Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie"

Transkrypt

1 E F FA T Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie (Ocena ryzyka zawodowego według 89/391/EWG) Zrealizowano dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans W ramach kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy OSHA

2

3

4

5 Spis treści 1 Podstawy Europejskie dyrektywy dotyczące oceny ryzyka zawodowego Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego Postępowanie metodyczne przy ocenie ryzyka zawodowego Ramowe oceny ryzyka zawodowego Zagrożenia i obciążenia Przegląd czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Wyjaśnienia dotyczące czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Ocena ryzyka Dokumentacja Uwagi ogólne Objaśnienia do arkusza roboczego Ochrona pracy w przedsiębiorstwie Objaśnienia do arkusza roboczego Przegląd czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie Objaśnienia do arkuszy roboczych 1.1. do Oceny ryzyka zawodowego Wskazówki pozwalające na stwierdzenie ryzyka wybranych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Dymy spawalnicze (numer klucza 3.3.) Pyły zbożowe i paszowe (numer klucza 3.3.) Pył w pomieszczeniach inwentarskich (numer klucza 3.3.) Praca w wilgoci (numer klucza 3.4.) Hałas (numer klucza 7.1.) Wibracje (numer klucza 7.2.) Oświetlenie (numer klucza 7.7.) Podnoszenie i przenoszenie ciężarów (numer klucza 8.1.) Załącznik: Arkusze robocze dla celów dokumentacji Niniejsze wytyczne powstały na podstawie Wskazówek do oceny warunków pracy zgodnie z ustawą o ochronie pracy (Ocena ryzyka zawodowego) Branżowego Zakładu Ubezpieczeń Rolnictwa na Niemcy Środkowe i Wschodnie (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Mittel- und Ostdeutschland), Republiki Federalnej Niemiec oraz materiałów CFTC, Francja. EFFAT dziękuje członkom grupy roboczej EFFAT, a zwłaszcza kierownikom grupy, panu Georgowi SCAMONI (związek zawodowy IG BAU Niemcy) i pani Claire ETINEAU (CFTC-AGRI Francja), za opracowanie podręcznika i arkuszy roboczych. Pytania prosimy kierować na adres: EFFAT, 38, Rue-Fossé-aux-Loups, BE 1000 Bruxelles (Belgia) Tel.: Strona internetowa:

6 1 Podstawy 1.1 Europejskie dyrektywy dotyczące oceny ryzyka zawodowego Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 89/391/EWG nakłada na pracodawcę obowiązek przedsięwzięcia koniecznych środków do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, ustalanych w drodze przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy (artykuł 6). Ocena powinna być aktualizowana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co roku. Pracodawca powinien dysponować aktualnymi dokumentami, na podstawie których można stwierdzić wynik oceny ryzyka zawodowego, przedsięwzięte środki do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz efekty kontroli tych środków (artykuł 9). W przypadku jednorodnych warunków pracy wystarczy przeprowadzenie oceny jednego stanowiska pracy bądź jednej czynności. Ocena ryzyka zawodowego stała się głównym narzędziem prewencyjnym w zakresie ochrony pracy w zakładzie. We wszystkich dyrektywach szczegółowych, wydanych w związku z dyrektywą ramową w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, podkreślany jest obowiązek pracodawcy do dokonania i udokumentowania ocen ryzyka zawodowego. W chwili obecnej (stan 03/2009) dotyczy to następujących dyrektyw: 1. 89/654/EWG Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy 2. 89/655/EWG Bezpieczeństwo i higiena użytkowania sprzętu roboczego 3. 89/656/EWG Indywidualne wyposażenie ochronne 4. 90/269/EWG Ręczne przemieszczanie ciężarów 5. 90/270/EWG Praca z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe /37/WE Narażenie na działanie czynników rakotwórczych /54/WE Narażenie na działanie czynników biologicznych 8. 92/57/EWG Tymczasowe lub ruchome budowy 9. 92/58/EWG Znaki bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy /85/EWG Pracownice w ciąży, pracownice, które niedawno rodziły, i pracownice karmiące piersią /91/EWG Wydobycie kopalin otworami wiertniczym /104/EWG Odkrywkowy i podziemny przemysł wydobywczy /103/EWG Praca na statkach rybackich /24/WE Ryzyko związane ze środkami chemicznymi /92/WE Występowanie atmosfery wybuchowej /44/WE Ryzyko spowodowane wibracjami /10/WE Ryzyko spowodowane hałasem /40/WE Ryzyko spowodowane polami elektromagnetycznymi /25/WE Ryzyko spowodowane sztucznym promieniowaniem optycznym 6

7 1.2 Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego Odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ponosi pracodawca lub osoba przez niego upoważniona. Pracownicy powinni uczestniczyć w tym procesie. Ocena zagrożeń i kontrola skuteczności koniecznych przedsięwzięć, wynikających z dokonanej oceny, są wykonywane przez przedsiębiorcę. Ocena ryzyka zawodowego jest jednak także sprawą pracowników i ich przedstawicieli. We wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a więc także w kwestii oceny ryzyka, pracodawca jest zobowiązany do konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, do zapewnienia ich współudziału oraz do informowania pracowników i udzielania im odpowiednich instrukcji (89/391/EWG, artykuł 10, 11 i 12). 1.3 Postępowanie metodyczne przy ocenie ryzyka zawodowego 1. Ustalenie analizowanych aspektów Aspektami analizowanymi są sektory pracy i wykonywane czynności. 2. Stwierdzenie rodzaju zagrożeń i obciążeń Stwierdzenie zagrożeń i obciążeń dotyczy czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione w poszczególnych sektorach pracy. W tym celu dokonuje się obchodów zakładu, analizy procesów pracy oraz oceny wypadków, prawie-wypadków, chorób zawodowych i przypadków zachorowań spowodowanych pracą. 3. Ustalenie odpowiednich działań i ich podejmowanie Działania należy podejmować w następującej kolejności: działania technologiczne np. eliminacja zagrożenia przez zastąpienie procesów lub materiałów działania techniczne np. oddzielne pomieszczenia dla ludzi i zwierząt, urządzenia ochronne działania organizacyjne np. zmiana organizacji pracy, kształtowanie czasu pracy działania indywidualne np. indywidualne wyposażenie ochronne, nadzór medyczny wskazówki dotyczące techniki bezpieczeństwa pracy np. znaki ostrzegawcze, instrukcje postępowania instruktaż dla osób zatrudnionych np. instruktaże z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy, instruktaże na temat bezpiecznego zachowania W tym celu należy odpowiednio wyznaczyć osoby odpowiedzialne i ustalić terminy. 4. Kontrola skuteczności Należy kontrolować, czy ustalone działania zostały przeprowadzone w wystarczającym stopniu i w podanych terminach. 7

8 1.4 Ramowe oceny ryzyka zawodowego Ponieważ czynności wykonywane w wielu przedsiębiorstwach rolniczych są do siebie podobne lub takie same, w niniejszej instrukcji zawarto ramowe oceny ryzyka zawodowego. Są to oceny ryzyka zawodowego, występującego w typowych warunkach pracy dla typowych czynności wykonywanych w rolnictwie i leśnictwie. Przegląd dostępnych aktualnie ocen ramowych znajduje się w tabeli 3. W celu udokumentowania ocen ryzyka zawodowego występującego podczas prac, dla których nie ma ocen ramowych, można skorzystać z pustego arkusza dokumentacyjnego (patrz załącznik). Oceny ramowe ryzyka zawodowego w postaci arkuszy roboczych mają na celu jak najbardziej skuteczne wsparcie użytkownika podczas przeprowadzanej oceny zagrożeń zawodowych w przedsiębiorstwie (patrz załącznik). Użytkownikami mogą być pracodawcy albo upoważnione przez nich osoby, pracownicy lub ich przedstawiciele (np. przedstawiciele związków zawodowych) oraz organy nadzoru. Typowe zagrożenia i obciążenia oraz możliwe wynikające z nich ryzyko zostały już wprowadzone do ocen ramowych ryzyka zawodowego. Niezbędne jest dokonanie porównania z faktycznymi warunkami panującymi w zakładzie. Ocen ramowych ryzyka zawodowego nie należy stosować schematycznie. Niezbędne do podjęcia działania są objaśnione na odwrocie każdego arkusza. Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie oraz terminy realizacji. Ocena warunków pracy nie zastępuje regularnej kontroli zakładu przeprowadzanej przez organy nadzoru. Dlatego w arkuszu ocen ryzyka zawodowego nie ujęte zostały przypadki ryzyka wynikające z błędów konstrukcyjnych, braku urządzeń ochronnych bądź ich uszkodzenia, czy też stosowania niezgodnego z przeznaczeniem. 8

9 2 Zagrożenia i obciążenia 2.1 Przegląd czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie Czynniki, które mogą wywołać zagrożenie i powodować obciążenie, zostały zestawione poniżej i podzielone na 11 grup (tab. 1). 9

10 Tabelle 1: Übersicht über Gefährdungs- und Belastungsfaktoren Zagrożenia mechaniczne Nieosłonięte części ruchome Elementy o niebezpiecznej powierzchni Ruchome środki transportu, ruchomy sprzęt roboczy Zagrożenia elektryczne Niebezpieczne porażenie prądem Łuki elektryczne Substancje niebezpieczne Gazy Opary Zawiesiny (mgły, dymy, pyły) Zagrożenia biologiczne Groźba infekcji wywołanej przez mikroorganizmy i wirusy Organizmy genetycznie modyfikowane Zagrożenie pożarowe i wybuchowe Zagrożenie pożarowe ciałami stałymi, cieczami, gazami Zagrożenia termiczne Kontakt z gorącymi mediami Atmosfera wybuchowa Kontakt z zimnymi mediami Alergeny i substancje toksyczne pochodzenia organicznego Materiały wybuchowe Zagrożenia/ obciążenia czynnikami fizycznymi Dźwięki (hałas) Wibracje Promieniowanie Obciążenia fizyczne/ uciążliwość pracy Ciężka praca dynamiczna Jednostajna praca dynamiczna Praca statyczna/ praca związana z ciągłym obciążeniem statycznym Obciążenia psychiczne Nadmierne obciążenie Zbyt małe obciążenie Presja czasu Kształtowanie stanowiska pracy/ergonomia Kształtowanie na podstawie wymiarów człowieka Inne zagrożenia/ obciążenia Indywidualne wyposażenie ochronne Elementy obsługi Czynnik ludzki Elementy wskaźnikowe 10

11 Niekontrolowany ruch przedmiotów Upadek na płaszczyźnie, poślizgnięcie, potknięcie, skręcenie, złe stąpnięcie Upadek z wysokości Ciecze, praca w wilgoci 4.4 Brak higieny Ciała stałe, pasty Reakcje ciągłe 5.4 Naładowanie elektrostatyczne Pola elektromagnetyczne Praca w warunkach podciśnienia i nadciśnienia Czynniki klimatyczne Oświetlenie 11

12 2.2 Wyjaśnienia dotyczące czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie 1 Zagrożenia mechaniczne 1.1. Nieosłonięte części ruchome zgniecenie (zmiażdżenie) ścinanie uderzenie cięcie kłucie wciągnięcie (wplątanie) 1.2. Elementy o niebezpiecznej powierzchni naroża krawędzie ostre, wystające elementy ostrza chropowatość 1.3. Ruchome środki transportu, ruchomy sprzęt roboczy najechanie zderzenie przejechanie wywrócenie upadek z wysokości drogi komunikacyjne 1.4. Niekontrolowany ruch przedmiotów elementy wywracające się, poruszające się ruchem wahadłowym elementy toczące się, ślizgające elementy spadające, odrywające się elementy pękające, odrzucane substancje wyciekające/ulatniające się pod ciśnieniem 1.5. Upadek na płaszczyźnie, poślizgnięcie, potknięcie, skręcenie, złe stąpnięcie zanieczyszczenia (oleje, tłuszcze, resztki paszy itp.) śliskość spowodowana pogodą nierówności, różnice wysokości rozrzucone przedmioty zbyt mała powierzchnia stąpania 1.6. Upadek z wysokości zawalenie, wywrócenie zsunięcie, ześlizgnięcie wyjście poza zabezpieczenie 2 Zagrożenia elektryczne 2.1. Niebezpieczne porażenie prądem dotknięcie normalnie pod napięciem, błędnie pod napięciem 2.2 Łuki elektryczne zwarcia elektryczne włączenie pod obciążeniem niezachowanie odstępu bezpieczeństwa do części pod napięciem 12

13 3 Substancje niebezpieczne 3.1 Gazy 3.2 Opary 3.3 Zawiesiny (mgły, dymy, pyły) 3.4 Ciecze, praca w wilgoci Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą: substancji niebezpiecznych pyłów pochodzenia zwierzęcego pyłów pochodzenia roślinnego 3.5 Ciała stałe, pasty 4 Zagrożenia biologiczne 4.1 Groźba infekcji wywołanej przez mikroorganizmy i wirusy postępowanie z zakażonymi materiałami lub zwierzętami (choroby odzwierzęce) brak higieny 4.2. Organizmy genetycznie modyfikowane praca w laboratoriach i obiektach biotechnicznych 4.3. Alergeny i substancje toksyczne pochodzenia organicznego Wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą: pleśni roztoczy/endotoksyn roślin lub części roślin 5 Zagrożenie pożarowe i wybuchowe 5.1. Zagrożenie pożarowe ciałami stałymi, cieczami, gazami powstanie pożaru rozprzestrzenianie się pożaru 5.2. Atmosfera wybuchowa Mieszanina powietrza z: gazami oparami, mgłami pyłami 5.3. Materiały wybuchowe substancje wybuchowe kruszące materiały wybuchowe akcesoria do prowadzenia prac strzałowych 5.4. Naładowanie elektrostatyczne powstawanie iskier przy elektryzowaniu w wyniku tarcia lub przepływu 13

14 6 Zagrożenia termiczne 6.1. Kontakt z gorącymi mediami otwarty ogień gorące elementy gorące ciecze 6.2. Kontakt z zimnymi mediami zimne elementy zimne ciecze (np. płynny azot) 7 Zagrożenia/obciążenia czynnikami fizycznymi 7.1 Dźwięki (hałas) dźwięki słyszalne (hałas) infradźwięki ultradźwięki 7.2. Wibracje wibracje przekazywane na całe ciało wibracje przekazywane na kończyny górne 7.3. Promieniowanie promieniowanie nadfioletowe (np. podczas spawania elektrodą ) promieniowanie podczerwone laser promieniowanie rentgenowskie promieniowanie radioaktywne 7.4. Pola elektromagnetyczne prace wykonywane w pobliżu instalacji wysokiego napięcia 7.5. Praca w warunkach podciśnienia i nadciśnienia Przedsiębiorstw rolniczych zazwyczaj nie dotyczy Czynniki klimatyczne temperatura powietrza wilgotność względna powietrza prędkość przepływu powietrza ciepło promieniowania 7.7. Oświetlenie natężenie oświetlenia kontrast oślepienie, odbicie równomierność pod względem miejsca i czasu 14

15 8 Obciążenia fizyczne/uciążliwość pracy 8.1. Ciężka praca dynamiczna podnoszenie i przenoszenie ciężarów ciągnięcie i pchanie ciężarów pochylenie tułowia > 60º 8.2. Jednostajna praca dynamiczna stale powtarzające się czynności powtarzające się ruchy małych grup mięśniowych (palce, ręce lub ramiona) 8.3. Praca statyczna/praca związana z ciągłym obciążeniem statycznym pozycje wymuszone praca powyżej poziomu głowy 9 Obciążenia psychiczne 9.1. Nadmierne obciążenie zbyt duża gęstość informacji zbyt skomplikowane zadanie 9.2. Zbyt małe obciążenie monotonne czynności zbyt małe wymagania 9.3. Presja czasu długość taktów presja terminów 10 Kształtowanie stanowiska pracy/ergonomia 10.1 Kształtowanie na podstawie wymiarów człowieka wymiary stanowiska pracy stanowisko pracy z monitorem ekranowym warunki widoczności 10.2 Elementy obsługi ukształtowanie ułożenie (w obszarze manipulacji ręcznej) personel obsługujący/częstość obsługi 10.3 Elementy wskaźnikowe rozpoznawalność sygnały optyczne, akustyczne gęstość informacji 11 Inne zagrożenia/obciążenia 11.1 Indywidualne wyposażenie ochronne obciążenie przez środki ochrony układu oddechowego akceptacja wyposażenia ochronnego Czynnik ludzki nieuwaga przecenienie samego siebie kwalifikacje 15

16 2.3 Ocena ryzyka Ryzykiem nazywamy prawdopodobieństwo wystąpienia i możliwy stopień uszczerbku na zdrowiu spowodowany przez czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie. W niniejszej instrukcji dokonano podziału ryzyka na 3 grupy: Tabela 2: Grupy ryzyka R R Ryzyko w wyniku zagrożenia lub obciążenia 1 małe 2 średnie 3 duże W wielu europejskich dyrektywach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy podane są ustalone wartości działania i wartości graniczne dla każdego z czynników wywołujących obciążenie. Można z nich skorzystać w celu ustalenia stopnia ryzyka: R = 1 wartość działania zachowana małe ryzyko R = 2 wartość działania przekroczona, średnie ryzyko ale wartości graniczne zachowane R = 3 wartości graniczne przekroczone duże ryzyko Tabele, w których ważne czynniki wywołujące obciążenie zostały przyporządkowane do odpowiednich grup ryzyka, znajdują się w rozdziale 4 niniejszej instrukcji (strona 22). W odniesieniu do czynników, dla których nie można ustalić wartości granicznych ani wartości działania (jak np. zagrożenia mechaniczne), stopień ryzyka można ustalić przy uwzględnieniu częstości i stopnia ciężkości następstw według następującej metody: Częstość A = często B = dość często C = sporadycznie D = rzadko E = mało prawdopodobne F = bardzo nieprawdopodobne często relacjonowane zagrożenia, np. raz w miesiącu albo częściej kilkakrotnie w skali roku, np. sześć razy w roku czasami, np. dwa razy w roku może się zdarzyć, np. raz w roku mniej więcej co pięć lat rzadziej niż raz na dziesięć lat 16

17 Stopień ciężkości następstw 1 = mały wypadek nie powodujący niezdolności do pracy, pierwsza pomoc 2 = średni wypadek powodujący przedłużoną niezdolność do pracy, np. trzy tygodnie 3 = duży wypadek powodujący ciężkie obrażenia i/lub inwalidztwo okresowe 4 = bardzo duży wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub trwałym inwalidztwem Oceny ryzyka dokonuje się na podstawie tabeli 3: zielony R = 1 małe żółty R = 2 średnie czerwony R = 3 duże Tabela 3: Ustalanie ryzyka często A R = 3 dość często B sporadycznie C rzadko D R = 2 mało prawdopodobne E bardzo nieprawdopodobne F R = 1 1 mały 2 średni 3 duży 4 bardzo duży Przykład: dość często (B) i duży stopień ciężkości następstw (3) stwarzają ryzyko R = 3 (duże). 17

18 3 Dokumentacja 3.1 Uwagi ogólne Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 89/391/EWG nakłada na przedsiębiorcę obowiązek udokumentowania: wyniku oceny ryzyka zawodowego, ustalonych działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz wyniku kontroli skuteczności działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W załączniku 1 znajdują się arkusze robocze, które mogą pomóc w spełnieniu powyższych wymagań. Dokumentację można uzupełnić o dalsze załączniki dotyczące występujących w przedsiębiorstwie zagrożeń i obciążeń (np. sprawozdania z przeprowadzonych kontroli zakładowych i instrukcje postępowania). 3.2 Objaśnienia do arkusza roboczego Ochrona pracy w przedsiębiorstwie - Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy ustala poza oceną ryzyka zawodowego także szereg kroków, które pracodawca powinien podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w swoim przedsiębiorstwie. Najważniejsze z nich zostały wymienione w arkuszu roboczym 0.1., gdzie z łatwością można z nich skorzystać. Na pierwszej stronie, Pole Przedsiębiorstwo : Wpisać nazwę przedsiębiorstwa albo przystawić pieczątkę. Kolumna 3 tak, kolumna 4 nie : Z reguły należy zakreślić jedną z kolumn 3 albo 4. Kolumna 5 nie obowiązuje : W kolumnie 5 można dokonać zakreślenia tylko wtedy, jeśli przewidziane jest w tym celu odpowiednie pole. W odniesieniu do środków opisanych w punkcie 2.1., 3 i 4 należy uwzględnić co następuje: W przypadku środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników pracodawca musi wyznaczyć pracowników przedsiębiorstwa (środek 2.1.) lub specjalistów spoza zakładu (środek 3) albo sam przejąć zadania wynikające z ochrony pracy (środek 4) o ile jest to możliwe na podstawie przepisów krajowych. Dlatego zakreślenie kolumny 5 ( nie obowiązuje ) w odniesieniu do wszystkich środków nie jest dopuszczalne. Pole Data, opracował : Kto dokonał ustalenia, kto je przeprowadził? Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu tej rubryki! Na odwrocie, Kolumna 1 Nr Numer bieżący środka (patrz na pierwszej stronie) 18

19 Kolumna 2 Osoba odpowiedzialna Tutaj należy wpisać pracownika odpowiedzialnego za organizację lub realizację podejmowanych środków w przedsiębiorstwie. Kolumna 3 Termin Tutaj należy ustalić termin w odniesieniu do każdego środka. Kolumna 4 Realizacja Tutaj należy wpisać datę realizacji. Kolumna 5 Kontrola Przedsiębiorca powinien w określonych odstępach czasu poddawać regularnej kontroli skuteczność przeprowadzonych środków. Należy to udokumentować w kolumnie Objaśnienia do arkusza roboczego Przegląd czynności wykonywanych w przedsiębiorstwie - W celu oceny występujących zagrożeń i obciążeń należy ująć wszystkie czynności wykonywane przez zatrudnionych pracowników. W tym celu należy skorzystać z arkusza roboczego 0.2. (patrz załącznik). Pole Przedsiębiorstwo : Wpisać nazwę przedsiębiorstwa albo przystawić pieczątkę. Pole Liczba zatrudnionych : Łączna liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Pole Sektor pracy : Dział, wydział, brygada lub tym podobne (np. praca w polu, w zakładzie hodowli bydła mlecznego, warsztat, administracja). Na pierwszej stronie i na odwrocie przewidziane jest każdorazowo miejsce na wpis dotyczący jednego sektora pracy, tzn. jeden arkusz roboczy wystarcza na dwa sektory. Jeśli w zakładzie są więcej niż dwa sektory pracy, należy skorzystać z kolejnych arkuszy roboczych Kolumna 1 Nazwisko Nazwiska osób zatrudnionych w danym sektorze pracy. Kolumna 2 Czynności Tutaj należy podać jedynie główne czynności lub prace związane ze szczególnym zagrożeniem lub obciążeniem dla danego pracownika (np. kierowca traktora, obchodzenie się z gnojowicą). Kolumna 3 Numer oceny ryzyka zawodowego Wpisać numer oceny/ocen ryzyka zawodowego dotyczącego pracownika (patrz załącznik). Ocena ryzyka zawodowego może przy tym dotyczyć kilku pracowników: Sektor pracy: Praca w polu Nazwisko Czynności Numer oceny ryzyka zawodowego Müller Schulze Meier } kierowca traktora Arkusz Grupa ryzyka Nadzór medyczny 19

20 Bądź też dla jednego pracownika konieczna jest ocena kilku czynników ryzyka: Sektor pracy: Praca w polu Nazwisko Czynności Numer oceny ryzyka zawodowego Arkusz Grupa ryzyka Nadzór medyczny Lehmann kierowca traktora obchodzenie się ze środkami ochrony roślin prace w warsztacie Krause kierowca traktora obchodzenie się z gnojowicą W przypadku wykonywania prac, dla których nie ma ocen ramowych ryzyka zawodowego, oceny ryzyka dokonuje się według punktu 2.3. i dokumentuje na pustym arkuszu roboczym (patrz załącznik). Kolumna 4 Arkusz Numer arkusza poszczególnych ocen ryzyka zawodowego przeprowadzonych w danym sektorze pracy. Najlepiej po zakończeniu wszystkich ocen ponumerować arkusze robocze i wpisać numery arkuszy. Kolumna 5 Grupa ryzyka W kolumnie 5 należy wpisać jedynie najbardziej niekorzystną ocenę, tzn. największe ryzyko występujące dla danego pracownika. Kolumna 6 Nadzór medyczny Konieczny nadzór medyczny nad danym pracownikiem. Uwaga! Wpisać dopiero po zakończeniu przeprowadzania oceny! Pole Data, opracował : Kto dokonał ustalenia, kto je przeprowadził? Proszę nie zapomnieć o wypełnieniu tej rubryki! 3.4 Objaśnienia do arkuszy roboczych 1.1. do Oceny ryzyka zawodowego - W ocenach ryzyka zawodowego, znajdujących się w arkuszach roboczych 1.1. do 10., zostały wymienione zagrożenia i obciążenia, które zazwyczaj mogą towarzyszyć wykonywaniu podanych czynności. Należy w każdym wypadku sprawdzić, czy w stosunku do pracownika lub pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie występują podane zagrożenia bądź obciążenia, i czy nie występują ewentualnie dodatkowe czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie. Jeśli zachodzi taka sytuacja, to wpisu dokumentującego te zagrożenia lub obciążenia należy dokonać w wolnym miejscu na dole arkuszy. 20

21 Na pierwszej stronie, Pole dotyczy : Tutaj należy wpisać, kogo dotyczy dana ocena ryzyka zawodowego. Wpisuje się nazwiska zatrudnionych lub dział, wydział itp. Kolumna 1 Nr klucza Numer klucza czynników powodujących zagrożenie lub obciążenie zgodnie z rozdziałami 2.1. i 2.2. Kolumna 2 Rodzaj zagrożenia lub obciążenia Czynniki powodujące zagrożenie lub obciążenie, które występują podczas wykonywania danej pracy. Kolumna 3 Ryzyko maksymalne Największe ryzyko, jakiego można oczekiwać. Kolumna 4 Ryzyko rzeczywiste Tutaj należy wpisać faktycznie występujące ryzyko, zgodnie z warunkami panującymi w zakładzie. Jeżeli dane ryzyko można ustalić dopiero po dodatkowej konsultacji, należy pozostawić wolne miejsce albo wpisać ryzyko tymczasowo, np. ołówkiem. Jeżeli jeden z czynników zagrożenia lub obciążenia nie występuje podczas czynności wykonywanych w zakładzie, należy wpisać 0. Kolumna 5 Środki Konieczne do podjęcia środki są tu podane w formie ogólnej. Bliższe objaśnienia środków znajdują się na odwrocie, w kolumnie 8. Kolumna 6 Potrzeba doradztwa Dodatkowa potrzeba doradztwa w celu ustalenia zachodzącego ryzyka lub dotyczącego środków prewencyjnych (np. ze strony organów nadzoru, lekarza medycyny pracy), została już zakreślona znakiem X. Jeśli taka potrzeba nie zachodzi, należy skreślić znaki X! Przypadki potrzeby dodatkowego doradztwa na temat określonych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie należy zaznaczyć krzyżykiem. Wyjaśnienia dotyczące potrzeby doradztwa należy umieścić na odwrocie arkusza oceny ryzyka. Doradztwo w jakich kwestiach? Na odwrocie, Kolumna 7 Nr klucza Tutaj należy wpisać numer klucza czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie z kolumny 1. Kolumna 8 Wyjaśnienia dotyczące środków Bliższe wyjaśnienia dotyczące środków wymienionych w kolumnie 5. W razie potrzeby podjęcia dalszych środków proszę skorzystać z wolnego miejsca na odwrocie. Uwaga! Podczas podejmowania środków należy zawsze zachowywać kolejność podaną w rozdziale 1.3.! 21

22 Kolumna 9 Osoba odpowiedzialna Tutaj należy wpisać pracownika odpowiedzialnego za organizację lub realizację środków w przedsiębiorstwie. Na przykład: Kto zakupuje indywidualne wyposażenie ochronne? Kto poleca przeprowadzenie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy? Kto organizuje dodatkowe doradztwo? Kolumna 10 Termin/Realizacja Dla każdego środka należy ustalić termin. Należy wpisać datę realizacji. Kolumna 11 Kontrola Przedsiębiorca powinien w określonych odstępach czasu poddawać kontroli skuteczność przeprowadzonych środków. Należy to udokumentować w kolumnie Wskazówki pozwalające na stwierdzenie ryzyka wybranych czynników wywołujących zagrożenie i obciążenie 4.1 Dymy spawalnicze (nr klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 stężenie dymów spawalniczych 1,5 mg/m³ R = 2 1,5 mg/m³ < stężenie dymów spawalniczych 3 mg/m³ R = 3 stężenie dymów spawalniczych > 3 mg/m³ Dla podanych niżej procesów pracy można z reguły założyć stężenie dymów spawalniczych w powietrzu mniejsze niż 3 mg/m³: 22 spawanie gazowe z materiałem pomocniczym nagrzewanie płomieniowe spawanie metodą WIG (Wolfram Inert Gas) spawanie mikroplazmowe cięcie plazmowe pod wodą spawanie pod topnikiem zgrzewanie oporowe, z wyjątkiem zgrzewania doczołowego iskrowego zgrzewanie tarciowe natryskiwanie cieplne w zamkniętych komorach doczołowe zgrzewanie kołków spawanie odlewów (spawanie termitowe) spawanie elektrożużlowe

23 Dla podanych niżej procesów pracy można z reguły założyć stężenie dymów spawalniczych w powietrzu przekraczające 3 mg/m³: spawanie łukowe otulonymi elektrodami prętowymi, w razie braku dostatecznej wentylacji spawanie metodą MIG i MAG, w razie braku dostatecznej wentylacji cięcie plazmowe (bez odciągu oraz osłony wodnej) natryskiwanie płomieniowe, łukowe i plazmowe w komorach niehermetycznych żłobienie gazowe żłobienie łukowe elektropowietrzne ARC AIR zgrzewanie oporowe doczołowe 4.2 Pyły zbożowe i paszowe (numer klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 stężenie w powietrzu 1 mg/m³ pył wdychany R = 2 1 mg/m³ < stężenie w powietrzu 4 mg/m³ pył wdychany R = 3 stężenie w powietrzu > 4 mg/m³ pył wdychany 4.3 Pył w pomieszczeniach inwentarskich (numer klucza 3.3.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 R = 2 R = 3 stężenie w powietrzu 5,0 mg/m³ pył wdychany stężenie w powietrzu 1,5 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych 5,0 mg/m³ < stężenie w powietrzu 10 mg/m³ pył wdychany 1,5 mg/m³ < stężenie w powietrzu 3 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych stężenie w powietrzu > 10 mg/m³ pył wdychany stężenie w powietrzu > 3 mg/m³ pył przenikający do pęcherzyków płucnych 4.4 Praca w wilgoci (numer klucza 3.4.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 98/24/WE: R = 1 praca w wilgoci regularnie 2 h albo kiedy z oceny ryzyka narażenia wynika jedynie niewielkie zagrożenie (np. dzięki konsekwentnemu stosowaniu środków ochrony skóry) R = 2 2 h < praca w wilgoci 4 h R = 3 praca w wilgoci regularnie > 4 h 23

24 4.5 Hałas (numer klucza 7.1.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 2003/10/WE: L EX,8h = poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy R = 1 L EX,8h 80 db(a) R = 2 80 db(a) < L EX,8h < 85 db(a) R = 3 L EX,8h 85 db(a) Jeżeli w grupach ryzyka 2 i 3 poziom ekspozycji na hałas w odniesieniu do roku nie przekracza 30 dni, należy wybrać grupę o mniejszym ryzyku. Przy obliczaniu przyjęto jako efektywny czas jazdy 6 godzin dziennie, co z reguły odpowiada normalnemu czasowi pracy wynoszącemu 8 do 9 godzin. Przy podwojonym czasie jazdy należy dodać 3 db(a). Jeżeli czas jazdy jest krótszy o połowę, należy odjąć 3 db(a). Wartości pośrednie można obliczyć stosując metodę interpolacji. Nowe maszyny rolnicze i traktory z reguły pracują ciszej. Wartości poziomu ciśnienia akustycznego muszą być umieszczone w instrukcji postępowania. Należy jednak uwzględnić, że podczas jazdy przy otwartych drzwiach lub oknach wartości poziomu ciśnienia akustycznego są znacznie wyższe. W przypadkach wątpliwych należy zlecić pomiary tych wartości. 4.6 Wibracje (numer klucza 7.2.) Oceny ryzyka dokonuje się zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE: Wibracje przekazywane na całe ciało A(8) = dzienna wartość narażenia Kierunek osi Z R = 1 A(8) 0,5 m/s2 R = 2 0,5 m/s2 < A(8) < 0,8 m/s² R = 3 A(8) 0,8 m/s² Kierunek osi X lub Y R = 1 A(8) 0,5 m/s2 R = 2 0,5 m/s2 < A(8) < 1,15 m/s² R = 3 A(8) 1,15 m/s² 24

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PRAKTYCZNEGO WDRAŻANIA DYREKTYW OBEJMUJĄCE LATA 2007 2012 CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Wprowadzenie Dane i informacje ogólne 1.1 Tabela danych Siła robocza ogółem Osoby zatrudnione

Bardziej szczegółowo

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie

Pracownika administracyjno biurowego wykonującego prace kontrolno - nadzorcze w terenie Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 120.Z.9.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21 lutego 2011r. Nazwa zakładu: Urząd Miasta w Nowym Targu Jednostka organizacyjna j.w. KARTA wyników oceny zawodowego na

Bardziej szczegółowo

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca

Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nazwa zakładu Urząd Miasta Nowy Targ Jednostka organizacyjna j.w KARTA wyników oceny zawodowego na stanowisku pracy: Strażnik w Straży Miejskiej -kierowca Nr karty: 01/2011 Data założenia karty: 07.02.2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku

Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku 1 Dobór środków ochrony, uwzględniający charakterystykę zagrożeń występujących na stanowisku pracy Zasady ogólne: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników stosujących środki ochrony spoczywa na pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu:

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu: Tematy Prac Kontrolnych Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice bakteryjne i wirusowe choroby

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *)

SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) Pieczęć zakładu pracy Załącznik nr 5 (miejscowość, data) SKIEROWANIE NA BADANIE PROFILAKTYCZNE (WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE *) 1. Imię i nazwisko... PESEL. 2. Adres 3. Stanowisko lub stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta

Ocena ryzyka zawodowego może być prosta Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2013 jerzy.sajak@kopalnia.pl System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP luty 2012

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016 Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Z a ł ą c z n i k n r 1 R e g u l a m i n u Pra c y W A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W PIĘCIU KROKACH Ocena ryzyka zawodowego może być prosta wystarczy tylko pięć kroków, by wykonać ją właściwie! Co to jest ryzyko zawodowe? Mówiąc najprościej, ryzyko zawodowe oznacza

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe

Szkolenie okresowe - OSP. Zagrożenia wypadkowe Zagrożenia wypadkowe 1 Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy Zagrożenie -stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę Czynniki zagrożenia zawodowego dzieli się na dwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego

KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia. data zal. projektu: Grupa Wydział. ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego Z KARTA REALIZACJI PROJEKTU Ergonomia imię i nazwisko: tytuł projektu:... prowadzący:...... data zal. projektu: Grupa Wydział ocena za projekt: Rok lp. data adnotacje do zajęć podpis prowadzącego 4 5 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Dariusz Gaschi Augustów 2017 Struktura ATEX u (Dyrektywa 94/9/WE) zastąpiona od 20.04.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe typy zagrożeń

Przykładowe typy zagrożeń EN ISO 12100:2010 punkt 5.4 + tab. B.2 Przykładowe typy ` EN ISO 12100:2010 Wprowadzenie Klasyfikacja norm wg MD 2006/42/EC Typ B1 Ogólne aspekty bezpieczeństwa EN ISO 11681-1 Maszyny dla leśnictwa Wymagania

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie. Rozdział 1 Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2006 z dnia 2006r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Rozdział 1 Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dz.U.2013.696 z dnia 2013.06.19 Status: Akt

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział.

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział. Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI Klasa TLS Opracował: Dariusz Troka Kościerzyna rok szkolny 205/206 L.p. Moduł-dział Lp. godz. Zakres treści Moduł I Lekcja organizacyjna Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1)

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

WZÓR 01. Patrz rozporządzenie 1272/2008 CLP tab. 3.1 https://clp.gov.pl/clp/pl/akty-prawne/

WZÓR 01. Patrz rozporządzenie 1272/2008 CLP tab. 3.1 https://clp.gov.pl/clp/pl/akty-prawne/ WZÓR 01 Jako przykład wybrano Galwanizernię. Firma zatrudnia łącznie 10 ludzi, ale kontakt z czynnikiem rakotwórczym / mutagennym ma tylko 2 pracowników (2 panów). Są oni zatrudnieni na stanowiskach pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce?

Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Czy w przyczepach do podwózki potrzebne są hamulce? Producent, Dealer: "TAK" - bezpieczeństwo - obowiązujące przepisy Kupujący "TO ZALEŻY" - cena O jakich kosztach mówimy Wartość dopłaty do hamulaców w

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r.

Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr R-17/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-45/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 września 2008 r. w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP

Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP Wiadomości Czwartek, 21 maja 2015 Przedsiębiorco! ZUS proponuje bezzwrotne dotacje na BHP Program dofinansowania płatników składek realizowany jest w kontekście utrzymania zdolności do pracy pracowników

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie

Bardziej szczegółowo

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE Ręczne prace transportowe- to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog

RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA. Lekarz anestezjolog RAPORT Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO AKTUALIZACJA SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim jednostka organizacyjna Lekarz anestezjolog stanowisko pracy 14-03-2014 data sporządzenia inż. Robert Kielar sporządził 1. Opis,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH

WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA KOBIET Podstawa prawna : Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA KURSIE SPAWANIE PACHWINOWE BLACH I RUR METODĄ MAG Miejsce zajęć: - teoria: Sale wykładowe ZDZ, ul. Furmańska 5, 27-400 Ostrowiec Św. - praktyka: Centrum Kształcenia i Weryfikacji Spawaczy,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ...

... (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) ... Załącznik nr 3 do umowy (oznaczenie pracodawcy) SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE (wstępne/okresowe/kontrolne* ) ) Działając na podstawie art. 229 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM WZÓR INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:.........

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych

ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3.

Bardziej szczegółowo

WZÓR 03 INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

WZÓR 03 INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM WZÓR 03 Jako przykład wybrano STOLARNIĘ. Firma zatrudnia łącznie 6 ludzi, wszyscy mają kontakt z czynnikiem rakotwórczym / mutagennym (6 panów). Są oni zatrudnieni na stanowisku pracy nazwanym STOLARZ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANIANACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM I. CZĘŚĆ OGÓLNA A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Ochrona zwierząt gospodarskich

Ochrona zwierząt gospodarskich Ochrona zwierząt gospodarskich.:: Dopłaty i Fundusze - Portal Informacyjny ::. DYREKTYWA RADY 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich Artykuł 4 Państwa Członkowskie dopilnują,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM

INFORMACJA O SUBSTANCJACH CHEMICZNYCH, ICH MIESZANINACH, CZYNNIKACH LUB PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM ZAŁĄCZNIK Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA

PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA PRZECIWDZIAŁANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ POWIETRZA Jest tak 2 Problem z uciążliwością zapachową w kraju Ilość skarg wpływających do WIOŚ i GIOŚ: 2010 r. - 1134 z zakresu zanieczyszczenia powietrza, w tym

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. lub. wpisać tylko tego adresata, do którego kierowane jest pismo, 2. pracodawca sam decyduje, czy pismu nadaje znak, 3

W Z Ó R. lub. wpisać tylko tego adresata, do którego kierowane jest pismo, 2. pracodawca sam decyduje, czy pismu nadaje znak, 3 W Z Ó R., dnia.. Miejscowość. Pieczęć nagłówkowa z nr Regon Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Mickiewicza 1 45-367 Opole lub Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo