Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał."

Transkrypt

1 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja A. Prezentaja A (Amplitude) polega na wyświetleniu wartośi hwilowyh odbieranego sygnału USG w funkji zasu. Mówią o wartośiah hwilowyh odbieranego sygnału mamy na myśli wartośi skorygowane przez układ TGC. Zamiast jednostek zasu oś tę opisuje się najzęśiej jednostkami głębokośi, z której pohodzi eho (x = t/2). Jest to ozywiśie głębokość umowna, wylizona na podstawie zasu propagaji t i średniej prędkośi propagaji. 1 y = U ( t) = U ( x),( x = t ) 2 Do uzyskania obrazów w prezentaji A wystarzy głowia USG z pojedyńzym kryształem piezoelektryznym, nadająa impuls pobudzająy i odbierająa powstająe w ośrodku badanym eha. Badanie takie stosowane jest do tej pory w okulistye. Umożliwia łatwą oenę struktur oka, w tym odklejenia się siatkówki. Rys 3-1.Szki usytuowania sondy i obiektu przy prezentaji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentaji A sygnał. 29

2 Prezentaja B. Prezentaja B (Brightness) polega na wizualizaji dwuwymiarowego przekroju, w której wartość hwilowa odbieranego sygnału (po korekji TGC ozywiśie) moduluje jaskrawość (brightness) kolejnyh punktów obrazu. Obraz tworzony jest w ten sposób, że głowia ultradźwiękowa emituje impulsy w postai wąskiej wiązki w śiśle określonym kierunku. Następnie odbiera z tego kierunku eha, powstająe na niejednorodnośiah struktur biologiznyh. Często harakterystyka kierunkowa przy odbiorze jest ostrzejsza i lepiej zdefiniowana, niż przy nadawaniu. Wypadkowa harakterystyka kierunkowa jest ilozynem harakterystyk przy nadawaniu i odbiorze. Mówią innymi słowy sygnał odbieramy ze zbioru punktów ośrodka, który jest ilozynem zbiorów punktów pobudzonyh przy nadawaniu i odsłuhanyh przy odbiorze. W taki sposób formowany jest jeden promień akustyzny. Po odsłuhaniu i zapamiętaniu wszystkih eh z tego promienia głowia ultradźwiękowa emituje kolejny promień. Po zapamiętaniu eh ze wszystkih promieni, a we współzesnyh aparatah USG jest ih od 100 do 400, aparat wyświetla zapamiętany obraz. Obraz B może być tworzony we współrzędnyh biegunowyh głowie: mehanizna sektorowa, B(r,) wieloelementowa onvex, fazowa. We współrzędnyh prostokątnyh głowie: mehanizna liniowa, B(x,y) wieloelementowa liniowa. Przykłady obrazów, wyświetlanyh w prezentaji B. Rys 3-3. Obraz wątroby i prawej nerki w prezentaji B. Piktogram w lewym dolnym rogu ilustruje położenie głowiy podzas badania. Opisy wokół podają parametry zobrazowania. Niewielka prędkość propagaji ultradźwięków w tkane powoduje, że obraz w prezentaji B jest obrazem stajonarnym. Jeżeli na obraz B składa się 400 promieni i każdy odsłuhiwany jest do głębokośi 25m, to zas gromadzenia danyh wynosi 2x25m/1500m/sx400 = 0,133s. Daje to około 8obrazów/s. Poprawa stosunku 30

3 sygnał-szum, uzyskiwana metodą uśredniania kilku kolejnyh obrazów prowadzi do dalszego wydłużenia zasu gromadzenia obrazu do około 0,5s lub więej (nawet do 2s). A zatem wysokiej jakośi zobrazowanie B może być wykorzystane do badania narządów nieruhomyh, np. narządów jamy brzusznej, szyi, głowy. W przypadku narządów dynamiznyh, jak np. sere, parametry zobrazowania B są modyfikowane. Wyłąza się uśrednianie obrazu, zmniejsza się głębokość zobrazowania i zmniejsza się lizbę linii obrazowania, redukują obszar i zmniejszają gęstość linii obrazowyh. Uzyskuje się wówzas zas zobrazowania 2x10m/1500m/sx100 = 0,0133s, zyli około 80obrazów/s. Taka szybkość zobrazowania wystarzy już, by zaobserwować nawet ruh zastawek sera. Obraz wolny i szybki onvex (obok siebie). Prezentaja B jest najzęśiej stosowana w diagnostye USG. Jej możliwośi zwiększają dodatkowo lizne algorytmy pomiarowe. Pomiary odległośi, powierzhni, objętośi, kątów, to narzędzia, poprawiająe pewność i obiektywizm diagnozy.. Jeżeli aparat wyposażony jest w dodatkową pamięć, zapamiętywana jest ała seria kilkudziesięiu obrazów B, które po wyłązeniu akwizyji można w dowolnym tempie przeglądać lub wybrać dowolny obraz z serii. Aparat USG sprzężony jest z urządzeniem dokumentująym wynik badania. Są to najzęśiej urządzenia obrazująe typu wideoprinterów, multiformatkamer zyli wyświetlarek obrazów USG na błonah mammografiznyh oraz magnetowidów. Jedynym standardem sygnału wyjśiowego, którego do tej pory dopraowała się tehnika USG, jest standard TV NTSC lub PAL. Stąd powszehna rejestraja sygnału USG w postai wideo TV i stąd koniezność uzupełnienia obrazu USG alfanumeryznym opisem parametrów zobrazowania, by możliwe było odzytanie tyh parametrów z wydruku, filmu zy ekranu TV(gdy trzeba powtórzyć badanie z tymi samymi tehniznymi parametrami zobrazowania). Powiększony obraz B onvex z wkomponowanym komentarzem do opisów. 31

4 Prezentaja M Prezentaja typu M (Motion), dawniej nazywana TM (Time Motion), polega na odsłuhu eha z tego samego kierunku w kolejnyh hwilah zasowyh. Eha wyświetlane są tak, jak w prezentaji B, to znazy wartość hwilowa sygnału (po korekji TGC) moduluje jaskrawość wyświetlanyh punktów, kolejne linie wyświetlane są obok siebie, pionowo. B((x),t) Okres emisji impulsów USG, ogranizony od dołu zasem odsłuhu jednej linii z zadeklarowanej głębokośi, wybierany jest przez użytkownika. T T min = 2x20m/1500m/s = 0,266ms. Jeżeli ały obraz M składa się z 400 pionowyh linii, to do jego utworzenia potrzeba 400x0,266ms = 106ms. Obraz w tej prezentaji jest przewijany, to znazy w kierunku bieżąo zapisywana i wyświetlana jest ostatnia linia z prawej strony. Wześniejsze linie przesuwane są w lewo. Jak widać z powyższyh oszaowań, największa prędkość przewijania obrazu w prezentaji M może wynosić 8 do 10 obrazów / s. W większośi przypadków jest to za szybko. Prezentaja M najzęśiej służy do wizualizaji ruhu sera i zas przewijania ustawia się na 1s do 2,5s. Typowy obraz M przedstawiono na poniższym rys. Rys. Prezentaja M. Wizualizaja ruhu zastawki mitralnej. 32

5 Wybór linii w przestrzeni, z której odsłuhiwany będzie obraz M, dokonywany jest na podstawie obrazu B. Często obrazy te (B i M) wyświetlane są jednoześnie, obok siebie (prezentaja B/M). Zobrazowanie typu M umożliwia łatwe pomiary przemieszzeń, amplitud ruhu, zasów trwania zjawisk, prędkośi ruhu. W opariu o prezentaję M stworzono wiele wydajnyh algorytmów, wspomagająyh diagnostykę sera. Prezentaja D. Prezentaja D (Doppler) polega na odbiorze fali USG, rozproszonej na będąyh w ruhu krwinkah. W zależnośi od kierunku ruhu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagaji fali następuje dopplerowskie przesunięie zęstotliwośi fali nadawanej i odebranej. Przyjmijmy, że z punktu x 0, w którym umieszzono głowię USG do punktu odbiia lub rozproszenia O doiera jeden ykl fali ultradźwiękowej o długośi i okresie T. Nieh hwila odbiia pozątku tej fali t op = 0 Chwila odbiia końa fali t = λ T 1 v = = T T (1 ) ok v v v + (dla v << 1 ) 1 Chwila odsłuhu pozątku fali: x0 t sp = Chwila odsłuhu końa fali: x0 + v tok t sk = tok + Okres odebranej fali rozproszonej wyniesie zatem: x0 + v tok x0 v Tr = t sk t sp = tok + = tok (1 + ) Podstawiają t ok. otrzymamy v 2 v v T r = T (1 + ) T (1 + 2 ) (dla << 1 ) Częstotliwość rozproszona f r (1 v f r = f0 2 ) Po uwzględnieniu kąta między wektorami v i otrzymamy 33

6 v f r = f0(1 2 osθ) gdzie f 0 - zęstotliwość nadawana, v - wektor prędkośi ruhu ośrodka rozpraszająego, - wektor prędkośi propagaji fali, - kąt między wektorem ruhu v i wektorem propagaji. Różnia między zęstotliwośią nadawaną a odbieraną nazywana jest zęsto zęstotliwośią dopplerowską f d. f = f f = f v osθ d r Przy zgodnyh kierunkah wektorów v i zęstotliwość dopplerowska jest ujemna, zyli zęstotliwość odebrana jest niższa od nadawanej. Jeżeli wektory v i są wzajemnie prostopadłe, os = 0, zęstotliwość dopplerowska także równa jest zeru a zatem zęstotliwość odebrana równa jest zęstotliwośi nadawanej. Jeżeli wektory v i są przeiwnie skierowane, zyli = 180 0, os = -1, zęstotliwość dopplerowska jest dodatnia, zyli zęstotliwość odebrana jest wyższa od nadawanej. Jeżeli badamy w nazyniu przepływ krwi, który w zasie skurzu osiąga v sk = 50m/s, w zasie rozkurzu v roz = 10m/s, prędkość propagaji = 1550m/s zęstotliwość nadawana f 0 = 5 MHz, kąt = 60 o, os=0,5 to zęstotliwośi dopplerowskie wyniosą odpowiednio f d sk = 1600Hz, f d roz = 320Hz. Jeżeli w tym nazyniu wystąpi zwężenie w którym v max = 4m/s, to f d max =12,9kHz. Jak widać z powyższego przykładu, zęstotliwośi dopplerowskie pokrywają się z zakresem zęstotliwośi akustyznyh. Mierzą tehniką dopplerowską prędkość przepływu krwi mamy do zynienia z rozpraszaniem fali ultradźwiękowej. Natężenie fali rozproszonej jest proporjonalne do zwartej potęgi zęstotliwośi. Tłumienie tego sygnału w tkane rośnie wykładnizo z zęstotliwośią. Szumy aparatury elektroniznej rosną w przybliżeniu liniowo z zęstotliwośią a sygnał, powstająy na małej powierzhni nazynia, maleje z kwadratem odległośi. Stosunek sygnału do szumu będzie zatem proporjonalny do wyrażenia f 4 S 0 2αf 0x e 2 N f 0x Znajdują maksimum tej zależnośi względem f 0 otrzymujemy 3 f opt = 2α x Przehodzą z wyrażonego w db na współzynnik liniowy otrzymamy 15log e 16 f opt = [ MHz] k x x Oznaza to, że przy pomiarah nazyniowyh, podzas odbioru sygnału z głębokośi 3m najlepszy stosunek sygnału do szumu otrzymamy przy zęstotliwośi około 5MHz. W badaniah kardiologiznyh, gdzie mierzy się przepływy na głębokośi ok. 8m, optymalna zęstotliwość dopplerowskiego pomiaru prędkośi wyniesie 2MHz. 34

7 Widmo moy sygnału dopplerowskiego. Widmo sygnału dopplerowskiego zależy od profilu prędkośi badanego przepływu Profil parabolizny Profil spłaszzony + Widma moy sygnału: ( ) ( ) os( ) + + P ω u t ωt dt u( t) sin( ωt) = 2 dt 2 Jeżeli nazynie nie znajduje się w ałośi w polu widzenia wiązki lub wiązka nie przehodzi przez średnię nazynia, pojawiają się harakterystyzne błędy widma moy sygnału. Przy bardzo dobrym ogniskowaniu wiązki następuje dodatkowo poszerzenie widma sygnału, ponieważ krwinka przepływa przez wiązkę w skońzonym zasie t p. 1 f d = t p zas przejśia krwinek przez wiązkę l t p = v prędkość wyznazona z zależnośi Dopplera f d λ f d v = = = l f d 2 f 0 osθ 2osΘ 35

8 poszerzenie widma f d λ = f d 2l osθ Dla l=1mm, v=1m/s, f 0 =5MHz, =60 0 f d = 3,3kHz, f d = 870 Hz W dopplerowskih pomiarah przepływu stosowane są dwa tryby pray. Praa z falą iągłą CW i praa impulsowa PW. Doppler CW Prezentaja Doppler CW (Continuous Wave) polega na emisji przez aparat iągłej fali ultradźwiękowej jednym przetwornikiem i odbiorze iągłej fali rozproszonej drugim przetwornikiem. Fale nadawana i odbierana mają różne zęstotliwośi. Po ih zmieszaniu w stopniu mieszaza uzyskuje się zęstotliwośi sumayjną i różniową. Częstotliwość różniowa, równa różniy zęstotliwośi obu sygnałów, stanowi zęstotliwość dopplerowską, niosąą informaję o badanym przepływie. W ten sposób prauje większość spejalizowanyh ultradźwiękowyh mierników przepływu krwi. Taki tryb pomiaru przepływu krwi można także uruhomić w dużyh, uniwersalnyh aparatah diagnostyznyh USG. Tryb pray Doppler CW ma jednakże istotną wadę, zmniejszająą zakres jego zastosowań. Praa z sygnałem iągłym uniemożliwia selekję odbieranyh sygnałów. Zawsze odbierany będzie tylko sygnał dopplerowski o największej moy. W sytuaji, przedstawionej na powyższym rysunku, do przetwornika odbiorzego dotrą trzy sygnały dopplerowskie, pohodząe z różnyh nazyń. Górne, ienkie nazynie, wytworzy słaby sygnał dopplerowski ze względu na małą średnię i małą masę rozpraszająyh krwinek. W środkowym nazyniu powstanie największy sygnał dopplerowski duża średnia, niewielka głębokość. Sygnał dopplerowski pohodząy z trzeiego nazynia będzie silnie stłumiony ze względu na znazną głębokość tego nazynia (w aparatah z falą iągłą nie stosuje się korekji TGC). Wynikiem pomiaru będzie wię przepływ w nazyniu dająym największy sygnał. W dużyh, uniwersalnyh aparatah diagnostyznyh USG, sonda do pomiaru iągłego wbudowywana jest obok sondy do prezentaji B. W obraz B wrysowywany jest przebieg wiązki pomiaru dopplerowskiego. Ułatwia to skierowanie wiązki dopplerowskiej we właśiwe nazynie, z pominięiem niepożądanyh. 36

9 Doppler PW Prezentaja Doppler PW (Pulsed Wave) polega na tym, że aparat generuje serię wąskih impulsów za każdym razem tylko połowę okresu sinusoidy. Po każdym impulsie uruhamia system korekji TGC. Odbiera przyhodząe eha, ale analizuje tylko sygnały z określonej przez operatora głębokośi, mieszząe się w brame zasowej. W ten sposób można wybrać określone nazynie a nawet pomierzyć profil prędkośi przepływu w nazyniu o większej średniy. Seria impulsów o zasie trwania ½*1/2,5MHz, odległyh o 1/PRF AUS9. Głowia, tkanka, 3 nazynia, bramka zasowa AUS9 Możliwośi pomiaru w trybie PW są jednakże okupione ogranizeniami zakresu mierzonyh prędkośi w zależnośi od głębokośi mierzonego nazynia. Czas ozekiwania na eho z obszaru wskazanego przez bramkę dopplerowską wynosi t 0 = 2x 0 /. Kolejny impuls ultradźwiękowy może być wyemitowany po zasie nie mniejszym niż t 0. A zatem zęstotliwość powtarzania impulsów PRF (Pulse Repetition Frequeny) nie może być wyższa niż PRF /(2x). Ciąg impulsów ultradźwiękowyh oraz pozątkowy fragment widma zęstotliwośiowego tego iągu przedstawiono poniżej. t i 1/ PRF t 37

10 [PRF] f W przypadku, gdy nie ma sygnału dopplerowskiego, jest to widmo prążkowe, prążki odległe są od siebie o PRF. Jeżeli opróz sygnału nadawanego w sygnale odbieranym pojawi się sygnał dopplerowski, może on mieć postać jednego prążka (jedna prędkość w brame) lub ałego widma (profil prędkośi w brame). Prążek lub widmo dopplerowskie musi się mieśić w obrębie ½ PRF < f d < + ½ PRF. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony i prążek dopplerowski przekrozy np. + ½ PRF, to zostanie zinterpretowany jako przepływ w przeiwnym kierunku o mniejszej prędkośi, dla której zęstotliwość dopplerowska mieśi się w zakresie - ½ PRF. Jeżeli mamy przepływ zmienny o prędkośi od 0 do v max (np. taki przepływ występuje w aorie) i v max powoduje powstanie zęstotliwośi dopplerowskiej ponad dwukrotnie wyższej niż zęstotliwość PRF, to wykres mierzonyh prędkośi będzie nieiągły. Przedstawia go poniższy rysunek. + ½ PRF + V zakr t [s] - ½ PRF - V zakr Jeżeli prędkość przepływu zmienia się od zera, wykres taki można zinterpretować poprawnie, dodają prędkośi zakresowe tyle razy, ile razy przekrozony został zakres pomiarowy. Jeżeli jednak prędkość przepływu zmienia się w niewielkih graniah lub jest stała, wynik pomiaru będzie niejednoznazny. W takim przypadku nie można dopuśić, aby zęstotliwość dopplerowska przekrozyła PRF. Jeżeli głębokość badanego nazynia jest duża i prędkość przepływu duża, należy albo zmienić miejse przyłożenia sondy, by skróić odległość, albo obniżyć 38

11 zęstotliwość nadawaną f 0 (zwiększyć szerokość impulsu ultradźwiękowego). Ze v wzoru na zęstotliwość dopplerowską f d = 2 f 0 wyraźnie widać, że zmniejszenie zęstotliwośi f 0 zmniejsza proporjonalnie zęstotliwość dopplerowską i ułatwia spełnienie ogranizeń wnoszonyh przez twierdzenie o próbkowaniu. Współzesne aparaty USG i szerokopasmowe głowie pozwalają na obniżenie f 0 z 3,5MHz do 2,5MHz a nawet do 2MHz. Zwiększa to o 40% (a nawet o75%) zakres mierzonyh prędkośi. Przy przepływah jednokierunkowyh dodatkowe poszerzenie zakresu pomiarowego stwarza możliwość przesunięia linii zerowej od ½ PRF do + ½ PRF, a zatem dla przepływów jednokierunkowyh f d < PRF. Zestawienie zakresów pomiarowyh (przy linii zerowej pośrodku) dla typowego aparatu USG przedstawiono w poniższej tabeli: PRF [Hz] Zakres mierzonyh prędkośi przepływu [m/s] Maksymalna Wyświetl. Rzezyw. f 0 2MHz f 0 2,5MHz f 0 3,5MHz f 0 5,0MHz Głębokość ± 0,02 ± 0,02 ± 0,01 ± 0, ± 0,04 ± 0,03 ± 0,02 ± 0, ± 0,04 ± 0,04 ± 0,03 ± 0, ± 0,06 ± 0,05 ± 0,03 ± 0, ± 0,07 ± 0,06 ± 0,04 ± 0, ± 0,09 ± 0,07 ± 0,05 ± 0, ± 0,11 ± 0,09 ± 0,06 ± 0, ± 0,14 ± 0,12 ± 0,08 ± 0,06-1k 0,98k ± 0,18 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,07-1,3k 1,31k ± 0,23 ± 0,19 ± 0,13 ± 0,09-1,5k 1,57k ± 0,28 ± 0,24 ± 0,17 ± 0,12-2k 1,97k ± 0,36 ± 0,30 ± 0,21 ± 0,15-2,5k 2,62k ± 0,48 ± 0,39 ± 0,27 ± 0,19-3k 3,15k ± 0,57 ± 0,47 ± 0,33 ± 0,24 238mm 4k 3,93k ± 0,71 ± 0,59 ± 0,41 ± 0,30 188mm 5k 5,24k ± 0,95 ± 0,79 ± 0,55 ± 0,39 138mm 6k 6,29k ± 1,14 ± 0,95 ± 0,66 ± 0,47 113mm 8k 7,9k ± 1,42 ± 1,18 ± 0,83 ± 0,59 88mm 10k 10,5k ± 1,90 ± 1,58 ± 1,11 ± 0,78 63mm 16k 15,7k ± 2,84 ± 2,37 ± 1,66 ± 1,18 38mm Rozbieżnośi między wyświetlanymi a rzezywistymi wartośiami PRF wynikają z kwarowyh wzorów zęstotliwośi i prostyh dzielników zęstotliwośi. Niektóre aparaty umożliwiają praę w tzw trybie HPRF, to znazy zęstotliwość powtarzania impulsów jest wyższa, niż wynika z zadeklarowanej głębokośi pomiarowej. Jeżeli do dwóh razy wyższa, to pojawi się druga strefa odsłuhu eha, leżąa między głowią a połową zadeklarowanej głębokośi. Jeżeli w obrębie tej drugiej strefy nie znajdzie się żadne nazynie krwionośne a tylko tkanka nieruhoma, to przyhodząy z tej strefy sygnał nie będzie zawierał zęstotliwośi dopplerowskih. Można go zatem wyeliminować filtrem górnoprzepustowym. 39

12 Przy prezentaji dopplerowskiej operator może wybrać jednostki, opisująe oś zęstotliwośi dopplerowskih. Mogą to być jednostki zęstotliwośi khz lub jednostki prędkośi m/s lub m/s. Jeżeli wybrane zostaną jednostki prędkośi, większość skanerów USG pozwala na włązenie skalowania kątowego, polegająego na dzieleniu wartośi wyświetlanyh prędkośi przez os. Aparat znajduje kąt na podstawie wskazanego przez operatora kierunku przepływu i kierunku, w którym wykonywany jest pomiar dopplerowski. Nie zalea się korzystać z kalibraji kątowej, jeżeli kąt >60 0. Ze względu na dzielenie przez małą wartość wynik zazyna być wtedy zbyt wrażliwy na błędy os i samego kąta (błąd wskazania kierunku przepływu). Prezentaja Doppler PW wymaga włązenia korekji TGC, podobnie jak w prezentaji B zy M. Dlatego obrazy te mogą być wyświetlane razem, tworzą prezentaję kombinowaną B/PW lub B/M/PW. Wygląd ekranu przy prezentaji B/PW przedstawiono poniżej. 40

13 Prezentaja CFM Prezentaja CFM (Color Flow Mapping) polega na wpisaniu w obraz zarno biały typu B w wybranym przez operatora sektorze barwnego zobrazowania przepływów pomierzonyh tehniką korelayjną. W odróżnieniu od prezentaji D-PW, w której pomiar wykonywany jest tylko w jednym kierunku, w prezentaji CFM pomiar przepływu wykonywany jest w ałym sektorze. W każdym z kierunków leżąyh wewnątrz sektora aparat emituje serię impulsów ultradźwiękowyh. Długość serii jest kompromisem między dokładnośią pomiaru dopplerowskiego a szybkośią zobrazowania. Określenie zęstotliwośi dopplerowskiej wymaga minimum 3 próbek. Najzęśiej seria impulsów w każdym kierunku zawiera od 4 do 30 impulsów. Długość serii wybiera operator, ustawiają tzw paket size długość pakietu. Odbierane eho przepuszzane jest przez filtr MTI (Mooving Target Identyfying), który na zasadzie korelaji sygnału z linii poprzedniej i z linii bieżąej rozróżnia eha stałe i eha od obiektów ruhomyh. Dla eh od obiektów ruhomyh oblizana jest prędkość kołowa ruhu i zwrotowi prędkośi przypisywany jest kolor, a wartośi prędkośi nasyenie koloru. Np. ruh do sondy oznazany jest kolorem zerwonym, od sondy niebieskim, intensywny kolor oznaza dużą prędkość, wyblakły małą prędkość. Jeżeli w analizowanym przepływie aparat wykryje dużą zmienność przepływu (widmo zęstotliwośi dopplerowskih znajduje się po obu stronah osi), towarzysząą turbulenjom w przepływie nie laminarnym, to wielkość warianji przepływu koduje np. intensywnośią koloru żółtego. Utworzone z trzeh kolorów barwne zobrazowanie przepływów wpisywane jest w zadeklarowanym sektorze w obraz zarno-biały prezentaji B. Typowy obraz prezentaji CFM przedstawiono poniżej. 41

14 Prezentaja CFA. Prezentaja CFA (Color Flow Angiography) polega na identyfikaji przepływu, przypisaniu barwy obszarom, w któryh zidentyfikowany został przepływ i wkomponowaniu ih w zarno-biały obraz B. Ponieważ ani prędkość ani kierunek przepływu nie są kodowane, prezentaja ta szzególnie przydatna jest do odwzorowania obszarów o bardzo wolnym przepływie. Typowy obraz przedstawiono poniżej. 42

Mechanika relatywistyczna

Mechanika relatywistyczna Mehanika relatywistyzna Konepja eteru Eter kosmizny miał być speyfiznym ośrodkiem, wypełniająym ałą przestrzeń, który miał być nośnikiem fal świetlnyh (później w ogóle pola elektromagnetyznego). W XIX

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l Nazwisko Data Nr na liśie Imię Wydział Ćwizenie 36 Dzień tyg Godzina Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr I Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna

Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna Joanna Gajęcka Opiekun koła: Dr n. med. Janusz Jabłoński Kierownik kliniki:

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło widzialne jest to promieniowanie elektromagnetyczne (zaburzenie poła elektromagnetycznego rozchodzące

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych Janusz Cichowski, p. 68 jay@sound.eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Multimedialnych, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej

Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej TUD - laboratorium Laboratorium Techniki ultradźwiękowej w diagnostyce medycznej Ćwiczenie 1 Analiza sygnałów występujących w diagnostycznej aparaturze ultradźwiękowej (rev.2) Opracowali: prof. nzw. dr

Bardziej szczegółowo

4. Ultradźwięki Instrukcja

4. Ultradźwięki Instrukcja 4. Ultradźwięki Instrukcja 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości fal ultradźwiękowych i ich wykorzystania w badaniach defektoskopowych. 2. Układ pomiarowy Układ pomiarowy składa się

Bardziej szczegółowo

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. 3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW. Przy rozchodzeniu się fal dźwiękowych może dochodzić do częściowego lub całkowitego odbicia oraz przenikania fali przez granice ośrodków. Przeszkody napotykane

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Znak sprawy: 19/WOMP ZCLiP / 2013 Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf z trzema głowicami oraz kolorowym Dopplerem Nazwa aparatu:... Producent:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. SSM.DZP.200.47.2016 Toruń, dnia 18.02016 r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską 10 Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską Joanna Wojczal W rozdziale omówiono badanie dopplerowskie ( na ślepo ) tętnic domózgo wych zewnątrzczaszkowych

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. M6 Zagadnienia: Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, właściwości, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Równania (3.7), pomimo swojej prostoty, nie posiadają poza nielicznymi przypadkami ścisłych rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Wydział Medycyny Weterynaryjnej Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Piotr Dębiak Ultrasound

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)185 4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Krzywe stożkowe. 1 Powinowactwo prostokątne. 2 Elipsa. Niech l będzie ustaloną prostą i k ustaloną liczbą dodatnią.

Krzywe stożkowe. 1 Powinowactwo prostokątne. 2 Elipsa. Niech l będzie ustaloną prostą i k ustaloną liczbą dodatnią. Krzywe stożkowe 1 Powinowatwo prostokątne Nieh l będzie ustaloną prostą i k ustaloną lizbą dodatnią. Definija 1.1. Powinowatwem prostokątnym o osi l i stosunku k nazywamy przekształenie płaszzyzny, które

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. M6 Zagadnienia: Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, właściwości, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO Temat ćwiczenia: BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO 1. Wprowadzenie Ultradźwiękowy bezdotykowy czujnik położenia liniowego działa na zasadzie pomiaru czasu powrotu impulsu ultradźwiękowego,

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI 4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI Na wielkość depresji zwieriadła wody w pompowanej studni wpływ mają zjawiska hydraulizne wywołane przepływem laminarnym, występująym w ujętej warstwie wodonośnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Opis produktu GEKKO Przenośny defektoskop ultradźwiękowy Phased Array, TOFD oraz techniki konwencjonalnej Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Techniki- Phased Array Głowice od badań

Bardziej szczegółowo

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Ćwiczenie nr 8 SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Aparatura Układ skanujący z ultradźwiękową głowicą nadawczo-odbiorczą, komputer waz z programem sterującym wcześniej wymienionym układem. Przebieg ćwiczenia 1. Włączyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych granicznych przedmiotu zamówienia Aparat USG kardiologiczny z trzema głowicami i specjalistycznym oprogramowaniem oraz videoprinterem

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK

6. KALIBRACJA. Okno FUNC zawiera następujące pola umożliwiające zaprogramowanie parametrów i sposobu przeprowadzenia kalibracji przyrządu: SVANTEK SVANTEK 6. KALIBRACJA W tym trybie pracy można przeprowadzić kalibrację toru pomiarowego dla dźwięku i drgań. Można zapamiętać współczynniki kalibracji dla różnych mikrofonów lub przetworników drgań. Są

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Badanie widma fali akustycznej

Badanie widma fali akustycznej Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 30 III 2009 Nr. ćwiczenia: 122 Temat ćwiczenia: Badanie widma fali akustycznej Nr. studenta:... Nr. albumu: 150875

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

Badanie zależności położenia cząstki od czasu w ruchu wzdłuż osi Ox

Badanie zależności położenia cząstki od czasu w ruchu wzdłuż osi Ox A: 1 OK Muszę to powtórzyć... Potrzebuję pomocy Badanie zależności położenia cząstki od czasu w ruchu wzdłuż osi Ox 1. Uruchom program Modellus. 2. Wpisz x do okna modelu. 3. Naciśnij przycisk Interpretuj

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi Cele ćwiczenia Praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem interferencji fal akustycznych Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych

Bardziej szczegółowo

Badanie USG - diagnostyka prenatalna

Badanie USG - diagnostyka prenatalna Badanie USG - diagnostyka prenatalna Ze szczególnym zwróceniem uwagi na aparaturę diagnostyczną. Angelika Celeban Adrianna Herdyńska 19.04.2016r. Diagnostyka prenatalna Wszystkie badania, które można wykonać

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu Ćwiczenie 27 Wyznaczanie stosunku e/m elektronu 27.1. Zasada ćwiczenia Elektrony przyspieszane w polu elektrycznym wpadają w pole magnetyczne, skierowane prostopadle do kierunku ich ruchu. Wyznacza się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Opis programu Konwersja MPF Spis treści

Opis programu Konwersja MPF Spis treści Opis programu Konwersja MPF Spis treści Ogólne informacje o programie...2 Co to jest KonwersjaMPF...2 Okno programu...2 Podstawowe operacje...3 Wczytywanie danych...3 Przegląd wyników...3 Dodawanie widm

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC Ćwiczenie 45 BADANE EEKTYZNEGO OBWOD EZONANSOWEGO 45.. Wiadomości ogólne Szeregowy obwód rezonansowy składa się z oporu, indukcyjności i pojemności połączonych szeregowo i dołączonych do źródła napięcia

Bardziej szczegółowo

Podziałka liniowa czy logarytmiczna?

Podziałka liniowa czy logarytmiczna? Podziałka liniowa czy logarytmiczna? Bardzo często do graficznego przedstawienia pewnych zależności odpowiednie jest użycie podziałki liniowej na osi x i osi y wykonywanego wykresu. Są jednak przypadki,

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH. Echokardiograf. Lp. Opis parametru Warunek graniczny ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH Echokardiograf Lp. Opis parametru Warunek graniczny 1. Stacjonarny echokardiograf do badań kardiologiczno-naczyniowych Aparat fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym Lekcja szósta poświęcona będzie analizie zjawisk rezonansowych w obwodzie RLC. Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie. W stanie rezonansu przesunięcie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, 34-500 ZAKOPANE tel. (18) 20 150 45, fax. (18) 20 146 32 e-mail: administracja@szpitalsokolowski.pl www.szpitalsokolowski.pl

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Energia emisji sejsmoakustycznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmicznego

Energia emisji sejsmoakustycznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmicznego dr inż. JOANNA KURZEJA Główny Instytut Górnitwa Energia emisji sejsmoakustyznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmiznego Kilka lat temu przedstawiono Czytelnikom MiAG

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania detektorów pozycyjnie czułych poprzez pomiar prędkości światła w materiale scyntylatora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANIA GRANICZNE DLA APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO DLA PORADNI UROLOGICZNEJ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do siwz Dostawa i montaż trzech sztuk aparatów ultrasonograficznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej l.p. 1. Nazwa urządzenia Aparat ultrasonograficzny dla

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników

Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników Instrukcja do ćwiczenia jednopłaszczyznowe wyważanie wirników 1. Podstawowe pojęcia związane z niewyważeniem Stan niewyważenia stan wirnika określony takim rozkładem masy, który w czasie wirowania wywołuje

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna) I. Wprowadzenie Regulacja dwustawna (dwupołożeniowa) jest często stosowaną metodą regulacji temperatury w urządzeniach grzejnictwa elektrycznego. Polega ona na cyklicznym

Bardziej szczegółowo

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku

Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Pomiary pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w środowisku Paweł Bieńkowski Pracownia Ochrony Środowiska Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska Współpraca: Katarzyna Moskalik, GIOŚ Joanna

Bardziej szczegółowo

Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa

Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa 64 FOTON 103, Zima 2008 Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa Adam Smólski Tym razem będą to raczej odblaski z jaskini. Przed opuszczeniem lwiątkowej piwniczki na Bednarskiej postanowiłem przebadać jeszcze

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości a) metoda rachunkowa Po wykreśleniu przekroju poprzecznego z zaznaczeniem pionów hydrometrycznych, w których dokonano punktowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera Jucatan, Mexico, February 005 W-10 (Jaroszewicz) 14 slajdów Podstawy Akustyki Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: prędkość grupowa, dyspersja fal, superpozycja Fouriera, paczka

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru

Wstęp. Doświadczenia. 1 Pomiar oporności z użyciem omomierza multimetru Wstęp Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z podstawowymi przyrządami takimi jak: multimetr, oscyloskop, zasilacz i generator. Poznane zostaną również podstawowe prawa fizyczne a także metody opracowywania

Bardziej szczegółowo

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO 13.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z UŻYCIEM MIKROKONTROLERA Z RODZINY 8051.

POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z UŻYCIEM MIKROKONTROLERA Z RODZINY 8051. Autor: Piotr Macheta Koło Naukowe Magnesik Opiekun naukowy: dr inż. Tomasz Drabek POMIAR PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ Z UŻYCIEM MIKROKONTROLERA Z RODZINY 805.. Pomiar prędkości obrotowej wykonuje się na ogół na

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Metoda dopplerowska impulsowa (Pulsed Wave)

Metoda dopplerowska impulsowa (Pulsed Wave) Spis treści 1 Metoda dopplerowska impulsowa (Pulsed Wave) 1.1 Demodulacja sygnału RF 1.1.1 1.2 Estymator autokorelacyjny 1.2.1 Rys teoretyczny 1.2.1.1 Estymator Millera-Rochwargera 1.2.2 1.3 Prezentacja

Bardziej szczegółowo