Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata"

Transkrypt

1 Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja Polska Województwo Podlaskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 2007PL161PO014 Regionalny Program Nazwa programu: Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania 1 ) : II/2010/RPO/20 Okres sprawozdawczy: r r. 1) Półrocze/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL. 1

2 II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego 2) znajduje się w Zał. I. a i I. b do sprawozdania. 1.2 Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zaprezentowane zostały w tabelach Załącznika II b do sprawozdania. 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240). Środki UE zostały wyłączone z budżetu państwa, a utworzony budżet środków europejskich przeznaczono na finansowanie programów. Środki finansowe z budżetu przekazywane są bezpośrednio do beneficjenta w formie płatności (a nie dotacji rozwojowej) wypłacanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wobec powyższego IZ nie posiada powyższych informacji. 1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN) Oś priorytetowa zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu Oś priorytetowa 1 Oś priorytetowa 2 Oś priorytetowa , ,27* , , , , , , , ,10* , ,57 2) Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls. W tabeli 1. nie są powtarzane informacje zawarte w tabeli wskaźnikowej formularza sprawozdawczego dotyczącego promocji i informacji (wg wzoru z Załącznika II c do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości), załączonego do sprawozdania (wskaźniki dot. informacji, promocji i szkoleń). 2

3 Oś priorytetowa 4 Oś priorytetowa , , , ,12 Oś priorytetowa 6 Oś priorytetowa 7 Ogółem , ,25* , , , , , ,29 * wartość przeszacowanie narastająco nie odpowiada sumie z okresu bieżącego i danych z raportu za I półrocze 2010 r. z uwagi na nie ujęcie w poprzednim okresie wszystkich wypłaconych zaliczek lub zawyżenie ich wartości. 3

4 1.5 Analiza jakościowa W okresie sprawozdawczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego złożono 438 wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym, na wartość dofinansowania UE PLN (narastająco wartość wynosi 1635 wniosków na kwotę dofinansowania ,35 PLN ). Ponadto w drugim półroczu 2010 r. zawarto 308 umów na wartość dofinansowania ,22 PLN (wartość narastająca wynosi odpowiednio 804 zawarte umowy na kwotę dofinansowania ,52 PLN). W odniesieniu do I półrocza 2010 r. we wdrażaniu nastąpiła znacząca zmiana stopnia realizacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych. W II półroczu 2010 r. najwyższy stopień realizacji można zauważyć we wdrażaniu Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej (dotychczas jest to najbardziej efektywna, w kontekście wydatkowania środków Oś Programu. Blisko 100 % zakontraktowanie środków w ramach II Osi Priorytetowej na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego nie daje w chwili obecnej możliwości dalszego kontraktowania środków.) oraz Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury i Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej. W dalszym ciągu utrzymuje się najniższy stopień realizacji w Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne (w okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów) i Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury środowiska (w okresie sprawozdawczym podpisano 49 umów). W porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2010 r., z podpisanych umów wynika, iż zakładana realizacja najważniejszego wskaźnika celu głównego Programu czyli utworzone miejsca pracy brutto w wyniku realizacji programu w okresie sprawozdawczym wzrosła do 3313,83 tj. 49,76 proc. wartości docelowej na rok Jednocześnie zakończone już projekty utworzyły 706,13 nowych miejsc pracy. I Oś Priorytetowa Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie W okresie sprawozdawczym, w ramach I Osi priorytetowej podpisano łącznie 209 umów na kwotę dofinansowania UE ,28 PLN bez uwzględnienia aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 505 umów na kwotę dofinansowania UE ,41 PLN). Narastająco w ramach I Osi priorytetowej zarejestrowano 960 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania ,47 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym 288 wniosków na kwotę dofinansowania UE ,07 PLN. Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności W okresie sprawozdawczym w trybie konkursowym realizowany był nabór zarówno w formie konkursów otwartych jak i zamkniętych, i tak odpowiednio: W ramach Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, z końcem lutego 2010 r. uruchomiono nabór wniosków w formie konkursu otwartego, zamknięcie konkursu nastąpiło na koniec września 2010 r. Na początku października 2010 r. wznowiono nabór 4

5 wniosków w tym zakresie przy zredukowanej alokacji na konkurs z uwagi na zaistniałe przesunięcia środków między działaniami w ramach I Osi. W związku z bardzo małym zainteresowaniem oraz skomplikowanymi zasadami wsparcia w ramach tego obszaru zaoferowano beneficjentom wsparcie w formie bezpłatnego doradztwa i przygotowania dokumentacji projektu (Project Pipeline). Wobec powyższego najtrudniejsza sytuacja w zakresie realizacji wskaźników programu występuje w przypadku tych przypisanych do Działania 1.1. Dotyczy to takich wskaźników jak np. liczba patentów, czy też dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu w ramach programu. Realizacja tych wskaźników jest zagrożona na co wskazuje wynik badania ewaluacyjnego prowadzonego w II półroczu 2010 r. W roku 2009 nie prowadzono naboru wniosków w tym zakresie, zawarta została jedynie jedna umowa do projektu złożonego w konkursie w roku W omawianym okresie z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , został oceniony merytorycznie wniosek Politechniki Białostockiej dotyczący projektu pt. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu. Projekt będzie realizowany w ramach I Osi Priorytetowej, w Działaniu 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. Umowa została zawarta w dniu 1 grudnia 2010 r. Projekt jest finansowany w 50% ze środków Programu ( PLN). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 1.1 narastająco podpisane są 3 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,34 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 24,22%. Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom W ramach Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom uruchomiono 2 konkursy w formule konkursu otwartego. W przypadku Poddziałania Tereny inwestycyjne oraz Poddziałania Promocja gospodarcza regionu - tereny wystawiennicze nabór wniosków trwa od połowy marca 2010 r., na chwilę obecną wpłynęły 4 wnioski (1 w ramach oraz 3 w ramach przy czym jeden wniosek został wycofany przez Beneficjenta). Reguły konkursu zostały także uproszczone, a procent dofinansowania został zwiększony celem skłonienia beneficjentów do podjęcia wysiłku związanego z tą forma wsparcia przedsiębiorczości. W wyniku uchwały podjętej przez Komitet Monitorujący RPOWP w czerwcu 2010 r., umożliwiającej połączenie w ramach poddziałania projektu dotyczącego prac studyjno-koncepcyjnych i uzbrojenia terenu, udało się pozyskać beneficjenta w tym obszarze jakim jest Gmina Łapy. W ramach konkursu wpłynął także pierwszy (i na chwilę obecną jedyny) w historii programu wniosek dotyczący terenów wystawienniczych, który uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania Promocja gospodarcza regionu (projekt infrastrukturalny). Dodatkowo beneficjentom w ramach zaoferowano wsparcie w formie bezpłatnego doradztwa i przygotowania dokumentacji projektu (Project Pipeline), z którego korzystało 2 beneficjentów. W ramach Poddziałania Promocja gospodarcza regionu: projekty dotyczące udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych w kraju i za granicą., nabór prowadzony był od końca lutego 2010 r. Zakończenie naboru nastąpiło z końcem lipca 2010 r. W drugim półroczu 2010 r. wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie oraz zawarto umowy z 27 beneficjentami w ramach tego typu projektów. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 1.2 narastająco podpisane są 5

6 63 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,83 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 65,80%. Działanie 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu W ramach Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu w formule konkursu zamkniętego przeprowadzono nabór w okresie od początku października do początku listopada W ramach konkursu wpłynęły 4 wnioski. Jeden projekt dotyczy utworzenia funduszu poręczeniowego, natomiast 3 projekty dotyczyły funduszy pożyczkowych. Trzy projekty przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną (formalnie niepoprawny okazał się jeden wniosek fundusz pożyczkowy). W grudniu 2010 r. zawarto umowy o dofinansowanie. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 1.3 narastająco podpisanych jest 8 umów na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,00 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 99,16%. Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw W ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w okresie sprawozdawczym prowadzony był 1 nabór w formule konkursu zamkniętego, w okresie od początku lipca 2010 r. do połowy sierpnia 2010 r. W odpowiedzi na ten konkurs złożonych zostało 181 wniosków. Konkurs był dedykowany wyjątkowo nie tylko do przedsiębiorstw sektora MŚP, ale także rozszerzono grono beneficjentów o duże firmy. Mikroprzedsiębiorstwa mogły aplikować w konkursie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zamierzały realizować projekty o relatywnie dużej wartości i wartość dofinansowania wynosiła więcej niż PLN. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarto jeszcze w grudniu 2010 r. 28 umów o dofinansowanie. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 1.4 narastająco podpisanych jest 431 umów na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,24 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 73,27%. Od uruchomienia Programu Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie RPOWP w złożonych wnioskach o płatność wykazali następujące płatności: w części odpowiadającej środkom UE ,19 PLN (52,65 % realizacji zobowiązań UE na lata ). 6

7 II Oś Priorytetowa - Rozwój Infrastruktury Transportowej W okresie sprawozdawczym, w ramach II Osi priorytetowej podpisano łącznie 5 umów na kwotę dofinansowania UE ,77 PLN bez uwzględnienia aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 69 umów na kwotę dofinansowania UE ,15 PLN). Narastająco w ramach II Osi priorytetowej zarejestrowano 141 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania ,28 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym były to 3 wnioski na kwotę dofinansowania UE ,39 PLN. W ramach II Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach II Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w trybie konkursowym. W grupie podpisanych umów/decyzji znajduje się m.in. decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego zatwierdzająca do realizacji projekt o najbardziej strategicznym dla regionu znaczeniu tj. projekt pn. Budowa lotniska regionalnego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej. Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego zgodnie z założeniami nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w trybie konkursowym. Podpisane zostały 4 umowy/decyzje na wartość dofinansowania ,37 PLN. Jak wynika z analizy realizowanych projektów, działania beneficjentów koncentrowały się głównie na remoncie i przebudowie już istniejących dróg lokalnych. Należy również odnotować niższe od zakładanych wskaźniki dotyczące infrastruktury na poziomie regionalnym. Pewne rozproszenie i fragmentaryczność inwestycji nie do końca stworzyły spójną sieć dróg, która w odpowiedni sposób poprawiłaby dostępność komunikacyjną województwa. Przeprowadzone badanie ewaluacyjne wskazuje, że nacisk powinien być położony w większym stopniu na inwestycje o charakterze regionalnym, z uwzględnieniem komplementarności projektów. W przypadku Poddziałania Regionalna infrastruktura drogowa Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały przyjmujące do realizacji 2 ostatnie projekty spośród 8 znajdujących się na liście podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na wartość dofinansowania wynoszącą ,99 PLN. Projekty te zostały przygotowane przez Wnioskodawców wcześniej niż wynikało to z zapisów preumów - zgodnie z preumowami data złożenia wniosków przypadała na III kwartał 2011 r. Decyzje dotyczą projektów: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (M. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę M. Stare Jeżewo, M. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna wniosek został złożony w dniu r., decyzja została podpisana r., wartość dofinansowania projektu wyniosła ,99 PLN. 7

8 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok Kleosin wniosek został złożony w dniu r., decyzja została podpisana r., wartość dofinansowania wyniosła PLN. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w poprzednim okresie sprawozdawczym podjęto decyzję na realizację projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie Nowosady. Wniosek został złożony w dniu r., ocena merytoryczna wniosku zakończyła się r., uchwała przyznająca dofinansowanie została podjęta przez Zarząd r., natomiast dane do KSI (SIMIK 07-13) zostały wprowadzone w bieżącym okresie sprawozdawczym. W Poddziałaniu Lokalna infrastruktura drogowa podpisano 1 umowę na realizację projektu złożonego w ramach konkursu ogłoszonego w terminie od końca lutego 2008 r. do końca kwietnia 2008 r. (był to ostatni projekt znajdujący się na liście rezerwowej). Beneficjentem projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki jest Gmina Boćki, a wartość dofinansowania wynosi ,38 PLN. Tak odległy termin podpisania w/w umowy wynikał z konieczności przeprowadzenia przez Beneficjenta procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz problemów z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 2.1 narastająco podpisane są 63 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,40 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 82,93%. Działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego W ramach Działania planowana jest realizacja tylko jednego dużego projektu w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 pn. Budowa lotniska regionalnego znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Samorząd Województwa Podlaskiego złożył projekt wcześniej niż wynikało to z zapisów preumowy, tj.; dnia r. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ocenę merytoryczną. W dniu r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania w/w projektowi na wartość dofinansowania wynoszącą ,40 PLN. Ostatecznie decyzję strony krajowej o dofinansowaniu projektu potwierdzi Komisja Europejska. W/w inwestycja jest niezwykle ważna dla rozwoju regionu i ma skonsumować blisko 1/3 środków przeznaczonych na II Oś Priorytetową oraz blisko 10 % budżetu RPOWP. Projektowane lotnisko obsługiwać będzie przewozy międzynarodowe na liniach średniego i krótkiego zasięgu oraz przewozy krajowe na liniach o dużym natężeniu ruchu. Wraz z budową lotniska powstanie kompleksowa infrastruktura towarzysząca. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 2.2 narastająco podpisana jest 1 umowa co daje stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 147,04%. Działanie 2.3 Rozwój transportu publicznego W ramach Działania realizowane są 4 projekty z konkursu trwającego w okresie od końca czerwca 2009 r. do końca lipca 2009 r. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Działania 2.3. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 2.3 narastająco podpisane są 8

9 4 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,35 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 55,56%. Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego Realizacja projektu pn Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla którego umowa została podpisana r. w całości wyczerpała środki w ramach danego Działania. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 2.4 narastająco podpisana jest 1 umowa na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,00 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 105,97%. Od uruchomienia Programu Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej RPOWP w złożonych wnioskach o płatność wykazali następujące płatności: w części odpowiadającej środkom UE ,20 PLN (25,38 % realizacji zobowiązań UE na lata ). III Oś Priorytetowa Rozwój turystyki i kultury W okresie sprawozdawczym, w ramach III Osi priorytetowej podpisano łącznie 21 umów na kwotę dofinansowania UE ,26 PLN bez uwzględnienia aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 57 umów na kwotę dofinansowania UE ,96 PLN). Narastająco w ramach III Osi priorytetowej zarejestrowano 172 wnioski poprawne pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania ,09 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym 47 wniosków na kwotę dofinansowania ,95 PLN. Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu W ramach Działania 3.1 realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych jak również projekty konkursowe. Zarząd Województwa podpisał 8 umów na wartość dofinansowania UE ,44 PLN. Umowy te dotyczą 7 projektów konkursowych (nabór odbył się w poprzednim okresie sprawozdawczym) o wartości dofinansowania ,44 PLN oraz 1 projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych o wartości dofinansowania PLN. Dalszy postęp w kontraktowaniu środków w ramach Działania 3.1. uzależniony jest od postępów w procedowaniu z pozostałymi dwoma projektami z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (Wnioskodawca projektu Gmina Płaska jest na etapie kompletowania dokumentów do podpisania umowy, natomiast projekt Gminy Augustów jest na etapie oceny merytorycznej) oraz rozstrzygnięcia konkursu dla którego zakończył się nabór wniosków w obecnym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach Działania 3.1. Głównym czynnikiem utrudniającym pełne wykorzystanie potencjału regionu jest krótki sezon turystyczny, pokrywający się niemal z okresem wakacyjnym, co wynika ze specyfiki 9

10 klimatu. Jednym ze strategicznych zadań Działania 3.1 jest wydłużenie sezonu turystycznego poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury, która podniesie atrakcyjność regionu. Spowodowałoby to przyciągnięcie dodatkowych turystów z kraju, jak i z zagranicy, co w bezpośredni sposób wpłynęłoby na rozwój gospodarczy regionu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończony został nabór wniosków w ramach konkursu z Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - projekty infrastrukturalne. Nabór wniosków trwał od początku lipca 2010 r. do końca sierpnia 2010 r. W ramach konkursu wpłynęły 24 wnioski. Ocena formalna projektów zakończyła się r., Pozytywną ocenę formalną przeszło 20 wniosków. Odrzucone ze względów formalnych zostały 4 wnioski. Ocena merytoryczna projektów rozpoczęła się w dniu r. i do końca okresu sprawozdawczego nie została zakończona. W obecnym okresie sprawozdawczym podpisano pozostałych 7 umów na realizację projektów, których nabór odbył się w terminie od połowy grudnia 2009 r. do początku lutego 2010 r. (umów tych nie udało się podpisać w poprzednim okresie sprawozdawczym). dofinansowania stanowiła ,44 PLN. Analiza projektów dla których podpisano umowy wskazuje, że w ramach Działania 3.1 wspierane są projekty o różnym charakterze tj. rozwijające infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i sportową, kulturalną, a także projekty z zakresu promocji turystycznej regionu. Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach Działania 3.1 w przeważającej większości są JST, w dalszej kolejności inne podmioty, w tym organizacje pozarządowe. Projekty złożone przez Beneficjentów dotyczyły infrastruktury służącej w głównej mierze mieszkańcom regionu, a nie zwiększeniu ilości turystów, w tym turystów zagranicznych. W bieżącym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą realizacji ostatnich 2 projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (lista podstawowa), tj.: Stadion piłkarski w regionie północno wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym, Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego. Wniosek dotyczący realizacji projektu pn. Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym został złożony w dniu r., uchwałą z dnia r. został przyjęty do realizacji. Umowa ostatecznie została podpisana w dniu r. dofinansowania wyniosła PLN. Budżet projektu Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym zasilony został m.in. środkami pierwotnie przeznaczonymi na projekt Miasta Białystok pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku, który został przesunięty na listę rezerwową. Przesunięcie to było konsekwencją opóźnień w przygotowaniu projektu Budowa hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku oraz obawą, że realizacja projektu w terminie późniejszym może skutkować trudnościami we wdrażaniu RPOWP i osiągnięciu zakładanych wskaźników. Projekt pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego został złożony w dniu r. Ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem negatywnym o czym został poinformowany Zarząd Województwa Podlaskiego. W związku z negatywną oceną KOP w/w projektu partnerskiego Gminy Płaska i Gminy Augustów, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o podziale projektu na 2 niezależne projekty i umieszczeniu ich w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Uchwałą z 2 listopada 2010 r. przyjęto do realizacji oraz przyznano dofinansowanie projektowi Rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i 10

11 merytoryczną (wartość dofinansowania ,56 PLN). Beneficjent Gmina Płaska jest obecnie na etapie kompletowania dokumentacji koniecznej do podpisania umowy. W/g stanu na dzień r. nie została zakończona ocena merytoryczna projektu kluczowego pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Augustów (wartość dofinansowania ,41 PLN). Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.1 narastająco podpisane są 33 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,76 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 80,13%. Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej W ramach III Osi Priorytetowej Rozwój turystyki i kultury w Działaniu 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej prowadzono nabór trwający od końca listopada 2009 r. do początku lutego 2010 r. Spośród wniosków złożonych w ramach tego konkursu w okresie lipiec-sierpień zawartych zostało 13 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania ,82 PLN. W okresie od połowy sierpnia do końca września 2010 r. przeprowadzono kolejny nabór w ramach którego wpłynęło 45 wniosków..w minionym półroczu zakończono ocenę formalną i 25 wniosków przekazano do oceny merytorycznej. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach Działania 3.2 narastająco podpisane są 24 umowy na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,20 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 67,84%. Od uruchomienia Programu Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury RPOWP w złożonych wnioskach o płatność wykazali następujące płatności: w części odpowiadającej środkom UE ,09 PLN (26,86 % realizacji zobowiązań UE na lata ). IV Oś Priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne W okresie sprawozdawczym, w ramach IV Osi priorytetowej podpisano łącznie 6 umów na kwotę dofinansowania UE ,86 PLN bez uwzględniania aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 7 umów na kwotę dofinansowania UE ,36 PLN). Narastająco w ramach IV Osi priorytetowej zarejestrowano 7 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania UE ,10 PLN z czego w okresie sprawozdawczym 5 wniosków na kwotę dofinansowania UE ,21 PLN. W ramach IV Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych, jak również projekty konkursowe. W danym okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 5 projektów na wartość dofinansowania ,21 PLN. Podpisano łącznie 6 umów na wartość dofinansowania UE ,86 PLN. Dotychczas jest to jedna z najbardziej problematycznych oraz najmniej efektywna w kontekście wydatkowania środków Oś Programu. Dalszy postęp w kontraktowaniu środków w ramach IV Osi Priorytetowej uzależniony jest głównie od postępów w przygotowaniu pozostałych 2 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych 11

12 oraz wyników kolejnego konkursu, który zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów planowany jest w terminie lipiec sierpień 2011 r. Spośród 3 projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w zakresie IV Osi Priorytetowej do wdrożenia pozostały 2 projekty Beneficjentem których jest Województwo Podlaskie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa w dniu r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął Uchwałę Nr 254/3962/10 zmieniającą uchwałę Nr 120/1673/08 z dnia r. w sprawie przygotowania realizacji projektu. Zgodnie ze zmienioną decyzją wstępna data złożenia wniosku przypadała na listopad 2010 r. Beneficjent na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje jednak w raportach monitoringowych jednak kolejne opóźnienia (sięgające kilku miesięcy) w zakresie przygotowania poszczególnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Podlaski system informacyjny e-zdrowie zgodnie z preumową data złożenia wniosku przypadała na maj 2009 r. Beneficjent wykazuje coraz większe opóźnienia (sięgające kilkunastu miesięcy) w zakresie przygotowania poszczególnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. W dniu r. podpisano umowę na realizację projektu pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I etapu, który został wybrany do dofinansowania w poprzednim okresie sprawozdawczym w ramach konkursu pilotażowego (uchwała z r.). dofinansowania wyniosła ,89 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończony został nabór wniosków w ramach drugiego konkursu z zakresu sieci szerokopasmowych i dostępu do Internetu. Nabór wniosków trwał w terminie od początku sierpnia 2010 r. do początku września 2010 r. Środki na konkurs pochodziły częściowo z puli dla projektu usuniętego z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne teleinformatyczne sieci szerokopasmowe. Na konkurs wpłynęło 8 projektów. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 5 wniosków. Odrzucone ze względów formalnych zostały 3 wnioski. Pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 5 wniosków. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2010 r. projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania. W dniu r. podpisano 5 umów na wartość dofinansowania wynoszącą ,97 PLN. IZ RPOWP w celu zwiększenia zainteresowania ze strony Beneficjentów aplikowaniem po środki w ramach IV Osi, dopuściła możliwość realizowania projektów w formule zaprojektuj i wybuduj oraz zapewniła Beneficjentom ze środków Pomocy Technicznej doradztwo w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Pomimo to rozstrzygnięcie konkursu nie pozwoliło w pełni wykorzystać alokacji jaka została przewidziana na dofinansowanie projektów z tej dziedziny. Z analizy projektów z IWIPK (zarówno realizowanego jak również fiszek projektowych jeszcze nie złożonych wniosków) wynika, że koncentrują się one na e-usługach publicznych. Natomiast złożone projekty konkursowe odnoszą się w głównej mierze do budowy sieci dostępu bezprzewodowego oraz sieci szerokopasmowych z publicznymi punktami dostępu. W przeważającej części inwestycje realizowane będą w technologii radiowej (WIMAX, WiFi) oraz, w znacznie mniejszym stopniu, światłowodowej. Specyficzny charakter projektów z zakresu sieci szerokopasmowych, ich złożoność oraz nie do końca wyjaśniona kwestia pomocy publicznej sprawiły, że projekty zaplanowane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj dla których pomoc podlegać będzie zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, mogą być problematyczne do wdrożenia. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów planuje się w terminie lipiec sierpień 2011 r. ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Osi Priorytetowej IV. 12

13 Społeczeństwo Informacyjne Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach IV Osi Priorytetowej narastająco podpisanych jest 7 umów na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,36 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 36,76%. Od uruchomienia Programu Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne RPOWP w złożonych wnioskach o płatność wykazali następujące płatności: w części odpowiadającej środkom UE PLN (0,08 % realizacji zobowiązań UE na lata ). V Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury ochrony środowiska W okresie sprawozdawczym, w ramach V Osi priorytetowej podpisano łącznie 49 umów na kwotę dofinansowania UE ,65 PLN bez uwzględniania aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 70 umów na kwotę dofinansowania UE ,12 PLN). Narastająco w ramach V Osi priorytetowej zarejestrowano 110 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania ,97 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym było 38 wniosków na kwotę dofinansowania UE ,76 PLN. W ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w bieżącym okresie sprawozdawczym możliwe było podjęcie działań zmierzających do podpisania dodatkowych umów na realizację projektów z zakresu poprawy jakości powietrza (nabór wniosków odbył się w terminie od połowy czerwca 2009 r. do połowy lipca 2009 r.). Odbył się również nabór wniosków w ramach 3 kolejnych konkursów z zakresu gospodarki odpadami, energii odnawialnej oraz konkursu dotyczącego jednocześnie ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz OZE. W ramach zakończonych konkursów wpłynęły łącznie 84 wnioski. W danym okresie sprawozdawczym zatwierdzono do realizacji 37 projektów na wartość dofinansowania ,26 PLN. Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska podpisano 28 umów na wartość dofinansowania ,34 PLN. Spośród podpisanych umów: - 5 umów dotyczyło gospodarki odpadami wartość dofinansowania ,70 PLN, - 1 umowa dotyczyła gospodarki wodno-ściekowej wartość dofinansowania wynosząca ,41 PLN, - 4 umowy dotyczyły ochrony przyrody wartość dofinansowania wynosząca ,80 PLN, - 2 umowy dotyczyły odnawialnych źródeł energii wartość dofinansowania ,65 PLN, - 16 umów dotyczyło poprawy jakości powietrza wartość dofinansowania ,78 PLN. 13

14 Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska W ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska podpisano 21 umów na łączną wartość ogółem ,50 PLN, wartość dofinansowania UE ,31 PLN. Spośród podpisanych umów: - 9 dotyczyło gospodarki odpadami - wartość dofinansowania ,28 PLN, - 1 dotyczyła gospodarki wodno-ściekowej - wartość dofinansowania wynosząca ,67 PLN, - 10 dotyczyło ochrony przyrody wartość dofinansowania wynosząca ,36 PLN, - 1 dotyczyła odnawialnych źródeł energii - wartość dofinansowania PLN. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach V Osi Priorytetowej narastająco podpisanych jest 70 umów na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,12 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 53,37%. Stosunkowo niski poziom zakontraktowania środków wynika m.in. z tego, że w bieżącym okresie sprawozdawczym nie udało się zakończyć oceny i doprowadzić do podpisania umów dla już zakończonych naborów. Dalszy postęp w kontraktowaniu środków w ramach V Osi Priorytetowej uzależniony jest m.in. od rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w bieżącym okresie sprawozdawczym, jak również od pozytywnego rozstrzygnięcia kolejnych konkursów. IZ RPOWP w celu zwiększenia zainteresowania ze strony Beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach V Osi Priorytetowej w zakresie OZE, dopuściła możliwość realizowania projektów w formule zaprojektuj i wybuduj, jak również dała możliwość aplikowania po środki przedsiębiorcom. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów planuje się ogłaszanie 2 kolejnych konkursów w ramach Osi Priorytetowej V w zakresie gospodarki wodno ściekowej w terminie marzec kwiecień 2011 r. oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii w terminie wrzesień październik 2011 r. Wyniki badania ewaluacyjnego pokazują, że większość realizowanych projektów odpowiada pilnym potrzebom poszczególnych Beneficjentów, przede wszystkim JST, w znacznie mniejszym stopniu prowadzono natomiast działania związane są z bezpośrednią ochroną środowiska naturalnego. Wynika to m.in. z faktu stosunkowo małego zainteresowania Beneficjentów, którzy w pierwszej kolejności skupili się na najistotniejszych z ich punktu widzenia inwestycjach, wszystkimi rodzajami projektów. Gospodarka odpadami W bieżącym okresie sprawozdawczym z zakresu gospodarki odpadami Zarząd Województwa podpisał 14 umów na wartość dofinansowania ,98 PLN. Z Działania 5.1 podpisano 5 umów na wartość dofinansowania ,70 PLN, natomiast z Działania 5.2 podpisano 9 umów na wartość dofinansowania ,28 PLN. Wśród podpisanych umów są 3 umowy z Działania 5.2 dotyczące projektów z naboru w terminie od połowy grudnia 2009r. do połowy lutego 2010r., które na zakończenie poprzedniego okresu sprawozdawczego były w trakcie przygotowywania (trwał proces kompletowania dokumentów do podpisania umów). Łączna wartość dofinansowania tych umów wyniosła ,14 PLN. Podpisanie umów zakończyło proces kontraktowania środków w ramach w/w konkursu zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa z dnia r. 14

15 Na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego ogłoszony został drugi nabór wniosków z zakresu gospodarki odpadami w ramach Działania 5.1. i Działania 5.2. Nabór wniosków trwał w terminie od końca czerwca 2010r. do początku sierpnia 2010r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 17 wniosków. Spośród nich: 2 dotyczą budowy, przebudowy spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów poszpitalnych. 15 dotyczy projektów z wyłączeniem projektów dotyczących budowy, przebudowy spalarni odpadów niebezpiecznych. (3 wnioski dotyczą Działania 5.1 oraz 12 wniosków dotyczy Działania 5.2). Spośród 17 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną (ocena formalna zakończyła się r.) uzyskało 15 wniosków. Odrzucone ze względów formalnych zostały 2 wnioski. Pozytywną ocenę merytoryczną (ocena merytoryczna zakończyła się r.) otrzymało 13 wniosków. Ocenione negatywnie pod względem merytorycznym zostały 2 wnioski. Wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostały uchwałą z 16 listopada 2010 r. wybrane do dofinansowania. Na zakończenie okresu sprawozdawczego wg stanu na r. podpisano 11 umów na wartość dofinansowania ,84 PLN. Dodatkowo 21 września 2010 r. podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na konkurs trwający w terminie od końca września do końca października 2010 r. złożonych zostało 7 wniosków, które dotyczyły zakresu gospodarki odpadami, w tym: - z Działania wnioski, - z Działania wniosków. W ramach Działania 5.1 dla którego ocena formalna zakończyła się w dniu r. 2 wnioski pozytywnie przeszły ocenę formalną. Na koniec okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień r. nie zakończyła się natomiast ocena formalna projektów z Działania 5.2. Zarówno w przypadku Działania 5.1 jak i Działania 5.2 nie udało się również zakończyć oceny merytorycznej dla projektów w ramach w/w konkursu. Ochrona przyrody W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków z naboru, który trwał w terminie od końca lutego 2010r. do połowy kwietnia 2010 r. Spośród 4 wniosków poprawnych formalnie z Działania 5.1, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskały 4 wnioski. Spośród 14 wniosków poprawnych formalnie z Działania 5.2, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 10 wniosków. Jeden Wnioskodawca, którego wniosek został negatywnie oceniony merytorycznie złożył odwołanie. W procesie odwoławczym zostało ono rozpatrzone pozytywnie. W wyniku powtórnej oceny merytorycznej projekt ponownie został oceniony negatywnie. Uchwałą z 13 lipca 2010 r. wszystkie wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania. Podpisano 14 umów o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania wynoszącą ,16 PLN. Z Działania 5.1 podpisano 4 umowy, natomiast z Działania 5.2 podpisano 10 umów. Dodatkowo 21 września 2009 r. podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na konkurs trwający w terminie od końca września do końca października 2010 r. złożone zostały 24 wnioski, które dotyczyły zakresu ochrony przyrody, w tym: - z Działania wniosków, - z Działania wniosków. 15

16 W wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 5.1 z zakresu ochrony przyrody, która zakończyła się w dniu r. w przypadku 2 wniosków zmieniona została przynależność z Działania 5.1. do Działania 5.2. na ogólną wartość dofinansowania wynoszącą ,22 PLN. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 5 wniosków. Odrzucony ze względów formalnych został 1 wniosek. Na koniec okresu sprawozdawczego wg stanu na dzień r. nie zakończyła się natomiast ocena formalna projektów z Działania 5.2. Zarówno w przypadku Działania 5.1 jak i Działania 5.2 nie udało się również zakończyć oceny merytorycznej dla projektów w ramach w/w konkursu. Gospodarka wodno ściekowa W bieżącym okresie sprawozdawczym w dniu r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dla których nabór odbył się w terminie od początku marca 2010r. do końca kwietnia 2010r. Wszystkie wnioski złożone w ramach konkursu pozytywnie przeszły proces oceny merytorycznej (w ramach konkursu wpłynęło 5 wniosków) tj. 2 wnioski z Działania 5.1. oraz 3 wnioski z Działania 5.2. Zarząd Województwa Podlaskiego 13 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania wybrane zostały wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły proces oceny merytorycznej. Ostatecznie jednak na koniec okresu sprawozdawczego podpisano jedynie 2 umowy na dofinansowanie projektów o wartości dofinansowania ,08 PLN (jedna umowa z Działania 5.1 oraz jedna z Działania 5.2). Ze względu na duże problemy Beneficjentów z uzyskaniem wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umów tj. głównie prawomocnych pozwoleń na budowę podpisanie pozostałych 3 umów nie było możliwe (problem dotyczy 1 umowy z Działania 5.1. oraz 2 umów z Działania 5.2.). Energia odnawialna W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończył się nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu z zakresu odnawialnych źródeł energii. Nabór wniosków trwał w terminie od końca czerwca 2010 r. do połowy sierpnia 2010 r. i dotyczył zarówno Działania 5.1. jak również Działania 5.2. W ramach konkursu złożono 21 wniosków w tym: - 7 wniosków z Działania 5.1, - 14 wniosków z Działania 5.2. Pozytywną ocenę formalną, która zakończyła się w dniu r. (z uwzględnieniem weryfikacji przynależności wniosków do poszczególnych działań) otrzymało 15 wniosków, w tym: - 7 wniosków z Działania 5.1, - 8 wniosków z Działania 5.2. Odrzuconych ze względów formalnych zostało 6 wniosków. Pozytywną ocenę merytoryczną, która zakończyła się w dniu 02 grudnia 2010 r. uzyskało 5 wniosków, w tym: - 4 wnioski z Działania 5.1, - 1 wniosek z Działania 5.2. Ocenionych negatywnie zostało 10 wniosków. Wnioskodawcy złożyli odwołania od oceny merytorycznej 7 wniosków (2 z Działania 5.1 i 5 z Działania 5.2; wg stanu na dzień r. wyniki procedury odwoławczej nie były znane). 16

17 Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 7 grudnia 2010 r. uchwałę w sprawie wybrania do dofinansowania 5 wniosków ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej (wartość dofinansowania ,08 PLN). Wg stanu na dzień r. zawarto 3 umowy o dofinansowanie realizacji projektów na wartość dofinansowania wynoszącą ,65 PLN. Spośród podpisanych umów 2 dotyczą Działania 5.1 oraz jedna Działania 5.2. Dodatkowo 21 września 2009 r. podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu ochrony przyrody, gospodarki odpadami, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na konkurs trwający w terminie od końca września do końca października 2010 r. złożonych zostało 15 wniosków, które dotyczyły odnawialnych źródeł energii, w tym: - z Działania wnioski, - z Działania wniosków. W wyniku oceny formalnej 3 wniosków złożonych w ramach Działania 5.1 z zakresu OZE, która zakończyła się w dniu r. w przypadku 1 wniosku zmieniona została przynależność z Działania 5.1. do Działania 5.2. Pozostałe 2 wnioski zostały odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Wg stanu na dzień r. nie zakończyła się jeszcze ocena formalna projektów z Działania 5.2. Ochrona powietrza W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisanych zostało 16 umów na realizację projektów z zakresu ochrony powietrza, których nabór odbył się w terminie od połowy czerwca 2009 r. do połowy lipca 2009 r. Łącznie pozytywną ocenę merytoryczną w w/w konkursie (z uwzględnieniem procesu odwoławczego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2010 r.) uzyskały 32 wnioski. Podpisanie dodatkowych umów z zakresu ochrony powietrza było możliwe dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego o zwiększeniu alokacji na w/w konkurs z EUR do EUR, w tym na Działanie 5.1 z EUR do EUR. Decyzja Zarządu pozwalała na dofinansowanie wszystkich 32 projektów pozytywnie ocenionych na ocenie merytorycznej. Powyższe środki oraz oszczednosci poprzetargowe pozwoliły na wybór do realizacji i dofinansowanie kolejnych 16 projektów. Ostatecznie nie doszło do podpisania 2 umów ze względu na rezygnację ze strony Wnioskodawców. Od uruchomienia Programu Beneficjenci realizujący projekty w ramach Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska RPOWP w złożonych wnioskach o płatność wykazali następujące płatności: w części odpowiadającej środkom UE ,36 PLN (8,13 % realizacji zobowiązań UE na lata ). VI Oś Priorytetowa Rozwój infrastruktury społecznej. W okresie sprawozdawczym, w ramach VI Osi priorytetowej podpisano łącznie 20 umów na kwotę dofinansowania UE ,45 PLN bez uwzględniania aneksów (od uruchomienia programu podpisanych zostało 88 umów na kwotę dofinansowania UE ,97 PLN). Narastająco w ramach VI Osi priorytetowej zarejestrowano 237 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości dofinansowania ,14 PLN, z czego w okresie sprawozdawczym 55 wniosków na kwotę dofinansowania UE ,64 PLN. 17

18 W ramach VI Osi Priorytetowej realizowane są zarówno projekty konkursowe jak również projekty z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (na liście podstawowej IWIPK znajduje się jeden projekt z Działania 6.3, dla którego umowa została podpisana w 2009 r.). W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach VI Osi Priorytetowej zgodnie z założeniami przeprowadzono nabór wniosków w ramach 2 konkursów. Zgodnie z aktualnym harmonogramem ogłaszania konkursów nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w ramach VI Osi Priorytetowej Rozwój infrastruktury społecznej. Uwzględniając wnioski znajdujące się w trakcie oceny w ramach Działania 6.1. oraz znajdujące się na liście rezerwowej IWIPK dla Działania 6.2. wynika, że praktycznie wszystkie środki w ramach tych Działań mogą zostać wykorzystane. Stosunkowo najwolniejsza jest kontraktacja środków w ramach Działania 6.3 (tj %), jednak zakontraktowanie środków dla projektów znajdujących się obecnie w trakcie oceny sprawi, że będzie ona zbliżona do przeciętnej w RPOWP. Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego w ramach VI Osi Priorytetowej narastająco podpisanych jest 88 umów na wartość zakontraktowanych środków z EFRR ,97 PLN. Daje to stopień realizacji zobowiązań UE na lata na poziomie 71,25%. Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji podpisanych zostało 21 umów na wartość dofinansowania ,45 PLN. W dniu r. jedna z tych umów została rozwiązana tak więc ostatecznie w ramach Działania 6.1. należy przyjąć informację o 20 podpisanych umowach na wartość dofinansowania UE ,45 PLN. Należy również zaznaczyć, że wśród tych umów są 2 umowy, które podpisane zostały 30 czerwca 2010 r. jednak do KSI (SIMIK 07-13) zostały wprowadzone w lipcu 2010 r. i dlatego są obecnie wykazywane w bieżącym okresie sprawozdawczym (dodatkowo trzecia umowa podpisana 30 czerwca 2010 r. i wprowadzona do KSI (SIMIK 07-13) w lipcu 2010 r. została ostatecznie rozwiązana). Wdrażanie Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji w II półroczu 2010 r. przedstawia się następująco: Podpisanych zostało 12 umów na realizację projektów z zakresu edukacji na poziomie przedszkolnym, dla których na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego trwał proces kompletowania dokumentów do podpisania umów (nabór wniosków trwał w terminie od końca grudnia 2009r. do początku lutego 2010r.). dofinansowania wyniosła ,61 PLN. Powyższa liczba przedstawia umowy zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) w bieżącym okresie sprawozdawczym, są wśród nich 3 umowy, które podpisane zostały 30 czerwca 2010 r. jednak do KSI (SIMIK 07-13) zostały wprowadzone r. i r. dlatego też są wykazywane w bieżącym okresie sprawozdawczym. Dodatkowo w dniu r. rozwiązano jedną z tych umów, tj. umowę z Gminą Szudziałowo dotyczącą realizacji projektu pn. Przedszkolna Chata dla Małolata - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy Szudziałowo. Tak więc wszystkie 23 umowy wybrane do dofinansowania uchwałą Zarządu z 6 maja 2010 r. zostały już podpisane (11 umów podpisano w poprzednim okresie sprawozdawczym). Dodatkowo Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 13 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu z zakresu edukacji na poziomie przedszkolnym pozytywnie ocenionego po procedurze odwoławczej. Umowa została podpisana z Beneficjentem w dniu r. 18

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr a Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 27-213. nformacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 stan na 31 stycznia 2012 r. wg kursu 1 euro=4,1579 zł 1 Dnia 21 grudnia 2011 roku Komisja Europejska podjęła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Województwo Świętokrzyskie Okres programowania:

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Cel: KONWERGENCJA

Bardziej szczegółowo

Województwo Podlaskie KONFERENCJA PROJEKTY DROGOWE W PROGRAMIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ I REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Województwo Podlaskie KONFERENCJA PROJEKTY DROGOWE W PROGRAMIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ I REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Województwo Podlaskie KONFERENCJA PROJEKTY DROGOWE W PROGRAMIE ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ I REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Podpisano 63 umowy/decyzje w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: Polska Województwo Podlaskie Okres

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,5 71,1 62,3 42,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca maja 215 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 11,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,1 mld zł. Tym samym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO w perspektywie finansowej 2007 2013 Warszawa, 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 72,3 70,4 59,6 39,6 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca stycznia 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 35,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 109,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 70,4 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada 2008 r.

Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada 2008 r. Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia tury naboru wniosków oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata za pierwsze półrocze 2009 r. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2009 r. 1 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r.

Paweł Majka. 9 grudnia 2009 r. Podsumowanie wdrażania I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-20132013 Złożone wnioski w ramach I i II Osi RPO WL 2007-20132013 Paweł Majka Kierownik

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r. Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko grudzień 21 r. 1. Realizacja Programu dane podstawowe 1.1 Wybór projektów do realizacji 1.2 Wnioski / umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN

Wykres 1. Wartość projektów oraz wydatki beneficjentów dla 16 RPO łącznie, środki UE (mld zł). 71,6 69,0 54,0 35,0. 0 20 40 60 80 mld PLN 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca lipca 214 r. w 16 programach regionalnych podpisano 34,4 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość to ponad 18 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 68,9 mld zł. Tym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 za pierwsze półrocze 2010 r. sierpień 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. Informacje wstępne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik nr II a Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II Oś priorytetowa 1. Rozwój przedsiębiorczości WSKAŹNIKI PRODUKTU wskaźniki Jedno stka Kod odpowia dajacego wskaźnik a kluczow ego KSI (SIMIK 73) rok 27 28 29 2 2 22 23 24 25 półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II wskaźnik z bezpośredniej pomocy inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Informacja dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na temat wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska. Akceptuję: Warszawa, listopad 2009 r. Stanisław Gawłowski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje?

Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Jak zmieniają się fundusze europejskie, co przyniesie rok 2009 dla wnioskodawców starających się o dotacje? Co przyniesie 2009 r. dla wnioskodawców starających się o dotacje z UE? Czy możemy liczyć na

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wdrażania

Aktualny stan wdrażania Aktualny stan wdrażania ania PO RPW 2007 2013 2013 Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW Komitet Monitorujący PO RPW 2007 2013 15 listopada

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Istebna, 13 lutego 2014 roku Możliwości dofinansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa śląskiego w świetle projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPARCIE DLA FIRM DZIAŁANIA: 1.2., 3.2., 3.3. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ŚLĄSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wojewódzka samorządowa

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 za I półrocze 2014 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 za I półrocze 2014 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 za I półrocze 2014 r. Białystok, październik 2014 r. 1 Spis treści I. Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r.

ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Stan wdraŝania ania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Janusz Zaleski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Warszawa, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

atwiające pozyskiwanie

atwiające pozyskiwanie Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Rozwiązania zania ułatwiaju atwiające pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorc biorców w w ramach MRPO Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Gra o czyste powietrze

Małopolska. Gra o czyste powietrze Małopolska. Gra o czyste powietrze Druga debata organizowana w ramach cyklu Małopolska. Tworzymy przyszłość Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 3 kwietnia 2017r. Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. nr2/2012. stan na dzień 30 czerwca 2012 r. Kwartalna informacja z realizacji Programu Rozwój Polski Wschodniej nr2/ stan na dzień 30 czerwca r. nr2/ Program Rozwój Polski Wschodniej o wartości prawie 10 mld PLN dofinansowuje ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, 5 października 2010 r. RPO w liczbach - ZREALIZOWANE 44 przeprowadzone nabory (tryb konkursowy,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO BIORCZOŚCICI Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolskie Centrum Przedsiębiorczo biorczości ci jest wojewódzk

Bardziej szczegółowo

1. P o s t ę p f i n a n s o w y

1. P o s t ę p f i n a n s o w y 1. P o s t ę p f i n a n s o w y Do końca września 2015 r. w 16 programach regionalnych podpisano 36,3 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość wynosi 111,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 71,5 mld zł.

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne krajowe. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Ogółem 7= Kwartał I ,5

Środki publiczne krajowe. Europejski Fundusz Społeczny. Fundusz Spójności. Ogółem 7= Kwartał I ,5 Załącznik3 Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartosci płatności, jakie zrealizowane będą przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach, oraz odpowiadającego

Bardziej szczegółowo