Podstawy Analizy Technicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy Analizy Technicznej"

Transkrypt

1 Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują się w sposób powtarzalny. W ruchach cen można było zaobserwować trendy i powtarzające się wzorce. Dlatego zaczęto przyglądać się zachodzącym zmianom a także porządkowano je w taki sposób, że stawały się łatwe w analizie i interpretacji. Analiza techniczna to badanie zachowania rynku, poprzez analizę wykresów i szeregów czasowych cen, w celu przewidywania ich przyszłych ruchów. Analitycy techniczni obserwują również wolumen obrotów i dodatkowo dla instrumentów pochodnych liczbę otwartych pozycji. Oczywiście powstaje naturalne pytanie dlaczego technikowi wystarczy śledzić tylko wykres cen i ewentualnie wolumen oraz liczbę otwartych pozycji. Analitycy techniczni twierdzą, że ceny odzwierciedlają całość informacji o rynku, z uwzględnieniem wszystkich czynników, w tym fundamentalnych. Każda cena reprezentuje konsensus zawarty pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku przedstawicielami dużych banków inwestycyjnych, inwestorów indywidualnych, spekulantów, analityków fundamentalnych, analityków technicznych. Poza tym zakładają, że cena odzwierciedla nie tylko czynniki fundamentalne ale także emocje inwestorów. Rynek to wielka masa inwestorów, którzy kupują i sprzedają różne instrumenty finansowe. Zachowanie jednostki jest złożone i trudne do przewidzenia. Tłum rynkowy jest przewidywalny, działa w sposób prymitywny i podlega określonym schematom. Analiza techniczna bada psychologię mas (tłumu, zbiorowości). Technicy inwestują wtedy, gdy rozpoznają schemat, który poprzedzał poprzednie ruchy cen na rynku. Typowy wykres cenowy jest dla inwestora kopalnią wiedzy o nastrojach in-

2 2 1. Podstawy Analizy Technicznej westorów i ich zachowaniach w różnych okresach koniunktury. Inwestor, używając podstawowych narzędzi analizy technicznej, śledzi ceny aby znaleźć powtarzające się wzory, które posłużą do zdeterminowania trendu i przewidywania gdzie rynek będzie podążał. Analiza techniczna jest po części nauką a po części sztuką. Stosuje wiele metod naukowych, m.in. teorię gier, rachunek prawdopodobieństwa, teorię szeregów czasowych, statystykę. Bardzo popularne są również metody sztucznej inteligencji takie jak: sieci neuronowe i algorytmy genetyczne. Analiza techniczna jest również sztuką. Słupki na wykresach tworzą różne struktury i formacje. Prawidłowe rozpoznanie tych formacji to podstawowe zadanie analityka. Z dotychczasowych rozważań można wyciągnąć następujące wnioski: Analiza techniczna skupia się na tym, co rzeczywiście dzieje się na rynku. Podstawowym narzędziem analityka jest wykres zbudowany na podstawie zebranych danych (ceny, wolumen, liczba otwartych pozycji). Analityka technicznego nie interesują dane makroekonomiczne, koncentruje się on wyłącznie na zachowaniu rynku. Analiza techniczna bierze pod uwagę psychologię rynkowego tłumu. Analiza techniczna, pomimo tego że jest stosowana od wielu lat na rynkach finansowych, nie uzyskała jednak takiej uwagi środowiska akademickiego jak analiza fundamentalna. W wielu środowiskach analiza techniczna była poddana ostrej krytyce. Często nazywana jest vodoo finance Duży wpływ na takie postrzeganie miała książka Malkiela 1. Jednak wiele prac teoretycznych (np. [4]) pokazało, że pomimo swoistego żargonu i metod, analiza techniczna może być efektywnym narzędziem do wyciągania użytecznych informacji z cen rynkowych. Odrzucając hipotezę błądzenia losowego (Random Walk Hypothesis RWH) można pokazać, że ceny z przeszłości mogą być użyteczne do przewidywania przyszłości. Celem analizy technicznej jest identyfikacja regularności w szeregach czasowych cen instrumentów finansowych poprzez wydzielenie nieliniowych wzorów z zaszumionych danych. W tym celu używa się wygładzających estymatorów (smoothing estimators), które uśredniają szum. Hipoteza rynku efektywnego (Efficient Market Hypothesis EMH) stwierdza, że ceny instrumentów finansowych odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Istnieje wiele form EMH, gdzie najsilniejsza określa, że wszyscy 1 B. Malkiel, A Random Walk down Wall Street, W.W Norton, New York, 1996.

3 1.1. Założenia AT 3 inwestorzy mają dostęp do tych samych informacji i zachowują się w optymalny (w sensie ekonomicznym) sposób, tzn. że są racjonalni. Według hipotezy rynku efektywnego EMH, strategia kup i trzymaj może być optymalną. Jednak, jest to nieprawda, bo: zachowanie rynku jest niestacjonarne, rynek ma pewien rodzaj inercji, nie wszyscy uczestnicy rynku mają dostęp do takiej samej informacji, inwestorzy nie zawsze są racjonalni. Rynek przechodzi przez różne fazy cykle: hossy (rynek byka) oraz bessy (rynek niedźwiedzia). Obserwujemy również długie okresy kiedy rynek jest w trendzie horyzontalnym. Możemy mówić o różnych stanach rynku. Stąd optymalna strategia inwestycyjna nie może być w tych stanach taka sama. Ponieważ strategia kup i trzymaj uśrednia wynik inwestycji w różnych okresach, stąd nie może być optymalna Założenia AT Analiza techniczna zakłada, że ruchy cenowe wyprzedzają w czasie zjawiska ekonomiczne, a rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość. Technicy zakładają, że to nie procesy ekonomiczne kształtują ceny instrumentów finansowych, tylko ceny różnych instrumentów wpływają na przyszłe zmiany gospodarcze wyprzedzając je w czasie. Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach: 1. Rynek dyskontuje wszystko. Analiza techniczna zakłada, że rynek jest najefektywniejszym sposobem wyceny wszystkich czynników: politycznych, społecznych, fundamentalnych i psychologicznych. Bieżąca cena jest odzwierciedleniem wszystkich czynników mogących wpłynąć na rynek takich, jak np. czynniki polityczne czy nastroje rynkowe. Klasyczny analityk techniczny interesuje się tylko ruchem cen, a nie ich przyczynami. Zachowania cen powinny odzwierciedlać zmiany w relacji podaży i popytu. Jeśli popyt przewyższa podaż, ceny powinny rosnąć, i odwrotnie. Analityk techniczny rozumuje odwrotnie: skoro ceny rosną niezależnie od przyczyn stanu tego rzeczy to popyt przewyższa podaż. W tym założeniu zawarta jest też teza o efektywności rynku. EMH mówi, że niemożliwym jest pobicie rynku, ponieważ efektywność rynku powoduje,

4 4 1. Podstawy Analizy Technicznej Rysunek 1.1. Rynek dyskontuje wszystko że cena instrumentu odzwierciedla wszystkie informacje. Jest to jeden z argumentów w sporze, w którym analiza techniczna głównie krytykowana jest za to, że koncentruje się na śledzeniu ruchów cen. Natomiast kompletnie ignoruje informacje fundamentalne takie jak: sytuacja makroekonomiczna, wycena firmy, zyski, dźwignie finansową, strukturę kapitału, itp. Tymczasem analitycy techniczny odpowiadają na te zarzuty następująco: Po co mamy zajmować się analizą fundamentalną, skoro rynek jest tak doskonałym narzędziem, że w cenie instrumentu uwzględnione są fundamentalne wartości firmy, jak również stan ogólny gospodarki oraz aspekty psychologiczne rynku. 2. Ceny podlegają trendom. Ruchy cen nie są przypadkowe, istnieją wzorce zachowania się rynku. Analityk techniczny dąży do jak najszybszego wykrycia trendu i inwestowaniu zgodnie z jego kierunkiem. Kontynuacja trendu jest bardziej prawdopodobna niż jego odwrócenie. Zatem zasadniczym celem badania wykresów cenowych na rynkach jest rozpoznanie trendu we wczesnym jego stadium i dokonywanie transakcji zgodnie z jego kierunkiem. Dodatkowo zakłada się, że trend wykazuje silniejszą tendencję do kontynuacji niż do zmiany swego dotychczasowego kierunku.

5 1.1. Założenia AT 5 Rysunek 1.2. Ceny podlegają trendom 3. Historia się powtarza. AT opiera się na badaniu psychologii tłumu. Określone reakcje inwestorów na potencjalne zyski/straty tworzą na wykresach powtarzające się formacje cenowe. Formacje, które rozpoznano i pogrupowano w ciągu ostatnich 100 lat oraz sposób w jaki wiele z nich się powtarza, prowadzą do wniosku, że psychika człowieka zmienia się bardzo powoli. Analiza techniczna wiąże się z badaniami ludzkiej psychiki. Formacje cenowe pojawiające się na wykresach cen są odzwierciedleniem psychologii hossy lub bessy. Psychologia tłumu nie zmienia się w czasie i to jest przesłanką. Na rynku mamy do czynienia z problemem kontrolowania emocji jednostki i całej zbiorowości (tłumu). Zatem tak naprawdę musimy być wyposażeni w narzędzia do badania psychologii uczestników rynku. Warto przypomnieć wielkie szaleństwa, które ogarniały tłumy na przestrzeni ostatnich kilku stuleci: Tulipomania Kompania Mórz Południowych Bańka internetowa

6 6 1. Podstawy Analizy Technicznej Rysunek 1.3. Historia się powtarza bańka na rynku nieruchomości i papierów wartościowych opartych na mich (Mortgage Backed Securities) Oczywiście na horyzoncie dojrzewają kolejne bańki. Z racji tej, że analizę techniczną uważa się częściowo jako naukę a częściowo jako sztukę, powstaje naturalne pytanie jak się ma AT do innych dziedzin matematyki finansowej Analiza techniczna a hipoteza efektywności rynku Wspomnieliśmy wcześniej o efektywności rynku giełdowego, bez podawania szczegółowej definicji. Rynek efektywny, to rynek, na którym ceny zawsze w pełni odzwierciedlają dostępną informację. Zatem w procesie inwestowania na rynku finansowym informacja odgrywa kluczową rolę. Nowe informacje napływające na rynek powodują zmiany cen akcji. O informacji będziemy zakładali się, że jest bezpłatna i wszyscy inwestorzy mają do niej dostęp, jest generowana przypadkowo i niezależnie,

7 1.2. Analiza techniczna a hipoteza efektywności rynku 7 na rynku jest wielu racjonalnych inwestorów i pojedynczy inwestor swoimi zleceniami kupna/sprzedaży nie wpływa na poziom cen, czyli nie steruje rynkiem, inwestorzy reagują szybko na napływające informacje. Wydaje się, koniecznym doprecyzowanie zakresu informacji, które wpływają na ceny aktywów finansowych. Informację dzieli się zwykle na trzy grupy: 1. informacja dotycząca cen i wolumenu obrotu aktywów finansowych w przeszłości, 2. wszystkie publiczne informacje, które mogą wywierać wpływ na wycenę aktywów finansowych, 3. wszystkie informacje niepubliczne. W zależności od tego, która grupa informacji jest uwzględniana w cenach, wyróżnia się trzy formy efektywności rynku (Efficient Market Hypothesis) EMH: 1. słabą formę efektywności (Weak Form Efficiency) WFE, jeśli ceny aktywów notowanych na rynku w pełni odzwierciedlają informację dotyczącą cen tych aktywów w przeszłości, 2. średnią formę efektywności rynku (Semi-strong Form Efficiency) SSFE, jeśli ceny aktywów kształtowane są nie tylko przez informację z przeszłości, ale także na podstawie wszelkich publicznych informacji, mogących mieć znaczenie dla ich poziomu, dostępnych uczestnikom rynku, 3. silną formę efektywności rynku (Strong Form Efficiency) SFE, jeśli ceny aktywów finansowych odzwierciedlają wszelką informację, w tym informację niepubliczną. Z tego podziału widzimy, że mamy inkluzję pomiędzy hipotezami: słaba forma zwiera się w średniej, a ta z kolei w silnej formie efektywności rynku. Badania empiryczne dojrzałych rynków, potwierdzają prawdziwość słabej i średniej hipotezy efektywności rynku. Natomiast brak jest dowodów na istnienie silnej formy efektywności rynku. W praktyce istnieją grupy osób, które mają dostęp do informacji, która umożliwia osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Pierwszą grupę stanowią animatorzy rynku (market makers), mający dostęp do informacji dotyczących niezrealizowanych zleceń z limitem ceny, co umożliwia im zawieranie korzystnych transakcji. Drugą część stanowią osoby (insiders) mające dostęp do informacji istotnych dla spółki, a jeszcze nie udostępnionych do wiadomości publicznej członkowie zarządu, firmy audytorskie i prawnicze obsługujące tą spółkę. Wiele prac empirycznych doprowadziło do wykrycia anomalii (nieprawidłowości) wyceny papierów wartościowych, które są w sprzeczności do EMH.

8 8 1. Podstawy Analizy Technicznej Anomalie te związane są między innymi z takimi czynnikami, jak: anomalie kalendarzowe (efekt stycznia, efekt poniedziałku, efekt kwartału), efekt kapitalizacji, efekt cena/zysk, cena/wartość księgowa. Ich występowanie podważa prawdziwość hipotezy efektywności rynku kapitałowego w średniej formie. Powstaje zatem pytanie, czy w wyniku tych badań hipoteza efektywności rynku kapitałowego powinna być odrzucona. Na obecnym etapie badań nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak, można pokazać, że anormalne zwroty muszą występować, jeśli koszty pozyskania informacji są niezerowe, czyli służą rekompensacie poniesionych nakładów. Badanie efektywności rynku Biorąc pod uwagę dotychczasowe rozważania możemy stwierdzić, że podział efektywności rynku kapitałowego prowadzi do stosowania pewnej metodologii dla odpowiedniej formy. Metody badania efektywności możemy podzielić następująco: 1. ocena efektywności słabej: statystyczne testy efektywności rynku; badanie czy zmiany cen są niezależne, metody oparte na analizie technicznej testujące proste reguły handlu. 2. ocena efektywności średniej: badanie reakcji rynku na napływające zdarzenia takie jak: splity akcji, zmiany księgowe, oferty publiczne, reakcja na ogłoszenia i wiadomości (informacja z innych giełd, dane makroekonomiczne, plotki rynkowe), eksperymenty symulacyjne, śledzące ex post wyniki strategii inwestycyjnych bazujących na informacjach fundamentalnych, przy założeniu, że były one dostępne dla inwestora w danym czasie 3. ocena efektywności silnej: najczęściej stosuje się tu ocenę efektywności portfela funduszu inwestycyjnego czy portfela inwestora podejrzewanego o posiadanie informacji poufnej Analiza techniczna a hipoteza błądzenia losowego Jednym z najwcześniejszych i najbardziej rozwiniętych modeli zachowania cen instrumentów finansowych jest hipoteza błądzenia losowego (Random Walk Hypothesis), która była rozwijana począwszy od prac Bacheliera, Einsteina i Wienera na początku XX stulecia. Hipoteza błądzenia losowego może być uzy-

9 1.4. Analiza techniczna a analiza fundamentalna 9 skana ze słabej postaci hipotezy rynku efektywnego. Zakłada się, że uczestnicy rynku biorą pod uwagę całą dostępną publicznie informację. Idea ta została rozwinięta na potrzeby rynków finansowych przez Samulesona 2, który pokazał, że zmiany cen instrumentów finansowych są niezależne i odzwierciedlają dostępne informacje. Czyli ceny w pełni odzwierciedlają całą dostępna informację. Zwolennicy teorii błądzenia losowego kwestionują istnienie trendów na rynku. Co w konsekwencji prowadzi do wątpliwości czy jakakolwiek technika prognozowania ruchów cen może być lepsza od prostej strategii kup i trzymaj (buy & hold) portfel rynkowy. Możemy zatem stwierdzić, że teoria Blacka-Scholesa wyceny opcji jest w sprzeczności z założeniami AT Analiza techniczna a analiza fundamentalna Alternatywnym podejściem do przewidywania przyszłych cen aktywów finansowych jest analiza fundamentalna. Fundamentaliści uważają że zasadniczy wpływ na zmiany cen na rynkach mają procesy ekonomiczne, które stanowią klucz do prawidłowej wyceny instrumentów finansowych. Dlatego też przedmiotem ich studiów są te wszystkie czynniki, które mogą mieć wpływ np. na wyniki finansowe firm notowanych na giełdzie, na relacje pomiędzy kursami walutowymi czy na poziom stóp procentowych danej waluty. Analiza techniczna koncentruje się na badaniu zachowania rynku. Przy podejściu fundamentalnym bada się wszystkie czynniki które oddziałują na cenę instrumentu finansowego celem określenia jego wartości wewnętrznej. W obu podejściach do prognozowania zachowań rynku usiłuje się rozwiązać ten sam problem, to znaczy określić najbardziej prawdopodobny kierunek ruchu cen, tyle że dokonuje się go z innej perspektywy. Zwolennik analizy fundamentalnej bada przyczyny zachowań rynku, natomiast zwolennik analizy technicznej same skutki. Technik uważa, że wystarczy poznać owe skutki, a znajomość przyczyn czy uwarunkowań nie jest potrzebna. Analityk fundamentalny zawsze musi wiedzieć dlaczego. Analiza fundamentalna koncentruje się na tym, co powinno wydarzyć się na rynku. Często zdarza się, że uwarunkowania fundamentalne i wykresy cenowe przeczą sobie. Zazwyczaj na początku istotnych ruchów cenowych sytuacja funda- 2 P. Samuelson, Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly, Industrial Management Review 6,

10 10 1. Podstawy Analizy Technicznej mentalna nie wyjaśnia, dlaczego rynek zachowuje się w dany sposób. Właśnie w takich krytycznych sytuacjach te dwa podejścia różnią się między sobą najbardziej. Wytłumaczeniem tych rozbieżności jest fakt, że ceny rynkowe wyprzedzają wiedzę fundamentalną. I tu właśnie mamy spełnioną hipotezę rynku efektywnego. Spróbujmy podkreślić jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy analizą techniczną a fundamentalną (1.1). Techniczna Fundamentalna Rodzaj danych Cena, wolumen, Dane makroekonomiczne, liczba otwartych pozycji informacje ze spółek Cel Określenie aktualnych Wyznaczenie wartości trendów cenowych wewnętrznej instrumentu Sygnał Kiedy i co kupić/sprzedać Co kupić/sprzedać Horyzont prognozy Każdy termin Długoterminowy Szerokość spojrzenia Kilka rynków jednocześnie Jeden rynek Koncentruje się na Co aktualnie Co powinno dzieje się na rynku wydarzyć się w przyszłości Tabela 1.1. Analiza techniczna a analiza fundamentalna Czynniki brane pod uwagę podczas analizy fundamentalnej obejmują m.in.: poziom podaży i popytu wahania sezonowe pogodę politykę 1.5. Wykresy cenowe Podstawowym narzędziem pracy technika jest wykres cenowy. Przedstawimy podstawowe wykresy cenowe: liniowy, słupkowy i świecowy stosowane przez analityka technicznego Wykres liniowy Zaletą wykresu liniowego jest jego prostota interpretacji i czytelność. Konstrukcja wykresu polega na połączeniu odcinkami cen z poszczególnych okresów

11 1.5. Wykresy cenowe 11 np. minut, godzin, dni, tygodni itp. Oś pozioma przedstawia horyzont czasowy, zaś oś pionowa ceny. Przeważnie wykresy liniowe sporządzane są w oparciu o ceny zamknięcia, co jednak nie wyklucza możliwości stosowania innych kategorii, jak chociażby ceny otwarcia, zamknięcia, maksymalnej, minimalnej czy ceny średniej z danego dnia. Niektóre szeregi cenowe można przedstawiać tylko na wykresach liniowych, ze względu na brak danych (np. fixing waluty NBP to cena waluty z godz ). Rysunek 1.4. Wykres liniowy, skala liniowa Oś czasu jest zawsze skalowana liniowo. Oczywiście, analizowane są różne interwały czasowe. Natomiast dla osi cen OY wyróżniamy dwie skale: arytmetyczną zwykle stosuje się ją gdy zakres zmian cen nie jest duży. Skala ta jest dobra

12 12 1. Podstawy Analizy Technicznej dla rynku instrumentów pochodnych i krótkoterminowego inwestowania na rynku logarytmiczną stosuje się ją gdy chcemy utrzymać odpowiednią perspektywę w przypadku gdy ruchy cen obejmują bardzo silne wzrosty/spadki. Taki wykres nazywamy semilogarytmicznym. Na skali arytmetycznej odległość pomiędzy jednostkami cenowymi jest równa, na skali logarytmicznej odległości odpowiadają ich procentowym zmianom. Rysunek 1.5. Wykres liniowy, skala logarytmiczna Wykres słupkowy Wykres słupkowy (Bar Chart) zwany czasem wykresem OHLC, to często spotykany rodzaj wykresu cenowego. Wykres słupkowy przedstawia ruchy cen z danego okresu w postaci serii pionowych słupków. Okres objęty jednym słupkiem może, w zależności od horyzontu czasowego analizy, trwać od 1 minuty do jednego roku. W większości przypadków pojedynczy słupek przedstawia ceny (1.6) otwarcia (Open) O

13 1.5. Wykresy cenowe 13 maksymalną (High) H minimalną (Low) L zamknięcia (Close) C O H L C H O C L H cena najwyższa O cena otwarcia C cena zamknięcia L cena najniższa Rysunek 1.6. Słupki cenowe Jeśli przyjmiemy, że interwałem jest 1 dzień, to na takim wykresie każdy dzień przedstawiamy jako pionowa kreska, która sięga od dziennego minimum do dziennego maksimum. Cenę otwarcia przedstawiamy jako krótką poziomą kreseczkę po lewej stronie słupka, a cena zamknięcia po prawej. Maksimum i minimum są przedstawione jako góra i dół pionowego słupka. W praktyce inwestycyjnej wykresy krótkoterminowe, przyjmujące dzień za jednostkę czasu, są niezwykle przydatne i użyteczne. Jednak brakuje im perspektywy, którą można uchwycić dopiero przy wykresach długoterminowych (w ujęciu tygodniowym lub miesięcznym). Podobnie jak przypadku wykresu liniowego oś OY może mieć skalę arytmetyczną lub logarytmiczną. Wykres słupkowy zawiera więcej informacji niż wykres liniowy. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych analitycy stosują najczęściej wykresy, na których pojedynczy słupek odpowiada jednej sesji, a czasem nawet krótszemu okresowi. Aby uzyskać szerszy obraz rynku, posługują się też wykresami w układzie tygodniowym lub miesięcznym Wykresy świecowe Wykres świecowy (Candelstick Chart) przedstawia te same dane co wykres słupkowy, jednak bardziej podkreśla relację pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia danej sesji. Każda sesja przedstawiona jest za pomocą świecy składającej się z korpusu i cieni (zwanych czasem knotami). Korpus świecy rysowany jest po uwzględnieniu ceny otwarcia i zamknięcia (lub ostatniej), natomiast cienie odpowiadają cenom maksymalnej i minimal-

14 14 1. Podstawy Analizy Technicznej Rysunek 1.7. Wykres słupkowy, skala liniowa nej, jeśli tylko znajdą się one poza zakresem korpusu. Podobnie jak w przypadku wykresów słupkowych pojedyncza świeca może przedstawiać ceny z okresu dłuższego niż jedna sesja. Każda świeca pozwala na szybkie odczytanie względnego kierunku zmiany ceny instrumentu finansowego w danym okresie jeśli cena zamknięcia lub ostatnia jest wyższa niż cena otwarcia, korpus świecy ma kolor biały jeśli cena zamknięcia lub ostatnia jest niższa niż cena otwarcia, korpus świecy ma kolor czarny. Wykresy świecowe powstały w Japonii już ponad 300 lat temu jednak, co dziwne, były praktycznie nieznane na Zachodzie do ostatniej dekady XX wieku 3. Wielu zwolenników tych wykresów uważa, że formacje tworzone już przez 2-3 świece, mogą dać ważne sygnały, zwłaszcza na rynkach, gdzie dominują inwestycje krótkoterminowe np. rynki instrumentów pochodnych. 3 Stało się tak, za sprawą publikacji książki: S. Nison, Japanese Candlestick Charting Techniques, New York Institute of Finance, Istnieje polskie tłumaczenie

15 1.6. Wykresy wolumenu 15 Rysunek 1.8. Świece Obecnie cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ilość przekazywanych danych i elastyczność w zastosowaniu. Popularność, mogą również zawdzięczać barwnemu nazewnictwu określonych formacji cenowych, które nadaje specyficznego kolorytu. Przykładowe nazwy formacji to: gwiazda poranna, trzech białych żołnierzy czy porzucone dziecko Wykresy wolumenu Wolumen (volume) reprezentuje całkowitą aktywność inwestorów w pewnym przedziale czasu dla danego instrumentu finansowego. To liczba instrumentów finansowych będących w danej jednostce czasu (dzień, tydzień) w obrocie. Wolumen przedstawiony jest zazwyczaj w postaci histogramu pod wykresem cenowym, w taki sposób, że poziom cen i wolumenu z danego okresu czasu rysowane są bezpośrednio nad sobą. Im wyższy wolumen tym wyższy słupek histogramu go reprezentujący. Wolumen jest użyteczną miarą siły ruchu cen. Wysoki wolumen stanowi

16 Rysunek 1.9. Wykres świecowy, skala liniowa potwierdzenie kierunku ruchu cen. Niski wolumen wskazuje na brak zainteresowania inwestorów obecnymi cenami i sugeruje zmianę kierunku ruchu cen Liczba otwartych pozycji Liczba otwartych pozycji (Open Interest) LOP to liczba długich bądź krótkich pozycji w danym instrumencie pochodnym. Jest to pojęcie tylko i wyłącznie stosowane na rynku instrumentów pochodnych. Zobaczmy w jaki sposób zmienia się liczba otwartych pozycji na rynku (tab. 1.2). Liczba otwartych pozycji jest miarą zaangażowania i pewności inwestorów. Spadek liczby otwartych pozycji oznacza, że byki lub niedźwiedzie zamykają wcześniej otwarte pozycje, a liczba zamykanych pozycji jest większa od liczby nowych, otwieranych przez innych inwestorów. Wzrost liczby otwartych pozycji oznacza zwiększenie zaangażowania ze strony inwestorów i jest traktowany jako potwierdzenie istniejącego trendu.

17 1.7. Liczba otwartych pozycji 17 Rysunek Wykres wolumenu Wykres liczby otwartych pozycji jest rysowany zazwyczaj razem z wykresem wolumenu, pod właściwym wykresem cenowym (rys. 1.11).

18 18 1. Podstawy Analizy Technicznej Długa pozycja Krótka pozycja Liczba otwartych pozycji nowy nabywca nowy wystawca wzrasta nowy nabywca stary nabywca pozostaje bez zmian (nowa długa pozycja) (zamknięcie starej długiej pozycji) stary wystawca nowy wystawca pozostaje bez zmian (zamknięcie starej (nowa krótka pozycja) krótkiej pozycji) stary wystawca stary nabywca maleje Tabela 1.2. Liczba otwartych pozycji Rysunek Wykres świecowy, wolumenu i liczby otwartych pozycji

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniemy prezentację metod i narzędzi wykorzystywanych w analizie

Zanim zaczniemy prezentację metod i narzędzi wykorzystywanych w analizie Rozdział 1 Filozofia analizy technicznej Zanim zaczniemy prezentację metod i narzędzi wykorzystywanych w analizie technicznej, musimy najpierw sprecyzować, czym jest analiza techniczna, omówić leżące u

Bardziej szczegółowo

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne? Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ

WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ WPROWADZENIE DO ANALIZY TECHNICZNEJ Plan szkolenia 1) Podstawowe pojęcia i założenia AT, 2) Charakterystyka głównych typów wykresów, 3) Pojęcie linii trendu, 4) Obszary wsparcia/oporu, 5) Prezentacja przykładowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Cel analizy. Cele inwestora a wybór analizy. Tomasz Symonowicz /Kathay/ ekspert z DM BOŚ

Cel analizy. Cele inwestora a wybór analizy. Tomasz Symonowicz /Kathay/ ekspert z DM BOŚ Źródło: http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/blogi/1001,cele-inwestora-a-wybor-analizy.ht ml Wygenerowano: Poniedziałek, 1 lutego 2016, 17:50 Cele inwestora a wybór analizy Tomasz

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Kompas inwestycyjny. Opis produktu. Wprowadzamy notowania w ruch kołowy. Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych

Kompas inwestycyjny. Opis produktu. Wprowadzamy notowania w ruch kołowy. Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych Wprowadzamy notowania w ruch kołowy Kompas inwestycyjny Wskazuje odpowiedni moment do kupna i sprzedaży instrumentów finansowych Określa dokładną pozycję cykliczną w trzech horyzontach inwestycyjnych Identyfikuje

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował?

Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Luki cenowe czy można wykorzystać miejsca, gdzie nikt nie handlował? Specyficznymi formacjami spotykanymi na wykresie cenowym są luki. Powstają one na wykresach słupkowych albo świecowych, nie zaobserwujemy

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 2 2 Musisz opracować dokładny plan działania Stres jest nieodłącznym elementem przy podejmowaniu decyzji. Nie możesz dopuścić do tego, aby

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać 3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać Rzućmy okiem na trzy najbardziej popularne rodzaje wykresów: Wykres liniowy Wykres słupkowy Wykres świecowy Wyjaśnimy Ci, jak odczytywać dane z każdego z tych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Emocje, czy chłodna kalkulacja Emocje, czy chłodna kalkulacja zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych Dr Robert Jagiełło Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan Podstawy analizy technicznej wykresy, formacje, Podstawy analizy behawioralnej

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl

Price Action. forex, akcje, opcje www.xtb.pl Price Action Czym jest PA Podejście do tradingu/inwestowania opierające swoje wnioskowanie i analizę na ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Zaliczamy do nich analizę z użyciem: Wsparcia i opory

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

John Bollinger s Forex Letter

John Bollinger s Forex Letter John Bollinger s Forex Letter Tom 1, Numer 5 14 wrzesień 2004 Capital Market Services, LLC 350 Fifth Avenue, Suite 6400 New York, NY 10118 www.cmsfx.com trading@cmsfx.com Łączenie przedziałów czasowych

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE Formacje świecowe

ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe Charakter świec i sztuka nimi posługiwania się, jest esencją Bezpiecznego Inwestowania. W szkoleniu tym nauczysz się: - precyzyjnie planować momenty otwierania

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski ZASADY WYCENY AKTYWÓW Wykład 7 Wartość składnika aktywów a jego cena Wartością podstawową składników aktywów stanowi cena, jaką zapłacą dobrze poinformowani

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165

Finanse behawioralne. Finanse 110630-1165 behawioralne Plan wykładu klasyczne a behawioralne Kiedy są przydatne narzędzia finansów behawioralnych? Przykłady modeli finansów behawioralnych klasyczne a behawioralne klasyczne opierają się dwóch założeniach:

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych. Luki cenowe Luki cenowe Uczestnik rynku stoi zawsze przed trudnym pytaniem: czy zajmować pozycję wyprzedzając wybicie, wchodzić na rynek zaraz po wybiciu, czy też czekać na ruch powrotny. Istnieją argumenty na rzecz

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina

Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen, obrót, LOP kluczowe czynniki, o których często się zapomina Wolumen obok ceny stanowi podstawową daną badaną przez analizę techniczną. Pokazuje on aktywność Inwestorów na rynku wielkość wolumenu

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Colgate-Palmolive Co. (CL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Colgate-Palmolive jest jednym z wiodących producentów z kategorii zdrowia jamy ustnej, pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. (C) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Citigroup Inc. jest amerykańskim holdingiem prowadzącym zdywersyfikowaną działalność w zakresie usług bankowych i finansowych, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Wykład 8 Rynek akcji nisza inwestorów indywidualnych Rynek akcji Jeden z filarów rynku kapitałowego (ok 24% wartości i ok 90% PK globalnie) Źródło: http://www.marketwatch.com (dn. 2015-02-12) SGH, Rynki

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

Barometr Podaży i Popytu.

Barometr Podaży i Popytu. Barometr Podaży i Popytu. To nowa funkcjonalna cecha oprogramowania TSG oparta na dwóch, unikalnych koncepcjach. Pierwsza z nich, to arbitralny podział obrotu na umowną klasyfikację kupna i sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym dr Dominika Kordela Uniwersytet Szczeciński 31 marzec 2016 r. Plan wykładu Rynek kapitałowy a rynek finansowy Instrumenty rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

oferty kupujących oferty wytwórców

oferty kupujących oferty wytwórców Adam Bober Rybnik, styczeń Autor jest pracownikiem Wydziału Rozwoju Elektrowni Rybnik S.A. Artykuł stanowi wyłącznie własne poglądy autora. Jak praktycznie zwiększyć obrót na giełdzie? Giełda jako jedna

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego materiał edukacyjny Plan prezentacji I. Projekcja inflacji NBP - podstawowe zagadnienia II. Główne założenia projekcji inflacji NBP III. Sposób prezentacji

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). General Electric Company (GE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). GE (NYSE: GE) - dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu technologii, mediów i usług finansowych. Firma prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson (JNJ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Johnson & Johnson jest najbardziej wszechstronnym, obecnym na rynku międzynarodowym, wytwórcą produktów dla zdrowia i urody oraz

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Tyco International Ltd. (TYC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Korporacja TYCO istnieje we wszystkich regionach świata dostarczając szeroką gamę produktów i usług, wśród których można

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Slajd 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ORAZ PRAKTYKA ANALIZY CYKLU NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Justyna Karpowicz, gr. 2002Gn Temat ważny i ciekawy m.in. dlatego że cykl na rynku nieruchomości ma główny wpływ na finansowe

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

AT i AF jako baza do decyzji o otwarciu i zamknięciu pozycji. Szymon Zajkowski, CFA 22.09.2015

AT i AF jako baza do decyzji o otwarciu i zamknięciu pozycji. Szymon Zajkowski, CFA 22.09.2015 AT i AF jako baza do decyzji o otwarciu i zamknięciu pozycji Szymon Zajkowski, CFA 22.09.2015 AT Stopy procentowe; Bilans płatniczy; Inflacja; Dane makro; Wypowiedzi członków władz monetarnych; vs Linie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Inwestowanie na rynku Dr Paweł Porcenaluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4 kwietnia 2016 r. Inwestowanie co to jest? Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) - spółka notowana na giełdzie NYSE. Kimberly-Clark Corp. (KMB) ogólnoświatowa korporacja dostarczająca swoje produkty na potrzeby domu, wielu gałęzi przemysłu i medycyny. Dziś

Bardziej szczegółowo

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach

Czym jest Analiza Techniczna Co może wydarzyć się WIG20 na kolejnych sesjach Świadome Inwestowanie Analiza Techniczna Wprowadzenie do inwestowania... arę słów wstępu Czym jest Analiza Techniczna rzemysław Smoliński K Dom Maklerski Warszawa, 21 kwietnia 2015 r. 2 Czym jest Analiza

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo