ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38"

Transkrypt

1

2 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju zawiera jednostki tego podziału określone w: ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2010 r. Aktualizacja ta uwzględnia zmiany w podziale terytorialnym kraju dokonane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w okresie od r. do r. W Wykazie..., jako odrębne pozycje wchodzące w skład jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju ujęto dzielnice m. st. Warszawy oraz delegatury (dawne dzielnice) miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław a także miasta i obszary wiejskie wchodzące w skład gmin miejsko-wiejskich. Zamieszczone w wykazie identyfikatory jednostek podziału terytorialnego zostały określone w: załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031), kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów zmieniających powyższe rozporządzenie w zakresie załącznika nr 1 (Dz. U. z 2000 Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz i z 2009 r. Nr 202, poz. 1559). Tak, jak poprzednie opracowania z tego zakresu, publikacja zawiera, oprócz wykazu jednostek podziału terytorialnego również alfabetyczne wykazy: powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast. Zasady budowy identyfikatora jednostek podziału terytorialnego i jego stosowania zostały omówione w Uwagach metodycznych zamieszczonych na stronach 7-8. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju, aktualizowane na bieżąco, dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) za pośrednictwem Brokera Komunikacyjnego. Dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Ireneusz Budzyński Warszawa, marzec 2010 r.

4 PREFACE This publication, The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country includes the units of territorial division specified in: the Act of July 24 th 1998 on introducing fundamental three-tier territorial division of the country (Journal of Laws No. 96, item 603 and No. 104, item 656), Regulation of the Council of Ministers of August 7 th 1998 on establishing powiats (Journal of Laws No. 103, item 652) revised as of January 1 st 2010 and accounts for the changes to the territorial division of the country based on the Regulations of the Council of Ministers in the period from January 2 nd 1999 to January 1 st In The List, as individual items in the group of the territorial division units, there were included the quarters of Capital city Warszawa and the representations (former quarters) of cities: Kraków, Łódź, Poznań and Wrocław as well as the towns and rural areas which form urban-rural gminas. The identifiers of the units of territorial division were specified in: Attachment no. 1 to the Regulation of the Council of Ministers of December 15 th 1998 on detailed principles of running, using and making available the territorial register and related to it obligations of the state administration agencies and self-government entities (Journal of Laws of 1998 No. 157, item 1031), the successive Regulations of the Council of Ministers which amended the above Regulation with regard to Attachment no. 1 thereto (Journal of Laws of 2000 No. 13, item 161, of 2001 No. 12, item 100 and No. 157, item 1840, of 2002 No. 177, item 1459 and of 2003 No 208, item 2022 of 2004 No 254, item 2535, of 2005 No 206, item 1706, of 2006 No 36, item 246 and No 214, item1577, of 2007 No 192, item 1386, of 2008 No 215, item 1358 and of 2009 No 202, item 1559). Similar to the previous presentations, this publication includes the list of the units of territorial division, and alphabetical lists of: powiats, cities with powiat status, gminas and their parts as well as towns. The terms of forming identifiers of the units of territorial division and their application are presented in the Methodological notes on pages The identifiers and names of the units of territorial division of the country (currently updated) are available at Central Statistical Office website Director of Methodology, Standards and Registers Division Ireneusz Budzyński Warsaw, March 2010

5 SPIS TREŚCI Strona Przedmowa... 3 Uwagi metodyczne... 7 Zestawienie liczby jednostek podziału terytorialnego Wykaz identyfikatorów i nazw województw Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju województwo: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alfabetyczny wykaz powiatów Alfabetyczny wykaz miast na prawach powiatu Alfabetyczny wykaz gmin i ich części Alfabetyczny wykaz miast

6 CONTENTS Page Preface... 4 Methodological notes... 9 Number of territorial division units The list of identifiers and names of voivodships The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. 13 voivodship: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alphabetical list of powiats Alphabetical list of cities with powiat status Alphabetical list of gminas and their parts Alphabetical list of towns

7 UWAGI METODYCZNE y terytorialne nadane jednostkom podziału terytorialnego kraju zbudowane są według hierarchicznej numeracji województw, powiatów i gmin w następujący sposób: Pierwszy człon to dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej, będący liczbą parzystą z przedziału liczb Drugi człon to dwucyfrowy symbol powiatu oraz miasta na prawach powiatu nadany tym jednostkom ułożonym w kolejności alfabetycznej w danym województwie: liczby oznaczają symbol powiatu, liczby oznaczają symbol miasta na prawach powiatu. Trzeci człon to trzycyfrowy symbol gminy, w którym: dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby z przedziału nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnice, delegatury w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich gminy pozostałe, trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza: 1 gminę miejską, 2 gminę wiejską, 3 gminę miejsko-wiejską, 4 miasto w gminie miejsko-wiejskiej (jedna z miejscowości na terenie gminy, której nadano status miasta), 5 obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (pozostały obszar gminy, z wyłączeniem obszaru miasta), 8 dzielnicę m. st. Warszawa, 9 delegaturę lub dzielnicę innej gminy miejskiej. Aktualizacji wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dokonuje się na bieżąco, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw zmian dotyczących: tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego kraju każdego szczebla, zmiany przynależności gmin do powiatu lub województwa, zmiany charakteru gminy związanej z nadaniem statusu miasta jednej z miejscowości w gminie wiejskiej lub wydzieleniem obszaru wiejskiego na terenie gminy miejskiej, zmiany nazw jednostek. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju aktualizowane są według następujących zasad: jednostkom nowo utworzonym lub tym, które zmieniły przynależność do jednostki wyższego szczebla nadaje się nowy identyfikator; stanowi on pierwszy wolny symbol po ostatnim nadanym w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla i rodzaju jednostki, identyfikatory jednostek zniesionych oraz o zmienionej przynależności wyłącza się z wykazu i nie mogą być one powtórnie użyte, zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora, zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę ostatniej cyfry trzeciego członu identyfikatora. Przyjęto, iż po wprowadzeniu zmian, w wykazie zachowany jest alfabetyczny porządek gmin w powiatach i powiatów w województwach, pomimo, że może to powodować zakłócenie kolejności identyfikatorów. W zależności od potrzeb identyfikatory mogą być stosowane zarówno w postaci pełnej jak i skróconej. Stosując pierwszy człon identyfikatora można uzyskać grupowanie danych dla poszczególnych województw. Zastosowanie pierwszego i drugiego członu identyfikatora pozwala na grupowanie danych według powiatów i miast na prawach powiatu w ramach Polski i województw. 7

8 Jeśli opracowanie danych wymaga pogrupowania gmin według ich rodzaju, należy stosować pełne trzyczłonowe identyfikatory i wybrać te jednostki, dla których ostatnia cyfra identyfikatora, tj. symbol rodzaju oznacza: 1 - gminę miejską 2 - gminę wiejską 3 - gminę miejsko-wiejską. Jeżeli zaś opracowanie danych wymaga grupowania w układzie miasto-wieś, wówczas konieczne jest wykorzystanie również zbiorowości identyfikatorów miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich. Dane dla miast stanowią wówczas sumę danych dla jednostek o symbolu rodzaju 1 i 4, dane dla wsi o symbolu rodzaju 2 i 5. W przypadku gmin miejskowiejskich suma danych dla miasta (symbol = 4) i obszaru wiejskiego (symbol = 5) stanowi dane dla całej gminy (symbol rodzaju jednostki = 3). Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku identyfikatorów dzielnic i delegatur. Jeśli opracowanie danych nie wymaga prezentacji zjawisk w przekroju tych jednostek można nie stosować identyfikatorów o symbolu rodzaju jednostki = 8 i 9. Dane dotyczące miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław powinny być wówczas identyfikowane kodem całego miasta o symbolu rodzaju jednostki = 1. Wykorzystując identyfikatory o symbolu rodzaju = 8 lub 9 należy mieć na uwadze, że suma danych dla dzielnic (symbol rodzaju = 8) czy delegatur (symbol = 9) w danym mieście jest równa danym dla miasta stanowiącego całą jednostkę. W tablicy Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju pod nazwą każdego województwa podano liczebność wchodzących w jego skład jednostek szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto gminom w ramach powiatu nadano numerację porządkową. W wykazie alfabetycznym gmin i ich części: nazwy gmin miejskich zostały oznaczone dodatkowo skrótem m., w celu wyróżnienia miejskiego charakteru jednostki, angielska wersja określeń dla części gmin miejsko-wiejskich, tj. miasta town i obszaru wiejskiego rural area podana została tylko w główce tabeli i nie jest powtarzana w jej treści. W alfabetycznym wykazie miast oraz w tablicy Liczba jednostek podziału terytorialnego w rubryce Miasta ogółem ujęto wszystkie miasta w Polsce czyli: jednostki będące gminami miejskimi oraz miasta położone na terenie gmin miejsko-wiejskich. Gminy miejskie mające także status miasta na prawach powiatu ujęte zostały w każdym z następujących wykazów alfabetycznych: miast na prawach powiatu, gmin i ich części, miast. 8

9 METHODOLOGICAL NOTES Territorial identifiers assigned to the units of territorial division of the country are formed according to hierarchical numbering of voivodships, powiats and gminas as follows: The first block is a two-digit symbol of voivodship assigned to the voivodships listed in alphabetical order in the range of even numbers from 02 to 98. The second block is a two-digit symbol of powiat assigned to the powiats in particular voivodships listed in alphabetical order, and then to the cities with powiat status respectively: the numbers in the range from 01 to 60 symbol of a powiat, the numbers in the range from 61 to 99 symbol of a city with powiat status. The third block is a three-digit symbol of gmina, where: the two initial digits are the successive numbers in the numerical range from 01 to 99, assigned to gminas (quarters, representations) after these are listed in alphabetical order in powiats, starting from urban gminas (quarters, representations in alphabetical order following their respective urban gminas) and followed by rural and urban-rural gminas respectively, the third digit is the symbol of unit type and stands for the following: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina, 4 town in an urban-rural gmina (a rural locality, which assigned the status of town), 5 rural area in an urban-rural gmina (the remaining area of a gmina, excluding the area of a town), 8 quarter of the capital city of Warszawa, 9 representation in other urban gmina. Updating of the list of identifiers and names of territorial division units are carried out systematically, after announcements in the Journal of Laws of the changes concerning: creation, liquidation, merger or split of territorial division units of every level, change in pertinence of a gmina to a powiat or voivodship, transformation of rural gminas into urban-rural gminas as an effect of assigning the status of a town to one locality in rural gmina or detaching a rural area inside an urban gmina, changes of the names of units. s and names of territorial division units are updated according to the following terms: the newly created units or the units which changed their pertinence to a unit of higher level are assigned a new identifiers; the new identifier is the first available symbol following the last symbol assigned within the numbers provided for particular level and unit type, the identifiers of units liquidated or those which changed their pertinence are deleted from the list and may not be reapplied, a change of the name and borders of territorial division unit shall not affect its identifier, a change of the type of a gmina shall effect in a change of the last digit of the third block of identifier. It was assumed that after the changes are introduced, the alphabetical order of gminas in powiats and powiats in voivodships shall be maintained, despite possible inconsistencies in the order of identifiers. Depending on the requirements, identifiers may be used in both complete and short forms. When the first block of an identifier is used, the data can be grouped according to voivodships. When the first and the second block are applied, the data can be grouped according to powiats and cities with powiat status within Poland and particular voivodships. 9

10 If the preparation of data requires grouping gminas according to their type, complete threeblock identifiers shall be used, and such units selected, where the last digit of an identifier, i.e. a symbol of unit type, stands for: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina. If the production of data requires grouping in the town-village profile, it is required also to use the group of identifiers of towns and rural areas in urban-rural gminas. The data for towns are sums of the data for units with a symbol 1 and 4, and the data for villages are sums of the data for units with a symbol 2 and 5. In the case of urban-rural gminas, the sum of data for a town (symbol = 4) and a rural area (symbol = 5) stands for the data for the whole gmina (unit type symbol = 3). Analogically, the identifiers of quarters of Warszawa and representations of Kraków, Łódź, Poznań or Wrocław can be applied. If data preparation requires these units profile, their codes, with last digit = 8 or 9, shall be used. The sum of data for the quarters or representations of given city shall be a data for a whole city. If the division into quarters or representations is not required the identifiers for a whole city (with last digit = 1) shall be applied. In the Table: The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country, under the name of each voivodship there were given the numbers of the units of powiat and gmina level included therein. Moreover, the gminas within powiats were assigned ordinal numbering. In the alphabetical list of the towns and in the Table: The Number of Territorial Division Units, in section Towns in total there were included all the towns in Poland, i.e. both those forming urban gminas, as well as located within urban-rural gmina. In the alphabetical list of the gminas and their parts: the names of urban gminas were assigned an additional abbreviation of m. for mark out the urban character of the unit, the English version of the motions: miasto town and obszar wiejski rural areas for parts of urban-rural gminas are given only in the head of the table. Urban gminas being also the cities with powiat status are presented in three alphabetical lists, i.e. in the list of: cities with powiat status, gminas and their parts, towns. 10

11 ZESTAWIENIE LICZBY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO NUMBER OF TERRITORIAL DIVISION UNITS stan w dniu r. as of 1 st January 2010 Wyszczególnienie Specification Jednostki podziału terytorialnego Territorial division units powiaty powiats miasta na prawach powiatu cities with powiat status ogółem total miejskie urban gminy gminas wiejskie rural miejskowiejskie urbanrural ogółem total Miasta Towns w gminach miejskowiejskich in urbanrural gminas Jednostki pomocnicze Auxiliary entities dzielnice quarters delegatury representation POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

12 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW WOJEWÓDZTW THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF VOIVODSHIPS Województwo Voivodship Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

13 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU stan w dniu r. THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF THE UNITS OF TERRITORIAL DIVISION OF THE COUNTRY as of 1 st January 2010 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 powiatów - 26 powiats miast na prawach powiatu - 3 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 36 urban gminas gmin wiejskich - 78 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 55 urban-rural gminas POWIAT BOLESŁAWIECKI 0201 Gmina miejska Urban gmina 1 Bolesławiec Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Nowogrodziec - miasto town Nowogrodziec - obszar wiejski rural area Osiecznica Warta Bolesławiecka POWIAT DZIERŻONIOWSKI 0202 Gminy miejskie Urban gminas 1 Bielawa Dzierżoniów Pieszyce Piława Górna Dzierżoniów Łagiewniki Niemcza Niemcza - miasto town Niemcza - obszar wiejski rural area

14 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT GŁOGOWSKI 0203 Gmina miejska Urban gmina 1 Głogów Głogów Jerzmanowa Kotla Pęcław Żukowice POWIAT GÓROWSKI Góra Góra - miasto town Góra - obszar wiejski rural area Jemielno Niechlów Wąsosz Wąsosz - miasto town Wąsosz - obszar wiejski rural area POWIAT JAWORSKI 0205 Gmina miejska Urban gmina 1 Jawor Bolków Bolków - miasto town Bolków - obszar wiejski rural area Męcinka Mściwojów Paszowice Wądroże Wielkie POWIAT JELENIOGÓRSKI 0206 Gminy miejskie Urban gminas 1 Karpacz Kowary Piechowice Szklarska Poręba

15 Nazwa POWIAT JELENIOGÓRSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Janowice Wielkie Jeżów Sudecki Mysłakowice Podgórzyn Stara Kamienica POWIAT KAMIENNOGÓRSKI 0207 Gmina miejska Urban gmina 1 Kamienna Góra Kamienna Góra Lubawka Lubawka - miasto town Lubawka - obszar wiejski rural area Marciszów POWIAT KŁODZKI 0208 Gminy miejskie Urban gminas 1 Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka - miasto town Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski rural area Kłodzko Lądek-Zdrój Lądek-Zdrój - miasto town Lądek-Zdrój - obszar wiejski rural area Lewin Kłodzki Międzylesie Międzylesie - miasto town Międzylesie - obszar wiejski rural area Nowa Ruda

16 Nazwa POWIAT KŁODZKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 12 Radków Radków - miasto town Radków - obszar wiejski rural area Stronie Śląskie Stronie Śląskie - miasto town Stronie Śląskie - obszar wiejski rural area Szczytna Szczytna - miasto town Szczytna - obszar wiejski rural area POWIAT LEGNICKI 0209 Gmina miejska Urban gmina 1 Chojnów Chojnów Krotoszyce Kunice Legnickie Pole Miłkowice Prochowice Prochowice - miasto town Prochowice - obszar wiejski rural area Ruja POWIAT LUBAŃSKI 0210 Gminy miejskie Urban gminas 1 Lubań Świeradów-Zdrój Leśna Leśna - miasto town Leśna - obszar wiejski rural area Lubań Olszyna Olszyna - miasto town Olszyna - obszar wiejski rural area Platerówka Siekierczyn

17 Nazwa POWIAT LUBIŃSKI 0211 Gmina miejska Urban gmina 1 Lubin Lubin Rudna Ścinawa Ścinawa - miasto town Ścinawa - obszar wiejski rural area POWIAT LWÓWECKI Gryfów Śląski Gryfów Śląski - miasto town Gryfów Śląski - obszar wiejski rural area Lubomierz Lubomierz - miasto town Lubomierz - obszar wiejski rural area Lwówek Śląski Lwówek Śląski - miasto town Lwówek Śląski - obszar wiejski rural area Mirsk Mirsk - miasto town Mirsk - obszar wiejski rural area Wleń Wleń - miasto town Wleń - obszar wiejski rural area POWIAT MILICKI 0213 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 1 Cieszków Krośnice Milicz Milicz - miasto town Milicz - obszar wiejski rural area

18 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT OLEŚNICKI 0214 Gmina miejska Urban gmina 1 Oleśnica Bierutów Bierutów - miasto town Bierutów - obszar wiejski rural area Dobroszyce Dziadowa Kłoda Międzybórz Międzybórz - miasto town Międzybórz - obszar wiejski rural area Oleśnica Syców Syców - miasto town Syców - obszar wiejski rural area Twardogóra Twardogóra - miasto town Twardogóra - obszar wiejski rural area POWIAT OŁAWSKI 0215 Gmina miejska Urban gmina 1 Oława Domaniów Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice - miasto town Jelcz-Laskowice - obszar wiejski rural area Oława POWIAT POLKOWICKI Chocianów Chocianów - miasto town Chocianów - obszar wiejski rural area Gaworzyce Grębocice

19 Nazwa POWIAT POLKOWICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 4 Polkowice Polkowice - miasto town Polkowice - obszar wiejski rural area Przemków Przemków - miasto town Przemków - obszar wiejski rural area Radwanice POWIAT STRZELIŃSKI Borów Kondratowice Przeworno Strzelin Strzelin - miasto town Strzelin - obszar wiejski rural area Wiązów Wiązów - miasto town Wiązów - obszar wiejski rural area POWIAT ŚREDZKI Kostomłoty Malczyce Miękinia Środa Śląska Środa Śląska - miasto town Środa Śląska - obszar wiejski rural area Udanin POWIAT ŚWIDNICKI 0219 Gminy miejskie Urban gminas 1 Świdnica Świebodzice

20 Nazwa POWIAT ŚWIDNICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 3 Dobromierz Jaworzyna Śląska Jaworzyna Śląska - miasto town Jaworzyna Śląska - obszar wiejski rural area Marcinowice Strzegom Strzegom - miasto town Strzegom - obszar wiejski rural area Świdnica Żarów Żarów - miasto town Żarów - obszar wiejski rural area POWIAT TRZEBNICKI Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie - miasto town Oborniki Śląskie - obszar wiejski rural area Prusice Prusice - miasto town Prusice - obszar wiejski rural area Trzebnica Trzebnica - miasto town Trzebnica - obszar wiejski rural area Wisznia Mała Zawonia Żmigród Żmigród - miasto town Żmigród - obszar wiejski rural area POWIAT WAŁBRZYSKI 0221 Gminy miejskie Urban gminas 1 Boguszów-Gorce Jedlina-Zdrój Szczawno-Zdrój Wałbrzych

21 Nazwa POWIAT WAŁBRZYSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Czarny Bór Głuszyca Głuszyca - miasto town Głuszyca - obszar wiejski rural area Mieroszów Mieroszów - miasto town Mieroszów - obszar wiejski rural area Stare Bogaczowice Walim POWIAT WOŁOWSKI Brzeg Dolny Brzeg Dolny - miasto town Brzeg Dolny - obszar wiejski rural area Wińsko Wołów Wołów - miasto town Wołów - obszar wiejski rural area POWIAT WROCŁAWSKI Czernica Długołęka Jordanów Śląski Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie - miasto town Kąty Wrocławskie - obszar wiejski rural area Kobierzyce Mietków Siechnice Siechnice - miasto town Siechnice - obszar wiejski rural area Sobótka Sobótka - miasto town Sobótka - obszar wiejski rural area Żórawina

22 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT ZĄBKOWICKI Bardo Bardo - miasto town Bardo - obszar wiejski rural area Ciepłowody Kamieniec Ząbkowicki Stoszowice Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie - miasto town Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski rural area Ziębice Ziębice - miasto town Ziębice - obszar wiejski rural area Złoty Stok Złoty Stok - miasto town Złoty Stok - obszar wiejski rural area POWIAT ZGORZELECKI 0225 Gminy miejskie Urban gminas 1 Zawidów Zgorzelec Bogatynia Bogatynia - miasto town Bogatynia - obszar wiejski rural area Pieńsk Pieńsk - miasto town Pieńsk - obszar wiejski rural area Sulików Węgliniec Węgliniec - miasto town Węgliniec - obszar wiejski rural area Zgorzelec

23 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (dok.) POWIAT ZŁOTORYJSKI 0226 Gminy miejskie Urban gminas 1 Wojcieszów Złotoryja Pielgrzymka Świerzawa Świerzawa - miasto town Świerzawa - obszar wiejski rural area Zagrodno Złotoryja MIASTA NA PRAWACH POWIATU CITIES WITH POWIAT STATUS JELENIA GÓRA Jelenia Góra LEGNICA Legnica WROCŁAW Wrocław delegatury representations Wrocław-Fabryczna Wrocław-Krzyki Wrocław-Psie Pole Wrocław-Stare Miasto Wrocław-Śródmieście

24 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE - 04 powiatów - 19 powiats miast na prawach powiatu - 4 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 17 urban gminas gmin wiejskich - 92 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 35 urban-rural gminas POWIAT ALEKSANDROWSKI 0401 Gminy miejskie Urban gminas 1 Aleksandrów Kujawski Ciechocinek Nieszawa Aleksandrów Kujawski Bądkowo Koneck Raciążek Waganiec Zakrzewo POWIAT BRODNICKI 0402 Gmina miejska Urban gmina 1 Brodnica Bartniczka Bobrowo Brodnica Brzozie Górzno Górzno - miasto town Górzno - obszar wiejski rural area Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie - miasto town Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski rural area Osiek Świedziebnia Zbiczno

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób

Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia ( ) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Objęcie populacji programem profilaktyki chorób układu krążenia (2016-12-01) OW Nazwa ID Nazwa ID Nazwa Liczba osób Liczba osób wyłączonych Procent [%] NFZ województwa powiatu powiatu gminy gminy kwalifikujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

6-ci333DOLNOŚLĄSKI W WAŁBRZYCHU. Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska -cidolnośląski WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Marzec 0 Bezrobotni według gmin I. Podregion jeleniogórski gmina miejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /17 Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPMP.9..3-IP.1-1-73/17 Lp. Powiat Gmina Typ gminy Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (tj. usługami wsparcia oferowanymi w ramach dziennych domów pomocy

Bardziej szczegółowo

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015)

liczba dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów ogólna liczba dzieci w wieku 0-3 (dane z r.2015) Załącznik nr 12 Lista gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w których opieką instytucjonalną tj. w ramach żłobków, klubów dziecięcych, lub usług opiekuna dziennego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska

Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Podstawowe informacje o bezrobociu w gminach Dolnego Śląska Lipiec 0 str. Bezrobotni w gminach Dolnego Śląska I. Podregion jeleniogórski Powiat bolesławiecki gmina miejska Bolesławiec 9 8 8 89 9 gmina

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP

WOJEWÓDZTWO , ,7 VOIVODSHIP TABL. 7 (35). MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W 2003 R. DWELLINGS COMPLETED IN 2003 SPECIFICATION rooms mieszkań rooms mieszkań WOJEWÓDZTWO... 6005 30634 692212 115,3 4423 25690 609194 137,7 VOIVODSHIP BIALSKO-PODLASKI.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMSJI WYBORCZEJ WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 ROKU Wybory

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2011 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej)

Wartość projektu w PLN wraz z wkładem własnym (suma środków na aktywną integrację i upowszechnianie pracy socjalnej) Załącznik nr 1 Indykatywny podział środków dla gmin Województwa Lubelskiego na 2014-15 r. (Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina (OPS) Wartość

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/

/REH/05/1/ /01-FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA NA OBSZARZE GMINY: TRZYDNIK DUŻY /REH/05/1/ Załącznik do Komunikatu Dyrektora Lubelskiego OW NFZ z dnia 28 czerwca 2017 r. Wykaz postępowań w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie w roku 2017 i w latach następnych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 19 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 953 ZARZĄDZENIE NR 45 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia6 kwietnia 2010 f. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 78 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych

Bardziej szczegółowo

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e

I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e C z ę ś ć I. W o j e w ó d z t w o d o l n o ś l ą s k i e Poz. 1. Powiat bolesławiecki z siedzibą władz w Bolesławcu 1) miasto: Bolesławiec 2) Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2010 r. Województwo lubelskie pod względem powierzchni, po mazowieckim i wielkopolskim, 3 województwo

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010

Podział dotacji na realizację bieżących zadao własnych powiatu ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 załącznik 4 Podział dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ujęte w ustawie budżetowej na rok 2010 Dział 010 700 710 710

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa lubelskiego

Ranking gmin województwa lubelskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Powiat Bolesławiecki Bolesławiec - miasto Bolesławiec - gmina Gromadka Nowogrodziec Osiecznica Warta Bolesławiecka Powiat Dzierżoniowski Bielawa Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS

Lp. Gmina Powiat Typ Gminy Typ jednostki. 1. Alwernia chrzanowski miejsko-wiejska OPS. 2. Biały Dunajec tatrzański wiejska OPS Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 Lista gmin Województwa Małopolskiego, w których nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego określone w Ustawie z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa dolnośląskiego

Ranking gmin województwa dolnośląskiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Ranking gmin województwa dolnośląskiego wg wyników uzyskach przez uczniów ze sprawdzianu końcowego w szkołach podstawowych w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. \\ Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin

ZARZĄDZENIE NR 78. z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin ZARZĄDZENIE NR 78 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 3160 UCHWAŁA NR XL/503/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ

WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ WYKAZ GMIN, KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY PRG ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SIECIOWEJ Uwaga! Aktualizacja PRG w przypadku gmin korzystających z aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest wykonywana

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich.

Liczba pracowników. Liczba etatów przeliczeniowych na stanowiskach bibliotekarskich. w tym na stanowiskach bibliotekarskich. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) V. KADRA BIBLIOTEKARSKA -2010 r. Liczba pracowników na stanowiskach Z wykształceniem wyższym bibliotekarskim Z wykształceniem średnim bibliotekarskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim Na

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Marszałka Józefa Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Miejscowość Nr telefonu Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec

ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku. Urząd Gminy i Miasta Węgliniec Gmina miejsko-wiejska ul. Sikorskiego 3, Węgliniec ROZDZIELNIK odbiorców pisma z dnia 16 lipca 2014 roku Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec Urząd Gminy Siekierczyn Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn Urząd Miasta Piława

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* Ulica Marszałka Józefa Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego 24 21-500 83-343-85-37 bialski

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego

Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie. Nazwa skrócona* Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* Ulica Marszałka Józefa Biała Podlaska 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Piłsudskiego 24 21-500 83-343-85-37 2. bialski

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo

JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo JEDNOSTKA SAMORZĄDU URZĄD ADRES MIEJSCOWOŚĆ KOD 1. Bardo Urząd Miejski Rynek 2 Bardo 57-256 2. Bielawa Urząd Miejski Pl. Wolności 1, Bielawa 58-260 Piastowska 1 3. Bierutów Urząd Miejski ul. S. Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 29 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie małopolskim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA

Średnia wartość procentowa wskażnika G. Wskaźnik G na 2016 r. Kod gminy GMINA miny woj. dolnośląskiego zostały podzielone na V grup, w zależności od wartości procentowych wskaźnika. wskaźnika dla gmin województwa dolnośląskiego wynosi 1 491,64 zł. Ocena kryterium będzie przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Województwo WBP

Województwo WBP III. ZBIORY SPECJALNE - 2010 r. Liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jedn. inw. Wyszczególnienie (z uwzględnieniem nazw bibliotek) Zbiory specjalne w jedn. inw. Ogółem organizatora w tym ze środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie małopolskim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie małopolskim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie

Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Załącznik do Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie Partnerzy Umowy Partnerskiej zawartej 26 października 2010 w Lublinie 1. Województwo Lubelskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN...

LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... LISTA STAROSTW POWIATOWYCH ORAZ URZĘDÓW MIAST I GMIN NA TERENIE POLSKI DOLNOŚLĄSKIE... 2 STAROSTWA POWIATOWE... 2 URZĘDY MIAST I GMIN... 3 KUJAWSKO-POMORSKIE... 9 STAROSTWA POWIATOWE... 9 URZĘDY MIAST

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI

ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od 1 stycznia 2012 r./. - KARETKI ZAŁĄCZNIK NR 24. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania ZRM w województwie /od stycznia 202 r./. - KARETKI Nr rejonu operacyjn ego Dysponent ZRM Nazwa i opis rejonu operacyjnego Liczba ZRM S P 20 SP

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. o kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

OBWIESZCZENIE. o kwalifikacji wojskowej w 2016 r. Sporządził: Krzysztof Gawron Data sporządzenia: 2016-01-15 Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Data upublicznienia: 2016-01-15 Redaktor Biuletynu Marta Staroch Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Województwo: dolnośląskie Załącznik nr 1 Miejsce zdarzenia na terenie województwa (gmina) Adres

Bardziej szczegółowo

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015

Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU. Wrocław, 2015 Samorządowa jednostka organizacyjna PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2035 ROKU Wrocław, 2015 Projekt Dolnośląskie Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

TABELA IV. CZYTELNICY r. MBP Biała Podlaska ,

TABELA IV. CZYTELNICY r. MBP Biała Podlaska , TABELA IV. CZYTELNICY - 2009 r. Liczba Liczba struktura zawodowa czytelników Wyszczególnienie z podziałem na czytelnikó czytelnikó biblioteki w na 100 w mieszkańc P R U S M I Nz ów Województwo lubelskie

Bardziej szczegółowo