ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38"

Transkrypt

1

2 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju zawiera jednostki tego podziału określone w: ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2010 r. Aktualizacja ta uwzględnia zmiany w podziale terytorialnym kraju dokonane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w okresie od r. do r. W Wykazie..., jako odrębne pozycje wchodzące w skład jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju ujęto dzielnice m. st. Warszawy oraz delegatury (dawne dzielnice) miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław a także miasta i obszary wiejskie wchodzące w skład gmin miejsko-wiejskich. Zamieszczone w wykazie identyfikatory jednostek podziału terytorialnego zostały określone w: załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031), kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów zmieniających powyższe rozporządzenie w zakresie załącznika nr 1 (Dz. U. z 2000 Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz i z 2009 r. Nr 202, poz. 1559). Tak, jak poprzednie opracowania z tego zakresu, publikacja zawiera, oprócz wykazu jednostek podziału terytorialnego również alfabetyczne wykazy: powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast. Zasady budowy identyfikatora jednostek podziału terytorialnego i jego stosowania zostały omówione w Uwagach metodycznych zamieszczonych na stronach 7-8. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju, aktualizowane na bieżąco, dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) za pośrednictwem Brokera Komunikacyjnego. Dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Ireneusz Budzyński Warszawa, marzec 2010 r.

4 PREFACE This publication, The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country includes the units of territorial division specified in: the Act of July 24 th 1998 on introducing fundamental three-tier territorial division of the country (Journal of Laws No. 96, item 603 and No. 104, item 656), Regulation of the Council of Ministers of August 7 th 1998 on establishing powiats (Journal of Laws No. 103, item 652) revised as of January 1 st 2010 and accounts for the changes to the territorial division of the country based on the Regulations of the Council of Ministers in the period from January 2 nd 1999 to January 1 st In The List, as individual items in the group of the territorial division units, there were included the quarters of Capital city Warszawa and the representations (former quarters) of cities: Kraków, Łódź, Poznań and Wrocław as well as the towns and rural areas which form urban-rural gminas. The identifiers of the units of territorial division were specified in: Attachment no. 1 to the Regulation of the Council of Ministers of December 15 th 1998 on detailed principles of running, using and making available the territorial register and related to it obligations of the state administration agencies and self-government entities (Journal of Laws of 1998 No. 157, item 1031), the successive Regulations of the Council of Ministers which amended the above Regulation with regard to Attachment no. 1 thereto (Journal of Laws of 2000 No. 13, item 161, of 2001 No. 12, item 100 and No. 157, item 1840, of 2002 No. 177, item 1459 and of 2003 No 208, item 2022 of 2004 No 254, item 2535, of 2005 No 206, item 1706, of 2006 No 36, item 246 and No 214, item1577, of 2007 No 192, item 1386, of 2008 No 215, item 1358 and of 2009 No 202, item 1559). Similar to the previous presentations, this publication includes the list of the units of territorial division, and alphabetical lists of: powiats, cities with powiat status, gminas and their parts as well as towns. The terms of forming identifiers of the units of territorial division and their application are presented in the Methodological notes on pages The identifiers and names of the units of territorial division of the country (currently updated) are available at Central Statistical Office website Director of Methodology, Standards and Registers Division Ireneusz Budzyński Warsaw, March 2010

5 SPIS TREŚCI Strona Przedmowa... 3 Uwagi metodyczne... 7 Zestawienie liczby jednostek podziału terytorialnego Wykaz identyfikatorów i nazw województw Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju województwo: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alfabetyczny wykaz powiatów Alfabetyczny wykaz miast na prawach powiatu Alfabetyczny wykaz gmin i ich części Alfabetyczny wykaz miast

6 CONTENTS Page Preface... 4 Methodological notes... 9 Number of territorial division units The list of identifiers and names of voivodships The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. 13 voivodship: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alphabetical list of powiats Alphabetical list of cities with powiat status Alphabetical list of gminas and their parts Alphabetical list of towns

7 UWAGI METODYCZNE y terytorialne nadane jednostkom podziału terytorialnego kraju zbudowane są według hierarchicznej numeracji województw, powiatów i gmin w następujący sposób: Pierwszy człon to dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej, będący liczbą parzystą z przedziału liczb Drugi człon to dwucyfrowy symbol powiatu oraz miasta na prawach powiatu nadany tym jednostkom ułożonym w kolejności alfabetycznej w danym województwie: liczby oznaczają symbol powiatu, liczby oznaczają symbol miasta na prawach powiatu. Trzeci człon to trzycyfrowy symbol gminy, w którym: dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby z przedziału nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnice, delegatury w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich gminy pozostałe, trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza: 1 gminę miejską, 2 gminę wiejską, 3 gminę miejsko-wiejską, 4 miasto w gminie miejsko-wiejskiej (jedna z miejscowości na terenie gminy, której nadano status miasta), 5 obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (pozostały obszar gminy, z wyłączeniem obszaru miasta), 8 dzielnicę m. st. Warszawa, 9 delegaturę lub dzielnicę innej gminy miejskiej. Aktualizacji wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dokonuje się na bieżąco, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw zmian dotyczących: tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego kraju każdego szczebla, zmiany przynależności gmin do powiatu lub województwa, zmiany charakteru gminy związanej z nadaniem statusu miasta jednej z miejscowości w gminie wiejskiej lub wydzieleniem obszaru wiejskiego na terenie gminy miejskiej, zmiany nazw jednostek. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju aktualizowane są według następujących zasad: jednostkom nowo utworzonym lub tym, które zmieniły przynależność do jednostki wyższego szczebla nadaje się nowy identyfikator; stanowi on pierwszy wolny symbol po ostatnim nadanym w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla i rodzaju jednostki, identyfikatory jednostek zniesionych oraz o zmienionej przynależności wyłącza się z wykazu i nie mogą być one powtórnie użyte, zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora, zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę ostatniej cyfry trzeciego członu identyfikatora. Przyjęto, iż po wprowadzeniu zmian, w wykazie zachowany jest alfabetyczny porządek gmin w powiatach i powiatów w województwach, pomimo, że może to powodować zakłócenie kolejności identyfikatorów. W zależności od potrzeb identyfikatory mogą być stosowane zarówno w postaci pełnej jak i skróconej. Stosując pierwszy człon identyfikatora można uzyskać grupowanie danych dla poszczególnych województw. Zastosowanie pierwszego i drugiego członu identyfikatora pozwala na grupowanie danych według powiatów i miast na prawach powiatu w ramach Polski i województw. 7

8 Jeśli opracowanie danych wymaga pogrupowania gmin według ich rodzaju, należy stosować pełne trzyczłonowe identyfikatory i wybrać te jednostki, dla których ostatnia cyfra identyfikatora, tj. symbol rodzaju oznacza: 1 - gminę miejską 2 - gminę wiejską 3 - gminę miejsko-wiejską. Jeżeli zaś opracowanie danych wymaga grupowania w układzie miasto-wieś, wówczas konieczne jest wykorzystanie również zbiorowości identyfikatorów miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich. Dane dla miast stanowią wówczas sumę danych dla jednostek o symbolu rodzaju 1 i 4, dane dla wsi o symbolu rodzaju 2 i 5. W przypadku gmin miejskowiejskich suma danych dla miasta (symbol = 4) i obszaru wiejskiego (symbol = 5) stanowi dane dla całej gminy (symbol rodzaju jednostki = 3). Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku identyfikatorów dzielnic i delegatur. Jeśli opracowanie danych nie wymaga prezentacji zjawisk w przekroju tych jednostek można nie stosować identyfikatorów o symbolu rodzaju jednostki = 8 i 9. Dane dotyczące miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław powinny być wówczas identyfikowane kodem całego miasta o symbolu rodzaju jednostki = 1. Wykorzystując identyfikatory o symbolu rodzaju = 8 lub 9 należy mieć na uwadze, że suma danych dla dzielnic (symbol rodzaju = 8) czy delegatur (symbol = 9) w danym mieście jest równa danym dla miasta stanowiącego całą jednostkę. W tablicy Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju pod nazwą każdego województwa podano liczebność wchodzących w jego skład jednostek szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto gminom w ramach powiatu nadano numerację porządkową. W wykazie alfabetycznym gmin i ich części: nazwy gmin miejskich zostały oznaczone dodatkowo skrótem m., w celu wyróżnienia miejskiego charakteru jednostki, angielska wersja określeń dla części gmin miejsko-wiejskich, tj. miasta town i obszaru wiejskiego rural area podana została tylko w główce tabeli i nie jest powtarzana w jej treści. W alfabetycznym wykazie miast oraz w tablicy Liczba jednostek podziału terytorialnego w rubryce Miasta ogółem ujęto wszystkie miasta w Polsce czyli: jednostki będące gminami miejskimi oraz miasta położone na terenie gmin miejsko-wiejskich. Gminy miejskie mające także status miasta na prawach powiatu ujęte zostały w każdym z następujących wykazów alfabetycznych: miast na prawach powiatu, gmin i ich części, miast. 8

9 METHODOLOGICAL NOTES Territorial identifiers assigned to the units of territorial division of the country are formed according to hierarchical numbering of voivodships, powiats and gminas as follows: The first block is a two-digit symbol of voivodship assigned to the voivodships listed in alphabetical order in the range of even numbers from 02 to 98. The second block is a two-digit symbol of powiat assigned to the powiats in particular voivodships listed in alphabetical order, and then to the cities with powiat status respectively: the numbers in the range from 01 to 60 symbol of a powiat, the numbers in the range from 61 to 99 symbol of a city with powiat status. The third block is a three-digit symbol of gmina, where: the two initial digits are the successive numbers in the numerical range from 01 to 99, assigned to gminas (quarters, representations) after these are listed in alphabetical order in powiats, starting from urban gminas (quarters, representations in alphabetical order following their respective urban gminas) and followed by rural and urban-rural gminas respectively, the third digit is the symbol of unit type and stands for the following: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina, 4 town in an urban-rural gmina (a rural locality, which assigned the status of town), 5 rural area in an urban-rural gmina (the remaining area of a gmina, excluding the area of a town), 8 quarter of the capital city of Warszawa, 9 representation in other urban gmina. Updating of the list of identifiers and names of territorial division units are carried out systematically, after announcements in the Journal of Laws of the changes concerning: creation, liquidation, merger or split of territorial division units of every level, change in pertinence of a gmina to a powiat or voivodship, transformation of rural gminas into urban-rural gminas as an effect of assigning the status of a town to one locality in rural gmina or detaching a rural area inside an urban gmina, changes of the names of units. s and names of territorial division units are updated according to the following terms: the newly created units or the units which changed their pertinence to a unit of higher level are assigned a new identifiers; the new identifier is the first available symbol following the last symbol assigned within the numbers provided for particular level and unit type, the identifiers of units liquidated or those which changed their pertinence are deleted from the list and may not be reapplied, a change of the name and borders of territorial division unit shall not affect its identifier, a change of the type of a gmina shall effect in a change of the last digit of the third block of identifier. It was assumed that after the changes are introduced, the alphabetical order of gminas in powiats and powiats in voivodships shall be maintained, despite possible inconsistencies in the order of identifiers. Depending on the requirements, identifiers may be used in both complete and short forms. When the first block of an identifier is used, the data can be grouped according to voivodships. When the first and the second block are applied, the data can be grouped according to powiats and cities with powiat status within Poland and particular voivodships. 9

10 If the preparation of data requires grouping gminas according to their type, complete threeblock identifiers shall be used, and such units selected, where the last digit of an identifier, i.e. a symbol of unit type, stands for: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina. If the production of data requires grouping in the town-village profile, it is required also to use the group of identifiers of towns and rural areas in urban-rural gminas. The data for towns are sums of the data for units with a symbol 1 and 4, and the data for villages are sums of the data for units with a symbol 2 and 5. In the case of urban-rural gminas, the sum of data for a town (symbol = 4) and a rural area (symbol = 5) stands for the data for the whole gmina (unit type symbol = 3). Analogically, the identifiers of quarters of Warszawa and representations of Kraków, Łódź, Poznań or Wrocław can be applied. If data preparation requires these units profile, their codes, with last digit = 8 or 9, shall be used. The sum of data for the quarters or representations of given city shall be a data for a whole city. If the division into quarters or representations is not required the identifiers for a whole city (with last digit = 1) shall be applied. In the Table: The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country, under the name of each voivodship there were given the numbers of the units of powiat and gmina level included therein. Moreover, the gminas within powiats were assigned ordinal numbering. In the alphabetical list of the towns and in the Table: The Number of Territorial Division Units, in section Towns in total there were included all the towns in Poland, i.e. both those forming urban gminas, as well as located within urban-rural gmina. In the alphabetical list of the gminas and their parts: the names of urban gminas were assigned an additional abbreviation of m. for mark out the urban character of the unit, the English version of the motions: miasto town and obszar wiejski rural areas for parts of urban-rural gminas are given only in the head of the table. Urban gminas being also the cities with powiat status are presented in three alphabetical lists, i.e. in the list of: cities with powiat status, gminas and their parts, towns. 10

11 ZESTAWIENIE LICZBY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO NUMBER OF TERRITORIAL DIVISION UNITS stan w dniu r. as of 1 st January 2010 Wyszczególnienie Specification Jednostki podziału terytorialnego Territorial division units powiaty powiats miasta na prawach powiatu cities with powiat status ogółem total miejskie urban gminy gminas wiejskie rural miejskowiejskie urbanrural ogółem total Miasta Towns w gminach miejskowiejskich in urbanrural gminas Jednostki pomocnicze Auxiliary entities dzielnice quarters delegatury representation POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

12 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW WOJEWÓDZTW THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF VOIVODSHIPS Województwo Voivodship Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

13 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU stan w dniu r. THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF THE UNITS OF TERRITORIAL DIVISION OF THE COUNTRY as of 1 st January 2010 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 powiatów - 26 powiats miast na prawach powiatu - 3 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 36 urban gminas gmin wiejskich - 78 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 55 urban-rural gminas POWIAT BOLESŁAWIECKI 0201 Gmina miejska Urban gmina 1 Bolesławiec Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Nowogrodziec - miasto town Nowogrodziec - obszar wiejski rural area Osiecznica Warta Bolesławiecka POWIAT DZIERŻONIOWSKI 0202 Gminy miejskie Urban gminas 1 Bielawa Dzierżoniów Pieszyce Piława Górna Dzierżoniów Łagiewniki Niemcza Niemcza - miasto town Niemcza - obszar wiejski rural area

14 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT GŁOGOWSKI 0203 Gmina miejska Urban gmina 1 Głogów Głogów Jerzmanowa Kotla Pęcław Żukowice POWIAT GÓROWSKI Góra Góra - miasto town Góra - obszar wiejski rural area Jemielno Niechlów Wąsosz Wąsosz - miasto town Wąsosz - obszar wiejski rural area POWIAT JAWORSKI 0205 Gmina miejska Urban gmina 1 Jawor Bolków Bolków - miasto town Bolków - obszar wiejski rural area Męcinka Mściwojów Paszowice Wądroże Wielkie POWIAT JELENIOGÓRSKI 0206 Gminy miejskie Urban gminas 1 Karpacz Kowary Piechowice Szklarska Poręba

15 Nazwa POWIAT JELENIOGÓRSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Janowice Wielkie Jeżów Sudecki Mysłakowice Podgórzyn Stara Kamienica POWIAT KAMIENNOGÓRSKI 0207 Gmina miejska Urban gmina 1 Kamienna Góra Kamienna Góra Lubawka Lubawka - miasto town Lubawka - obszar wiejski rural area Marciszów POWIAT KŁODZKI 0208 Gminy miejskie Urban gminas 1 Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka - miasto town Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski rural area Kłodzko Lądek-Zdrój Lądek-Zdrój - miasto town Lądek-Zdrój - obszar wiejski rural area Lewin Kłodzki Międzylesie Międzylesie - miasto town Międzylesie - obszar wiejski rural area Nowa Ruda

16 Nazwa POWIAT KŁODZKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 12 Radków Radków - miasto town Radków - obszar wiejski rural area Stronie Śląskie Stronie Śląskie - miasto town Stronie Śląskie - obszar wiejski rural area Szczytna Szczytna - miasto town Szczytna - obszar wiejski rural area POWIAT LEGNICKI 0209 Gmina miejska Urban gmina 1 Chojnów Chojnów Krotoszyce Kunice Legnickie Pole Miłkowice Prochowice Prochowice - miasto town Prochowice - obszar wiejski rural area Ruja POWIAT LUBAŃSKI 0210 Gminy miejskie Urban gminas 1 Lubań Świeradów-Zdrój Leśna Leśna - miasto town Leśna - obszar wiejski rural area Lubań Olszyna Olszyna - miasto town Olszyna - obszar wiejski rural area Platerówka Siekierczyn

17 Nazwa POWIAT LUBIŃSKI 0211 Gmina miejska Urban gmina 1 Lubin Lubin Rudna Ścinawa Ścinawa - miasto town Ścinawa - obszar wiejski rural area POWIAT LWÓWECKI Gryfów Śląski Gryfów Śląski - miasto town Gryfów Śląski - obszar wiejski rural area Lubomierz Lubomierz - miasto town Lubomierz - obszar wiejski rural area Lwówek Śląski Lwówek Śląski - miasto town Lwówek Śląski - obszar wiejski rural area Mirsk Mirsk - miasto town Mirsk - obszar wiejski rural area Wleń Wleń - miasto town Wleń - obszar wiejski rural area POWIAT MILICKI 0213 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 1 Cieszków Krośnice Milicz Milicz - miasto town Milicz - obszar wiejski rural area

18 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT OLEŚNICKI 0214 Gmina miejska Urban gmina 1 Oleśnica Bierutów Bierutów - miasto town Bierutów - obszar wiejski rural area Dobroszyce Dziadowa Kłoda Międzybórz Międzybórz - miasto town Międzybórz - obszar wiejski rural area Oleśnica Syców Syców - miasto town Syców - obszar wiejski rural area Twardogóra Twardogóra - miasto town Twardogóra - obszar wiejski rural area POWIAT OŁAWSKI 0215 Gmina miejska Urban gmina 1 Oława Domaniów Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice - miasto town Jelcz-Laskowice - obszar wiejski rural area Oława POWIAT POLKOWICKI Chocianów Chocianów - miasto town Chocianów - obszar wiejski rural area Gaworzyce Grębocice

19 Nazwa POWIAT POLKOWICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 4 Polkowice Polkowice - miasto town Polkowice - obszar wiejski rural area Przemków Przemków - miasto town Przemków - obszar wiejski rural area Radwanice POWIAT STRZELIŃSKI Borów Kondratowice Przeworno Strzelin Strzelin - miasto town Strzelin - obszar wiejski rural area Wiązów Wiązów - miasto town Wiązów - obszar wiejski rural area POWIAT ŚREDZKI Kostomłoty Malczyce Miękinia Środa Śląska Środa Śląska - miasto town Środa Śląska - obszar wiejski rural area Udanin POWIAT ŚWIDNICKI 0219 Gminy miejskie Urban gminas 1 Świdnica Świebodzice

20 Nazwa POWIAT ŚWIDNICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 3 Dobromierz Jaworzyna Śląska Jaworzyna Śląska - miasto town Jaworzyna Śląska - obszar wiejski rural area Marcinowice Strzegom Strzegom - miasto town Strzegom - obszar wiejski rural area Świdnica Żarów Żarów - miasto town Żarów - obszar wiejski rural area POWIAT TRZEBNICKI Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie - miasto town Oborniki Śląskie - obszar wiejski rural area Prusice Prusice - miasto town Prusice - obszar wiejski rural area Trzebnica Trzebnica - miasto town Trzebnica - obszar wiejski rural area Wisznia Mała Zawonia Żmigród Żmigród - miasto town Żmigród - obszar wiejski rural area POWIAT WAŁBRZYSKI 0221 Gminy miejskie Urban gminas 1 Boguszów-Gorce Jedlina-Zdrój Szczawno-Zdrój Wałbrzych

21 Nazwa POWIAT WAŁBRZYSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Czarny Bór Głuszyca Głuszyca - miasto town Głuszyca - obszar wiejski rural area Mieroszów Mieroszów - miasto town Mieroszów - obszar wiejski rural area Stare Bogaczowice Walim POWIAT WOŁOWSKI Brzeg Dolny Brzeg Dolny - miasto town Brzeg Dolny - obszar wiejski rural area Wińsko Wołów Wołów - miasto town Wołów - obszar wiejski rural area POWIAT WROCŁAWSKI Czernica Długołęka Jordanów Śląski Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie - miasto town Kąty Wrocławskie - obszar wiejski rural area Kobierzyce Mietków Siechnice Siechnice - miasto town Siechnice - obszar wiejski rural area Sobótka Sobótka - miasto town Sobótka - obszar wiejski rural area Żórawina

22 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT ZĄBKOWICKI Bardo Bardo - miasto town Bardo - obszar wiejski rural area Ciepłowody Kamieniec Ząbkowicki Stoszowice Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie - miasto town Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski rural area Ziębice Ziębice - miasto town Ziębice - obszar wiejski rural area Złoty Stok Złoty Stok - miasto town Złoty Stok - obszar wiejski rural area POWIAT ZGORZELECKI 0225 Gminy miejskie Urban gminas 1 Zawidów Zgorzelec Bogatynia Bogatynia - miasto town Bogatynia - obszar wiejski rural area Pieńsk Pieńsk - miasto town Pieńsk - obszar wiejski rural area Sulików Węgliniec Węgliniec - miasto town Węgliniec - obszar wiejski rural area Zgorzelec

23 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (dok.) POWIAT ZŁOTORYJSKI 0226 Gminy miejskie Urban gminas 1 Wojcieszów Złotoryja Pielgrzymka Świerzawa Świerzawa - miasto town Świerzawa - obszar wiejski rural area Zagrodno Złotoryja MIASTA NA PRAWACH POWIATU CITIES WITH POWIAT STATUS JELENIA GÓRA Jelenia Góra LEGNICA Legnica WROCŁAW Wrocław delegatury representations Wrocław-Fabryczna Wrocław-Krzyki Wrocław-Psie Pole Wrocław-Stare Miasto Wrocław-Śródmieście

24 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE - 04 powiatów - 19 powiats miast na prawach powiatu - 4 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 17 urban gminas gmin wiejskich - 92 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 35 urban-rural gminas POWIAT ALEKSANDROWSKI 0401 Gminy miejskie Urban gminas 1 Aleksandrów Kujawski Ciechocinek Nieszawa Aleksandrów Kujawski Bądkowo Koneck Raciążek Waganiec Zakrzewo POWIAT BRODNICKI 0402 Gmina miejska Urban gmina 1 Brodnica Bartniczka Bobrowo Brodnica Brzozie Górzno Górzno - miasto town Górzno - obszar wiejski rural area Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie - miasto town Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski rural area Osiek Świedziebnia Zbiczno

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 29 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźników

Bardziej szczegółowo

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN...

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... 3 KUJAWSKO-POMORSKIE... 9 STAROSTWA POWIATOWE... 9 URZĘDY MIAST

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2 TABL. 4 (31). ZASOBY MIESZKANIOWE a W 2008 R. DWELLING STOCKS a IN 2008 per person WOJEWÓDZTWO. 716973 2687010 53233,9 3,75 3,02 0,80 74,2 24,6 VOIVODSHIP BIALSKI.. 101462 395522 7884,2 3,90 3,03 0,78

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki

Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wykaz miejsc ubezpieczenia. nr działki Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykaz miejsc ubezpieczenia Lp. Węzeł miejscowość ulica nr 1 ZPR Ciechocinek Ciechocinek Bema gen. Józefa 60 2 ZPR Budkrusz Aleksandrów Kujawski Narutowicza Gabriela 16 3 WG Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

EMUiA. Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów Realizacja zadania Prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów EMUiA Kraków, 25 sierpnia 2015 r. Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Lp. nazwa systemu

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata 2008-2012. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto

MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata 2008-2012. MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto gorlicki dąbrowski chrzanowski brzeski bocheński bochnia gmina bochnia miasto Bochnia drwinia Mikluszowice 1 lipnica murowana Rajbrot 1 łapanów Sobolów 1 1 nowy wiśnicz Stary Wiśnicz Królówka rzezawa trzciana

Bardziej szczegółowo

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r.

Toruń, 2013. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Toruń, 2013 r. STAN REALIZACJI PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W ROKU 2012 Toruń, 2013 Regionalny Ośrodek Polityki w Toruniu Toruń, 2013 r. Opracowanie sporządzone przez: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN NA 2014 r.

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN NA 2014 r. OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN NA 2014 r. oświatowa 02 01 01 1 BOLESŁAWIEC 21 714 011 21 433 061-280 950-26 997 756 02 01 02 2 BOLESŁAWIEC 6 727 294 4 771 568 1 955 726 - - 7 851 598 02 01

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim:

Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim: Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim: Siec ta uzupełniona jest przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Bardziej szczegółowo

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE

dynamikę wzrostu notujemy w latach 2006-2009, by w latach 2010-2013 osiągnąć stabilizację. RATOWNICTWO MEDYCZNE RATOWNICTWO MEDYCZNE 1. Finansowanie ratownictwa go w latach 2004 2013 W tym zakresie świadczeń należy przede wszystkim podkreślić, że zadania planowania, organizowania, koordynowania systemu ratownictwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO NA 2014 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 1 Rosochatka 2 Kozielec Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/739/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2014 r. REJESTR POWIERZCHNIOWY OBWODÓW ŁOWIECKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie Brzezia Łąka, ul. Sportowa 55- dolnośląskie wrocławski Długołęka Mirków

dolnośląskie Brzezia Łąka, ul. Sportowa 55- dolnośląskie wrocławski Długołęka Mirków lp wnioskodawca adres wnioskodawcy województwo powiat gmina adres "obiektu" 1 Urząd Miejski w Bierutowie Moniuszki 12,56-420 Bierutów dolnośląskie oleśnicki Bierutów Kolejowa 7, w Bierutowie 2 Gmina Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Standardów i Rejestrów. and Registers Department. Ireneusz Budzyński dyrektor Departamentu

Standardów i Rejestrów. and Registers Department. Ireneusz Budzyński dyrektor Departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów CSO, Methodology, Standards and Registers Department kierujący supervisor Ireneusz Budzyński dyrektor

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

1 - gmina miejska, 2 - gmina wiejska, 3 - gmina miejsko-wiejska,

1 - gmina miejska, 2 - gmina wiejska, 3 - gmina miejsko-wiejska, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os.

Miejscowość Ulica Bankomat. Bardo Plac Wolności 4 BPS. Bardo Rynek 10 BPS. Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB. Bielawa os. Miejscowość Ulica Bankomat Bardo Plac Wolności 4 BPS Bardo Rynek 10 BPS Bielawa ul. Piłsudskiego 74 SGB Bielawa os. Włókniarzy 1 SGB Bierutów ul. Rynek 20 BPS Bierutów Rynek 20 BPS Bogatynia ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE LICZBIE

II. INFORMACJE LICZBIE II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU, CENTRÓW URAZOWYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu

Zakup urządzeń na wyposaŝenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ustroniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/847/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2009 roku Wykaz złoŝonych wniosków o udzielenie dotacji celowej dla gmin w ramach realizacji zadania "Place

Bardziej szczegółowo

Arkusz2. Kiełczów 8 Gmina Dobroszyce Rynek 16, 56-410 Dobroszyce dolnośląskie oleśnicki dobroszyce Parkowa 5, 56-410 Dobroszyce

Arkusz2. Kiełczów 8 Gmina Dobroszyce Rynek 16, 56-410 Dobroszyce dolnośląskie oleśnicki dobroszyce Parkowa 5, 56-410 Dobroszyce lp wnioskodawca adres wnioskodawcy województwo powiat gmina adres "obiektu" 1 2 3 4 5 6 1 Gmina Bielawa Pl.Wolności 1, 58-260 Bielawa dolnośląs dzierżoniowski bielawa 58-260 Bielawa, Parkowa 12 2 Gmina

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 8.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Nazwa świadczeniodawcy NZOZ "Przy Basenie" Szpital Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

Arkusz2. bystrzyca kłodzka

Arkusz2. bystrzyca kłodzka lp wnioskodawca adres wnioskodawcy województwo powiat gmina adres "obiektu" 1 2 3 4 5 6 1 Gmina Bielawa Pl.Wolności 1, 58-260 Bielawa dolnośląs dzierżoniowski bielawa 58-260 Bielawa, Parkowa 12 2 Gmina

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE W Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W Rozdziale II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Wnioski JST - Animator Moje Boisko ORLIK 2012 - zakwalifikowane do programu (III-IX 2010)

Wnioski JST - Animator Moje Boisko ORLIK 2012 - zakwalifikowane do programu (III-IX 2010) 1 Gmina Brzeg Dolny Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny dolnośląskie wołów brzeg dolny Wyścigowa, Brzeg Dolny 2 Gmina Długołęka Wrocławska 18, 55-095 Długołęka dolnośląskie wrocławski długołęka Brzezia Łąka,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 12 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, 16 stycznia 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r.

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. KOMPONENTY REFORMA KRUS PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA Program Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskie Aleksandrów Kujawski Słowackiego 73 kujawsko-pomorskie Bądkowo ul. Włocławska 35 kujawsko-pomorskie Brodnica ul. Kamionka 27 kujawsko-pomorskie Brodnica Duży Rynek 24 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne

Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne (wzór) Wykaz OPS, do których zostaną dostarczone terminale mobilne Załącznik nr 2 do umowy nr 19/DI/PN/2013 Lp. Nazwa OPS Siedziba OPS województwo powiat gmina 1. MOPS Bolesławiec dolnośląskie bolesławiecki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja.

Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja. Nazwa Programu Nr i nazwa działania Termin naboru Nabór będzie prowadzony od dnia 27.01.2014 r. do dnia 07.02.2014 r. Alokacja 1 000 000,00 EURO Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 g gmin Wojeództo łódzkie punktach procentach zdających ucznió z ynikiem szkół z ynikiem* niskim średnim ysokim niskim średnim ysokim

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych

Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych Wyniki współzawodnictwa dolnośląskich gimnazjów za rok 2013 miejsce szkoła miejscowość suma 1 GM 2 Lubin 1375 2 GM 1 Polkowice 1335 3 GM 11 Wałbrzych 1310 4 GM 1 Zgorzelec 1230 5 GM 2 Kamienna Góra 1175

Bardziej szczegółowo

TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 6 (67). WYDATKI BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. EXPENDITURE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Gr Wydatki ieżące osó enefits wydatki ieżące jednostek udżetowych udgetary entities WOJEWÓDZTWO...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa...... 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby Ulica:

Bardziej szczegółowo

Zasięg terytorialny działalności archiwów państwowych

Zasięg terytorialny działalności archiwów państwowych LEGENDA: Po nazwie gminy podano skróty: (m), (m-w) i (w). Oznaczają one: (m) gminę miejską (m-w) gminę miejsko-wiejską (w) gminę wiejską 1. Archiwum Państwowe w Białymstoku Centrala Rynek Kościuszki 4,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

Lista aptek - stan na 04.04.2014 r.

Lista aptek - stan na 04.04.2014 r. Lista aptek - stan na 04.04.2014 r. Lp. Nazwa apteki ulica miejscowość kod pocztowy Powiat województwo 1. Apteka Jana Pawła II 50d Bolesławiec 59-700 bolesławiecki (woj. dolnośląskie) dolnośląskie 2. Apteka

Bardziej szczegółowo

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB

Miejscowość Ulica Bankomat. Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB. Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Miejscowość Ulica Bankomat Aleksandrów Kujawski ul. Szkolna 13 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Ogrodowa 1-3 SGB Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 28 BGŻ Barcin ul. Lotników 13 BPS Barcin ul. 4 Stycznia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 1998 r.) Dz.U.98.157.1031 2000.01.01 zm. Dz.U.00.13.161 1 2001.01.01 zm. Dz.U.01.12.100 1 2002.01.01 zm. Dz.U.01.157.1840 1 2002.10.27 zm. Dz.U.02.177.1459 1 2003.01.01 zm. Dz.U.02.177.1459 1 2004.01.01 zm. Dz.U.03.208.2022

Bardziej szczegółowo

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow TABELA 18. Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 30 kwietnia 2012 r. TABELA Nr 8 wg rozporządzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazwa i opis Liczba

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego

Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego Raport z kampanii Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji poŝytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu 1%

Bardziej szczegółowo

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1

Województwo kujawsko-pomorskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo kujawsko pomorskie gminy miejskie 1 Aleksandrów Kujawski-miasto Dorota Piekarska gr@aleksandrowkujawski.pl 54 2826828 2 Ciechocinek Michał Szczepanowski

Bardziej szczegółowo

Województwo Powiat Gmina Nazwa obrebu ID obrebu ID działki ewidencyjnej pow DR10 [ha] dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec SUSZKI 020102_2.

Województwo Powiat Gmina Nazwa obrebu ID obrebu ID działki ewidencyjnej pow DR10 [ha] dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec SUSZKI 020102_2. dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec SUSZKI 020102_2.0028 020102_2.0028.169/3 0.26 dolnośląskie bolesławiecki Bolesławiec SUSZKI 020102_2.0028 020102_2.0028.342 0.17 dolnośląskie bolesławiecki Gromadka

Bardziej szczegółowo

ilość OSP wskazane przez Kwota podatnika dla OSP at 1. BIERNA SULIKÓW ZGORZELEC 8 178,075 2. BIERUTÓW BIERUTÓW OLEŚNICA 8 331,33 3.

ilość OSP wskazane przez Kwota podatnika dla OSP at 1. BIERNA SULIKÓW ZGORZELEC 8 178,075 2. BIERUTÓW BIERUTÓW OLEŚNICA 8 331,33 3. WYKAZ (ALFEBETYCZNY) OSP OBDAROWANYCH 1 % PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2014 r. Lp. ilość OSP wskazane przez Kwota Gmina Powiat wpł podatnika dla OSP at 1. BIERNA SULIKÓW ZGORZELEC 8 178,075

Bardziej szczegółowo

Liczba przystępujących do sprawdzianu

Liczba przystępujących do sprawdzianu Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach oraz liczby szkół niskim, średnim i wysokim. Szkoły niskim, to szkoły, których wyniki znajdują

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim

SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim SPRAWDZIAN 2014 Wyniki uczniów w szkołach, gminach, powiatach i województwie kujawsko-pomorskim arkusz standardowy Powiat Gmina Szkoła Adres szkoły W szkole W gminie W powiecie W województwie aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

Numer obwodu. Adres. Okręgowa KW Powiat Gmina Kod terytorialny gminy

Numer obwodu. Adres. Okręgowa KW Powiat Gmina Kod terytorialny gminy dolnośląskie Okręgowa KW Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Numer obwodu Nr 2 w Jeleniej Górze bolesławiecki m. Bolesławiec 020101 23 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu

Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Diagnoza organizacji pozarządowych na Mazowszu Kwiecień maj 2011 roku Diagnoza powstała w ramach projektu Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Projekt współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Strona 1

Województwo lubuskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo lubuskie gminy miejskie 1 Gorzów Wielkopolski Dorota Szukalska - Koźlakowska wsr@um.gorzow.pl 95 7355 812 2 Kostrzyn Wiesław Biskowski urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU Biała Podlaska, bialski biłgorajski Chełm, chełmski hrubieszowski janowski Szkoła Podstawowa nr 5 z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo