(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/00225 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/00225 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FR02/00225 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO02/ PCT Gazette nr 31/02 (51) Int.Cl. C22C 38/04 ( ) C21D 8/04 ( ) (54) Stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, sposób wytwarzania blachy ze stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości oraz zastosowanie stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości do wytwarzania blachy (30) Pierwszeństwo: ,FR, (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 21/04 (73) Uprawniony z patentu: USINOR,Puteaux,FR (72) Twórca(y) wynalazku: Joel Marsal,Beyren Les Sierck,FR Dominique Mescolini,Metz,FR (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 02/08 (74) Pełnomocnik: Ginter Marek, GINTER & GINTER, KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C. PL B1 (57) 1. Stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, znamienna tym, że jej skład chemiczny zawiera w % wagowych: 0,03 C 0,06 0,50 Mn 1,10 0,08 Si 0,20 0,015 Al 0,070 N 0,007 Ni 0,040 Cu 0,040 P 0,035 S 0,015 Mo 0,008 Ti 0,005, przy czym stal ta zawiera również bor w ilości takiej, że: B 0,65 1,60 N a resztę składu stanowi żelazo i zanieczyszczenia wynikając z wytapiania.

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, sposób wytwarzania blachy ze stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości oraz zastosowanie stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości do wytwarzania blachy. Wynalazek dotyczy zwłaszcza stali mającej ulepszone własności mechaniczne i nadającej się do obróbki cieplnej bez starzenia. Ten rodzaj stali stosowany jest zwłaszcza do wytwarzania widocznych elementów przeznaczonych do samochodów, które mają powłokę organiczną. Elementy takie zwykle kształtowane są przez wytłaczanie, które wymaga stali o dobrej plastyczności i możliwie najbardziej izotropowej w celu otrzymania elementów bardzo miękkich. Ponadto, poszukuje się również dobrej odporności na wgniecenia, która może być osiągnięta dzięki wysokiej granicy plastyczności. Przed takim etapem kształtowania, elementy pokrywane są powłokami organicznymi tworzącymi pokrycie podczas określonej obróbki cieplnej, której maksymalna temperatura wynosi obecnie około 250 C, a która trwa około 30 sekund. Jednak ten rodzaj obróbki cieplnej może prowadzić do zjawiska starzenia w stali, które powodowane jest przez wzrost granicy plastyczności, zmniejszenie ciągliwości, a zwłaszcza przez pojawienie się odcinka poziomego granicy plastyczności. Występowanie takiego odcinka poziomego jest nie do przyjęcia, ponieważ jest on początkiem pojawienia się linii płynięcia, bardzo widocznych podczas wytłaczania, powodujących wady wyglądu. Z patentu europejskiego nr EP , znana jest stal niobowa, bardzo miękka, uspokojona, z aluminium, która ma dobre własności w zakresie wytrzymałości mechanicznej, jak również dobrą plastyczność, ale która ulega wymienionemu zjawisku starzenia, i stąd jest niezdatna do nakładania na nią powłoki wymagającej obróbki cieplnej przed wytłaczaniem. Celem wynalazku jest więc wytworzenie izotropowego materiału metalowego, mającego jednocześnie wysoką granicę plastyczności bez odcinka poziomego i dobrą ciągliwość, który może być poddany obróbce cieplnej następującej po nałożeniu powłoki organicznej, bez starzenia. Zgodnie z wynalazkiem stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, charakteryzuje się tym, że jej skład chemiczny zawiera w % wagowych: 0,03 C 0,06 0,50 Mn 1,10 0,08 Si 0,20 0,015 Al 0,070 N 0,007 Ni 0,040 Cu 0,040 P 0,035 S 0,015 Mo 0,008 Ti 0,005, przy czym stal ta zawiera również bor w ilości takiej, że: B 0,65 1,60 N a resztę składu stanowi żelazo i zanieczyszczenia wynikając z wytapiania. Korzystnie jest, jeśli ponadto zawartość manganu i zawartość krzemu są takie, że: %Mn 4 15 %Si Korzystnie jest, jeśli ponadto zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,55 i 0,65% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,08 i 0,12% wagowych. Korzystnie jest też, jeśli ponadto, zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,95 i 1,05% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,16 i 0,20% wagowych.

3 PL B1 3 Korzystnie, jeśli ponadto zawartość azotu jest niższa od 0,005% wagowych, a zawartość fosforu jest niższa od 0,015% wagowych. Z kolei, sposób wytwarzania blachy ze stali izotropowej o wysokiej, wytrzymałości, o wyżej podanym składzie chemicznym, charakteryzuje się tym, że obejmuje etapy zgodnie z którymi: - wytapia się stal i odlewa się kęsisko płaskie, - walcuje się na gorąco to kęsisko płaskie dla otrzymania blachy, z temperaturą końcową walcowania wyższą od temperatury punktu Ar 3, - zwija się blachę w temperaturze zawartej między 500 i 700 C, - walcuje się blachę na zimno przy stopniu przewalcowania w zakresie od 50 do 80%, a korzystnie od 60 do 78%, - przeprowadza się obróbkę cieplną rekrystalizacyjną blachy, - prowadzi się walcowanie wykańczające tej blachy na zimno, przy współczynniku przepustu wykańczającego korzystnie w zakresie między 1,2 a 2,5%. Korzystnie, obróbka cieplna rekrystalizacyjną blachy jest wyżarzaniem statycznym w atmosferze wodoru, które prowadzi się w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji stali w czasie od 5 do 15 godzin, i po którym blachę poddaje się powolnemu chłodzeniu statycznemu przez okres ponad 30 godzin. Korzystnie, na blachę po walcowaniu wykańczającym na zimno nakłada się powłokę organiczną, po czym tę pokrytą blachę poddaje się obróbce cieplnej, której wartość PAREQ zawarta jest między 9,80 i 11,5. Korzystnie, powłokę organiczną wykonuje się na bazie żywicy usieciowanej, a powłoka ta zawiera kulki z metalu. Zgodnie z wynalazkiem, stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, w składzie której zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,55 i 0,65% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,08 i 0,12% wagowych, znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu blachy. Również zgodnie z wynalazkiem, stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, w składzie której zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,95 i 1,05% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,16 i 0,20% wagowych, znajduje zastosowanie przy wytwarzaniu blachy. Wynalazcy odkryli, że szczególna równowaga zawartości pierwiastków stopowych umożliwia otrzymanie, w sposób niespodziewany, szczególnej stali mającej zespół poszukiwanych własności. Zawartość węgla w składzie stali według wynalazku, zawarta jest między 0,03 i 0,06% wagowych, ponieważ pierwiastek ten znacznie obniża plastyczność im stali. Jednak jest on konieczny w ilości minimum 0,03% wagowych, aby uniknąć problemów związanych ze starzeniem stali. Zawartość manganu w składzie stali według wynalazku, musi być zawarta między 0,50 i 1,10% wagowych. Mangan poprawia granicę plastyczności stali, zmniejszając znacznie jej plastyczność. Mangan zmniejsza również skłonność do starzenia stali. Przy zawartości manganu poniżej 0,50% wagowych, obserwuje się problemy starzenia, podczas gdy zawartość powyżej 1,10% wagowych, zbytnio szkodzi plastyczności stali. Zawartość krzemu w składzie stali według wynalazku, powinna być zawarta między 0,08 i 0,20% wagowych. Krzem poprawia znacznie granicę plastyczności stali zmniejszając nieco jej ciągliwość, ale znacznie zwiększając jej skłonność do starzenia. Jeśli zawartość ta jest niższa od 0,08% wagowych, stal nie ma dobrych właściwości mechanicznych, natomiast wówczas, gdy zawartość ta przekracza 0,20% wagowych, napotyka się na problemy związane z wyglądem powierzchni, na której ukazują się paski. W korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, stosunek zawartości manganu do zawartości krzemu mieści się w zakresie od 4 do 15, aby uniknąć problemu kruchości przy spawaniu iskrowym. W rezultacie, poza tymi wartościami obserwuje się tworzenie tlenków powodujących kruchość podczas operacji spawania. W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,55 i 0,65% wagowych, a zawartość krzemu w zakresie między 0,08 i 0,12% wagowych. Ten przykład wykonania umożliwia otrzymanie gatunków stali mających lepszą ciągliwość, jak również granicę plastyczności wyższą od 220 MPa. W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,95 i 1,05% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,16 i 0,20% wagowych. Ten przykład wykonania umożliwia otrzymanie gatunków stali o znacznej ciągliwości mających lepszą wytrzymałość na rozciąganie, jak również granicę plastyczności wyższą od 260 MPa.

4 4 PL B1 Zawartość azotu w składzie powinna być niższa od 0,007% wagowych, a korzystnie niższa od 0,005% wagowych, ponieważ ten pierwiastek jest niekorzystny dla mechanicznych własności stali. Jego obecność w stali według wynalazku wynika z wytapiania. Zawartość boru w składzie stali według wynalazku powinna być taka, że: B 0,65 1,60. N Główną funkcją boru jest ustalenie zawartości azotu przez wczesne wytrącenie azotków boru. Musi on więc być obecny w ilości wystarczającej dla uniknięcia dużego nadmiaru swobodnego azotu, jednak nie przekraczając zbytnio ilości stechiometrycznej, ponieważ jej pozostała wolna ilość mogłaby powodować problemy metalurgiczne, jak barwienie brzegów blachy. Tytułem wskazania, należy nadmienić, że dokładna ilość stechiometryczna osiągana jest dla stosunku B/N wynoszącego 0,77. Zawartość aluminium w składzie według wynalazku, mieści się w zakresie między 0,015 i 0,070% wagowych, ale nie jest to wartość krytyczna. Aluminium występuje w gatunku stali według wynalazku wskutek sposobu odlewania, podczas którego pierwiastek ten dodaje się, aby odtleniać stal. Jednak jest ważne, aby nie przekraczać 0,070% wagowych, ponieważ wystąpiłyby wówczas problemy wtrąceń tlenków aluminium szkodliwe dla mechanicznych własności stali. Zawartość fosforu jest ograniczona w stali według wynalazku do zawartości niższej od 0,035% wagowych, a korzystnie niższej od 0,015% wagowych. Fosfor umożliwia otrzymanie zwiększonej granicy plastyczności, ale jednocześnie zwiększa skłonność stali do starzenia podczas obróbki cieplnej, co wyjaśnia ograniczenie ilości tego pierwiastka. Fosfor szkodzi również plastyczności stali. Zawartość tytanu w składzie powinna być niższa od 0,005% wagowych, a zawartość siarki powinna być niższa od 0,015% wagowych, zaś zawartość niklu powinna być niższa od 0,040% wagowych, natomiast zawartość miedzi powinna być niższa od 0,040% wagowych, przy czym zawartość molibdenu powinna być niższa od 0,008% wagowych. Te różne najczęściej napotykane pierwiastki stanowią w rzeczywistości pierwiastki resztkowe pochodzące z wytapiania. Ich zwartość jest ograniczana, gdyż są one zdolne tworzyć wtrącenia, które pogarszają mechaniczne własności danego gatunku stali. Zgodnie z wynalazkiem, stal po wytopieniu może być odlewana w postaci półproduktu, takiego jak kęsisko płaskie, które ogrzewa się do temperatury rzędu od 1230 C do około 1260 C, aby je walcować na gorąco, przy czym temperatura końcowa walcowania jest wyższa od temperatury punktu Ar 3, która jest w tym przypadku rzędu 810 C. W ten sposób otrzymuje się blachę. Temperatura końcowa walcowania korzystnie jest niższa od temperatury punktu Ar 3, zwiększonej o 20 C. Po tej operacji, można przystąpić do zwijania tak wytworzonej blachy w temperaturze zawartej między 500 i 700 C. W korzystnym przykładzie wykonania, blachę zwija się w temperaturze zawartej między 580 i 620 C, aby ograniczać wielkość ziaren, co pozwala na otrzymanie zwiększonej granicy plastyczności. Następnie blacha walcowana jest na zimno przy stopniu przewalcowania od 50 do 80%, a korzystnie od 60 do 78%, i jest poddana obróbce cieplnej rekrystalizacyjnej obejmującej korzystnie pierwszy etap wyżarzania statycznego w atmosferze wodoru w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji stali, w czasie od 5 do 15 godzin. Tytułem przykładu, temperatura rekrystalizacji na ogół zawarta jest między 540 i 570 C, a wyżarzanie przeprowadzane jest w atmosferze wodoru dla uniknięcia problemów barwienia brzegów blachy. Obróbka cieplna rekrystalizacyjna obejmuje ponadto korzystnie drugi etap powolnego chłodzenia statycznego trwający ponad 30 godzin, a szczególnie korzystnie nie krócej niż 40 godzin. Chłodzenie przeprowadzane jest powoli, aby zapewnić dobrą stabilność wtrąceń cementytu w osnowie ferrytycznej. Z tego samego powodu chłodzenie przeprowadza się w sposób statyczny, który umożliwia uzyskanie tego rodzaju powolnego chłodzenia. Jednak, możliwe jest również zastosowanie szybszego chłodzenia, i otrzymanie wyników zamierzonych przez wynalazek. Blachy mogą następnie być poddane walcowaniu wykańczającemu na zimno, z przepustem wykańczającym zawartym korzystnie między 1,2 i 2,5%, na przykład rzędu 1,5%, co sprawia, że możliwe jest zminimalizowanie wszelkich pozostałości odcinka poziomego. Korzystne jest nie przekraczanie tego współczynnika 2,5%, ponieważ prowadzi to do zmniejszenia plastyczności, ale korzystne też jest nie obniżanie jego wartości poniżej 1,2%, aby uniknąć wszelkich problemów związanych ze starzeniem stali.

5 PL B1 5 Następnie można przystąpić do nakładania na blachę powłoki organicznej, i do obróbki cieplnej niezbędnej do dobrego przytwierdzenia tej powłoki. Taka obróbka może, na przykład, polegać na szybkim ogrzewaniu aż do temperatury 250 C i utrzymaniu powłoki w tej temperaturze przez około 30 sekund, po którym następuje chłodzenie. Aby móc porównywać między sobą dwie obróbki cieplne przeprowadzone w różnych temperaturach dla różnych czasów, stosuje się wielkość zwaną PAREQ, określoną wzorem: PAREQ = - 0,76 x log( exp(-δh/rt).dt) w którym: ΔH - oznacza energię dyfuzji węgla w żelazie (około 112 kj/mol), T - oznacza temperaturę podczas cyklu, który całkuje się w czasie trwania obróbki cieplnej. W im wyższej temperaturze przeprowadzona jest cieplna obróbka, lub im dłużej trwa ta obróbka, tym wartość PAREQ jest niższa. Dwie różne obróbki cieplne, mające identyczną wartość PAREQ, kończą się tym samym wynikiem dla tego samego gatunku stali. Jeśli rozważy się obróbkę cieplną stali w temperaturze 250 C z utrzymaniem jej przez 30 sekund w tej temperaturze, to wartość PAREQ wynosi 10,26. W ramach niniejszego wynalazku, przedmiotem zainteresowania są szczególnie obróbki cieplne mające wartość PAREQ zawartą między 9,80 i 11,5. Powłoki organiczne, o które chodzi w niniejszym wynalazku oznaczają korzystnie powłoki zawierające żywicę usieciowaną i ewentualnie kulki z metalu, na przykład, z cynku. Powłoki takie nakładane są zwykle jako cienka warstwa rzędu kilku mikrometrów, i służą zwłaszcza do ochrony stali przed korozją. Jeśli stal według wynalazku przeznaczona jest w szczególności do pokrycia tego rodzaju powłoką, to należy przyjąć, że będzie ona mogła być użyta do każdego zastosowania, które musi wytrzymać obróbki cieplne mające wartość PAREQ zawartą między 9,80 i 11,50, co następuje po zastosowaniu dowolnej powłoki lub bez niej. Przedmiotem wynalazku jest blacha ze stali izotropowej o składzie zgodnym z wynalazkiem, i blachy otrzymane sposobem według wynalazku w jego różnych odmianach. Zaleca się blachy ze stali izotropowej, w których stal ma zawartość manganu między 0,55 i 0,65% wagowych i zawartość krzemu między 0,08 i 0,12% wagowych, i która ma, po obróbce cieplnej mającej wartość PAREQ zawartą między 9,8 i 11,5, górną granicę plastyczności wyższą od 220 MPa, wydłużenie wyższe od 36% i współczynnik umocnienia wyższy od 0,20. Zaleca się również blachy ze stali izotropowej, w których stal ma zawartość manganu między 0,95 i 1,05% wagowych i zawartość krzemu między 0,16 i 0,20% wagowych, i która ma, po obróbce cieplnej mającej wartość PAREQ zawartą między 9,8 i 11,5, granicę plastyczności wyższą od 260 MPa, wytrzymałość na rozciąganie wyższą od 400 MPa, jak również współczynnik umocnienia wyższy od 0,18. Niniejszy wynalazek zostanie zilustrowany niżej podanymi przykładami, przy czym poniższa tabeli zawiera skład różnych badanych stali w % wagowych, wśród których, odlewy od 1 do 3 są zgodne z niniejszym wynalazkiem, podczas gdy odlew 4 użyty jest tytułem porównania. Odlew 1 Odlew 2 Odlew 3 Odlew C 0,041 0,045 0,038 0,025 Mn 0,853 0,989 0,598 0,227 Si 0,089 0,167 0,088 0,006 N 0,0035 0,0042 0,0032 0,0041 B 0,0026 0,0029 0, Al 0,035 0,031 0,038 0,050 P 0,007 0,0065 0,007 0,006 S 0,011 0,0056 0,01 0,012 Cu 0,018 0,025 0,012 0,010 Ni 0,020 0,022 0,019 0,017

6 6 PL B1 cd. tabeli Cr - 0,028-0,032 Ti 0,0012 0,001-0,002 Nb ,016 Mo 0,0012-0,008 - Reszta składu odlewów od 1 do 4 jest oczywiście utworzona z żelaza i ewentualnie z zanieczyszczeń wynikających z wytapiania. Użyte skróty: A - wydłużenie przy zerwaniu w % R e - granica plastyczności w MPa R m - wytrzymałość na rozciąganie w MPa n - współczynnik umocnienia Δr - współczynnik anizotropii płaskiej r - współczynnik anizotropii P r z y k ł a d 1 Granica plastyczności i wytrzymałość na rozciąganie. Wytworzono blachę ze stali mającej skład każdego z odlewów od 1 do 3 zgodny z wynalazkiem, jak i porównawczego odlewu 4, odlewając kęsisko płaskie, które ogrzano do temperatury około 1230 C, po czym to kęsisko płaskie poddano walcowaniu na gorąco do średniej temperatury końcowej walcowania, wynoszącej 860 C. Blachę zwinięto w temperaturze około 585 C, po czym poddano walcowaniu na zimno przy stopniu przewalcowania 73%. Następnie blacha poddana została wyżarzaniu w atmosferze wodoru w temperaturze około 630 C, w czasie 7 godzin, a potem powolnemu chłodzeniu w czasie 30 godzin. Proces zakończono walcowaniem wykańczającym blachy, przy współczynniku przepustu wykańczającego 1,5%. Wówczas przeprowadzono pierwszą próbę rozciągania w kierunku poprzecznym do kierunku walcowania według normy NF EN , na próbkach pobranych na początku i na końcu zwoju. Blachę poddano następnie obróbce cieplnej mającej wartość PAREQ wynoszącą 10,26 i przystąpiono do drugiej próby rozciągania według normy NF EN Zgodnie z tą obróbką cieplną, blachę ogrzewano do temperatury 250 C z prędkością ogrzewania 35 C na sekundę, a następnie wygrzewano w czasie 30 sekund w tej temperaturze. Określono zatem wartości granicy plastyczności i wytrzymałości mechanicznej blachy, otrzymując następujące wyniki. R e Odlew 1 Odlew 2 Odlew 3 Odlew 4 R m R e R m R e R m R e Przed obróbką cieplną Po obróbce cieplnej R m Zauważono, że poziomy R e i R m odlewów od 1 do 3 według wynalazku nie zostały zmniejszone przez obróbkę cieplną, co potwierdza przydatność stali według niniejszego wynalazku do poddania jej takiej obróbce. Stwierdzono również doskonałe wartości otrzymane dla odlewu 2 według wynalazku, który osiąga granicę plastyczności wyższą od 260 MPa, i wytrzymałość na rozciąganie 400 MPa. P r z y k ł a d 2 Ciągliwość dzięki tym samym próbom rozciągania, które wykonano w przykładzie 1, określono w znany sposób, wydłużenie przy zerwaniu A, i współczynnik umocnienia n dla czterech odlewów. Linie krzywe rozciągania pokazały przede wszystkim, że żaden odcinek poziomy granicy plastyczności nie został zaobserwowany dla odlewów od 1 do 3 według wynalazku, i to ani przed ani po obróbce cieplnej. Natomiast porównawczy odlew 4, który wykazywał już mały odcinek poziomy przed obróbką cieplną, zyskał odcinek poziomy większy od 10% po tej samej obróbce, co uczyniło go całkowicie nieodpowiednim dla celów postawionych przez niniejszy wynalazek.

7 PL B1 7 Inne wyniki podano w poniższej tabeli. Odlew 1 Odlew 2 Odlew 3 Odlew 4 A (%) n A (%) n A (%) n A (%) n Przed obróbką cieplną 34,7 0,198 32,3 0,195 35,6 0,207 35,5 0,192 Po obróbce cieplnej 34,9 0,190 34,3 0,180 36,5 0,202 34,7 0,216 Po zapoznaniu się z tymi wynikami, stwierdzono zwłaszcza dobre wartości wydłużenia przy zerwaniu, przez co możliwe jest zapewnienie odpowiedniego wytwarzania elementów przez wytłaczanie. Otrzymano również odpowiedni współczynnik umocnienia n, który zapewnia otrzymanie wysokiej granicy plastyczności gotowym elementom, w wyniku umocnienia przez zgniot ( work hardening") podczas wytłaczania. Stwierdzono również, że odlew 3 według wynalazku, ma dobre wartości ciągliwości, i to zarówno w odniesieniu do wydłużenia przy zerwaniu, jak i do modułu umocnienia. Wartości otrzymane dla porównawczego odlewu 4 podane zostały jako odniesienie, ponieważ te wartości nie są znaczące, gdy występuje odcinek poziomy większy niż 10%. P r z y k ł a d 3 Izotropia całkowita anizotropia stali określona została przez średni współczynnik anizotropii normalnej r: r(0) + r(90) + r(45) r = 4 gdzie r(0), r(90) i r(45) są wartościami współczynników anizotropii normalnej r w kierunkach wzdłużnym, poprzecznym i nachylonym pod kątem 45 do kierunku walcowania. Współczynnik anizotropii płaskiej Δr może być określony wzorem: Δr = r(0) + r(90) 2r(45) 2 Współczynniki te określa się dla blach przed i po tym jak poddane zostały obróbce cieplnej podobnej do tej opisanej w przykładzie 1. Wyniki podano w poniższej tabeli. Odlew 1 Odlew 2 Odlew 3 Odlew 4 r Δr r Δr r Δr r Δr Przed obróbką cieplną 1,27 0,17 1,25 0,11 1,30 0,25 1,33 0,19 Po obróbce cieplnej 1,25 0,20 1,23 0,11 1,26 0,24 1,47 0,21 Wartości otrzymane dla porównawczego odlewu 4 podano jako odniesienie, ponieważ wartości te nie są znaczące, gdy występuje odcinek poziomy większy niż 10%. Stwierdzono, że izotropia odlewów ze stali według wynalazku, jest średnio dobra, i powoduje, że odlewy te nadają się do głębokiego tłoczenia, przy czym odlew 2 ma wartość Δr szczególnie godną uwagi. W rezultacie stwierdzono, że azotki boru utworzone w sposób kontrolowany w stali wytrącają się na gorącej blasze i nie zakłócają następującej później rekrystalizacji. Blacha według wynalazku ma zatem budowę mikrograficzną o ziarnach, których wydłużenie jest bliskie 1, i ma niskie wartości współczynnika anizotropii r.

8 8 PL B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Stal izotropowa o wysokiej wytrzymałości, znamienna tym, że jej skład chemiczny zawiera w % wagowych: 0,03 C 0,06 0,50 Mn 1,10 0,08 Si 0,20 0,015 Al 0,070 N 0,007 Ni 0,040 Cu 0,040 P 0,035 S 0,015 Mo 0,008 Ti 0,005, przy czym stal ta zawiera również bor w ilości takiej, że: B 0,65 1,60 N a resztę składu stanowi żelazo i zanieczyszczenia wynikając z wytapiania. 2. Stal według zastrz. 1, znamienna tym, że ponadto zawartość manganu i zawartość krzemu są takie, że: %Mn %Si 3. Stal według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że ponadto zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,55 i 0,65% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,08 i 0,12% wagowych. 4. Stal według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że ponadto, zawartość manganu mieści się w zakresie między 0,95 i 1,05% wagowych, a zawartość krzemu mieści się w zakresie między 0,16 i 0,20% wagowych. 5. Stal według zastrz. 1, znamienna tym, że ponadto zawartość azotu jest niższa od 0,005% wagowych. 6. Stal według zastrz. 1, znamienna tym, że ponadto zawartość fosforu jest niższa od 0,015% wagowych. 7. Sposób wytwarzania blachy ze stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości, o składzie chemicznym określonym w zastrzeżeniach 1 do 6, znamienny tym, że obejmuje etapy zgodnie z którymi: - wytapia się stal i odlewa się kęsisko płaskie, - walcuje się na gorąco to kęsisko płaskie dla otrzymania blachy, z temperaturą końcową walcowania wyższą od temperatury punktu Ar 3, - zwija się blachę w temperaturze zawartej między 500 i 700 C, - walcuje się blachę na zimno przy stopniu przewalcowania w zakresie od 50 do 80%, a korzystnie od 60 do 78%, - przeprowadza się obróbkę cieplną rekrystalizacyjną blachy, - prowadzi się walcowanie wykańczające tej blachy na zimno, przy współczynniku przepustu wykańczającego korzystnie w zakresie między 1,2 a 2,5%. 8. Sposób według zastrz. 7, znamienny tym, że obróbka cieplna rekrystalizacyjną blachy jest wyżarzaniem statycznym w atmosferze wodoru, które prowadzi się w temperaturze wyższej od temperatury rekrystalizacji stali w czasie od 5 do 15 godzin, i po którym blachę poddaje się powolnemu chłodzeniu statycznemu przez okres ponad 30 godzin. 9. Sposób według zastrz. 7 albo 8, znamienny tym, że na blachę po walcowaniu wykańczającym na zimno nakłada się powłokę organiczną, po czym tę pokrytą blachę poddaje się obróbce cieplnej, której wartość PAREQ zawarta jest między 9,80 i 11,5.

9 PL B Sposób według zastrz. 9, znamienny tym, że powłokę organiczną wykonuje się na bazie żywicy usieciowanej i że powłoka ta zawiera kulki z metalu. 11. Zastosowanie stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości, określonej w zastrzeżeniu 3, do wytwarzania blachy. 12. Zastosowanie stali izotropowej o wysokiej wytrzymałości, określonej w zastrzeżeniu 4, do wytwarzania blachy.

10 10 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Stal na konstrukcję mechaniczną, sposób kształtowania na gorąco elementu stalowego oraz element ze stali kutej wytwarzany tym sposobem

Stal na konstrukcję mechaniczną, sposób kształtowania na gorąco elementu stalowego oraz element ze stali kutej wytwarzany tym sposobem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206007 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363906 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.12.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Sposób lutowania beztopnikowego miedzi ze stalami lutami twardymi zawierającymi fosfor. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 215756 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215756 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386907 (51) Int.Cl. B23K 1/20 (2006.01) B23K 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70

Cr+Cu+Mo+Ni P235GH 1.1 EN ,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,020 c 0,30 0,30 0,08 0,01 b 0,30 0,04 b 0,02 b 0,70 MATERIAŁ (1) skład chemiczny (analiza wytopu), w % masy a / część I Nazwa stali Grupa stali wg CR ISO 15608 Numer C Si Mn P S Al całk. Cr Cu Mo Nb Ni Ti V Inne Cr+Cu+Mo+Ni P235TR2 1.1 EN 10216-1 1.0255

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE Stal jest to stop żelaza z węglem o zawartości węgla do 2% obrobiona cieplnie i przerobiona plastycznie Stale ze względu na skład chemiczny dzielimy głównie na: Stale węglowe Stalami węglowymi nazywa się

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2171112 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.07.2008 08830766.5

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203160 (21) Numer zgłoszenia: 356724 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl

LAF-Polska Bielawa 58-260, ul. Wolności 117 NIP: 882-152-92-20 REGON: 890704507 http://www.laf-polska.pl Podstawowe informacje o stali Stal jest stopem żelaza, węgla i innych pierwiastków stopowych o zawartości do 2,14 % węgla. W praktyce, jako stale oznacza się stopy, które najczęściej zawierają żelazo,

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE

WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI STOPU ALUMINIUM KRZEM O NADEUTEKTYCZNYM SKŁADZIE WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH Oddział Krakowski STOP XXXIV KONFERENCJA NAUKOWA Kraków - 19 listopada 2010 r. Marcin PIĘKOŚ 1, Stanisław RZADKOSZ 2, Janusz KOZANA 3,Witold CIEŚLAK 4 WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182798

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182798 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182798 (2 1) Numer zgłoszenia: 333981 (22) Data zgłoszenia: 24.07.1997 (51 ) IntCl7 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co to jest stal nierdzewna? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Co to jest stal nierdzewna? Stop żelaza zawierający 10,5% chromu i 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniające się do powstania warstwy wierzchniej (pasywnej) o skłonności do samoczynnego

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne Ćwiczenie 5 1. Wstęp. Do stali specjalnych zaliczane są m.in. stale o szczególnych własnościach fizycznych i chemicznych. Są to stale odporne na różne typy korozji: chemiczną, elektrochemiczną, gazową

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Podział stali stopowych ze względu na zastosowanie: stale konstrukcyjne stale narzędziowe stale o szczególnych właściwościach STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Produkcja i budowa stali KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Produkcja i budowa stali Produkcja stali ŻELAZO (Fe) - pierwiastek chemiczny, w stanie czystym miękki i plastyczny metal o niezbyt dużej wytrzymałości STAL - stop żelaza

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI01/00432 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI01/00432 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198733 (21) Numer zgłoszenia: 363120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.05.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: CHARAKTERYSTYKA I OZNACZENIE STALIW. 2016-01-24 1 1. Staliwo powtórzenie. 2. Właściwości staliw. 3.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)168915 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 294252 (22) Data zgłoszenia: 16.04.1992 (51) IntCl6: C25B 9/04 C25C

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184420 (21) Numer zgłoszenia: 320854 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Stany Zjednoczone Ameryki. Zgłoszenie ogłoszono:

Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Stany Zjednoczone Ameryki. Zgłoszenie ogłoszono: polska RZECZPOSPOLTA LUDOWA OPS PATENTOWY 127280 Patent dodatkowy do patentu nr nt. Cl. C21D 1/78 H01F 1/04 *» URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszono: 81 03 24 (P. 230294) Pierwszeństwo: 8101 12 Stany Zjednoczone

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 193 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 8 października 2015 r. AB 193 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11

Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, Spis treści. Wstęp 11 Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. wyd. 2 zm. i rozsz. - 1 dodr. (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp 11 1. Wytwarzanie stali 13 1.1. Wstęp 13 1.2. Wsad do wielkiego pieca 15 1.3. Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH

1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH 1. OZNACZANIE STALI WEDŁUG NORM EUROPEJSKICH Zgodnie z Normami Europejskimi obowiązują dwa systemy oznaczania stali: znakowy (według PN-EN 10027-1: 1994); znak stali składa się z symboli literowych i cyfr;

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stal stopowa stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2% węgla i pierwiastki

Bardziej szczegółowo

Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10

Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10 Krajowa deklaracja zgodności nr 1/10 Wersja 4 1. Producent wyrou udowlanego : CMC Poland Sp. z o.o.. (dawniej CMC Zawiercie S.A.) ul. Piłsudskiego 82, 42400 Zawiercie.. (pełna nazwa i adres zakładu produkującego

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 Anizotropia i tekstura krystalograficzna. Starzenie po odkształceniu

Ćwiczenie nr 4 Anizotropia i tekstura krystalograficzna. Starzenie po odkształceniu Przedmiot: Badanie własności mechanicznych materiałów Wykładowca: dr inż. Łukasz Cieniek Autor opracowania: dr inż. Łukasz Cieniek Ćwiczenie nr 4 Anizotropia i tekstura krystalograficzna. Czas przewidywany

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale niestopowe, stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe, specjalne. Łódź 2010

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1) Numer zgłoszenia: 320378 (22) Data zgłoszenia: 03.06.1997 (19) PL (11) 182877 (13) B1 (51) Int.Cl.7 B65G 13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786975 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.08.2005 05774806.3

Bardziej szczegółowo

SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I DO HARTOWANIA

SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I DO HARTOWANIA SSAB Boron STWORZONE DLA CIEBIE I DO HARTOWANIA Jeśli doświadczyłeś zakłóceń w produkcji ze względu na zmienne własności stali, zalecamy stosowanie stali borowych SSAB. SSAB BORON GWARANCJA ŁATWIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH

PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH PIERWIASTKI STOPOWE W STALACH Stal stopowa - stop żelaza z węglem, zawierający do ok. 2 % węgla i pierwiastki (dodatki stopowe) wprowadzone celowo dla nadania stali wymaganych właściwości, otrzymany w

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową

( 5 4 ) Sposób badania wytrzymałości złącz adhezyjnych z folią polimerową RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187523 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 329247 (22) Data zgłoszenia: 15.10.1998 (13) B1 (51) IntCl7 G01N 19/04 (

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (13) PL (11) 181626 (21) Numer zgłoszenia: 313243 (22) Data zgłoszenia: 14.03.1996 (13) B1 (51 ) IntCl7 B09C 3/00 C04B

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowych

Zespół Szkół Samochodowych Zespół Szkół Samochodowych Podstawy Konstrukcji Maszyn Materiały Konstrukcyjne i Eksploatacyjne Temat: OTRZYMYWANIE STOPÓW ŻELAZA Z WĘGLEM. 2016-01-24 1 1. Stopy metali. 2. Odmiany alotropowe żelaza. 3.

Bardziej szczegółowo

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/

PL B1. LIW-LEWANT Fabryka Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,Bielawa,PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377033 (51) Int.Cl. C23C 14/00 (2006.01) C25D 17/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305733 (22) Data zgłoszenia: 05.11.1994 (51) IntCl6: A47L 9/24 (54)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209631 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 376697 (22) Data zgłoszenia: 22.08.2005 (51) Int.Cl. B21C 23/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1899489 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.06.06 06748041.8 (13) (1) T3 Int.Cl. C22C 19/0 (06.01) H0B

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym

PL B1. Sposób kucia półfabrykatu zwłaszcza do wytwarzania wyrobów płaskich z jednym żebrem o zarysie trójkątnym PL 215504 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395408 (22) Data zgłoszenia: 22.06.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2227574 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2008 08855857.2 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SPYRA PRIMO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mikołów, PL BUP 23/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118993 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2010 (19) PL (11) 66329 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1548137 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.12.2004 04029954.7

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174002 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 300055 (22) Data zgłoszenia: 12.08.1993 (5 1) IntCl6: H01L21/76 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.10.2005 05796633.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 180240 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07..200 0796633. (13) T3 (1) Int. Cl. B21B3/00 C22F1/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198184 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351035 (51) Int.Cl. A01L 1/00 (2006.01) A01L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji PROJEKT NR: POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184784 (21) Numer zgłoszenia: 324703 22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (13) B1 (51) IntCl7 H01F 38/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23P 17/00 F16C 33/12

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23P 17/00 F16C 33/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187627 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 330103 (22) Data zgłoszenia: 04.12.1998 (51) IntCl7: C22C 13/00 B23P

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Stal BÖHLER W360 ISOBLOC jest stalą narzędziową na matryce i stemple do kucia na zimno i na gorąco. Stal ta może mieć szerokie zastosowanie, gdzie wymagane są wysoka

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i urządzenie do realizacji procesu ciągnienia cienkich drutów z niskoplastycznych stopów magnezu

PL B1. Sposób i urządzenie do realizacji procesu ciągnienia cienkich drutów z niskoplastycznych stopów magnezu PL 221561 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221561 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397292 (22) Data zgłoszenia: 08.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych

OPIS PATENTOWY C22B 7/00 ( ) C22B 15/02 ( ) Sposób przetwarzania złomów i surowców miedzionośnych PL 220923 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220923 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391431 (51) Int.Cl. C22B 7/00 (2006.01) C22B 15/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i ocena jakości metali. Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości

Normalizacja i ocena jakości metali. Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości Normalizacja i ocena jakości metali Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości 1 Spawalność - podstawowa własność niskostopowych stali spawalnych Spawalność jest właściwością technologiczną określającą

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3.1. Materiały na rdzenie magnetyczne Wymagania w stosunku do materiałów magnetycznych miękkich: - duża indukcja nasycenia, - łatwa magnasowalność

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1751371 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2005 05701054.8 (51) Int. Cl. E04D13/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3. WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE Definicja obróbki cieplnej Dziedzina

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307868 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1995 (51) IntCl6: D06F 39/00 D06F

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1

(19) PL (11) 182671 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 182671 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 320440 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1997 (19) PL (11) 182671 (13) B1 (51) IntCl7 B23P 6/00 E04G

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04354014.5

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04354014.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462208 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04354014.5

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DK95/00453 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320220 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno

Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno Stal Niskowęglowa: Walcowanie na zimno Skład chemiczny Skład chemiczny symboliczna numeryczna Norma Europejska (EN) C Si Mn p S Ti Al Nb DC01 1.0330 0,12-0,60 0,045 0,045 - - - DC03 1.0347 0,1-0,45 0,035

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1980633 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.04.07 0708.1 (13) (1) T3 Int.Cl. C22C 9/02 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186359 (21) Numer zgłoszenia: 323335 (22) Data zgłoszenia: 26.11.1997 (13) B1 (51) IntCl7 F03B 3/12 (54)

Bardziej szczegółowo