Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku"

Transkrypt

1 Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż ponad sto lat temu, kiedy zaczęto tworzyćć podstawy metody analizowania rynku papierów wartościowych, jej zwolennicy uznali, że nie ma większego sensu drobiazgowe rozpatrywanie wszystkich okoliczności ś i mogących mieć ć wpływ na cenę akcji, indeksów czy kontraktów terminowych.

2 Wprowadzenie Istota analizy technicznej Analiza techniczna jest znana inwestorom od około stu lat. W zasadzie stosuje się ją przy inwestycjach krótkoterminowych, np. kilkumiesięcznych, a czasem nawet kilkudniowych. W analizie technicznej wychodzi się z założenia, że o cenie akcji decyduje popyt i podaż, a inwestor poprzez umiejętne dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży może osiągnąć ponadprzeciętny dochód, który wynika z różnicy cen akcji. Przy takich transakcjach nie ma znaczenia, czy spółka emitująca dane akcje jest dobra, czy rokuje dobre perspektywy rozwoju. Chodzi tylko o wygenerowanie sygnału wskazującego, czy daną akcję należy kupić lub sprzedać. Podstawowe informacje wykorzystywane w analizie technicznej to kursy papierów wartościowych w przeszłości oraz wielkości obrotów tymi papierami w przeszłości. DLACZEGO??? Wprowadzenie Ponieważ jest ich za dużo -począwszy od kondycji finansowej i perspektyw firm, branży czy całej gospodarki, poprzez decyzje polityków, ażż po nastawienie i psychiczne inwestorów i konsumentów, a w dodatku te elementy często mają przeciwstawny wpływ na rynek i utrudniają prognozowanie jego ewolucji. Przyjęto założenie, że wszystkie aspekty rzeczywistości gospodarczej, politycznej i społecznej znajdują pełne, syntetyczne odzwierciedlenie w cenie danego instrumentu finansowego. I wystarczy śledzić jej ruchy, kreśląc różnego typu wykresy i wykorzystując rozmaite narzędzia analizy technicznej, aby z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć to, co się zdarzy w krótszej bądź dłuższej perspektywie.

3 Analiza techniczna a analiza fundamentalna 1. Analiza fundamentalna 2. Analiza techniczna Rodzaje analiz: Analiza techniczna podobnie jak analiza fundamentalna służy do określania właściwego momentu kupna i sprzedażyakcji. Aby inwestycja była jak najbardziej dochodowa, stosuje się różnorodne narzędzia służące do badania zjawisk zachodzących na rynku papierów wartościowych. Jednak w odróżnieniu od analizy fundamentalnej, cały proces oceny wysokości osiągniętych w przyszłości zysków z inwestycji w analizie technicznej przebiega w nieco odmienny sposób. Zasady analizy technicznej ujmują w nieco inny sposób zjawiska zachodzące na rynkach papierów wartościowych, niż to ma miejsce w analizie fundamentalnej. Zwolennicy analizy technicznej odwołują się w praktyce do danych historycznych, które nie mają bezpośredniego związku z daną spółką, lecz ujmują zjawiska w sposób ogólny, za pomocą którego wszystkie zdarzenia można podporządkować pewnym utartym zasadom. W analizie technicznej dużą rolę odgrywa również psychologiczny aspekt inwestowania oraz podejście do rynku w sposób całościowy, jako do złożonej struktury ludzkiej, gdzie sukces jest wnikliwą analizą ludzkiej psychiki i zachowania w określonych sytuacjach. Założenia analizy technicznej Analiza techniczna służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości. Uwzględnienia wszystkie czynniki które miały, mają oraz mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży i popytu na akcje. W analizie technicznej inwestorzy kierują się głównie danymi historycznymi, nie mającymi swoich korzeni w raportach, w bilansach, czy też w zestawieniach zysków i strat. Ich dane pochodzą z bezpośredniego otoczenia ekonomicznego danej spółki oraz tego co dzieje się bezpośrednio na rynku kapitałowym. Dane te służą inwestorom do konstruowania wskaźników giełdowych, pomocnych przy ocenie atrakcyjności akcji. Pierwsze wskaźniki giełdowe zostały stworzone pod koniec XIX wieku, lecz za ich pełny rozkwit można uznać dopiero okres wielkiej hossy w USA z lat dwudziestych XX wieku. Od tego czasu ich popularność została ugruntowana i trwa do dnia dzisiejszego.

4 Zasady analizy technicznej O kursie akcji decyduje wzajemna relacja pomiędzy podażą i popytem. Kursy akcji zmieniają się w trendzie, który zawsze trwa pewien czas, więc trendu należy się trzymać. Ceny akcji w trendzie zmieniają się pod wpływem popytu i podaży. Zmiany wykazują tendencje do powtarzalności, co należy wykorzystywać do przewidywania zmian w przyszłości. Wykresy zmian kursów wyraźnie przedstawiają okresy, w których można było uzyskać zyski kapitałowe ze sprzedaży akcji. Analizując wykres kursu i wolumenu (akcjogram) można przewidzieć zmiany w popycie i podaży. Zasady analizy technicznej Obserwować należy intensywnie całe otoczenie giełdy, gdyż nawet całkowicie irracjonalne czynniki mogą mieć wpływ na załamanie się giełdy lub niespodziewaną hossę. Zmiany w trendzie na ogół obejmują wszystkie notowane spółki, jednak występują często ę wyjątki od tej reguły, spowodowane np. wynikami finansowymi. Rynek nigdy nie znajduje j się ę w stanie stagnacji. Jeżeli uzna kurs akcji za niski, to inwestorzy natychmiast przystępują do zakupów akcji, a właściciele akcji reagują podniesieniem ich ceny. Wyższa cena powoduje spadek zainteresowania ze strony inwestorów, a to z kolei wyhamowuje tempo wzrostu cen akcji. Wzrost cen akcji kończy się, gdy inwestorzy uznają, że osiągnęli zadawalający zysk i rozpoczynają sprzedaż nabytych akcji. Początek sprzedaży akcji powoduje odwrócenie się trendu, czyli spadek ich cen.

5 Zalety analizy technicznej Zalety analizy technicznej 1. Analiza techniczna w swoim założeniu określa zasady, za pomocą których można w przybliżeniu wyrazić wszystkie czynniki oddziaływujące na ceny akcji, a zjawiska giełdowe (według jej zwolenników) zawsze wyprzedzają zjawiska ekonomiczne. Rynki kapitałowe z wyprzedzeniem dyskontują więc przyszłość. 2. Według zwolenników analizy technicznej ceny akcji są ustalane na podstawie dt relacji między id kupującymi a sprzedającymi, czyli między popytem a podażą (bykami a niedźwiedziami). 3. W dłuższym okresie kursy są podporządkowane trendom i związanym z nimi prawidłowościom. 4. Rynek charakteryzuje się również cyklicznością (falowaniu według teorii Elliotta), czyli występowaniem okresowych zmian w kierunku ruchu cen. Po każdej bessie nadejdzie hossa, a zwrot na rynku następuje zazwyczaj wówczas, gdy już nikt w hossę nie wierzy. Po każdej hossie musi też nadejść bessa, chociaż wszyscy naokoło są już tylko optymistami. WYKRESY Rodzaje wykresów Wykres cenowy - to sekwencja cen nałożonych na określonej linii czasu. Na wykresie oś Y (pionowa) reprezentuje skalę cenową, a oś X (pozioma) skalę czasu. Ceny ułożone są od prawej do lewej zgodnie z biegiem czasu. Technicy, analitycy techniczni, czartyści używają wykresów do analizy inwestycji i przewidywania przyszłych ruchów cen. Można przedstawić wykres dowolnego instrumentu finansowego, którym można handlować, bądź policzalnego indeksu (akcje, obligacje, towary, futures czy indeksy giełdowe). Cztery najpopularniejsze rodzaje wykresów to: 1. Wykresy liniowe 2. Wykresy ysłupkowe 3. Wykresy świecowe 4. Wykresy punktowo-symboliczne (Point&Figure)

6 Wykres liniowy jest jednym z najprostszych, ale jednocześnie najczęściej stosowanych typów wykresów. Jego konstrukcja polega na połączeniu linią prostą cen z poszczególnych okresów np. dni, tygodni iitp. Oś rzędnych (pionowa) przedstawia poziom ceny, zaś oś odciętych (pozioma) horyzont czasowy. WYKRES LINIOWY Do sporządzenia wystarcza znajomość praktycznie jednego rodzaju ceny. Na ogół wykresy liniowe sporządza się w oparciu o ceny zamknięcia, co jednak nie wyklucza możliwości stosowania innych kategorii, jak chociażby otwarcie, czy cenę średnią. Wykresy liniowe i pozwalają na łatwą i przejrzystą ocenę stanu rynku, a jednocześnie na stosowanie wielu narzędzi, jak chociażby linie trendu, średnie, czy formacje. WYKRESY SŁUPKOWE Popularną metodą budowania wykresów są wykresy słupkowe. Do uformowania takiego wykresu potrzebne są informacje o cenach zamknięcia, oraz minimum i maksimum dla każdego słupka, czyli dla każdego pojedynczego okresu. Mki Maksimum i minimum ii są przedstawione dt jako jk góra idół pionowego słupka, a zamknięcie to krótka pozioma kreska w poprzek pionowego słupka. Na wykresie dziennym każdy słupek przedstawia maksimum, minimum i zamknięcie dla poszczególnych dni.

7 WYKRESY SŁUPKOWE Wykresy słupkowe mogą być także wyświetlane z wykorzystaniem dodatkowo d ceny otwarcia. Wtedy cena otwarcia jest przedstawiana jako krótka pozioma kreska po lewej stronie słupka, a cena zamknięcia i po prawej. WYKRESY ŚWIECOWE Powstałe w Japonii ponad 300 lat temu wykresy świecowe i stały ł się popularne ostatnimi laty. Aby zbudować taki wykres potrzebne są ceny: - otwarcia, - zamknięcia, - maksimum - minimum. Świeca dzienna bazuje na otwarciu i zamknięciu z danego dnia, a także dziennych maksimum i minimum. Świeca tygodniowa na poniedziałkowym otwarciu, piątkowym zamknięciu oraz wartościach skrajnych z tygodnia.

8 WYKRESY ŚWIECOWE Wielu inwestorów uważa, że wykresy świecowe są przejrzyste, łatwe do odczytu, szczególnie jeśli chodzi o relację pomiędzy otwarciem i zamknięciem. Białe świece (puste) formuje się jeśli otwarcie było wyżej niż zamknięcie, i natomiast tczarne (wypełnione) kiedy zamknięcie jest poniżej otwarcia. Biała i czarna przestrzeń nazywana jest ciałem świecy, natomiast linie powyżej i poniżej (reprezentujące maksimum i minimum) cieniami. POINT& FIGURE Wykresy punktowo-symboliczne (Point & Figure) Dotychczas opisane metody przedstawiania wykresów zawsze obrazują dane równolegle do przebiegu czasu. Nie ważne jak duży jest ruch cen, każdy dzień, czy tydzień jest reprezentowany przez taką samą jednostkę danych, jeden punkt (słupek, czy świecę). Nawet,,gdy cena pozostaje bez zmian przez tydzień rysuje się ę świecę, czy słupek przedstawiający ten zerowy ruch. W przeciwieństwie do tych metod wykresy punktowo symboliczne bazują na ruchach cenowych i nie biorą pod uwagę czasu. Istnieje oś x-ów, ale nie jest rozłożona równomiernie wzdłuż wykresu.

9 SKALA WYKRESU Istnieją dwa sposoby przedstawiania skali cenowej na osi y-ów: skala arytmetyczna i logarytmiczna. Skala arytmetyczna pokazuje tą samą odległość między cenami zawsze tak samo, niezależnie od poziomu cen. Każda jednostka jest taka sama wzdłuż całej skali. Ruch np. o 10 zł będzie wyglądał tak samo, niezależnie czy będzie to wzrost z 10 do 20 zł, czy z 70 do 80. Te dwa ruchy są takie same w skali absolutnej, ale nie w Wykres w skali logarytmicznej skali procentowej. Skala logarytmiczna mierzy ruchy cenowe w procentach. Wzrost z 10 do 20 zł to ruch o 100%. Podobnie wzrost z 20 do 40 zł, jakiz40do Wszystkie te trzy ruchy na wykresie logarytmicznym pojawią się jako taki sam dystans. Większość programów do wykresów wykorzystuje skalę półlogarytmiczną,ponieważ czas jest przedstawiony arytmetycznie. SKALA WYKRESU Najważniejsze korzyści za stosowania skal arytmetycznej i logarytmicznej to: skala arytmetyczna jest użyteczna jeśli zakres ruchów jest mały. Wykres w skali liniowej Skala arytmetyczna okazuje się przydatna do przedstawiania krótkookresowych wykresów. Skala logarytmiczna wykorzystywana jest, gdy ruch cen jest znaczny. Linie trendu wyznacza się łatwiej na skali logarytmicznej. Za pomocą skali logarytmicznej łatwo odczytuje się procentowe wartości wzrostów, czy spadków.

10 CENA Cena jest oprócz wolumenu jedną z najważniejszych kategorii w analizie technicznej. Cena reprezentuje więc stan równowagi pomiędzy popytem, a podażą, o jej poziomie decydują oczekiwania stron rynku co do przyszłych tendencji. Analiza techniczna posługuje się kilkoma kategoriami cen, z których najczęściej wymienia się: 1) Cena otwarcia (otwarcie) - jest to cena, po której zostaje zawarta pierwsza transakcja w danym okresie (np. danego dnia). 2) Cena najwyższa (maksimum) - jest to najwyższa cena osiągnięta przez papier w ciągu analizowanego okresu. Wyznacza ona maksimum jakie kupujący są skłonni zaakceptować nabywając w danym momencie walor. 3) Cena najniższa (minimum) i - jest to najniższa cena osiągnięta i przez papier w danym okresie. Wielkość ta reprezentuje minimum jakie gotowi są zaakceptować potencjalni sprzedający pozbywając się papieru. 4) Cena zamknięcia (zamknięcie) - jest to cena, po której została zawarta ostatnia transakcja w danym okresie. Dzięki swej dostępności cena zamknięcia to najczęściej wykorzystywana cena w analizie technicznej. WOLUMEN Wolumen jest miarą zaangażowania uczestników w danym okresie. O ile zmiany cen odzwierciedlają charakter nastrojów dominujących na rynku, to wolumen pokazuje ich natężenie. Zachowanie wolumenu może być sygnałem potwierdzającym kierunek trendu, bądź też stanowić ostrzeżenie przed możliwością jego zmiany. Ogólnie biorąc sprowadza się to do zasady, że zachowanie wolumenu powinno być zgodne z kierunkiem aktualnej tendencji cenowej. * W trendzie wzrostowym wolumen powinien zwiększać ę się ę przy zwyżce cen i maleć podczas spadkowych korekt. * W trendzie zniżkowym wolumen powinien rosnąć wraz ze spadkami oraz maleć w miarę wzrostów. W takich przypadkach wolumen potwierdza zwiększone zaangażowanie dominującej na rynku strony (popytu lub podaży), a tym samym kierunek trendu. W przeciwnym razie zmiany wolumenu mogą być jednym z sygnałów ostrzegawczych przed wyczerpywaniem się potencjału dotychczasowego ruchu i możliwym zwrotem rynkowym.

11 OBRÓT Wartościowy obrót danym instrumentem jest stosowany jako jedna z miar służących ocenie aktywności uczestników na rynku. Wielkości ś i tj tej nie możnaż jd jednak stosować ć jako tożsamejż zwolumenem, gdyż ż brak rozróżnienia może prowadzić do błędnych rezultatów. Wartość obrotu = cena * ilość danego instrumentu Wartość obrotu może nieulegać zmianom, mimo iż zmieniąą sięę cena i liczba walorów będących przedmiotem transakcji. Fakt ten może powodować niezbyt precyzyjne określenie rzeczywistego zaangażowania inwestorów. Ponadto należy mieć na względzie, że różnego rodzaju statystyki (w tym niektóre z programów do analizy technicznej) często prezentują obrót jako wartościową sumę transakcji kupna i sprzedaży, co powoduje, że przy szacowaniu realnego strumienia środków przepływających przez rynek konieczna jest korekta. Powyższa sytuacja nie oznacza wprawdzie, że wartościowe ujęcie aktywności poszczególnych grup inwestorów jest podejściem nieodpowiednim, ale wydaje się, że bardziej obiektywną i prostszą miarą jest jednak ilościowa postać wolumenu. LINIE TRENDU Są to przede wszystkim linie wyznaczające kierunek bieżącej tendencji. Pomimo swej prostoty są one jednymi z najcenniejszych narzędzi w analizie technicznej. Dla trendów wzrostowych linię trendu wyznacza układ coraz wyższych minimów cenowych, które można połączyć prostą. Można ją wówczas określić mianem linii wsparcia, której przebicie może stanowić sygnał spowolnienia trendu lub jego odwrócenia. Niejednokrotnie w ramach głównego g trendu można wyodrębnić oddzielny układ minimów cenowych, wówczas nowo wyznaczoną prostą określa się jako przyśpieszoną linię trendu.

12 TREND SPADKOWY Odwrotnie sytuacja wygląda dla linii trendu spadkowego. Tworzy ją sekwencja coraz niższych maksimów cenowych, jednocześnie jest to linia oporu. Jej przebicie lub istotne naruszenie stanowi pierwszy sygnał, że trend zaczyna wytracać bieżący impet lub w chwili przebicia następuje jego odwrócenie. Również tutaj w ramach istniejącego trendu możliwe jest wyznaczenie dodatkowych linii przyśpieszonych. W momencie przebicia linii trendu, zarówno dla tendencji wzrostowych jak i spadkowych, nabierają one przeciwnego charakteru (wewnętrzne linie trendu). Oznacza to, że pokonana linia wsparcia trendu wzrostowego staje się oporem i odwrotnie przebita linia trendu spadkowego wyznacza później poziom wsparcia. Warto śledzić zachowanie kursów podczas zbliżania się do linii trendu, gdyż są to najważniejsze momenty dla analityka. Taktyka gry polega na przyjęciu założenia, że kursy odbijają się od tych linii. Jednak na wypadek ich przełamania należy ustawiać zabezpieczające zlecenia polegające na odwróceniu pozycji z np. 2% stratą. DŁUGOTERMINOWY TREND WZROSTOWY WIG Na rysunku - długoterminowy trend wzrostowy indeksu WIG na Warszawskiej Giełdzie i Papierów Wartościowych. tś Trend dkończy ń się w momencie jego przełamania, co dla inwestorów długoterminowych jest zawsze sygnałem sprzedaży. Spekulanci śledzą zachowanie trendów przyśpieszonych, które na WGPW trwają zazwyczaj parę tygodni. Przełamanie linii tych krótszych trendów wzrostowych jest również dobrym sygnałem sprzedaży. Oczywiście odwrotna sytuacja występuje podczas trendu spadkowego. Wówczas podczas przełamywania tych linii trendów powstają sygnały kupna.

13 REGUŁA 50% Jeżeli mamy 2-4 % przebicia linii oporu i towarzyszy temu znaczący wzrost obrotów można się spodziewać istotnego wzrostu kursów (rzędu %). Najważniejsze jednak, ze korygująca fala spadkowa wynosi w takiej sytuacji, ze znaczną regularnością, połowę ę tego wzrostu. Po takim wzniesieniu następuje spadek wynoszący 50 % poprzedzającego go wzrostu. Podobnie dzieje się w przypadku przebicia linii wsparcia formacji w dół. Występujący ywówczas głęboki ę spadek powoduje następnie "odbicie" w górę, wynoszące ok. 50 % poprzedzającej je obniżki. Zjawisko to znalazło powszechne potwierdzenie na GPW. Warto jednak wspomnieć, że nie każde przebicie pociąga za sobą znaczny ruch ceny. Aby nie zadziałać zbyt wcześnie zaleca się sprawdzić, czy wynosi ono co najmniej 3 % ceny (tzw. zasada filtru cenowego) i czy utrzymało się przynajmniej przez dwie sesje (zasada filtru czasowego). KANAŁY TRENDOWE Podobnie jak linie trendu wyznaczają przede wszystkim kierunek bieżącej tendencji. Na tej podstawie dzielą się na trzy grupy: wzrostowe, spadkowe oraz boczne (horyzontalne). Tworzy je układ dwóch równoległych względem siebie linii przebiegających po lokalnych maksimach oraz minimach cenowych. Dominującą zaletą kanałów trendowych są przede wszystkim bardzo wyraźnie pokazane poziomy wsparcia i oporu, które wyznaczają oczywiście punkty zwrotne w granicach kanału. Niejednokrotnie po wybiciu z kanału trendowego zasięg ruchu jest co najmniej równy jego wysokości.

14 PRZYSPIESZENIE / ZWOLNIENIE LINII TRENDU Linia trendu może przyjąć kształt hiperboli. Dzieje się tak gdy rozmach popytu lub podaży wzrasta coraz bardziej, przy każdym odbiciu od linii trendu. Jeśli taki proces następuje po długotrwałej zwyżce lub zniżce jest on oznaką ą kulminacyjnego momentu trendu (na rys. oznaczony strzałką). Jego potwierdzeniem jest zazwyczaj zwielokrotniony wolumen obrotów. Nie da się przewidzieć jak daleko sięgnie hiperbola, poza tym, że zazwyczaj przekracza najśmielsze oczekiwania. WACHLARZ Trend może również zwolnić. Obserwujemy to w postaci wachlarza. Kolejne fale są coraz mniej dynamiczne i zdecydowane. Obroty maleją. W tej sytuacji każde przekroczenie linii dotychczasowego trendu i jego zwolnienie jest sygnałem ostrzegawczym dla inwestora. Przy znacznym spadku wzrostów wychodzimy z inwestycji.

15 LUKI CENOWE Czasem cena akcji otwiera się powyżej najwyższej ceny z poprzedniego dnia i kontynuuje wzrost, lub poniżej najniższej i kontynuuje spadek. Takie wydarzenie pozostawia na wykresie (słupki, bądź świece) widoczną lukę. Widoczną dlatego, gdyż zwykle rozpiętość cen podczas sesji pokrywa się częściowo z rozpiętością z poprzedniego dnia. LUKI CENOWE - podział Luka zwykła (a) pojawia się na wykresach mało płynnych akcji, gdzie niekiedy większe zlecenie kupna lub sprzedaży powoduje przewagę jednej ze stron na rynku. Wystąpienie luki na akcjach płynnych papierów jest rezultatem reakcji graczy giełdowych na pewne wydarzenie dotyczące np. kondycji firmy i stanowi sygnał zmiany aktualnego trendu lub skokowego wzmocnienia jego tempa. Luka startująca (b) stanowi silny sygnał początku nowego trendu. Akcje zwyżkują przy wzmożonym obrocie na skutek pozytywnej informacji ogłoszonej dzień wcześniej. Skoncentrowany popyt przewyższa podaż powodując gwałtowną zwyżkę. Rozwój dalszych wydarzeń jest pozytywny np. możliwość fuzji przedsiębiorstw, ę,podpisanie p świetnego g kontraktu. Po wystartowaniu ceny akcji przyśpieszają gwałtownie swój wzrost i ceny walorów stabilizują się.

16 LUKI CENOWE - podział Luka ucieczkowa (c) zwana również mierzoną - charakteryzuje się gwałtownym wzrostem cen notowanych akcji. Do tej pory kurs walorów pozostawał w trendzie bocznym, aż nagle pojawiła się luka, która może być zwiastunem kolejnej fali hossy. Inwestorzy nie mogą przepuścić tak dużych wzrostów cen, dokupują odsprzedane d akcje kj z nadzieją dij dalszych wzrostów. Luka ucieczkowa zwana jest mierzoną ponieważ istnieje teza, że pojawia się w połowie zwyżki i w związku z tym można spodziewać się dalszego wzrostu kursu w mierzonej ilości ś iii wielkości ś i pierwszej zwyżki. Towarzyszą tjl tej luce zwiększone obroty oraz ruchy w dotychczasowym kanale trendowym. LUKI CENOWE - podział Luka wyczerpania (d) poprzedza poziom ceny przy której większość inwestorów akceptuje zyski. Pojawia się w słabnącym ł ze względu na przewartościowanie walorów trendzie zwyżkującym. Notowania fixingu otwierają się na poziomie wyższym od zamknięcia w dniu poprzednim, towarzyszy temu wzrost obrotów, następnego dnia kurs otwarcia jest wyższy od kursu zamknięcia poprzedniej sesji. Obroty są jeszcze większe. Kolejny dzień charakteryzuje się otwarciem poniżej najniższej wartości ceny danego waloru w dniu poprzednim. Dzień kulminacji wzrostu stoi na wykresie jako tzw. wyspa przed którą dzień diń wcześniej ś ijukształtowała tłt ł się luka wyczerpania.

17 LUKI CENOWE Wszystkie luki są formacjami, które kształtują się wkrótkimokresiei i w krótkim okresie się zamykają. Ceny akcji powracają do trendu głównego. Wyjątek może stanowić tylko luka wyczerpująca,,pojawiająca ją się ę w ostatniej fali hossy i sygnalizująca zmianę trendu zwyżkowego na spadkowy. Skoki cenowe, które ostatecznie kształtują formację luki na wykresach liniowych wyglądają jak maksymalne wzrosty. Przedstawione przeze mnie luki na powyższych wykresach słupkowych pozwalają na obserwację formowania się ich w oparciu o dodatkową analizę wahań kursu akcji w ciągu dnia tj. od otwarcia do zamknięcia. KOREKTY CENOWE - zasady Korekta to odwrócenie dominującego trendu. Korekty cenowe od początku ą istnienia giełd na świecie nieodłącznieą towarzyszą rynkom papierów wartościowych. Dają one okazje do zwiększenia zaangażowania na rynku i powiększenia indywidualnego portfela inwestycyjnego poprzez zakup nowych walorów lub akumulację (dokupienie) papierów już posiadanych. Jest oczywiste, że każdy inwestor pragnie kupić akcje jak najtaniej. Taką możliwość dają właśnie korekty cenowe. Korekty kształtują się ona na następujących zasadach: zniżkę kursu papieru wartościowego ś lub indeksu można uznać ć za charakterystyczną dla korekt jeżeli kształtuje się ona na poziomie nie większym niż 1,86% poprzedniego ruchu spadkowego. (Wskaźnik ź procentowy obrazuje jedną z proporcji cyklu Fibonacciego). korekty kształtują się w dwukrotnie krótszym czasie niż korekty kształtują się w dwukrotnie krótszym czasie niż poprzedzające je ruchy cenowe (w dół bądź w górę).

18 KOREKTY CENOWE Istnieje również relacja pomiędzy kątem nachylenia kanału trendowego a korektami cenowymi. Im kąt nachylenia kanału jest wyższy, tym należy spodziewać się bardziej drastycznych korekt cenowych, które ukształtują się w o wiele il kót krótszym czasie niż gdyby to miało ł miejsce ij w trendzie di o niskim iki nachyleniu względem osi. Korekty pozytywnie wpływają na kształtowanie się tendencji rynkowych. Działają one jak swego rodzaju "zimny kompres" na rozgorączkowanych inwestorów, którzy potrzebują czasu na odreagowanie wzrostów lub spadków, zrealizowanie osiągniętych zysków, zmniejszenie poniesionych strat, przebudowanie swoich portfeli inwestycyjnych. KOREKTY CENOWE Korekcyjne ruchy cenowe świadczą również o dojrzałości rynku (inwestorów), o jego sile oraz stopniu zaangażowania kapitałowego uczestników gry giełdowej. Są pozytywnym sygnałem dającym nadzieję na kontynuację wzrostów i umocnienia się kształtowanego trendu. Taka sytuacja dotyczy rynku byka. Nt Natomiast t w trendach spadkowych inwestorzy mają możliwość chociaż minimalnego odreagowania strat poniesionych w wyniku spadku cen akcji. Korekty pozwalają im również właściwie przebudować portfele inwestycyjne, aby straty na rynku niedźwiedzia byłyjak najmniejsze oraz aby po zakończeniu spadków mogli odrobić je w jak najkrótszym czasie.

19 FORMACJE CENOWE Obserwując przebiegi zmian kursowych można zauważyć wiele rozmaitych konfiguracji. Choć praktycznie jest ich nieskończenie wiele, wykryto powtarzalność pewnych wzorów. Co ciekawe, następujące po nich przebiegi krzywej kursowej wskazują na pewne stałe zależności. Pozwala to, po rozpoznaniu określonej formacji, przewidywać dalsze zmiany cen. Istnieje znaczna ilość formacji, ale praktycznie liczy się tylko kilkanaście wzorów. Ich identyfikacja jest w większości przypadków łatwiejsza od np. analizy fal Elliota, nie trzeba też stosować do nich komputerowych obliczeń. Cieszą się więc znacznym powodzeniem. Wykres zmian cen należy łączyć ze zmianami obrotu (akcjogram). Pomaga to rozpoznać właściwą konfigurację. Przyjmuje j się, tak jak Elliot i Dow, że wielkość obrotu zbieżna jest z kierunkiem zmian cen i często go wyprzedza. Jeśli ceny rosną wraz z obrotem, mamy dobre podstawy sądzić o trendzie zwyżkowym. Jeśli spadają a obroty rosną, trend jest zniżkowy. Jeśli tej zgodności nie ma, istnieje niebezpieczeństwo zmiany tendencji cenowej. FORMACJE CENOWE Na wybranym wycinku krzywej kursowej należy wykreślić tzw. linie wsparcia (na dole) i linie oporu (u góry) - tworzą one proste figury geometryczne, co ułatwia identyfikację formacji. Formacje stanowią jeden z najbardziej rozbudowanych działów tej formy wyceny spółek. Kształtowanie się tendencji można przewidzieć na podstawie danych historycznych. Formacje cenowe mówią o pewnych powtarzających się schematach, które zachodzą na rynku i które można odnieść do przyszłych wydarzeń. Wykresy przedstawiające ruchy cen akcji można podzielić na wykresy liniowe i wykresy słupkowe. Wykresy liniowe stosowane są zazwyczaj, gdy w przyjętym okresie (np. jeden dzień) mamy do czynienia tylko z jedną pojedynczą wartością notowania kursu. Tego rodzaju wykresy stosujemy na rynkach, gdzie cena akcji (lub jednostki funduszu, obligacji itp.) ustalana jest według jednolitego kursu dnia i ulega zmianie tylko z dnia na dzień.

20 GIEŁDA W ŚWIETLE JAPOŃSKICH ŚWIEC ŚWIECE JAPOŃSKIE Wykres świecowy służy generalnie do odczytywania sygnałów rychłego spadku lub wzrostu cen. Jest to jeden z bardziej popularnych instrumentów analizy rynku akcji i przewidywania zmian trendów notowań.

21 ŚWIECE JAPOŃSKIE Tą japońską technikę konstrukcji i prezentacji wykresów zmian cen - głównie dziennych, choć stosuje się też np. tygodniowe - nazywa się ę świecową, jako że kształt "podstawowej jednostki" układu, a więc zmiany ceny akcji czy indeksu na danej sesji, przypomina świecę. Z mniejszym lub większym korpusem, który określa się również mianem wosku lub ciała, oraz wychodzącymi z niego krótszymi lub dłuższymi liniami, tzw. cieniami, które można porównać do knota świecy. ŚWIECE JAPOŃSKIE Korpus świecy może być jasny lub ciemny. Jasny korpus świecy i powstaje wtedy, gdy zamknięcie notowań, a więc ostatni danego dnia kurs, był wyższy niż pierwsza w trakcie sesji cena (otwarcia). Taki korpus to generalnie dobry sygnał dla rynku, świadczący id o rosnącej przewadze popytu. Wzrost determinacji sprzedających odzwierciedla ciemny korpus świecy - cena zamknięcia jest wówczas niżej niż otwarcia. Natomiast cienie (knoty) to dzienne maksy (u góry) i minima (z dołu), czyli najwyższą ż i najniższą na sesji cenę akcji lub poziom indeksu.

22 SZPULKA I DOJI Patrząc na wykresy świecowe, od razu rzuca się w oczy, że zarówno korpusy, jak i długość cieni mogą się bardzo różnić. Niewielki płaski korpus -zwłaszcza jeśli towarzyszą mu krótkie "knotki" z góry i z dołu - wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży, dość spokojny rynek, a często też na niezdecydowanie kupujących i sprzedających, czego efektem jest niewielka różnica między ceną na początku i na końcu sesji. Świeca z małym korpusem to japońska "SZPULKA". W skrajnym, acz wcale nierzadkim przypadku "ciało" świecy może być zupełnie płaskie,,gdy handel zakończył się ę na tym samym poziomie cenowym, na jakim się zaczął (cena zamknięcia równa cenie otwarcia). Taka świeca to "DOJI". KORPUSY ŚWIEC Długie korpusy, a tym bardziej bardzo długie cienie, to sygnał nierównowagi i emocji na rynku. Takie "sumiaste" świece, gdy cień bywa nawet trzyczterokrotnie dłuższy niż korpus, stają się bardzo często jaskółkami mocnego w krótkim czasie ruchu cen w górę ę lub w dół. Za takie jaskółki uznaje się zazwyczaj taki obraz świecy, gdy jej korpus jest maksymalnie bliski dziennego maksimum ceny, a cień jest nieproporcjonalnie długi. Gdy taka świeca ujawnia się na wykresie po długim okresie przeceny, gdy kurs akcji czy indeks "ubija" przez kilka sesji swój cykliczny dołek, staje się to bardzo prawdopodobnym sygnałem rychłej i mocnej zwyżki notowań. Gorzej, gdy tak długi knot u spodu świecy ujrzymy po okresie hossy, przy kolejnej próbie poprawiania szczytu notowań. Wtedy lepiej pośpieszyć się ze sprzedażą.

23 KONIUNKTURA ŚWIEC KONIUNKTURA ŚWIEC Kluczową kwestią dla inwestorów korzystających z "analizy świeczkowej", choć większość z nich traktuje ją jako narzędzie wspomagające, a nie jedyną metodę oceny stanu i prawdopodobnych ruchów rynku, jest więc nie tyle sama świeca i jej cienie. Znacznie istotniejsze jest to, w jakim momencie cyklu koniunkturalnego pojawiają się świece z długimi "ogonami", w zasadzie niezależnie już nawet od tego, czy są to świece o białych czy o ciemnych korpusach. Obserwatorzy formacji świecowych, czyli pewnych układów świec w różnych horyzontach czasowych, którym Japończycy nadali nader barwne oraz przemawiające do wyobraźniiemocjinazwyi nazwy, mają więc szerokie pole do popisu. MŁOT & WISIELEC Do najprostszych, choć zarazem bardzo wiarygodnych i pilnie przez graczy wypatrywanych formacji świecowych należą ż MŁOT i WISIELEC. Rozpoznajemy je właśnie po korpusie umiejscowionym tuż w pobliżu dziennego "maksa" ceny, a więc z symbolicznym m górnym cieniem bądź w ogóle bez niego. A równocześnie z dolnym knotem przynajmniej dwa razy dłuższym od korpusu świecy. Kolor samej świecy jest tu prawie nieistotny. Świece japońskie - "młot" Decydujące jest natomiast to, gdzie na wykresie pojawia się taki układ. Jeśli w dołku po dłuższym okresie spadków, na rynku mocno już wyprzedanym, mamy do czynienia z "młotem". Interpretuje się go jako niezwykle silny sygnał kupna, po którym cena skoczy w górę jakby właśnie po uderzeniu młotkiem. Po dłuższym trendzie wzrostowym, przy mocno wykupionym rynku i wciąż przeważającym optymizmie na parkiecie, trzeba natomiast uważać na złowieszczego "wisielca", którego zatrważająco długi dolny cień bez niedomówień wskazuje kierunek ruchu ceny.

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 19.10.2006 Witam. WSIP Wykres spółki obejmuje okres od połowy listopada 2005 do chwili obecnej. Swój poprzedni impuls wzrostowy spółka odnotowała od 15 listopada 2005 do 23 marca 2006 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 14.03.2006 Witam. WIG TELEKOMUNIKACJA Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest

Bardziej szczegółowo

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Emocje, czy chłodna kalkulacja Emocje, czy chłodna kalkulacja zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych Dr Robert Jagiełło Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan Podstawy analizy technicznej wykresy, formacje, Podstawy analizy behawioralnej

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu mwig40 LPP (wykres 1) EUROCASH (wykres 2) EMPERIA (wykres 3) Spółka LPP zaczęła odrabiać straty po bessie w czerwcu 2009 roku po wcześniejszym osiągnięciu poziomu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 10.08.2006 Witam. ABG Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach: Analiza techniczna Inwestycje giełdowe Analiza techniczna dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych pokój RA 50 Tel. +48 (17) 8661529 jrodzinka@wsiz.pl To badanie zachowań rynku, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam.

KOMENTARZ WEEKENDOWY Witam. KOMENTARZ WEEKENDOWY 05.03.2006 Witam. INDEKS WIG20 WYKRES TYGODNIOWY Na wykresie tygodniowym indeksu WIG20 mamy w dalszym ciągu niczym nie zagrożoną hossę. Ostatnich osiem tygodni, w czasie których nawet

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 11.09.2006 Witam. WIG BANKI Wykres WIG Banki po czerwcowym spadku, w lipcu bardzo szybko odrobił wszystkie straty. Obecnie, od ponad miesiąca trwa konsolidacja pod szczytem. Zakresem wahań

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE Formacje świecowe

ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe Charakter świec i sztuka nimi posługiwania się, jest esencją Bezpiecznego Inwestowania. W szkoleniu tym nauczysz się: - precyzyjnie planować momenty otwierania

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG INFORMATYKA i WIG - MEDIA ASSECOPOL (wykres 1) COMARCH (wykres 2) SYGNITY (wykres 3) Spółka ASSECOPOL swoje dno bessy osiągnęła w lutym 2009 roku w okolicy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (19.10.2004r.) Początek tygodnia przyniósł najpierw stabilizację eurodolara w okolicach maksimów z piątku, zatem można się było spodziewać, że podjęta zostanie ponowna próba

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Dax Dax Środowa sesja na najważniejszym niemieckim parkiecie była kontynuacją poprzednich dni. Po raz kolejny na rynku królowały byki. Dzień dla indeksu rozpoczął się na poziomie 669. Maksimum dnia wyniosło

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE Formacje świecowe. Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja

ŚWIECE Formacje świecowe. Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja ŚWIECE Formacje świecowe Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja ŚWIECE Formacje świecowe Charakter świec i sztuka nimi posługiwania się, jest esencją Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia Odreagowanie na rynku akcji, złoto dalej w dół USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść niewielkie wzrosty. Potem w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.04.19 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje po raz pierwszy spółki z indeksu WIG ENERGIA. PGE Spółka PGE jest bardzo krótko na giełdzie bo swój debiut miała 6 listopada 2009 roku (wykres

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.01.2006 Witam. WIG INFORMATYKA Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 23.10.2006 Witam. CIECH Spółka Ciech wykazała się w 2005 roku bardzo ładnym trendem wzrostowym. Trwał on od końca kwietnia 2005 do 21 kwietnia 2006 roku. Kurs akcji wzrósł wtedy od około

Bardziej szczegółowo

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG

Teoria fal Elliotta. Traders Level. Paweł Śliwa, Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych SATRF.ORG Teoria fal Elliotta Traders Level Paweł Śliwa, TEORIA FAL Ralpf Nelson Elliott (1871-1948) opracował swoją teorię w latach trzydziestych XX wieku. Dostrzegł on występowanie pięciu fal wzrostów podczas

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.03.16 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG CHEMIA i WIG - ENERGIA SYNTHOS Spółka SYNTHOS należy do najsilniejszej ostatnio branży na GPW i na dodatek jest liderem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Nikkei Nikkei Giełda w Japonii wciąż znajduje się pod panowaniem byków. Jednak dzisiejsze otwarcie na poziomie 17334 było zbyt wysokie do utrzymania, tym samym otwarcie sesji otrzymało również tytuł najwyższej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 08.06.2006 Witam. Almamarket Jest to spółka, która miała jeden z najbardziej spektakularnych wzrostów w tym roku. W grudniu 2005 cena akcji wynosiła w okolicy 22 złote, podczas gdy w szczycie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 28.08.2006 Witam. WIG BUDOWNICTWO Indeks budowlany jest od dawna jednym z najsilniejszych na naszej giełdzie. Pokazał swoją siłę zarówno w 2005 roku, jak i w lipcu podczas odrabiania majowo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne: Literatura:

Bibliografia. Akty prawne: Literatura: Bibliografia Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 2. Ustawa z dnia 9 października 1991

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 20.02.2006 Witam. VISTULA Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.02.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG PALIWA i WIG - MEDIA PKNORLEN Spółka PKNORLEN pierwszą fazę wzrostu po bessie odbyła od połowy lutego do czerwca 2009

Bardziej szczegółowo

Barometr Podaży i Popytu.

Barometr Podaży i Popytu. Barometr Podaży i Popytu. To nowa funkcjonalna cecha oprogramowania TSG oparta na dwóch, unikalnych koncepcjach. Pierwsza z nich, to arbitralny podział obrotu na umowną klasyfikację kupna i sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 12.10.2006 Witam. KGHM Spółka, przez cały 2005 rok oraz do maja 2006 roku, była główną siłą napędową indeksu WIG20. W tym czasie kurs akcji wzrósł od 28 do 138 złotych. Maksimum cenowe zostało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 02.05.2006 Witam. WIG BUDOWNICTWO Indeks budowlany po bardzo dużych wzrostach wszedł w fazę uspokojenia. Ostatnie pół roku było etapem ostrej zwyżki. Indeks wzrósł o 100% z 25000 w październiku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia WIG na nowym tegorocznym szczycie, słaby dolar USA (kontrakty S&P500) początek tygodnia może przynieść odbicie pod opór w rejonie 1700-1705pkt. Potem oczekuję na kolejną falę spadków i to może zakończyć

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (29.09.2004r.) Wczoraj doszło do kolejnej już próby wyznaczenia trwalszego trendu na korzyść euro względem dolara, jednakże po raz kolejny szybko zareagowała podaż i w efekcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2011.05.18 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP rozpoczął odrabianie strat z bessy w lutym 2009 roku osiągając w dołku kurs akcji 18,90 złotych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 24.04.2006 Witam. NOWAGALA Czytelnicy moich analiz już zauważyli, że lubię wykresy tygodniowe. Taki też zastosowałem przy analizie tej spółki. Nowagala miała swój debiut w lipcu 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

MACD wskaźnik trendu

MACD wskaźnik trendu MACD wskaźnik trendu Opracowany przez Geralda Appela oscylator MACD (Moving Average Convergence/Divergence) to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest on połączeniem funkcji oscylatora

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - SUROWCE KGHM (wykres 1) BOGDANKA (wykres 2) NEWWORLDN (wykres 3) Spółka KGHM jest jedną z tych, która najmocniej poszła w górę od ustanowienia dwa lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.03.01 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS dno bessy wyznaczyła w lutym 2009 roku przy cenie 2,02 złotych (wykres 1). Jej

Bardziej szczegółowo

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100

Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Komentarz dzienny, Środa, 28 marca 2007r. Indeksy: Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100 Towary: złoto Środa przyniosła kolejne spadki dla głównych indeksów w Tokio i Nowym Jorku. Opublikowane w USA dane na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.10.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu swig80 ALMA Spółka ALMA najniższe notowanie w bessie miała na początku marca 2009 roku na poziomie 14,42 złotych (wykres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 09.10.2006 Witam. WIRR Wykres indeksu WIRR obejmuje zakres tylko obecnego 2006 roku. Proszę zauważyć jak on różni się od wykresu indeksu największych spółek WIGu20. Tylko w 2006 roku indeks

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. Data publikacji: 20 stycznia 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Sytuacja techniczna od zeszłego tygodnia nie uległa zmianie. Notowania Indeksu Dolarowego pozostają

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (26.10.2004r.) Początek tygodnia na rynku eurodolara upłynął w spokojnej atmosferze. Kontynuowany został trend aprecjacji europejskiej waluty z ostatniego okresu. Ceny dziś

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 16.06.2006 Witam. Bioton Tą spółkę wszyscy bardzo dobrze znają. Ja tylko wspomnę, że wzrost jej kursu w ostatnim czasie jest jednym z największych. Na szczycie w połowie maja jedna akcja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUTURES NA WIG20

ANALIZA FUTURES NA WIG20 ANALIZA FUTURES NA WIG20 INTRADAY GODZ. 15:30 Przed zamknięciem Wykres FW20H1520 skal 60 minutowa Źródło: Amibroker Pisanie o rynku na którym kompletnie nic się nie dzieje nie jest z pewnością łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 18.04.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 18.04.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 18.04.2006 Witam. HOOP Wykres akcji spółki HOOP wygląda tak, jakby wchodził w coraz pewniejszy trend wzrostowy. Najniższą cenę akcje osiągnęły w październiku 2004 przy cenie 7,50 i po pierwszym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.)

FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) FOREX - DESK: Komentarz dzienny (08.09.2004r.) Od początku tygodnia rynek eurodolara konsoliduje się w niewielkim zakresie wahań ok. 1.2050-1.2100. Mała zmienność wynika z braku ważniejszych danych makroekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - ENERGIA PGE (wykres 1) TAURON (wykres 2) ENEA (wykres 3) Spółka PGE zadebiutowała na giełdzie w listopadzie 2009 roku. Przez pierwsze pół roku na wykresie

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK Witam.

ANALIZA SPÓŁEK Witam. ANALIZA SPÓŁEK 04.09.2006 Witam. WIG telekomunikacja Indeks WIG telekomunikacja jest w ponad rocznym trendzie bocznym. Od półtora roku wykres waha się pomiędzy wartością 9400 a 13200 punktów. Minimum zostało

Bardziej szczegółowo

Istota okna hossy/bessy

Istota okna hossy/bessy Istota okna hossy/bessy Okno hossy/bessy to zwyżkowa/zniżkowa luka otwarcia. Cena otwarcia przewyższa cenę zamknięcia poprzedniej świecy i na wykresie pojawia się charakterystyczna przerwa, wyrwa. Tę wyrwę

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Mgr Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX

Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Dzisiaj na rynek powrócili inwestorzy z zamkniętych wczoraj rynków w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. DAX Pierwsza sesja tygodnia zakończyła się dla inwestorów posiadających długie pozycje pesymistycznie,

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (20-12-2006r.) Wtorek na krajowym rynku przyniósł stosunkowo wyraźne osłabienie złotego, na które z punktu widzenia sytuacji technicznej już od kilku dni coraz wyraźniej się

Bardziej szczegółowo