REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych, zwany dalej Regulaminem określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i w walutach wymienialnych dla osób fizycznych (klientów indywidualnych) jak również dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 2. W zakresie zasad i sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach i wykonywania transakcji płatniczych stosuje się Regulamin rozliczeń pieniężnych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy 2 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) autoryzacja wyrażenie przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2) Bank Bank Spółdzielczy w Brodnicy wraz z Oddziałami, 3) data waluty dzień, od którego lub do którego naliczane są odsetki od środków pieniężnych, którymi został obciążony lub uznany rachunek, 4) dzień roboczy dzień pracy Banku z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, z tym, że w przypadku rozliczeń pieniężnych dzień roboczy oznacza dzień, w którym banki uczestniczące w realizacji zleceń płatniczych, prowadzą działalność wymaganą do wykonania tych zleceń, 5) kapitalizacja odsetek doliczenie do salda rachunku odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku, naliczonych za dany okres, 6) karta wzorów podpisów dokument wskazujący wzory podpisów osób uprawnionych; karta wzorów podpisów jest wykorzystywana do identyfikacji Posiadacza rachunku/pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego przy wszelkich pisemnych dyspozycjach i oświadczeniach składanych w Banku dotyczących czynności bankowych oraz do identyfikacji podpisu na korespondencji przesyłanej do Banku, 7) Klient osobę fizyczną nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, SKO lub PKZP, 8) minimalna kwota rachunku lokaty kwotę wymaganą do otwarcia i prowadzenia rachunku lokaty podawaną w Tabeli oprocentowania, 9) Odział jednostkę organizacyjną Banku, prowadząca bezpośrednią obsługą klienta, 10) okres umowny okres przechowywania środków pieniężnych zadeklarowany przez Posiadacza rachunku, określony w Potwierdzeniu otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, który rozpoczyna się w dniu otwarcia lokaty, a kończy w dniu poprzedzającym datę dostępności środków, 11) Posiadacz rachunku/płatnik Klienta, z którym Bank zawarł Umowę; w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego ze Współposiadaczy, 12) Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty Potwierdzenie otwarcia rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokument potwierdzający otwarcie i prowadzenie przez Bank rachunku lokaty, wskazujący elementy przedmiotowo istotne zawartej Umowy w części dotyczącej odpowiedniego rachunku lokaty, 13) rachunek/rachunek lokaty każdy z rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej albo w walutach wymienialnych prowadzony przez Bank dla Posiadacza rachunku, na którym Bank przechowuje środki pieniężne wpłacane na określony okres umowny; może być uznawany za rachunek płatniczy, jeśli służy do wykonywania transakcji płatniczej (tj. jeśli Regulamin przewiduje możliwość wpłaty lub wypłaty przez Posiadacza rachunku części środków zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego), 14) saldo stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty na dany dzień, 15) Taryfa prowizji i opłat obowiązującą w Banku Taryfę prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych, podawaną do wiadomości w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku 16) transakcja płatnicza wpłata, przelew (transfer) lub wypłata środków pieniężnych zainicjowana przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, 17) Tabela oprocentowania tabelę oprocentowania produktów depozytowych BS w Brodnicy podawaną do wiadomości dla Posiadaczy rachunków na stronie internetowej Banku oraz w Oddziałach Banku, 18) Umowa umowę o prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, 19) zlecenie płatnicze dyspozycję Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika skierowaną do Banku zawierającą polecenie wykonania wpłaty, transferu lub wypłaty środków pieniężnych Rachunek lokaty służy do zdeponowania na nim środków pieniężnych, płatnych prze Bank po upływie okresu umownego, na jaki otwarto rachunek lokaty, wraz z należnymi odsetkami płatnymi w terminach określonych w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 2. W przypadku, gdy Regulamin przewiduje możliwość dokonywania przez Posiadacza rachunku samodzielnych wpłat uzupełniających (dopłaty) lub wypłat części środków zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego, rachunek lokaty służy także do wykonywania transakcji płatniczych. Zawarcie umowy i otwarcie rachunku lokaty 4 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez Klienta występującego o zawarcie Umowy oraz Bank. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Wraz z zawarciem Umowy Posiadacz rachunku składa wzór podpisu na Karcie wzorów podpisów. Złożenie podpisu następuje w obecności pracownika Banku. W przypadku, gdy Klient ten posiada w Banku inny rachunek oszczędnościowy i składał już kartę wzorów podpisów, wypełnienie nowej karty wzorów podpisów nie jest konieczne. 3. Każdorazowe otwarcie nowego rachunku następuje w oparciu o podpisaną z Bankiem Umowę na podstawie złożonej ustnej dyspozycji przez Posiadacza rachunku lub przez pełnomocnika uprawnionego do działania w takim zakresie jak Posiadacz oraz po wpływie środków pieniężnych na rachunek w wysokości nie niższej niż minimalna kwota rachunku lokaty. 4. Dowodem otwarcia każdego nowego rachunku lokaty jest Potwierdzenie otwarcia rachunku lokaty, zawarte w formie pisemnej przez strony, które stanowi integralną część Umowy. 5. Bank otwiera rachunki lokat, które mogą być prowadzone jako rachunki indywidualne lub wspólne. Rachunki wspólne są otwierane i prowadzone dla kilku Posiadaczy, o pełnej zdolności do czynności prawnych, zwanych Współposiadaczami z zastrzeżeniem, że Współposiadaczami mogą być tylko rezydenci lub tylko nierezydenci, w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002r.. 6. Bank otwiera rachunki lokat dla osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, które mogą być prowadzone tylko jako rachunki indywidualne. 7. W imieniu osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, Umowę zawiera jej przedstawiciel ustawowy. 8. Osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18 lat lub osoba ubezwłasnowolniona częściowo, może zawrzeć Umowę za pisemną zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 9. Klient występujący o zawarcie Umowy i otwarcie rachunku zobowiązany jest okazać pracownikowi Banku ważny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości, w tym: dowód osobisty, paszport, a w przypadku osoby małoletniej tymczasowy dowód osobisty, a także legitymację szkolną z fotografią i pieczęcią szkoły zawierającą dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Bank może dokonać czynności zawarcia Umowy i otwarcia rachunku lokaty dla osoby fizycznej, w imieniu której przy dokonywaniu tych czynności występuje pełnomocnik. 2. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy musi być sporządzone w formie pisemnej z poświadczonym podpisem pod rygorem nieważności, przy czym poświadczenie podpisu dokonywane jest: 1) w kraju przez notariusza, 2) za granicą przez notariusza danego kraju i opatrzone klauzulą apostille przewidzianą postanowieniami Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych lub przez Konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego danego języka w Polsce. 6 Posiadacz rachunku korzystający z usługi Banku Internetowego może składać oświadczenia woli o otwarciu lub zamknięciu rachunku lokaty za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (tzw. lokaty e-bs). W przypadku lokat zakładanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej, Bank nie wydaje Potwierdzenia otwarcia rachunku lokaty, o którym mowa w 4 ust

2 1. Szczegółowe warunki otwierania i prowadzenia każdego z rachunków lokat podawane są w Tabeli oprocentowania. 2. Tabela oprocentowania określa między innymi: 1) okresy umowne, na które Bank otwiera rachunki lokat, 2) waluty, w jakich Bank otwiera rachunki lokat, 3) wysokość oprocentowania środków dla poszczególnych okresów umownych, 4) rodzaj oprocentowania, 5) kwoty minimalne niezbędne do otwarcia każdego z rachunków lokaty, 6) rodzaj kapitalizacji, 7) możliwość odnowienia rachunku lokaty Rachunki lokat mogą mieć charakter: 1) nieodnawialny, co oznacza, że środki pieniężne deponowane są na jeden okres umowny; 2) odnawialny, co oznacza, że po upływie okresu umownego lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres umowny i na warunkach przewidzianych dla tego rodzaju lokat, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego. 2. W przypadku lokat odnawialnych za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się dzień odpowiadający dacie dostępności środków w poprzednim okresie umownym. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem 9 1. Posiadacz rachunku, mający pełną zdolność do czynności prawnych, może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty innej osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik może reprezentować Posiadacza rachunku na podstawie pełnomocnictwa stałego lub szczególnego. 2. W przypadku rachunku wspólnego, pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy łącznie. 3. Bank nie przyjmuje do rachunku lokaty prowadzonego na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej dyspozycji udzielenia pełnomocnictwa. 4. Pełnomocnictwo może być udzielone jako: 1) stałe w zakresie ogólnym, które uprawnia pełnomocnika do działania w takim zakresie jak Posiadacz rachunku, z wyłączeniem prawa do: a) składania dyspozycji na wypadek śmierci, b) udzielania dalszych pełnomocnictw, c) wypowiedzenia albo zmiany Umowy, d) dokonywania blokady środków na rachunku lokaty w celu zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich, e) cesji praw z rachunku. 2) stałe w zakresie rodzajowym, które uprawnia pełnomocnika do dokonania z Bankiem czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa, 3) szczególne, w ramach którego pełnomocnik może dokonać z Bankiem jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. 6. Udzielenie lub zmiana pełnomocnictwa dokonywane są w formie pisemnej przez Posiadacza rachunku na formularzu obowiązującym w Banku. Złożenie podpisu przez Posiadacza rachunku na formularzu pełnomocnictwa następuje w obecności pracownika Banku. 7. Obecność pełnomocnika przy udzielaniu pełnomocnictwa nie jest wymagana jednak staje się ono skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia wzoru podpisu przez pełnomocnika w obecności pracownika Banku Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez Posiadacza rachunku na podstawie jego pisemnej dyspozycji, która to forma dokonania czynności prawnej zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 2. Zmiana pełnomocnictwa dokonywana jest poprzez odwołanie dotychczasowego pełnomocnictwa i udzielenie nowego pełnomocnictwa. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym może być zmienione wyłącznie na podstawie dyspozycji wszystkich Współposiadaczy natomiast odwołane na podstawie dyspozycji przynajmniej jednego ze Współposiadaczy. 4. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku z chwilą złożenia w Banku dyspozycji odwołującej przez Posiadacza rachunku lub wpływu pisemnego odwołania pełnomocnictwa do Banku. 11 Udzielenie albo odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane korespondencyjnie, o ile tożsamość i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku zostanie potwierdzona na zasadach określonych w 5 ust Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 1) śmierci Posiadacza rachunku lub pełnomocnika, 2) upływu terminu, na jaki zostało udzielone, 3) odwołania pełnomocnictwa, 4) rozwiązania Umowy. 2. Za skuteczne wobec Banku uważa się czynności dokonane przez pełnomocnika do chwili powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o wygaśnięciu pełnomocnictwa. 2 Dysponowanie rachunkiem lokaty Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty uprawnieni są: 1) Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku wspólnego- każdy ze Współposiadaczy, 2) pełnomocnik Posiadacza rachunku w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 2. Do dysponowania rachunkiem lokaty małoletniego, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 18 lat, uprawniony jest: 1) w granicach czynności zwykłego zarządu: a) małoletni za zgodą przedstawiciela ustawowego, b) przedstawiciel ustawowy małoletniego ( rodzice małoletniego Posiadacza, o ile pozostaje on pod ich władzą rodzicielską lub opiekun/kurator wyznaczeni przez sąd opiekuńczy), 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu- przedstawiciel ustawowy małoletniego za zgodą sądu opiekuńczego. 3. Do dysponowania rachunkiem lokaty osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, uprawniony jest: 1) w granicach czynności zwykłego zarządu: a) osoba częściowo ubezwłasnowolniona za zgodą przedstawiciela ustawowego, b) przedstawiciel ustawowy osoby częściowo ubezwłasnowolnionej (opiekun lub kurator wyznaczeni przez sąd opiekuńczy), 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu- przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. 4. Posiadacz rachunku, o którym mowa w ust. 2 i 3 może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy. 5. Złożony pisemny sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do zablokowania przez Bank możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty. 6. Do dysponowania rachunkiem lokaty małoletniego, który nie ukończył 13 lat lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, uprawniony jest: 1) w granicach czynności zwykłego zarządu przedstawiciel ustawowy, 2) ponad granice czynności zwykłego zarządu przedstawiciel ustawowy za zgodą sądu opiekuńczego. 7. Za czynności dokonywane w granicach zwykłego zarządu uważa się w szczególności dyspozycje: 1) otwarcia rachunku lokaty, 2) wpłat na rachunek lokaty, 3) wypłat z rachunku lokaty do wysokości nie przekraczającej w miesiącu kwoty równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku określonemu dla minionego roku kalendarzowego, podawanej w Komunikacie Banku. 8. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze Współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszelkich czynności wynikających z Umowy, łącznie z wypowiedzeniem Umowy, z zastrzeżeniem ust Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody wszystkich Współposiadaczy rachunku. 10. Współposiadacze ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu Umowy i wydanych dyspozycji. 11. W przypadku śmierci jednego ze Współposiadaczy rachunku, pozostali Współposiadacze mogą swobodnie dysponować rachunkiem oraz środkami zgromadzonymi na rachunku lokaty z zachowaniem uprawnień, o których mowa w ust W przypadku śmierci jednego z dwóch Współposiadaczy, dotychczasowy rachunek wspólny ulega - z chwilą powzięcia przez Bank informacji o śmierci Współposiadacza przekształceniu w rachunek indywidualny prowadzony przez Bank dla żyjącego Współposiadacza, chyba, że Współposiadacz złożył dyspozycję zamknięcia rachunku lokaty Posiadacz rachunku uprawniony jest w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy do swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na jego rachunku lokaty. 2. Posiadacz rachunku ma prawo złożyć dyspozycję wypłaty środków z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego, co oznacza zerwanie warunków lokaty określonych w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty ze skutkiem natychmiastowym i powoduje wypłatę odsetek w obniżonej wysokości o czym mowa w postanowieniach szczegółowych danego typu lokaty. 3. Ograniczenie dysponowania środkami pieniężnymi poprzez niewykonanie transakcji płatniczej oraz blokadę środków może wynikać wyłącznie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub Umowy. 4. W celu wpłat (dopłat) środków pieniężnych na rachunek lokaty lub częściowych wypłat środków pieniężnych z rachunku lokaty na podstawie dyspozycji Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika, Posiadacz lub pełnomocnik zobowiązani są do złożenia zlecenia płatniczego zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w 1 ust

3 1. Bank odmawia realizacji zlecenia płatniczego w przypadku, gdy: 1) występuje brak środków niezbędnych do wykonania zlecenia płatniczego, 2) Posiadacz rachunku nie podał w zleceniu płatniczym niezbędnych danych do jego realizacji lub dane są sprzeczne bądź niepełne, 3) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego wydany przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inną instytucję do tego uprawnioną, 4) zlecenie płatnicze nie zostało prawidłowo autoryzowane (np. niezgodność podpisu na zleceniu z wzorem podpisu). 2. Posiadacz rachunku otrzymuje niezwłocznie informację o odmowie wykonania zlecenia płatniczego, jej przyczynie oraz o sposobie korekty błędów formie telefonicznej informacji z Banku, w którym było składane zlecenie lub mailowo, jeśli Posiadacz rachunku udostępni Bankowi swój adres mailowy, bądź w formie pisma. 3. W przypadku odmowy wykonania zlecenia płatniczego Posiadacz rachunku ma możliwość sprostowania zidentyfikowanych przez Bank błędów poprzez ponowne złożenie poprawnego zlecenia płatniczego. 16 Bez dyspozycji Posiadacza rachunku realizowane są przez Bank w ciężar rachunku płatności z tytułu: 1) egzekucji z rachunku, 2) potrącenia wymagalnych wierzytelności Banku, 3) potrącenia wierzytelności Banku, gdy przysługuje mu prawo ściągnięcia swych wierzytelności przed nadejściem terminu płatności, 4) sprostowania błędu powstałego w wyniku nieprawidłowo zaksięgowanej transakcji płatniczej Bank odpowiada za wykonanie zleceń płatniczych składanych przez Posiadacza rachunku lub jego pełnomocnika zgodnie z ich treścią. 2. W razie nieprawidłowego wykonania zleceń płatniczych Bank ponosi odpowiedzialność za niezachowanie należytej staranności według ogólnych zasad określonych ustawą o usługach płatniczych i przepisami kodeksu cywilnego. Oprocentowanie środków Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach lokat są oprocentowane, w zależności od zawartej Umowy, według zmiennej lub stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania dla danego rodzaju lokaty. 2. Jako podstawę do obliczeń należnych odsetek przyjmuje się faktyczną liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni w roku. 3. Bank nalicza odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach lokat od dnia rozpoczęcia okresu umownego do dnia poprzedzającego datę dostępności środków, z zastrzeżeniem 25 ust. 4 i 26 ust. 3 oraz 21a ust Bank może zmienić wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w czasie trwania Umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 5. Bank zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki poinformować Posiadacza rachunku o zmianach stóp procentowych w zakresie odnoszącym się do zawartej z Bankiem Umowy poprzez: 1) dostarczenie Posiadaczowi rachunku wiadomości w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli Posiadacz rachunku zadeklarował chęć uzyskiwania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 2) dostarczenie informacji w postaci papierowej na ostatni podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji. 6. W przypadku zmian wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego: 1) dla lokat oprocentowanych według zmiennej stopy, odsetki naliczane są do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowej stopy oprocentowania, a od dnia zmiany według nowej stopy oprocentowania, 2) dla lokat oprocentowanych według stałej stopy, wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia lokaty obowiązuje przez cały okres umowny, przy czym lokaty odnowione na kolejny tożsamy okres umowny podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia. 7. Aktualna wysokość oprocentowania dostępna jest w Banku i na stronie internetowej Banku 19 Od skapitalizowanych odsetek na rachunkach lokat, Bank nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązującego w dniu ich kapitalizacji. 20 W ramach zawartej Umowy, Bank może otworzyć dowolną liczbę: 1) rachunków lokat Standard, 2) rachunków lokat promocyjnych, 3) rachunków lokat Dopłata, 4) rachunków lokat Fundusz, oraz 5) jeden rachunek lokaty Transfer. Szczegółowe warunki prowadzenia rachunków lokat 21 Rachunki Lokat Standard bankowych) w kwocie nie niższej niż minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty. 2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank: 1) nie przyjmuje wpłat uzupełniających, 2) nie dokonuje częściowych wypłat. 3. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny tożsamy okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego, a należne odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 3) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami (kapitalizacja odsetek) pozostaną na tożsamy kolejny okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego. 4. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej Bank realizuje upływie okresu umownego, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu. 5. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie gotówkowej Bank realizuje upływie okresu umownego. Gdy dzień dostępności środków przypada w dniu wolnym od pracy to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym za dni wolne Bank nalicza odsetki wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 6. Posiadacz rachunku może zadysponować wypłatę naliczonych odsetek po zakończeniu okresu umownego. Wypłata może zostać dokonana w dowolnym terminie, w trakcie trwania następnego okresu umownego. Wypłacane odsetki oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. Nie pobrane odsetki dopisywane są do kapitału. 7. Wypłata gotówkowa środków pieniężnych z rachunku lokaty następuje po złożeniu w Banku ustnej dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem oraz sprawdzeniu tożsamości i zgodności wzoru podpisu złożonego na dyspozycji z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku. 8. Podjęcie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego stanowi wypowiedzenie warunków umowy rachunku lokaty i powoduje zamknięcie rachunku. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. Odsetki naliczane są od dnia będącego początkiem okresu umownego, w którym następuje wypłata środków pieniężnych do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 9. W przypadku lokaty nieodnawialnej środki pieniężne (kapitał) nie podjęte po upływie okresu umownego oprocentowane są w wysokości stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 21a Rachunki lokat o oprocentowaniu zmiennym zależnym od stopy redyskonta weksli bankowych) w kwocie nie niższej niż minimalna kwota warunkująca otwarcie rachunku lokaty. 2. W umownym okresie przechowywania środków pieniężnych na rachunku lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat w czasie trwania Umowy. 3. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy redyskonta weksli i stałej marży Banku, w wysokości określonej w Tabeli oprocentowania. 4. Każda zmiana wysokości stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej w czasie trwania Umowy, skutkować będzie zmianą wysokości oprocentowania środków na rachunku lokaty. 5. Zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku lokaty, odsetki należne naliczane są po upływie każdego kolejnego okresu odsetkowego. W okresie umownym lokaty, pierwszy okres odsetkowy, za który Bank naliczy odsetki rozpoczyna się w pierwszym dniu okresu umownego 3

4 lokaty, każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się dniu, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu okresu odsetkowego nie było to z upływem ostatniego dnia tego miesiąca. Kapitalizacja odsetek za okres odsetkowy następuje w ostatnim dniu tego okresu odsetkowego. 6. Posiadacz rachunku może zadysponować wypłatę naliczonych odsetek za ostatni zakończony okres odsetkowy. Wypłata może zostać dokonana w dowolnym terminie, w trakcie trwania następnego okresu odsetkowego. Odsetki nie pobrane przez Posiadacza rachunku w ostatnim dniu okresu odsetkowego stają się kapitałem i podlegają zasadom wypłat i oprocentowania jakim podlega kapitał. Wypłacane odsetki oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 7. Posiadacz rachunku lokaty może w każdym czasie w trakcie trwania okresu umownego wypłacić całość środków bez utraty odsetek już dopisanych do rachunku lokaty. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego do dnia poprzedzającego dzień wypłaty podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 8. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej lub 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny tożsamy okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego, a należne odsetki za ostatni okres odsetkowy zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej lub 3) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami pozostaną na tożsamy kolejny okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego. 9. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 10. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych z rachunku lokaty w formie gotówkowej Bank realizuje w dniu dostępności środków, którym jest pierwszy dzień kalendarzowy po upływie okresu umownego. Gdy dzień dostępności środków przypada w dniu wolnym od pracy to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym za dni wolne Bank nalicza odsetki wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 11. Wypłata gotówkowa środków pieniężnych z rachunku lokaty następuje po złożeniu w Banku ustnej dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem oraz sprawdzeniu tożsamości i zgodności wzoru podpisu złożonego na dyspozycji z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku. 22 Rachunki lokat promocyjnych 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do rachunków lokat oferowanych przez Bank pod dowolną nazwą handlową w ramach prowadzonej promocji. 2. Rachunek lokaty promocyjnej nie ma charakteru stałej oferty Banku. 3. Bank ma prawo do swobodnego kształtowania warunków otwierania rachunku lokaty promocyjnej w zakresie między innymi wysokości oprocentowania, okresów umownych. Zasady i warunki promocji, Bank określa w Tabeli oprocentowania. 4. Rachunek lokaty promocyjnej otwierany jest na okres wskazany w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty. 5. Lokata promocyjna ma charakter nieodnawialny, co oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. 6. Zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank wypłacane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na wskazany w Potwierdzeniu rachunek bankowy. 7. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-6 do rachunków lokat promocyjnych stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w 21 dotyczące Lokat Standard. 23 Rachunki lokat e-bs 1. Przez lokatę e-bs należy rozumieć lokatę w złotych dostępną wyłącznie za pośrednictwem usługi sytemu bankowości internetowej (tzw. usługi SBI). 2. Bank udostępnia otwarcie rachunku lokaty e-bs wyłącznie dla osób fizycznych posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku i korzystających z usługi SBI. 3. Otwarcie rachunku lokaty e-bs następuje na podstawie złożonej dyspozycji założenia lokaty na wybrany okres umowny, która skutkuje przeksięgowaniem wolnych środków pieniężnych z rachunku 4 oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dzień założenia lokaty jest dniem rozpoczynającym zadeklarowany okres umowny lokaty. Potwierdzeniem otwarcia rachunku lokaty e-bs jest informacja umieszczona na wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 4. Wpłata na lokatę e-bs może być dokonana jedynie w formie bezgotówkowej z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 5. Czynność składania dyspozycji dotyczącej otwarcia rachunku lokaty e-bs za pośrednictwem usługi SBI uważa się za dokonaną wobec Banku w danym dniu roboczym, jeżeli została dokonana w godzinach określonych w Umowie o świadczenie usługi SBI. 6. Lokata e-bs ma charakter nieodnawialny, co oznacza, że środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami zwracane są automatycznie na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Posiadacza rachunku w godzinach rannych w pierwszym dniu po okresie umownym. 7. W umownym okresie przechowywania środków na rachunku lokaty e-bs, Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat. 8. Każda wypłata środków z rachunku lokaty e-bs w trakcie trwania okresu umownego stanowi wypowiedzenie warunków prowadzenia lokaty i powoduje naliczenie odsetek od kwoty lokaty wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. 24 Rachunki lokat Dopłata bankowych). Pierwsza wpłata na rachunek nie może być niższa od minimalnej kwoty warunkującej otwarcie rachunku lokaty. 2. W trakcie trwania okresu umownego na rachunek lokaty przyjmowane są wpłaty uzupełniające (dopłaty) w wysokości nie mniejszej niż minimalna kwota rachunku lokaty. 3. Z rachunku lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat. Żądanie wypłaty części środków z rachunku powoduje zamknięcie rachunku i wypłatę przez Bank wszystkich środków wraz z należnymi odsetkami. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego podlegają oprocentowaniu wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty, za okres od pierwszego dnia danego okresu umownego, w którym następuje wypłata środków pieniężnych do dnia poprzedzającego dzień wypłaty. 4. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 2) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty pozostaną na rachunku lokaty na kolejny tożsamy okres umowny, na warunkach obowiązujących w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego, a należne odsetki zostaną wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej albo 3) środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty wraz z należnymi odsetkami (kapitalizacja odsetek) pozostaną na tożsamy kolejny okres umowny, przy zastosowaniu stopy procentowej obowiązującej w pierwszym dniu kolejnego okresu umownego. 5. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie bezgotówkowej, Bank realizuje upływie okresu umownego, na rachunek bankowy wskazany w Potwierdzeniu. 6. Dyspozycję wypłaty środków pieniężnych (kapitał wraz z odsetkami lub same odsetki) z rachunku lokaty w formie gotówkowej, Bank realizuje upływie okresu umownego. Gdy dzień dostępności środków przypada w dniu wolnym od pracy to dzień dostępności środków przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu, przy czym za dni wolne Bank nalicza odsetki wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych lub w walucie rachunku, obowiązującej w dniu wypłaty. 7. Posiadacz rachunku może zadysponować wypłatę naliczonych odsetek po zakończeniu okresu umownego. Wypłata może zostać dokonana w dowolnym terminie, w trakcie trwania następnego okresu umownego. Wypłacane odsetki oprocentowane są wg stopy procentowej ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie w złotych, obowiązującej w dniu wypłaty. Nie pobrane odsetki dopisywane są do kapitału. 8. Wypłata gotówkowa środków pieniężnych z rachunku lokaty następuje po złożeniu w Banku ustnej dyspozycji przez osobę uprawnioną do dysponowania rachunkiem oraz sprawdzeniu tożsamości i zgodności wzoru podpisu złożonego na dyspozycji z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku. 25 Rachunki lokat Transfer 1. Warunkiem otwarcia rachunku lokaty jest posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, z którego zasilany będzie rachunek lokaty Transfer.

5 2. W trakcie trwania okresu umownego Posiadacz rachunku może dokonywać: 1) wpłat w dowolnym czasie i dowolnej wysokości z zachowaniem obowiązującej minimalnej kwoty rachunku lokaty, określonej w Tabeli oprocentowania, 2) częściowych wypłat w dowolnym czasie i dowolnej wysokości, z zastrzeżeniem, że minimalne saldo na rachunku po wypłacie nie może być mniejsze od obowiązującej minimalnej kwoty rachunku lokaty. 3. Wszelkie dyspozycje pieniężne powodujące przelanie środków pieniężnych z lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy realizowane są w formie bezgotówkowej (dyspozycja przelewu zarówno jednorazowego, jak i przelewu w ramach zlecenia stałego). 4. Odsetki należne Posiadaczowi rachunku naliczane są po upływie każdego kwartału kalendarzowego i są dopisywane do kwoty kapitału, chyba że Posiadacz rachunku wydał dyspozycję przekazania odsetek na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 5. Po upływie okresu umownego, zgodnie z informacją zawartą w Potwierdzeniu otwarcia rachunku lokaty środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty zostaną przekazane na rachunek oszczędnościoworozliczeniowy. 6. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę na kolejny tożsamy okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia. 7. Za czynności związane z obsługą rachunku lokaty Transfer Bank pobiera opłaty przewidziane w Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych. 8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku Transfer nie podlegają cesji. 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy rachunku oszczędnościoworozliczeniowego, rachunek lokaty Transfer ulega likwidacji po upływie okresu umownego. 26 Rachunki lokat Fundusz bankowych). Pierwsza wpłata na rachunek nie może być mniejsza od minimalnej kwoty rachunku lokaty warunkującej otwarcie rachunku lokaty, określonej w Tabeli oprocentowania. 2. W trakcie trwania okresu umownego na rachunek lokaty mogą być przyjmowane w okresach miesięcznych wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż 50% minimalnej kwoty rachunku lokaty. 3. Odsetki należne Posiadaczowi rachunku lokaty naliczane są po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy i zostają dopisane do rachunku (kapitalizacja odsetek). 4. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokaty jest progresywne, zasady progresji określa Tabela oprocentowania. 5. Z rachunku lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat w trakcie okresu umownego, można jednak w każdym czasie wypłacić całość środków bez utraty odsetek już dopisanych do rachunku lokaty. Środki podjęte z rachunku lokaty przed upływem okresu umownego za okres od pierwszej wpłaty bądź od ostatniej kapitalizacji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości 50% stopy procentowej dla rachunku lokaty Fundusz. 6. Środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami po upływie okresu umownego zgodnie z dyspozycją Posiadacza rachunku mogą być przekazane na wskazany rachunek bankowy lub wypłacone w gotówce. 7. Jeżeli po upływie okresu umownego rachunek lokaty nie zostanie zlikwidowany, Bank automatycznie odnawia lokatę Fundusz na kolejny taki sam okres umowny na warunkach obowiązujących w dniu każdorazowego odnowienia. 8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty Fundusz nie podlegają cesji. 9. Lokata Fundusz podlega ubezpieczeniu, które realizowane jest przez Bank. Szczegółowe zasady ubezpieczenia regulują odrębne przepisy. Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowią integralną część Umowy. Inne postanowienia Na życzenie Posiadacza rachunku, Bank może otworzyć i prowadzić na warunkach niniejszego Regulaminu i Umowy rachunek lokaty Standard w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową. 2. Bank wystawia książeczkę na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wpłatę warunkującą otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana. 3. Otwarcie rachunku lokaty i wydanie książeczki oszczędnościowej następuje w dniu wpłaty, po podpisaniu przez osobę występującą o otwarcie rachunku lokaty karty ewidencyjnej do rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową. 4. Obsługę lokat terminowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową prowadzą wszystkie Oddziały Banku z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla Oddziału wystawiającego książeczkę, do których należą: 1) wymiana książeczki, 2) udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa stałego lub do jednorazowej czynności, 3) dokonanie zmiany zapisów, sprostowań oraz cesji praw do lokaty terminowej, 4) wypłata na podstawie pełnomocnictwa do jednorazowej czynności, 5) wypłata z książeczki osoby zmarłej. 5. Osoba uprawniona podejmująca środki z rachunku lokaty obowiązana jest przedłożyć książeczkę oraz okazać ważny dokument stwierdzający tożsamość i złożyć w obecności pracownika Banku podpis na dokumencie wypłaty. 6. Właściciel książeczki może udzielić stałego pełnomocnictwa do rachunku lokaty potwierdzonej książeczką. Dowodem udzielonego pełnomocnictwa jest złożenie przez właściciela książeczki podpisu w odpowiedniej rubryce książeczki w obecności pracownika Banku ( obecność pełnomocnika nie jest wymagana). 7. Właściciel książeczki zobowiązany jest do jej starannego przechowywania, a w razie jej utraty do niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia o utracie książeczki. Z chwilą złożenia oświadczenia o utracie książeczki Bank wszczyna tryb umorzenia książeczki i zastrzeżenia wypłat z niej we wszystkich Oddziałach Banku. Nową książeczkę w miejsce utraconej, Bank wydaje osobie uprawnionej (właściciel lub pełnomocnik) po upływie 30 dni od daty wszczęcia postępowania umorzeniowego. W okresie przewidzianym na umorzenie nie dokonuje się wypłat z rachunku lokat potwierdzonych książeczką do czasu jej odnalezienia względnie wystawienia nowej książeczki w miejsce umorzonej. 8. Bank przyjmuje odpowiedzialność za wypłaty z rachunku lokat potwierdzonych książeczką oszczędnościową od chwili otrzymania dyspozycji jej zastrzeżenia. 28 Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania lokat na kolejny tożsamy okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym Posiadacza rachunku w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego Wpłaty na rachunki lokat w walucie wymienialnej oraz wypłaty z tych rachunków mogą być dokonywane tylko w walutach, w których Bank prowadzi rachunki lokat, określonych w Tabeli oprocentowania. 2. W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków w walucie innej niż waluta lokaty Bank dokonuje przeliczenia według kursów kupna/sprzedaży pieniędzy (dla operacji gotówkowych) lub kursów kupna/sprzedaży dewiz (dla operacji bezgotówkowych) Banku obowiązujących w dniu dokonania wpłaty lub wypłaty środków. 30 Przeniesienie rachunku lokaty w czasie obowiązywania okresu umownego, z zachowaniem terminu, kwoty i waluty rachunku lokaty na rzecz innej osoby, jak również na rachunek lokaty wspólnej lub z rachunku lokaty wspólnej na rachunek lokaty indywidualnej, celem jej dalszego prowadzenia, nie powoduje naruszenia warunków prowadzenia lokaty. Wyciągi Bankowe Bank dostarcza Posiadaczowi rachunku wyciąg, który zawiera zestawienie wszystkich operacji, w tym dotyczących transakcji płatniczych dokonanych na rachunku lokaty, który uznawany jest za rachunek płatniczy: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i stron transakcji płatniczej, 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w której uznano lub obciążono rachunek bankowy Posiadacza rachunku, lub w walucie, w której zostało złożone zlecenie płatnicze, 3) o kwocie wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Posiadacza rachunku, 4) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej przez Bank oraz o kwocie transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty, 5) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu lub obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania zlecenia płatniczego. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Bank udostępnia okresowo w sposób określony w Umowie. 3. Posiadacz rachunku powinien sprawdzać prawidłowość podanych w wyciągu zapisów, dotyczących dokonanych na rachunku operacji oraz wykazanego salda. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Posiadacz rachunku zawiadamia niezwłocznie Bank prowadzący rachunek w celu dokonania korekty. Tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg, reklamacji W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na rachunku lokaty, Posiadacz rachunku ma prawo złożyć do Banku reklamację lub skargę dotyczącą rachunku lokaty lub usług związanych z obsługą bankową rachunku lokaty, w tym dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji : 1) w Oddziale, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej, 5

6 2) drogą pocztową na adres dowolnego Oddziału lub też siedziby Banku, 3) faksem na numer faksu dowolnego Oddziału lub też na numer faksu siedziby Banku, 4) telefonicznie w dowolnym Oddziale lub w siedzibie Banku, 5) pocztą elektroniczną na wskazany adres 2. Numery telefonów, adres , adresy Oddziałów, pod którymi Posiadacz rachunku może składać reklamacje, skargi dostępne są na stronie internetowej Banku ( oraz w Oddziałach. 3. Posiadacz rachunku powinien złożyć reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, jednak w przypadku reklamacji dotyczących stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych nie później niż w terminie 13 miesięcy od daty obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia Posiadacza rachunku wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych. 4. Bank rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. 5. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30 dniowy nie może być dotrzymany. W takim przypadku Bank informuje składającego reklamację o: 1) przyczynie opóźnienia, 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, 3) wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni od daty wpływu reklamacji. 7. Posiadacz rachunku ma również możliwość zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, w sprawach pozostających w jego właściwości, o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Zasady pobierania prowizji i opłat Za czynności związane z obsługą rachunków lokat, Bank pobiera prowizje i opłaty bankowe, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 2. W przypadku zamknięcia rachunku opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni trwania Umowy. 3. Taryfa jest dostarczana Posiadaczowi rachunku w chwili podpisywania umowy, a poza tym aktualna Taryfa dostępna jest w Oddziałach oraz na stronie internetowej Banku Obowiązująca Posiadacza rachunku Taryfa prowizji i opłat może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy w przypadku wystąpienia czynników określonych w Umowie. 2. Niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w 35 ust.2, aktualne prowizje i opłaty bankowe oraz ich wysokość są podawane do wiadomości w sposób określony w 33 ust.3. Zmiana postanowień Regulaminu lub Taryfy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn: zmiany w przepisach prawa mających wpływ na czynności bankowe związane z Umową lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych jak również konieczności dostosowania Regulaminu do wymogów związanych z ochroną konsumenta. 2. Informacje o fakcie wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Taryfie prowizji i opłat wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie, nie później niż na dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, przekazywane są Posiadaczowi rachunku w sposób z nim uzgodniony, poprzez: 1) dostarczenie Posiadaczowi rachunku wiadomości w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 2) dostarczenie w formie papierowej na ostatni podany przez Posiadacza rachunku adres do korespondencji. 3. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. 4. Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy lub nie zgłosi sprzeciwu, uznaje się, że zmiany Regulaminu lub Taryfy zostały przyjęte i obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Posiadaczowi rachunku przez Bank. 5. W przypadku gdy Posiadacz rachunku złoży sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu lub Taryfy prowizji i opłat, bez ponoszenia opłat. Wypowiedzenie oraz rozwiązanie umowy Rozwiązanie Umowy następuje w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Posiadacza rachunku lub Bank, z upływem okresu wypowiedzenia. 2. Posiadacz rachunku, a w przypadku rachunku prowadzonego na rzecz osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, Posiadacz rachunku za zgodą przedstawiciela ustawowego, może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn i ponoszenia opłat. 3. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i liczy się od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy do Banku, z zastrzeżeniem ust Rachunki lokat otwarte w ramach Umowy pozostają w mocy do końca ich okresu obowiązywania ( okresu umownego) Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, w przypadku: 1) naruszenia przez Posiadacza rachunku postanowień wynikających z Regulaminu lub Umowy, 2) udzielania przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych z prawdą. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, okres wypowiedzenia Umowy wynosi nie mniej niż dwa miesiące i jest liczony od dnia następującego po dniu doręczenia wypowiedzenia Posiadaczowi rachunku przez Bank na ostatni podany przez Posiadacza adres do korespondencji. 3. Bank wypowiada Umowę na piśmie, podając powody wypowiedzenia. Inne postanowienia 38 W razie zmiany danych wymaganych przy zawarciu Umowy w szczególności takich jak adres zamieszkania, adres do korespondencji, imiona, nazwisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, Posiadacz rachunku jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych faktach Bank, na piśmie lub w innej dopuszczalnej przez Bank formie Posiadacz rachunku o pełnej zdolności do czynności prawnych może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób: małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe. 2. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci powinna być złożona przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w Banku. 3. Dyspozycja zapisu bankowego na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona przez Posiadacza rachunku w dowolnym czasie. 4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit określony w ustawie Prawo bankowe, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. 5. Bank dokonuje realizacji dyspozycji na wypadek śmierci na podstawie przedstawionego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku, dokumentów stwierdzających tożsamość osób wskazanych w dyspozycji oraz ich oświadczenia, że nie otrzymały lub, w jakiej kwocie otrzymały wypłatę z tytułu innej dyspozycji Posiadacza rachunku na wypadek śmierci, w Banku lub innym banku Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku jest dokonywana na rzecz osoby, na którą wystawiono rachunki, po przedłożeniu aktu zgonu Posiadacza rachunku oraz oryginałów rachunków stwierdzających wysokość poniesionych przez nią kosztów pogrzebu. 2. Wydatki, o których mowa w ust.1, Bank pokrywa ze środków znajdujących się na rachunku zmarłego Posiadacza rachunku, w wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego. 41 Postanowienia o których mowa w 39 i 40 nie dotyczą rachunków wspólnych. 42 W celu realizacji wypłaty środków na rzecz spadkobierców Bank wymaga przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców, prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia prawa do spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym Bank zobowiązany jest dokonać po śmierci Posiadacza rachunku wypłat, z uwzględnieniem następującej kolejności, z tytułu: 1) zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku, 2) zwrotu kwoty równej wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku, wskazanej we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do Banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat, 3) realizacji dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci Posiadacza rachunku,

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity)

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI TERMINOWYMI W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Dołhobyczowie Nr 1 z dnia 22.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE DOŁHOBYCZÓW,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Zarządu SKOK Poznaniak z dnia 14.10.2015 r. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ POZNANIAK I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STRZAŁ W 10-TKĘ W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH OLEŚNICA, STYCZEŃ 2016 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej "Strzał w 10-tkę" w złotych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ WISŁA 7 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM S.A. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poznań listopad 2005 r

Poznań listopad 2005 r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski SA Poznań listopad 2005 r Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ

II. Otwieranie rachunku lokat terminowych REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH KRAKOWSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 50/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 29.10.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I WALUTACH WYMIENIALNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe.

8 Kasa odpowiada całym swoim majątkiem wobec posiadacza rachunku za zgromadzone przez niego wkłady oszczędnościowe. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DYSKONTOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych R E G U L A M I N rachunków terminowych lokat oszczędnościowych ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez BS rachunków terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2008 Zarządu BS w Teresinie z dnia 5 grudnia 2008 r. Regulamin rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie potwierdzonych wystawieniem książeczki oszczędnościowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego IKE, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (kont osobistych) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria Załącznik nr. 1 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Wyd. IX REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ ZIEMI RYBNICKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH Obowiązuje od dnia 25.10.2016r. Zatwierdzony Uchwałą Nr 1 z dnia 13.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym

REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Załącznik do Uchwały Zarządu nr 157/2016 z dnia 09.11.2016 r REGULAMIN OBSŁUGI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Warszawskim Banku Spółdzielczym Warszawa, Grudzień 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE

Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE Regulamin Rachunku Systematycznego Oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA Z BONUSEM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunku

Bardziej szczegółowo

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r.

. Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia r. . Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 68/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH Załącznik nr 1 do Uchwały 61/2006 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 29.12.2006 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w KĄTACH WROCŁAWSKICH OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH REGIONALNEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA Obowiązuje od:15.01.2014 r. Zatwierdzony Uchwałą nr 4/01/14 Zarządu Regionalnej SKOK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE obowiązująca od dnia r. ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały nr 88/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 7 sierpnia 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy

Definicje. Gwarancje ustawowe. i wystawienie. książeczki/bonu. Zawarcie umowy Zawarcie umowy i wystawienie książeczki/bonu Gwarancje ustawowe Definicje Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

12) przedstawiciel ustawowy

12) przedstawiciel ustawowy Regulamin prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (a vista) w walucie krajowej dla osób fizycznych Rozdział 1. (wg stanu na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS Nr 69/2007 z dnia 06.11.2007r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI?

CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? CO DZIEJE SIĘ Z NASZYM KONTEM BANKOWYM PO ŚMIERCI? Po naszej śmierci pełnomocnictwa do naszego konta wygasają Wypłata środków z rachunku bankowego następuje na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1 Regulamin obowiązuje od 09.10.2016 r. REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo