ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38"

Transkrypt

1

2 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) ,

3 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju zawiera jednostki tego podziału określone w: ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652) zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2010 r. Aktualizacja ta uwzględnia zmiany w podziale terytorialnym kraju dokonane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w okresie od r. do r. W Wykazie..., jako odrębne pozycje wchodzące w skład jednostek zasadniczego podziału terytorialnego kraju ujęto dzielnice m. st. Warszawy oraz delegatury (dawne dzielnice) miast: Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław a także miasta i obszary wiejskie wchodzące w skład gmin miejsko-wiejskich. Zamieszczone w wykazie identyfikatory jednostek podziału terytorialnego zostały określone w: załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, obowiązującego od dnia 1 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031), kolejnych rozporządzeniach Rady Ministrów zmieniających powyższe rozporządzenie w zakresie załącznika nr 1 (Dz. U. z 2000 Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz i z 2009 r. Nr 202, poz. 1559). Tak, jak poprzednie opracowania z tego zakresu, publikacja zawiera, oprócz wykazu jednostek podziału terytorialnego również alfabetyczne wykazy: powiatów, miast na prawach powiatu, gmin i miast. Zasady budowy identyfikatora jednostek podziału terytorialnego i jego stosowania zostały omówione w Uwagach metodycznych zamieszczonych na stronach 7-8. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju, aktualizowane na bieżąco, dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) za pośrednictwem Brokera Komunikacyjnego. Dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Ireneusz Budzyński Warszawa, marzec 2010 r.

4 PREFACE This publication, The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country includes the units of territorial division specified in: the Act of July 24 th 1998 on introducing fundamental three-tier territorial division of the country (Journal of Laws No. 96, item 603 and No. 104, item 656), Regulation of the Council of Ministers of August 7 th 1998 on establishing powiats (Journal of Laws No. 103, item 652) revised as of January 1 st 2010 and accounts for the changes to the territorial division of the country based on the Regulations of the Council of Ministers in the period from January 2 nd 1999 to January 1 st In The List, as individual items in the group of the territorial division units, there were included the quarters of Capital city Warszawa and the representations (former quarters) of cities: Kraków, Łódź, Poznań and Wrocław as well as the towns and rural areas which form urban-rural gminas. The identifiers of the units of territorial division were specified in: Attachment no. 1 to the Regulation of the Council of Ministers of December 15 th 1998 on detailed principles of running, using and making available the territorial register and related to it obligations of the state administration agencies and self-government entities (Journal of Laws of 1998 No. 157, item 1031), the successive Regulations of the Council of Ministers which amended the above Regulation with regard to Attachment no. 1 thereto (Journal of Laws of 2000 No. 13, item 161, of 2001 No. 12, item 100 and No. 157, item 1840, of 2002 No. 177, item 1459 and of 2003 No 208, item 2022 of 2004 No 254, item 2535, of 2005 No 206, item 1706, of 2006 No 36, item 246 and No 214, item1577, of 2007 No 192, item 1386, of 2008 No 215, item 1358 and of 2009 No 202, item 1559). Similar to the previous presentations, this publication includes the list of the units of territorial division, and alphabetical lists of: powiats, cities with powiat status, gminas and their parts as well as towns. The terms of forming identifiers of the units of territorial division and their application are presented in the Methodological notes on pages The identifiers and names of the units of territorial division of the country (currently updated) are available at Central Statistical Office website Director of Methodology, Standards and Registers Division Ireneusz Budzyński Warsaw, March 2010

5 SPIS TREŚCI Strona Przedmowa... 3 Uwagi metodyczne... 7 Zestawienie liczby jednostek podziału terytorialnego Wykaz identyfikatorów i nazw województw Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju województwo: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alfabetyczny wykaz powiatów Alfabetyczny wykaz miast na prawach powiatu Alfabetyczny wykaz gmin i ich części Alfabetyczny wykaz miast

6 CONTENTS Page Preface... 4 Methodological notes... 9 Number of territorial division units The list of identifiers and names of voivodships The list of identifiers and names of the units of territorial division of the country. 13 voivodship: dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Alphabetical list of powiats Alphabetical list of cities with powiat status Alphabetical list of gminas and their parts Alphabetical list of towns

7 UWAGI METODYCZNE y terytorialne nadane jednostkom podziału terytorialnego kraju zbudowane są według hierarchicznej numeracji województw, powiatów i gmin w następujący sposób: Pierwszy człon to dwucyfrowy symbol województwa nadany województwom ułożonym w kolejności alfabetycznej, będący liczbą parzystą z przedziału liczb Drugi człon to dwucyfrowy symbol powiatu oraz miasta na prawach powiatu nadany tym jednostkom ułożonym w kolejności alfabetycznej w danym województwie: liczby oznaczają symbol powiatu, liczby oznaczają symbol miasta na prawach powiatu. Trzeci człon to trzycyfrowy symbol gminy, w którym: dwie pierwsze cyfry stanowią kolejne liczby z przedziału nadane gminom (dzielnicom, delegaturom) po ich ułożeniu w kolejności alfabetycznej w powiatach, począwszy od gmin miejskich (dzielnice, delegatury w kolejności alfabetycznej po gminie miejskiej, do której należą), po nich gminy pozostałe, trzecia cyfra stanowi symbol rodzaju jednostki i oznacza: 1 gminę miejską, 2 gminę wiejską, 3 gminę miejsko-wiejską, 4 miasto w gminie miejsko-wiejskiej (jedna z miejscowości na terenie gminy, której nadano status miasta), 5 obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej (pozostały obszar gminy, z wyłączeniem obszaru miasta), 8 dzielnicę m. st. Warszawa, 9 delegaturę lub dzielnicę innej gminy miejskiej. Aktualizacji wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dokonuje się na bieżąco, po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw zmian dotyczących: tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego kraju każdego szczebla, zmiany przynależności gmin do powiatu lub województwa, zmiany charakteru gminy związanej z nadaniem statusu miasta jednej z miejscowości w gminie wiejskiej lub wydzieleniem obszaru wiejskiego na terenie gminy miejskiej, zmiany nazw jednostek. y i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju aktualizowane są według następujących zasad: jednostkom nowo utworzonym lub tym, które zmieniły przynależność do jednostki wyższego szczebla nadaje się nowy identyfikator; stanowi on pierwszy wolny symbol po ostatnim nadanym w ramach liczb przewidzianych dla danego szczebla i rodzaju jednostki, identyfikatory jednostek zniesionych oraz o zmienionej przynależności wyłącza się z wykazu i nie mogą być one powtórnie użyte, zmiana nazwy i granic jednostki podziału terytorialnego nie powoduje zmiany identyfikatora, zmiana rodzaju gminy powoduje zmianę ostatniej cyfry trzeciego członu identyfikatora. Przyjęto, iż po wprowadzeniu zmian, w wykazie zachowany jest alfabetyczny porządek gmin w powiatach i powiatów w województwach, pomimo, że może to powodować zakłócenie kolejności identyfikatorów. W zależności od potrzeb identyfikatory mogą być stosowane zarówno w postaci pełnej jak i skróconej. Stosując pierwszy człon identyfikatora można uzyskać grupowanie danych dla poszczególnych województw. Zastosowanie pierwszego i drugiego członu identyfikatora pozwala na grupowanie danych według powiatów i miast na prawach powiatu w ramach Polski i województw. 7

8 Jeśli opracowanie danych wymaga pogrupowania gmin według ich rodzaju, należy stosować pełne trzyczłonowe identyfikatory i wybrać te jednostki, dla których ostatnia cyfra identyfikatora, tj. symbol rodzaju oznacza: 1 - gminę miejską 2 - gminę wiejską 3 - gminę miejsko-wiejską. Jeżeli zaś opracowanie danych wymaga grupowania w układzie miasto-wieś, wówczas konieczne jest wykorzystanie również zbiorowości identyfikatorów miast i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich. Dane dla miast stanowią wówczas sumę danych dla jednostek o symbolu rodzaju 1 i 4, dane dla wsi o symbolu rodzaju 2 i 5. W przypadku gmin miejskowiejskich suma danych dla miasta (symbol = 4) i obszaru wiejskiego (symbol = 5) stanowi dane dla całej gminy (symbol rodzaju jednostki = 3). Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku identyfikatorów dzielnic i delegatur. Jeśli opracowanie danych nie wymaga prezentacji zjawisk w przekroju tych jednostek można nie stosować identyfikatorów o symbolu rodzaju jednostki = 8 i 9. Dane dotyczące miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław powinny być wówczas identyfikowane kodem całego miasta o symbolu rodzaju jednostki = 1. Wykorzystując identyfikatory o symbolu rodzaju = 8 lub 9 należy mieć na uwadze, że suma danych dla dzielnic (symbol rodzaju = 8) czy delegatur (symbol = 9) w danym mieście jest równa danym dla miasta stanowiącego całą jednostkę. W tablicy Wykaz identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju pod nazwą każdego województwa podano liczebność wchodzących w jego skład jednostek szczebla powiatowego i gminnego. Ponadto gminom w ramach powiatu nadano numerację porządkową. W wykazie alfabetycznym gmin i ich części: nazwy gmin miejskich zostały oznaczone dodatkowo skrótem m., w celu wyróżnienia miejskiego charakteru jednostki, angielska wersja określeń dla części gmin miejsko-wiejskich, tj. miasta town i obszaru wiejskiego rural area podana została tylko w główce tabeli i nie jest powtarzana w jej treści. W alfabetycznym wykazie miast oraz w tablicy Liczba jednostek podziału terytorialnego w rubryce Miasta ogółem ujęto wszystkie miasta w Polsce czyli: jednostki będące gminami miejskimi oraz miasta położone na terenie gmin miejsko-wiejskich. Gminy miejskie mające także status miasta na prawach powiatu ujęte zostały w każdym z następujących wykazów alfabetycznych: miast na prawach powiatu, gmin i ich części, miast. 8

9 METHODOLOGICAL NOTES Territorial identifiers assigned to the units of territorial division of the country are formed according to hierarchical numbering of voivodships, powiats and gminas as follows: The first block is a two-digit symbol of voivodship assigned to the voivodships listed in alphabetical order in the range of even numbers from 02 to 98. The second block is a two-digit symbol of powiat assigned to the powiats in particular voivodships listed in alphabetical order, and then to the cities with powiat status respectively: the numbers in the range from 01 to 60 symbol of a powiat, the numbers in the range from 61 to 99 symbol of a city with powiat status. The third block is a three-digit symbol of gmina, where: the two initial digits are the successive numbers in the numerical range from 01 to 99, assigned to gminas (quarters, representations) after these are listed in alphabetical order in powiats, starting from urban gminas (quarters, representations in alphabetical order following their respective urban gminas) and followed by rural and urban-rural gminas respectively, the third digit is the symbol of unit type and stands for the following: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina, 4 town in an urban-rural gmina (a rural locality, which assigned the status of town), 5 rural area in an urban-rural gmina (the remaining area of a gmina, excluding the area of a town), 8 quarter of the capital city of Warszawa, 9 representation in other urban gmina. Updating of the list of identifiers and names of territorial division units are carried out systematically, after announcements in the Journal of Laws of the changes concerning: creation, liquidation, merger or split of territorial division units of every level, change in pertinence of a gmina to a powiat or voivodship, transformation of rural gminas into urban-rural gminas as an effect of assigning the status of a town to one locality in rural gmina or detaching a rural area inside an urban gmina, changes of the names of units. s and names of territorial division units are updated according to the following terms: the newly created units or the units which changed their pertinence to a unit of higher level are assigned a new identifiers; the new identifier is the first available symbol following the last symbol assigned within the numbers provided for particular level and unit type, the identifiers of units liquidated or those which changed their pertinence are deleted from the list and may not be reapplied, a change of the name and borders of territorial division unit shall not affect its identifier, a change of the type of a gmina shall effect in a change of the last digit of the third block of identifier. It was assumed that after the changes are introduced, the alphabetical order of gminas in powiats and powiats in voivodships shall be maintained, despite possible inconsistencies in the order of identifiers. Depending on the requirements, identifiers may be used in both complete and short forms. When the first block of an identifier is used, the data can be grouped according to voivodships. When the first and the second block are applied, the data can be grouped according to powiats and cities with powiat status within Poland and particular voivodships. 9

10 If the preparation of data requires grouping gminas according to their type, complete threeblock identifiers shall be used, and such units selected, where the last digit of an identifier, i.e. a symbol of unit type, stands for: 1 urban gmina, 2 rural gmina, 3 urban-rural gmina. If the production of data requires grouping in the town-village profile, it is required also to use the group of identifiers of towns and rural areas in urban-rural gminas. The data for towns are sums of the data for units with a symbol 1 and 4, and the data for villages are sums of the data for units with a symbol 2 and 5. In the case of urban-rural gminas, the sum of data for a town (symbol = 4) and a rural area (symbol = 5) stands for the data for the whole gmina (unit type symbol = 3). Analogically, the identifiers of quarters of Warszawa and representations of Kraków, Łódź, Poznań or Wrocław can be applied. If data preparation requires these units profile, their codes, with last digit = 8 or 9, shall be used. The sum of data for the quarters or representations of given city shall be a data for a whole city. If the division into quarters or representations is not required the identifiers for a whole city (with last digit = 1) shall be applied. In the Table: The List of s and s of the Units of Territorial Division of the Country, under the name of each voivodship there were given the numbers of the units of powiat and gmina level included therein. Moreover, the gminas within powiats were assigned ordinal numbering. In the alphabetical list of the towns and in the Table: The Number of Territorial Division Units, in section Towns in total there were included all the towns in Poland, i.e. both those forming urban gminas, as well as located within urban-rural gmina. In the alphabetical list of the gminas and their parts: the names of urban gminas were assigned an additional abbreviation of m. for mark out the urban character of the unit, the English version of the motions: miasto town and obszar wiejski rural areas for parts of urban-rural gminas are given only in the head of the table. Urban gminas being also the cities with powiat status are presented in three alphabetical lists, i.e. in the list of: cities with powiat status, gminas and their parts, towns. 10

11 ZESTAWIENIE LICZBY JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO NUMBER OF TERRITORIAL DIVISION UNITS stan w dniu r. as of 1 st January 2010 Wyszczególnienie Specification Jednostki podziału terytorialnego Territorial division units powiaty powiats miasta na prawach powiatu cities with powiat status ogółem total miejskie urban gminy gminas wiejskie rural miejskowiejskie urbanrural ogółem total Miasta Towns w gminach miejskowiejskich in urbanrural gminas Jednostki pomocnicze Auxiliary entities dzielnice quarters delegatury representation POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

12 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW WOJEWÓDZTW THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF VOIVODSHIPS Województwo Voivodship Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

13 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW I NAZW JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU stan w dniu r. THE LIST OF IDENTIFIERS AND NAMES OF THE UNITS OF TERRITORIAL DIVISION OF THE COUNTRY as of 1 st January 2010 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 powiatów - 26 powiats miast na prawach powiatu - 3 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 36 urban gminas gmin wiejskich - 78 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 55 urban-rural gminas POWIAT BOLESŁAWIECKI 0201 Gmina miejska Urban gmina 1 Bolesławiec Bolesławiec Gromadka Nowogrodziec Nowogrodziec - miasto town Nowogrodziec - obszar wiejski rural area Osiecznica Warta Bolesławiecka POWIAT DZIERŻONIOWSKI 0202 Gminy miejskie Urban gminas 1 Bielawa Dzierżoniów Pieszyce Piława Górna Dzierżoniów Łagiewniki Niemcza Niemcza - miasto town Niemcza - obszar wiejski rural area

14 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT GŁOGOWSKI 0203 Gmina miejska Urban gmina 1 Głogów Głogów Jerzmanowa Kotla Pęcław Żukowice POWIAT GÓROWSKI Góra Góra - miasto town Góra - obszar wiejski rural area Jemielno Niechlów Wąsosz Wąsosz - miasto town Wąsosz - obszar wiejski rural area POWIAT JAWORSKI 0205 Gmina miejska Urban gmina 1 Jawor Bolków Bolków - miasto town Bolków - obszar wiejski rural area Męcinka Mściwojów Paszowice Wądroże Wielkie POWIAT JELENIOGÓRSKI 0206 Gminy miejskie Urban gminas 1 Karpacz Kowary Piechowice Szklarska Poręba

15 Nazwa POWIAT JELENIOGÓRSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Janowice Wielkie Jeżów Sudecki Mysłakowice Podgórzyn Stara Kamienica POWIAT KAMIENNOGÓRSKI 0207 Gmina miejska Urban gmina 1 Kamienna Góra Kamienna Góra Lubawka Lubawka - miasto town Lubawka - obszar wiejski rural area Marciszów POWIAT KŁODZKI 0208 Gminy miejskie Urban gminas 1 Duszniki-Zdrój Kłodzko Kudowa-Zdrój Nowa Ruda Polanica-Zdrój Bystrzyca Kłodzka Bystrzyca Kłodzka - miasto town Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski rural area Kłodzko Lądek-Zdrój Lądek-Zdrój - miasto town Lądek-Zdrój - obszar wiejski rural area Lewin Kłodzki Międzylesie Międzylesie - miasto town Międzylesie - obszar wiejski rural area Nowa Ruda

16 Nazwa POWIAT KŁODZKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 12 Radków Radków - miasto town Radków - obszar wiejski rural area Stronie Śląskie Stronie Śląskie - miasto town Stronie Śląskie - obszar wiejski rural area Szczytna Szczytna - miasto town Szczytna - obszar wiejski rural area POWIAT LEGNICKI 0209 Gmina miejska Urban gmina 1 Chojnów Chojnów Krotoszyce Kunice Legnickie Pole Miłkowice Prochowice Prochowice - miasto town Prochowice - obszar wiejski rural area Ruja POWIAT LUBAŃSKI 0210 Gminy miejskie Urban gminas 1 Lubań Świeradów-Zdrój Leśna Leśna - miasto town Leśna - obszar wiejski rural area Lubań Olszyna Olszyna - miasto town Olszyna - obszar wiejski rural area Platerówka Siekierczyn

17 Nazwa POWIAT LUBIŃSKI 0211 Gmina miejska Urban gmina 1 Lubin Lubin Rudna Ścinawa Ścinawa - miasto town Ścinawa - obszar wiejski rural area POWIAT LWÓWECKI Gryfów Śląski Gryfów Śląski - miasto town Gryfów Śląski - obszar wiejski rural area Lubomierz Lubomierz - miasto town Lubomierz - obszar wiejski rural area Lwówek Śląski Lwówek Śląski - miasto town Lwówek Śląski - obszar wiejski rural area Mirsk Mirsk - miasto town Mirsk - obszar wiejski rural area Wleń Wleń - miasto town Wleń - obszar wiejski rural area POWIAT MILICKI 0213 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 1 Cieszków Krośnice Milicz Milicz - miasto town Milicz - obszar wiejski rural area

18 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT OLEŚNICKI 0214 Gmina miejska Urban gmina 1 Oleśnica Bierutów Bierutów - miasto town Bierutów - obszar wiejski rural area Dobroszyce Dziadowa Kłoda Międzybórz Międzybórz - miasto town Międzybórz - obszar wiejski rural area Oleśnica Syców Syców - miasto town Syców - obszar wiejski rural area Twardogóra Twardogóra - miasto town Twardogóra - obszar wiejski rural area POWIAT OŁAWSKI 0215 Gmina miejska Urban gmina 1 Oława Domaniów Jelcz-Laskowice Jelcz-Laskowice - miasto town Jelcz-Laskowice - obszar wiejski rural area Oława POWIAT POLKOWICKI Chocianów Chocianów - miasto town Chocianów - obszar wiejski rural area Gaworzyce Grębocice

19 Nazwa POWIAT POLKOWICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) Gminy (dok.) Gminas (cont.) 4 Polkowice Polkowice - miasto town Polkowice - obszar wiejski rural area Przemków Przemków - miasto town Przemków - obszar wiejski rural area Radwanice POWIAT STRZELIŃSKI Borów Kondratowice Przeworno Strzelin Strzelin - miasto town Strzelin - obszar wiejski rural area Wiązów Wiązów - miasto town Wiązów - obszar wiejski rural area POWIAT ŚREDZKI Kostomłoty Malczyce Miękinia Środa Śląska Środa Śląska - miasto town Środa Śląska - obszar wiejski rural area Udanin POWIAT ŚWIDNICKI 0219 Gminy miejskie Urban gminas 1 Świdnica Świebodzice

20 Nazwa POWIAT ŚWIDNICKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 3 Dobromierz Jaworzyna Śląska Jaworzyna Śląska - miasto town Jaworzyna Śląska - obszar wiejski rural area Marcinowice Strzegom Strzegom - miasto town Strzegom - obszar wiejski rural area Świdnica Żarów Żarów - miasto town Żarów - obszar wiejski rural area POWIAT TRZEBNICKI Oborniki Śląskie Oborniki Śląskie - miasto town Oborniki Śląskie - obszar wiejski rural area Prusice Prusice - miasto town Prusice - obszar wiejski rural area Trzebnica Trzebnica - miasto town Trzebnica - obszar wiejski rural area Wisznia Mała Zawonia Żmigród Żmigród - miasto town Żmigród - obszar wiejski rural area POWIAT WAŁBRZYSKI 0221 Gminy miejskie Urban gminas 1 Boguszów-Gorce Jedlina-Zdrój Szczawno-Zdrój Wałbrzych

21 Nazwa POWIAT WAŁBRZYSKI (dok.) WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) 5 Czarny Bór Głuszyca Głuszyca - miasto town Głuszyca - obszar wiejski rural area Mieroszów Mieroszów - miasto town Mieroszów - obszar wiejski rural area Stare Bogaczowice Walim POWIAT WOŁOWSKI Brzeg Dolny Brzeg Dolny - miasto town Brzeg Dolny - obszar wiejski rural area Wińsko Wołów Wołów - miasto town Wołów - obszar wiejski rural area POWIAT WROCŁAWSKI Czernica Długołęka Jordanów Śląski Kąty Wrocławskie Kąty Wrocławskie - miasto town Kąty Wrocławskie - obszar wiejski rural area Kobierzyce Mietków Siechnice Siechnice - miasto town Siechnice - obszar wiejski rural area Sobótka Sobótka - miasto town Sobótka - obszar wiejski rural area Żórawina

22 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (cd.) POWIAT ZĄBKOWICKI Bardo Bardo - miasto town Bardo - obszar wiejski rural area Ciepłowody Kamieniec Ząbkowicki Stoszowice Ząbkowice Śląskie Ząbkowice Śląskie - miasto town Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski rural area Ziębice Ziębice - miasto town Ziębice - obszar wiejski rural area Złoty Stok Złoty Stok - miasto town Złoty Stok - obszar wiejski rural area POWIAT ZGORZELECKI 0225 Gminy miejskie Urban gminas 1 Zawidów Zgorzelec Bogatynia Bogatynia - miasto town Bogatynia - obszar wiejski rural area Pieńsk Pieńsk - miasto town Pieńsk - obszar wiejski rural area Sulików Węgliniec Węgliniec - miasto town Węgliniec - obszar wiejski rural area Zgorzelec

23 Nazwa WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - 02 (dok.) POWIAT ZŁOTORYJSKI 0226 Gminy miejskie Urban gminas 1 Wojcieszów Złotoryja Pielgrzymka Świerzawa Świerzawa - miasto town Świerzawa - obszar wiejski rural area Zagrodno Złotoryja MIASTA NA PRAWACH POWIATU CITIES WITH POWIAT STATUS JELENIA GÓRA Jelenia Góra LEGNICA Legnica WROCŁAW Wrocław delegatury representations Wrocław-Fabryczna Wrocław-Krzyki Wrocław-Psie Pole Wrocław-Stare Miasto Wrocław-Śródmieście

24 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE - 04 powiatów - 19 powiats miast na prawach powiatu - 4 cities with powiat status Nazwa gmin miejskich - 17 urban gminas gmin wiejskich - 92 rural gminas gmin miejsko-wiejskich - 35 urban-rural gminas POWIAT ALEKSANDROWSKI 0401 Gminy miejskie Urban gminas 1 Aleksandrów Kujawski Ciechocinek Nieszawa Aleksandrów Kujawski Bądkowo Koneck Raciążek Waganiec Zakrzewo POWIAT BRODNICKI 0402 Gmina miejska Urban gmina 1 Brodnica Bartniczka Bobrowo Brodnica Brzozie Górzno Górzno - miasto town Górzno - obszar wiejski rural area Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Pomorskie - miasto town Jabłonowo Pomorskie - obszar wiejski rural area Osiek Świedziebnia Zbiczno

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTA TREŚĆ UCHWAŁY

RZECZYWISTA TREŚĆ UCHWAŁY WERYFIKACJA DANYCH REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH, DOTYCZĄCYCH BRAKU UCHWAŁ O FUNDUSZU SOŁECKIM W 2013 r. PRZEPROWADZONA PRZEZ ZESPÓŁ WWW.FUNDUSZESOLECKIE.PL NA PODSTAWIE BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA ZESZYT 5 ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ POLSKI TEOFIL LIJEWSKI W A R S Z A W A 19 5 9 WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7849 UCHWAŁA Nr 212/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Protokół. z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT

Protokół. z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT Protokół z obrad jury konkursu plastycznego RPO ZMIENIA PRZYSZŁOŚĆ NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT W dniach 26-27.06.2012 w Lublinie zebrało się jury konkursu RPO zmienia przyszłość namaluj swój świat. W wyniku obrad,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM ` KATARZYNA ALWINGIER S RAPORT REGIONALNY O ENERGETYCE PRZYJAZNEJ RODOWISKU W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM 2012 SPIS T Wprowadzenie...3 1. rozwoju...4 1.1. Zasoby energetyczne wiatru...4.7 1.2.1. Zbiornik Sulejowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet)

Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet) Wykaz centrów informacji turystycznej (wg nadesłanych ankiet) Miejscowość Województwo Nazwa it Adres Kod/p Telefon Fax., www, e-mail oczta Aleksandrów Łódzki łódzkie Punkt Informacji przy Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka

Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka 1 Miasto Piastów 2 Raszyn 3 Zwoleński 4 Winnica Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju poprzez przebudowę ul. Orła Białego w Piastowie jako drogi gminnej o numerze 310467W łączącej sieć dróg gminnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch

Education and Culture Statistics Division. Wydział Informatyki ZWS. Lidia Motrenko-Makuch Opracowanie publikacji Elaborated by Zespół Redakcyjny Editing Team GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Urząd Statystyczny w Gdańsku CSO, Social Surveys and Living Conditions Department

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie

Gmina Zbąszynek informuje! Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Wykaz placówek, w których można wykonać badania cytologiczne; lubuskie Gmina Zbąszynek informuje! Nazwa Świadczeniodawcy Specjalność Powiat Miasto Ulica Telefon Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą gorzowski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo