Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie. Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny"

Transkrypt

1 Noworól Aleksander

2 Wprowadzenie! "#$% &'#( $( )"*"*# +,$"-)*.,.( / "#!/!#''*)"' * )", #-)* #),.0, # & 1 #2*$#",. -! $/!/#)* $ #".$* "*$.,( #'*223.*( $",( )2( /. $!7"*"$' (!2/"#!/!#''*)"'$ 2.*-$*#)*4*"*.,..#"$* 689$,##"*#$ #*..68'#", $#!%).0,* 2#)6$*-$*#$( '%$,,.#:#,$#2/#)* $"9"; #)$,$#" $ $,"#"*/.#"$*3 %!"*# < *"*.#!/#)* #!$!"*#= #$*"#!/!#''*)"'BC 4 1DE; 41F?GH? ;$)2/$,+*#)**I$"/#2"*I(!,+*#)* 2*,*-$*#$4 Proces ewaluacji i raport ewaluacyjny ). $#2/#)* 2'# "#. #$!"*/; $ #*(. "*/ 2#)6$( /!#.*9. 0"*: $,( #'#"*#!+*"*$#"$))J8.##)JKB).*%'#%/)"*$**"#/),)*2H; B#./)"; +,$";#"'#7/%).% )., #)J!%) $.2; # $. *#.*9 /)%),)J.*9H; B##.2#$. 60 #),-!$*.*( $ ).*/)"*#.*9H# B# $,'2%!#,$6!$ *.#'*)" #%!#"*; # $"*#"* #-)* I $#2/#)#* #$#;#.8,H4 # #"#)"; ). $#2/#)* I +( #2"' /"/ $*!"*# I $#!",. "#!.#$* 4-2# " #.#!,*,8,"#!/!#''*)"'4 $#2/#)# $"9"#. $#!#"# $ *.#",)J $,7 8.##)J 82( $,)J; 8( /%) 8*#"**#"#2*$#"**"+( #)*#/.#2#"* *( /. 0"*#"*#.09L 2#)6$9 $,( #'#3$!"*.*"*/!#7!'8.#6$4 ).$#2/#)*$"9" 8*'#$)J# #)JK B "#$#"* $*,#6$. ),+**.0,; #"#2*#!/( "#)*H; B8*#"*!#",)J; 8#!#"*# #"*$; $,$*#!,* 8.$#)H; B #)$#"**#"#2*#!#",)J; $"*.* # "./2#)*!,( * #!%!#''*)"%H4 $#2/#)* $*,#,!.#$*#% $,"** * $"*.* "# 8#"*/ #!,!#''*)"; # "#.9 "*. %!#% # $#!" $#2/#)*4,( /.0, 2/8 2#)6$*; $ 6 $#!"$#2/#)9;# # #$*#K )J##,.,9.0, B(,)9H; *..,/#)*.0,; #"#2*9 8#",)J!#",)J!2##7!'$,( #'#"*#;( "#!8#",)J!#",)J* *(. 0"*"*#$,( #'#"*#; $"*.* B. *. ( )",)J." * 82( 6$H4 #.#"$*!.#$9 #"#2* #),.0,; 8( /!./( $#"*$#2/#)*#$,"**4# $*"*"!.#),:*"+( #)"# ( # +/")"$#"*# $ $.##",)J %!"* 8.##)J B+,; ).,; 1 W dalszej czci zwany Projektem. 2 W dalszej czci zwanego Rozporzdzeniem. Rozporzdzenie wydano na podstawie art. 35 ust. 6 Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pón. zm.)

3 -!$*.; #%!#"*H; # #7.0/7,: $$*.60 * 2#)6$4 //# )9-)*!./( $/%) # / *. *( /. 0"*"*# #7!' $,( #'#3 # "#)# $"*.6$3)$,)J4 Załoenia i elementy polityki owiatowej *. ( 72*$-)* $,,.#"*# # 6$!2# $,+*#)* 2*,* -$*#$ $,( #'#.,",)"'. "*# "#. ),+*94 2*,# -$*#$#; # #7!# 2*,# /82*)"#;.#"$* 8*6 *"./( "6$ * #.#!; 6,( /.*9!2# #2*#)*.#'*)",)J )26$ $*%#",)J -2",( 8.#( #,$"-)*. 0)"M'.!#)4 2*,# -$*#$# 8( /)#0.#0 82( 6$!,)%),)J/./.2"*)$#;'#"*#)* )./"#/)#"*#; (!.#0)"*#*$,)J$#"*#;/.#2##.#!,/ $.)J"*#"*#-$*#,$-6!!*)*;( 0!*7, *!.0,)J4 C+*"*)9 2*,* -$*#$!.#$*0 C4 C*$/2#; -2#%) % #K N 4O BC *$/2#;1AA=;.411H Europejski i krajowy kontekst polityki owiatowej!; '!"* #.#!% ( )"*)-)*;.#$*#! $*!*#2"-: #.,.(,.#0)"*#* -:"#/)#"*# #3.$( )0"$.*( 4 2# "** /.* $.+!/#)* #,.$#"#.#0#$#41DP/.41##/+/")"$#"*/"**/.*4'!"*"*( K N"*#,),"*#.*9!$/!/#)*$,.*#-)*; #)J9)#"*!$. 60 #), ( *9!, #3.$#( *)0"$.*( *#72*"*89!"; $. *#"**// 0"*#"**)J!*#0#3; $ 0"*.#"/%)! $*!*#2"-: #3.$ )0"$.*)J # -)* "#/)#"*# * '#"*#)9.,.( 6$!/#),",)J; # 6$"*7 *)J 67"!"-: /2/$% * 9,$%4O '!"* #4 1DP /.? ##/ +/")"$#"*/ "** /.* $ 8.#!/#)*!*#0#"*#( *#%!K rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie jzyków pastw członkowskich, sprzyjania mobilnoci studentów i nauczycieli, promowania współpracy midzy placówkami edukacyjnymi, rozwoju wymiany informacji i dowiadcze w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych pastw członkowskich, sprzyjania rozwojowi wymiany młodziey i instruktorów społeczno-edukacyjnych, popierania rozwoju kształcenia na odległo, rozwoju europejskiego wymiaru sportu. (Zgliczyski, 2010, str. 68)

4 " /*/"$#"#*/$#/"$#"#..#$%!"*#=$-"*#1AA1 4.,.( *-$*#,B.#$%H4#( 8/0#.#$,'0.*;7N-$*##$),. 2*2.*.#"$* $. 62"!8)#0'. 0)3.$#Q */.*9 #.#!#( * #$#,( * $ ".,/)* ),. 2* 2.*; # #7 $.##"*#( * #$#,( * $ $.)J" C 2##)* #$ 0$*#; < *9!,"#!$,( #)* #$ 8,$#2.*)J * 2*,)",)J # "$")* #$#)JC*)#4#/)#"**$,)J$#"*I. /%))J-)*#3.*.,.( $#-)*I#!.#$9,( / /"*$.#2" #.#!,,*4.#0)"* * $,)J$#"*.0/7, $*#"*/ / ( 0!*7, )/)*#! $*!*#2"-)*; ( *0-)* ),", #.#"$#"*#!2# 2.*'!*!*)$# /2/$';,!").",( $#)*/.*9"# $#-)* /2/ /,*-$*##4 0# $*""# # $"*: #7!( //)"*$* $#/"*"*89!"! ' $/;,'$#:'! $, 0"*#"*# 8$*%6$!*"",)J * 8,$#2.*)J $ #)*/ #.#!,.2*!#"-)*;!( #)*; 2#")*;. #$*!2*$-)* * $2"-)*4O #!.#$* 4 1.#$, *."* ( 72*$-: #,.$#"*# #,.( -$*#, # $"*# $.)'62"-)*K respektowanie praw obywatelskich demokratycznego pastwa poprzez: o realizacj prawa kadego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia si oraz prawa dzieci i młodziey do wychowania i opieki; o moliwo uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji; o upowszechnianie dostpu do szkół, umoliwiajce dalsze kształcenie; o zmniejszanie w skali kraju rónic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki; wspomaganie przez szkoł wychowawczej roli rodziny; odpowiedni struktur organizacyjn systemu owiaty (moliwo zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez róne podmioty); nowoczesny i dostosowany do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego zakres treci kształcenia, a w tym: o upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównowaonego rozwoju; o dostosowywanie kierunków i treci kształcenia do wymogów rynku pracy; o kształtowanie u uczniów postaw przedsibiorczoci,; o przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; o upowszechnianie wiedzy o bezpieczestwie oraz kształtowanie właciwych postaw wobec zagroe i sytuacji nadzwyczajnych;

5 tworzenie warunków kształcenia, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi oraz sprzyjajcych włczeniu społecznemu, a w tym: o dostosowanie treci, metod i organizacji nauczania do moliwoci psychofizycznych, take moliwo korzystania z pomocy psychologicznopedagogicznej; o moliwo pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzie niepełnosprawn oraz niedostosowan społecznie; o opieka nad uczniami niepełnosprawnymi; o opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; o utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; o opieka nad uczniami pozostajcymi w trudnej sytuacji materialnej i yciowej; o tworzenie warunków do rozwoju zainteresowa i uzdolnie uczniów. 4.*)#MJ"#)#$#)#/$#'9;7)9..,!,)%) 2*,*-$*#$!,),0,"*,2 $.)J"* #) $#",)J )26$ '62",)J B$,6$",$#"*.#".!/#),",)JH; ), 8#!*.)'60$,)J #!#3 B$)-"*. ),"#"*!/#)*.2"H;)..8/*)J Lokalna polityka owiatowa.")%.,.( /!/#),"' $ 2.). 42#*#!#"*#.#( %!6$$+( $#",(.,.( *-$*#$,( $,"*#% #07"*#; 7 $0#-"* "#.)82/ 2#2",( 2 * ( 7"# "#: 8, * 82(,!/#),"4 /9)*/4,.), $.*';'06$"#!#"*#.#( %!/2#2"'$.+ 2*,*-$*#$. $#!#%.*9!K samodzielnego okrelania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, a take granic ich obwodów, nadzoru nad kontrol spełniania obowizku szkolnego, współpracy z organami nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym Ustaw i wykonywania zalece kuratora owiaty, prowadzenia polityki kadrowej wobec dyrektorów szkół i placówek, zatwierdzania corocznych projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,

6 opracowania wniosków w zakresie utrzymywania przedszkoli, szkół i placówek owiatowych oraz zapewnienia im warunków realizacji ich zada, wykonywania prac dotyczcych realizacji kompetencji organu wykonawczego jednostki samorzdu terytorialnego (JST) w zakresie przygotowywania projektu budetu, nadzoru nad jego realizacj i przestrzegania dyscypliny budetowej. (Przyszczypkowski, 2010, strony 43-44) $'29!"*#%) $#7#"*# * *"*.'/ #/6$ #,.$#:( 7"#*.9* 2( ", 2#2" 2*,* -$*#$4.".* '62",( I 2*,*.$ I.,.(, *( 2( "#)* )26$.#'*)",)J4 #.#!"*),( 2( "( 2*,*. ( "!#)# $,8#"' $#*#"/ #2*#)*)2/.#'*)"'; $# *.( "#,."*.,)J*"./( "6$*( 2( "#)*4 B *"./( "6$4#2/)*)J.,.( #,*,9#, )./#%!#"*#!".%,*#2"%4,67"*#.*9#( K instrumenty formułowania celów i zda w postaci planów i programów (instrumenty planistyczne), instrumenty dotyczce organizowania realizacji celów polityki, których kluczowym elementem jest stworzenie odpowiednich instytucji (instrumenty organizacyjne); instrumenty biecego zawiadywania organizacjami wdraajcymi polityk, instrumenty monitoringu i kontroli. (Noworól, 2007, strony 94-95) Aspekt planistyczny lokalnej polityki owiatowej.% 2#"*.,)"' #. / 2*,*. -2"* $ * #)$#"*'!"'"*( * % 4 2 2*,*8( $#: $*"",K$*92#2"-$*#,#$4)2.)'60$4& I #",), $#",8#,.0-)*I. 6",2#2"%.#'*%$/.,.( -$*#,;!6'!%7,!".#,*#2"#4' $ I$,86 7%!#",)J.#"6$),;6I$ -2",( J,")*)#.$,( I( 72*$.%!#2*$#"*#4 #( %!,"*.%8$*%#"!,'$,$#"*#!/( "6$ '#( $,)J-2#%),)J!0/'+#2$% 2*,9-$*#$%;2))9-:"*)J),"*42 2*,*-$*#$( '%/-)*-2#: 67" $.*K! '62",)J I *!2'*)"M+*2+*)",)J; #,)"; /*/"$/%)!*#0#"*# #),"4,",)"* )2 2*, 2#2",)J "* $*"", 8,:. )" N*!2'*)"%O#( 8/0%.#$,4 $*9.,( 2/8( "*.,(. "*/!".%.*9!$#-)*. 0)"; #%. $,)J$#"* ( 0!' 2"*# "# 2/!* '/"$"* $,.#0)",)J;

7 $#,)J"# "#"*-$*##; 2/!*!$,)J +*,)"*; ( )"#2"**( #2"*4 4 /),3.* "/.,.( )26$!/#)*;8( /%),K kształcenie przekazywanie wiedzy, socjalizacj proces przystosowania ucznia do ycia w społeczestwie, rozwój indywidualny uczniów, zmian społeczn, okrelan jako działanie na rzecz rekonstrukcji stosunków społecznych. (Łuczyski, 2009, strony ) < 7"##,,$#:.$*!"*;7"#$#7"*.,( *$,$#"*#( **)2#( *!/#)*;#$,( I /.0/'!/#),",)J.%!*.*#K w obszarze rozwoju przez kształcenie i zdobywanie wiedzy zaszczepienie uczniom potrzeby kreatywnoci, w obszarze rozwoju przez socjalizacj wykształcenie w uczniach umiejtnoci stawiania granic aksjologicznych i w szczególnoci etycznych, trudnych do ogarnicia w społeczestwie sieciowym, w obszarze ycia społecznego uwiadomienie wagi aktywnego uczestnictwa w społeczestwie obywatelskim, poprzez własn aktywno społeczn, zaangaowanie w sprawy wspólnoty terytorialnej, take wolontariat. //#)26$-$*#$,)J $*""#8,:*"",( * 2*,#( *. 0)",( *4!/( "#)J 2#"*.,)",)J)2$. 7-2"* 2#2",)J $ ; /( /%),)J.,.( $ 7%!#" $*%#"*# $ #( #)J; *.#",)J "*7; *"",)J "#9!* 2*,*4 #7",( 2( "(.,.( / 2#"$#"*#-$*#,2#2".%8$*%*;$,"*#%)#41=.#$,4 C,)% "; $.)'62"-)*; #)$,$#",)J $ $*)* * '( *"* $ $ $ 4#27,!-2*:;7 2#".*)*( /.* *#:.*9"#F2( "#)JK '"#)J!( '#+*)",)J;!,"#( *),"/ "*/)J( -)* * /)J/ 8/!$2#"' #.#"!#!#)J!/#),",)J;#0#!#",)J $*#L'( *"94 #/"*(./)"-)*#. / 2#"*.,)"' 2*,*-$*#$..2$#"*$*22"*( * '#( #( *+*"#".$,( * $*#/ 2/8 '( *", $.+ 2#"$#"*# $/ B 2*,# *"$.,),"#H # 8*7%)' +/")"$#"*#.60* 2#)6$4 2#"*.,)" #., 2*,* -$*#$.#% '06$"* $ ( ")#)J '#"/ $#!%)'4 /9)*/.,",)",( 8( /%$*9)"K formułowanie lokalnych celów i zada polityki,

8 formułowanie instrumentów lokalnej polityki owiatowej, a w tym programów finansowo-inwestycyjnych, koordynacj polityki owiatowej z dokumentami planistycznymi dotyczcymi innych obszarach aktywnoci JST, okrelenie lokalnych standardów edukacyjnych na poziomie wyszym ni wymagania obowizujce (wynikajce z wytycznych krajowych), zaplanowanie sieci publicznych szkół i placówek. Organizacyjny aspekt lokalnej polityki owiatowej #! $#7",( 2( "( 2*,*. *"+#.//# '#"*#),"# -$*#,; ),2* "./$#"* * (!"*#)#.*)*.60 * 2#)6$ -$*#$,)J4,.( '#"*#),", $!#7#",. ( $ $ 4'/.#2"*$*%7.*9!.#$$,( * I!2#./)"-)* 2*,*I.#"!#!#( *+/")"$#"*#-$*#,2#2"4I2*I $*"", *#:.*9 "# #)"#2",)J #07"*#)J!,)%),)J!.9 "-)* * $#/"6$.#0)"*#4 2$,(.;8,$ 2*,)-2".#0, $#.#0)#"* 2/82*$*!#)9,)J 2#)6$4 "",( #. ( )J## '#"*#),",(..60* 2#)6$; ),2* $,,.#"* ( 72*$-)* " 4.#"*# #./ *)J!*#0#"*# B" 4 8/!$#"*.0, $#; ( *#"# +*2*.#0)"*#H4 #!#"*# ', / "#8*#%.)'62"' "#)"*# $ $#/"#)J ( *#"!( '#+*)",)J; 6 ( /.#%!.,'#"*# $*2/!,2( #6$ $*%#",)J#"#2*%#6$"./6$+*"#".$,)J;#*. 0)",)J2*$*!#)*.60* 2#)6$; ),2*I"$/I 4.",( 2( "( 2*,*( 7 8,: /#.,.( $ #07"*..$#"*# $*2+/"),",)J $*%#3 #)J*"*)",)J; $#2#%),)J "# $,,.#"* 8*6$.2",)J; $ $*%#"*/ *"",( * +/")#( *. 0)",( * B" 4!(, /2/,; /82*)" 8*82***(!*#*;)"##,$"-)*. 0)"; )"#. /*#)*H4 '#"*#),",#. 2#2" 2*,* -$*#$.#'06$"* $ ( ")#)J '#"/ $#!%)'4 /9)*/.,",)",( 8( /%$*9)"K'#"*$#"*.*)* /82*)",)J.60* 2#)6$;$!7"* 2*,**"$.,)," 2'#%)"## $"*"*/! $*!"*8#, ( #*#2"#.$"* $*%#3'#"*#),",)J!*#0#%),( *$-!$*./!( *#( *4

9 Aspekty biecego zawiadywania obszarem lokalnej polityki owiatowej Instrumenty rozwoju uczniów poprzez kształcenie (upowszechnianie wiedzy) '!"* $,( '#( *.#$,;!.#$$ "#9!*# 2*,* $*%7%.*9 "*)"-)*% # $"*"*# "$)."' *!..$#"'! 8 $/. 0)"M'.!#)' 4 # *( *..$#",)J "#9!*;. 0"*"* ' $*%7.*9 "#.9 /%),( *!*#0#"*#( *K tworzenie warunków, by uczniowie nabywali wiadomoci i umiejtnoci, zgodnie z podstaw programow, co wymusza: o analizowanie i diagnozowanie wyników sprawdzianów i egzaminów uczniów oraz wdraanie wniosków z tych analiz i diagnoz, o poszerzanie podstawy programowej dla sprostania współczesnym wyzwaniom; tworzenie warunków dla intelektualnej i poznawczej aktywnoci uczniów oraz kształcenie postaw pro-innowacyjnych poprzez: o indywidualizacj procesu nauczania, o zapewnienie dostpu do zaplecza badawczego (laboratoryjnego), o powizanie szkoły z lokalnym i regionalnym rodowiskiem innowacyjnoci; wyrównywanie szans uczniów w sferze edukacji (indywidualizacj nauczania); promowanie w rodowisku wartoci edukacji i potrzeby uczenia si.,( *"*" *"./( ", ( '% * $*"", 8,: #2*$#" '06$"*.0, * 2#)6$* -$*#$4 Instrumenty rozwoju uczniów poprzez socjalizacj i aktywno społeczn )#2*#)# /)"*6$.!",( "#$#7"*.,)J )26$ -$*#,4 $6.)#2*#)9 $,( #'#!( $#"*#"#.9 /%),)J!*#0#3K stworzenie warunków skłaniajcych do przestrzegania przez uczniów norm społecznych, co wymaga: o zapewnienia uczniom bezpieczestwa,

10 o informowania uczniów o zachowaniach, jakich si od nich oczekuje, o informowanie o korzyciach i zagroeniach zwizanych z uczestnictwem w społeczestwie sieciowym, o diagnozowania zachowania uczniów, podejmowanie działa wychowawczych, o analizowanie działa wychowawczych i ocena ich skutecznoci; kształtowanie postaw uczniów (wspieranie tolerancji i integracji społecznej uczniów zrónicowanych rodowiskowo, kulturowo, religijnie) poprzez podejmowanie działa wychowawczych adekwatnie do potrzeb uczniów; współprac szkoły/placówki z otoczeniem społecznym i gospodarczym na rzecz wzajemnego rozwoju, co wymaga: o denia do realizacji idei partnerstwa edukacyjnego, polegajcego na łczeniu problemów owiatowych z zagadnieniami długofalowego rozwoju lokalnego, o współpracy z instytucjami i organizacjami działajcymi w otoczeniu, o uwzgldniania moliwoci i potrzeb rodowiska, o monitorowania w jaki sposób współpraca z instytucjami i organizacjami działajcymi w rodowisku wpływa na rozwój uczcych si.,( *"*"*"./( ",( '%* $*"",8,:#2*$#".0,* 2#)6$*-$*#$4 Instrumenty zapewnienia warunków rozwoju uczniów (zarzdzania procesem edukacji oraz szkoł/placówk) -6!*"./( "6$$*%#",)J#%!#"*( "#27,$,67"*:;6.#%$,0%)"*$ ( ")#)J '#"/ $#!%)'* ; 6,)J*( 2( "#)# #27,! #),!,6$.60* 2#)6$4.)'62"-)* *"./( ", )J## ;.#%) ;8( /%"#.9 /%)!*#0#"*#K zapewnianie wysokiego poziomu profesjonalnego, naukowego i etycznego kierownictwa szkół i placówek oraz kadry nauczycieli; zapewniania finansowania owiaty na poziomie pozwalajcym realizowa pozostałe instrumenty polityki edukacyjnej;

11 usuwanie i niedopuszczanie do powstawania dysproporcji midzy warunkami kształcenia w poszczególnych szkołach na terenie jednostki terytorialnej; tworzenie warunków (organizacyjnych, lokalowych) dla pełnienia przez szkoł w rodowisku szerszej społecznie roli centrum rozwoju. C*"./( "6$)J## ;6.#%) $"#27, #2*),:!*#0#"*#"#.9 /%)K opracowanie, uzgodnienie, a nastpnie wdroenie koncepcji pracy; zapewnienie sprawnego i skutecznego przebiegu realizacji procesów edukacyjnych; wykorzystywanie informacji o absolwentach dla doskonalenia efektów nauczania i wychowania; współpraca z rodzicami i traktowanie ich jako partnerów szkoły; zapewnienie funkcjonowania współpracy zespołowej nauczycieli; zapewnienie sprawowania wewntrznego nadzoru pedagogicznego; podejmowanie działa poprawiajcych warunki lokalowe i wyposaenie szkoły; uczestnictwo w programach i strukturach wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i midzynarodowych, podejmujcych problematyk owiaty i wychowania. Monitoring, ewaluacja i kontrola lokalnej polityki owiatowej < "**"'; $#2/#)#* "2# #2*#)* 2#2" 2*,* -$*#$ $0#"! '!( *,8( /%.'!*#0#3K8#!#$),)J;#"#2*,)",)J;!*#'".,)",)J#./'.** *"$")*"# #$),)J;.*$#",)J"#$,+*#)92/8L* #$9K trafnoci i wykonalnoci celów i zada polityki (aspekt planistyczny), wyboru rodków organizacyjnych przyjtych dla realizacji celów (aspekt podmiotowy / instytucjonalny), poziomu wdraania przyjtych rozwiza merytorycznych (ukierunkowanych na kształcenie, socjalizacj i aktywno społeczn uczniów) oraz zarzdczych (sposób zorganizowania i warunki pracy szkół i placówek).

12 $#!", < *"*.#!/#)*#!$.,.( "#!/!#''*)"'82*'/! $#!"*##"#2* $))J 8.##)J +/")"$#"*#.60 L 2#)6$ B+,; ).,; -!$*.#; #%!#"*H4 * # ) $ ;).)'60$ *.#"$2",(!!*#24 Wnioski raportu ewaluacyjnego jako determinanty polityki owiatowej Analiza raportu ewaluacyjnego w kontekcie instrumentów bdcych w kompetencjach szkół/placówek *$.2"-)*;.#$*"#82#,)"*2( ", 2*,*-$*#$#1=$,( #'#3.#$*#",)J %!"*4 F + # $, %) $ $0#-"**"./( ",.%!( *( $#2/#)*4 #82*/$'29!"*" $,0%)"*$,( #'#"*#8 -!"*! $*#!#%)*"./( "( 2*,*4 Tabela 1. Zestawienie stosowanych przez szkoły/placówki elementów polityki owiatowej oraz wymaga stawianych przez Załcznik do Rozporzdzenia &, -!. / + "#8,$#"*# $*#!( -)* * /( *9"-)* '!"*!.#$% '#( $% $"* $#/"6$!2# *"2/#2" * "#$) #,$"-)*/)"*6$ $,6$",$#"*.#". /)"*6$ $.+!/#)* M,"**. #$!*#"6$* '#( *"6$ M#8,$#"*$*#!( -)* */( *9"-)* ( $#"* $ -!$*./ $#-)*!/#)* * 8, /)"*#.*9.'#"*# /)"*6$"( M. $#"* "(. 0)",)J. 0)",)J.#0$#"*#.#$ /)"*6$ B2#")***"'#)*. 0)"H M #2*#)#!.#$, '#( $ M,$"-:/)"*6$ M,6$",$#"*.#".!/#),4 M #-:!/#)* M.#0$#"*.#$ /)"*6$ M #.8, $. 60 #),.0, L 2#)6$* -!$*.#"# )"*(. 04M'.!#),( )$/ M 0# 2/8 #)$#"*; /'!"*"* # 2#)6$# ( # "#.9 "* $!7"* ") )* ") )9 #), #), 3 Analiz objto najszerszy, ujty w Rozporzdzeniu, zestaw wymaga wobec szkół / placówek.

13 - # $"*"*. #$"' *./)"' 8*'/ #2*#)* ).6$!/#),",)J $,,.,$#"* *"+( #) 2.#)J#8.2$"6$ $. 60 #)#!*)#( * * #$#"* *)J # #"6$.0, # $"*"* +/")"$#"*# $. 60 #),. 0$"#/),)*2* # $"*"*. #$$#"*# $$"9"' "#!/!#''*)"'!( $#"*!*#0#3 #$*#%),)J$#/"*2#2$* $,.#7"*.0, /)."*)$ $ '#( #)J!( /%),)J 82( #,9 -$*#,*$,)J$#"*# &,!. / + M).,( #% )J## '#"*$#", M *!# #8.2$"#)J M )., +M ( $. 60!*#M 0#"*# "#/),)*2* M #".$!*)6$ M,,.M,$#"* #.86$ -!$*.# M. 60 #)#$. 0#)J M $"4"#!6!#''*)", M #/"* 2#2$ * $,.#7"* $,7..#$*"* 2( "6$ 2#2" 2*,* -$*#$ # $,( #'#3.#$*#",)J %!"*;.#"$* 0#.),"9#"#2*,)"%;"#!.#$* 6( 7"# I $../"/!.)'62",)J.60* 2#)6$ I -2*:. *3 #2*#)*/'62"*",)J)26$.#( %!/ $!"*.*"*/!#!#3#./-$*#,*$,)J$#"*#4 Analiza raportu ewaluacyjnego w kontekcie instrumentów bdcych w kompetencjach organów prowadzcych #!.#$*8*/!*#'".,/#)*$.)'62",)J!".#)J( 7"#7$"*.$#:.#"* -$*#, 2#2" #,)J 2( "#)J #%!#"*# ; 6 $,( #'#% *"$")* * (!,+*#)*4!".*.*9!/*/"$#"*#( *#"$.+#)JK 2#"$#"*#;'#"*$#"*#* 8*7%)'#$*#!,$#"*##!#"*#( *-$*#$,( *4 "#2*# # 6$ $#2/#),",)J!*#'"/%),)J +/")"$#"*.60 * 2#)6$; $,,.#"*( $,( #'#3/9,)J$ %!"*/; $#2#"#$,)*%'"*9)*"#.9 /%),)J $"*.6$ K w odniesieniu do celów i zada polityki: o dokonanie wszechstronnej diagnozy adekwatnoci celów i zada polityki lokalnej; o dokonania ewentualnej rekonstrukcji celów i zada polityki owiatowej lub kierunków ich wdraania, na podstawie wyników ww. diagnoz; ta

14 rekonstrukcja przyj moe posta: uogólnienia lub uszczegółowienia celów i ich parametrów, oraz eliminacji lub/i uzupełnienia wykazu zada; w odniesieniu do korelacji polityki owiatowej z innymi politykami lokalnymi: o dokonanie diagnozy skutecznoci innych lokalnych polityk społecznych w sferze ich oddziaływania na socjalizacj i aktywno społeczn uczniów, o dokonanie diagnozy moliwoci wpływania przez szkoły i placówki na inne lokalne polityki społeczne, o dokonanie diagnozy poziomu współpracy szkół i placówek z organizacjami (publicznymi i społecznymi) innych polityk społecznych (np. domów kultury, orodków sportowych), o podjcie na poziomie planu strategicznego JST ewentualnego skorygowania ogółu polityk społecznych, dla sprostania wyzwaniom rozwojowym, poprzez: zintegrowane zarzdzanie politykami i zaprogramowanie wykorzystania obiektów infrastruktury społecznej do celów edukacyjnych; w odniesieniu do okrelenia lokalnych standardów edukacyjnych: o dokonanie wszechstronnej diagnozy adekwatnoci lokalnych standardów edukacyjnych pod wzgldem jakociowym i ilociowym, o podjcie ewentualnych działa korygujcych w sferze definicji i implementacji standardów, co moe przybra posta: urealnienia (obnienia) standardów, zaostrzenia (podniesienia) standardów, zapisania w dokumentach planistycznych koniecznoci zastosowania rodków pozwalajcych uzyska załoone standardy edukacyjne. #, $#2/#),"!.#)#% $*2/*"+( #)*..8* 4$#2#%,,( "#$,)*%'"*9)*"#.9 /%),)J$"*.6$K w odniesieniu do struktury i lokalizacji sieci szkół i placówek publicznych: o dokonanie diagnozy funkcjonowania przyjtej sieci szkół i placówek, z identyfikacj ewentualnych deficytów m.in. w zakresie: lokalizacji szkół i

15 placówek w relacji do innych obiektów infrastruktury społecznej, sprawnoci zarzdzania oraz bazy lokalowej; o podjcie ewentualnych działa restrukturyzujcych sie szkół i placówek, co obejmuje: alternatywne analizy lokalizacyjne, analizy konsekwencji działa restrukturyzacyjnych, wraz z odpowiednimi krokami w sferze komunikacji społecznej; w odniesieniu do polityki inwestycyjnej w obszarze owiaty: o identyfikacja poziomu zaspokojenia potrzeb lokalowych i sprztowych w skali JST oraz w poszczególnych szkołach i placówkach, w układzie rzeczowym (odniesienie do standardów) i terytorialnym, m.in. w kontekcie sprawnoci realizowania procesów edukacyjnych, o identyfikacja obiektów edukacyjnych, które warto zaadaptowa (i wyposay) tak, by mogły pełni cele rodowiskowe (szkoła, jako centrum aktywnoci lokalnej), o okrelenie potrzeb lokalowych i wykazu wyposaenia wymagajcych dodatkowych nakładów i uwzgldnienie tych potrzeb w lokalnej strategii lub/i wieloletnim planie inwestycyjnym; w odniesieniu do zwizków ze rodowiskiem, w którym funkcjonuj szkoły i placówki owiatowe: o identyfikacja istniejcej współpracy szkół/placówek z podmiotami otoczenia, o identyfikacja stopnia otwartoci jednostek owiatowych na rodowisko, o identyfikacja warunków lokalowych i wyposaenia, warunkujcych moliwo nawizywania cisłych kontaktów z innymi podmiotami w JST; o okrelenie w planie strategicznym i programach samorzdowych celów i zasad rodowiskowego partnerstwa edukacyjnego, jako modelu angaowania si szkoły (jako wspólnoty wiedzy i wspólnoty uczcej si) w sprawy rozwoju lokalnego; $#2/#)#.60* 2#)6$; $,,.#"*( $,( #'#3*,*6$/9,)J $ %!"*/; $#2#"# $,)*%'"*9)*"#.9 /%),)J $"*.6$ $.+ K

16 w odniesieniu do poziomu kadry zarzdzajcej szkołami/placówkami oraz kadry nauczycieli/wychowawców: o identyfikacja skutecznoci działania kierownictwa i kadry nauczycielskiej szkół i placówek, o wprowadzenie ewentualnych działa naprawczych poprzez ukierunkowanie polityki personalnej z wykorzystaniem pozostałych (poza ocen) narzdzi zarzdzania zasobami ludzkimi (okrelenie standardów rekrutacji, motywacji i szkole); w odniesieniu do finansowania polityki owiatowej: o identyfikacja, na tle przyjtych standardów, skali niedofinansowania usług edukacyjnych w JST i w poszczególnych szkołach/placówkach, z uwzgldnieniem rozkładu terytorialnego problemów, o identyfikacja wystpujcych barier finansowych, o *!",+*#)# *( / #%!#"*# -!#( * +*"#".$,( * $.)'62",)J.0#)JL 2#)6$#)J;"#2.#0,)J!".!/#),",)JQ wprowadzenie ewentualnych korekt wykorzystania narzdzi finansowych polityki owiatowej poprzez: restrukturyzacj sieci, modyfikacj alokacji rodków pomidzy szkoły/placówki oraz popraw poziomu zarzdzania finansami poprzez zastosowanie wobec dyrektorów narzdzi zarzdzania zasobami ludzkimi; w odniesieniu do wymogu usuwania dysproporcji pomidzy szkołami/placówkami połoonymi na terenie JST: o identyfikacja wystpujcych na terenie jednostki terytorialnej zrónicowa w poziomie wiadczenia usług edukacyjnych, o wyrównywanie poziomu realizowania polityki owiatowej i wiadczenia usług edukacyjnych poprzez uwzgldnianie aspektu terytorialnego we wszystkich opisanych powyej działaniach naprawczych. 0 $ $ $ $ ( %

17 !.#$*" $,7 $,$!, $#2#% $,)*%'"%: 7"#.9 /%) $"*.* )J## '62",( K najwaniejsze elementy lokalnej polityki owiatowej, pozostajce w gestii dyrektorów szkół i placówek ukierunkowane zostały zapisami wymaga Rozporzdzenia, organ prowadzcy ma moliwo dokonania syntetycznej i strategicznej oceny działalnoci szkół i placówek po zapoznaniu si z treci raportów ewaluacyjnych..68;#.*,8$,,.#"*## 6$$#2/#),",)J '#" $#!%),#27%$*9)! ';),* $ #*(. "*/ $0#! 2#2"*/9!"*),.#( %!$* )J)% #'098*:.*9 $!#";,.#"$ ).*#2*#)*"#!/!#''*)"'4

18 ródła 1$$# Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo ak. Łuczyski, J. (2009). Szkoła a rynek pracy. Zarzdzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ (1(5)/2009). Noworól, A. (2007). Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloskiego. Osiecka-Chojnacka, J. (2010). Rola centralnych władz owiatowych w reformowanym systemie owiatowym. [w] M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka owiatowa. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych nr 2(22). Przyszczypkowski, K. (2010). Polityka owiatowa samorzdów. [w] M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka owiatowa. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Nr 2(22). Sielatycki, M. (2007). POLITYKA OWIATOWA NAJWIKSZYCH MIAST POLSKI. Pobrano 10 31, 2010 z lokalizacji: %20miast.pdf Zgliczyski, W. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. [w] M. Korolewska, J. Osiecka-Chojnacka (red.), Polityka owiatowa. Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych nr 2(22). 1$,. Kołodziejczyk J., Borek A. (współpraca: Kasprzak., Walczak B., Mazurkiewicz G., Jewdokimow M.), Poradnik dla wizytatorów do spraw ewaluacji. Jak pisa raport? Korporowicz L., Interakcyjna misja ewaluacji Mizerek H., Dyskretny urok ewaluacji

Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ

Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ Jak czytad raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły lub placówki oświatowej? dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ Instytut Spraw Publicznych UJ 1 Metodyka ewaluacji Proces ewaluacji z formalnego punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Tytuł: Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku

UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku UCHWAŁA NR 0150/VIII/200/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, placówek owiatowych oraz Orodka Usług Opiekuczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego

Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego Informacja o wynikach nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami w województwie podlaskim w roku szkolnym 2010/2011 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 2010/11 Zakres wykonywanych badań: 7 Przedszkoli 14 szkół

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wizytatorów Delegatury w Słupsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku w roku szkolnym 2014/2015 I. Ewaluacje zewnętrzne 1. W roku szkolnym 2015/2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Druk sprawozdania jest przeznaczony do wypełnienia przez dyrektorów szkół/placówek realizujcych praktyczn nauk zawodu. Informacje zawarte w sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28.11.2013r.

Kraków, 28.11.2013r. Programy rozwoju szkół i placówek na rzecz stosowania metod nauczania i wychowania oraz form organizacyjnych, sprzyjających kształtowaniu u uczniów kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/151/2004 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016

Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE. Kraków, 14 grudnia 2016 Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów program POWER MARIANNA Hajdukiewicz ORE Kraków, 14 grudnia 2016 Współczesny rynek pracy Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKO Y

KONCEPCJA PRACY SZKO Y KONCEPCJA PRACY SZKOY ZESPÓ SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM KoncepcjaPracySzkozostaopracowanaprzezzespóskadzie: J.Chmielecka,D.Jankiewicz,P.Kalinowski,E.Wojtania przyjtadorealizacjiuchwaradypedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła bezpieczna, przyjemna i poyteczna Osoby objte programem: uczniowie gimnazjum, nauczyciele i rodzice I. Załoenia ogólne Działania profilaktyczne maj na celu zapobieganie niepodanym

Bardziej szczegółowo

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna

Konferencja regionalna Konferencja regionalna Konferencja regionalna z zakresu nowej koncepcji nadzoru pedagogicznego dla dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, oraz dla wizytatorów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. Uchwała Nr XXV/232/04 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 8 wrzenia 2004 r. w sprawie przyjcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Przedszkola Poznań, wrzesień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO

WYDZIAŁ NADZORU PEDAGOGICZNEGO WYDZAŁ NADZORU PEDAGOGCZNEGO RAPORT Realizacja modułu wychowanie do aktywnego udziału w yciu gospodarczym oraz podstaw przedsibiorczoci w szkołach województwa podlaskiego. Podlaskie Kuratorium Owiaty w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie na lata 2014-2019 Spis treści: 1. Misja i wizja. 2. Cele strategiczna na okres 5 lat [ 2014 2019 ]. 3. Kierunki rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ,

Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne. Placówki CKU, CKP, ODiDZ, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne

Bardziej szczegółowo