Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie"

Transkrypt

1 E F FA T Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie (Ocena ryzyka zawodowego według 89/391/EWG) Zrealizowano dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans W ramach kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA

2

3

4

5 Spis treści 1 Podstawy Europejskie dyrektywy dotyczące oceny ryzyka zawodowego Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego Postępowanie metodyczne przy ocenie ryzyka zawodowego Ramowe oceny ryzyka zawodowego Zagrożenia i obciążenia Przegląd czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Wyjaśnienia dotyczące czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Ocena ryzyka Dokumentacja Uwagi ogólne Objaśnienia do arkusza roboczego Ochrona pracy w przedsiębiorstwie Objaśnienia do arkusza roboczego Przegląd czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie Objaśnienia do arkuszy roboczych 1.1. do Oceny ryzyka zawodowego Wskazówki pozwalające na stwierdzenie ryzyka wybranych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Dymy spawalnicze (numer klucza 3.3.) Pyły zbożowe i paszowe (numer klucza 3.3.) Pył w pomieszczeniach inwentarskich (numer klucza 3.3.) Praca w wilgoci (numer klucza 3.4.) Hałas (numer klucza 7.1.) Wibracje (numer klucza 7.2.) Oświetlenie (numer klucza 7.7.) Podnoszenie i przenoszenie ciężarów (numer klucza 8.1.) Załącznik: Arkusze robocze dla celów dokumentacji Niniejsze wytyczne powstały na podstawie Wskazówek do oceny warunków pracy zgodnie z ustawą o ochronie pracy (Ocena ryzyka zawodowego) Branżowego Zakładu Ubezpieczeń Rolnictwa na Niemcy Środkowe i Wschodnie (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschland), Republiki Federalnej Niemiec oraz materiałów CFTC, Francja. EFFAT dziękuje członkom grupy roboczej EFFAT, a zwłaszcza kierownikom grupy, panu Georgowi SCAMONI (związek zawodowy IG BAU Niemcy) i pani Claire ETINEAU (CFTC-AGRI Francja), za opracowanie podręcznika i arkuszy roboczych. Pytania prosimy kierować na adres: EFFAT, 38, Rue-Fossé-aux-Loups, BE 1000 Bruxelles (Belgia) Tel.: Strona internetowa:

6 1 Podstawy 1.1 Europejskie dyrektywy dotyczące oceny ryzyka zawodowego Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 89/391/EWG nakłada na pracodawcę obowiązek przedsięwzięcia koniecznych środków do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ustalanych w drodze przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy (artykuł 6). Ocena powinna być aktualizowana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co roku. Pracodawca powinien dysponować aktualnymi dokumentami, na podstawie których można stwierdzić wynik oceny ryzyka zawodowego, przedsięwzięte środki do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz efekty kontroli tych środków (artykuł 9). W przypadku jednorodnych warunków pracy wystarczy przeprowadzenie oceny jednego stanowiska pracy bądź jednej czynności. Ocena ryzyka zawodowego stała się głównym narzędziem prewencyjnym w zakresie ochrony pracy w zakładzie. We wszystkich dyrektywach szczegółowych, wydanych w związku z dyrektywą ramową w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, podkreślany jest obowiązek pracodawcy do dokonania i udokumentowania ocen ryzyka zawodowego. W chwili obecnej (stan 03/2009) dotyczy to następujących dyrektyw: 1. 89/654/EWG Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy 2. 89/655/EWG Bezpieczeństwo i higiena użytkowania sprzętu roboczego 3. 89/656/EWG Indywidualne wyposażenie ochronne 4. 90/269/EWG Ręczne przemieszczanie ciężarów 5. 90/270/EWG Praca z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe /37/WE Narażenie na działanie czynników rakotwórczych /54/WE Narażenie na działanie czynników biologicznych 8. 92/57/EWG Tymczasowe lub ruchome budowy 9. 92/58/EWG Znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy /85/EWG Pracownice w ciąży, pracownice, które niedawno rodziły, i pracownice karmiące piersią /91/EWG Wydobycie kopalin otworami wiertniczym /104/EWG Odkrywkowy i podziemny przemysł wydobywczy /103/EWG Praca na statkach rybackich /24/WE Ryzyko związane ze środkami chemicznymi /92/WE Występowanie atmosfery wybuchowej /44/WE Ryzyko spowodowane wibracjami /10/WE Ryzyko spowodowane hałasem /40/WE Ryzyko spowodowane polami elektromagnetycznymi /25/WE Ryzyko spowodowane sztucznym promieniowaniem optycznym 6

7 1.2 Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego Odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ponosi pracodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pracownicy powinni uczestniczyć w tym procesie. Ocena zagrożeń i kontrola skuteczności koniecznych przedsięwzięć, wynikających z dokonanej oceny, są wykonywane przez przedsiębiorcę. Ocena ryzyka zawodowego jest jednak także sprawą pracowników i ich przedstawicieli. We wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a więc także w kwestii oceny ryzyka, pracodawca jest zobowiązany do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, do zapewnienia ich współudziału oraz do informowania pracowników i udzielania im odpowiednich instrukcji (89/391/EWG, artykuł 10, 11 i 12). 1.3 Postępowanie metodyczne przy ocenie ryzyka zawodowego 1. Ustalenie analizowanych aspektów Aspektami analizowanymi są sektory pracy i wykonywane czynności. 2. Stwierdzenie rodzaju zagrożeń i obciążeń Stwierdzenie zagrożeń i obciążeń dotyczy czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione w poszczególnych sektorach pracy. W tym celu dokonuje się obchodów zakładu, analizy procesów pracy oraz oceny wypadków, prawie-wypadków, chorób zawodowych i przypadków zachorowań spowodowanych pracą. 3. Ustalenie odpowiednich działań i ich podejmowanie Działania należy podejmować w następującej kolejności: działania technologiczne np. eliminacja zagrożenia przez zastąpienie procesów lub materiałów działania techniczne np. oddzielne pomieszczenia dla ludzi i zwierząt, urządzenia ochronne działania organizacyjne np. zmiana organizacji pracy, kształtowanie czasu pracy działania indywidualne np. indywidualne wyposażenie ochronne, nadzór medyczny wskazówki dotyczące techniki bezpieczeństwa pracy np. znaki ostrzegawcze, instrukcje postępowania instruktaż dla osób zatrudnionych np. instruktaże z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy, instruktaże na temat bezpiecznego zachowania W tym celu należy odpowiednio wyznaczyć osoby odpowiedzialne i ustalić terminy. 4. Kontrola skuteczności Należy kontrolować, czy ustalone działania zostały przeprowadzone w wystarczającym stopniu i w podanych terminach. 7

8 1.4 Ramowe oceny ryzyka zawodowego Ponieważ czynności wykonywane w wielu przedsiębiorstwach rolniczych są do siebie podobne lub takie same, w niniejszej instrukcji zawarto ramowe oceny ryzyka zawodowego. Są to oceny ryzyka zawodowego, występującego w typowych warunkach pracy dla typowych czynności wykonywanych w rolnictwie i leśnictwie. Przegląd dostępnych aktualnie ocen ramowych znajduje się w tabeli 3. W celu udokumentowania ocen ryzyka zawodowego występującego podczas prac, dla których nie ma ocen ramowych, można skorzystać z pustego arkusza dokumentacyjnego (patrz załącznik). Oceny ramowe ryzyka zawodowego w postaci arkuszy roboczych mają na celu jak najbardziej skuteczne wsparcie użytkownika podczas przeprowadzanej oceny zagrożeń zawodowych w przedsiębiorstwie (patrz załącznik). Użytkownikami mogą być pracodawcy albo upoważnione przez nich osoby, pracownicy lub ich przedstawiciele (np. przedstawiciele związków zawodowych) oraz organy nadzoru. Typowe zagrożenia i obciążenia oraz możliwe wynikające z nich ryzyko zostały już wprowadzone do ocen ramowych ryzyka zawodowego. Niezbędne jest dokonanie porównania z faktycznymi warunkami panującymi w zakładzie. Ocen ramowych ryzyka zawodowego nie należy stosować schematycznie. Niezbędne do podjęcia działania są objaśnione na odwrocie każdego arkusza. Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie oraz terminy realizacji. Ocena warunków pracy nie zastępuje regularnej kontroli zakładu przeprowadzanej przez organy nadzoru. Dlatego w arkuszu ocen ryzyka zawodowego nie ujęte zostały przypadki ryzyka wynikające z błędów konstrukcyjnych, braku urządzeń ochronnych bądź ich uszkodzenia, czy też stosowania niezgodnego z przeznaczeniem. 8

9 2 Zagrożenia i obciążenia 2.1 Przegląd czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Czynniki, które mogą wywołać zagrożenie i powodować obciążenie, zostały zestawione poniżej i podzielone na 11 grup (tab. 1). 9

10 Tabelle 1: Übersicht über Gefährdungs- und Belastungsfaktoren Zagrożenia mechaniczne Nieosłonięte części ruchome Elementy o niebezpiecznej powierzchni Ruchome środki transportu, ruchomy sprzęt roboczy Zagrożenia elektryczne Niebezpieczne porażenie prądem Łuki elektryczne Substancje niebezpieczne Gazy Opary Zawiesiny (mgły, dymy, pyły) Zagrożenia biologiczne Groźba infekcji wywołanej przez mikroorganizmy i wirusy Organizmy genetycznie modyfikowane Zagrożenie pożarowe i wybuchowe Zagrożenie pożarowe ciałami stałymi, cieczami, gazami Zagrożenia termiczne Kontakt z gorącymi mediami Atmosfera wybuchowa Kontakt z zimnymi mediami Alergeny i substancje toksyczne pochodzenia organicznego Materiały wybuchowe Zagrożenia/ obciążenia czynnikami fizycznymi Dźwięki (hałas) Wibracje Promieniowanie Obciążenia fizyczne/ uciążliwość pracy Ciężka praca dynamiczna Jednostajna praca dynamiczna Praca statyczna/ praca związana z ciągłym obciążeniem statycznym Obciążenia psychiczne Nadmierne obciążenie Zbyt małe obciążenie Presja czasu Kształtowanie stanowiska pracy/ergonomia Kształtowanie na podstawie wymiarów człowieka Inne zagrożenia/ obciążenia Indywidualne wyposażenie ochronne Elementy obsługi Czynnik ludzki Elementy wskaźnikowe 10

11 Niekontrolowany ruch przedmiotów Upadek na płaszczyźnie, poślizgnięcie, potknięcie, skręcenie, złe stąpnięcie Upadek z wysokości Ciecze, praca w wilgoci 4.4 Brak higieny Ciała stałe, pasty Reakcje ciągłe 5.4 Naładowanie elektrostatyczne Pola elektromagnetyczne Praca w warunkach podciśnienia i nadciśnienia Czynniki klimatyczne Oświetlenie 11

12 2.2 Wyjaśnienia dotyczące czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie 1 Zagrożenia mechaniczne 1.1. Nieosłonięte części ruchome zgniecenie (zmiażdżenie) ścinanie uderzenie cięcie kłucie wciągnięcie (wplątanie) 1.2. Elementy o niebezpiecznej powierzchni naroża krawędzie ostre, wystające elementy ostrza chropowatość 1.3. Ruchome środki transportu, ruchomy sprzęt roboczy najechanie zderzenie przejechanie wywrócenie upadek z wysokości drogi komunikacyjne 1.4. Niekontrolowany ruch przedmiotów elementy wywracające się, poruszające się ruchem wahadłowym elementy toczące się, ślizgające elementy spadające, odrywające się elementy pękające, odrzucane substancje wyciekające/ulatniające się pod ciśnieniem 1.5. Upadek na płaszczyźnie, poślizgnięcie, potknięcie, skręcenie, złe stąpnięcie zanieczyszczenia (oleje, tłuszcze, resztki paszy itp.) śliskość spowodowana pogodą nierówności, różnice wysokości rozrzucone przedmioty zbyt mała powierzchnia stąpania 1.6. Upadek z wysokości zawalenie, wywrócenie zsunięcie, ześlizgnięcie wyjście poza zabezpieczenie 2 Zagrożenia elektryczne 2.1. Niebezpieczne porażenie prądem dotknięcie normalnie pod napięciem, błędnie pod napięciem 2.2 Łuki elektryczne zwarcia elektryczne włączenie pod obciążeniem niezachowanie odstępu bezpieczeństwa do części pod napięciem 12

13 3 Substancje niebezpieczne 3.1 Gazy 3.2 Opary 3.3 Zawiesiny (mgły, dymy, pyły) 3.4 Ciecze, praca w wilgoci Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą: substancji niebezpiecznych pyłów pochodzenia zwierzęcego pyłów pochodzenia roślinnego 3.5 Ciała stałe, pasty 4 Zagrożenia biologiczne 4.1 Groźba infekcji wywołanej przez mikroorganizmy i wirusy postępowanie z zakażonymi materiałami lub zwierzętami (choroby odzwierzęce) brak higieny 4.2. Organizmy genetycznie modyfikowane praca w laboratoriach i obiektach biotechnicznych 4.3. Alergeny i substancje toksyczne pochodzenia organicznego Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą: pleśni roztoczy/endotoksyn roślin lub części roślin 5 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe 5.1. Zagrożenie pożarowe ciałami stałymi, cieczami, gazami powstanie pożaru rozprzestrzenianie się pożaru 5.2. Atmosfera wybuchowa Mieszanina powietrza z: gazami oparami, mgłami pyłami 5.3. Materiały wybuchowe substancje wybuchowe kruszące materiały wybuchowe akcesoria do prowadzenia prac strzałowych 5.4. Naładowanie elektrostatyczne powstawanie iskier przy elektryzowaniu w wyniku tarcia lub przepływu 13

14 6 Zagrożenia termiczne 6.1. Kontakt z gorącymi mediami otwarty ogień gorące elementy gorące ciecze 6.2. Kontakt z zimnymi mediami zimne elementy zimne ciecze (np. płynny azot) 7 Zagrożenia/obciążenia czynnikami fizycznymi 7.1 Dźwięki (hałas) dźwięki słyszalne (hałas) infradźwięki ultradźwięki 7.2. Wibracje wibracje przekazywane na całe ciało wibracje przekazywane na kończyny górne 7.3. Promieniowanie promieniowanie nadfioletowe (np. podczas spawania elektrodą ) promieniowanie podczerwone laser promieniowanie rentgenowskie promieniowanie radioaktywne 7.4. Pola elektromagnetyczne prace wykonywane w pobliżu instalacji wysokiego napięcia 7.5. Praca w warunkach podciśnienia i nadciśnienia Przedsiębiorstw rolniczych zazwyczaj nie dotyczy Czynniki klimatyczne temperatura powietrza wilgotność względna powietrza prędkość przepływu powietrza ciepło promieniowania 7.7. Oświetlenie natężenie oświetlenia kontrast oślepienie, odbicie równomierność pod względem miejsca i czasu 14

15 8 Obciążenia fizyczne/uciążliwość pracy 8.1. Ciężka praca dynamiczna podnoszenie i przenoszenie ciężarów ciągnięcie i pchanie ciężarów pochylenie tułowia > 60º 8.2. Jednostajna praca dynamiczna stale powtarzające się czynności powtarzające się ruchy małych grup mięśniowych (palce, ręce lub ramiona) 8.3. Praca statyczna/praca związana z ciągłym obciążeniem statycznym pozycje wymuszone praca powyżej poziomu głowy 9 Obciążenia psychiczne 9.1. Nadmierne obciążenie zbyt duża gęstość informacji zbyt skomplikowane zadanie 9.2. Zbyt małe obciążenie monotonne czynności zbyt małe wymagania 9.3. Presja czasu długość taktów presja terminów 10 Kształtowanie stanowiska pracy/ergonomia 10.1 Kształtowanie na podstawie wymiarów człowieka wymiary stanowiska pracy stanowisko pracy z monitorem ekranowym warunki widoczności 10.2 Elementy obsługi ukształtowanie ułożenie (w obszarze manipulacji ręcznej) personel obsługujący/częstość obsługi 10.3 Elementy wskaźnikowe rozpoznawalność sygnały optyczne, akustyczne gęstość informacji 11 Inne zagrożenia/obciążenia 11.1 Indywidualne wyposażenie ochronne obciążenie przez środki ochrony układu oddechowego akceptacja wyposażenia ochronnego Czynnik ludzki nieuwaga przecenienie samego siebie kwalifikacje 15

16 2.3 Ocena ryzyka Ryzykiem nazywamy prawdopodobieństwo wystąpienia i możliwy stopień uszczerbku na zdrowiu spowodowany przez czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie. W niniejszej instrukcji dokonano podziału ryzyka na 3 grupy: Tabela 2: Grupy ryzyka R R Ryzyko w wyniku zagrożenia lub obciążenia 1 małe 2 średnie 3 duże W wielu europejskich dyrektywach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy podane są ustalone wartości działania i wartości graniczne dla każdego z czynników wywołujących obciążenie. Można z nich skorzystać w celu ustalenia stopnia ryzyka: R = 1 wartość działania zachowana małe ryzyko R = 2 wartość działania przekroczona, średnie ryzyko ale wartości graniczne zachowane R = 3 wartości graniczne przekroczone duże ryzyko Tabele, w których ważne czynniki wywołujące obciążenie zostały przyporządkowane do odpowiednich grup ryzyka, znajdują się w rozdziale 4 niniejszej instrukcji (strona 22). W odniesieniu do czynników, dla których nie można ustalić wartości granicznych ani wartości działania (jak np. zagrożenia mechaniczne), stopień ryzyka można ustalić przy uwzględnieniu częstości i stopnia ciężkości następstw według następującej metody: Częstość A = często B = dość często C = sporadycznie D = rzadko E = mało prawdopodobne F = bardzo nieprawdopodobne często relacjonowane zagrożenia, np. raz w miesiącu albo częściej kilkakrotnie w skali roku, np. sześć razy w roku czasami, np. dwa razy w roku może się zdarzyć, np. raz w roku mniej więcej co pięć lat rzadziej niż raz na dziesięć lat 16

17 Stopień ciężkości następstw 1 = mały wypadek nie powodujący niezdolności do pracy, pierwsza pomoc 2 = średni wypadek powodujący przedłużoną niezdolność do pracy, np. trzy tygodnie 3 = duży wypadek powodujący ciężkie obrażenia i/lub inwalidztwo okresowe 4 = bardzo duży wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub trwałym inwalidztwem Oceny ryzyka dokonuje się na podstawie tabeli 3: zielony R = 1 małe żółty R = 2 średnie czerwony R = 3 duże Tabela 3: Ustalanie ryzyka często A R = 3 dość często B sporadycznie C rzadko D R = 2 mało prawdopodobne E bardzo nieprawdopodobne F R = 1 1 mały 2 średni 3 duży 4 bardzo duży Przykład: dość często (B) i duży stopień ciężkości następstw (3) stwarzają ryzyko R = 3 (duże). 17

18 3 Dokumentacja 3.1 Uwagi ogólne Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 89/391/EWG nakłada na przedsiębiorcę obowiązek udokumentowania: wyniku oceny ryzyka zawodowego, ustalonych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wyniku kontroli skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W załączniku 1 znajdują się arkusze robocze, które mogą pomóc w spełnieniu powyższych wymagań. Dokumentację można uzupełnić o dalsze załączniki dotyczące występujących w przedsiębiorstwie zagrożeń i obciążeń (np. sprawozdania z przeprowadzonych kontroli zakładowych i instrukcje postępowania). 3.2 Objaśnienia do arkusza roboczego Ochrona pracy w przedsiębiorstwie - Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy ustala poza oceną ryzyka zawodowego także szereg kroków, które pracodawca powinien podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w swoim przedsiębiorstwie. Najważniejsze z nich zostały wymienione w arkuszu roboczym 0.1., gdzie z łatwością można z nich skorzystać. Na pierwszej stronie, Pole Przedsiębiorstwo : Wpisać nazwę przedsiębiorstwa albo przystawić pieczątkę. Kolumna 3 tak, kolumna 4 nie : Z reguły należy zakreślić jedną z kolumn 3 albo 4. Kolumna 5 nie obowiązuje : W kolumnie 5 można dokonać zakreślenia tylko wtedy, jeśli przewidziane jest w tym celu odpowiednie pole. W odniesieniu do środków opisanych w punkcie 2.1., 3 i 4 należy uwzględnić co następuje: W przypadku środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników pracodawca musi wyznaczyć pracowników przedsiębiorstwa (środek 2.1.) lub specjalistów spoza zakładu (środek 3) albo sam przejąć zadania wynikające z ochrony pracy (środek 4) o ile jest to możliwe na podstawie przepisów krajowych. Dlatego zakreślenie kolumny 5 ( nie obowiązuje ) w odniesieniu do wszystkich środków nie jest dopuszczalne. Pole Data, opracował : Kto dokonał ustalenia, kto je przeprowadził? Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu tej rubryki! Na odwrocie, Kolumna 1 Nr Numer bieżący środka (patrz na pierwszej stronie) 18

19 Kolumna 2 Osoba odpowiedzialna Tutaj należy wpisać pracownika odpowiedzialnego za organizację lub realizację podejmowanych środków w przedsiębiorstwie. Kolumna 3 Termin Tutaj należy ustalić termin w odniesieniu do każdego środka. Kolumna 4 Realizacja Tutaj należy wpisać datę realizacji. Kolumna 5 Kontrola Przedsiębiorca powinien w określonych odstępach czasu poddawać regularnej kontroli skuteczność przeprowadzonych środków. Należy to udokumentować w kolumnie Objaśnienia do arkusza roboczego Przegląd czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie - W celu oceny występujących zagrożeń i obciążeń należy ująć wszystkie czynności wykonywane przez zatrudnionych pracowników. W tym celu należy skorzystać z arkusza roboczego 0.2. (patrz załącznik). Pole Przedsiębiorstwo : Wpisać nazwę przedsiębiorstwa albo przystawić pieczątkę. Pole Liczba zatrudnionych : Łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pole Sektor pracy : Dział, wydział, brygada lub tym podobne (np. praca w polu, w zakładzie hodowli bydła mlecznego, warsztat, administracja). Na pierwszej stronie i na odwrocie przewidziane jest każdorazowo miejsce na wpis dotyczący jednego sektora pracy, tzn. jeden arkusz roboczy wystarcza na dwa sektory. Jeśli w zakładzie są więcej niż dwa sektory pracy, należy skorzystać z kolejnych arkuszy roboczych Kolumna 1 Nazwisko Nazwiska osób zatrudnionych w danym sektorze pracy. Kolumna 2 Czynności Tutaj należy podać jedynie główne czynności lub prace związane ze szczególnym zagrożeniem lub obciążeniem dla danego pracownika (np. kierowca traktora, obchodzenie się z gnojowicą). Kolumna 3 Numer oceny ryzyka zawodowego Wpisać numer oceny/ocen ryzyka zawodowego dotyczącego pracownika (patrz załącznik). Ocena ryzyka zawodowego może przy tym dotyczyć kilku pracowników: Sektor pracy: Praca w polu Nazwisko Czynności Numer oceny ryzyka zawodowego Müller Schulze Meier } kierowca traktora Arkusz Grupa ryzyka Nadzór medyczny 19

20 Bądź też dla jednego pracownika konieczna jest ocena kilku czynników ryzyka: Sektor pracy: Praca w polu Nazwisko Czynności Numer oceny ryzyka zawodowego Arkusz Grupa ryzyka Nadzór medyczny Lehmann kierowca traktora obchodzenie się ze środkami ochrony roślin prace w warsztacie Krause kierowca traktora obchodzenie się z gnojowicą W przypadku wykonywania prac, dla których nie ma ocen ramowych ryzyka zawodowego, oceny ryzyka dokonuje się według punktu 2.3. i dokumentuje na pustym arkuszu roboczym (patrz załącznik). Kolumna 4 Arkusz Numer arkusza poszczególnych ocen ryzyka zawodowego przeprowadzonych w danym sektorze pracy. Najlepiej po zakończeniu wszystkich ocen ponumerować arkusze robocze i wpisać numery arkuszy. Kolumna 5 Grupa ryzyka W kolumnie 5 należy wpisać jedynie najbardziej niekorzystną ocenę, tzn. największe ryzyko występujące dla danego pracownika. Kolumna 6 Nadzór medyczny Konieczny nadzór medyczny nad danym pracownikiem. Uwaga! Wpisać dopiero po zakończeniu przeprowadzania oceny! Pole Data, opracował : Kto dokonał ustalenia, kto je przeprowadził? Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu tej rubryki! 3.4 Objaśnienia do arkuszy roboczych 1.1. do Oceny ryzyka zawodowego - W ocenach ryzyka zawodowego, znajdujących się w arkuszach roboczych 1.1. do 10., zostały wymienione zagrożenia i obciążenia, które zazwyczaj mogą towarzyszyć wykonywaniu podanych czynności. Należy w każdym wypadku sprawdzić, czy w stosunku do pracownika lub pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie występują podane zagrożenia bądź obciążenia, i czy nie występują ewentualnie dodatkowe czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie. Jeśli zachodzi taka sytuacja, to wpisu dokumentującego te zagrożenia lub obciążenia należy dokonać w wolnym miejscu na dole arkuszy. 20

21 Na pierwszej stronie, Pole dotyczy : Tutaj należy wpisać, kogo dotyczy dana ocena ryzyka zawodowego. Wpisuje się nazwiska zatrudnionych lub dział, wydział itp. Kolumna 1 Nr klucza Numer klucza czynników powodujących zagrożenie lub obciążenie zgodnie z rozdziałami 2.1. i 2.2. Kolumna 2 Rodzaj zagrożenia lub obciążenia Czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie, które występują podczas wykonywania danej pracy. Kolumna 3 Ryzyko maksymalne Największe ryzyko, jakiego można oczekiwać. Kolumna 4 Ryzyko rzeczywiste Tutaj należy wpisać faktycznie występujące ryzyko, zgodnie z warunkami panującymi w zakładzie. Jeżeli dane ryzyko można ustalić dopiero po dodatkowej konsultacji, należy pozostawić wolne miejsce albo wpisać ryzyko tymczasowo, np. ołówkiem. Jeżeli jeden z czynników zagrożenia lub obciążenia nie występuje podczas czynności wykonywanych w zakładzie, należy wpisać 0. Kolumna 5 Środki Konieczne do podjęcia środki są tu podane w formie ogólnej. Bliższe objaśnienia środków znajdują się na odwrocie, w kolumnie 8. Kolumna 6 Potrzeba doradztwa Dodatkowa potrzeba doradztwa w celu ustalenia zachodzącego ryzyka lub dotyczącego środków prewencyjnych (np. ze strony organów nadzoru, lekarza medycyny pracy), została już zakreślona znakiem X. Jeśli taka potrzeba nie zachodzi, należy skreślić znaki X! Przypadki potrzeby dodatkowego doradztwa na temat określonych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie należy zaznaczyć krzyżykiem. Wyjaśnienia dotyczące potrzeby doradztwa należy umieścić na odwrocie arkusza oceny ryzyka. Doradztwo w jakich kwestiach? Na odwrocie, Kolumna 7 Nr klucza Tutaj należy wpisać numer klucza czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie z kolumny 1. Kolumna 8 Wyjaśnienia dotyczące środków Bliższe wyjaśnienia dotyczące środków wymienionych w kolumnie 5. W razie potrzeby podjęcia dalszych środków proszę skorzystać z wolnego miejsca na odwrocie. Uwaga! Podczas podejmowania środków należy zawsze zachowywać kolejność podaną w rozdziale 1.3.! 21

22 Kolumna 9 Osoba odpowiedzialna Tutaj należy wpisać pracownika odpowiedzialnego za organizację lub realizację środków w przedsiębiorstwie. Na przykład: Kto zakupuje indywidualne wyposażenie ochronne? Kto poleca przeprowadzenie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy? Kto organizuje dodatkowe doradztwo? Kolumna 10 Termin/Realizacja Dla każdego środka należy ustalić termin. Należy wpisać datę realizacji. Kolumna 11 Kontrola Przedsiębiorca powinien w określonych odstępach czasu poddawać kontroli skuteczność przeprowadzonych środków. Należy to udokumentować w kolumnie Wskazówki pozwalające na stwierdzenie ryzyka wybranych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie 4.1 Dymy spawalnicze (nr klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 stężenie dymów spawalniczych 1,5 mg/m³ R = 2 1,5 mg/m³ < stężenie dymów spawalniczych 3 mg/m³ R = 3 stężenie dymów spawalniczych > 3 mg/m³ Dla podanych niżej procesów pracy można z reguły założyć stężenie dymów spawalniczych w powietrzu mniejsze niż 3 mg/m³: 22 spawanie gazowe z materiałem pomocniczym nagrzewanie płomieniowe spawanie metodą WIG (Wolfram Inert Gas) spawanie mikroplazmowe cięcie plazmowe pod wodą spawanie pod topnikiem zgrzewanie oporowe, z wyjątkiem zgrzewania doczołowego iskrowego zgrzewanie tarciowe natryskiwanie cieplne w zamkniętych komorach doczołowe zgrzewanie kołków spawanie odlewów (spawanie termitowe) spawanie elektrożużlowe

23 Dla podanych niżej procesów pracy można z reguły założyć stężenie dymów spawalniczych w powietrzu przekraczające 3 mg/m³: spawanie łukowe otulonymi elektrodami prętowymi, w razie braku dostatecznej wentylacji spawanie metodą MIG i MAG, w razie braku dostatecznej wentylacji cięcie plazmowe (bez odciągu oraz osłony wodnej) natryskiwanie płomieniowe, łukowe i plazmowe w komorach niehermetycznych żłobienie gazowe żłobienie łukowe elektropowietrzne ARC AIR zgrzewanie oporowe doczołowe 4.2 Pyły zbożowe i paszowe (numer klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 stężenie w powietrzu 1 mg/m³ pył wdychany R = 2 1 mg/m³ < stężenie w powietrzu 4 mg/m³ pył wdychany R = 3 stężenie w powietrzu > 4 mg/m³ pył wdychany 4.3 Pył w pomieszczeniach inwentarskich (numer klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 R = 2 R = 3 stężenie w powietrzu 5,0 mg/m³ pył wdychany stężenie w powietrzu 1,5 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych 5,0 mg/m³ < stężenie w powietrzu 10 mg/m³ pył wdychany 1,5 mg/m³ < stężenie w powietrzu 3 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych stężenie w powietrzu > 10 mg/m³ pył wdychany stężenie w powietrzu > 3 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych 4.4 Praca w wilgoci (numer klucza 3.4.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 praca w wilgoci regularnie 2 h albo kiedy z oceny ryzyka narażenia wynika jedynie niewielkie zagrożenie (np. dzięki konsekwentnemu stosowaniu środków ochrony skóry) R = 2 2 h < praca w wilgoci 4 h R = 3 praca w wilgoci regularnie > 4 h 23

24 4.5 Hałas (numer klucza 7.1.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 2003/10/WE: L EX,8h = poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy R = 1 L EX,8h 80 db(a) R = 2 80 db(a) < L EX,8h < 85 db(a) R = 3 L EX,8h 85 db(a) Jeżeli w grupach ryzyka 2 i 3 poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do roku nie przekracza 30 dni, należy wybrać grupę o mniejszym ryzyku. Przy obliczaniu przyjęto jako efektywny czas jazdy 6 godzin dziennie, co z reguły odpowiada normalnemu czasowi pracy wynoszącemu 8 do 9 godzin. Przy podwojonym czasie jazdy należy dodać 3 db(a). Jeżeli czas jazdy jest krótszy o połowę, należy odjąć 3 db(a). Wartości pośrednie można obliczyć stosując metodę interpolacji. Nowe maszyny rolnicze i traktory z reguły pracują ciszej. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego muszą być umieszczone w instrukcji postępowania. Należy jednak uwzględnić, że podczas jazdy przy otwartych drzwiach lub oknach wartości poziomu ciśnienia akustycznego są znacznie wyższe. W przypadkach wątpliwych należy zlecić pomiary tych wartości. 4.6 Wibracje (numer klucza 7.2.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE: Wibracje przekazywane na całe ciało A(8) = dzienna wartość narażenia Kierunek osi Z R = 1 A(8) 0,5 m/s2 R = 2 0,5 m/s2 < A(8) < 0,8 m/s² R = 3 A(8) 0,8 m/s² Kierunek osi X lub Y R = 1 A(8) 0,5 m/s2 R = 2 0,5 m/s2 < A(8) < 1,15 m/s² R = 3 A(8) 1,15 m/s² 24

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy

Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Niewiążący przewodnik dobrych praktyk Na temat stosowania dyrektywy 2003/10/we dotyczącej NarażeNia Na działanie hałasu w miejscu pracy Komisja Europejska Jak uniknąć narażenia pracowników na hałas w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

VADEMECUM ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Vademecum zatrudniania osób niepełnosprawnych zostało opracowane w ramach kampanii informacyjnej PRZEŁAM LODY OBOJĘTNOŚCI Organizatorem kampanii jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE Mgr A. ASZTEMBORSKI JAK PROWADZIĆ DOCHODZENIE POWYPADKOWE W Y D A W W f C T W O Z W I Ą Z K O W E SPIS TREŚCI Ptr. I. Wiadomości ogólne, 3 1. Istota i cel dochodzenia powypadkowego 3 2. Definicja wypadku......

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowani na każdy wypadek

Przygotowani na każdy wypadek Ważne telefony Ważne telefony Policja (Polizei) 110 Przygotowani na każdy wypadek Prewencja i samopomoc w nagłych wypadkach i sytuacjach szczególnych Straż pożarna (Feuerwehr) 112 Lekarz dyżurny (Ärztlicher

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo