Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys 3-1.Szkic usytuowania sondy i obiektu przy prezentacji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentacji A sygnał."

Transkrypt

1 3. Rodzaje prezentaji w badaniah USG. W zależnośi od rodzaju badania stosuje się różne rodzaje prezentaji danyh ultradźwiękowyh. Najprostszym sposobem prezentaji, i historyznie najpierwszym, jest prezentaja A. Prezentaja A (Amplitude) polega na wyświetleniu wartośi hwilowyh odbieranego sygnału USG w funkji zasu. Mówią o wartośiah hwilowyh odbieranego sygnału mamy na myśli wartośi skorygowane przez układ TGC. Zamiast jednostek zasu oś tę opisuje się najzęśiej jednostkami głębokośi, z której pohodzi eho (x = t/2). Jest to ozywiśie głębokość umowna, wylizona na podstawie zasu propagaji t i średniej prędkośi propagaji. 1 y = U ( t) = U ( x),( x = t ) 2 Do uzyskania obrazów w prezentaji A wystarzy głowia USG z pojedyńzym kryształem piezoelektryznym, nadająa impuls pobudzająy i odbierająa powstająe w ośrodku badanym eha. Badanie takie stosowane jest do tej pory w okulistye. Umożliwia łatwą oenę struktur oka, w tym odklejenia się siatkówki. Rys 3-1.Szki usytuowania sondy i obiektu przy prezentaji A. Rys 3-2.Typowy dla prezentaji A sygnał. 29

2 Prezentaja B. Prezentaja B (Brightness) polega na wizualizaji dwuwymiarowego przekroju, w której wartość hwilowa odbieranego sygnału (po korekji TGC ozywiśie) moduluje jaskrawość (brightness) kolejnyh punktów obrazu. Obraz tworzony jest w ten sposób, że głowia ultradźwiękowa emituje impulsy w postai wąskiej wiązki w śiśle określonym kierunku. Następnie odbiera z tego kierunku eha, powstająe na niejednorodnośiah struktur biologiznyh. Często harakterystyka kierunkowa przy odbiorze jest ostrzejsza i lepiej zdefiniowana, niż przy nadawaniu. Wypadkowa harakterystyka kierunkowa jest ilozynem harakterystyk przy nadawaniu i odbiorze. Mówią innymi słowy sygnał odbieramy ze zbioru punktów ośrodka, który jest ilozynem zbiorów punktów pobudzonyh przy nadawaniu i odsłuhanyh przy odbiorze. W taki sposób formowany jest jeden promień akustyzny. Po odsłuhaniu i zapamiętaniu wszystkih eh z tego promienia głowia ultradźwiękowa emituje kolejny promień. Po zapamiętaniu eh ze wszystkih promieni, a we współzesnyh aparatah USG jest ih od 100 do 400, aparat wyświetla zapamiętany obraz. Obraz B może być tworzony we współrzędnyh biegunowyh głowie: mehanizna sektorowa, B(r,) wieloelementowa onvex, fazowa. We współrzędnyh prostokątnyh głowie: mehanizna liniowa, B(x,y) wieloelementowa liniowa. Przykłady obrazów, wyświetlanyh w prezentaji B. Rys 3-3. Obraz wątroby i prawej nerki w prezentaji B. Piktogram w lewym dolnym rogu ilustruje położenie głowiy podzas badania. Opisy wokół podają parametry zobrazowania. Niewielka prędkość propagaji ultradźwięków w tkane powoduje, że obraz w prezentaji B jest obrazem stajonarnym. Jeżeli na obraz B składa się 400 promieni i każdy odsłuhiwany jest do głębokośi 25m, to zas gromadzenia danyh wynosi 2x25m/1500m/sx400 = 0,133s. Daje to około 8obrazów/s. Poprawa stosunku 30

3 sygnał-szum, uzyskiwana metodą uśredniania kilku kolejnyh obrazów prowadzi do dalszego wydłużenia zasu gromadzenia obrazu do około 0,5s lub więej (nawet do 2s). A zatem wysokiej jakośi zobrazowanie B może być wykorzystane do badania narządów nieruhomyh, np. narządów jamy brzusznej, szyi, głowy. W przypadku narządów dynamiznyh, jak np. sere, parametry zobrazowania B są modyfikowane. Wyłąza się uśrednianie obrazu, zmniejsza się głębokość zobrazowania i zmniejsza się lizbę linii obrazowania, redukują obszar i zmniejszają gęstość linii obrazowyh. Uzyskuje się wówzas zas zobrazowania 2x10m/1500m/sx100 = 0,0133s, zyli około 80obrazów/s. Taka szybkość zobrazowania wystarzy już, by zaobserwować nawet ruh zastawek sera. Obraz wolny i szybki onvex (obok siebie). Prezentaja B jest najzęśiej stosowana w diagnostye USG. Jej możliwośi zwiększają dodatkowo lizne algorytmy pomiarowe. Pomiary odległośi, powierzhni, objętośi, kątów, to narzędzia, poprawiająe pewność i obiektywizm diagnozy.. Jeżeli aparat wyposażony jest w dodatkową pamięć, zapamiętywana jest ała seria kilkudziesięiu obrazów B, które po wyłązeniu akwizyji można w dowolnym tempie przeglądać lub wybrać dowolny obraz z serii. Aparat USG sprzężony jest z urządzeniem dokumentująym wynik badania. Są to najzęśiej urządzenia obrazująe typu wideoprinterów, multiformatkamer zyli wyświetlarek obrazów USG na błonah mammografiznyh oraz magnetowidów. Jedynym standardem sygnału wyjśiowego, którego do tej pory dopraowała się tehnika USG, jest standard TV NTSC lub PAL. Stąd powszehna rejestraja sygnału USG w postai wideo TV i stąd koniezność uzupełnienia obrazu USG alfanumeryznym opisem parametrów zobrazowania, by możliwe było odzytanie tyh parametrów z wydruku, filmu zy ekranu TV(gdy trzeba powtórzyć badanie z tymi samymi tehniznymi parametrami zobrazowania). Powiększony obraz B onvex z wkomponowanym komentarzem do opisów. 31

4 Prezentaja M Prezentaja typu M (Motion), dawniej nazywana TM (Time Motion), polega na odsłuhu eha z tego samego kierunku w kolejnyh hwilah zasowyh. Eha wyświetlane są tak, jak w prezentaji B, to znazy wartość hwilowa sygnału (po korekji TGC) moduluje jaskrawość wyświetlanyh punktów, kolejne linie wyświetlane są obok siebie, pionowo. B((x),t) Okres emisji impulsów USG, ogranizony od dołu zasem odsłuhu jednej linii z zadeklarowanej głębokośi, wybierany jest przez użytkownika. T T min = 2x20m/1500m/s = 0,266ms. Jeżeli ały obraz M składa się z 400 pionowyh linii, to do jego utworzenia potrzeba 400x0,266ms = 106ms. Obraz w tej prezentaji jest przewijany, to znazy w kierunku bieżąo zapisywana i wyświetlana jest ostatnia linia z prawej strony. Wześniejsze linie przesuwane są w lewo. Jak widać z powyższyh oszaowań, największa prędkość przewijania obrazu w prezentaji M może wynosić 8 do 10 obrazów / s. W większośi przypadków jest to za szybko. Prezentaja M najzęśiej służy do wizualizaji ruhu sera i zas przewijania ustawia się na 1s do 2,5s. Typowy obraz M przedstawiono na poniższym rys. Rys. Prezentaja M. Wizualizaja ruhu zastawki mitralnej. 32

5 Wybór linii w przestrzeni, z której odsłuhiwany będzie obraz M, dokonywany jest na podstawie obrazu B. Często obrazy te (B i M) wyświetlane są jednoześnie, obok siebie (prezentaja B/M). Zobrazowanie typu M umożliwia łatwe pomiary przemieszzeń, amplitud ruhu, zasów trwania zjawisk, prędkośi ruhu. W opariu o prezentaję M stworzono wiele wydajnyh algorytmów, wspomagająyh diagnostykę sera. Prezentaja D. Prezentaja D (Doppler) polega na odbiorze fali USG, rozproszonej na będąyh w ruhu krwinkah. W zależnośi od kierunku ruhu krwinek względem wiązki USG i kierunku propagaji fali następuje dopplerowskie przesunięie zęstotliwośi fali nadawanej i odebranej. Przyjmijmy, że z punktu x 0, w którym umieszzono głowię USG do punktu odbiia lub rozproszenia O doiera jeden ykl fali ultradźwiękowej o długośi i okresie T. Nieh hwila odbiia pozątku tej fali t op = 0 Chwila odbiia końa fali t = λ T 1 v = = T T (1 ) ok v v v + (dla v << 1 ) 1 Chwila odsłuhu pozątku fali: x0 t sp = Chwila odsłuhu końa fali: x0 + v tok t sk = tok + Okres odebranej fali rozproszonej wyniesie zatem: x0 + v tok x0 v Tr = t sk t sp = tok + = tok (1 + ) Podstawiają t ok. otrzymamy v 2 v v T r = T (1 + ) T (1 + 2 ) (dla << 1 ) Częstotliwość rozproszona f r (1 v f r = f0 2 ) Po uwzględnieniu kąta między wektorami v i otrzymamy 33

6 v f r = f0(1 2 osθ) gdzie f 0 - zęstotliwość nadawana, v - wektor prędkośi ruhu ośrodka rozpraszająego, - wektor prędkośi propagaji fali, - kąt między wektorem ruhu v i wektorem propagaji. Różnia między zęstotliwośią nadawaną a odbieraną nazywana jest zęsto zęstotliwośią dopplerowską f d. f = f f = f v osθ d r Przy zgodnyh kierunkah wektorów v i zęstotliwość dopplerowska jest ujemna, zyli zęstotliwość odebrana jest niższa od nadawanej. Jeżeli wektory v i są wzajemnie prostopadłe, os = 0, zęstotliwość dopplerowska także równa jest zeru a zatem zęstotliwość odebrana równa jest zęstotliwośi nadawanej. Jeżeli wektory v i są przeiwnie skierowane, zyli = 180 0, os = -1, zęstotliwość dopplerowska jest dodatnia, zyli zęstotliwość odebrana jest wyższa od nadawanej. Jeżeli badamy w nazyniu przepływ krwi, który w zasie skurzu osiąga v sk = 50m/s, w zasie rozkurzu v roz = 10m/s, prędkość propagaji = 1550m/s zęstotliwość nadawana f 0 = 5 MHz, kąt = 60 o, os=0,5 to zęstotliwośi dopplerowskie wyniosą odpowiednio f d sk = 1600Hz, f d roz = 320Hz. Jeżeli w tym nazyniu wystąpi zwężenie w którym v max = 4m/s, to f d max =12,9kHz. Jak widać z powyższego przykładu, zęstotliwośi dopplerowskie pokrywają się z zakresem zęstotliwośi akustyznyh. Mierzą tehniką dopplerowską prędkość przepływu krwi mamy do zynienia z rozpraszaniem fali ultradźwiękowej. Natężenie fali rozproszonej jest proporjonalne do zwartej potęgi zęstotliwośi. Tłumienie tego sygnału w tkane rośnie wykładnizo z zęstotliwośią. Szumy aparatury elektroniznej rosną w przybliżeniu liniowo z zęstotliwośią a sygnał, powstająy na małej powierzhni nazynia, maleje z kwadratem odległośi. Stosunek sygnału do szumu będzie zatem proporjonalny do wyrażenia f 4 S 0 2αf 0x e 2 N f 0x Znajdują maksimum tej zależnośi względem f 0 otrzymujemy 3 f opt = 2α x Przehodzą z wyrażonego w db na współzynnik liniowy otrzymamy 15log e 16 f opt = [ MHz] k x x Oznaza to, że przy pomiarah nazyniowyh, podzas odbioru sygnału z głębokośi 3m najlepszy stosunek sygnału do szumu otrzymamy przy zęstotliwośi około 5MHz. W badaniah kardiologiznyh, gdzie mierzy się przepływy na głębokośi ok. 8m, optymalna zęstotliwość dopplerowskiego pomiaru prędkośi wyniesie 2MHz. 34

7 Widmo moy sygnału dopplerowskiego. Widmo sygnału dopplerowskiego zależy od profilu prędkośi badanego przepływu Profil parabolizny Profil spłaszzony + Widma moy sygnału: ( ) ( ) os( ) + + P ω u t ωt dt u( t) sin( ωt) = 2 dt 2 Jeżeli nazynie nie znajduje się w ałośi w polu widzenia wiązki lub wiązka nie przehodzi przez średnię nazynia, pojawiają się harakterystyzne błędy widma moy sygnału. Przy bardzo dobrym ogniskowaniu wiązki następuje dodatkowo poszerzenie widma sygnału, ponieważ krwinka przepływa przez wiązkę w skońzonym zasie t p. 1 f d = t p zas przejśia krwinek przez wiązkę l t p = v prędkość wyznazona z zależnośi Dopplera f d λ f d v = = = l f d 2 f 0 osθ 2osΘ 35

8 poszerzenie widma f d λ = f d 2l osθ Dla l=1mm, v=1m/s, f 0 =5MHz, =60 0 f d = 3,3kHz, f d = 870 Hz W dopplerowskih pomiarah przepływu stosowane są dwa tryby pray. Praa z falą iągłą CW i praa impulsowa PW. Doppler CW Prezentaja Doppler CW (Continuous Wave) polega na emisji przez aparat iągłej fali ultradźwiękowej jednym przetwornikiem i odbiorze iągłej fali rozproszonej drugim przetwornikiem. Fale nadawana i odbierana mają różne zęstotliwośi. Po ih zmieszaniu w stopniu mieszaza uzyskuje się zęstotliwośi sumayjną i różniową. Częstotliwość różniowa, równa różniy zęstotliwośi obu sygnałów, stanowi zęstotliwość dopplerowską, niosąą informaję o badanym przepływie. W ten sposób prauje większość spejalizowanyh ultradźwiękowyh mierników przepływu krwi. Taki tryb pomiaru przepływu krwi można także uruhomić w dużyh, uniwersalnyh aparatah diagnostyznyh USG. Tryb pray Doppler CW ma jednakże istotną wadę, zmniejszająą zakres jego zastosowań. Praa z sygnałem iągłym uniemożliwia selekję odbieranyh sygnałów. Zawsze odbierany będzie tylko sygnał dopplerowski o największej moy. W sytuaji, przedstawionej na powyższym rysunku, do przetwornika odbiorzego dotrą trzy sygnały dopplerowskie, pohodząe z różnyh nazyń. Górne, ienkie nazynie, wytworzy słaby sygnał dopplerowski ze względu na małą średnię i małą masę rozpraszająyh krwinek. W środkowym nazyniu powstanie największy sygnał dopplerowski duża średnia, niewielka głębokość. Sygnał dopplerowski pohodząy z trzeiego nazynia będzie silnie stłumiony ze względu na znazną głębokość tego nazynia (w aparatah z falą iągłą nie stosuje się korekji TGC). Wynikiem pomiaru będzie wię przepływ w nazyniu dająym największy sygnał. W dużyh, uniwersalnyh aparatah diagnostyznyh USG, sonda do pomiaru iągłego wbudowywana jest obok sondy do prezentaji B. W obraz B wrysowywany jest przebieg wiązki pomiaru dopplerowskiego. Ułatwia to skierowanie wiązki dopplerowskiej we właśiwe nazynie, z pominięiem niepożądanyh. 36

9 Doppler PW Prezentaja Doppler PW (Pulsed Wave) polega na tym, że aparat generuje serię wąskih impulsów za każdym razem tylko połowę okresu sinusoidy. Po każdym impulsie uruhamia system korekji TGC. Odbiera przyhodząe eha, ale analizuje tylko sygnały z określonej przez operatora głębokośi, mieszząe się w brame zasowej. W ten sposób można wybrać określone nazynie a nawet pomierzyć profil prędkośi przepływu w nazyniu o większej średniy. Seria impulsów o zasie trwania ½*1/2,5MHz, odległyh o 1/PRF AUS9. Głowia, tkanka, 3 nazynia, bramka zasowa AUS9 Możliwośi pomiaru w trybie PW są jednakże okupione ogranizeniami zakresu mierzonyh prędkośi w zależnośi od głębokośi mierzonego nazynia. Czas ozekiwania na eho z obszaru wskazanego przez bramkę dopplerowską wynosi t 0 = 2x 0 /. Kolejny impuls ultradźwiękowy może być wyemitowany po zasie nie mniejszym niż t 0. A zatem zęstotliwość powtarzania impulsów PRF (Pulse Repetition Frequeny) nie może być wyższa niż PRF /(2x). Ciąg impulsów ultradźwiękowyh oraz pozątkowy fragment widma zęstotliwośiowego tego iągu przedstawiono poniżej. t i 1/ PRF t 37

10 [PRF] f W przypadku, gdy nie ma sygnału dopplerowskiego, jest to widmo prążkowe, prążki odległe są od siebie o PRF. Jeżeli opróz sygnału nadawanego w sygnale odbieranym pojawi się sygnał dopplerowski, może on mieć postać jednego prążka (jedna prędkość w brame) lub ałego widma (profil prędkośi w brame). Prążek lub widmo dopplerowskie musi się mieśić w obrębie ½ PRF < f d < + ½ PRF. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony i prążek dopplerowski przekrozy np. + ½ PRF, to zostanie zinterpretowany jako przepływ w przeiwnym kierunku o mniejszej prędkośi, dla której zęstotliwość dopplerowska mieśi się w zakresie - ½ PRF. Jeżeli mamy przepływ zmienny o prędkośi od 0 do v max (np. taki przepływ występuje w aorie) i v max powoduje powstanie zęstotliwośi dopplerowskiej ponad dwukrotnie wyższej niż zęstotliwość PRF, to wykres mierzonyh prędkośi będzie nieiągły. Przedstawia go poniższy rysunek. + ½ PRF + V zakr t [s] - ½ PRF - V zakr Jeżeli prędkość przepływu zmienia się od zera, wykres taki można zinterpretować poprawnie, dodają prędkośi zakresowe tyle razy, ile razy przekrozony został zakres pomiarowy. Jeżeli jednak prędkość przepływu zmienia się w niewielkih graniah lub jest stała, wynik pomiaru będzie niejednoznazny. W takim przypadku nie można dopuśić, aby zęstotliwość dopplerowska przekrozyła PRF. Jeżeli głębokość badanego nazynia jest duża i prędkość przepływu duża, należy albo zmienić miejse przyłożenia sondy, by skróić odległość, albo obniżyć 38

11 zęstotliwość nadawaną f 0 (zwiększyć szerokość impulsu ultradźwiękowego). Ze v wzoru na zęstotliwość dopplerowską f d = 2 f 0 wyraźnie widać, że zmniejszenie zęstotliwośi f 0 zmniejsza proporjonalnie zęstotliwość dopplerowską i ułatwia spełnienie ogranizeń wnoszonyh przez twierdzenie o próbkowaniu. Współzesne aparaty USG i szerokopasmowe głowie pozwalają na obniżenie f 0 z 3,5MHz do 2,5MHz a nawet do 2MHz. Zwiększa to o 40% (a nawet o75%) zakres mierzonyh prędkośi. Przy przepływah jednokierunkowyh dodatkowe poszerzenie zakresu pomiarowego stwarza możliwość przesunięia linii zerowej od ½ PRF do + ½ PRF, a zatem dla przepływów jednokierunkowyh f d < PRF. Zestawienie zakresów pomiarowyh (przy linii zerowej pośrodku) dla typowego aparatu USG przedstawiono w poniższej tabeli: PRF [Hz] Zakres mierzonyh prędkośi przepływu [m/s] Maksymalna Wyświetl. Rzezyw. f 0 2MHz f 0 2,5MHz f 0 3,5MHz f 0 5,0MHz Głębokość ± 0,02 ± 0,02 ± 0,01 ± 0, ± 0,04 ± 0,03 ± 0,02 ± 0, ± 0,04 ± 0,04 ± 0,03 ± 0, ± 0,06 ± 0,05 ± 0,03 ± 0, ± 0,07 ± 0,06 ± 0,04 ± 0, ± 0,09 ± 0,07 ± 0,05 ± 0, ± 0,11 ± 0,09 ± 0,06 ± 0, ± 0,14 ± 0,12 ± 0,08 ± 0,06-1k 0,98k ± 0,18 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,07-1,3k 1,31k ± 0,23 ± 0,19 ± 0,13 ± 0,09-1,5k 1,57k ± 0,28 ± 0,24 ± 0,17 ± 0,12-2k 1,97k ± 0,36 ± 0,30 ± 0,21 ± 0,15-2,5k 2,62k ± 0,48 ± 0,39 ± 0,27 ± 0,19-3k 3,15k ± 0,57 ± 0,47 ± 0,33 ± 0,24 238mm 4k 3,93k ± 0,71 ± 0,59 ± 0,41 ± 0,30 188mm 5k 5,24k ± 0,95 ± 0,79 ± 0,55 ± 0,39 138mm 6k 6,29k ± 1,14 ± 0,95 ± 0,66 ± 0,47 113mm 8k 7,9k ± 1,42 ± 1,18 ± 0,83 ± 0,59 88mm 10k 10,5k ± 1,90 ± 1,58 ± 1,11 ± 0,78 63mm 16k 15,7k ± 2,84 ± 2,37 ± 1,66 ± 1,18 38mm Rozbieżnośi między wyświetlanymi a rzezywistymi wartośiami PRF wynikają z kwarowyh wzorów zęstotliwośi i prostyh dzielników zęstotliwośi. Niektóre aparaty umożliwiają praę w tzw trybie HPRF, to znazy zęstotliwość powtarzania impulsów jest wyższa, niż wynika z zadeklarowanej głębokośi pomiarowej. Jeżeli do dwóh razy wyższa, to pojawi się druga strefa odsłuhu eha, leżąa między głowią a połową zadeklarowanej głębokośi. Jeżeli w obrębie tej drugiej strefy nie znajdzie się żadne nazynie krwionośne a tylko tkanka nieruhoma, to przyhodząy z tej strefy sygnał nie będzie zawierał zęstotliwośi dopplerowskih. Można go zatem wyeliminować filtrem górnoprzepustowym. 39

12 Przy prezentaji dopplerowskiej operator może wybrać jednostki, opisująe oś zęstotliwośi dopplerowskih. Mogą to być jednostki zęstotliwośi khz lub jednostki prędkośi m/s lub m/s. Jeżeli wybrane zostaną jednostki prędkośi, większość skanerów USG pozwala na włązenie skalowania kątowego, polegająego na dzieleniu wartośi wyświetlanyh prędkośi przez os. Aparat znajduje kąt na podstawie wskazanego przez operatora kierunku przepływu i kierunku, w którym wykonywany jest pomiar dopplerowski. Nie zalea się korzystać z kalibraji kątowej, jeżeli kąt >60 0. Ze względu na dzielenie przez małą wartość wynik zazyna być wtedy zbyt wrażliwy na błędy os i samego kąta (błąd wskazania kierunku przepływu). Prezentaja Doppler PW wymaga włązenia korekji TGC, podobnie jak w prezentaji B zy M. Dlatego obrazy te mogą być wyświetlane razem, tworzą prezentaję kombinowaną B/PW lub B/M/PW. Wygląd ekranu przy prezentaji B/PW przedstawiono poniżej. 40

13 Prezentaja CFM Prezentaja CFM (Color Flow Mapping) polega na wpisaniu w obraz zarno biały typu B w wybranym przez operatora sektorze barwnego zobrazowania przepływów pomierzonyh tehniką korelayjną. W odróżnieniu od prezentaji D-PW, w której pomiar wykonywany jest tylko w jednym kierunku, w prezentaji CFM pomiar przepływu wykonywany jest w ałym sektorze. W każdym z kierunków leżąyh wewnątrz sektora aparat emituje serię impulsów ultradźwiękowyh. Długość serii jest kompromisem między dokładnośią pomiaru dopplerowskiego a szybkośią zobrazowania. Określenie zęstotliwośi dopplerowskiej wymaga minimum 3 próbek. Najzęśiej seria impulsów w każdym kierunku zawiera od 4 do 30 impulsów. Długość serii wybiera operator, ustawiają tzw paket size długość pakietu. Odbierane eho przepuszzane jest przez filtr MTI (Mooving Target Identyfying), który na zasadzie korelaji sygnału z linii poprzedniej i z linii bieżąej rozróżnia eha stałe i eha od obiektów ruhomyh. Dla eh od obiektów ruhomyh oblizana jest prędkość kołowa ruhu i zwrotowi prędkośi przypisywany jest kolor, a wartośi prędkośi nasyenie koloru. Np. ruh do sondy oznazany jest kolorem zerwonym, od sondy niebieskim, intensywny kolor oznaza dużą prędkość, wyblakły małą prędkość. Jeżeli w analizowanym przepływie aparat wykryje dużą zmienność przepływu (widmo zęstotliwośi dopplerowskih znajduje się po obu stronah osi), towarzysząą turbulenjom w przepływie nie laminarnym, to wielkość warianji przepływu koduje np. intensywnośią koloru żółtego. Utworzone z trzeh kolorów barwne zobrazowanie przepływów wpisywane jest w zadeklarowanym sektorze w obraz zarno-biały prezentaji B. Typowy obraz prezentaji CFM przedstawiono poniżej. 41

14 Prezentaja CFA. Prezentaja CFA (Color Flow Angiography) polega na identyfikaji przepływu, przypisaniu barwy obszarom, w któryh zidentyfikowany został przepływ i wkomponowaniu ih w zarno-biały obraz B. Ponieważ ani prędkość ani kierunek przepływu nie są kodowane, prezentaja ta szzególnie przydatna jest do odwzorowania obszarów o bardzo wolnym przepływie. Typowy obraz przedstawiono poniżej. 42

Mechanika relatywistyczna

Mechanika relatywistyczna Mehanika relatywistyzna Konepja eteru Eter kosmizny miał być speyfiznym ośrodkiem, wypełniająym ałą przestrzeń, który miał być nośnikiem fal świetlnyh (później w ogóle pola elektromagnetyznego). W XIX

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l

Ćwiczenie 362. Wyznaczanie ogniskowej soczewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomocą sferometru. Odległość przedmiotu od ekranu, [m] l Nazwisko Data Nr na liśie Imię Wydział Ćwizenie 36 Dzień tyg Godzina Wyznazanie ogniskowej sozewek metodą Bessela i pomiar promieni krzywizny za pomoą serometr I Wyznazanie ogniskowej sozewki skpiająej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna

Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Podstawy Ultrasonografii dla studentów cz.i teoretyczna Joanna Gajęcka Opiekun koła: Dr n. med. Janusz Jabłoński Kierownik kliniki:

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Załącznik A dosiwz Opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczne Lp Parametry techniczne Parametry wymagane Opis oferowanego urządzenia (TAK lub NIE) uwagi I Ultrasonograf cyfrowy jednostka bazowa

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską

Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską 10 Badanie ultrasonograficzne tętnic zewnątrzczaszkowych i wewnątrzczaszkowych metodą dopplerowską Joanna Wojczal W rozdziale omówiono badanie dopplerowskie ( na ślepo ) tętnic domózgo wych zewnątrzczaszkowych

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny..

Parametry/Opis techniczny Załącznik Nr 2. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. APARAT USG Z DWIEMA GŁOWICAMI 1 SZT ROK PRODUKCJI - 2013 Nazwa sprzętu.. Producent.. Nr seryjny.. Parametry techniczne Lp. Wymagania techniczne Wymagania ogólne System wielofunkcyjny do aplikacji: jamy

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI

4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI 4. WYZNACZANIE PARAMETRÓW HYDRAULICZNYCH STUDNI Na wielkość depresji zwieriadła wody w pompowanej studni wpływ mają zjawiska hydraulizne wywołane przepływem laminarnym, występująym w ujętej warstwie wodonośnej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNE WARUNKI GRANICZNE Ultrasonografu z sondą kardiologiczną zamówienie w trybie przetargu nr I/1/2012 wraz z wyposażeniem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznica S.C. Maria

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska Wydział Medycyny Weterynaryjnej Pracownia Radiologii i Ultrasonografii Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt Piotr Dębiak Ultrasound

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO

Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Opis produktu GEKKO Przenośny defektoskop ultradźwiękowy Phased Array, TOFD oraz techniki konwencjonalnej Podstawowe funkcje uniwersalnego defektoskopu UT GEKKO Techniki- Phased Array Głowice od badań

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. M6 Zagadnienia: Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, właściwości, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA

SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Ćwiczenie nr 8 SONDA ULTRADŹWIĘKOWA Aparatura Układ skanujący z ultradźwiękową głowicą nadawczo-odbiorczą, komputer waz z programem sterującym wcześniej wymienionym układem. Przebieg ćwiczenia 1. Włączyć

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG

Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna aparatu USG Lp. 1. Nazwa sprzętu APARAT USG Z TRZEMA GŁOWICAMI 1SZT. Nazwa sprzętu producent Typ Cena jedn. netto [PLN] Cena jedn. brutto [PLN] 2. Rok produkcji 2013-3. Certyfikaty CE (świadectwo) 4. Autoryzacja na

Bardziej szczegółowo

Energia emisji sejsmoakustycznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmicznego

Energia emisji sejsmoakustycznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmicznego dr inż. JOANNA KURZEJA Główny Instytut Górnitwa Energia emisji sejsmoakustyznej i energii wstrząsów jako podstawa liniowej prognozy zagrożenia sejsmiznego Kilka lat temu przedstawiono Czytelnikom MiAG

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNYCH Pakiet Nr 1: Aparat USG - 1 szt. Wykonawca... Producent oraz model/typ urządzenia... Lp. 1 Aparat fabrycznie nowy, w pełni cyfrowy rok produkcji 2014, wyklucza się aparat

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego:

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego: Lp. Opis parametrów wymaganych Parametr wymagany 1 Producent podać 2 Nazwa i typ podać 3 Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXXV OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadzalne ZADANIE D1 Nazwa zadania: Wyznazanie iepła pierwiastków (azot, ołów) Wyznaz iepło rowania iekłego azotu oraz iepło właśiwe ołowiu (wartość średnią

Bardziej szczegółowo

Pytanie 2 Belkę przedstawioną na rysunku, obciążono momentem skupionym M = 3 [knm] w punkcie C. Odległości wynoszą a=2 [m], b=1 [m].

Pytanie 2 Belkę przedstawioną na rysunku, obciążono momentem skupionym M = 3 [knm] w punkcie C. Odległości wynoszą a=2 [m], b=1 [m]. Pytanie 1 Belkę przedstawioną na rysunku, obiążono siłą P = 3 [kn]. Odległośi wynoszą a= [m], b=1 [m]. A a Reakje podpór dla belki wynoszą: A) R A = [kn], R B =1 [kn] B) R A =1 [kn], R B = [kn] C) RA=

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna

Wymagane Parametry Techniczne. Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Ultrasonograf z 4 głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna, Endovaginalna Pełna nazwa urządzenia: -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni

IR II. 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni IR II 12. Oznaczanie chloroformu w tetrachloroetylenie metodą spektrofotometrii w podczerwieni Promieniowanie podczerwone ma naturę elektromagnetyczną i jego absorpcja przez materię podlega tym samym prawom,

Bardziej szczegółowo

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski Efekt Dopplera dr inż. Romuald Kędzierski Christian Andreas Doppler W 1843 roku opublikował swoją najważniejszą pracę O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Opisał

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY MODUŁ MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI Z ELEMENTAMI TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex

Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex Załącznik Nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Graniczne wymagania techniczno - eksploatacyjne Zestaw 1 - Aparat USG wysokiej klasy z jedną głowicą typu convex 1 Producent Podać 2 Nazwa i typ

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne

Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych. Informacje ogólne Załącznik nr 2 Zestawienie parametrów techniczno - użytkowych Producent Informacje ogólne Model / Typ Kraj pochodzenia Lp. 1. Konstrukcja Parametry graniczne 2. Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Geotehnizne zagadnienia realizaji budowli drogowyh projekt, dr inż. Ireneusz Dyka Kierunek studiów: Budownitwo, studia I stopnia Rok IV, sem.vii 19 NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Według

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

przetwornik + dziwne zwierciadło 2 układ pozwala na zmianę punktu ogniskowania. Zastosowanie: obserwacje mikroskopowe

przetwornik + dziwne zwierciadło 2 układ pozwala na zmianę punktu ogniskowania. Zastosowanie: obserwacje mikroskopowe 1. Statyczne metody koncentracji energii ultradźwiękowej: koncentratory, soczewki, zwierciadła, transformatory prędkości. Układy skupiające energię ultradźwiękową potrzebne są do uzyskania jak największej

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA APARAT USG 1 szt. Nazwa Wykonawcy Pełna nazwa urządzenia: Producent: Kraj: Rok

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU RODZICA SPIS TREŚCI: KONTO RODZICA... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 MÓJ PROFIL... 5 ZMIANA HASŁA... 6 MODUŁ PLAN LEKCJI... 7 MODUŁ STATYSTYKI... 8 MODUŁ WYNIKI W NAUCE... 9 FREKWENCJA...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST Semestr letni Wykład nr 2 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH

Zwój nad przewodzącą płytą METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH METODA ROZDZIELENIA ZMIENNYCH (2) (3) (10) (11) Modelowanie i symulacje obiektów w polu elektromagnetycznym 1 Rozwiązania równań (10-11) mają ogólną postać: (12) (13) Modelowanie i symulacje obiektów w

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale

Bardziej szczegółowo

1 Obsługa aplikacji sonary

1 Obsługa aplikacji sonary Instrukcja laboratoryjna do ćwiczenia: Badanie własności sonarów ultradźwiękowych Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie osób je wykonujących z podstawowymi cechami i możliwościami interpretacji pomiarów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne

Specyfikacja techniczna aparat USG. Wymagane Parametry Techniczne Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ, nr sprawy PN-51/15/DJ z dnia 13.05.2015 Specyfikacja techniczna aparat USG Wymagane Parametry Techniczne Kliniczny cyfrowy ultrasonograf klasy Premium z dwoma głowicami

Bardziej szczegółowo

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)

8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) 8. Analiza widmowa metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT) Ćwiczenie polega na wykonaniu analizy widmowej zadanych sygnałów metodą FFT, a następnie określeniu amplitud i częstotliwości głównych składowych

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego Ćwiczenie O5 Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego O5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do wyznaczenia rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym 1. Badania nieniszczące wprowadzenie Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badań (bez zniszczenia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie

Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie 1. Wstęp. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszym krokiem podczas tworzenia symulacji CFD jest poprawne określenie rozdzielczości, wymiarów oraz ilości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Załącznik nr 4 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH ZADANIE NR 1 Przedmiot zamówienia: dostawa ultrasonografu Producent :... Nazwa i typ:... Rok produkcji: 2013 Okres gwarancji na jednostkę główną:

Bardziej szczegółowo

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej

Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA TRANSPORTU SZYNOWEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI POJAZDÓW SZYNOWYCH ĆWICZENIE 13 Podstawy defektoskopii ultradźwiękowej i magnetycznej Katowice, 2009.10.01 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU USG Zał. nr 1 do SIWZ I. Dane ogólne: Pełna nazwa ultrasonografu Producent/ Kraj Rok produkcji Dystrybutor-Wykonawca Podać Podać Podać

Bardziej szczegółowo

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II.

Kolejną czynnością będzie wyświetlenie dwóch pasków narzędzi, które służą do obsługi układów współrzędnych, o nazwach LUW i LUW II. Przestrzeń AutoCAD-a jest zbudowana wokół kartezjańskiego układu współrzędnych. Oznacza to, że każdy punkt w przestrzeni posiada trzy współrzędne (X,Y,Z). Do tej pory wszystkie rysowane przez nas projekty

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19

Kąty Ustawienia Kół. WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 WERTHER International POLSKA Sp. z o.o. dr inż. Marek Jankowski 2007-01-19 Kąty Ustawienia Kół Technologie stosowane w pomiarach zmieniają się, powstają coraz to nowe urządzenia ułatwiające zarówno regulowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Grupa nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Poz. 1 Przedmiot zamówienia: Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Producent:... Nazwa i typ:...

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

O prędkościach nadświetlnych

O prędkościach nadświetlnych FOTON 94, Jesień 006 17 O prędkośiah nadświetlnyh Leszek M. Sokołowski Obserwatorium Astronomizne UJ Poskarżył się pewien nauzyiel fizyki, że w szkolnym wykładzie szzególnej teorii względnośi (STW) obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium

Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 03.11.2015 Technika Świetlna Laboratorium 6-965 Poznań tel. (-61) 6652688 fax (-61) 6652389 Grupa: Elektrotechnika, sem 3, wersja z dn. 3.11.2 Technika Świetlna Laboratorium Ćwiczenie nr 3 Temat: BADANIE POLA WIDZENIA Opracowanie wykonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROGRAMU DO SYMULOWANIA LOTU RAKIET BALISTYCZNYCH DALEKIEGO ZASIĘGU

OPRACOWANIE PROGRAMU DO SYMULOWANIA LOTU RAKIET BALISTYCZNYCH DALEKIEGO ZASIĘGU Dr inż. Marin WACHULSKI Dr inż. Jaek WACHULSKI Wojskowa Akademia Tehnizna DOI: 10.17814/mehanik.015.7.315 OPACOWANI POGAMU DO SYMULOWANIA LOTU AKIT BALISTYCZNYCH DALKIGO ZASIĘGU Streszzenie: W referaie

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE

Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 5 GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Parametry techniczne stacjonarnego ULTRASONOGRAFU KLINICZNEGO wysokiej klasy z głowicami: konweksową,

Bardziej szczegółowo

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną.

Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Załącznik Nr 5 Załącznik nr do SIWZ GRANICZNE PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE Aparat USG z głowicami: convex i endokawitarną. Dane oferowanego aparatu USG: Nazwa, Typ, model:... Oferent:... Producent

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telewizji Cyfrowej

Laboratorium Telewizji Cyfrowej Laboratorium Telewizji Cyfrowej Badanie wybranych elementów sieci TV kablowej Jarosław Marek Gliwiński Robert Sadowski Przemysław Szczerbicki Paweł Urbanek 14 maja 2009 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo