w Í A B C 81 et pauci. Jak więc widać argumenty na korzyść obu słów są powaŝne. Internally, the reading adopted here (seirai'") is a rarer term, perhaps prompting some scribes to replace it with the more common word. However, this more common term is not a synonym and hence does not follow the normal pattern of scribes. As well, the use of the genitive zovfou (zofou) in chains of darkness is a bit awkward (a rare genitive of place), perhaps prompting some scribes to change the imagery to pits of darkness (in which case zovfou is an attributive genitive). A further point that complicates the issue is the relationship of 2 Peter to Jude. Jude s parallel (v. 6) has desmoi'" (desmois, chains ). Apart from the issue of whether 2 Peter used Jude or Jude used 2 Peter, this parallel suggests one of two possibilities: either (1) since these two books obviously have a literary relationship, seirai'" is original, or (2) early scribes, recognizing that these two books shared their material, changed seiroi'" to seirai'" to conform the wording, at least conceptually, to Jude 6. On balance, seirai'" looks to be original because scribes were not prone to harmonize extensively between books other than the gospels (although 2 Peter and Jude do display some of this harmonizing). Apparently some early scribes, not recognizing the term seirai'", changed it to one with which they were familiar (seiroi'"). 22 Tartar: słowo, którego uŝywali Homer, Pindar, LXX w Jb 40,15; 41,23; Filon, inskrypcje, oznacza miejsce przebywania niegodziwych zmarłych; jest ono odpowiednikiem Gehenny u śydów (Roberson). U Greków Tartar oznaczał miejsce połoŝone pod Hadesem, gdzie niegodziwym wymierzano karę (NET). 23 Lub: by byli zachowani na sąd MjŜ 18,16-19,29.

5 Pismo Święte str. 5 wiwszy za przykład tego, co ma spotkać bezboŝnych, 7 lecz uratował sprawiedliwego Lota, udręczonego przez codzienne zachowanie 26 się nieprawych 27 w rozwiązłości, 8 gdyŝ widokiem i wieścią sprawiedliwy ten mieszkając wśród nich [swoją] sprawiedliwą duszę trapił 28 bezprawnymi czynami 9 [skoro tak], 29 to umie Pan wyrywać poboŝnych z próby, bezboŝnych zaś zachowywać poskromionych 30 na dzień sądu, 10 szczególnie zaś tych, którzy w Ŝądzy zepsucia idą za ciałem i pogardzają autorytetem. Zuchwali, samowolni, nie drŝą, gdy bluźnią chwałom, podczas gdy aniołowie przewyŝszając ich siłą i mocą, nie wnoszą przeciw nim uwłaczającego sądu sprzed Pana Ci 25 Zagłada, gr. katastrofh, (katastrofe). Kilka waŝnych świadectw opuszcza słowo katastrofh'/ (Ì72 B C* ), moŝna to jednak dobrze wyjaśnić jako przypadkowe pominięcie spowodowane przez homojoarkton (podobieństwo sąsiadującego słowa, które brzmi katevkrinen [katekrinen]). 26 Codzienne zachowanie, gr. avnastrofh, (anastrofe), obracanie się, a zatem prowadzenie się zachowanie; słowo często występujące w 1 Ptr. NET tłumaczy je jako styl Ŝycia. 27 Lub: zbuntowanych przeciw prawu 28 Lub: ścierał, ranił. 29 WyraŜenie: skoro tak zostało dodane, aby powiązać je z wierszem 4, w którym zaczyna się pierwsza część, apodosis, zdania warunkowego, przechodzącego w wierszu 9 w protasis. 30 Lub: ukaranych; lub: dla ukarania w dzień sądu. 31 Chwały, gr. dovxa" (doksas) niemal na pewno odnosi się do istot anielskich, a nie autorytetów ludzkich, choć trudno powiedzieć, czy chodzi o dobyrych czy teŝ złych aniołów. Wiersz 11 zdaje się raczej wskazywać na niegodziwych aniołów. 32 Niektóre świadectwa tekstowe pomijają parav kurivw/ (para kurio). Są to A Y 33 vg et alii. Inne mają genetivus parav kurivou (para kuriou); naleŝą do nich Ì et pauci. Większość świadectw (łącznie z Í B C P 1739 et plu) ma dativus parav kurivw/. Genetivus sugerowałby, Ŝe aniołowie nie wnoszą uwłaczającego sądu sprzed Pana, podczas gdy dativus, Ŝe nie wnoszą go w obecności Pana. Paralelny fragment Jd 9 mówi o uwłaczającym sądzie przeciwko diabłu, lecz wyraŝenie przyimkowe jest całkowicie pominięte. Jednocześnie Michał mówi: Niech Pan cię zgani, co sugerowałoby wypowiedzenie wyroku sprzed oblicza Pana. Zdaje się, Ŝe najlepszą opcją jest pominięcie wyraŝenia lub dativus, jednakŝe decyzja jest

6 str. 6 Pismo Święte natomiast jak nierozumne zwierzęta, urodzone z natury na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie znają, w zagładzie ich teŝ zostaną zgubione 13 karząc się zapłatą niesprawiedliwości, za rozkosz uwaŝając rozpustę za dnia, pławiąc się jako zakały i plugawcy w oszustwach ich współucztują 33 z wami, 14 oczy mając pełne cudzołoŝnic i nienasyconego grzechu, nęcąc niespokojne dusze, mając serce wyćwiczone w chciwości, dzieci przekleństwa Opuszczejąc prostą drogę, zbłądzili i poszli drogą Balaama, syna Bosora, który pokochał zapłatę niesprawiedliwości, 16 został jednak skarcony za własne przestępstwa; nieme, juczne bydlę, przemówiwszy ludzkim głosem, zapobiegło szaleństwu proroka. 17 Ci są źródłami bez wody i chmurami gnanymi przez huragan, dla nich zachowany został mrok ciemności. 18 W przesadach pustosłowia 35 bowiem wydając dźwięki, nęcą w Ŝądzach ciała rozwiązłości tych, którzy ledwie uszli [ludziom] na co dzień Ŝyjącym w błędzie, 19 obiecując im wolność, sami są niewolnikami zepsucia; czemu bowiem ktoś został poddany, tego stał się niewolnikiem Jeśli bowiem uciekłszy od nieczystości świata w [prawdziwym] poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa znów w nie uwikłani zostali podporządkowani, to ich stan ostateczny stał się gorszy od pierwotnego Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niŝ poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. 22 Spełniło się na nich treść prawdziwego przysłowia: Pies wraca do swoich wymiocin, 38 oraz: Świnia po umyciu się do tarzania się w błocie. trudna. W świetle kryteriów wewnętrznych pominięcie wyraŝenia mogło być motywowane jego brakiem w Jd 9. (NET). 33 Współucztować, gr. suneuwce,omai (syneuocheomai) Klemens Aleksandryjski (Paed. ii. I. 6) łączy słowo euochia (obfita, radosna uczta) ze słowem agape (uczta miłości). 34 Dzieci przekleństwa, hebraizm: ludzie przeklęci. 35 Lub: marności, pustki Kor 12, Mt 12,45; Łk 11, Prz 26,11.

7 Pismo Święte str. 7 Przypomnienie o motywach Listu i o zagroŝeniu ze strony szyderców 1 Ten list, ukochani, jest juŝ drugim listem, który do was 3 piszę; w nich przez przypominanie pobudzam 39 waszą wypróbowaną słońcem myśl, 2 by przypomnieć słowa przepowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie Pana i Zbawiciela, [podane przez] waszych apostołów. 3 Przede wszystkim to wiecie, Ŝe w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, podąŝający za swoimi własnymi Ŝądzami 4 i mówiący: Gdzie jest obiecane przez Niego przyjście? 40 Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. 5 Nie zauwaŝają bowiem, sami tego pragnąc, 41 Ŝe od dawna były niebiosa oraz ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boga; 6 przez nie 42 ówczesny zalany wodą, zginął, 7 a teraźniejsze niebiosa oraz ziemia za sprawą tego samego Słowa odłoŝone są [i] zachowane dla ognia na dzień sądu i zagłady bezboŝnych ludzi. 8 Niech to jedno, ukochani, nie uchodzi waszej uwagi, Ŝe u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9 Pan nie zwleka z [dotrzymaniem] obietnicy, jak niektórzy uwaŝają, Ŝe zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce niektórych zgubić, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. 10 A dzień Pana 43 nadejdzie jak złodziej; 44 wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, podstawy [świata] 45 zaś, palone, zostaną rozwiązane, a ziemia i 39 Lub presens conativus: staram się pubudzić. 40 W tekście greckim: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Genetivus parousiva" (parousias) najlepiej potraktować jako genitivus attributivus (w którym to przypadku rzeczownik główny, obietnica, funkcjonuje semantycznie jako przymiotnik; zob. D. B. Wallace, Exegetical Syntax, 89-91). 41 Lub: świadomie przy tym nie zauwaŝając Trudno powiedzieć, do czego odnosi się ten zaimek wskazujący: czy do niebios, czy do niebios i ziemi, czy do wody i słowa. KaŜde z tych odniesień ma sens. Zob. Gen 6,11; 7, Dz 2,20 (Jl 3,4); 1Ts 5,2-4; 2 Ts 2,2; 1 Kor 5,5; Dzień Chrystusa: Flp 2,16; Dzień Boga 2 Ptr 2,12; Dzień sądu: 2 Ptr 2,9; 3,7. 44 Łk 12,39; Mt 24,43; 1 Ts 5,2; Obj 3,3; 16, Hbr 5,12; Gal 4,3; 5,1; Kol 2,8; większość komentatorów sugeruje, Ŝe chodzi w tym wypadku o ciała niebieskie (NET).

8 str. 8 Pismo Święte dzieła [ludzkie] na niej będą odszukane Skoro to wszystko tak ma być zniszczone, jakimi wy 47 powinniście być w świętym postępowaniu na co dzień oraz w poboŝnych [czynach], 12 [wy] oczekujący i ponaglający przyjście dnia BoŜego, przez który niebiosa palone zostaną zniszczone, a podstawy [świata] rozpa- 46 Mamy tu do czynienia z jednym z najtrudniejszych problemów tekstowych NT. Wersja z eujreqhvsetai (heurethsetai), która ma o wiele wcześniejsze i najlepsze poparcie (Í B K P text et alii) jest tak trudna, Ŝe niektórzy uwaŝają ją za pozbawioną sensu. Jak wykazał Bauckham istnieją trzy podejścia do rozwiązania tego problemu: (1) korekta oparta na przypuszczeniu (co zwykle mówi więcej o pomysłowości uczonego, który ją proponuje, niŝ o słuszności przypuszczenia, na przykład: a[rga [arga] zamiast e[rga [erga] w znaczeniu: ziemia i rzeczy na niej zostaną znalezione jako bezuŝyteczne ); (2) przyjęcie jednego z kilku wariantów tekstowych (z ktróych jednak wszystkie są łatwiejsze i nie wyjaśniają jak doszło do powstania tej wersji najtrudniejszej, np. Ì72 dodaje luomevna [lyomena] do czasownika wersja powodowana niewątpliwie trzykrotnym pojawieniem się tego czasownika w kontekście: ziemia i jej dzieła zostaną znalezione jako zniszczone ; lub najprostszy wariant, wersja mss syhidyjskich, dodająca oujc [ouch] przed ejureqhvsetai czyli: nie zostaną znalezione ); lub (3) gimnastyka interpretacyjna, która traktuje wiersz jako ostateczny, ale próbuje odnaleźć dalsze znaczenia słowa. Bauckham w przekonywający sposób opowiada się za tą trzecią opcją, twierdząc, Ŝe chodzi o znaczenie będą ujawnione, będą pokazane. A zatem w tekście chodziłoby o to, Ŝe ziemia i dzieła ludzkie na niej zostaną przed Bogiem odarte do naga. Ponadto niezwykłość tego wyraŝenia pozostaje niewątpliwie w związku ze stylem Piotra w całym jego Liście. Stąd to, co wygląda na podejrzane z powodu swojej nienormalności, przy bliŝszym przyjrzeniu się okazuje się w zasadzie zgodne z idiosynkretycznym stylem autora. Znaczenie tego tekstu byłoby zatem takie: Wszystko zostanie zniszczone poza ziemią i dziełami ludzkimi na niej. Dzięki temu ludzie wraz ze swoimi dziełami staną przed Bogiem odarci ze wszelkich pozorów (NET). 47 Niektóre świadectwa greckie nie mają tego zaimka. Większość mss dodaje zaimek do bezokolicznika albo ujma'" (hymas, was, jak np. A C P Y , a takŝe korekty Ì72 i Í [drugi korektor], et plu), hjma'" (hemas, nas, jak np. Í* 2464 et alii), lub ejautouv" (heautous, my sami lub wy sami, jak np. 1243). Wersja bez zaimka ma poparcie Ì72* Ì74vid B et pauci. Choć niewielkie, świadectwo to jest jednak najwcześniejsze. Ponadto dodanie zaimka, szczególnie zaimka osoby drugiej, sugeruje próbę wyjaśnienia. Gdyby zaimek był oryginalny trudno byłoby wyjaśnić jego brak w niektórych świadectwach.

9 Pismo Święte str. 9 lone stopnieją? 13 Oczekujemy 48 zaś według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, 49 w których prawdziwie mieszka 50 sprawiedliwość. 14 Dlatego, ukochani, oczekując tego postarajcie się, abyście byli znalezieni przez Niego w pokoju, niesplamieni i nienaganni. 15 A cierpliwość naszego Pana uwaŝajcie za zbawienie, jak teŝ ukochany nasz brat Paweł w danej mu mądrości do was napisał, jak i we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają na swoją własną zgubę. 17 Wy zatem, ukochani, wiedząc o tym wcześniej, strzeŝcie się, abyście błędem nieprawych nie zostali zwiedzeni i nie wypadli z własnej stałości. 18 Wzrastajcie natomiast w łasce i w poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i do dnia wieczności. 52 Amen Lub, moŝliwe, oczekujmy. Gr. prosdovkwmen, (prosdokomen) moŝe być zarówno indykatywem, jak i coniunktiwem. Imiesłów oczekując w w. 14 bardziej wskazuje jednak na indykatyw. 49 Iz 65,17n; 66,22; zob. takŝe Obj 21,1. 50 Czasownik prawdziwie mieszka, gr. katoikevw (katoikeo) jest intensywną formą czasownika oijkevw (oikeo). Oznacza on zadomowienie się prawdziwe, na dobre, na stałe. Zob. na przykład: Mt 2,23; Dz 17,26; 22,12; Ef 3,17; Kol 1,19; 2,9. 51 Fakt, Ŝe Paweł napisał do tych ludzi wskazuje, Ŝe w większości byli oni najprawdopodobniej z pochodzenia poganami. Ponadto fakt, Ŝe Piotr do nich pisze sugeruje, Ŝe Paweł juŝ nie Ŝyje, Piotr bowiem jest apostołem obrzezanych. Piotr widocznie zdecydował się napisać dwa listy do kościołów Pawłowych krótko po śmierci Pawła po to, aby wejść z nimi w osobisty i teologiczny kontakt (ewangelia Pawła jest ewangelią Piotra) i aby ostrzec przed wilkami w owczej skórze. Stąd jednym z celów Piotra jest powiązanie czytelników w z pisanymi dokumentami społeczności chrześcijańskiej (czyli pismami Starego Testamentu i listami Pawła) dla zabezpieczenia ich przed heretykami. 52 Lub: i na dzień wieczny. 53 Większość mauskryptów dodaje amen, gr. ajmhvn (amen), na zakończenie tego Listu, podobnie jak w przypadku pozostałych Listów NT. Pominięcie tego słowa w B * et alii zdaje się oryginalne, choć fakt, Ŝe na-

10 str. 10 Pismo Święte wet najwcześniejsze świadectwa aleksandryjskie dodają to słowo przemawiają za jego włączeniem do tekstu (NET).

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

2 List Pawła do Tesaloniczan

2 List Pawła do Tesaloniczan 1 2 List Pawła do Tesaloniczan Pozdrowienie 1 Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie; 2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, 1 i Pana Jezusa

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12)

Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Lekcja 9 na 26 sierpnia 2017 Proszę was, bracia, bądźcie tacy, jak ja, gdyż i ja jestem taki, jak wy (Galacjan 4:12) Duszpasterski apel Pawła. Galacjan 4:12 Bracia, proszę was bądźcie tacy jak ja bo stałem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Pawłowe pozdrowienia

Pawłowe pozdrowienia Pawłowe pozdrowienia Efezjan 1:1-2 Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych zamieszkałych w Efezie, wiernych w Chrystusie Jezusie: Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec,

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP...5

SPIS TREŚCI WSTĘP...5 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I. TYM CZŁOWIEKIEM JESTEM JA!" HEBRAJSKI MAŚAL -PRZYPOWIEŚĆ W STARYM TESTAMENCIE...7 1. Etymologia...8 2. Prz 1,1-7...9 3. Jeszcze trochę etymologii...12 4. Przysłowie...13 1 Sm 10;

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

List apostoła Pawła do Filemona

List apostoła Pawła do Filemona Pismo Święte str. 1 List apostoła Pawła do Filemona Przywitanie i pozdrowienia 1 Paweł, więzień 1 Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, 2 brat, do Filemona, 3 ukochanego i naszego współpracownika, 2 oraz do Appii,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,1 11

Lectio Divina Rz 5,1 11 Lectio Divina Rz 5,1 11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO?

JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? JAK DAWAĆ OSOBISTE ŚWIADECTWO? 1.Naśladuj pełną pokory i słuŝebności postawę Jezusa Chrystusa. 2.Przygotuj się przez modlitwę. Proś Pana, aby był przy tobie obecny i błogosławił tych, którzy będą cię słuchać.

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lekcja czerwca DZIEŃ PAŃSKI

Lekcja czerwca DZIEŃ PAŃSKI Lekcja 12 17 czerwca DZIEŃ PAŃSKI STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 2 P 3,1-2; J 21,15-17; 2 P 3,3-13; Ps 90,4; Mt 24,43-51; 2 P 3,14-18. TEKST PAMIĘCIOWY: Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII

Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Ewangelia wg św. Jana Rozdział VIII Jezus zaś udał się na Górę Oliwną. 2 Wcześnie rano ponownie przyszedł do świątyni, a cały lud przychodził do Niego. On usiadłszy nauczał ich. 3 Uczeni w Piśmie i faryzeusze

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA SAKRAMENT BIERZMOWANIA SKĄD sakrament bierzmowania? Jezus obiecuje zesłanie Ducha świętego (Łk 12,12; J 3,5-8). Po wypełnieniu tej obietnicy - w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie Jezusa zostają napełnieni

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci

Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Akt zawierzenia Modlitwy Różańcowej Rodziców w intencji dzieci Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w RóŜach RóŜańcowych

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Izydor z Sewilli SENTENCJE. Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka

Izydor z Sewilli SENTENCJE. Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka Izydor z Sewilli SENTENCJE Przekład i opracowanie Tatiana Krynicka Wydawnictwo WAM Kraków 2012 Spis treści Wprowadzenie....5 BiBliografia...29 KSIĘGA PIERWSZA...31 1. O tym, że Bóg jest najwyższy i niezmienny....31

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Kapłan może udzielić uroczystego błogosławieństwa na zakończenie Mszy, liturgii słowa, godziny kanonicznej albo na zakończenie obrzędów sakramentów. Diakon, albo, jeżeli go nie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 391 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 KSIĘGA CZWARTA 1. Wstęp... 15 2. W Bogu jest rodzenie, ojcostwo i synostwo... 20 3. Syn Boży jest Bogiem... 22 4. Pogląd Fotyna o Synu Bożym i jego odparcie... 23 5. Pogląd

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Biblia dla Dzieci przedstawia. Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16)

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16) Lekcja 12 na 16 września 2017 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16) W Galacjan 5: 13-15 Paweł ostrzegał adresatów swojego listu, że nie powinni

Bardziej szczegółowo

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ).

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów Światło Chrystusa (uczestnicy odpowiadają Bogu niech będą dzięki ). Temat: Struktura Mszy Świętej Modlitwa Eucharystyczna. Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

1. Chciałbym zrozumieć Pismo Święte...

1. Chciałbym zrozumieć Pismo Święte... 1. Chciałbym zrozumieć Pismo Święte... Wstęp (s.2) 1. Co powiedział Jezus o studiowaniu Pisma Świętego? (s.3) 2. Berejczycy. Kim byli? Za co Pismo Święte ich wyróżnia? (s.3) 3. Jakie porównanie wskazuje

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ateizm. Czy ateista może być zbawiony?

Ateizm. Czy ateista może być zbawiony? Ateizm Czy ateista może być zbawiony? Podstawy biblijne Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 33). Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Bardziej szczegółowo

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was Lekcja 8 na 20 maja 2017 On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was (1 Piotra 2:24) Piotr znał Jezusa i osobiście

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY

KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski KOMENTARZE DO NIEDZIELNEJ LITURGII SŁOWA NA OKRES ADWENTU, BOśEGO NARODZENIA I OKRES ZWYKŁY Rok C Poznań 2006/2007 będą Archidiecezjalny Program Duszpasterski na

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Bóg daje Abrahamowi obietnicę

Bóg daje Abrahamowi obietnicę Biblia dla Dzieci przedstawia Bóg daje Abrahamowi obietnicę Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Spis treści. Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu Wprowadzenie ADWENT I NARODZENIE PAŃSKIE Dzień Pański, który przemienia lęk w radość Ewangelia na 7. Niedzielę Adwentu Jezus przewyższa wszystkich, ponieważ jest Synem Bożym Ewangelia na 2. Niedzielę Adwentu

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Słowo apostoł pochodzi od greckiego czasownika apostello, 1 posyłam (zob.: Mt 10,16), opisującego czynność posłania w ogóle.

Słowo apostoł pochodzi od greckiego czasownika apostello, 1 posyłam (zob.: Mt 10,16), opisującego czynność posłania w ogóle. Dar apostolstwa avpo,stoloj (1 Kor 12,28) ar apostolstwa objawia się współcześnie jako dar prowadzenia misji. Apostołami w kościele dzisiejszym są ci, których sam Pan powołuje (a kościół to rozpoznaje)

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ - Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem ( ) z Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14) W maryjnej szkole komunii z Bogiem

DZIEŃ - Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem ( ) z Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14) W maryjnej szkole komunii z Bogiem IX. DZIEŃ - Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem ( ) z Maryją, Matką Jezusa (Dz 1,14) W maryjnej szkole komunii z Bogiem CZYTANIA PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7,9-10.13-14) Wieczne panowanie Syna

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8

Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 Czym powinien zająć się Kościół? DZIEJE APOSTOLSKIE 1-8 CZYM POWINIEN ZAJĄĆ SIĘ KOŚCIÓŁ? PIERWSZY KOŚCIÓŁ 1. Głoszenie Słowa Bożego, 2. Organizacja w kościele, 3. Boże działanie, 4. Prześladowania. GŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ GDY UROCZYSTOŚĆ PRZYRZECZEŃ ODBYWA SIĘ PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ Po Ewangelii OPIEKUN kandydatów do ślubowania zwraca się do Celebransa: Ojcze, obecni tu kandydaci pragną podczas tej Eucharystii, w uroczystość

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E

M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L IT W Y I PIEŚNI M ARYJN E M O D L I T W Y ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Pozostałe modlitwy. przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Pozostałe modlitwy przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa o Zbawienie wtorek, 16

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto,

Bardziej szczegółowo

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu

Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu 3 Akt poświęcenia narodu polskiego Sercu Jezusowemu Panie Jezu, my, naród polski, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec Nieba i ziemi wyznajemy: Ty jesteś Bogiem naszym, Zbawicielem naszym, Ty jesteś Królem

Bardziej szczegółowo