Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem"

Transkrypt

1 Artykuł pochodzi z publikacji: Procesy decyzyjne w warunkach niepewności, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 6. Wiedza jawna i niejawna jako zasób decyzyjny w zarządzaniu personelem Anna Piotrowska Do niedawna jeszcze źródłem bogactwa i rozwoju społeczeństw i gospodarek państwowych były zasoby (surowce, maszyny, zasoby ludzkie), obecnie są to zasoby wiedzy. Aby uzyskać pełny obraz problematyki tworzenia, wykorzystywania, kapitalizowania i przekazywania wiedzy, niezbędne jest rozróżnianie kilku ważnych i związanych z nią pojęć takich, jak: wiedza, dane, informacje i kompetencje, oraz zrozumienie ich wzajemnych relacji. 1 Wiedza często utożsamiana jest z informacją, choć pojęcia te nie są identyczne. Mimo to należy przytoczyć definicję pojęcia informacja, gdyż jest ona źródłem wiedzy. Informacja jako pojęcie pojawiło się w związku z pracami N. Wienera poświęconymi cybernetyce. Definiował on wówczas informację jako nazwę treści zaczerpniętej ze świata zewnętrznego, w miarę, jak się do niego dostosowujemy i jak przystosowujemy doń swoje zmysły. 2 Proces otrzymywania i wykorzystywania informacji jest czynnikiem dopasowania się do różnych sytuacji w środowisku zewnętrznym oraz naszego czynnego życia w tym środowisku. W szerokim rozumieniu wiedza jest zbiorem powiązanych ze sobą informacji, które człowiek zdobył i zdobywa w wyniku różnych form aktywności 1 S. Forlicz, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008, s

2 poznawczej (doświadczeń, obserwacji, eksperymentów, spekulacji, wiary, introspekcji, intuicji, woli itp.). 3 Wiedza jest pojmowana jako wszelka treść (komunikat) docierająca do nas ze świata zewnętrznego. Jest to więc swoiste odwzorowanie rzeczywistości zawarte w naszej świadomości. 4 Dane i informacje to pewien rodzaj wiedzy, z reguły o charakterze nieuporządkowanym (nieprzyporządkowanym), często rozproszone. Wiedza zaś ma charakter uporządkowany i najczęściej przyjmuje postać fizycznych zapisów w postaci wiedzy jawnej (explicit knowledge) o rozmaitej formie: dokumentów, podręczników, materiałów szkoleniowych, instrukcji oraz innych zgromadzonych zasobów. Wiedza jawna podlega regułom łatwego jej przekazywania. 5 Aby zrozumieć, na czym naprawdę polega zarządzanie wiedzą, należy odróżnić wiedzę od informacji i danych. Niektóre przedsiębiorstwa mylą te pojęcia i na przykład wszelkie nowości technologiczne, nowe systemy informatyczne, uważają za wprowadzanie nowej wiedzy. Jest to wyłącznie zarządzanie danymi lub informacjami. Zarządzanie wiedzą (knowledge management) wymaga wdrożenia informacji poprzez: porównanie z inną informacją, wykorzystanie w podejmowaniu decyzji, wykorzystanie w podejmowaniu działań, przemyśleń doświadczonego podmiotu w określonym kontekście. 6 Zagadnienie wiedzy w ujęciu historycznym znalazło swój praktyczny wyraz w sztuce wojennej, stopniowo obejmując inne, coraz liczniejsze obszary i formy ludzkiej aktywności i jako istotny czynnik kreatywny, coraz wyraźniej zaznaczając się przede wszystkim w teoriach ekonomicznych, socjologicznych i teorii zarządzania. Wszędzie jednak można zauważyć swoistego rodzaju przeszkodę, brak zgodności, znajdujący odzwierciedlenie w braku precyzyjnej definicji wiedzy. 7 Definicję wiedzy wiąże się z danymi, które ujmowane są jako znaki, obrazy czy fakty wyrwane z kontekstu. Dane przedstawione w kontekście tworzą informacje. Natomiast wiedzę traktuje się jako 3 K. Materska, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo. SBP, Warszawa 2007, s A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s J. E. Karney, Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Żak, Warszawa 2007, s S. Galata, Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa 2004, s

3 informacje w kontekście wraz z ich zrozumieniem. Wiedza z kolei prowadzi do mądrości (inteligencji), postrzeganej jako ogół posiadanej wiedzy i umiejętności, jak tę wiedzę użyć. 8 Rys. 1. Hierarchia wiedzy Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą, SGH, Warszawa 2005, s. 15. Pojęciem wiedzy określa się informacje, którym została nadana struktura, przez co mogą być one wykorzystane w pewnym obszarze działalności. 9 Zgodnie z definicją przedstawioną przez J. Gładys-Jakóbik i K. Stobińską, wiedza stanowi efektywne, skoncentrowane na rozpoznaniu i wykorzystaniu szans działanie, umożliwiające generowanie innowacji, jest efektem zintegrowanego uczenia się organizacyjnego. 10 Wiedza jest również definiowana jako podstawowa zdolność człowieka, wyróżniająca go spośród innych istot żywych, pozwalająca mu budować i interpretować otoczenie, zmniejszać niepewność towarzyszącą egzystencji, kształtować i wyrażać jego stosunek do otaczającej rzeczywistości. 11 W takim ujęciu M. Golińskiej-Pieszyńskiej, 8 M. Dolińska, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010, s G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s J. Gładys Jakóbik, K. Stobińska, Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się efekt uboczny czy źródło zmian? [w:] B. Wawrzyniak (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003, s M. Golińska-Pieszyńska, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Scholar, Warszawa 2009, s

4 wiedza obejmuje ogół wiadomości i umiejętności wykorzystywanych przez jednostki do rozwiązywania problemów. W ujęciu strukturalnym wiedzę należy rozumieć jako związane z ludzkim działaniem zasoby niematerialne, których stosowanie może być podstawą przewagi konkurencyjnej organizacji. Pojęcie wiedzy powiązane jest z posiadanymi zasobami danych, informacji, procedur, jak i z doświadczeniem, wykształceniem personelu. Wiedza silnie wiąże się z takimi czynnikami, jak etyka, intuicja, kultura, warunki pracy, styl zarządzania. Ostatni czynnik ma ostateczny wpływ na sprawność systemu zarządzania wiedzą, a tym samym na konkurencyjność danej organizacji. Zupełnie inną wartość ma wiedza będąca w dyspozycji jednej osoby, niż ta sama wiedza, która jest w dyspozycji wielu osób Rodzaje wiedzy i ich charakterystyka Zróżnicowanie i odmienność możliwych podejść do zasobu wiedzy ujawniają przykładowe typologie podane poniżej. Kryteria podziałów wiedzy stanowić mogą różne inne punkty odniesienia, np: dopuszczalne źródła i kryteria poznania: wiedza racjonalna i wiedza irracjonalna (dopuszczająca źródła poznania pozaracjonalnego), geneza i cel przedmiotowy: wiedza aprioryczno-spekulacyjna i wiedza empiryczno-eksplanatywna (możliwe są różne typy wyjaśniania), sposób zdobycia: wiedza systematyczna (planowo zdobywana) i niesystematyczna (zdobywana dorywczo), związek z praktyką, działaniem: wiedza czysta oraz wiedza zaangażowana i stosowana, przedmiot poznania: wiedza wieloaspektowa i wiedza specjalistyczna 13. Przykładowo F. Machlup zaproponował typologię wiedzy według kryterium użyteczności: wiedzę praktyczna (practical knowledge), istotna przy podejmowaniu decyzji (działań), wiedzę intelektualna (intellectual knowledge), która zaspokaja potrzeby indywidualne (wynika z norm kulturowych) i jest związana z poznawaniem otaczającego świata, wiedzę potoczną (smalltalk knowledge) zaspokajająca potrzeby ludzkie, wynikające z ciekawości, z rozrywki (pastime knowledge), wiedzę duchowa (spi- 12 J. Kisielnicki (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003, ss K. Materska, op.cit., s

5 ritual knowledge), zaspokajająca określone potrzeby religijne, wiedzę niepożądana, niechciana (unwanted knowledge) - nieinteresująca użytkownika. 14 Wiedza jawna, inaczej nazywana formalną, ogólnie dostępną, może być łatwo przedstawiana za pomocą przekazu werbalnego, dokumentacji, schematów, instrukcji, symboli czy podręczników, i łatwo transferowana, może też podlegać zarejestrowaniu, przechowywaniu i upowszechnianiu - stąd opinie i poglądy, że fakt skodyfikowania zbliża wiedzę do informacji, bądź też ją do niej upodabnia. 15 Specyfiką zarówno wiedzy jawnej, jak i ukrytej jest to, że podlegają one w organizacji nieustannym przekształceniom, określanym jako konwersja wiedzy. 16 Wśród najczęściej prezentowanych klasyfikacji wiedzy znajdują się podziały na wiedzę jawną, ukrytą, cichą, dostępną, skodyfikowaną itd. Podziały te jednak nie wyczerpują i nie zamykają sposobów jej ujmowania w określone kategorie. Stąd też warto omówić najczęściej wskazywane podziały tego zagadnienia. 17 Również wśród rodzajów, na które jest dzielona wiedza, wyróżnia się wiedzę proceduralną ( wiem jak ) oraz wiedzę deklaratywną ( wiem co ), które przechodzą płynnie jedna w drugą. Zjawisko takie jest widoczne w przypadku sztucznej inteligencji, określanej często jako hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie naturalnym. Taki podział wiedzy zainicjował M. Polanyi w 1967 roku. 18 Odnosząc całość wiedzy do problemu jej użyteczności w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstwa, można mówić przynajmniej o czterech jej rodzajach 19 : Wiedza rekomendowana (dictionary knowledge), która dostarcza odpowiedzi na pytanie, co jest przedmiotem, celem i obszarem działalności. Precyzuje więc definicje, pojęcia i opisy rekomendowane do pracowników przedsiębiorstwa i umożliwia wykorzystanie ich w prowadzeniu konkretnej działalności, np. w odniesieniu do terminów, jakości, asortymentu itp G. Kobyłko, M. Morawski (red.), op.cit., s M. Golińska-Pieszyńska, op.cit., s A. Jashapara, Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006, ss. 65, Z. Malara, op.cit., s

6 Wiedza relacyjna (directory knowledge), dostarczająca odpowiedzi na pytanie o relacje zachodzące miedzy pracownikami oraz o możliwości określenia sposobów wspólnego rozwiązywania przez nich problemów w znaczeniu przyczyn i skutków działania. 21 Wiedza proceduralna (recipe knowledge), która umożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak być powinny realizowane procesy, operacje i funkcje, i odnosi się do sposobów wykonywania pracy. Zawiera różne przepisy i wskazania, które obejmują np. normy jakości, cykle produkcyjne. 22 Wiedza aksjomatyczna (axiomatic knowledge), która umożliwia poznanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób robimy to, co robimy. Odnosi się więc do pytania o wartości i cele przedsiębiorstwa i pozwala uzyskać odpowiedź dotyczącą sensu jego działania. 23 Przyjmuje się, że wiedza w organizacji znajduje się na poziomie osób indywidualnych oraz że może być przekazywana pomiędzy członkami organizacji (przechodząc z poziomu indywidualnego do poziomu grupowego, organizacyjnego i międzyorganizacyjnego). Wiedza jednostkowa (indywidualna) rezyduje w umysłach i umiejętnościach jednostek ludzkich. 24 W literaturze wskazuje się, że wiedza jest albo wyrażona wprost, albo milczy. 25 Ta pierwsza może być skodyfikowana zostaje zapisana, jest dostępna, a przechowuje się ją w bazach danych, korporacyjnych sieciach informatycznych i tzw. portfolio własności intelektualnej. Z kolei wiedza milcząca istnieje w ludzkich umysłach. Trudno ją wyartykułować, a uzyskiwana jest poprzez osobiste doświadczenia. Przeważnie obejmuje ona fachową wiedzę naukową i technologiczną, operacyjne know-how, wgląd w branżę fachową intuicję oraz ocenę działalności rynkowej. Największym wyzwaniem zarządzania wiedzą jest przemiana wiedzy milczącej w wiedzę wyrażoną wprost. 26 Klasyfikację wiedzy przedstawili m.in. I. Nonaka i H. Takeuchi. Dokonali jej podziału na tacit knowledge i explicit knowledge. Na tej bazie w literaturze przedmiotu pojawiły się różne określenia tych rodzajów wiedzy. Tacit knowledge nazywana jest m.in. wiedzą cichą, K. Materska, op.cit., s M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s Ibidem, ss

7 naturalną, milczącą, niewyrażalną czy też ukrytą, natomiast explicit knowledge bywa określana jako dostępna, wyrażalna. W odniesieniu do człowieka wiedza określana jest jako spersonalizowana, będąca wiedzą ukrytą i/lub wyrażalną. W organizacji wiedza wyrażalna przybiera także postać wiedzy skodyfikowanej (rys. 2). 27 Rys. 2. Podstawowe rodzaje wiedzy w przedsiębiorstwie Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s Autorzy ci zajmowali się przede wszystkim uwarunkowaniami procesu tworzenia wiedzy i jego przebiegu, wyróżniając dwa wymiary tego procesu. Podzielili oni wiedzę na pozostające w interakcjach dwa jej typy: wiedzę ukrytą (subiektywną), dostępną (obiektywną). 28 O wzajemnych relacjach między nimi pisali że, wiedza niejawna (ukryta) uwidaczniana jest w drodze komunikowania. To proces wymagający swego rodzaju przetwarzania rozproszonych podejść, stanowiący indywidualne umiejętności, doświadczenia, przekonania, intuicję, informacje teoretyczne i praktyczne. Wiedza dostępna formalna, która może być łatwo przekazywana w postaci różnego rodzaju dokumentów, rysunków, raportów dotyczy minionych zdarzeń czy obiektów tam i wtedy i skierowana jest w stronę teorii poza tekstowej. 29 Interakcje między nimi określane są mianem konwersji wiedzy przejawiającej się w czterech sposobach. Od wiedzy ukrytej do ukrytej 27 M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s Ibidem, s N. Ikujiro, T. Hirotaka, Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000, s

8 zwana socjalizacją, która tworzy wiedzę ukrytą, jak modele mentalne i umiejętności techniczne. Jest to więc proces dzielenia się doświadczeniami. Od wiedzy ukrytej do dostępnej eksternalizacja proces wyrażania wiedzy ukrytej, przy pomocy dostępnych pojęć. W procesie tym wiedza ukryta zostaje udostępniana w postaci metafor, analogii, pojęć, hipotez lub modeli. Od wiedzy dostępnej do dostępnej zwana kombinacją obejmuje łączenie różnych składników wiedzy dostępnej (dokumenty, spotkania, rozmowy czy sieci komputerowe), których przetwarzanie na drodze selekcjonowania, ujednolicania i kategoryzowania zawartych w nich informacji, może prowadzić do powstania nowej wiedzy. Od wiedzy dostępnej do ukrytej internalizacja polega na włączaniu wiedzy dostępnej w obręb ukrytej i oznacza uczenie się poprzez działanie, to więc proces pośredniego doświadczenia, nabywanego dzięki doświadczeniu innych. 30 Inny przykład tworzenia wiedzy zaproponowany przez Nonakę i Takeuchiego. Podstawowym założeniem jest interakcja: ciągłe przekształcanie z jednej formy wiedzy w inną. Owym przekształceniom towarzyszy jej rozwijanie się (wzbogacanie) oraz dostosowywanie do różnych poziomów abstrakcji w postrzeganiu organizacji i jej otoczenia. Autorzy modelu wymieniają przy tym pięć czynników sprzyjających tworzeniu wiedzy w przedsiębiorstwie. Intencje, czyli powody, dla których tworzone są zasoby wiedzy. Autonomia struktur wewnętrznych przedsiębiorstwa (jego składowych) wiedzy, wyrażana stopniem swobody, niezbędnym w pozyskiwaniu wiedzy. Umiejętność zarządzania różnorodnością i twórczym chaosem, jaki towarzyszy gromadzeniu wiedzy. Nadmiarowość wiedzy wynikająca z jej niewyczerpalności i konieczność poszukiwania środków do magazynowania wiedzy po niższych niż dotąd kosztach. 31 Stopień różnorodności wiedzy, który powoduje, że liczą się nie tylko umiejętności jej gromadzenia, lecz również zdolność selekcjonowania wiedzy i rozróżniania przydatnych informacji od wiedzy mało przydatnej. 32 Socjalizacja zamierza, jak pokazano, do upowszechniania wiedzy ukrytej. Sama w sobie jednak stanowi ograniczona formę tworzenia wiedzy. Jeśli nie stanie się dostępna, nie będzie mogła łatwo objąć całej 30 S. Galata, op.cit., ss N. Ikujiro, T. Hirotaka, op.cit., s Z. Malara, op.cit., s

9 organizacji. Podobnie zwykła kombinacja oderwanych fragmentów informacji w jedną całość na przykład raport finansowy sporządzony przez księgowego na podstawie danych zebranych w różnych częściach organizacji nie poszerza podstawowe istniejącej wiedzy organizacyjnej. Innowacja, pojawia się wtedy kiedy wiedza ukryta i dostępna oddziaływają na siebie. Tworzenie wiedzy to stała i dynamiczna interakcja pomiędzy wiedzą ukryta a jawną. Interakcję kształtują z kolei samu uruchamiane są przez kilka różnych sił. 33 Rys. 3. Spirala wiedzy (okno wiedzy) Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s Konwersja przez socjalizację zaczyna się zwykle od budowania pola interakcji. Pole ułatwia upowszechnianie doświadczeń i modeli mentalnych członków organizacji. Eksternalizacja uruchamiana jest przez znaczący dialog lub zbiorową refleksję, gdzie stosowanie odpowiedniej metafory czy analogii pomaga członkom zespołu w wyartykułowaniu wiedzy, którą trudno byłoby bez tego przekazać. Kombinacja powstaje przez rozumienie wiedzy nowej z już istniejącą i zostaje wyrażona w nowym produkcie, usłudze czy też systemie zarządzania. Podsumowując uczenie się przez działanie wyzwala internalizację. 34 Proces internalizacji to praktyczne przyswojenie wiedzy jawnej, przełożenie jej na własne doświadczenia i emocje umożliwiające jej wykorzystanie i zastosowanie. Polega ono na podejmowaniu działań i zmianie zachowań. W skrócie to wiedza w działaniu, przełożona na praktykę, nawyki. Spisanie wiedzy jawnej w formacie dokumentów lub 33 N. Ikujiro, H. Takeuchi, op.cit., s

10 podręczników zdecydowanie go usprawnia. Udokumentowane źródła wiedzy pomagają ludziom rozumieć to czego doświadczyli w działaniu. 35 Najczęściej wiedza jawna ma charakter uporządkowany i przyjmuje postać fizycznych zapisów o rozmaitej formie: dokumentów, podręczników, materiałów szkoleniowych, instrukcji oraz innych zgromadzonych zasobów. Wiedza jawna podlega regułom łatwego jej przekazywania, np. może to być instrukcja obsługi komputera, maszyny, z którą w przedsiębiorstwie zapoznawani są pracownicy. 36 Wiedza jawna (formalna), wypływa z racjonalnego rozumowania, łatwo i klarownie można określić jej ramy. Jest to wiedza uważana za obiektywną, opartą na teorii, w prosty sposób można ją wyrazić i przekazać, jest często uniwersalna, możliwa do zastosowania niezależnie od sytuacji, łatwa do udokumentowania i przekonwertowania jej w określone procedury, wykorzystywana świadomie. 37 Z drugiej strony istnieje wspomniana powyżej wiedza ukryta w ludzkim umyśle, tzw. wiedza cicha, na którą składają się doświadczenie i umiejętności pracowników. Ten rodzaj wiedzy ma charakter zindywidualizowany, intuicyjny, możliwości jej transferu są ograniczone, o jej wykorzystaniu decydują zaś dane pracownikom możliwości działania (uprawnienia), szczególne predyspozycje oraz ich postawy i motywacje. Zazwyczaj jest to wiedza unikatowa, przypisana określonym miejscom w przedsiębiorstwie (jednostkom organizacyjnym i stanowiskom), a jej siedliskiem jest pamięć i świadomość konkretnych pracowników. O istnieniu wiedzy ukrytej i jej lokalizacji wie niewielu pracowników z najbliższego otoczenia lub w ogóle nikt o tym nie wie (nie jest w stanie tego faktu docenić). 38 Porównanie wiedzy jawnej oraz ukrytej zestawiono poniżej. Wiedza ukryta (subiektywna) wiedzy (osobista, indywidualna, zależna od kontekstu), formalizacji ( trudna do sformalizowania, zapisana, zakodowania czy wyrażenia), proces tworzenia wiedzy ukrytej ( poprzez praktyczne doświadczenie, na drodze prób i błędów, tzw. wiedza doświadczalna), lokalizacja wiedzy (ludzkie umysły), proces M. Aluchna, M. Pindelski, P. Płoszajski (red.), Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s Ibidem, s Z. Malara, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, op.cit., ss

11 konwersji (przekształcania w wiedzę jawną poprzez uzewnętrznianie eksternalizację, bazujące często na metaforach i analogiach), wsparcie IT (trudna do zarządzania, udostępniania i wspierania za pomocą technologii informatycznej), wymagane medium (wymaga bogatego medium komunikacyjnego). 39 Wiedza jawna ma charakter wiedzy (intersubiektywny, można ja kodyfikować i objaśniać), formalizacja (można ją kodyfikować i przekazywać w systematycznym i formalnym języku), proces tworzenia wiedzy (poprzez objaśnianie i interpretację informacji, wiedza racjonalna), lokalizacja wiedzy (dokumenty, bazy danych, witryny internetowe, poczta elektroniczna, wykresy, etc.), proces konwersji (przekształcana z powrotem w wiedzę ukrytą poprzez zrozumienie i przyswajanie). 40 Powyższe zestawienie wiedzy, przedstawia iż głównym źródłem jest doświadczenie. W bardzo wysokim stopniu wiedza powiązana jest z osobą ją wykorzystującą czy tworzącą, jest bardzo trudna do jednoznacznego przekazania. Jest to wiedza intuicyjna, z reguły o charakterze praktycznym, trudna do określenia, umieszczona często głęboko w ludzkiej podświadomości Wiedza niejawna w podejmowaniu decyzji Termin intuicja w psychologii poznawczej odnosi się do wiedzy, odczuć lub przekonań ludzi na temat własnych stanów poznawczych. Tak rozumiana intuicja przejawia się w postaci odczuć i domysłów pojawiających się podczas pracy nad trudnymi zadaniami. Tam, gdzie pisze się o intuicji w zarządzaniu, najczęściej analizuje się skutki podjętych decyzji w różnych procesach. Dzieje się tak dlatego, że zarządzanie oparte jest na decydowaniu, a same decyzje są bezpośrednio lub pośrednio wynikiem zarządzania. Publikacje opisujące proces decyzyjny można podzielić na wskazujące w nim jako dominujący proces intuicyjny, racjonalny bądź mieszany. Poniższa tabela prezentuje różnice między racjonalnym i intuicyjnym podejmowaniem decyzji. 39 K. Materska, op.cit., s M. Aluchna i inni (red.), op.cit., s

12 Tabela 1. Racjonalne i intuicyjne podejmowanie decyzji Racjonalne podejmowanie decyzji Unikanie ryzyka / osoby nie lubiące ryzyka rzadziej podejmują działania o charakterze intuicyjnym, traktując je właśnie jako obciążone większym ryzykiem) Zainteresowanie szczegółami Preferowanie działań rutynowychosoba, która dobrze się czuje na utartych szlakach, rzadziej podejmuje decyzje spontanicznie Ci, którzy lubią wiedzieć i rozumieć są bardziej zorientowani na przepisy, lubią czuc podstawę prawną zamierzonych działań Intuicyjne podejmowanie decyzji Decyzje podejmowane pod wpływem emocji intuicyjne decyzje mają charakter emocjonalny, związane są z poczuciem decydenta czy decyzja jest dobra czy zła; obciążone są większym ryzykiem Zainteresowanie całym obrazem sytuacji Decyzje podejmowane są z reguły szybko, pod wpływem nastroju chwili, bez uprzednich deliberacji i bazowania na przeszłych doświadczeniach Ci, którzy intuicyjnie podejmują decyzje, mniej orientują się na przepisy a bardziej na własną ocenę sytuacji Źródło: opracowanie własne na podstawie: F. La Pira, Entrepreneurial Intuition, An Empirical Approach, Journal of Management and Marketing, s. 18. Jak widać z powyższej tabeli, szkicowo zarysowującej różnice między decydowaniem racjonalnym i intuicyjnym, decydującym kryterium zakwalifikowania poszczególnych działań do jednej z tych kategorii, jest szybkość podejmowania decyzji oraz odwoływanie się ( lub nie), do przeszłych doświadczeń, znanych rozwiązań, podstawy prawnej podejmowanych decyzji i działań. Są to dosyć stereotypowe rozróżnienia, powodujące, że pewnych decyzji podejmowanych w praktyce, nie sposób jednoznacznie określić Wnioski z badań własnych Na podstawie badania obejmującego subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu w zarządzaniu zasobami ludzkimi stosowanymi w przedsiębiorstwach przeprowadzonego w styczniu 2012 roku, autorka przedstawi wyniki opisujące wykorzystanie czynnika 90

13 intuicji w procesie doboru personelu przy zastosowaniu różnych metod rekrutacji i selekcji. 42 Respondenci poproszeni o wskazanie czynnika, który odgrywa istotną rolę w podjęciu ostatecznej decyzji o zatrudnieniu kandydata w przypadku sytuacji, gdy o jedno wolne miejsce rywalizują dwie osoby o bardzo zbliżonych umiejętnościach. Posługiwanie się przez rekrutera intuicją pozostaje w odwrotnej zależności do wykorzystania testów wiedzy. U intuicjonistów dominuje wewnętrzna chęć zatrudnienia danego kandydata, osobiste przekonanie co do kandydatury danej osoby. Respondenci poproszeni o wymienienie czynników, które w największym stopniu skutkują błędną decyzję o zatrudnieniu kandydata, wskazujący w odpowiedzi intuicję rekrutera, częściej niż średnio w badanej grupie wskazywali na targi pracy jako optymalny instrument rekrutacji personelu, niezależnie od rodzaju stanowiska pracy. Autorka uważa, że rekruterzy zatrudniają pracowników poprzez targi pracy, gdyż są przekonani, że dana osoba spełni wszystkie podstawowe wymagania na danym stanowisku, oczekują zatrudnienia osób przygotowanych w pełni do swoich nowych ról. Zauważalny jest także spadek częstości wskazywania intuicji jako błędnego czynnika decyzyjnego wśród rekruterów wykorzystujących na stanowiska członka zarządu/dyrektora następujące metod rekrutacji: awans, agencje doradztwa personalnego o konkurs wewnętrzny. Badanie dowodzi, iż stosując metodę awansu bądź też konkursu wewnętrznego respondenci rzadziej są narażeni na błędną decyzję z racji zatrudnienia osoby, z którą pracują, wobec czego istnienie małe ryzyko, że dana osoba może się nie sprawdzić na określonym stanowisku, gdyż jest powiązania z danym przedsiębiorstwem. W przypadku respondentów wybierających czynnik intuicji rekrutera, który w największym stopniu skutkuje błędną decyzją w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisko kierownika, zauważono spadek częstości posługiwania się takimi metodami rekrutacji, jak: zgłoszenia przez strony internetowe firm, awans, konkurs wewnętrzny, rekomendacje, zgłoszenia samoistne i ogłoszenia na portalach internetowych. Z powyższego widać wyraźnie, że dostrzegana jest różnica w przydatności metod rekrutacji ze względu na stanowisko, na które poszukuje się pracownika. 42 Por. A. Grzegorczyk, Poszukiwanie i selekcja, Instytut Promocji, Warszawa

14 Respondenci wskazujący intuicję jako główne źródło błędów decyzyjnych, w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisko specjalisty częściej odwołują się do awansu, ogłoszenia wewnętrznego oraz ogłoszenia na portalu internetowym. Awans oraz ogłoszenie wewnętrzne daje możliwość wykorzystania uprzednio przeprowadzonych obiektywnych ocen dotychczasowego pracownika, co pozytywnie wpływa na dostępność informacji oraz obiektywizm decyzji. Przy stosowaniu metody ogłoszenia na portalu internetowym istnieje brak możliwości dokładnej weryfikacji danych kandydata. Przy rekrutacji pracowników na stanowiska operacyjne respondenci wskazujący intuicję jako główne źródło błędów częściej posługują się metodą poszukiwania bezpośredniego (direct search). Respondenci stosujący rekrutację poprzez portale społecznościowe charakterystycznie rzadziej wskazują intuicję jako źródło błędów decyzyjnych. W przypadku procesów rekrutacji na stanowiska administracyjne, rekruterzy wskazujący intuicję jako główne źródło błędów, unikają posługiwania się ogłoszeniami w prasie, korzystania z aplikacji kandydatów nieprzyjętych uprzednio oraz ogłaszania się w serwisach społecznościowych. Autorka uznaje, iż powodem, dla którego występuje wzrost ryzyka podjęcia błędnej decyzji opartej o intuicję w doborze metod za pośrednictwem agencji doradztwa personalnego, banków danych oraz targów pracy jest brak odpowiednich kandydatów spełniających wystarczająco kryteria o zatrudnieniu na dane stanowisko. Referencje uzyskane od osób współpracujących z kandydatem przez dłuższy czas, wydawałyby się doskonałym źródłem informacji, pozwalające stwierdzić jego przydatność na obsadzonym stanowisku, dlatego autor nie jest w stanie stwierdzić dlaczego dla respondentów stanowią często błędną decyzję. Wśród respondentów, wybierających czynnik intuicji rekrutera, który w największym stopniu skutkuje błędną decyzję w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisko członek zarządu/dyrektor, stanowisko kierownicze oraz szeregowy pracownik merytoryczny zauważono wzrost częstości wykorzystania wywiadów telefonicznych i testów zdolności manualnych. Zauważono również spadek częstości stosowania metody rozmowy kwalifikacyjnej. Wśród respondentów, wybierających czynnik intuicji rekrutera, który w największym stopniu skutkuje błędną decyzję w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisko specjalisty, zauważono wzrost częstości wykorzystania rozmo- 92

15 wy kwalifikacyjnej i wywiadu telefonicznego. Wśród respondentów, wybierających czynnik intuicji rekrutera, który w największym stopniu skutkuje błędną decyzją w procesie zatrudnienia pracownika na stanowisko pracownika administracyjnego, zauważono wzrost częstości wykorzystania testów zdolności manualnych oraz spadek częstości wykorzystania metody testów wiedzy. Autorka uznaje, iż wywiad telefoniczny ma na celu wyłącznie przeprowadzenie wstępnej selekcji dopuszczającej kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmowy telefonicznej, osoba decyzyjna nie jest w stanie zweryfikować umiejętności kandydata. Z kolei zdolności manualne prowadzą wyłącznie do oceny kreatywności i intelektu. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna jest jak najbardziej prawidłową metodą selekcji, dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z kandydatem, co pozwala ocenić jego niewerbalne zachowania oraz kulturę osobistą. Autor uważa, iż testy wiedzy są coraz częściej stosowaną metodą z uwagi na konieczność przeprowadzania oceny znajomości np: języków obcych. Abstrakt Rozdział opisuje zagadnienie wiedzy w strukturze kapitału intelektualnego. Autorka definiuje pojęcia danych, informacji, wiedzy i mądrości oraz ustala hierarchię tych pojęć. W pracy zaprezentowano szereg klasyfikacji rodzajów wiedzy, w tym scharakteryzowano wiedzę jawną i niejawną. W szczególności wskazano funkcje intuicji w podejmowaniu decyzji w organizacji. Autorka dokonuje prezentacji ustaleń własnego badania w zakresie przydatności wiedzy jawnej i niejawnej w procesach rekrutacji i selekcji personelu. Słowa kluczowe: wiedza, wiedza jawna, intuicja, rekrutacja, selekcja. Abstract This chapter describes the problem of knowledge in the structure of intellectual capital. The author defines the concepts of data, information, knowledge and wisdom, and sets out a hierarchy of these concepts. The paper presents a number of classifications of knowledge types, including a characteristics of explicit and implicit knowledge. In 93

16 particular, it identifies the functions of intuition in the decision-making process in the organization. The author makes the presentation of the findings of her research on the usefulness of explicit and implicit knowledge in the processes of personnel recruitment and selection. Key words: knowledge, explicit knowledge, intuition, recruitment, selection Bibliografia 1. Aluchna Maria, Pindelski Mikołaj, Płoszajski Piotr (red.), Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Armstrong Michael, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa Brdulak Jakub, Zarządzanie wiedzą, SGH, Warszawa Brilman Jean, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Dolińska Małgorzata, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa Forlicz Stefan, Informacja w biznesie, PWE, Warszawa Gableta Małgorzata, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław Galata Stanisław, Strategiczne zarządzanie organizacjami, Difin, Warszawa Golińska-Pieszyńska Małgorzata, Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Scholar, Warszawa Grzegorczyk Adam, Poszukiwanie i selekcja, Instytut Promocji, Warszawa Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa Jashapara Ashok, Zarządzanie wiedzą: zintegrowane podejście, PWE, Warszawa Karney Janina E., Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy, Żak, Warszawa

17 14. Kisielnicki J. (red.), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa Koźmiński Andrzej K., Jemielniak Dariusz, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Malara Zbigniew, Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce: wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Materska Katarzyna, Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Wydawnictwo. SBP, Warszawa Probst Gilbert, Raub Steffen, Romhardt Kai, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Wawrzyniak Bogdan (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. Koźmińskiego, Warszawa

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej

Wykrywanie wiedzy w dużych zbiorach danych: przykład personalizacji inżynierii ontologicznej Cezary Chudzian, Janusz Granat, Edward Klimasara, Jarosław Sobieszek, Andrzej P. Wierzbicki W artykule, po przedyskutowaniu szeroko rozumianego pojęcia inżynierii wiedzy, a w szczególności inżynierii ontologicznej,

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Dane, informacja, wiedza próba definicji

Dane, informacja, wiedza próba definicji Dane, informacja, wiedza próba definicji Mariusz Grabowski, Agnieszka Zając Katedra Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie Streszczenie: W artykule podjęto próbę zdefiniowania takich pojęć jak dane,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI Streszczenie: Oceny pracowników polegają na porównaniu

Bardziej szczegółowo