Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych:"

Transkrypt

1 Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Zakład Patologii Pracownia Medycyny Mitochondrialnej Al. Dzieci Polskich Warszawa Tytuł rozprawy na stopień doktora nauk medycznych: Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w fibroblastach pacjentów z deficytami mitochondrialnego łańcucha oddechowego.( Evaluation of the oxidative stress parameters in the fibroblasts of patients harboring defects in the mitochondrial respiratory chain ). Promotor: dr hab. n. med. Maciej Pronicki Zakład Patologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Przewód doktorski przeprowadzany w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Chałubińskiego 5, Warszawa.

2 Ocena parametrów stresu oksydacyjnego w fibroblastach pacjentów z deficytami mitochondrialnego łańcucha oddechowego. STRESZCZENIE W niniejszej pracy dokonano kompleksowych badań funkcjonowania mitochondrialnego łańcucha oddechowego i związanych z nim innych parametrów, które mogą być odpowiedzialne lub zaangażowane w nieprawidłowe funkcjonowanie komórki z defektem mitochondrialnym. Największą uwagę poświęcono parametrom bioenergetycznym i określeniu produkcji reaktywnych form tlenu w liniach fibroblastów uzyskanych od pacjentów ze zdefiniowanymi defektami mitochondrialnymi, oraz ocenie stanu enzymatycznej obrony antyoksydacyjnej w tych komórkach. W pracy wykorzystano 22 linie fibroblastów z określonymi mutacjami w mtdna i ndna będącymi przyczyną dysfunkcji mitochondriów. Z wykorzystaniem odpowiednich sond fluorescencyjnych w badanych komórkach przeprowadzono pomiar potencjału mitochondrialnego i aktywności mitochondrialnego łańcucha oddechowego, jak również zbadano poziom takich reaktywnych form tlenu jak nadtlenek wodoru i anionorodnik ponadtlenkowy powstający w cytozolu oraz macierzy mitochondrialnej. Określono także poziom podstawowych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutaz ponadtlenkowych, katalazy, reduktazy i peroksydazy glutationowej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w każdej z badanych grup fibroblastów występują odchylenia od wartości kontrolnych w zakresie poszczególnych parametrów, przy czym amplituda, kierunek zmian oraz rodzaj parametru, który uległ zmianie dla każdej z grup jest bardzo charakterystyczny. Poziom potencjału mitochondrialnego jest obniżony w większości badanych komórek (największe obniżenie potencjału stwierdzono w przypadku zaburzeń środowiska lipidowego błon mitochondrialnych), z wyjątkiem komórek z mutacjami w genie MTATP6, w których zaobserwowano niewielką hiperpolaryzację mitochondriów, oraz w liniach z mutacjami w genach SURF1 i SCO2, w których parametr ten jest zbliżony do wartości kontrolnych. Aktywność oddechowa mitochondriów jest podwyższona w fibroblastach z mutacjami w

3 genie SCO2 i genach MTND, natomiast obniżona w przypadku pozostałych linii z mutacjami w mtdna, oraz genach TAZ i SERAC1. Największy wzrost produkcji badanych RFT oznaczono w przypadku komórek z mutacjami w genach mtdna kodujących podjednostki kompleksu I mitochondrialnego łańcucha oddechowego, oraz w komórkach z mutacjami w genach SCO2 i SURF1. We wszystkich badanych liniach komórkowych z defektami mitochondrialnymi poziom enzymów antyoksydacyjnych jest różny od poziomu określonego dla linii kontrolnych. Szczególnie wyraźny wzrost poziomu dysmutazy Cu/ZnSOD zaobserwowano w komórkach z mutacjami w genach MTND i MTATP6, oraz genie SCO2, natomiast poziom MnSOD jest znacząco wysoki w liniach z mutacjami w genie SURF1 i w komórkach z mutacją w G3316GA w genie MTND1. Z wyjątkiem linii fibroblastów z mutacjami w genie TAZ i trna Leu poziom katalazy jest obniżony we wszystkich badanych komórkach. Największe zmiany w poziomie peroksydazy glutationowej stwierdzono w komórkach z mutacjami w genach białek składania oksydazy cytochromu c, oraz z mutacjami w genie podjednostki a syntazy ATP. Stwierdzono także, że różne mutacje w tym samym genie związane są z innym patomechanizmem dysfunkcji komórki, szczególnie widoczne było to w przypadku komórek z różnymi mutacjami w genie MTATP6 i genach składania kompleksu IV mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Parametrem, którego poziom w zdecydowanej większości (poza z mutacją w genie trna Leu ) był zaburzony (znacząco podniesiony) była produkcja anionorodnika ponadtlenkowego w macierzy mitochondrialnej, co bezsprzecznie wskazuje na obecność stresu oksydacyjnego w badanych komórkach ze zdefiniowanymi defektami mitochondrialnymi. Szczegółowa analiza statystyczna wykazała, że każda z badanych grup komórek ze zdefiniowanym defektem mitochondrialnym charakteryzuje się określonym/unikalnym profilem parametrów bioenergetycznych i produkcji RFT, oraz enzymów antyoksydacyjnych.

4 Evaluation of the oxidative stress parameters in the fibroblasts of patients harboring defects in the mitochondrial respiratory chain SUMMARY The study covers the comprehensive examination of the mitochondrial respiratory chain parameters as well as other parameters that can be responsible or involved in malfunction of the cell harboring mitochondrial defect. The greatest attention was devoted to bioenergetic parameters and determining reactive oxygen species production in fibroblasts obtained from patients with defined mitochondrial defects, and for evaluation of the enzymatic antioxidant defense state in these cells. Twenty two lines of fibroblasts with defined pathogenic mutations in mtdna and ndna, leading to mitochondrial dysfunction, have been studied. With the use of suitable fluorescent dyes the measurements of the mitochondrial membrane potential as well as the ability of rezazurine reduction by the mitochondrial respiratory chain has been performed. Moreover, the level of reactive oxygen species as hydrogen peroxide and mitochondrial and cytosolic superoxide production has been studied in patient fibroblasts. The level of antioxidant enzymes like superoxide dismutases, catalase, and glutathione reductases and peroxidases has been determined. Based on the obtained results it has been found, that in all examined groups of fibroblasts deviations from the control values in the individual parameters are observed. In addition, the amplitude, direction of changes and the kind of the parameter which has been changed is characteristic for the individual fibroblast group. The level of mitochondrial membrane potential is decreased in the majority of studied cell lines (the highest decrease was observed in lipid membranes environment defect), except for cells with the MTATP6 gene mutations, where the slight hyperpolarization was observed. In fibroblasts with SURF1 and SCO2 genes mutations this parameter was similar to the control values. The rate of rezazurine reduction by the mitochondrial respiratory chain was increased in fibroblasts with mutations in the SCO2 and MTND genes. However, it has been lower in case of remaining cell lines with mutations in mtdna, TAZ and

5 SERAC1 genes. The greatest increase of examined ROS production was revealed in the fibroblasts with mutations in mtdna genes encoding subunits of the mitochondrial respiratory complex I and in the cells with mutations in SCO2 and SURF1 genes. In all examined cell lines harboring mitochondrial defects the pattern of antioxidant enzymes was different from control values. Particularly, a distinct increase in the level of Cu/ZnSOD dismutase has been observed in fibroblasts with mutations in MTND, MTATP6 and SCO2 gens. However the level of MnSOD is considerably high in cell lines with SURF1 gene mutations and in cells with G3316GA mutation in MTND1 gene. Except fibroblasts with mutations in the TAZ gene and trna Leu, the level of catalase is decreased in all examined cell lines. Most evident changes in the glutathione peroxidase has been found in cells with mutations in genes encoding proteins involved in the cytochrome c oxidase folding and with mutations in the gene of the ATP synthase subunit a. It has been also found, that different mutations in the same gene are associated with different cellular dysfunction pathomechanism. Particularly, this is visible in the case of fibroblasts with different mutations in the MTATP6 gene and genes involved in the complex IV of mitochondrial respiratory chain assembly. The mitochondrial superoxide production has been increased (considerably raised) in all cell lines (except fibroblasts harboring mutation in the trna Leu gene). This can indicate the presence of the oxidative stress in all examined cells harboring defined mitochondrial defects. Detailed multiparameter statistical analysis showed, that each examined group of cells with defined mitochondrial defects can be characterized by a particular/unique profile of bioenergetic parameters, ROS production, and antioxidant enzymes pattern. Detailed multiparameter statistical analysis showed, that each examined group of cells with defined mitochondrial defects can be characterized by a particular/unique profile of bioenergetic parameters, ROS production, and antioxidant enzymes pattern.

oraz stężenie ceruloplazminy (CER)), stresu oksydacyjnego ((stężenie dialdehydu malonowego (MDA), stężenie nadtlenków lipidowych (LPH) i całkowity

oraz stężenie ceruloplazminy (CER)), stresu oksydacyjnego ((stężenie dialdehydu malonowego (MDA), stężenie nadtlenków lipidowych (LPH) i całkowity STRESZCZENIE Pola elektromagnetyczne może prowadzić do powstania w organizmie żywym stresu oksydacyjnego, który powoduje wzrost stężenia reaktywnych form tlenu, zmianę aktywności układów antyoksydacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wiesław Krumrych WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA METABOLIZM TLENOWY NEUTROFILÓW ORAZ POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY KRWI KONI ROZPRAWA HABILITACYJNA

Wiesław Krumrych WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA METABOLIZM TLENOWY NEUTROFILÓW ORAZ POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY KRWI KONI ROZPRAWA HABILITACYJNA Wiesław Krumrych WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA METABOLIZM TLENOWY NEUTROFILÓW ORAZ POTENCJAŁ ANTYOKSYDACYJNY KRWI KONI ROZPRAWA HABILITACYJNA Zakład Chorób Koni Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego

Bardziej szczegółowo

Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne. dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW Katedra Żywienia Człowieka SGGW

Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne. dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW Katedra Żywienia Człowieka SGGW Antyoksydanty pokarmowe a korzyści zdrowotne dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW Katedra Żywienia Człowieka SGGW Warszawa, dn. 14.12.2016 wolne rodniki uszkodzone cząsteczki chemiczne w postaci wysoce

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA

POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI DOŚWIADCZANEJ TRAUMY U CHORYCH PO PRZEBYTYM ZAWALE SERCA mgr Magdalena Hendożko Praca doktorska Promotor: dr hab. med. Wacław Kochman prof. nadzw. Gdańsk 2015 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F

Układ pracy. Wstęp i cel pracy. Wyniki. 1. Ekspresja i supresja Peroksyredoksyny III w stabilnie transfekowanej. linii komórkowej RINm5F The influence of an altered Prx III-expression to RINm5F cells Marta Michalska Praca magisterska wykonana W Zakładzie Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Akademii Medycznej w Gdańsku Przy

Bardziej szczegółowo

A STUDY OF HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATION CHANGES IN ORGANS OF RATS PROTRACTEDLY INTOXICATED WITH ETHANOL, METANOL, AND ETHYLENE GLYCOL

A STUDY OF HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATION CHANGES IN ORGANS OF RATS PROTRACTEDLY INTOXICATED WITH ETHANOL, METANOL, AND ETHYLENE GLYCOL A STUDY OF HYDROGEN PEROXIDE CONCENTRATION CHANGES IN ORGANS OF RATS PROTRACTEDLY INTOXICATED WITH ETHANOL, METANOL, AND ETHYLENE GLYCOL Agnieszka P. JURCZYK, Maciej BARZDO, Ewa MEISSNER, Beata JANKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB.

EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ LECZONYCH METODĄ FOTOTERAPII UVB. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku EDYTA KATARZYNA GŁAŻEWSKA METALOPROTEINAZY ORAZ ICH TKANKOWE INHIBITORY W OSOCZU OSÓB CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE

Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Pomorski Uniwersytet Medyczny Katarzyna Durda STRESZCZENIE STĘŻENIE KWASU FOLIOWEGO ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE GENÓW REGULUJĄCYCH JEGO METABOLIZM JAKO CZYNNIK RYZYKA RAKA W POLSCE Promotor: dr hab. prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Wpływ suplementacji luteiną na wybrane elementy obrony antyoksydacyjnej erytrocytów u ludzi zdrowych doniesienie wstępne

Wpływ suplementacji luteiną na wybrane elementy obrony antyoksydacyjnej erytrocytów u ludzi zdrowych doniesienie wstępne 522 Probl Hig Epidemiol 213, 94(3): 522-526 Wpływ suplementacji luteiną na wybrane elementy obrony antyoksydacyjnej erytrocytów u ludzi zdrowych doniesienie wstępne Impact of lutein supplementation on

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych.

Lek. Ewelina Anna Dziedzic. Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Lek. Ewelina Anna Dziedzic Wpływ niedoboru witaminy D3 na stopień zaawansowania miażdżycy tętnic wieńcowych. Rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych Promotor: Prof. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności peroksydazy

Spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności peroksydazy Spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności peroksydazy Cel ćwiczenia: Ćwiczenie poświęcone jest zapoznaniu się z metodą oznaczania aktywności peroksydazy chrzanowej jako jednego z enzymów z klasy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

STRES OKSYDACYJNY WYSIŁKU FIZYCZNYM

STRES OKSYDACYJNY WYSIŁKU FIZYCZNYM Agnieszka Zembroń-Łacny Joanna Ostapiuk-Karolczuk STRES OKSYDACYJNY W WYSIŁKU FIZYCZNYM STRES OKSYDACYJNY zaburzenie równowagi między wytwarzaniem a usuwaniem/redukcją reaktywnych form tlenu i azotu RONS

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik

Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Beata Wieczorek-Wójcik Gdański Uniwersytet Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Beata Wieczorek-Wójcik Poziom obsad pielęgniarskich a częstość i rodzaj zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY mgr Magdalena Pinkowicka WPŁYW TRENINGU EEG-BIOFEEDBACK NA POPRAWĘ WYBRANYCH FUNKCJI POZNAWCZYCH U DZIECI Z ADHD Rozprawa doktorska Promotor dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski,

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Kwart. Ortop. 2011, 1, str. 31, ISSN 1230-1043 - - - - - ZMIANY AKTYWNOŚCI DYSMUTAZY PONADTLENKOWEJ (Cu, ZnSOD) W KRWINKACH PŁYTKOWYCH EKSPONOWANYCH NA PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE EMITOWANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zespół Omenna u kuzynów: różny przebieg kliniczny i identyczna mutacja genu RAG1.

Zespół Omenna u kuzynów: różny przebieg kliniczny i identyczna mutacja genu RAG1. PRACE KAZUISTYCZNE / CASE REPORTS 367 Zespół Omenna u kuzynów: różny przebieg kliniczny i identyczna mutacja genu RAG1. Omenn s syndrome in cousins: different clinical course and identical RAG1 mutation

Bardziej szczegółowo

Aktywuj geny młodości. Badanie genetyczno-biochemiczne dotyczące własnych możliwości organizmu do spowolnienia procesów starzenia.

Aktywuj geny młodości. Badanie genetyczno-biochemiczne dotyczące własnych możliwości organizmu do spowolnienia procesów starzenia. Aktywuj geny młodości. Badanie genetyczno-biochemiczne dotyczące własnych możliwości organizmu do spowolnienia procesów starzenia. mgr Konrad Tomaszewski Dział Nauki, Badań i Rozwoju Marinex International

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Aleksandra Pawlak CHARAKTERYSTYKA FENOTYPOWA KOMÓREK CHŁONIAKÓW I BIAŁACZEK PSÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WYTWARZANIE REAKTYWNYCH FORM TLENU PRZEZ NEUTROFILE KRWI CZŁOWIEKA

WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WYTWARZANIE REAKTYWNYCH FORM TLENU PRZEZ NEUTROFILE KRWI CZŁOWIEKA Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 235 239 HONORATA NAWROCKA-BOGUSZ 1, FELIKS JAROSZYK 1, BARBARA PONIEDZIAŁEK 2, KRZYSZTOF WIKTOROWICZ 2 WPŁYW ZMIENNEGO POLA MAGNETYCZNEGO NA WYTWARZANIE REAKTYWNYCH FORM TLENU

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji 1

Program Konferencji 1 Program Konferencji 1 MITOCHONDRION 2011 Konferencja organizowana przez: Instytut Nenckiego PAN, Polską Sieć Mitochondrialną (MitoNet.pl) oraz Sekcję Bioenergetyczną Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Bardziej szczegółowo

Rola reaktywnych form tlenu i mitochondriów w starzeniu

Rola reaktywnych form tlenu i mitochondriów w starzeniu Rola reaktywnych form tlenu i mitochondriów w starzeniu Agnieszka Piotrowska 1, Ewa Bartnik 1,2 1 Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2 Instytut Biochemii

Bardziej szczegółowo

Choroby peroksysomalne

Choroby peroksysomalne 148 PRACE POGLĄDOWE / REVIEWS Choroby peroksysomalne Peroxisomal disorders Teresa Joanna Stradomska Pediatr Pol 2010; 85 (2): 148 155 2010 by Polskie Towarzystwo Pediatryczne Otrzymano/Received: 29.10.2009

Bardziej szczegółowo

Wolne rodniki :WR. O 2 - tlen singletowy NO - tlenek azotu. HO 2 - rodnik wodoronadtlenkowy H 2 O 2 - nadtlenek wodoru O 2 anionorodnik ponadtlenkowy

Wolne rodniki :WR. O 2 - tlen singletowy NO - tlenek azotu. HO 2 - rodnik wodoronadtlenkowy H 2 O 2 - nadtlenek wodoru O 2 anionorodnik ponadtlenkowy Wolne rodniki :WR ROS = RFT RNS= RFA 1 O 2 - tlen singletowy NO - tlenek azotu O 3 - ozon OH- rodnik hydroksylowy HO 2 - rodnik wodoronadtlenkowy H 2 O 2 - nadtlenek wodoru O 2 anionorodnik ponadtlenkowy

Bardziej szczegółowo

W 2010 roku, rak płuc był w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi u obu płci. Wyjaśnianie zależności pomiędzy

W 2010 roku, rak płuc był w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi u obu płci. Wyjaśnianie zależności pomiędzy Ocena pracy doktorskiej lek. Katarzyny Jędrzejowskiej pt. Wpływ cisplatyny i doksorubicyny na układ prooksydacyjno/antyoksydacyjny oraz ekspresję białka p53 w komórkach gruczolakoraka płuc in vitro Nowotwory

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY OBRONY ANTYOKSYDACYJNEJ KRWI U PIŁKAREK NOŻNYCH

MECHANIZMY OBRONY ANTYOKSYDACYJNEJ KRWI U PIŁKAREK NOŻNYCH MECHANIZMY OBRONY ANTYOKSYDACYJNEJ KRWI U PIŁKAREK NOŻNYCH Małgorzata Michalczyk Celem pracy było dokonanie oceny wpływu wysiłku o narastającej intensywności na reakcję systemu obrony antyoksydacyjnej

Bardziej szczegółowo

Key words: etoposide, antioxidant enzyme activities, malondialdehyde,

Key words: etoposide, antioxidant enzyme activities, malondialdehyde, Streszczenie Tworzenie reaktywnych form tlenu (RFT) w komórkach nowotworowych występuje podczas ekspozycji na leki przeciwnowotworowe takie jak: etopozyd, doksorubicyna, holoksan. Hodowlę prowadzono na

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych z nadczynnością tarczycy

Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych z nadczynnością tarczycy Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych z nadczynnością tarczycy The evaluation of selected oxidative stress parameters in patients with hyperthyroidism Grzegorz Andryskowski, Tomasz

Bardziej szczegółowo

WOLNE RODNIKI TLENOWE A MECHANIZMY OBRONNE ORGANIZMU REACTIVE OXYGEN SPECIES AND MECHANISMS OF BODY PROTECTION

WOLNE RODNIKI TLENOWE A MECHANIZMY OBRONNE ORGANIZMU REACTIVE OXYGEN SPECIES AND MECHANISMS OF BODY PROTECTION Nowiny Lekarskie 2006, 75, 6, 582 586 ARKADIUSZ CZAJKA WOLNE RODNIKI TLENOWE A MECHANIZMY OBRONNE ORGANIZMU REACTIVE OXYGEN SPECIES AND MECHANISMS OF BODY PROTECTION Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. LXVII (3) SECTIO E 2012 Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA UKŁADU PROOKSYDACYJNO/ ANTYOKSYDACYJNEGO KOMÓREK GLEJAKA MÓZGU POD WPŁYWEM KARBOPLATYNY IN VITRO

ZABURZENIA UKŁADU PROOKSYDACYJNO/ ANTYOKSYDACYJNEGO KOMÓREK GLEJAKA MÓZGU POD WPŁYWEM KARBOPLATYNY IN VITRO BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 1, str. 113 119 Renata Polaniak, Rafał Jakub Bułdak 1), Małgorzata Latocha 2), Ewa Romuk, Dorota Karbowska, Karol Ochocki, Ewa Birkner ZABURZENIA UKŁADU PROOKSYDACYJNO/

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe

Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych. pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe lek. Krzysztof Kołodziejczyk Profil alergenowy i charakterystyka kliniczna dorosłych pacjentów uczulonych na grzyby pleśniowe Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor: dr hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

ANTYOKSYDANTY I TOKSYCZNE DZIAŁANIE KADMU NA KOMÓRKI DROŻDŻY Saccharomyces cerevisiae

ANTYOKSYDANTY I TOKSYCZNE DZIAŁANIE KADMU NA KOMÓRKI DROŻDŻY Saccharomyces cerevisiae Proceedings of ECOpole DOI: 1.2429/proc.214.8(1)43 214;8(1) Ewa ŻYRACKA 1 ANTYOKSYDANTY I TOKSYCZNE DZIAŁANIE KADMU NA KOMÓRKI DROŻDŻY Saccharomyces cerevisiae ANTIOXIDANTS AND TOXIC ACTION OF CADMIUM

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

Baptist Church Records

Baptist Church Records Baptist Church Records The Baptist religion was a religious minority in Poland, making it more difficult to know when and where records of this religion might be available. In an article from Rodziny,

Bardziej szczegółowo

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP

(węglowodanów i tłuszczów) Podstawowym produktem (nośnikiem energii) - ATP śycie - wymaga nakładu energii źródłem - promienie świetlne - wykorzystywane do fotosyntezy - magazynowanie energii w wiązaniach chemicznych Wszystkie organizmy (a zwierzęce wyłącznie) pozyskują energię

Bardziej szczegółowo

mechanizmach latencji i onkogenezy BLV. Wykazano, że zakażenie BLV powoduje wzrost aktywności telomerazy i skracanie sekwencji telomerowych we

mechanizmach latencji i onkogenezy BLV. Wykazano, że zakażenie BLV powoduje wzrost aktywności telomerazy i skracanie sekwencji telomerowych we STRESZCZENIE Celem pracy była ocena sekrecji cytokin oraz aktywności telomerazy i długości telomerów w populacjach komórek dendrytycznych (DCs) generowanych z krwi i tkanek limfatycznych zwierząt zakażonych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ ul. A. Mickiewicza 2, 15-089 Białystok tel. (085) 748 55 78, faks (085) 748 55 78 e-mail: zdbioch@umwb.edu.pl Białystok 19. 02. 2016 Ocena

Bardziej szczegółowo

Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny Cancer cells and oxidative stress

Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny Cancer cells and oxidative stress Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 58-72 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2008.09.17 Accepted: 2009.01.14 Published: 2009.02.23 Komórki nowotworowe a stres oksydacyjny Cancer cells

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Mgr Paweł Musiał. Promotor Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek Promotor pomocniczy Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

Mgr Paweł Musiał. Promotor Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek Promotor pomocniczy Dr n. med. Marek Tombarkiewicz Mgr Paweł Musiał Porównanie funkcjonowania podstawow-ych i specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ WYPOSAŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W WYBRANE URZĄDZENIA SIECIOWE DEVELOPMENT OF GRID FACILITIES IN RURAL AREAS SUMMARY

ROZWÓJ WYPOSAŻENIA OBSZARÓW WIEJSKICH W WYBRANE URZĄDZENIA SIECIOWE DEVELOPMENT OF GRID FACILITIES IN RURAL AREAS SUMMARY INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Rozwój wyposażenia obszarów... Nr 2/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 55 63 Komisja Technicznej Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU. mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK W JASTRZĘBCU mgr inż. Ewa Metera-Zarzycka Profil metaboliczny osocza krwi i wartość biologiczna mleka krów w gospodarstwach ekologicznych Praca

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Ewolucja cz owieka. Historia i przysz ość

Ewolucja cz owieka. Historia i przysz ość Ewolucja cz owieka Historia i przysz ość 1 Dywergencja cz owiek-szympans Milion lat temu... Hipoteza ciąg ości regionalnej (multiregionalna) OAR Out of Africa Replacement Mitochondria Liczba mitochondriów

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Mitochondria jako źródło reaktywnych form tlenu Mitochondria as an source of reactive oxygen species

Mitochondria jako źródło reaktywnych form tlenu Mitochondria as an source of reactive oxygen species Postepy Hig Med Dosw. (online), 2005; 59: 259-266 www.phmd.pl Review Received: 2005.02.10 Accepted: 2005.04.21 Published: 2005.06.07 Mitochondria jako źródło reaktywnych form tlenu Mitochondria as an source

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Informacja o Katedrze Rozwój j naukowy młodej kadry naukowców w w kontekście priorytetów badawczych: W 2009 roku 1 pracownik Katedry

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne

Wolne rodniki w komórkach SYLABUS A. Informacje ogólne Wolne rodniki w komórkach A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

Justyna Szymczak*, Dariusz Kłódka**, Beata Smolik*, Marta Pawlica* (Zea mays var. Saccharata) Effect of cadmium salt on the activity of oxidative

Justyna Szymczak*, Dariusz Kłódka**, Beata Smolik*, Marta Pawlica* (Zea mays var. Saccharata) Effect of cadmium salt on the activity of oxidative Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 48, 2011 r. Justyna Szymczak*, Dariusz Kłódka**, Beata Smolik*, Marta Pawlica* Wpływ soli kadmu na aktywność enzymów stresu oksydacyjnego w glebie i kukurydzy

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Mgr Dorota Przybylska

Mgr Dorota Przybylska Mgr Dorota Przybylska Dziedzina: nauki biologiczne Dyscyplina: biochemia Wszczęcie: 11.12.2015 Temat: Rola oksydazy NADPH 4 oraz szlaku odpowiedzi na uszkodzenia DNA w starzeniu ludzkich komórek mięśni

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Enzymatyczne układy antyoksydacyjne dysmutazy nadtlenkowe, katalazy, peroksydazy

Enzymatyczne układy antyoksydacyjne dysmutazy nadtlenkowe, katalazy, peroksydazy Enzymatyczne układy antyoksydacyjne dysmutazy nadtlenkowe, katalazy, peroksydazy Wykład 11 25.01.2013 Enzymy tworzące i unnieczynniające reaktywne formy tlenu Forstermann U, Nature Rev Cardiol 2008 Dysmutazy

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (42)2013. ISSN e-issn kwartalnik marzec 2013 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (42)2013. ISSN e-issn kwartalnik marzec 2013 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (42)2013 Nr ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2013 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Joanny Waligóry pt.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę

Streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Joanny Waligóry pt.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę Streszczenie pracy doktorskiej lek. dent. Joanny Waligóry pt.: Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u kobiet w ciąży chorujących na cukrzycę Streszczenie. WSTĘP Zarówno ciąża, jak i cukrzyca zwiększają ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Oksydacyjne uszkodzenia mitochondrialnego DNA przyczyna czy skutek zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu

Oksydacyjne uszkodzenia mitochondrialnego DNA przyczyna czy skutek zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu Oksydacyjne uszkodzenia mitochondrialnego DNA przyczyna czy skutek zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu STRESZCZENIE Proces starzenia według mitochondrialnej teorii starzenia się organizmów związany

Bardziej szczegółowo

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM

WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM 21/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM PEZDA Jacek,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat: 1.Imię i nazwisko: Michał Skrzycki

Autoreferat: 1.Imię i nazwisko: Michał Skrzycki Autoreferat: 1.Imię i nazwisko: Michał Skrzycki 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: - 2000 dyplom magistra biologii, specjalizacja biologia molekularna, Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii. Tytuł

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Michał Strzeszewski Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych (streszczenie) Promotor

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Physical Layer. Network Fundamentals Chapter 8. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Physical Layer Network Fundamentals Chapter 8 Version 4.0 1 Warstwa fizyczna modelu OSI Network Fundamentals Rozdział 8 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Physical layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REAKTYWNE FORMY TLENU W KOMÓRKACH ROŒLINNYCH I ENZYMATYCZNE SYSTEMY OBRONNE*

REAKTYWNE FORMY TLENU W KOMÓRKACH ROŒLINNYCH I ENZYMATYCZNE SYSTEMY OBRONNE* 311 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 2 (311 325) REAKTYWNE FORMY TLENU W KOMÓRKACH ROŒLINNYCH I ENZYMATYCZNE SYSTEMY OBRONNE* REACTIVE OXYGEN SPECIES IN PLANT CELLS AND ANTIOXIDATIVE DEFENSE SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1. Ocena zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy oraz wybranych parametrów biochemicznych u mężczyzn z rozpoznanym uzależnieniem alkoholowym.

1. Ocena zmian w układzie krzepnięcia i fibrynolizy oraz wybranych parametrów biochemicznych u mężczyzn z rozpoznanym uzależnieniem alkoholowym. STRESZCZENIE Wokół alkoholu od wielu lat pojawiają się liczne dyskusje naukowe. Z jednej strony bowiem, istnieje wiele przekonywujących danych o jego korzystnym wpływie modyfikującym istotne czynniki ryzyka

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl DOI: Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 4(38) 2015, 725 736 THE USE OF SERVICES ON FARMS IN POLAND (BASED ON THE FADN DATA) * Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z tzw. modelem interpunkcji trna, cząsteczki mt-trna wyznaczają miejsca

Zgodnie z tzw. modelem interpunkcji trna, cząsteczki mt-trna wyznaczają miejsca Tytuł pracy: Autor: Promotor rozprawy: Recenzenci: Funkcje białek ELAC2 i SUV3 u ssaków i ryb Danio rerio. Praca doktorska wykonana w Instytucie Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii UW Lien Brzeźniak

Bardziej szczegółowo

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn?

Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Czy mamy dowody na pozalipidoweefekty stosowania statyn? Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Definicja Plejotropia,

Bardziej szczegółowo