jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jeden radian ( 1 rad ) jest równy kątowi środkowemu opartemu na łuku o długości równej promieniowi okręgu"

Transkrypt

1 g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. EDNOTI MIR ednotki poawowe układu I ednotka nazwa kót długość et aa kiloga kg cza ekunda natężenie pądu elektycznego * ape tepeatua * kelwin ilość ateii ol ol światłość * kandela cd Definicja jednotki Met to odległość któą pzeywa światło w póżni w czaie ówny części ekundy iloga to aa wzoca tej jednotki ay pzechowywanego w Międzynaodowy Biuze Mia w ève pod Payże ekunda to cza ówny ilości okeów poieniowania odpowiadającego pzejściu iędzy dwoa nadutelnyi pozioai f i f tanu poawowego / atou cezu C pe to natężenie pądu elektycznego tałego któy płynąc w dwóch ównoległych niekończenie długich pzewodach o znikoo ały pzekoju kołowy uiezczonych w póżni w odległości od ieie wywołały iędzy tyi pzewodai iłę 7 N na każdy et ich długości elwin to / 76 część tepeatuy teodynaicznej punktu potójnego wody. Mol to taka ilość ateii w któej licza eleentów tuktualnych ( czątek ) jet ówna liczie atoów zawatych w aie kg czytego nuklidu węgla C. (Wyaga każdoazowo zdefiniowania oiektu czątka - ogą to yć atoy olekuły jony elektony lu inne okeślone gupy czątek) andela to światłość jaką a w okeślony kieunku źódło eitujące poieniowanie onochoatyczne o czętotliwości 5 Hz ( 555 n ) i któego natężenie w ty kieunku jet ówne ( / 68 ) W/ * (natężenie pądu elektycznego) zdefiniowana jet jako zykość pzepływu ładunku elektycznego pzez wyany eleent powiezchni czyli iaą tej wielkości fizycznej jet: (ilość pzepływającego ładunku) / (cza pzepływu ładunku). * Ook tepeatuy wyażonej w kali elvina (oznaczenie T ) dopuzczone jet wyażanie tepeatuy w kali Celjuza (oznaczenie t) okeślonej pzez foułę 75. Wyia topnia Celjuza jet ówny wyiaowi topnia elvina (Δ Δ ). * światłość zdefiniowana jet jako ilość enegii eitowanej pzez źódło w zadany kieunku pzypadającej na jednotkę czau oaz na jednokę kąta yłowego w kieunku eiji. ednotki pozaukładowe uzupełniające układ I ednotka nazwa kót Definicja jednotki kąt płaki adian * ad jeden adian ( ad ) jet ówny kątowi śodkoweu opateu na łuku o długości ównej poieniowi okęgu kąt yłowy teadian * jeden teadian ( ) jet ówny kątowi pzetzenneu z wiezchołkie w śodku fey wycinająceu z powiezchni fey oza któego pole powiezchni jet ówne polu powiezchni kwadatu o oku ówny poieniowi fey. * ednotki adian i teadian ą ezwyiaowe w taki znaczeniu że zgodnie z definicjai kąta płakiego i yłowego iloczyn tych jednotek z inną jednotką nie powoduje jej ziany: (długość łuku okęgu w etach) (iaa łukowa kąta w adianach) (poień okęgu w etach) oaz (powiezchnia wycinka fey w ) (iaa kąta yłowego w ) (kwadat poienia fey w )

2 aa cza g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. ednotki pozaukładowe toowane na ówni z jednotkai I kąt płaki ednotka nazwa kót tona t t kg j..a. u u kg inuta in in 6 godzina h h 6 in 6 doa d d h 86 o π 8 ad 759 Związek z jednotkai układu I topień ( ) ad inuta / ad ekunda / ad ednotka ay atoowej jet ówna / części ay atoowej nuklidu węgla C ( ad ) oót kąt pełny 6 π ad ojętość lit l l ( jeden lit ówny jet ojętości ześcianu o oku c ) powiezchnia hekta ha ha ( jeden hekta to aów ) a a a (jeden a jet ówny polu powiezchni kwadatu o oku ) enegia elektonowolt ev ev ednotki poównywania watości w dzieiętnej kali względnej oaz logayticznej kala dzieiętna logayticzna ev enegii kinetycznej uzykanej pzez elekton pzechodzący pzez óżnicę potencjału V w póżni ednotka Definicja jednotki nazwa kót watość liczowa opi pocent % % Wyaża ezwyiaowy iloaz poil % wielkości fizycznej X i wielkości część X o taki ay wyiaze ędącej watością odnieienia. pp pp 6 ilionowa el B P B log jeśli P P P decyel db db B jeśli P P Inne wyane jednotki pozaukładowe Miaą poównania jet logayt dzieiętny iloazu jednoiiennych wielkości enegetycznych P oaz P. Wzot o el odpowiada - kotneu wzotowi natoiat wzot o decyel odpowiada 6-kotneu wzotowi. ednotka Związek z jednotkai układu I nazwa kót angte Å Å (np. poień oity Boha w atoie wodou a długość 59 Å) jedn. atono. U (śednia odległość Zieia - łońce U) cza ok ok 655 d (ok juliańki natoiat ok gegoiańki 655 d) iliet Hg Hg Pa (watość dokładna) łupa tęci ciśnienie a a a 5 Pa atofea at at 5 Pa 5 5 Pa (atofea fizyczna; w. dokładna) ładunek elekt. apeogodzina h h 6 C 6 C ilość ciepła kaloia cal cal 858 (kaloia iędzynaod.; dokładna watość) enegia enegia watogodzina Wh Wh 6 6 (natoiat populana kwh 6 6 ) koń echaniczny oc M M 7599 W (óżna od watości HP 757 W )

3 g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. Definicje jednotek wyanych wielkości fizycznych w układzie I Nazwa wielkości fizycznej Pzykładowy yol wielkości Cza pzetzeń; uch iła enegia Odległość; pzeiezczenie Nazwa jednotki yol jednotki w układzie I Poawa definicji jednotki et jednotka poawowa układu I Maa kiloga kg jednotka poawowa układu I Cza; intewał czau t t ekunda jednotka poawowa układu I Pole powiezchni np. π dla koła o poieniu Ojętość V np. V a dla ześcianu o oku a Czętotliwość f ν hec Hz np. f T Pędkość v d v Pzypiezenie a dv a ω d dα π ω lu ω T Pęd p kg p v iła F kg d p niuton N F ( zgodnie z II pawe Newtona ) W E Q dżul kg N W F W F d Moc P wat dw W P lu P F v lu P U I Ciśnienie p pakal N kg Fkl pow Pa p Pędkość kątowa; czętość kołowa Paca enegia ilość ciepła gdzie T jet okee ocylacji Elektyczność i agnetyz Natężenie pądu elektycznego I ape jednotka poawowa układu I Ładunek elektyczny q kulo C q I t (np. dla pądu tałego) Natężenie pola elek- V F E E gad ( α kąt w adianach; T oke ocylacji ) tycznego E N lu ϕ C q Indukcja pola elektycznego D C D n d q ( pawo Gaua ) Indukcja pola agnetycznego B N W tela T F q v B lu ΦB B n d Natężenie pola agnetycznego H H d l I ( pawo pee`a ) Potencjał pola elekycznego; napięcie C W φ U wolt V W q ϕ lu P U I Moc pądu elektycznego P wat W P U I Pojeność elektyczna C q C faad F C pzewodnika kondenatoa V U tuień pola agnetycznego B wee W V T U dφ B Φ ind lu ΦB B n d

4 g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. 5 Nazwa wielkości fizycznej Pzykładowy yol wielkości Nazwa jednotki Indukcyjność L hen Rezytancja; opó elektyczny R o Pzewodność elektyczna G ieen Gętość pądu elektycznego Opó właściwy Pzepływ enegii; adioetia yol jednotki w układzie I V W H V Ω Ω V Ω j ρ Gętość enegii u tuień enegii Φ wat W Gętość tuienia enegii W Poawa definicji jednotki d I Uaoind L lu Φ B L I U I ( zgodnie z pawe Oha) R G R I j ( - pow. pzepływu pądu) l R ρ ( l - długość - pzekój pzew.) u E V ( E - enegia w ojętości V ) E Φ ( E - enegia w czaie t ) t u u c lu div (c pędk. św.) t Zjawika cieplne; teodynaika Tepeatua elvina T kelwin jednotka poawowa układu I topień Tepeatua Celjuza t celjuza C t ( C) T() 75 (ale t C ) Ciepło olowe; pojeność cieplna na ol Ciepło właściwe; pojeność cieplna na kg Entopia Wpółczynnik tepeatuowy zian liniowych Optyka fotoetia Wpółczynnik załaania światła (ezwzgl.) Zdolność zieająca oczewki C c α β ol kg Q n C T gdzie n oznacza liczę oli ateii T - zianę tepeatuy Q c T gdzie oznacza aę natoiat T - zianę tepeatuy Q T x + α T x (x długość ojęt. opó) n n o c co (c o - pędkość światła w oś.) Z dioptia D Z f ( f - ognikowa oczewki ) Światłość I kandela cd jednotka po. układu I cd (/68) W/ tuień świetlny Φ luen l cd Φ I Ω ( Ω oznacza kąt yłowy ) Oświetlenie (Natężenie) E lux l Φ lx E ( - powiezchnia oświetlana ) Luinancja (jakawość cd I L nit nt L ( świetlna) - powiezchnia świecąca ) Radioetia dozyetia ktywność źódła poieniotwóczgo ekeel Dawka pochłonięta D gej Bq Gy kg d N( t) ( t) (N(t) licza jąde w chwili t) E D ( E enegia pochłonięta)

5 g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. 6 TŁE FIZYCZNE tałe fizyczne okeślone wyoe jednotek poawowych I Pędkość światła w póżni Pzenikalność agnetyczna póżni Pzenikalność elektyczna póżni Licza vogado c µ ε 7 π N F N 679 ol Wynika z definicji jednotki et (): c ( ) Zgodnie z definicją apea () oaz wzoe na iłę oddziaływania dwóch ównoległych pzewodów: I I F µ l gdzie I I ; l π Watość oliczona zgodnie ze wzoe okeślający pędkość fal elektoagnetycznych w póżni: c ε ε µ µ c Licza atoów zawatych w aie kg czytego nuklidu węgla C; ówna także ( kg ) / ( u) Wyane tałe fizyczne taela watości tała gawitacji G 667 8(67) kg tała Plancka Ładunek eleentany h () e () 9 C Ipedancja póżni Z µ c / (ε c ) Z Ω W teoii elektoagnetyzu (zgodnie z. Maxwella) gętość tuienia enegii fali elektoagnetycznej w póżni (watość wektoa Poytinga) wynoi: Z E ε c E tała tuktuy utelnej α e / ( h c ε ) α (5) Poień Boha a ε h / (π e e ) a (6) Zgodnie z potulate Boha e v a h / ( π) pędkość v elektonu na v α piewzej oicie w poównaniu z pędkością światła daje watość tałej α c Maa elektonu e (5) kg Enegia poczynkowa elektonu zgodnie ze E wzoe Einteina E e c e c () MeV layczny poień elektonu e α a e (58) 5 Maa potonu Maa neutonu Maa atoowa (jednotka) u u ( ) ( C) p (8) 7 kg n (8) 7 kg u (8) 7 kg Licza vogado N ( kg ) / ( u) N 6 79() ol tała Faadaya F N e F () C ol tała Boltzana k 8 65() tała gazowa R N k R 8 7(5) ol tała tefana Boltzana σ ( π 5 / 5) k / (h c ) σ 567 () 8 W Maa Ziei Śedni ównikowy poień Ziei M Z 597(9) kg R Z Pzypiezenie gawitacyjne ziekie (tandadowe) g Maa łońca M 988 () kg tała łoneczna (gętość tu. enegii łonecznej na Ziei) (67 ± ) W aność łońca (całkowity tuień enegii (oc) fotonów) Φ π (86 ± 8) 6 W

6 g Opacowanie wyników poiaów: jednotki tałe fizyczne liczy t. 9 Pzedotki twozące dzieiętne wielokotnoci oaz części ułakowe jednotek yol Mnożnik dzieiętny Nazwa Y jotta Z zetta E 8 eka P 5 peta T tea G 9 giga M 6 ega k kilo h hekto da deka d l decy c centy ili µ 6 iko n 9 nano p piko f 5 feto a 8 atto z zepto y jokto ilka eguł potęgowania liczy Reguła Pzykład p p azy p p oaz p p a a+ oaz a a ( 5) ( 7) a a 6 8 ( ) ( ) ( ) ( ) a ( ) a a 9

7 g Opacowanie wyników poiaów t. Układ okeowy piewiatków

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski.

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 5 Enegia i paca w polu elektyczny ybó i opacowanie zadań Andzej Kuczkowki 5 aka paca zotanie wykonana podcza pzenozenia ładunku punktowego q -8 C z niekończoności do punktu oddalonego o c od powiezchni

Bardziej szczegółowo

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka

Wielka Księga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniami Kinematyka iwiedza.net Wielka Kięga Zadao Zbiór zadao z fizyki z rozwiązaniai Kineatyka Kopletny zetaw zadao, opracowanych w poób, który pozwala na aodzielne zrozuienie i nauczenie ię rozwiązywania zadao. Dokonały

Bardziej szczegółowo

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch

Wykład 19 Zagadnienie dwóch ciał. naj- mniej dwóch musi dwóch i wi cej trudny. szybkim jedynie ograniczaj c si do fizyki nierelatywistycznej dwóch Wykład 9 Zagadnienie dwóch ciał. ealisyczny pzykład oddziałujcego układu fizycznego wyaga obecnoci, co najniej dwóch ciał, w najposszy pzypadku, dwóch punków aeialnych. W doychczasowych naszych ozwaaniach

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Inżynieia Rolnicza 5(103)/008 OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC EFEKTYWNĄ TOPOROWEGO ZESPOŁU ROZDRABNIAJĄCEGO WYPOSAŻONEGO W DODATKOWE ELEMENTY ROBOCZE Aleande Liowi Kaeda Mazyn Rolniczych i Leśnych, Szoła

Bardziej szczegółowo

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki

Zakres egzaminu wstępnego z matematyki Zakres egzaminu wstępnego z matematyki 1 Liczby i ich zbiory: a) definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz działania na potęgach o wykładniku wymiernym; b) definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KOŃCZĄCEGO STUDIA PIERWSZEGO ORAZ DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6

Zasada ruchu środka masy i zasada d Alemberta 6 Zaada ruchu środka ay i zaada d Aleerta 6 Wprowadzenie Zaada ruchu środka ay Środek ay układu punktów aterialnych poruza ię tak, jaky w ty punkcie yła kupiona cała aa układu i jaky do teo punktu przyłożone

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya.

ELEKTROLIZA. Oznaczenie równoważnika elektrochemicznego miedzi oraz stałej Faradaya. ELEKTROLIZA Cel ćwiczenia Oznaczenie równoważnika elektrocheicznego iedzi oraz stałej Faradaya. Zakres wyaganych wiadoości. Elektroliza i jej prawa.. Procesy elektrodowe. 3. Równoważniki cheiczne i elektrocheiczne.

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Jak badać strukturę powierzchni?

Jak badać strukturę powierzchni? Jak badać strukturę powierzchni? Wykład - 12 15 Anim - ten kod oznacza, że na stronie znajdują się animacje niewidoczne w pliku pdf. Aby oglądnąć te animacje skopiuj zbiór z pokazem PowerPoint Z. Postawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca

Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejce na naleję z ode zoły dyleja EGZAMIN MATRALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MFA-RAP-06 Aruz II POZIOM ROZSZERZONY Cza racy 0 inut Intrucja dla zdającego. Srawdź, czy aruz egzainacyjny zawiera tron (zadania

Bardziej szczegółowo

EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI

EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI TOMASZ MIODUSKI EFEKT PODWOJNIE-PODWOJNY A LICZBA KOORDYNACJI INCT-2136/V 4 INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ V INSTITUTE OF NUCLEAR CHEMISTRY AND TECHNOLOGY * ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ХИМИИ И ТЕХНИКИ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l

2) Prędkość początkowa pocisku wynosi Vo. Ile będzie wynosiła prędkość w najwyższej wyskości: a) Vo cosl b) Vo cos 2L c) Vo sinl d) Vo sin2l 1.Ciało poruszało sie najpierw w kierunku N z v1=7km/h, przez 3h, nastepnie na E z v2=4km/h przez 7h.Ile wynosi całkowite przemieszczenie? odp:35km s=v*t S1=7*3=21 S2=4*7=28 z pitagorasa 21*21+28*28=przemieszczenie_do_kwadratu

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR)

IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYC METODAMI SPEKTROSKOPOWYMI SPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI (IR) Metodą o bardzo dużym znaczeniu w organicznej analizie strukturalnej jest spektroskopia w podczerwieni (spektroskopia

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

XIII PRACA ZE ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

XIII PRACA ZE ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI XIII PRACA ZE ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI 13.1 Ekspozycja od źródeł zewnętrznych Niebezpieczeństwo związane z obecnością promieniowania X lub γ można podzielić na dwie klasy. Pierwsza jest związana ze

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 2 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Jak badamy cząstki elementarne? 2010/11(z) Ewolucja Wszech'swiata czas,energia,temperatura Detekcja cząstek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY

ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI RÓŻNYCH TYPÓW LUKSOMIERZY Materiały X Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'14 Agnieszka BANASZAK, Justyna WTORKIEWICZ Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Przemysław TABAKA Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki ANALIZA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo