Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years"

Transkrypt

1 Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej w latach An evaluation of sewage treatment plant in Bielsko-Biała in the years dr inż. Stanisław Lach (1) (1) AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Stanisław Lach: Słowa kluczowe: ścieki bytowe, skuteczność usuwania zanieczyszczeń, wskaźnik zanieczyszczeń ścieków Streszczenie: W artykule przedstawiono ocenę efektywności działania oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej zlokalizowanej w województwie śląskim. Na podstawie wyników badań fizykochemicznych ścieków surowych i oczyszczonych określono skuteczność zmniejszenia wybranych zanieczyszczeń ścieków. Analizie fizykochemicznej poddano następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT 5, ChZT Cr, zawiesinę ogólną, azot ogólny oraz fosfor ogólny. Badania prowadzono od stycznia 2008 do grudnia 2012 roku. W pracy przedstawiono ilość przekroczeń poszczególnych wskaźników w stosunku do wartości dopuszczalnych określonych w aktualnie obowiązującym w Polsce Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U poz. 1800). Dodatkowo przedstawiono ilość ścieków dopływającą do oczyszczalni w badanym wieloleciu Na podstawie przeprowadzonej analizy badań stwierdzono następującą średnią skuteczność usuwania zanieczyszczeń: redukcja BZT 5 95,74%, ChZT Cr 84,62%, zawiesiny ogólnej 94,10%, azotu ogólnego 74,01% i fosforu ogólnego 90,18%. 1. Wstęp Ścieki stanowią mieszaninę różnych mikroorganizmów oraz substancji niebezpiecznych, które mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ze względu na pochodzenie Prawo wodne (Ustawa Prawo wodne 2001) wyróżnia następujące rodzaje ścieków: a) bytowe, b) przemysłowe, c) opadowe. Ścieki bytowe pochodzą z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych oraz terenów usługowych. Powstają w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych. Skład ścieków bytowych jest bardzo różnorodny (Królikowski 1994). Wynika on między innymi od ilości zużywanej wody oraz od nawyków i przyzwyczajeń domowników. Wzrost liczby mieszkańców terenów

2 wiejskich, jak również poprawiający się standard życia na wsi, skutkuje wzrostem ilości odprowadzanych ścieków (Chmielowski, Satora i Wałęga 2009). Na Rys. 1 ukazano procentowy udział ludności wiejskiej oraz miejskiej korzystającej z oczyszczalni ścieków w latach (Ochrona Środowiska 2014). Rys.1. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w latach (Rocznik Ochrona Środowiska 2014) Oczyszczanie ścieków jest jedną z podstawowych metod rozwiązania problemu poprawy czystości wód (Kaczor i Bugajski 2006; Bugajski i Bergel 2007). Zwiększenie ilości powstających ścieków pociąga za sobą potrzebę budowy lub modernizacji już istniejących lub budowy nowych systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje, iż do końca roku 2015 jedynie 30-40% terenów gmin wiejskich będzie zaopatrzone w zbiorową sieć służącą do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Reszta mieszkańców, ze względów ekonomicznych, będzie bazować na własnych, małych przydomowych oczyszczalniach ścieków lub wybieralnych dołach gnilnych tzw. szamb (Kaczor i Bugajski 2005). W Tab. 1 przedstawiono liczbę oczyszczalni ścieków w Polsce w latach (Rocznik Ochrona Środowiska 2014). Tab.1. Liczba oczyszczalni ścieków w Polsce w latach (Rocznik Ochrona Środowiska 2014). Rok Ogółem Oczyszczalnie mechaniczne Miasto Oczyszczalnie biologiczne Oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów Oczyszczalnie mechaniczne Wieś Oczyszczalnie biologiczne Oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów Na koniec 2013 roku funkcjonowały w naszym kraju łącznie oczyszczalnie ścieków komunalnych. W latach przybyły w Polsce 203 oczyszczalne, natomiast w latach wybudowano 148 nowych oczyszczalni. W porównaniu do roku 2000 powstało łącznie 869 nowych oczyszczalni ścieków. Ostatnie kilkanaście lat w Polsce to okres znacznego postępu związanego z oczyszczaniem ścieków komunalnych. Przemawia za tym

3 wzrost liczby mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie, w tym przez oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów. Rozwój ten jest możliwy dzięki budowie nowych, jak również modernizacji i rozbudowie istniejących już oczyszczalni ścieków (Lach i Opyrchał 2014). 2. Materiał i metody Celem artykułu była ocena działania oczyszczalni ścieków znajdującej się w Bielsku- Białej w województwie śląskim. Okres badań obejmował przedział czasowy od stycznia 2008 roku do grudnia 2012 roku. Badaniami objęto skład ścieków surowych dopływających do badanej oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Biała (prawy dopływ Wisły). Ocenę sprawności działania oczyszczalni oparto na wielkości redukcji pięciu wskaźników: BZT 5, ChZT Cr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego. Dane dotyczące wartości wskaźników w ściekach surowych oraz oczyszczonych uzyskane zostały w certyfikowanym laboratorium znajdującym się przy oczyszczalni i udostępnione dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa AQUA S.A. Na ich podstawie wykonano analizę skuteczności zmniejszania zanieczyszczeń dla poszczególnych wskaźników. Wyniki badanych wskaźników zarówno w ściekach dopływających do oczyszczalni, jak i tych oczyszczonych, zostały zestawione w sposób tabelaryczny. Ponadto w tabelach ukazano skuteczności zmniejszania badanych wskaźników zanieczyszczenia ścieków oraz dla każdego wskaźnika wykonano obliczenia podstawowych statystyk opisowych: wartości maksymalnej, minimalnej oraz średniej. Uzyskane wyniki porównano z wartościami dopuszczalnymi znajdującymi się w aktualnie obowiązującym w naszym kraju Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U poz. 1800). Oczyszczalnia ścieków w Bielsku-Białej posiada przepustowość równą m 3. d -1. Oczyszczalnia ta w latach 1992, 2000 oraz 2008 przechodziła szereg etapów rozbudowy i modernizacji. W obecnej chwili jest nowoczesną oczyszczalnią typu mechanicznobiologicznego z usuwaniem biogenów. Docelowy rezultat zakończonej w lipcu 2008 roku modernizacji oraz dalszej rozbudowy oczyszczalni to doprowadzenie do trwałej poprawy efektywności technologicznej procesów usuwania związków biogennych (zarówno azotu oraz fosforu). Zrealizowana w latach modernizacja doprowadziła do uzyskania wymaganych parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych, zarówno w okresie bezpośrednio po jej uruchomieniu, jak również w całym okresie perspektywicznej eksploatacji. W ramach modernizacji nastąpiło uporządkowanie w poszczególnych istniejących i modernizowanych obiektach, jak też zintegrowanie ich z obiektami nowo wybudowanymi. Obecnie oczyszczanie mechaniczne realizowane jest przez łapacz żwiru, trzy kraty mechaniczne, prasopłuczkę do skratek, cztery piaskowniki poziome oraz separator piasku, natomiast oczyszczanie biologiczne poprzez bioreaktor nr I, osadniki wtórne nr I 4 sztuki oraz bioreaktor nr II i osadniki wtórne nr II 4 sztuki. Bioreaktory działają w technologii DSF (Dynamic Step Feed) przedstawionej na Rys. 2. Osad recyrkulowany dopływa do bioreaktora do stref nr 1. Rozdział ścieków w bioreaktorach przedstawia się następująco: strefa nr 1 (Q = %), strefa nr 4 (Q = 0-35%) oraz strefa nr 7 (Q = 0-25%). Rozpływ ścieków następuje poprzez automatycznie regulowane zastawki w zależności od stężenia azotu azotanowego mierzonego w sposób ciągły w strefach 4 i 7. W każdej napowietrzanej strefie bioreaktorów znajduje się indywidualna przepustnica powietrza. Bioreaktor II służy do zintegrowanego usuwania związków węgla oraz substancji biogennych. Cechą charakterystyczną jest stopniowe wprowadzanie strumienia ścieków surowych, podzielonego w odpowiednich proporcjach do poszczególnych stopni oraz wprowadzanie recyrkulacji zewnętrznej jedynie do pierwszej komory. Zaletą takiego

4 systemu jest zmniejszenie objętości reaktorów (w stosunku do tradycyjnych rozwiązań) przy nie zmienionej, dobrej jakości ścieków oczyszczonych (Dane udostępnione przez przedsiębiorstwo AQUA S.A.). Rys.2. Technologia Dynamic Step Feed zastosowana w oczyszczalni ścieków w Bielsku- Białej (Dane udostępnione przez przedsiębiorstwo AQUA S.A.) Na Rys. 3 ukazano sposób przepływu ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Bielsku- Białej. Gospodarka osadami ściekowymi polega na: grawitacyjnym zagęszczaniu osadu z bioreaktora nr I, mechanicznym zagęszczaniu osadu z bioreaktora nr II oraz fermentacji osadu w trzech Wydzielonych Komorach Fermentacji (tzw. WKF-ach). Przefermentowany osad magazynowany jest w zbiorniku, a następnie ma miejsce mechaniczne odwadnianie osadu przefermentowanego w wirówkach osadowych. Rys.3. Sposób przepływu ścieków przez oczyszczalnię ścieków w Bielsku-Białej (Dane udostępnione przez przedsiębiorstwo AQUA S.A.)

5 3. Wyniki W pierwszym etapie badań dokonano charakterystyki składu ścieków surowych dopływających do oczyszczalni w Bielsku-Białej. Podstawowe parametry charakteryzujące wielkości wybranych wskaźników zanieczyszczeń, tj.: BZT 5, ChZT Cr, zawiesina ogólna, azot ogólny i fosfor ogólny przedstawiono w Tab. 2. Skład fizykochemiczny ścieków surowych dopływających do analizowanej oczyszczalni zasadniczo nie odbiega od składu typowych ścieków bytowych. Oczywiście należy mieć na uwadze, iż każda gmina i miasto ma inny skład oraz jednostkową ilość ścieków (Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków 2011). Tab.2. Charakterystyka składu ścieków surowych oraz oczyszczonych w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu z dnia z dnia 18 listopada 2014 r. (Opracowanie własne) Wskaźnik zanieczyszczeń BZT 5 ChZT Cr zawiesina ogólna azot ogólny fosfor ogólny Parametr Jednostka Wartość parametru ścieki surowe ścieki oczyszczone 289,30 10,09 średnia mgo 2 dm ,30 9,63 minimalna 193,00 9,04 773,50 63,00 średnia mgo 2 dm ,00 61,54 minimalna 514,90 60,20 406,60 18,90 średnia mg dm ,52 16,19 minimalna 212,00 14,70 40,40 8,64 średnia mgn og dm -3 31,20 8,11 minimalna 35,60 6,89 6,79 0,60 średnia mgp og dm -3 5,12 0,50 minimalna 3,97 0,39 Wartość dopuszczalna wg Rozporządzenia z dnia 18 listopada 2014 r. 15,00 125,00 Wielkość BZT 5 w ściekach surowych oscylowała w granicach od 193,00 mgo 2 dm -3 do 289,30 mgo 2 dm -3. Średnia wartość tego wskaźnika w ściekach surowych wyniosła 226,30 mgo 2 dm -3. Również dość duże wahania odnoszą się do drugiego wskaźnika tlenowego ChZT Cr, gdzie wartości w ściekach surowych wyniosły od 514,90 mgo 2 dm -3 do 773,50 mgo 2 dm -3, a wartość średnia osiągnęła poziom równy 400,00 mgo 2 dm -3. Wielkość zawiesiny ogólnej w ściekach surowych oscylowała w granicach od 212,00 mg dm -3 do 406,60 mg dm -3. Wartość średnia zawiesiny ogólnej w ściekach dopływających wyniosła 274,52 mg dm -3. Wartości w ściekach surowych analizowanych dwóch wskaźników eutroficznych były na dość wyrównanym poziomie. Wielkość azotu ogólnego (dotycząca średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12 C) wahała się od 35,60 mgn og dm -3 do 40,40 mgn og dm -3, natomiast fosforu ogólnego (odnosząca się do średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach) od 3,97 mgp og dm -3 do 6,79 mgp og dm -3. Przyczyną wahań zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych do oczyszczalni w Bielsku-Białej może być dopływ nie tylko ścieków bytowych. Do kanalizacji odprowadzane są również ścieki z zakładów przemysłowych i usługowych, zlokalizowanych na terenie miasta Bielsko-Biała oraz sąsiadujących gmin. Z takich zakładów mogą odpływać ścieki o zdecydowanie większym ładunku zanieczyszczeń niż ma to miejsce w przypadku typowych gospodarstw domowych. Kanalizacja w zlewni to w większości kanalizacja rozdzielcza. Z kolei na rozcieńczenie 35,00 10,00 1,00

6 ścieków, związane z okresami dopływu ścieków o małej ilości zanieczyszczeń, mają wpływ ścieki opadowe dopływające kanalizacją ogólnospławną. Wyniki badań składu ścieków oczyszczonych wskazują, iż średnie wielkości BZT 5, ChZT Cr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego są niższe od wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U poz. 1800). W przypadku BZT 5 średnia na odpływie (9,63 mgo 2 dm -3 ) jest o 35,80% niższa od wartości dopuszczalnej (15,00 mgo 2 dm -3 ), ChZT Cr (wartość średnia 61,54 mgo 2 dm -3 ) o 50,77% niższa od wartości dopuszczalnej (125,00 mgo 2 dm -3 ), zawiesiny ogólnej (wartość średnia 16,19 mg dm -3 ) o 53,74% niższa od wartości dopuszczalnej (35,00 mg dm -3 ), azotu ogólnego (wartość średnia 8,11 mgn og dm -3 ) o 18,90% niższa od wartości dopuszczalnej (10,00 mgn og dm -3 ) oraz fosforu ogólnego (wartość średnia 0,50 mgn og dm -3 ) o 50,00% niższa od wartości dopuszczalnej (1,00 mgn og dm -3 ). Wielkości redukcji BZT 5, ChZT Cr, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w badanym okresie przedstawiono w Tab. 3. Tab.3. Wielkość redukcji poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w analizowanej oczyszczalni w Bielsku-Białej (Opracowanie własne) Redukcja zanieczyszczeń w procesie oczyszczania Minimalny procent redukcji Wskaźnik [%] wg Rozporządzenia z dnia 18 zanieczyszczeń średnia minimalna listopada 2014 r. BZT 5 96,51 95,74 95,32 90,00 ChZT Cr 91,86 84,62 88,31 75,00 zawiesina ogólna 95,35 94,10 93,07 90,00 azot ogólny 78,61 74,01 80,65 85,00 fosfor ogólny 90,28 90,23 90,18 90,00 Średnia redukcja BZT 5 w procesie oczyszczania osiągnęła wartość 95,74%, ChZT Cr 84,62%, zawiesiny ogólnej 94,10%, azotu ogólnego 74,01% i fosforu ogólnego 90,18%. W niniejszym artykule poddano również ocenie średnie dobowe dopływy ścieków surowych do analizowanej oczyszczalni w Bielsku-Białej w wieloleciu Wyniki zostały przedstawione w Tab. 4 oraz Rys. 4. Tab.4. Średnie dobowe dopływy ścieków surowych do analizowanej oczyszczalni w Bielsku-Białej w wieloleciu (Opracowanie własne) Rok Charakterystyka Przepustowość projektowa oczyszczalni w Bielsku-Białej [m 3. d -1 ] Oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni [dam 3. rok -1 ] Ścieki łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi Średni dobowy dopływ ścieków surowych [m 3. d -1 ] Ścieki łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi

7 Projektowana przepustowość oczyszczalni m 3. d -1 Rys.4. Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni w Bielsku-Białej w wieloleciu (Opracowanie własne) W analizowanym wieloleciu średnia ilość dopływających ścieków do oczyszczalni w Bielsku-Białej osiągnęła wartość m 3 d -1. W chwili obecnej trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze, której działa badana oczyszczalnia, co w przyszłości pozwoli na jej dociążenie hydrauliczne. 4. Dyskusja i wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań, związanych z oceną działania oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej, sformułowano następujące wnioski i stwierdzenia: 1. Skład ścieków surowych, które dopływają do analizowanej oczyszczalni pod względem zawartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń nie odbiega znacząco od składu typowych ścieków bytowych podawanych w literaturze (m.in. Błażejewski 2003). Średnia wartość dla BZT 5 wyniosła 226,30 mgo 2 dm -3, ChZT Cr 400,00 mgo 2 dm -3, zawiesiny ogólnej 274,52 mg dm -3, azotu ogólnego 31,20 mgn og dm -3 i fosforu ogólnego 5,12 mgp og dm Średnie wielkości pięciu badanych wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach były niższe od wartości dopuszczalnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U poz. 1800). 3. W trakcie badań odnotowano wysoką redukcję dla wskaźników z grupy podstawowej (BZT 5, ChZT Cr i zawiesiny ogólnej): średnia skuteczność zmniejszenia BZT 5 w oczyszczalni ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie równym 95,74%. Nie stwierdzono żadnych przekroczeń wartości dopuszczalnej, co świadczy o poprawnej pracy oczyszczalni zarówno w części mechanicznej jak i biologicznej, średnia skuteczność zmniejszenia ChZT Cr w oczyszczalni ukształtowała się również na wysokim poziomie równym 84,62% i podobnie jak w przypadku wskaźnika BZT 5 nie stwierdzono żadnych przekroczeń wartości dopuszczalnej, średnia skuteczność zmniejszenia zawiesiny ogólnej w oczyszczalni wyniosła 94,10% co stanowi bardzo dobry wynik i świadczy o tym, iż proces sedymentacji zachodzi z

8 dużą efektywnością. W analizowanych próbkach nie stwierdzono żadnych przekroczeń wartości dopuszczalnej, 4. Średnia skuteczność zmniejszenia azotu ogólnego w oczyszczalni wyniosła 74,01%. W przypadku fosforu ogólnego średnia skuteczność zmniejszenia ukształtowała się na wysokim poziomie równym 90,23%. 5. Wartość średnia dopływu ścieków do oczyszczalni w Bielsku-Białej w wieloleciu osiągnęła poziom m 3 d -1, co stanowiło zaledwie 66,05% wartości projektowej wynoszącej m 3 d Uzyskane wyniki, pomimo niedociążenia hydraulicznego obiektu, pozwalają z nadzieją patrzeć na dalsze skuteczne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej. 5. Literatura Błażejewski R (2003) Kanalizacja wsi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań. Bugajski P. Bergel T. (2007) Removing pollutions in a SBR sewage treatment plant as an alternative for typical activated sludge systems. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 16, No. 2A, Part III: Chmielowski K. Satora S. Wałęga A. (2009) Ocena niezawodności działania oczyszczalni ścieków dla gminy Tuchów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Vol. 9/9, Polska Akademia Nauk/Odział Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi: Dane udostępnione przez przedsiębiorstwo AQUA S.A. Dymaczewski Z. i in. (2011) Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań. Kaczor G, Bugajski P. (2005) Wpływ wybranych czynników na efekt oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni typu Turbojet EP-2. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 11: Kaczor G. Bugajski P (2006) Usuwanie związków biogennych w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu Turbojet i Biocompact. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Vol. 2/2, Polska Akademia Nauk/Odział Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi: Królikowski A.J. (1994) Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok. Lach S, Opyrchał L (2014) Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji. Gospodarka Wodna, Vol. 74(6): Prawo wodne. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U Nr 115 poz z późn. zm.) Rocznik Ochrona Środowiska (2014). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U poz. 1800).

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŻYWCU PO WYKONANEJ ROZBUDOWIE I MODERNIZACJI L. OPYRCHAŁ 1, S. LACH 2, M. ŁĄGIEWKA 3 1. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU SBR W STERKOWCU-ZAJAZIE

OCENA DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU SBR W STERKOWCU-ZAJAZIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2/2006, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 77 86 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Piotr Bugajski, Ryszard Ślizowski OCENA DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁACZYCACH

EFEKTYWNOŚĆ PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁACZYCACH Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 45, 2015, p. 44 50 DOI: 10.12912/23920629/60593 EFEKTYWNOŚĆ PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁACZYCACH Krzysztof Chmielowski 1, Anna Młyńska 2, Dariusz

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE THE EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN DYNÓW

OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE THE EVALUATION OF WASTEWATER TREATMENT PLANT IN DYNÓW Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie OCENA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DYNOWIE Abstrakt W artykule przedstawiono charakterystykę jakościową ścieków dopływających i odpływających z

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE

OCENA SKUTECZNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TARNOWIE Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 137 146 Komisja

Bardziej szczegółowo

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3.

3.10 Czyszczenie i konserwacja kanalizacji 121 3.11 Kontrola odprowadzania ścieków rzemieślniczo-przemysłowych (podczyszczanie ścieków) 127 3. Spis treści 1. Wiadomości ogólne, ochrona wód 17 1.1 Gospodarkawodna 17 1.2 Polskie prawo wodne 25 1.2.1 Rodzaj wód 27 1.2.2 Własność wód 27 1.2.3 Koizystaniezwód 28 1.2.3.1 Powszechne koizystaniezwód

Bardziej szczegółowo

Koncepcja przebudowy i rozbudowy

Koncepcja przebudowy i rozbudowy Koncepcja przebudowy i rozbudowy Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Cześć mechaniczna: Kraty Piaskownik poziomy podłużny bez usuwania tłuszczu Osadniki wstępne Imhoffa Część biologiczna: Złoża biologiczne

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r.

WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. WYZNACZENIE OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI DOBRZEŃ WIELKI zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, z dnia 1 lipca 2010r. Zamawiający: Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki Lipiec

Bardziej szczegółowo

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A.

Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Procesy oczyszczania ścieków i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych wdrożone w AQUA S.A. Kazimierz Oboza Dyrektor Utrzymania Ruchu Anna Iskra Specjalista Technologii Ścieków Bielsko-Biała, 11.07.2013

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie UL. Ludowa 122 Możliwości modernizacji zakładowej oczyszczalnio ścieków SM MLEKOVITA Marek Kajurek CHARAKTERYSTYKA ZAKLADU MLECZARSKIEGO W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska

Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Uwarunkowania prawne obejmujące zagadnienia dotyczące wprowadzania ścieków komunalnych do środowiska Katarzyna Kurowska Ścieki komunalne - definicja Istotnym warunkiem prawidłowej oceny wymagań, jakim

Bardziej szczegółowo

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO oczyszczanie, ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK** BADANIA PODATNOŚCI ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU CUKIERNICZEGO NA OCZYSZCZANIE METODĄ OSADU CZYNNEGO Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz MIERNIK Dariusz MŁYŃSKI

Włodzimierz MIERNIK Dariusz MŁYŃSKI Włodzimierz MIERNIK Dariusz MŁYŃSKI EPISTEME 22/2014, t. II s. 303-310 ISSN 1895-2241 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRZESZOWICACH PO MODERNIZACJI ANALYSIS OF THE EFFICENCY OF SEWAGE

Bardziej szczegółowo

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU

UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU PROJEKT ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/036 UPORZĄDKOWANIE SYSTEMU ZBIERANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W MIELCU UNIA EUROPEJSKA Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WADOWICACH PRZED MODERNIZACJĄ THE ASSESSMENT OF WORKING SEWAGE TREATMENT PLANT AT WADOWICE BEFORE THE MODERNIZATION

OCENA PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WADOWICACH PRZED MODERNIZACJĄ THE ASSESSMENT OF WORKING SEWAGE TREATMENT PLANT AT WADOWICE BEFORE THE MODERNIZATION INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 129 138 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Ocena pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W NOWYM ŻMIGRODZIE

ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W NOWYM ŻMIGRODZIE Krzysztof Chmielowski Dariusz Młyński Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W NOWYM ŻMIGRODZIE

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I MODERNIZACJA KANALIZACJI MIELEC województwo podkarpackie Oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków, czyli do usuwania

Bardziej szczegółowo

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj

dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj dr inż. Katarzyna Umiejewska inż. Aleksandra Bachanek inż. Ilona Niewęgłowska mgr inż. Grzegorz Koczkodaj Zakład produkuje sery o różnej wielkości i kształcie. Do asortymentu należą :» kręgi: waga 3-8

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice

Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice Sp. z o. o Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Stare Babice Stare Babice, wrzesień 2015r. KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE STARE BABICE KANALIZACJA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY TUCHÓW

OCENA NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY TUCHÓW INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Ocena niezawodności działania Nr 9/2009, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 63 72 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZEŃ ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI KUJAWY EFFECTIVENESS OF SEWAGE POLLUTANTS REDUCTION IN KUJAWY SEWAGE TREATMENT PLANT

SKUTECZNOŚĆ ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZEŃ ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI KUJAWY EFFECTIVENESS OF SEWAGE POLLUTANTS REDUCTION IN KUJAWY SEWAGE TREATMENT PLANT Skuteczność zmniejszenia zanieczyszczeń INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 195 204 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAŚLE EVAULATION OF EFFICENCY OF SEWAGE TREATMENT PLANT IN JASŁO

OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JAŚLE EVAULATION OF EFFICENCY OF SEWAGE TREATMENT PLANT IN JASŁO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr I/1/2016, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 147 162 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi DOI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2016.1.1.011

Bardziej szczegółowo

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW]

Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową. [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Definicja i wzór wyliczenia efektów ekologicznych związanych z gospodarką ściekową 2015 [na podstawie wytycznych NFOŚiGW] Spis efektów Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW A OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH Opracowała: Klaudia Bukowska ZAOPATRZENIE W WODĘ A OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Indywidualne zaopatrzenie w wodę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZPROSZONYCH NA TERENIE GMINY realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj CPV: 71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji

Rozwinięciem powyższej technologii jest Technologia BioSBR/CFSBR - technologia EKOWATER brak konkurencji Oczyszczalnia SBR Oczyszczalnia SBR stanowi nowatorskie podejście do problematyki oczyszczania ścieków. Technologia zapewnia całkowitą redukcję zanieczyszczeń uzyskując bardzo stabilny efekt końcowy nie

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO ścieki przemysłowe, przemysł cukierniczy, oczyszczanie ścieków Katarzyna RUCKA, Piotr BALBIERZ, Michał MAŃCZAK * OCENA MOŻLIWOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO Przeprowadzono ocenę

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM ścieki przemysłowe, złoże biologiczne Katarzyna RUCKA, Małgorzata BALBIERZ* OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI OLEJÓW NA ZŁOŻU BIOLOGICZNYM Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań

Bardziej szczegółowo

Ładunek odprowadzony z Gdańska został porównany z ładunkiem zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Wisłą.

Ładunek odprowadzony z Gdańska został porównany z ładunkiem zanieczyszczeń wnoszonych do Zatoki Wisłą. 4. ŁADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZONY Z TERENU GMINY GDAŃSK DO ZATOKI GDAŃSKIEJ Szacowanie wielkości ładunków wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych z Gminy Gdańsk do Zatoki Gdańskiej jest kontynuowane

Bardziej szczegółowo

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem

Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Spółce z o.o. Beskid Ekosystem Gospodarka ściekowa w Gminie Węgierska-Górka. Gospodarka ściekowa jest jednym z najważniejszych pojęć w szeroko rozumianej definicji ochrony środowiska, a związane z tym regulacje prawne mają na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ CHARAKTERYZUJĄCE ŚCIEKI POCHODZĄCE Z BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ CHARAKTERYZUJĄCE ŚCIEKI POCHODZĄCE Z BUDYNKÓW SZKOLNYCH NA TERENACH WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 14/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 137 145 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Ładunki zanieczyszczeń...

Bardziej szczegółowo

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ IV Konferencja Naukowo Techniczna Energia Woda Środowisko Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ KORZYŚCI I ZAGROŻENIA Firma AF

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE

PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE PROJEKT GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W KRAKOWIE ETAP II Dla rozwoju infrastruktury i środowiska UNIJNE MILIONY NA BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie Etap II to projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI W WOLI DALSZEJ K/ŁAŃCUTA

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI W WOLI DALSZEJ K/ŁAŃCUTA Polish Journal for Sustainable Development Tom 19 rok 215 * JUSTYNA KOC-JURCZYK, ŁUKASZ JURCZYK Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Miasto Oława PROPOZYCJA PLANU AGLOMERACJI OBJĘTEJ KRAJOWYM PROGRAMEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH OŁAWA, 2005 r. Aglomeracja oławska Str. 2 1. Podstawa wyznaczenia obszaru aglomeracji 1.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM SĄCZU-WIELOPOLU

OCENA SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWYM SĄCZU-WIELOPOLU Ocena skuteczności oczyszczania... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 155 167 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO Katarzyna RUCKA*, Michał MAŃCZAK*, Piotr BALBIERZ* ścieki przemysłowe, reaktor SBR, biologiczne oczyszczanie ścieków BADANIA TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO METODĄ OSADU CZYNNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III

Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Złotoryi część III Zamawiający: TIM II Maciej Kita 44-100 Gliwice, ul. Czapli 57 NIP 631-155-76-76 Tel. 601-44-31-79, e-mail: maciej.kita@tim2.pl Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Złotoryi 59-500 Złotoryja,

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina.

UCHWAŁA NR XLII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. UCHWAŁA NR LII/316/2014 RADY GMINY BESTWINA z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Bestwina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

MIASTO STAROGARD GDAŃSKI. Załącznik nr 2 POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY

MIASTO STAROGARD GDAŃSKI. Załącznik nr 2 POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY MIASTO STAROGARD GDAŃSKI Załącznik nr 2 POWIATOWY PROGRAM ŚCIEKOWY Informacja o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez Gminę Gdański przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W OCZYSZCZALNI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ELIMINACJA ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W OCZYSZCZALNI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND EKOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 149 158 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Eliminacja zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym

Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym Wymagania dla przydomowych oczyszczalni ścieków w aspekcie środowiskowym WARSZAWA, 6 listopad 2015 r. Ministerstwo Środowiska Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Art. 43 ust. 1 optymalnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY egzemplarz nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Piska rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów" Adres obiektu budowlanego: BIAŁA PISKA, GMINA

Bardziej szczegółowo

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean

GRAF oczyszczalnie ścieków. one2clean Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków typu SBR one2clean Konrad Gojżewski Kierownik projektów inwestycyjnych konrad.gojzewski@ekodren.pl ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/53/20/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Miedźno Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu. MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Oczyszczalnia ścieków w Żywcu MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu Zlewnia oczyszczalni ścieków w Żywcu na tle Powiatu Żywieckiego (stan istniejący) gm. Żywiec 32 230 mieszk. istn. sieć kanal. 127,0 km gm. Łodygowice

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI

WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 10 (2) 2011, 3 10 WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI Piotr Bugajski, Stefan

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. Załącznik Nr 1 Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów. I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Charakterystyka istniejącej eksploatowanej oczyszczalni w

Bardziej szczegółowo

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym VI Konferencja Naukowo-Techniczna Woda i ścieki w przemyśle spożywczym DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Firma AF Projects

Bardziej szczegółowo

Plan Aglomeracji Głogów

Plan Aglomeracji Głogów Załącznik do uchwały Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Urząd Miejski w Głogowie z dnia 12.05.2009 r. Wydział Rozwoju Miasta Plan Aglomeracji Głogów m. Głogów gm. Głogów gm. Jerzmanowa Głogów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych. od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej Gdańsk, 15-17 kwietnia 2012 r. Seminarium naukowo-techniczne pt. Praktyczne aspekty dawkowania alternatywnych źródeł węgla w oczyszczalniach ścieków od badań laboratoryjnych do zastosowań w skali technicznej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA

REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA EKONOMIA I ŚRODOWISKO 2 (57) 2016 REALIZACJA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA Wstęp Podstawową rolę w ograniczeniu ilości ładunków zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry. Propozycja planu aglomeracji. województwo. śląskie. powiat. tarnogórski

Tarnowskie Góry. Propozycja planu aglomeracji. województwo. śląskie. powiat. tarnogórski Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia Propozycja planu aglomeracji Tarnowskie Góry powiat

Bardziej szczegółowo

Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ. Natura Leczy Naturę

Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ. Natura Leczy Naturę Eco Tabs TM INNOWACYJNA TECHNOLOGIA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ I DYREKTYWY ŚCIEKOWEJ Natura Leczy Naturę www.ecolifesystem.com.pl info@ecolifesystem.com.pl OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie

BOGATYNIA powiat zgorzelecki województwo dolnośląskie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/142/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 08.09.2015 r. Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014. AKTUALIZACJA OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI

Bardziej szczegółowo

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych

Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych II Forum Ochrony Środowiska Ekologia stymulatorem rozwoju miast Nowa rola gospodarki wodno-ściekowej w rozwoju miast i ograniczaniu zmian klimatycznych Marek Gromiec Warszawa, 15 luty 2016 Paradygmat NEW

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie Wydział Ochrony Środowiska Urząd

Bardziej szczegółowo

Validation of the operations of municipal wastewater treatment plant in Piaseczno

Validation of the operations of municipal wastewater treatment plant in Piaseczno Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska ISSN 1733-4381, vol. 14, issue 4 (2012), p. 31-40 http://awmep.org Validation of the operations of municipal wastewater treatment plant in Piaseczno Joanna

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie Załącznik do Uchwały Nr LVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny powiat rybnicki województwo śląskie Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

PŁASZÓW II W KRAKOWIE

PŁASZÓW II W KRAKOWIE UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Beneficjent Jednostka Realizująca Projekt Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków tel.: +48 12 42 42 440, +48 12 42 42

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska

Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania. dr inż. Katarzyna Umiejewska Charakterystyka ścieków mleczarskich oraz procesy i urządzenia stosowane do ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Umiejewska W 2011 r. wielkość produkcji wyniosła 11183 mln l mleka. Spożycie mleka w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WARUNKACH ICH NIERÓWNOMIERNEGO DOPŁYWU I ZRÓŻNICOWANEGO SKŁADU NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

ANALIZA PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WARUNKACH ICH NIERÓWNOMIERNEGO DOPŁYWU I ZRÓŻNICOWANEGO SKŁADU NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE biologiczne oczyszczanie ścieków, osad czynny, gminne oczyszczalnie ścieków Joanna RYSCHKA* ANALIZA PROCESU BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W WARUNKACH ICH NIERÓWNOMIERNEGO DOPŁYWU I ZRÓŻNICOWANEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy

UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy UCHWAŁA NR III/19/214 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 29 grudnia 214 r. w sprawie przyjęcia Aglomeracji Bojszowy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 199 r (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN AGLOMERACJI PRASZKA PROPOZYCJA

PLAN AGLOMERACJI PRASZKA PROPOZYCJA PLAN AGLOMERACJI PRASZKA sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji [Dz.U. nr 137, poz. 922 z póź.zm.] PROPOZYCJA

Bardziej szczegółowo

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok.

Łączna długość sieci wodociągowej to 293 km. Sieć ta współpracuje z hydroforniami na osiedlach Pawlikowskiego, Sikorskiego i pompownią Widok. 1. Ogólne informacje o PWiK Głównym celem działalności PWiK Żory sp. z o.o. jest zaopatrzenie mieszkańców miasta Żory w wodę wysokiej jakości i odbiór ścieków przy optymalizacji kosztów. Oczyszczanie ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/55/17/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/55/17/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR IV/55/17/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Łazy Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. Al. Piłsudskiego 12 43 100 Tychy www.rcgw.pl ISTOTNE PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ - zanieczyszczenie wód powierzchniowych; - nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych; -zanieczyszczenia odprowadzane do odbiorników z oczyszczalni ścieków komunalnych;

Bardziej szczegółowo

Osad nadmierny Jak się go pozbyć?

Osad nadmierny Jak się go pozbyć? Osad nadmierny Jak się go pozbyć? AquaSlat Ltd. Rozwiązanie problemu Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie akceptowalnej

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE OSADU NADMIERNEGO W STANDARDOWYM UKŁADZIE STEROWANIA OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW

POZYSKIWANIE OSADU NADMIERNEGO W STANDARDOWYM UKŁADZIE STEROWANIA OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 POZYSKIWANIE OSADU NADMIERNEGO W STANDARDOWYM UKŁADZIE STEROWANIA OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW Marcin Tomasik, Łukasz Tyrlik Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie

Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie Kraków, dn.16.06.2014 Sprawozdanie z wizyty w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Krakowie W dniu 13.06.2014r. studenci Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A.

Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. Oczyszczalnia Ścieków WARTA S.A. ul. Srebrna 172 / 188 42-201 Częstochowa Katowice, 09.12.2013 Częstochowa Częstochowa: Stolica subregionu północnego województwa śląskiego, PołoŜona na Jurze Krakowsko-

Bardziej szczegółowo

LWR 4101-005-02/2014 P/14/080

LWR 4101-005-02/2014 P/14/080 LWR 4101-005-02/2014 P/14/080 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Tekst ujednolicony uwzględniający postanowienia uchwały z dnia 10 lipca 2014 r. Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do Zatoki Gdańskiej za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków z terenu Gminy Gdańsk w roku 2009 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie

OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA. Zastosowanie. Opis budowy i zasady działania. Napowietrzanie OCZYSZCZALNIE 1/6 BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA Zastosowanie Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków TRYBIO służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Do oczyszczalni nie mogą być doprowadzane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Truskolasy Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym.

Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym. Synteza inżynierii procesu oczyszczania ścieków według REWOŚ z rysem ekonomicznym. Opracowanie przedstawia wszelkie działania techniczno technologiczne prowadzące do uzyskania instalacji, gdzie zachodzące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino

Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino Załącznik do uchwały Nr... z dnia... Projekt Planu Aglomeracji Smołdzino I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Nazwa aglomeracji Smołdzino W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/35/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Gardawice Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie

PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie BENEFICJENT UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI PROJEKT Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie NR 2000 PL 16 P PE 012 projekt OCZYSZCZALNIa ŚCIEKÓW PŁASZÓW ii W KRAKOWIE lipiec 2003 listopad 2003 maj

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP

TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP Zbiorniki oczyszczalni wykonane są z gotowych prefabrykatów betonowych co znacznie przyśpiesza proces budowy. Oczyszczalni składa się z jednego lub dwóch niezależnych ciągów

Bardziej szczegółowo

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2011

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych do Zatoki Gdańskiej, za pośrednictwem cieków i kolektorów ścieków, z terenu Gminy Gdańsk w roku 2011 Zleceniodawca: Gmina Miasta Gdańsk - Wydział Środowiska Wykonawca: Gdański Uniwersytet Medyczny Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej - Zakład Ochrony Środowiska i Higieny Transportu

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego

Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Oczyszczanie ścieków w reaktorach BPR z całkowitą redukcją osadu nadmiernego Osad nadmierny jest niewygodnym problemem dla zarządów oczyszczalni i społeczeństwa. Jak dotąd nie sprecyzowano powszechnie

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A. Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński w modelu partnerstwa publicznoprywatnego FORUM INWESTORÓW 11 lutego 2014 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Intencją Gminy Borów jest skuteczne

Bardziej szczegółowo

BIO-HYBRYDA Opis produktu. Link do produktu: ,00 zł. Numer katalogowy BIO-HYBRYDA 4000

BIO-HYBRYDA Opis produktu. Link do produktu: ,00 zł. Numer katalogowy BIO-HYBRYDA 4000 Dane aktualne na dzień: 26-05-2017 09:32 Link do produktu: http://eko-centrum.pl/bio-hybryda-4000-p-419.html BIO-HYBRYDA 4000 Cena Dostępność Czas wysyłki 8 640,00 zł Dostępny 5-10 dni Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oczyszczalnia ścieków

Kompleksowa oczyszczalnia ścieków Kompleksowa oczyszczalnia ścieków w Oddziale Cukrownia Kruszwica Leszek Suchański Marek Czekalski Warszawa, 22-24.02.2017 Konferencja pokampanijna, Warszawa 22-24.02.2017 2 Nie posiadamy Ziemi na własność,

Bardziej szczegółowo

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

(nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek Nowogrodziec. ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (miejscowość, data) (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (nr telefonu) Burmistrz Nowogrodźca ul. Rynek 1 59-730 Nowogrodziec ZGŁOSZENIE eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ

LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ LIKWIDUJE BIOGENY ORGANICZNE, OGRANICZA NADMIAR AZOTU I FOSFORU, USUWA ODORY W SIECI KANALIZACYJNEJ POPRAWA JAKOŚCI WÓD ZLEWNI MORZA BAŁTYCKIEGO RAMOWA DYREKTYWA WODNA (2000/60/WE) DYREKTYWA ŚCIEKOWA (91/271/EWG)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty

Grupa Kingspan. 68+ oddziałów na całym świecie biur sprzedaży. Fakty Grupa Kingspan Fakty 68+ oddziałów na całym świecie. 43+ zakładów produkcyjnych. 25+ biur sprzedaży. Ameryka północna Australia i Azja Europa Kingspan Environmental oferuje szeroki wachlarz produktów i

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306429 (22) Data zgłoszenia 19.12.1994 (51) IntCl7. C 0 2 F 3/12 C02F

Bardziej szczegółowo

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa, 11 kwietnia 2014 r. Ścieki, zanieczyszczenia, jakość wody Klara Ramm Szatkiewicz Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Ustawa z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz. powiat. górowski. województwo dolnośląskie. Strona 1 Propozycja planu aglomeracji Wąsosz powiat górowski województwo dolnośląskie Strona 1 Część opisowa 1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji 1 1. Nazwa aglomeracji: Wąsosz 2. Wielkość RLM aglomeracji

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN

PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. PRODUKCJA GAZU W PRZEDSIĘBIORSTWIE WOD - KAN InvestExpo

Bardziej szczegółowo