Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r."

Transkrypt

1 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r.

2 Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia 24 Indie 26 Irlandia 27 Izrael 29 Japonia 31 Kanada 33 Korea Południowa 36 Litwa 38 Malezja 39 Meksyk 41 mcy 43 Polska 44 Portugalia 46 Republika Południowej Afryki 47 Rosja 49 Singapur 51 Stany Zjednoczone 53 Turcja 55 Węgry 57 Wielka Brytania 59 Włochy 61 Podsumowanie głównych kryteriów 63 Kraje oferujące superulgi 71 Tabela referencyjna 72 Deloitte Global R&D Leaders 96 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 3

3 Wstęp Obecnie coraz więcej krajów na świecie opracowuje i wdraża systemy różnego rodzaju zachęt dla stworzenia warunków niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Wśród podejmowanych działań znajdują się m.in. tworzenie baz klientów i naukowców celem nawiązywania współpracy B+R, rozwój instrumentów ochrony praw własności intelektualnej, zapewnianie dostępu do infrastruktury B+R oraz informatycznej. W wielu krajach zachęty do optymalizacji działalności B+R są częścią strategii rozwoju opartej na budowaniu innowacyjnej gospodarki. Państwa, które oferują zachęty na prowadzenie działalności B+R, postrzegane są jako atrakcyjne lokalizacje dla tworzenia i rozbudowy ośrodków badawczo-rozwojowych, a także rozprzestrzeniania działalności badawczej na inne kraje. Tego typu działania mogą skutecznie przyczynić się do dynamicznego rozwoju globalnej działalności B+R oraz powstania cennych praw własności intelektualnej. Zachęty dla podmiotów inwestujących w działalność B+R są zróżnicowane w zależności od kraju. Podstawą tych różnic są: sposób naliczania zachęt, poziom oferowanych korzyści, pewność uzyskania realnej korzyści ekonomicznej. Podstawowa definicja działalności badawczo-rozwojowej jest w większości krajów podobna, jednakże istnieją pewne różnice w poszczególnych systemach wsparcia. które kraje oferują wyjątkowo korzystne zachęty podatkowe i grantowe, nieobłożone wieloma ograniczeniami w zakresie np.: lokalizacji działalności badawczej, sposobu jej finansowania, posiadania praw własności intelektualnej. Inne proponują zaledwie podstawowe zachęty ze znacznymi ograniczeniami dotyczącymi branż uprawnionych do ulg i dotacji, kosztów kwalifikowanych czy procedur aplikacyjnych. Większość korzyści jest skonstruowana w taki sposób, aby zachęcić do utrzymania pewnego poziomu intensywności działalności B+R, zaś pozostała ich część została wprowadzona z myślą o zwiększeniu inwestycji na B+R. Jedynie kilka systemów oferuje zachęty podatkowe i dotacje z tytułu inwestycji kapitałowych w działalność B+R. W większości krajów zachęty dotyczą kosztów operacyjnych, tj. wynagrodzeń, zaopatrzenia w materiały i surowce oraz kosztów usług zewnętrznych. Ponadto wiele państw stosuje korzystniejsze rozwiązania podatkowe dla nowo powstałych przedsiębiorców. Wiele krajów oferuje zachęty podatkowe i dotacje na rozwój działalności badawczo-rozwojowej pobudzającej krajowy wzrost gospodarczy. Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie i porównanie dostępnych zachęt podatkowych do prowadzenia działalności B+R w krajach postrzeganych, jako lokalizacje, w których jest to opłacalne. Opisane stopy podatkowe i zachęty na badania są zgodne ze stanem na październik 2013 r. i mogą ulegać zmianom. Horyzont 2020 Od czasu ostatniego wydania Przeglądu Zachęt nastąpiło znaczące zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania, innowacje i edukację w programie Horyzont 2020, nowym unijnym programie wspierania badań i innowacji. Horyzont 2020 będzie wspierał rozwój Kluczowych Technologii Wspomagających (Key Enabling Technologies KET), w skład których wchodzą: technologie informacyjne i komunikacyjne, nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja i przetwórstwo, biotechnologia, przestrzeń kosmiczna. Ponadto, Horyzont 2020 będzie finansował projekty koncentrujące się na wyzwaniach społecznych UE, takich jak: zdrowie, zmiany demograficzne i dobrobyt, bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka, bezpieczna, czysta i efektywna energia, inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, otwarte, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa, klimat, surowce i efektywne wykorzystanie zasobów. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020, prosimy o kontakt z Magdaleną Burnat Mikosz pod adresem Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 5

4 Sergio Duchini 61 (3) Australia Stawka podatku CIT w Australii wynosi 30%. Nowa koalicja rządząca proponuje obniżenie stawki do 28,5% od 1 lipca 2015 r. przy jednoczesnym nałożeniu na duże przedsiębiorstwa obowiązku opłacania składek na płatny urlop rodzicielski w wysokości 1,5% od podstawy opodatkowania przekraczającej 5 milionów dolarów. System podatkowy w Australii przewiduje zachęty podatkowe stymulujące inwestycje w działalność B+R. W roku podatkowym kończącym się 30 czerwca 2011 r. i w latach ubiegłych system ten opierał się na większych odliczeniach i zwrotach dla mniejszych przedsiębiorstw w określonych sytuacjach. Od 1 lipca 2011 r. system uległ zmianie i obecnie obowiązują dwa rodzaje ulgi na działalność B+R zależnie od wartości: odliczenie z możliwością refundacji (odliczenie zwrotne/ulga zwrotna) od podatku w wysokości do 45% kwalifikowanych wydatków na prace B+R (wydatki nie podlegają odliczeniu), pod warunkiem, że przychody brutto przedsiębiorstwa nie przekraczają 20 mln dolarów i nie jest ono kontrolowane przez podmiot zwolniony z podatku dochodowego, odliczenie bez możliwości refundacji (odliczenie bezzwrotne/ulga bezzwrotna) od podatku w wysokości 40% dla pozostałych przedsiębiorstw. Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów. Przedsiębiorcami, którzy mogą zostać uznani za kwalifikujących się do skorzystania z ulgi na prace B+R, są podmioty podlegające opodatkowaniu w Australii ze względu na miejsce rejestracji spółki, głównej siedziby lub na podstawie porozumienia o podwójnym opodatkowaniu (zasada ustalania miejsca zamieszkania podatnika). Podmiotem mogącym skorzystać z ulgi na działalność B+R może być także przedsiębiorstwo ze stałą siedzibą w Australii, ustaloną na podstawie porozumienia o podwójnym opodatkowaniu. Australia oferuje ulgę podatkową w wysokości 40% lub 45% kosztów poniesionych w związku z działalnością B+R, z możliwością refundacji każdej nadwyżki dla MŚP. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wydatki pracownicze, koszty bezpośrednie, koszty ogólne, zaopatrzenie, amortyzację podatkową i niektóre nakłady inwestycyjne na główną działalność B+R oraz działania ją wspierające. Spłata odsetek i koszty budowy są jednoznacznie wykluczone z kategorii kosztów kwalifikowanych. Od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 lipca 2011 r. nie ma nakazu korzystania z praw własności intelektualnej jedynie na terytorium Australii. Prace w rzeczywistości przeprowadzane poza granicami Australii nadal kwalifikują się do ulg, pod warunkiem, że zostały zaakceptowane przez rząd w roku, w którym rozpoczęto realizację projektu w wyniku tzw. procedury advanced finding mającej na celu zakwalifikowanie prowadzonych prac do działalności B+R. Zatwierdzone będą prace, bez których główna działalność B+R prowadzona w Australii nie może zostać ukończona, a ich przeprowadzenie jest niemożliwe na terenie Australii z powodu: braku dostępu do odpowiednich placówek lub zasobów wiedzy, konieczności prowadzenia badań na populacji żyjącej poza Australią, konieczności dostępu do surowców niedostępnych na terenie Australii. Warunkiem uzyskania ulgi jest poniesienie przynajmniej 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych w całym okresie realizacji projektu na terenie Australii. W ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku podatkowego podatnik musi złożyć w Innovation Australia wniosek rejestracyjny prac B+R (również w przypadku, gdy prace zakwalifikowano jako działalność badawczo - rozwojową w wyniku procedury advanced finding). O ulgę B+R należy się następnie ubiegać w trakcie składania rocznego zeznania podatkowego z działalności firmy. Proponowana zmiana legislacyjna przewiduje możliwość ubiegania się o ulgi co kwartał od 1 stycznia 2014 r. Podmioty powiązane i stowarzyszone są również brane pod uwagę przy obliczaniu progu 20 mln dolarów. Nadwyżka ulgi bezzwrotnej, choć nie obowiązuje wstecz, może być bezterminowo odliczana w latach kolejnych i jest uwarunkowana ciągłością posiadania lub prowadzenia tego samego przedsiębiorstwa oraz może być pomniejszana z tytułu określonego dochodu zwolnionego z podatku. W przypadku otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na działalność objętą ulgą, odpowiednie mechanizmy pomniejszają wysokość dodatkowego odliczenia z tego tytułu. Redukcja może być zastosowana w przypadku, gdy w wyniku prac B+R zostanie stworzony materialny produkt na użytek własny przedsiębiorstwa lub będzie sprzedawany innemu podmiotowi. Główna działalność B+R to zasadniczo badania eksperymentalne, których wyników nie da się przewidzieć zawczasu na podstawie obecnej wiedzy, dostępnych informacji i doświadczeń i których celem jest wygenerowanie nowej wiedzy. które działania są wyłączone z powyższej puli głównej działalności B+R (są to np. badania odkrywcze lub prace rozwojowe nad oprogramowaniem dla celów prowadzenia administracji wewnętrznej), jednak mogą one być kwalifikowane, jako działania ją wspierające. Do działań wspierających zaliczają się prace bezpośrednio związane z główną działalnością B+R. Działania zmierzające do wytworzenia dóbr i usług oraz te znajdujące się na liście prac wykluczonych, jako główna działalność B+R, powinny być podejmowane przede wszystkim w celu wspierania głównej działalności B+R, aby mogły kwalifikować się do ulgi. 6 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 7

5 Herbert Kovar 43 (1) Austria Stawka podatku CIT w Austrii wynosi 25%. System zachęt w tym kraju oferuje korzyści podatkowe na zasadzie zwrotu kosztów (cash back) poniesionych na działalność B+R. Zachętą dostępną dla podmiotów intensywnie inwestujących w badania jest odliczenie od podatku 10% wszystkich wydatków poniesionych w związku z działalnością B+R, nawet jeżeli spółka poniosła stratę podatkową lub generuje niski dochód. O odliczenie należy się starać przy okazji rozliczenia podatkowego. Maksymalna kwota zwrotu nie może być wyższa niż kwota należności podatkowych. Od 1 stycznia 2012 r. podstawa odliczenia kosztów za badania zlecone podmiotom zewnętrznym może wynosić maksymalnie do 1 mln euro rocznie, dlatego odliczeniu może podlegać kwota maksymalnie 100 tys. euro. Przyznane podatnikowi dotacje i ulgi zwolnione od podatku CIT pomniejszają podstawę do odliczeń z tytułu prowadzenia działalności B+R. Stawka podatku od przychodów z tytułu opłat licencyjnych za wytworzoną przez siebie własność intelektualną lub z tytułu zysków kapitałowych ze sprzedaży takiej własności intelektualnej podlega pomniejszeniu o 50% w przypadku podatników indywidualnych (nie dotyczy spółek). Zwrot podatku w Austrii musi zostać zatwierdzony przez Austriacką Agencję Promocji Badań. Katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki i nie ogranicza się do wybranych sektorów. Definicja badań uwzględnia badania podstawowe i stosowane, jak również prace rozwojowe w rozumieniu Podręcznika Frascati Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dlatego też do działalności badawczej zalicza się również rozwój oprogramowania. Kwalifikowane prace B+R to ogólnie rozumiane systematyczne lub intensywne badania w dziedzinie nauki lub technologii, których celem jest zastosowanie wyników badań w produkcji nowych lub znacznie ulepszonych materiałów, urządzeń, produktów lub opracowania nowych procesów. Warunkiem koniecznym jest, aby badania miały charakter systematyczny, a także miały na celu wzrost wiedzy i/lub rozwój nowych zastosowań. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje: nakłady kapitałowe, koszty finansowe, wynagrodzenia, koszty ogólne, opłaty leasingowe oraz opłaty z tytułu podwykonawstwa. W przypadku zlecenia prac B+R zleceniodawca (strona finansująca prace badawcze) może rozliczyć wydatki poniesione przez zleceniobiorcę. Zleceniobiorca musi być podmiotem uprawnionym UE/WE i nie może być spółką powiązaną ze zleceniodawcą. Opłaty podwykonawcy stanowiące podstawę wyliczenia 10% ulgi na badania są ograniczone do maksymalnie 1mln euro rocznie, pozwalając uzyskać zwrot w wysokości 100 tys. euro. Zatwierdzenie badań przez Austriacką Agencję Promocji Badań jest wymagane na potrzeby w przypadku ubiegania się o ulgę na B+R w odniesieniu do lat podatkowych począwszy od 1 stycznia 2012 r. wniosek o zatwierdzenie badań należy składać w formie elektronicznej po zakończeniu roku podatkowego, za który chce się skorzystać z ulgi. Tylko po złożeniu wniosku o zatwierdzenie badań, podatnik może ubiegać się o ulgę w rocznym rozliczeniu podatkowym. mniej jednak, nie ma wymogu otrzymania decyzji o zatwierdzeniu badań przed złożeniem dokumentacji związanej z rozliczeniem podatkowym. Po zaakceptowaniu wniosku wydawana jest specjalna karta ewaluacyjna potwierdzająca spełnienie prawnych wymogów kwalifikowalności danego przedsięwzięcia badawczo rozwojowego do ulgi. Alternatywnie, podatnik może ubiegać się o wstępne zatwierdzenie przyszłych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych obejmujących rok bieżący i kolejne trzy lata podatkowe. Uzyskanie wstępnej akceptacji wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 1 tys. euro. jest wymagana ochrona patentowa wyników prac B+R, ani dowód uzyskania pozytywnych wyników badań. obowiązują ograniczenia terytorialne w zakresie miejsca rejestracji praw własności intelektualnej. Prace B+R muszą być przeprowadzone na terenie Austrii. Badania wykonywane przez podmioty zewnętrzne muszą być kontrolowane i kierowane przez firmę lub oddział firmy austriackiej lub spółkę ze stałą siedzibą w Austrii. Ponadto podmiot zewnętrzny (zleceniobiorca) musi mieć swoją siedzibę na terenie UE/WE. Istnieją atrakcyjne programy dofinansowań dla przedsiębiorstw w sektorach: materiałów i produkcji, energii i środowiska, nauk przyrodniczych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mobilności, bezpieczeństwa i ochrony, jak również zasobów ludzkich. Austria jest aktywnym członkiem Europejskiego Obszaru Badawczego oraz czynnym partnerem dwustronnych przedsięwzięć B+R, realizowanych we współpracy m.in. z USA, Chinami, Japonią, Rosją i Koreą Południową. 8 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 9

6 Patrick Brauns 32 (2) Belgia Podstawowa stawka podatku CIT w Belgii wynosi 33,99%. Ulga na B+R i ulga inwestycyjna: od 1 stycznia 2013 r. podatnik ma możliwość jednorazowego odliczenia 14,5% wszystkich zaksięgowanych wydatków na B+R (na środki trwałe i wartości niematerialne i ) lub odliczenia 21,5% całkowitej kwoty amortyzacji dla powyższych kosztów (tj. podatnik oblicza kwotę amortyzacji i mnoży ją przez 21,5%). Jest to odliczenie dodatkowe oprócz standardowych odpisów amortyzacyjnych od wydatków na B+R. W rezultacie suma odliczeń wynosi 121,5% odpisów amortyzacyjnych środków trwałych itp., wykorzystywanych w trakcie procesu badawczego. Nadwyżki ulg mogą być przenoszone na kolejne lata lub być zamienione na zwrot nieodpisanych należności podatkowych po upływie 5 lat. Powyższe wartości są aktualizowane corocznie. Ulga patentowa (ang. Patent Income Deduction, PID): pozwala na odliczenie 80% kwalifikowanych dochodów patentowych od całości opodatkowanych dochodów (w rezultacie maksymalna efektywna stawka podatku wynosi 6,8%). Zwolnienie z podatku od części wynagrodzenia: przedsiębiorstwa mogą otrzymać ulgę podatkową w wysokości 80% z tytułu wynagrodzeń wypłaconych pracownikom naukowym zaangażowanym w projekty B+R. Od pracowników naukowych, których wynagrodzenia kwalifikowane są do ulgi, wymaga się, aby posiadali przynajmniej tytuł magistra w danej dziedzinie naukowej. Powyższa zachęta pozwala zmniejszyć o 20%-25% koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikowi naukowemu zaangażowanemu w prace B+R. W niektórych przypadkach (młoda innowacyjna spółka lub umowa o badania uniwersyteckie) nie jest wymagane spełnienie warunków dotyczących wykształcenia. Istnieją również wyjątki dotyczące obcokrajowców zatrudnionych przy pracach B+R. Przyspieszona amortyzacja: aktywa użyte w B+R mogą zostać zamortyzowane w ciągu 3 lat. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogą otrzymać okresowe premie innowacyjne na swoich pracowników, eliminując tym samym obowiązek opłacania podatków od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Podmioty intensywnie zajmujące się działalnością B+R mogą ubiegać się również o dotacje z regionalnych samorządów. W zależności od lokalizacji projektu, rodzaju prac B+R i rodzaju instrumentu finansowego kwota dofinansowania projektu badawczego może sięgnąć 80% wszystkich wydatków poniesionych w związku z projektem. Dotacje z funduszy regionalnych są zwykle nieopodatkowane. Istnieją specjalne ulgi związane z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń pracowników pracujących w porze nocnej albo zmianowej niezależnie od prowadzonych prac B+R. Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów. Aby skorzystać z ulgi lub odliczenia podatnik musi zaświadczyć, że inwestycje B+R są prowadzone w celu rozwoju produktów/usług, które: są uważane za innowacyjne na belgijskim rynku oraz nie mają negatywnego wpływu na środowisko (a jeśli są szkodliwe, podatnik podjął konieczne kroki, aby złagodzić ich negatywny wpływ na środowisko). Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje: wynagrodzenia, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa, koszty ogólne i amortyzację. Obniżenie podatku od dochodów z patentów, dodatkowe odliczenia oraz zwolnienie części wynagrodzeń z podatku to jedynie przykłady kilku z wielu dostępnych zachęt. Do ulgi na B+R i ulgi inwestycyjnej kwalifikują się wydatki na prace B+R przeprowadzone poza Belgią, pod warunkiem, że podmiot ubiegający się o ulgę dysponuje prawem własności intelektualnej na terenie Belgii. Pracodawca korzystający ze zwolnienia podatkowego od części wynagrodzeń nie jest zobowiązany do posiadania prawa własności intelektualnej. Ulga patentowa (PID) dotyczy patentów należących do spółek belgijskich oraz udoskonaleń istniejących patentów należących do innych podmiotów prawnych. W terminie do 31 marca podatnik jest zobowiązany do złożenia w odpowiednim urzędzie wniosku o wydanie certyfikatu o spełnianiu norm środowiskowych. Certyfikat ten powinien być wydany w regionie, w którym podatnik prowadzi działalność kwalifikowaną. Począwszy od stycznia 2014 r. zwolnienie z podatku od części wynagrodzenia będzie miało zastosowanie jedynie do nowych projektów, które zostały notyfikowane władzom belgijskim. Na wdrożenie powyższych wymogów w stosunku do projektów prowadzonych w 2013 r. przewiduje się okres przejściowy do 31 grudnia 2014 r. 10 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 11

7 Flavia Crosara 55 (19) Brazylia Stawka podatku CIT w Brazylii wynosi 34%. Wszystkie ulgi są dostępne dla przedsiębiorstw działających w systemie podatkowym Lucro Real. Super ulga podatkowa na B+R: ulga w wysokości 160% wydatków poniesionych na działalność B+R. Podwyższona super ulga: jeśli w danym roku podatkowym przedsiębiorstwo zwiększy liczbę pracowników badawczych bezpośrednio zaangażowanych w badania do 5%, może skorzystać z podwyższonej ulgi w wysokości 170%, natomiast jeśli ogólna liczba pracowników wzrośnie o więcej niż 5% w danym roku podatkowym, ulga wyniesie 180% wydatków kwalifikowanych. Do wzrostu liczby pracowników naukowych zalicza się również pracowników firmy oddelegowanych do pracy związanej z działalnością B+R. Podwyższona super ulga na wydatki związane z patentami: przedsiębiorstwa mają prawo do dodatkowej 20% ulgi z tytułu kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z rozwojem patentu, pod warunkiem rejestracji patentu,. Z uwagi na możliwość skorzystania z super ulgi dopiero po zarejestrowaniu patentu, korzysta z niej niewielu podatników. istnieje możliwość rozliczenia niewykorzystanych ulg w kolejnych ani w poprzednich latach podatkowych. Amortyzacja: tylko dla celów podatku CIT (34%) możliwa jest 100% amortyzacja w roku nabycia nowych maszyn, sprzętu i przyrządów przeznaczonych wyłącznie do działalności B+R, a także 100% amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w B+R. Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów. nad rozwojem oprogramowania, jeśli wiążą się one z postępem naukowym lub technicznym. Wydatki na B+R obejmują koszty poniesione w związku z wynagrodzeniami oraz określonymi opłatami na rzecz osób trzecich (np. w związku z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych) bezpośrednio związanymi z prowadzeniem prac B+R. Brazylia oferuje super ulgi na badania prowadzone na terenie kraju oraz obniżoną akcyzę na sprzęt przeznaczony do użytku w pracach badawczych. W 2011 r. brazylijski urząd podatkowy (ang. Brazilian Internal Revenue Service (IRS)) wydał wytyczne odnoszące się do następujących zagadnień: Specjaliści częściowo związani z działalnością B+R podatnik jest zobowiązany do dostosowania umów, na podstawie których zatrudnieni są tacy pracownicy. Umowa powinna być dostosowana w taki sposób, aby wyraźnie stanowiła, iż pracownicy są badaczami biorącymi udział w projektach innowacyjnych. Jeśli przedsiębiorstwo nie dostosuje się do tych przepisów, wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem pracowników częściowo związanych z działalnością B+R nie będą podlegać uldze podatkowej z tytułu prowadzenia działalności B+R. Zlecanie badań B+R innym podmiotom: zwolnienia podatkowe na wydatki związane z podwykonawstwem są ograniczone do: - umów z uczelniami państwowymi, instytutami badawczymi czy niezależnymi wynalazcami, pod warunkiem, że firma zatrudniająca przejmuje odpowiedzialność, zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa i kontrolę wydatków w związku z projektem; - płatności przekazywanych małym przedsiębiorstwom z tytułu przeprowadzenia projektów badawczych, nawet w przypadku, gdy podwykonawca ma udział w finansowych korzyściach z tytułu końcowych rezultatów projektu; - części wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwa na zlecone usługi techniczne, takie jak próby i testy laboratoryjne, pod warunkiem, że podatnik nie uczestniczy w świadczeniu takich usług (nawet częściowo). Usługi z zakresu doradztwa, pośrednictwa i inne koszty niekwalifikowane: usługi administracyjne z zakresu doradztwa i pośrednictwa nie podlegają odliczeniom, nawet jeśli są związane z projektami badawczymi. Powyższe wydatki niekwalifikowane to m.in. wydatki na ochronę, utrzymanie czystości, konserwację, usługi biblioteczne i prowadzenie dokumentacji, ale też wydatki na koordynację, administrację i monitoring finansowy projektów badawczych. Odliczeniom podlegają jedynie wydatki poniesione na terenie Brazylii (z wyjątkiem ulgi IPI opisanej poniżej). Prawa własności intelektualnej nie muszą być utrzymane na terenie Brazylii. Aby móc ubiegać się o ulgę, przedsiębiorstwa muszą posiadać certyfikat poświadczający niezaleganie z płatnością podatków obejmujący cały rok podatkowy, którego dotyczy super ulga. Istnieje wymóg prowadzenia księgi rachunkowej uwzględniającej szczegółowe wydatki na działalność B+R. Najnowsze wytyczne brazylijskiego urzędu podatkowego (IRS) zalecają szczegółową kontrolę kosztów i wydatków dla każdego projektu B+R, prowadzoną według standardowych kryteriów przez cały rok podatkowy, a także prowadzenie szczegółowego i zindywidualizowanego rejestru wszystkich poniesionych wydatków. Ponadto, w Brazylii można skorzystać z następujących zachęt podatkowych: Wydatki na wyposażenie, maszyny i narzędzia przeznaczone do działalności B+R mogą być przedmiotem ulgi podatkowej w momencie poniesienia wydatku. W przypadku, gdy środki trwałe zakupione pierwotnie z przeznaczeniem na cele B+R, są następnie odsprzedane lub przekazane do innego rodzaju działalności, niezwiązanego z B+R, poniesione koszty powinny podlegać opodatkowaniu. Przedsiębiorstwa z branży IT i automatyki, korzystające z obniżki akcyzy IPI (patrz poniżej), zakupujące wyposażenie, maszyny lub narzędzia wyłącznie dla celów B+R, mogą dodatkowo otrzymać super ulgę na koszty tego sprzętu. Obniżka akcyzy IPI (rządowy podatek akcyzowy): na sprzęt, maszyny i narzędzia przeznaczone na działalność B+R obowiązuje 50% obniżka należnej akcyzy IPI. O obniżkę należy się ubiegać w momencie zakupu sprzętu, maszyn lub narzędzi z przeznaczeniem do działalności B+R. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia działalności B+R obejmuje działania mające na celu rozwój innowacyjnych technologii. Zalicza się do nich m.in. projektowanie nowych produktów i procesów, dodanie nowych funkcji lub cech do produktów lub procesów, ulepszających je poprzez poprawę jakości i wydajności. Dodatkowo do działalności B+R zalicza się badania 12 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 13

8 Wei Chen (212) Chiny Chiny oferują zachęty różnego typu, w tym zachęty podatkowe. Stawka podatku CIT wynosi 25%. Zachęty na inwestowanie w B+R są oferowane w postaci odliczeń oraz obniżek stawek podatku CIT. Super ulga: ulga podatkowa w wysokości do 150% kosztów na działalność badawczą i rozwojową. Obniżona stawka podatku: obniżona 15% stawka podatku CIT dla firm posiadających status HNTE, tj. Przedsiębiorstwa Wysokiej i Nowej Technologii (ang. High and New Technology Enterprise). O status HNTE należy się ubiegać i odnawiać go co 3 lata. Obniżona, 15% stawka podatkowa, obowiązuje również technologicznie zaawansowane przedsiębiorstwa usługowe (ang. Technology Advanced Service Enterprises) w wyznaczonych miastach, których przychody w 50% pochodzą ze świadczenia usług związanych z kwalifikowaną technologią, zlecanych przez podmioty zewnętrzne. (Dostępność tej zachęty została przedłużona do 31 grudnia 2018 r.) Zwolnienie z podatku: zwolnienie z podatku VAT / zerowa stawka na pewne usługi B+R świadczone na rzecz podmiotów zagranicznych. Zachęty podatkowe dla firm technologicznych / informatycznych: Pierwsze 5 mln juanów dochodów z transferu technologii jest zwolnione z podatku dochodowego. Każdy dochód z transferu technologii powyżej kwoty 5 mln juanów jest opodatkowany według obniżonej o 50% stawki CIT. Nowopowstałe firmy informatyczne są często objęte tymczasowym całkowitym zwolnieniem z podatku dochodowego. Dodatkowo, przedsiębiorstwom z branży IT będącym płatnikami podatku może zostać przyznane zwolnienie z podatku od dochodów kwalifikowanych. Zagraniczne centra B+R mogą być zwolnione z cła importowego, VAT i podatku konsumpcyjnego na import sprzętu i wyposażenia oraz innych aktywów używanych przy pracach B+R (ulga dostępna będzie do 31 grudnia 2015 r.) Zagraniczne centra B+R i krajowe instytucje B+R mogą wnioskować o zwrot podatku VAT zapłaconego w związku z zakupem sprzętu wyprodukowanego w Chinach (zachęta ważna do 31 grudnia 2015 r.). Kwalifikujące się przedsiębiorstwa z branży IT mogą być zwolnione z cła importowego na sprzęt i materiały do użytku własnego. Kwalifikujące się podmioty technologiczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą być zwolnione z cła oraz podatku VAT od aktywów wykorzystywanych do celów B+R. Kwalifikujące się, nowo utworzone przedsiębiorstwa ze statusem HNTE, działające w specjalnych strefach, często uzyskują tymczasowe zwolnienia podatkowe. Oprócz obniżonej stawki podatku dochodowego przedsiębiorstwa HNTE mogą korzystać z dodatkowej super ulgi w wysokości 150% kwalifikowanych wydatków na działalność B+R. Straty podatkowe związane z super ulgą na działalność B+R mogą być odzyskane w okresie do 5 kolejnych lat. Chiny oferują 150% super ulgę na kwalifikowane wydatki poniesione na badania i rozwój. Rząd chiński wyszczególnia osiem uprzywilejowanych sektorów, w których firmy otrzymują status HNTE: technologie informatyczno-elektroniczne, nowe technologie medyczne i biologiczne, lotnictwo i kosmonautyka, technologia nowych materiałów, nowe źródła energii i technologie energooszczędne, przemysł zaawansowanych technologii, zasoby i technologia środowiskowa, przekształcenie tradycyjnych gałęzi przemysłu w branże zaawansowane technologicznie. Działalność kwalifikowana obejmuje rozwój nowych technologii, nowych produktów i technik produkcyjnych. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wynagrodzenia, koszty bezpośrednie, zaopatrzenie, amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, koszty projektowe, koszty instalacji sprzętu oraz koszty związane ze zlecaniem prac B+R. Przedsiębiorstwa HNTE mogą ponieść poniżej 40% wydatków kwalifikowanych na prace badawczorozwojowe (w tym koszt podwykonawstwa prac B+R) poza granicami Chin. Prawo własności intelektualnej posiadane przez HNTE musi być zarejestrowane w Chinach. Przed udzieleniem pozwolenia na skorzystanie z super ulgi władze rządowe mogą rozpatrzyć, czy prawo własności intelektualnej będzie zachowane na terenie Chin. jest to jednak wymóg prawny. 14 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 15

9 Sonja Ifkovic 385 (0) Chorwacja Stawka podatku dochodowego w Chorwacji wynosi 20%. System zachęt do prowadzenia badań B+R wprowadza super ulgę w podatku dochodowym na wydatki kwalifikowane związane z projektami badawczorozwojowymi. Wysokość super ulgi zależy od rodzaju działalności badawczej: Badania podstawowe 250%, Badania stosowane 225%, Prace rozwojowe 200%, Techniczne studia wykonalności 175%. Następujące rodzaje działalności badawczej zostały uznane za kwalifikujące się do wsparcia: Badania podstawowe obejmują wszystkie działania mające na celu poszerzenie wiedzy naukowej i know-how (niezwiązane z przemysłem i/lub celami gospodarczymi), Badania stosowane obejmują wszystkie badania ukierunkowane na zdobycie nowej wiedzy, która może być wykorzystana do rozwoju nowych produktów, procesów produkcyjnych oraz usług lub do ich znacznego ulepszenia, Prace rozwojowe obejmują działania mające na celu przekształcenie wyników badań na plany, rysunki lub modele nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów produkcyjnych lub usług, które są przeznaczone do sprzedaży lub użytkowania, w tym między innymi do produkcji prototypów. Ponadto, prace rozwojowe mogą obejmować koncepcyjne planowanie i modelowanie alternatywnych produktów, procesów produkcyjnych lub usług, jak również projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, pod warunkiem, że projekty te nie zostaną przeprojektowane lub wykorzystane do celów przemysłowych lub komercyjnych. Prace rozwojowe nie obejmują cyklicznych zmian produktów, linii produkcyjnych, procesów produkcyjnych, istniejących usług oraz bieżących działań, nawet, gdy zmiany te stanowią ulepszenie istniejących rozwiązań. Techniczne studia wykonalności obejmują czynności podejmowane przed rozpoczęciem projektu, mając na celu ocenę stanu wiedzy w kontekście wymagań technicznych koniecznych do realizacji projektu. W przypadku firmy generującej straty, ulga może być odliczona przez okres 5 lat. Chorwacja oferuje super ulgę w wysokości od 175% do 250% kosztów kwalifikowanych. Zakres kwalifikowalności jest szeroki i nie ogranicza się do poszczególnych sektorów. Kryteria kwalifikujące są podobne do definicji działalności B+R zamieszczonych w w Podręczniku Frascati Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zachęty zwykle dotyczą sektora IT, przemysłu farmaceutyczego, chemicznego, produkcji przemysłowej oraz bankowości/ instytucji finansowych. Koszty kwalifikowane obejmują: Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w badania, Surowce, w tym opakowania, części zamienne, wyposażenie, koszty energii, materiały i części do konserwacji maszyn i urządzeń używanych bezpośrednio do badań, Koszty usług badawczych świadczonych przez inżynierów i naukowców zatrudnionych do rozwoju i technologii oraz przeprowadzenia projektów badawczych, Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałąych, wykorzystanych do realizacji projektu za okres odpowiadających okresowi realizacji projektu. W innych przypadkach amortyzacja jest niedozwolona. Kwalifikowalność dotyczy wyłacznie środków własnych podatnika, wykorzystywanych do wewnetrznych działań badawczych, Amortyzacja kosztów zakupu patentów i opłat licencyjnych związanych z technologiami wykorzytywanymi do działalności badawczej, Inne koszty, niezbędne i bezpośrednio związane z prowadzonymi badaniami, m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, dodatkowe koszty ubezpieczenia sprzętu i personelu, a także czynsz i opłaty członkowskie w organizacjach naukowych związanych z prowadzoną działalnością badawczą. Wymagania W celu uzyskania potwierdzenia kwalifikowalności planowanych działań należy złożyć formularz zgłoszeniowy w Ministerstwie Nauki. Ministerstwo może obnizyć range projektu (np. z badań stosowanych do badań rozwojowych). Formularz zgłoszeniowy należy składać do Ministerstwa przed końcem roku obrotowego, w którym projekt został rozpoczęty. ma ograniczeń co do lokalizacji działalności badawczej lub miejsca rejestracji własności intelektualnej. 16 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 17

10 Ludek Hanacek Czechy W 2013 r. stawka podatku CIT w Czechach wynosiła 19%. Czeski system podatkowy oferuje super ulgę na koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Super ulga: ulga w wysokości 200% kosztów na wdrażanie projektów B+R. Ulga podatkowa: dziesięcioletnia ulga podatkowa na podatek dochodowy (CIT), obejmująca inwestycje w ośrodki technologiczne i centra usług strategicznych, zgodnie ze zmienioną ustawą o zachętach inwestycyjnych obowiązującą od lipca 2012 r. Inne niepodatkowe zachęty do prowadzenia działalności B+R: dotacje na badania i rozwój obejmujące wydatki kapitałowe (CAPEX) lub koszty operacyjne (OPEX). Projekty B+R to m.in. eksperymentalne lub teoretyczne prace badawcze, prace projektowe lub konstrukcyjne, rachunkowe, propozycje technologiczne lub przygotowanie użytkowej próbki produktu, jego prototypu lub części. W przypadku niewykorzystania super ulgi w roku podatkowym, w którym została przyznana, istnieje możliwość wykorzystania jej przez trzy kolejne lata podatkowe. Podstawowym kryterium wyróżniającym prace B+R od innej działalności jest obecność mierzalnego elementu innowacyjnego oraz wyjaśnienie niejasności badawczych lub technicznych. Jeśli temat prac badawczych jest znany w branży, konieczne jest wystąpienie mierzalnego elementu innowacyjnego lub technicznych niejasności, nawet, gdy przedmiot badań jest znany w danej branży, pod warunkiem, że podatnik udowodni brak dostępu do wyników badań lub brak możliwości ich zastosowania lub uwiarygodni, iż na etapie planowania projektu nie był w posiadaniu informacji nt wyników badań. Przyjęta definicja kwalifikowanych prac badawczych jest bardzo podobna do definicji znajdującej się w Podręczniku Frascati. Kwalifikowana działalność obejmuje wprowadzenie nowych lub ulepszonych technologii, systemów lub usług oraz produkcję nowych lub ulepszonych materiałów, produktów lub sprzętu, projektowanie lub weryfikację prototypów, sprzętu pilotażowego lub demonstracyjnego. Kwalifikowane wydatki na B+R mogą być odliczane w 3 kolejnych latach podatkowych. Katalog kosztów obejmuje wynagrodzenia, amortyzację rzeczowego majątku ruchomego wykorzystywanego bezpośrednio w związku z projektem oraz inne wydatki operacyjne bezpośrednio związane z projektem B+R (tj. zwrot kosztów podróży, materiały, zaopatrzenie, nieskocenne środki trwałe, wydatki na książki i czasopisma, opłaty za elektryczność, ogrzewanie, gaz, usługi telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne). Ulga podatkowa nie przysługuje z tytułu kosztów poniesionych w związku ze zlecaniem działalności B+R, za wyjątkiem certyfikacji wyników badań. W przyszłości planowane jest wprowadzenie zmian w przepisach, mających na celu włączenie usług B+R świadczonych przez publiczne uniwersytety i jednostki badawcze do katalogu kosztów kwalifikowanych. Super ulga nie obejmuje wydatków na B+R finansowanych ze środków rządowych i innego wsparcia publicznego. ma wymogu dotyczącego rejestracji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z super ulgi, przedsiębiorca nie musi prowadzić działalności B+R wyłącznie na terenie Republiki Czeskiej, lecz koszty poniesione w związku z działalnością B+R muszą być kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu czeskich przepisów podatkowych. Przedsiębiorca powinien przed rozpoczęciem projektu B+R przedstawić pisemny dokument będący zestawieniem planowanych działań B+R. Zestawienie jest częścią obowiązkowego zestawu dokumentów wewnętrznych, które należy skompletować przed rozpoczęciem projektu, nie ma jednak wymogu przedkładania ich określonym instytucjom. Zestawienie takie powinno zawierać przede wszystkim opis celów projektu, harmonogram z podziałem na fazy, budżet, personel oraz opis zarządzania projektem. 18 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 19

11 Thomas Perrin 33 (1) Francja Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 34,43%. We Francji wysokość ulgi podatkowej ustalana jest na podstawie całkowitej kwoty wydatków na działalność B+R, a odliczenia mogą być wykorzystane w ciągu 3 kolejnych lat. Jeżeli w ciągu powyższego okresu ulga nie zostanie wykorzystana w całości, podatnik uprawniony jest do refundacji pozostałej kwoty. Wprowadzono tymczasowe przepisy, na mocy, których przedsiębiorcy mogą skorzystać z natychmiastowej refundacji wszystkich niewykorzystanych ulg za okres od 2005 r. do 2009 r. Od 2010 r. ulgi podatkowe na działalność badawczą rozliczane są na podstawie wspomnianej wyżej zasady 3 kolejnych lat, za wyjątkiem osobnych regulacji dla MŚP, nowo powstałych przedsiębiorstw, młodych przedsiębiorstw innowacyjnych oraz przedsiębiorstw borykających się z problemami finansowymi. Wyżej wymienione przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o natychmiastowy zwrot wszystkich niewykorzystanych ulg. Wydatki na B+R odliczane są w roku, w którym zostały poniesione. Dodatkowo Francja oferuje ulgi na B+R: 30% w stosunku do pierwszych 100 mln euro wydanych na prace B+R w danym roku podatkowym, plus 5% od wydatków powyżej 100 mln euro. Dotychczas nowi wnioskodawcy mogli korzystać z podwyższonych ulg (40% dla przedsiębiorców korzystających z ulgi w pierwszym roku (obowiązują limity), 35% w drugim roku (obowiązują limity) oraz 30% w latach kolejnych). Podwyższone stawki nie obowiązują od 1 stycznia 2013 r. poziomie mniejszym niż 250 pracowników i sprzedaż na poziomie mniejszym niż 50 mln euro). Wysokość ulgi to 20%, wysokość kosztów kwalifikowanych nie może przekraczać 400 tys. euro. Przychody osiągane z tytułu udzielania licencji (także przychody netto z sublicencji udzielanych praw własności intelektualnej poczynając od 1 stycznia 2011 r.) lub sprzedaży patentu czy też technologii patentowej podlegają opodatkowaniu wg stawki 15%, pod warunkiem, że technologia pozostaje własnością spółki francuskiej od minimum 2 lat. W przypadku sprzedaży technologii podmiotom powiązanym 15% ulga nie obowiązuje. Ponadto francuscy licencjobiorcy mają prawo do odpisu 33,33% wydatków na opłaty licencyjne (chyba, że licencjobiorca nie wykorzystuje w praktyce praw własności intelektualnej). Z programu zachęt korzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy. Koszty kwalifikowane obejmują badania podstawowe i stosowane oraz prace rozwojowe. Definicja kwalifikowanych badań B+R pochodzi z Podręcznika Frascati wydanego przez OECD, który określa prace B+R jako: charakteryzujące się znaczącym zaawansowaniem technologicznym w porównaniu z technologiami dostępnymi w momencie ich opracowania, wykorzystujące wspólny wysiłek naukowców, badaczy i technologów, skomplikowane pod względem metodologii badania, o trudnych do przewidzenia wynikach, te, do których przeprowadzenia wymagane jest zastosowanie metod/protokołów badawczych. pracowniczych (poprzednio 75%) oraz 75% odpisów amortyzacyjnych środków trwałych użytych do prac B+R przeprowadzonych na terenie Francji (sprzęt badawczy i wyposażenie). Ze względu na fakt, iż we Francji nie obowiązuje zasada ryzyka, o odliczenia od podatku wydatków poniesionych na badania B+R zleconych innym podmiotom można ubiegać się na podstawie wykazu czasu pracy i zużytych materiałów. Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują jednak nowe ograniczenia wydatków związanych ze zlecaniem badań. Po pierwsze, wprowadzono limit wydatków z tytułu umów z podwykonawcami prywatnymi, równy trzykrotności innych wydatków kwalifikowanych. Oblicza się go przed uwzględnieniem wszystkich innych limitów związanych z wyliczeniem sumy wydatków na podwykonawstwo (do 10 mln euro na wydatki z tytułu umów podwykonawstwa). Po drugie, jeśli zleceniodawca i podwykonawca są podmiotami powiązanymi, wydatki kwalifikowane na badania mogą wynieść maksymalnie 2 mln euro. Działalność podlegająca odliczeniu musi być w 100% przeprowadzona na terenie UE (o ile mowa jest o wydatkach stanowiących podstawę opodatkowania przedsiębiorstwa). ma ograniczeń odnośnie lokalizacji praw własności intelektualnej. Francja oferuje bardzo korzystne zachęty podatkowe na badania Podatnik może ubiegać się o wstępne zatwierdzenie prac B+R przez władze, jednakże taka zgoda nie jest konieczna, aby skorzystać z którejkolwiek z opisanych ulg. Dotychczas proces zatwierdzania miał zastosowanie wyłącznie do projektów, które nie zostały jeszcze rozpoczęte, jednak od 1 stycznia 2013 r. regulacja została rozszerzona także na już realizowane projekty. Podatnik może również wystąpić do Ministerstwa Nauki z wnioskiem o akredytację podwykonawcy. Opłaty na rzecz certyfikowanych podwykonawców są traktowane, jako wydatki na B+R. Od 2011 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wymaganej dokumentacji dla przedsiębiorstw, których wydatki na B+R przekroczyły 100 mln euro, przestrzeganie tych przepisów grozi nałożeniem kar. W 2014 r. rząd francuski prawdopodobnie wprowadzi zmiany w zachętach inwestycyjnych na działalność badawczą. Francja oferuje też szereg innych zachęt, które mają pobudzić rozwój przedsiębiorstw charakteryzujących się wysoką intensywnością prac badawczych, m.in. dotacje na innowacje, przyspieszenie odliczeń amortyzacyjnych środków trwałych używanych w pracach B+R, a także pakiet patent box. Począwszy od 1 stycznia 2013 r. Francja wprowadziła nową ulgę podatkową, tzw. Innowacyjna ulgę podatkową na kontynuację prac badawczych, obejmującą wydatki m.in. na instalacje prototypowe i pilotażowe. Ulga dostępna jest wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (zatrudnienie na Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje: wynagrodzenia pracowników B+R, koszty ogólne i wydatki administracyjne, odpisy amortyzacyjne środków trwałych użytych w pracach B+R prowadzonych we Francji, koszty patentu, koszty umów i koszty monitoringu technologicznego. Katalog nie obejmuje materiałów użytych w procesie badawczym. Prawo przewiduje również możliwość podania szacunkowych kosztów ogólnych i administracyjnych. Wprowadzono jednak zmianę sposobu naliczania tego rodzaju wydatków dla kosztów poniesionych przed i po 1 stycznia 2011 r. Nowa formuła obliczania ww. kosztów kwalifikowanych obejmuje koszty ogólne i administracyjne w wysokości 50% wszystkich kosztów 20 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 21

12 Cayetano Olmos (34) Hiszpania W Hiszpanii stawka podatku CIT wynosi 30%. Inne stawki obowiązują małe przedsiębiorstwa (20% do 30%), spółki naftowe (35%), kasy oszczędnościowe (25%), fundusze inwestycyjne rynku nieruchomości (19%) oraz fundusze inwestycyjne (1%). Hiszpania oferuje bezpośrednie odliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z B+R, a także ulgi podatkowe na innowacje technologiczne. Ulga na wydatki w związku z B+R: ulga polega na odliczeniu od podatku 25% wydatków poniesionych na działalność B+R w danym roku podatkowym. Ulga przyrostowa: ulga uprawnia do odliczenia 42% kwoty wydatków, która przekracza średnią wydatków poniesionych na działalność B+R w ciągu dwóch ostatnich lat. Jeżeli wydatki bieżące przekraczają średnią z dwóch ostatnich lat, podatnik może odliczyć 25% wydatków bieżących plus 42% nadwyżki. Ulga pracownicza: odliczenie 17% wydatków poniesionych w związku z wynagrodzeniami wykwalifikowanej kadry naukowej zaangażowanej wyłącznie w prace B+R. Ulga na wyposażenie do prac B+R: ulga w wysokości 8% wydatków inwestycyjnych na środki trwałe i wartości niematerialne i (z wyjątkiem nieruchomości), nabyte wyłącznie w celu prowadzenia prac B+R. Na wydatki poniesione na B+R w związku z innowacjami technologicznymi przysługuje ulga w wysokości 12%. Maksymalna kwota wydatków do odliczenia w związku z nabyciem know-how, licencji i patentów wynosi 1 mln euro. W Hiszpanii 60% dochodów netto uzyskanych w związku z uzyskaniem i sprzedażą wartości niematerialnych jest wyłączona z opodatkowania, co prowadzi do uzyskania efektywnej stawki podstawkowej dla przedsiębiorstw na poziomie 12%. Pakiet Patent Box: 50% dochodu z patentów jest zwolniona z opodatkowania. Limity ulg: jeśli kwota wydatków poniesionych na kwalifikowaną działalność B+R w danym roku podatkowym przekroczy 10% należnego podatku (po uwzględnieniu ulg podatkowych), nie można odliczyć więcej niż 50% należnego podatku brutto. Jeśli kwota wydatków poniesionych na kwalifikowaną działalność B+R w danym roku podatkowym nie przekroczy 10% należnego podatku (po uwzględnieniu ulg), maksymalnie można odliczyć 25% wartości należnego podatku brutto. wykorzystane ulgi można rozliczać przez 18 kolejnych lat, jednak istnieje możliwość, aby nie podlegać corocznym ograniczeniom, jeśli podatnik wygenerował ulgę spełniającą określone wymagania. Kwota dodatkowej ulgi do wykorzystania zmniejsza się o 20% i podlega rocznemu ograniczeniu do kwoty: 1) 1mln euro, jeśli ulga była związana z wydatkami dotyczącymi innowacji technologicznych, lub 2) 3mln euro dla wydatków dotyczących B+R i innowacji technologicznych łącznie. W celu uzyskania j pewności zwrotu, podatnik może wystąpić do hiszpańskich organów podatkowych o dokonanie wstępnej walidacji poniesionych wydatków. Hiszpania oferuje ulgi podatkowe uwzględniające zarówno wartość, jak i przyrost wydatków na B+R. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy ponieśli wydatki na czynności kwalifikowane, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Definicja prac B+R obejmuje zaplanowane działania badawcze mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz większe zrozumienie zjawisk naukowych i zawiłości technologicznych. Pod pojęciem prac rozwojowych rozumie się zastosowanie wyników badań lub wiedzy specjalistycznej do produkcji nowych materiałów lub produktów lub też zaprojektowania nowych procesów czy metod produkcji oraz znacznego ulepszenia technologicznego materiałów, produktów, procesów lub istniejących metod (w tym rozwój oprogramowania). Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w badania oraz wydatki inwestycyjne na środki trwałe na potrzeby działalności B+R. Zaopatrzenie i wydatki pośrednie nie wliczają się do kosztów kwalifikowanych. Wszystkie kwalifikowane do ulgi prace B+R muszą być przeprowadzone w Hiszpanii lub innym państwie członkowskim UE lub EOG. Posiadanie praw własności intelektualnej nie ma wpływu na prawo do ulg. W dniu 23 lipca 2013 r., Rada Ministrów przyjęła krajowy plan badań naukowo-technicznych, który będzie strategicznym celem hiszpańskiej polityki B+R i TI (Technical Innovation Innowacja Techniczna) w latach Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 23

13 Helene Geijtenbeek Holandia Stawka podatku CIT w Holandii waha się pomiędzy 20% a 25%. Podatnicy holenderscy mogą skorzystać z trzech zachęt na prowadzenie kwalifikowanej działalności B+R: Ulgi na podatek od wynagrodzeń (WBSO): polega ona na obniżeniu podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zaangażowanych w B+R. Super ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ang. R&D Allowance - RDA) obowiązującej od 1 stycznia 2012 r.: podatnicy są uprawnieni do super ulgi w wysokości 160% (stawka na 2014 r.) wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami, dotyczących bezpośrednio prac B+R. Pakietu innowacyjnego Innovation Box (wcześniej Patent Box) Podatnicy uprawnieni do skorzystania z WBSO mogą skorzystać z obniżonego podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych przy pracach B+R. W 2014 r. ulga wynosi 35% (do 50% dla nowo utworzonych firm) na pierwsze 250 tys. euro na wynagrodzenia i 14% na pozostałe wydatki na wynagrodzenia przekraczające tę kwotę, przy maksymalnej kwocie odliczeń 14 mln euro na podatnika. Aby móc skorzystać z ulgi na podatek od wynagrodzeń, wydatki muszą zostać wcześniej zaaprobowane przez rząd Holandii. Koszty rozwoju i straty związane z korzystaniem z praw własności intelektualnej, które zbiera się na koncie pakietu Innovation Box, mogą być odliczone od podatku dochodowego. Od 2010 r. efektywna stawka podatku dotycząca kosztów kwalifikowanych (wartość netto kosztów poniesionych na rozwój wynalazku) zebranych na koncie Innovation Box została obniżona do 5%. Od 1 stycznia 2013 r. 25% rocznego dochodu z opatentowanych i nieopatentowanych innowacji powstałych w wyniku prac B+R kwalifikujących się do WBSO, opodatkowane jest według stawki obniżonej do 5% (limit 25 tys. euro zysku rocznie). Te nowe korzyści odnoszą się do dochodu przed zbilansowaniem kosztów rozwoju i są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają niskie dochody z kwalifikowanych wynalazków. Podatnik ma możliwość wybrania tego świadczenia na okres od jednego roku do trzech lat dla każdej innowacji. Dla przykładu: podatnik w pierwszym roku uzyskuje dochód z innowacji w wysokości 80 tys. euro, w drugim roku 0,00 euro, a w trzecim 200 tys. euro. Jeżeli podatnik zdecyduje się na skorzystanie z opisanej zachęty, 25% dochodów uzyskanych w pierwszym roku jest opodatkowanych 5% podatkiem, a maksymalny dochód, tj. dochód z roku trzeciego w wysokości 25 tys. euro jest opodatkowany w całości na poziomie 5%. Natomiast w drugim roku podatnik jest uprawniony do korzystania z innego świadczenia na rzecz innowacji. WBSO, RDA i Innovation Box są dostępne dla każdego rodzaju działalności. Pod pojęciem B+R rozumie się: rozwój technologicznie nowych produktów, procesów produkcji, oprogramowania lub ich części, naukowo-techniczne badania mające na celu objaśnienie zjawisk z dziedziny fizyki, chemii, biotechnologii, technologii produkcji oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, analizę technicznej wykonalności projektu B+R, badania techniczne prowadzone w celu udoskonalenia procesów produkcji materialnej lub oprogramowania. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się wynagrodzenia pracownicze wypłacane w ramach zachęty WBSO. W ramach odliczenia RDA wprowadzono rozróżnienie na koszty operacyjne (OPEX) oraz kapitałowe (CAPEX). Koszty operacyjne (OPEX) obejmują całkowitą kwotę wydatków poniesionych w ramach projektów zakwalifikowanych do WBSO i RDA. Przykładem mogą być koszty surowców, usług świadczonych przez osoby trzecie lub opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania. Koszty kapitałowe (CAPEX) to całkowita kwota przeznaczona na inwestycję w środki trwałe przedsiębiorstwa, z wyjątkiem inwestycji w grunty oraz środków trwałych kwalifikujących się do ulg na inwestycje w dziedzinie energetyki i środowiska. Aby ubiegać się o korzyści w ramach WBSO i RDA pracownicy muszą przeprowadzić prace badawcze na terenie UE i znajdować się na holenderskiej liście płac. W przypadku pakietu inwestycyjnego Innovation Box podstawowym warunkiem jest, aby zarządzanie wartościami niematerialnymi uwzględniało ponoszenie korzyści i ryzyka przez spółkę holenderską. Prawo własności intelektualnej jest ważną kwestią. Jeśli patent jest zarejestrowany na spółkę holenderską, prace B+R mogą być zlecone za granicą. 160% super ulga RDA dotyczy wydatków innych niż wynagrodzenia, ale bezpośrednio związanych z projektami B+R. O RDA podatnik stara się jednocześnie z wnioskiem o WSBO. W 2007 r. Holandia wprowadziła pakiet patentowy Patent Box, który 1 stycznia 2010 r. został przemianowany na pakiet innowacyjny Innovation Box. Pakiet ten odnosi się zarówno do innowacji opatentowanych, jak i nieopatentowanych, pod warunkiem, że badania kwalifikują się do wsparcia w ramach opisanej powyżej ulgi na podatek od wynagrodzeń. ma limitu kwoty, która może być wykorzystana w pakiecie Innovation Box. Holandia zmniejsza należności podatkowe, jakie płaci pracodawca z tytułu wynagrodzeń pracowników B+R i ich składek na ubezpieczenie społeczne. Oferuje też limitowaną super ulgę na działalność B+R i 5% stawkę podatkową na przychody w pakiecie innowacyjnym Innovation Box. 24 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 25

14 Ashesh Safi 91 (22) Kontakt: Michael Sheehan 353 (2) Indie Irlandia Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 30% (powiększony w określonych przypadkach o dopłatę oraz podatek edukacyjny). Od 1 kwietnia 2013 r. zachęty na prowadzenie działalności B+R obejmują: Super ulgę tj. odliczenie od przychodów 200% wydatków na własne prace B+R, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi (oprócz gruntów i budynków). Super ulga jest zarezerwowana dla przedsiębiorstw działających w dziedzinie biotechnologii lub produkcji lub wytwarzania produktów, innych niż te z listy produktów wyłączonych, takich jak: wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe, kosmetyki, pasty do zębów, gazowana woda smakowa, słodycze, odtwarzacze, projektory, urządzenia i sprzęty biurowe, meble ze stali, sejfy, pianka lateksowa, kapsle i nakrętki do opakowań. Aby móc skorzystać z super ulgi, placówka B+R musi otrzymać zgodę na badania wydawaną przez Departament Badań Naukowych i Przemysłowych. Obecnie zachęta jest dostępna do 31 marca 2017 r. Odliczenie 100% wydatków B+R (oprócz zakupu gruntów) poniesionych przez przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do wyżej opisanej super ulgi. Super ulgę w wysokości od 125% do 200% opłat za prace B+R przeprowadzane przez wyznaczone jednostki prowadzące prace B+R w Indiach. Odliczenie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w B+R i materiałów zużytych w ciągu 3 lat bezpośrednio przed rozpoczęciem działalności. ma limitu ulg na B+R, z których można skorzystać w Indiach. Zatwierdzenie wydatków na wewnętrzne prace B+R i skorzystanie w z 200% super ulgi jest zależne od następujących warunków: Jednostka badawcza powinna znajdować się na specjalnie przeznaczonym do tego celu terenie, Jednostka badawcza powinna posiadać własne zasoby kadrowe, Wydatki B+R kwalifikujące się do super ulgi nie mogą być odliczone na mocy innych przepisów prawa podatkowego. Projekt badawczy nie kwalifikuje się do ulgi, jeśli obejmuje badania prowadzone wyłącznie w celach marketingowych, w celu promocji sprzedaży, kontroli jakości, testowania, produkcji komercyjnej, zmiany stylów, rutynowych zbiórek danych lub podobnych działań. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia osobnego konta dla każdego zatwierdzonego projektu, który będzie co roku kontrolowany, a kopia wyników audytu będzie dostarczana do Sekretarza Departamentu Badań Naukowych i Przemysłowych w terminie do 31 października każdego kolejnego roku. Pozbycie się środków trwałych nabytych w związku z projektem badawczym i rozwojem wyposażenia centrum badawczego nie może odbyć się bez zgody Sekretarza Departamentu Badań Naukowych i Przemysłowych. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wynagrodzenia, zaopatrzenie, wyposażenie i inne bieżące wydatki na B+R, natomiast wyłączone są koszty ogólne i administracyjne, amortyzacja i wydatki przydzielone. Odliczenie z tytułu wydatków na B+R powinno być pomniejszone o dotacje, darowizny i inne płatności oraz o wpływy ze sprzedaży aktywów B+R. Koszty poniesione w związku z badaniami klinicznymi nad lekiem kwalifikują się do ulg podatkowych jedynie w przypadku zatwierdzenia ich przez organ regulacyjny według przepisów centralnych, stanowych lub regionalnych oraz złożenia wniosku o nadanie patentu zgodnie z Ustawą patentową z 1970 r. o rozwoju nowych leków/sposobów leczenia w drodze badań klinicznych. Prace B+R muszą odbywać się w Indiach. ma ograniczeń terytorialnych w korzystaniu z praw własności intelektualnej. W przypadku poniesionych strat, niewykorzystane ulgi mogą być odpisywane przez kolejne osiem lat, ale nie wstecz. Nowy Kodeks Podatkowy (Direct Taxes Code) ma zastąpić obowiązujące przepisy o podatku dochodowym. Oczekuje się, że uwzględni on obecną super ulgę 200%. Podatek CIT w Irlandii wynosi 12,5%. Irlandia wprowadziła znaczące zmiany w systemie korzyści podatkowych na działalność B+R obejmujące okres rachunkowy od 1 stycznia 2009 r. Ulgi obliczane są według zasady grupowej. Ulga (odliczenie od dochodu): Wydatki na B+R odliczane są w roku, w którym zostały poniesione. Ulga przyrostowa: Odliczenie od dochodu 25% wszystkich wydatków powyżej kwoty bazowej. Kwotą bazową jest suma wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2003 r. Od 1 stycznia 2012 r. pierwsze 100 tys. euro wydatków poniesionych na B+R nie jest ograniczone kwotą bazową. Od 1 stycznia 2013 r. kwota ta została zwiększona do 200 tys. euro, a od 1 stycznia 2014 do 300 tys. euro. Jeśli firma nie istniała w 2003 r. lub nie poniosła kosztów kwalifikowanych w pierwszych 12 miesiącach okresu podatkowego kończącego się 1 stycznia 2003 r., kwota bazowa wynosi zero, a ulga dotyczy sumy wszystkich wydatków B+R. Ulga na obiekty B+R: Odliczenie od dochodu 25% wydatków poniesionych przy zakupie budowli lub budynków na potrzeby prac B+R (pod warunkiem, że co najmniej 35% powierzchni budynku przeznaczone jest na prowadzenie prac B+R przez okres minimum 4 lat). Przy obliczaniu ulgi na obiekty nie wylicza się kwoty bazowej. Odliczenia uzyskane w okresie rozrachunkowym rozpoczynającym się po 1 stycznia 2012 r. mogą zostać wykorzystane przez kluczowych pracowników zaangażowanych w B+R na ich własne zobowiązania w ramach podatku dochodowego. Obowiązują tutaj liczne ograniczenia, m.in.: osoba nie może być dyrektorem (ani być z dyrektorem powiązana) oraz nie może posiadać udziałów w spółce. Dodatkowo nie jest możliwe obniżenie stopy podatku poniżej progu 23%. Oferowane są również dotacje na działalność B+R. wykorzystane odliczenia mogą być przeniesione na rok poprzedni, aby pomniejszyć należności podatkowe (oraz odliczane bezterminowo w latach kolejnych). Jeśli ulga nie została wykorzystana w całości w bieżącym i poprzednim roku podatkowym, nadwyżka może być odliczana w kolejnych okresach podatkowych lub zrefundowana w formie gotówkowej przez Urząd Skarbowy (płatności dokonywane przez okres 3 lat). Zwroty podatkowe są ograniczone. Maksymalna kwota zwrotu podatkowego jest sumą podatku CIT, jaki przedsiębiorstwo zapłaciło w okresie 10 lat przed okresem podatkowym, w którym ubiega się o zwrot, lub kwotą należności podatkowych od wynagrodzeń za okres, w którym poniesiono wydatki. Dla okresów podatkowych po 22 czerwca 2011 r. limit odliczeń został powiększony o należności podatkowe od wynagrodzeń z okresu podatkowego bezpośrednio poprzedzającego okres rozliczeniowy, z pewnymi ograniczeniami związanymi ze zwrotami w latach ubiegłych. Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów. Pod pojęciem prac B+R rozumie się działania systematyczne, dochodzeniowe lub eksperymentalne w dziedzinie nauki lub technologii, w tym badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe. Zasadniczo do ulg kwalifikują się cztery obszary działalności: nauki przyrodnicze, inżynieria i technologia, medycyna: medycyna podstawowa, kliniczna i nauki medyczne, nauki rolnicze. Do wydatków kwalifikowanych zaliczamy: opłaty licencyjne, wydatki na cele handlowe (płace i zaopatrzenie), amortyzację urządzeń i wyposażenia zakładów, nakłady kapitałowe na działalność naukową i wydatki z nią związane oraz amortyzację budynków. W każdym roku uldze podatkowej podlegają wydatki z tytułu umów na badania naukowe w wysokości do 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez firmę na B+R, przy czym podwykonawca nie może być powiązany z firmą płacącą za badania. Jeśli np. spółka prawa irlandzkiego przeprowadza działania z zakresu B+R na zlecenie innych firm z nią niepowiązanych, spółka przeprowadzająca badania jest uprawniona do ulgi, pod warunkiem, że spółka zlecająca nie korzysta z ulgi z tego samego tytułu. Jeżeli podwykonawcą wykonującym zlecenie związane z B+R jest jednostka uniwersytecka lub instytut naukowy, odliczeniom podlega kwota 5% wydatków spółki na B+R w danym okresie. Proponuje 26 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 27

15 Anny Degani Izrael się, by dla okresów rozrachunkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2014 r. limit stanowił większą z dwóch wartości tys. euro lub 15% wydatków podwykonawcy oraz 5% wydatków uniwersytetu (poprzednio limitem dla podwykonawstwa była kwota 100 tys. euro lub 10% wydatków podwykonawcy oraz 5% wydatków uniwersytetu). Poza powyższymi ograniczeniami w związku z umowami podwykonawstwa na badania, firmy mają prawo do ulg podatkowych bez względu na to, czy otrzymały fundusze od zleceniodawcy (w tym od podmiotów powiązanych) na prowadzenie prac badawczych. mniej jednak dotacje na działalność B+R nie wliczają się do wniosków, jako koszty kwalifikowane do odliczenia. Działalność badawcza musi być prowadzona na terenie Irlandii bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ulga nie przysługuje, jeśli prace są prowadzone w państwie EOG, w którym dostępna jest analogiczna ulga z tytułu podobnych wydatków. Prawa własności intelektualnej będące wynikiem prac B+R nie muszą być wykorzystane w Irlandii. Istnieje potencjalna minimalna (2,5%) efektywna stawka podatku CIT dotycząca dochodów z tytułu własności intelektualnej (stawka podatku dochodowego 12,5% od zysków netto, której wynikiem jest bardzo niski wynik efektywnej stopy opodatkowania (ESO) (20% x 12,5% = 2,5% ESO). Możliwe jest również zwolnienie z opłaty skarbowej prawa własności intelektualnej na mocy postanowień sekcji 101 ustawy o opłacie skarbowej (ang. Stamp Duties Consolidation Act) z 1999 r. jest wymagana uprzednia zgoda władz. O ulgi należy się ubiegać w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, w którym wydatki zostały poniesione. Stawka podatku CIT w Izraelu wynosi 25%. Urząd Głównego Naukowca (Office of the Chief Scientist OCS) w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Pracy odpowiada za promocję badań przemysłowych i działań rozwojowych. Jest on odpowiedzialny m.in. za promocję przemysłowych prac B+R, które mogą doprowadzić do rozwoju nowych produktów przeznaczanych na eksport. Z zachęt podatkowych można skorzystać, jeśli projekt badawczy został zatwierdzony przez OCS i spełnia następujące kryteria: aplikant jest wykwalifikowany w dziedzinie technologicznej, planuje wdrożyć projekt na terenie Izraela (komisja ds. badań OSC może zwolnić z tego warunku) i spełnia standardy nowoczesnych technologii. Alternatywny program zachęt: Zachęty podatkowe są skierowane do dwóch rodzajów przedsiębiorstw: - działających w obrębie Obszaru Priorytetowego A, które mogą korzystać z niższej, 7% stawki podatkowej w latach i 6% po 2014 r., - niedziałających w obrębie Obszaru Priorytetowego A, które kwalifikują się do niższego opodatkowania wynoszącego 12,5% w latach oraz 12% od 2015 r. W przypadku, gdy firma wypłaca dywidendy w roku podatkowym, w którym obowiązuje całkowite zwolnienie podatkowe, dywidendy są opodatkowane 15% stawką, a pozostałe podatki odliczone stają się natychmiast należne. Przedsiębiorstwa działające w Obszarze Priorytetowym A mogą się również ubiegać się o dotacje na inwestycje w ich zakładach produkcyjnych. Dotacje w wysokości 20% całkowitej wartości inwestycji są przydzielane przez Centrum Inwestycyjne. Firmy muszą ubiegać się o zwolnienia podatkowe, redukcję stawki podatkowej i dofinansowanie w Urzędzie Głównego Naukowca w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Pracy. Zasadniczo z zachęt mogą skorzystać firmy prowadzące działalność B+R w następujących dziedzinach: przemysł farmaceutyczny, rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania, sektor energetyczny. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje zwykle: koszty własne wynagrodzeń, nakłady inwestycyjne, zaopatrzenie, koszty ogólne i kontraktowe. Urząd OCS prowadzi Fundusz B+R. W ramach Funduszu państwo oferuje dotacje celowe w wysokości do 50% zatwierdzonych kosztów B+R (do 60% w obszarach priorytetowych A). W przypadku, gdy prace zakończą się powodzeniem, firma musi spłacić dotację ze środków zebranych z opłat licencyjnych. Program strategiczny: Program jest skierowany do dużych międzynarodowych korporacji o rocznych wpływach brutto przekraczających 20 mld szekli, inwestujących co najmniej 100 mln szekli w projekty B+R oraz zatrudniających minimum 250 nowych pracowników. Jeśli przedsiębiorstwo spełnia powyższe kryteria, może skorzystać z obniżonej stawki 5% w Obszarze Priorytetowym A i 8% w Obszarach Priorytetowych innych niż A. Innymi zachętami oferowanymi w Izraelu są: Specjalne świadczenia dla wybranych branż: tradycyjnych przemysłów np. spożywczego, tekstylnego, drukarskiego, metalurgicznego i produkcji wyrobów plastikowych oraz nowoczesne branże takie jak wirtualna ochrona, przemysł kosmiczny oraz alternatywne paliwa. Specjalne korzyści podatkowe przewidziane są również dla start-up ów, oraz nowych przedsiębiorstw. Duża korporacja (ponad 100 mln szekli dochodów przed opodatkowaniem rocznie), która utworzy centrum B+R w obszarach priorytetowych Izraela, otrzyma do 60% ulgi na zatwierdzone wydatki B+R. Korporacja jest zobowiązana do zainwestowania przynajmniej 60 mln szekli w okresie od 24 do 36 miesięcy. 28 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 29

16 Mark Brandon Japonia Korporacja międzynarodowa (mająca ponad 2 mld dolarów rocznych przychodów) inwestująca (przeznacza kapitał lub oferuje asystę) w projekty badawczo-rozwojowe ma prawo do współwłasności powstałych w izraelskiej firmie własności intelektualnych. Program MAGNET sponsoruje zorientowane na przemysł innowacyjne technologie generyczne poprzez organizowanie możliwości współpracy pomiędzy firmami przemysłowymi i akademickimi jednostkami badawczymi. Program Technologiczny Inkubator, który oferuje dotacje w wysokości do 85% wydatków dla nowo powstałych firm angażujących się w rozwój innowacyjnych technologii. Program Tnufa ma na celu wsparcie indywidualnych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i chcą zbudować prototyp, zarejestrować patent, napisać biznesplan itp. Program oferuje dotacje w wysokości do 85% zaakceptowanych wydatków, do maksymalnej kwoty 50 tys. szekli na każdy projekt. Firmy izraelskie mogą się również ubiegać o środki finansowe w ramach Siódmego Programu Ramowego KE (7PR), który jest głównym instrumentem finansującym B+R, obejmującym niemalże wszystkie dyscypliny naukowe. Izrael bierze też udział w platformie finansującej EUREKA największym programie wspierającym przemysłowe projekty B+R, w których udział biorą przedsiębiorstwa chcące rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty. Dwunarodowe fundusze i dwustronne porozumienia prowadzą do konkurencyjnej działalności B+R i umożliwiają połączenie izraelskich inicjatyw B+R z programami z całego świata. Restrykcje terytorialne zależą od indywidualnego programu wsparcia. Prace B+R muszą być przeprowadzone w Izraelu. Wydatki w związku z B+R muszą być poniesione przez spółkę izraelską. Prawa własności intelektualnej będące wynikiem prac B+R nie muszą być udostępniane tylko w Izraelu, ale miejsce ich wykorzystania jest brane pod uwagę przy przydzielaniu dotacji. Zasadniczo wydatki B+R są odpisywane w roku bieżącym, choć niektóre z wydatków są rozpisane na raty na okres 3 lat. Podstawowa stawka podatku CIT w Japonii wynosi około 28% w okresach podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2012 r. i została zmniejszona do 25,5% w okresach podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2015 r. (stawka wynosi 30% w okresach podatkowych rozpoczynających się przed 1 kwietnia 2012 r.). Dodatkowo odprowadzany jest także lokalny podatek CIT. W sumie przedsiębiorstwa muszą zapłacić około 38% podatku w okresach podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2012 r., zmniejszonego do około 36% w okresach podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2015 r. Poprzednio stawka wynosiła około 41%. Japońskie ulgi podatkowe są obliczane na zasadzie przyrostowej lub zależą od podstawy opodatkowania. Przedsiębiorstwa, które zwiększyły wydatki na B+R, mogą otrzymać specjalną, bezzwrotną ulgę. Ulgi oparte na wysokości wydatków: małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): MŚP (firmy, których kapitał nie przekracza 100 mln jenów, z wyłączeniem firm pozostających w posiadaniu dużej spółki/spółek, których kapitał przekracza 100 mln jenów): ulga w wysokości 12% całkowitych wydatków na B+R, limit ulgi podatkowej to 20% należności z tytułu CIT przed odjęciem ulgi. Limit 20% dotyczy okresów podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2012 r. Poprzednio limit wynosił 30% w okresach podatkowych rozpoczynających się od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2012 r. Duże przedsiębiorstwa: ulga w wysokości 8%-10% całkowitych wydatków na B+R, ograniczenia dotyczące ulgi są takie same jak w przypadku MŚP. Dodatkowe ulgi przyrostowe (dla dużych przedsiębiorstw i MŚP): Do wyboru: W przypadku, gdy wydatki B+R z bieżącego okresu przekraczają: - średnią roczną wydatków na B+R z 3 poprzednich lat podatkowych oraz - najwyższe roczne wydatki na B+R w ciągu 2 poprzednich lat, firma może odpisać 5% przyrostu wydatków na B+R (tzn. wydatki z bieżącego roku minus kwota (i)); lub - w przypadku, gdy wydatki na B+R w bieżącym okresie przekraczają 10% wpływów ze średniej rocznej sprzedaży w okresie 4 ostatnich lat podatkowych (łącznie z rokiem bieżącym), przedsiębiorstwo kwalifikuje się do ulgi wyliczanej według następującego wzoru: (Wydatki na B+R minus [Średnia roczna sprzedaż x 10%]) pomnożone przez współczynnik B+R (pomniejszony o 10%), pomnożone przez 20%. Współczynnik B+R to kwota wydatków na B+R z bieżącego roku podzielona przez średnią roczną sprzedaż w okresie 4 ostatnich lat podatkowych (łącznie z rokiem bieżącym). Ulga ogranicza się do 10% należności CIT od kwoty przed zastosowaniem zwolnienia. Można także ubiegać się o dodatkową ulgę za okresy podatkowe od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2014 r. Ulga na B+R jest dostępna dla podatników rozliczających się na niebieskim formularzu. Status przedsiębiorstwa rozliczającego się na niebieskim formularzu można uzyskać składając wniosek do odpowiedniego urzędu. Ponadto należy prowadzić rachunki w sposób definiowany przez przepisy prawa podatkowego dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejny program zachęt jest skierowany do firm prowadzących działalność B+R wspólnie z kwalifikowaną instytucją B+R (np. wyszczególnionymi uniwersytetami). Zasadniczo zaległe ulgi można wykorzystać w roku bieżącym i kolejnym. wykorzystane ulgi z okresów podatkowych pomiędzy 1 kwietnia 2009 r. a 31 marca 2010 r. można wykorzystać w 3 kolejnych latach. Ulgi na B+R z okresów podatkowych pomiędzy 1 kwietnia 2010 r. a 31 marca 2011 r. można wykorzystać w dwóch kolejnych latach. 30 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 31

17 Natan Aronshtam (416) Kanada Japonia oferuje osobne ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych spółek, a także dodatkową ulgę dla przedsiębiorstw wszystkich rozmiarów. Korzyść podatkowa dla Centrów Badawczych W Japonii wprowadzono zachętę podatkową dla podmiotów zaangażowanych wyłącznie w działania B+R. Z zachęty tej nie można skorzystać w połączeniu z ulgą podatkową na B+R. Ta korzyść pozwala podmiotom na odpisanie 20% dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 5 lat od otrzymania statusu centrum badawczego. Zachęty nie są zarezerwowane dla konkretnych gałęzi przemysłu, chociaż prace kwalifikowane powinny być natury technologicznej i naukowej. Z tego powodu prace badawcze w dziedzinach nietechnicznych nie są zwykle kwalifikowane do ulg. Wymagane jest, aby wydatki zostały poniesione przez firmę japońską; jeśli badania są finansowane z innego źródła (np. przez agencje rządowe, klientów prywatnych, dostawców itp.), nie można skorzystać z ulgi podatkowej na B+R. Aby prace kwalifikowały się do ulgi, wydatki muszą być poniesione na działania zmierzające do wytworzenia produktów, bądź ulepszenia, zaprojektowania, opracowania lub wynalezienia nowych technik. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje: koszty wynagrodzeń w firmie, zaopatrzenie, koszty ogólne, amortyzację środków trwałych i koszty kontraktowe. Zasadniczo wynagrodzenia odnoszą się do płatności na rzecz pracowników, którzy poświęcają 100% swojego czasu na prace B+R. Od pewnego czasu jednak interpretacje przepisów dopuszczają ściśle udokumentowany podział obowiązków. Koszty wynagrodzeń za prowadzenie prac kwalifikowanych mogą być odliczane według ulgi na B+R, pod warunkiem ich szczegółowego opisu w dokumentacji. Należy w niej wyszczególnić czas, jaki pracownik spędził, wykonując kwalifikowaną działalność B+R oraz wyliczenie stosownych kosztów wynagrodzenia. Organ ustawodawczy nie określa sposobu naliczania wynagrodzenia. Japońskie prawo nie przewiduje terytorialnych ograniczeń wykorzystania praw własności intelektualnej. Jednakże wydatki będą kwalifikowane do ulgi jedynie, jeśli zostaną poniesione przez podmioty japońskie. ma obowiązku ubiegania się o uprzednią zgodę rządu/organu regulacyjnego. Podatnik dokonuje odliczeń w momencie rozliczenia podatkowego za dany okres. ma możliwości ubiegania się o odliczenia na podstawie korekty zeznania podatkowego. Stawka federalnego i regionalnego podatku CIT (łączonego) w 2013 r. waha się pomiędzy 11 a 31% (stawka podatku zależy od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju spółki oraz prowincji). Odliczenie podatkowe z tytułu działalności B+R obowiązuje na mocy Ustawy o podatku dochodowym, a jej wdrażaniem zajmuje się Kanadyjski Urząd Skarbowy (CRA). O ulgi należy ubiegać się na specjalnych formularzach i w ściśle określonym terminie (nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego). Jak opisano poniżej, proponowane w 2012 r. zmiany budżetu zostały przyjęte i wchodzą w życie od 1 stycznia 2013 r. z późniejszymi zmianami w 2014 r. Rząd podjął również kroki w celu zwiększenia bezpośredniego finansowania w formie dotacji w ramach nowych programów wspierających wybrane gałęzie przemysłu i regiony. Ulga SR&ED na B+R (Scientific Research and Experimental Development - Badania Naukowe i Prace Rozwojowe): odliczenia od podatku z tytułu wszystkich kwalifikowanych bieżących i inwestycyjnych wydatków sprzed 2014 r. Wydatki mogą być odliczane bezterminowo w latach kolejnych, niemniej jednak mogą być stosowane pewne ograniczenia. Ulga inwestycyjna SR&ED na B+R (The Scientific Research and Experimental Development Investment Tax Credit): ulga w wysokości 20% (15% w latach kończących się po 2013 r.) na wszystkie wydatki kwalifikowane na działania B+R prowadzone w Kanadzie przez przedsiębiorstwo, spółkę cywilną, osobę fizyczną lub fundację. Ulga uprawnia do odliczeń od podatku federalnego. wykorzystane ulgi można odliczać przez 20 kolejnych lat (w niektórych prowincjach przez 10 lat) oraz 3 lata wstecz. Małe, prywatne spółki kanadyjskie mogą korzystać z ulgi w wysokości 35% (na pierwsze 3 mln dolarów kanadyjskich wydatków w roku, patrz poniżej). Podstawą do odliczenia 35% jest 100% wartości wydatków niekapitałowych oraz 40% kwalifikowanych nakładów kapitałowych. Regionalne zachęty SR&ED: Zależnie od prowincji, ulgi podatkowe wynoszą od 4,5% do 37,5%. Wiele prowincji oferuje zwrotne lub częściowo zwrotne ulgi. które branże mogą skorzystać ze szczególnych ulg w podatkach federalnych i regionalnych. Należą do nich branże: IT, media, gry wideo i filmy, jak również branże zaangażowane w rozwój nowych technologii zajmujących się problemem zmian klimatycznych, czystości powietrza i wód oraz jakości gleb. W niektórych jurysdykcjach występują większe ulgi podatkowe o charakterze regionalnym dla prac badawczych prowadzonych przez uniwersytety, centra i konsorcja badawcze oraz partnerstwa prywatne. Wszystkie uzyskane ulgi są opodatkowane. Ulgi federalne podlegają opodatkowaniu w roku następującym po roku, w którym były stosowane w celu zmniejszenia podatków lub generowania zwrotu. Podatki regionalne podlegają opodatkowaniu w roku, w którym zgłaszane wydatki zostały poniesione. Ulgi zwrotne: małe, prywatne spółki kanadyjskie mogą skorzystać każdego roku z federalnych ulg podatkowych za pierwsze 3 mln dolarów wydatków na badania naukowe i prace rozwojowe. Aby kwalifikować się do powyższej ulgi, grupa kapitałowa musi mieć dochód do opodatkowania poniżej 800 tys. dolarów kanadyjskich oraz poniżej 50 mln dolarów kanadyjskich kapitału przed opodatkowaniem w roku poprzednim. Ulgi federalne nie są dostępne dla spółek zagranicznych ani publicznych przedsiębiorstw, jednakże niektóre prowincje oferują zachęty dla wszystkich rodzajów firm. Istnieją roczne limity dla zwrotnych ulg podatkowych, nie ma jednak ograniczeń, co do całkowitej kwoty bezzwrotnych ulg dostępnych w ramach zachęt na działalność B+R. Chociaż kanadyjskie zachęty podatkowe na inwestycje B+R należą do najatrakcyjniejszych na świecie, zostały one ograniczone przez ostatnie zmiany w prawie. 32 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 33

18 Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów. Aby działalność B+R kwalifikowała się do ulgi SR&ED, prace muszą być przeprowadzone w Kanadzie, a ich zadaniem ma być rozwój wiedzy naukowej lub technologicznej, eliminowanie znanych naukowych lub technologicznych barier poprzez prowadzenie systematycznych badań przez wykwalifikowany personel. Ulga obejmuje: prace rozwojowe dążące do osiągnięcia postępu technologicznego, który umożliwi wytwarzanie nowych lub ulepszenie istniejących materiałów, urządzeń, produktów lub procesów, badania stosowane, które poszerzają wiedzę naukową i będą umożliwiały jej praktyczne zastosowanie, badania podstawowe, które poszerzą wiedzę naukową bez możliwości jej praktycznego zastosowania. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wynagrodzenia, materiały (używane lub przetwarzane), 80% wydatków związanych ze zlecaniem prac B+R (100% przed 2013 r.), koszty ogólne (lub ich kwotę ryczałtową zob. poniżej zmiany w kwotach ryczałtowych), koszty leasingu (z wyjątkiem kosztów leasingu poniesionych po 2013 r.), opłaty na rzecz uniwersytetów, uczelni i konsorcjów oraz niektóre wydatki kapitałowe (z wyjątkiem mienia nabytego po 2013 r.). Aby uniknąć dublowania wniosków przez kanadyjskie spółki (bez względu na to, czy są ze sobą powiązane), obowiązują specjalne zasady naliczania wydatków związanych z umowami zlecania prac B+R. Propozycje zmian we wspieraniu innowacyjności w Kanadzie W budżecie federalnym na 2012 r. wprowadzono liczne zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.: zmniejszenie wymiaru ulgi inwestycyjnej SR&ED z 20% do 15% za lata podatkowe kończące się po 2013 r., wyłączenie wydatków kapitałowych z odliczeń na Badania Naukowe i Prace Rozwojowe i ulg inwestycyjnych za mienie nabyte po 2013 r., wyłączenie opłat leasingowych poniesionych po 2013 r., wyłączenie sprzętu użytkowanego wspólnie z wydatków kapitałowych poniesionych po 2013 r., zmniejszenie ustalonej kwoty ryczałtowej na wydatki ogólne od 65% kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio do: - 60% za rok 2013, - 55% za lata następujące po 2013 r., ograniczenie wydatków kwalifikowanych poniesionych na samodzielnych wykonawców do 80% płatności umownych na wydatki poniesione po 31 grudnia 2012 r., wyłączenie z wydatków kwalifikowanych wszelkich kwot poniesionych po 31 grudnia 2013 r. w zakresie wydatków kapitałowych na rzecz niezależnych wykonawców w celu realizacji umowy na badania naukowe i prace rozwojowe (SR&ED). ma ograniczeń terytorialnych w zakresie rejestracji praw własności intelektualnej, poza tym, że spółki kanadyjskie muszą posiadać prawo do wykorzystania wyników badań zlecanych innym podmiotom. Aby badania kwalifikowały się do ulgi, muszą być generalnie przeprowadzone na terenie Kanady. Jednakże do 10% kosztów mogą stanowić wynagrodzenia za usługi świadczone przez pracowników realizujących Badania Naukowe i Prace Rozwojowe poza Kanadą. które prowincje oferują ulgi podatkowe za przychody pochodzące z patentów. Dotyczą one podatków regionalnych nałożonych na dochody z cesji lub udzielenie licencji kwalifikowanego patentu na rzecz podmiotu obcego. Dochód z dostarczania towarów i usług związanych z kwalifikowanym patentem również może być objęty wsparciem W procesie ubiegania się o ulgę federalną na B+R przedsiębiorcy muszą złożyć niezwykle szczegółowe sprawozdanie na oficjalnym formularzu T661 i T2 Tabela 31. Wnioski o ulgę podatkową dla spółek powinny być złożone najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. ma możliwości wydłużenia terminu, a niekompletne wnioski są odrzucane. Formularz T661 wymaga podania szczegółowych informacji na temat każdego kwalifikującego się projektu (wstępna akceptacja nie jest wymagana). Formularz T661 jest sukcesywnie modyfikowany, należy więc zawsze korzystać z jego najbardziej aktualnej wersji; najnowsza wersja formularza została opublikowana w październiku 2013 r. i wymaga ujawnienia informacji o przygotowującym wniosek. W przypadku wejścia w życie stosowanych przepisów, za niezastosowanie się do tego wymogu od 1 stycznia 2014 r. nakładana będzie kara w wysokości 1 tys. dolarów kanadyjskich. Regionalne formularze ulg są również obowiązkowe dla każdej jurysdykcji, do której składa się wniosek. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji potwierdzającej dane z wniosku o ulgę, na okoliczność audytu prowadzonego przez organy podatkowe. Mogą one dokonać rewizji kwalifikacji technicznych i wnioskowanych wydatków. Wnioski o świadczenia zwrotne są rozpatrywane w ciągu 120 dni od otrzymania przez CRA kompletnego wniosku (240 dni na poprawkę). Wnioski o świadczenia bezzwrotne są rozpatrywane w ciągu 365 dni. 34 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 35

19 Jee Won Kwon (82) Korea Południowa Stawka podatku CIT w Korei Południowej waha się od 11% do 24,2% (zależnie od podstawy opodatkowania). Korea Południowa oferuje dwie zachęty: ulgę podstawową na wydatki związane z pracami B+R i ulgę dodatkową na inwestycję w działalność B+R. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): Do ulgi kwalifikuje się większa kwota z następujących dwóch: 1) 50% bieżących wydatków na B+R, przekraczających średnią z wydatków na B+R z 3 ostatnich lat lub 2) 25% bieżących wydatków na B+R. 30% ulgi dotyczącej bieżących wydatków na B+R, jeśli wydatki dotyczą działalności B+R w ramach rządowych programów: Nowoczesny przemysł silnikowy (New Growth Engine Industry) lub Nowatorskie technologie (Original Source Technology). Jeśli MŚP kupi prawo własności przemysłowej przewidziane przez przepisy podatkowe od innej koreańskiej firmy, jest upoważnione do ulgi w wysokości 7% ceny zakupu. Duże przedsiębiorstwa (inne niż MŚP): Do ulgi kwalifikuje się większa kwota z następujących dwóch: 1) 40% bieżących wydatków na B+R, po przekroczeniu średniej z 3 ostatnich lat z tego samego tytułu lub 2) 8% bieżących wydatków na B+R pomnożone przez maksymalnie 6% współczynnika wydatków (3% plus dodatkowa stawka oznaczająca 50% współczynnika wydatków (wydatki na B+R podzielone przez dochód)). 20% odliczenia od podstawy bieżących wydatków na B+R, jeśli wydatki te dotyczą działalności B+R w ramach rządowych programów: Nowoczesny przemysł silnikowy (New Growth Engine Industry) lub Nowatorskie technologie (Original Source Technology). Zasadniczo zaległe ulgi można wykorzystać do odliczeń w kolejnych 5 latach (nie ma refundacji). Oprócz ulg, których podstawą do odliczeń jest kwota wydatków i ich przyrostu, dostępna jest także ulga podatkowa na zakup sprzętu B+R. Ulga na zakup sprzętu B+R: Odliczeniu podlega 10% całkowitych wydatków inwestycyjnych na zakup określonego sprzętu B+R. Koszty kwalifikowane obejmują koszty maszyn, urządzeń, narzędzi, sprzętu biurowego, urządzeń telekomunikacyjnych, testerów, nośników optycznych itp. używanych do przeprowadzenia prac B+R. wykorzystane ulgi mogą być rozliczane przez 5 kolejnych lat (bez możliwości refundacji). Ulga na rezerwę B+R: Podatnik ma prawo do odliczenia 100% wydatków na B+R. Dodatkowo w pierwszym roku w ramach kwalifikowanych kosztów B+R może odliczyć kwotę 3% dochodów nazywaną Rezerwą na B+R. Po 3 latach wymaga się, aby podatnik rozpoczął ponowne wliczanie do dochodu Rezerwy na B+R na zasadzie liniowej przez kolejne 3 lata (lata 4-6). Jeśli natomiast całkowita kwota kosztów B+R w ciągu lat 1-3 jest mniejsza niż kwota Rezerwy na B+R odliczona w 1 roku, podatnik ma obowiązek zapłacenia odsetek od różnicy. Działania B+R to działania przeprowadzone przez licencjonowany dział B+R firmy i/lub przez instytucje kwalifikowane (tj. uniwersytety, koledże, instytuty badawcze) w celu rozwoju technologii na potrzeby przedsiębiorstwa, projektów znaków handlowych, na potrzeby kształcenia kadry i kontroli jakości. Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje: koszty pracy (wynagrodzenia, dodatki, itp.), koszty materiałów (próbki, komponenty i surowce używane w pracach B+R), wynajem sprzętu B+R, prowizje na rzecz instytucji kwalifikowanych, koszty szkoleń i inne (koszty rozwoju znaków handlowych, modeli, koszty doradztwa i gwarancji jakości). Wszystkie wydatki bezpośrednio związane z pracami B+R prowadzonymi przez spółkę kwalifikują się do odliczeń bez względu na ich lokalizację, za wyjątkiem prac B+R zlecanych jednostkom naukowym, które muszą być zlokalizowane w kraju. Prawa własności intelektualnej nie muszą być zarejestrowane na spółkę koreańską. Odpisy podatkowe na działalność B+R nie przysługują przedsiębiorstwom i instytucjom świadczącym usługi w tym zakresie. Przedsiębiorcy mają prawo do korekty zeznań podatkowych w okresie 3 lat od daty, w której złożone zostało właściwe zeznanie podatkowe. 36 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 37

20 Alina Ulinauskiene Kontakt: Daniel Lim Litwa Malezja Stawka podatku dochodowego na Litwie wynosi obecnie 15%. Mikroprzedsiębiorstwa (spółki zatrudniające mniej niż 10 pracowników lub osiągajace dochód pinizej 1 mln litów litewskich rocznie) mogą być uprawnione do obniżonej stawki podatku w wysokości 5%. Litewski system zachęt podatkowych na działalność B+R zaczął obowiązywać od roku podatkowego rozpoczynającego się od lub po 1 stycznia 2008 r. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z 2 ulg podatkowych: 300% super ulgi: do odliczenia kwalifikują się: 1) wydatki poniesione przed przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą oraz 2) wydatki poniesione w celu nabycia technologii niezbędnych do badań przeprowadzonych w krajach EOG lub posiadających umowy podatkowe. Przyspieszona amortyzacja: niektóre środki trwałe wykorzystywane w działalności B+R (np. urządzenia, maszyny, komputery i sprzęt łączności, w tym sieci, oprogramowanie) mogą być amortyzowane w krótszym czasie. W zależności od rodzaju składnika kapitału, okres amortyzacji może być skrócony od 8,5,4 lub 3 do 2 lat. Firmy prowadzące badania ponoszące straty z działalności mogą odłożyć rozlicznie wydatków kwalifikowanych na kolejne lata podatkowe (nie określono maksymalnego terminu rozliczenia). Przedsiębiorstwa kwalifikowane oraz koszty kwalifikowane Kwalifikowalność ma szeroki zakres i nie ogranicza się do wybranych sektorów lub rodzajów podmiotów. Aby ubiegać się o korzyści, podatnik musi wykazać, że wykonywane czynności są działaniami badawczorozwojowymi. Prace B+R muszą charakteryzować się innowacyjnością i muszą dotyczyć naukowej i/lub technologicznej niepewności. Celem B+R musi być postęp technologiczny, a wyniki powinny być istotne dla rozwoju podmiotów realizujących projekt. Koszty kwalifikowane obejmują płace brutto, ubezpieczenia społeczne i składnki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty podróży służbowych, wydatki na zakupione usługi (usługi doradcze w odniesieniu do działalności badawczej), budowę i dzierżawę sprzętu, koszty utrzymania, magazynowanie, usługi użyteczności publicznej, koszty surowców lub innych materiałów wykorzystywanych w działalności badawczej. Podatek VAT z tytułu prowadzonego importu nie podlega odliczeniu. 300% super ulgi odnosi się do wydatków, które wpływają na obniżenie dochodu podlegającego opodatkowaniu w okresie, w którym wydatki te zostały poniesione. Wydatki muszą być poniesione przez podmiot w celu wygenerowania dochodów lub korzyści ekonomicznych. Działania kwalifikowane mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, pod warunkiem ich opłacania przez przedsiębiorstwo litewskie. Super ulga stosuje się również do litewskiego podmiotu, który nabywa technologie badawcze, ale tylko wtedy, gdy nabyte technologie zostały opracowane w ramach EOG lub w kraju, gdzie obowiązuje traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarty z Republiką Litewską. Jeśli technologia została nabyta od innego podmiotu lub jest własnością intelektualną osoby fizycznej (np. wyniki przemysłowe, informacje o produkcji, znaki towarowe, patenty, prawa autorskie, itp.), prawa lub części prac muszą również zostać przekazane jednostce przyjmującej. Podatnik musi prowadzić dokumentację potwierdzającą wydatki kwalifikowane. Jest ona przekazywana na prośbę właściwych organów kontrolnych. Podatnik może uzyskać od Litewskiej Agencji Nauki, Innowacji i Technologii potwierdzenie kwalifikowalności projektu, jednak nie jest ono wymagane. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową uwzględnia się w rocznym rozliczeniu CIT. Możliwe jest korygowanie rozliczeń w zakresie zastosowania ulg za pięć okresów podatkowych. Podstawowa stawka podatku CIT w Malezji wynosi 25%. Do korzyści podatkowych związanych z prowadzeniem działalności B+R należą: ulga na inwestycje (Investment Tax Allowance ITA), super ulgi, ulgi dla przedsiębiorstw posiadających status Pioniera. Ulga na inwestycje (ITA): Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać działalność poprzez prowadzenie wewnętrznych badań, kwalifikują się do ulgi w wysokości 50% wartości wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie 10 lat. Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie badań i rozwoju mogą uzyskać nawet do 100% ulgi na wydatki inwestycyjne poniesione w okresie 10 lat. W ramach ITA przedsiębiorcy mogą odpisać do 70% przychodów statutowych w każdym roku podatkowym. wykorzystane ulgi mogą być przeniesione na lata następne do czasu ich pełnego odliczenia. Od spółek świadczących usługi w zakresie B+R wymaga się, aby przynajmniej 70% ich przychodów pochodziło z działalności B+R wtedy kwalifikują się do ulgi ITA. Jeżeli firma wykonująca prace B+R na zlecenie innego podmiotu nie ubiega się o odliczenia z tytułu ITA, firma zlecająca jest uprawniona do 200% super ulgi na płatności przekazane firmie świadczącej usługi. Powyższa korzyść jest dostępna wyłącznie dla przedsiębiorstw certyfikowanych przez Urząd ds. Rozwoju Inwestycji w Malezji. Super ulga 200%: Przedsiębiorstwa, które inwestują w wewnętrzne badania w celu rozwoju działalności, są uprawnione do super ulgi w wysokości 200% wydatków nieinwestycyjnych poniesionych w związku z kwalifikowaną działalnością B+R, za uprzednią zgodą Ministra Finansów. Super ulgę 200% można również wykorzystać z tytułu wkładów pieniężnych i darowizn na rzecz licencjonowanych instytutów badawczych oraz płatności za usługi świadczone przez licencjonowane instytuty badawcze, licencjonowane firmy badawcze, firmy B+R lub niepowiązane firmy świadczące usługi B+R. Przedsiębiorstwa mające swoją siedzibę w Malezji mogą ubiegać się o 200% super ulgę na wydatki związane z rejestracją patentów i znaków handlowych oraz z tytułu licencji zagranicznych, pod warunkiem, że wydatki poniesione były przede wszystkim w celu promocji eksportu towarów oraz produktów rolnych wyhodowanych, wyprodukowanych, przetworzonych, klasyfikowanych lub sortowanych i złożonych w Malezji. Możliwość przyznania super ulgi na wydatki B+R poniesione poza granicami Malezji, w tym koszty szkoleń pracowników malezyjskich, analizowana jest indywidualnie. Wnioski w tym zakresie rozpatruje komisja podatkowa (IRB Inland Revenue Board). Zatwierdzone koszty prac B+R poniesione w okresie obowiązywania ulgi dla firm ze statusem Pioniera można akumulować i odliczać po upływie tego okresu. Zwiększone korzyści dla firm posiadających status Pioniera: Status Pioniera jest przyznawany przez Ministra Finansów tym przedsiębiorstwom, które generują dochody z produktów i działalności szczególnie istotnych z punktu widzenia gospodarki malezyjskiej. Promowane produkty i działania określa Minister Finansów, a ich lista publikowana jest w dzienniku rządowym. Status Pioniera zwykle nadawany jest firmom B+R, firmom high-tech, przedsiębiorstwom zajmującym się rozwojem technologii informatycznych oraz zakładom produkcyjnym wytwarzającym produkty światowej klasy. Przychody statutowe generowane przez firmy B+R ze statusem Pioniera są zwolnione z podatku przez okres pierwszych 5 lat. Status Pioniera może być za zgodą rządową przedłużony na okres kolejnych 5 lat. 38 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. 39

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r. Kwiecień 2013 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność B+R. Informacje podstawowe Propozycja współpracy

Ulga na działalność B+R. Informacje podstawowe Propozycja współpracy Ulga na działalność Informacje podstawowe Propozycja współpracy Warszawa, marzec-kwiecień 2017 1 2 Ulga Informacje podstawowe Działalność badawczo rozwojowa co to jest? Działalność twórcza obejmująca badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ UDZIELANEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW INWESTUJACYCH NA TERENIE GMINY MIASTO ŁOWICZ Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/230/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Łowicz PROGRAM POMOCY

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 mln PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Badania przemysłowe: o mikroprzedsiębiorstwa i małe Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: IV kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie

Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy w Częstochowie Ulgi dla przedsiębiorców W celu pobudzenia przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie:

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOCHEM branża chemiczna Termin naboru wniosków: 01 marzec 2017-28 kwiecień 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa

Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działa Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Termin naboru wniosków: 16 sierpnia 30 września 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny Termin naboru wniosków: 22 luty 2017-7 kwiecień 2017 Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

A. Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w

A. Opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych BIOSTRATEG Termin naboru wniosków: 16 sierpnia 30 września 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN Termin naboru wniosków: 5 maj 2017 6 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

RPO Województwa Lubelskiego na lata Działanie 1.2 Badania celowe CZERWIEC 2017

RPO Województwa Lubelskiego na lata Działanie 1.2 Badania celowe CZERWIEC 2017 RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania celowe CZERWIEC 2017 Definicje Badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020 Opracował: Radosław Ostrówka SZYBKA ŚCIEŻKA Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia

Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Usługi doradztwa przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł unijnych i krajowych Możliwości pozyskania źródeł finansowania w ramach wybranych programów wsparcia Anna Strzelecka, Aleksandra Grabowska 1. Programy

Bardziej szczegółowo

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych

działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Nowoczesne technologie materiałowe TECHMATSTRATEG T ermin naboru wniosków: 15 września 28 października 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania

Strona 1 z 13. Rozdział/ Podrozdział/ punkt/ strona. Nazwa dokumentu. Data wprowadzenia. Lp r. W celu skorygowania REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu konkursu w ramach, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie 1.1 Projekty badawczo rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko

Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr.IX/61/03 z dnia.6.08.2003r. Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta i gminy Lubsko 1. Nazwa programu. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA ŁODZI W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DZIAŁ I NAZWA PROGRAMU Program pomocy

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33

Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 Pomoc publiczna dla inwestorów zagranicznych 2015-06-15 12:48:33 2 Za promocję i przyciąganie inwestycji zagranicznych do Irlandii odpowiada Investment and Development Agency (IDA Ireland). Agencja może

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see

Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Grudzień 2014 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we

Bardziej szczegółowo

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym.

4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki: 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym. 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. NABÓR: OBECNIE TRWA DO WYCZERPANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE)

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2009 r.) Dz.U.09.59.488 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12

Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego 2015-03-30 13:41:12 2 Zakładanie spółki zależnej będącej w całości w posiadaniu kapitału zagranicznego Zakładanie spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wnioskodawców

Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET, ERA-NET PLUS, ERA-NET Co-fund, inicjatyw typu JPI oraz programów podejmowanych na mocy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ?

POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? POZYSKAŁEŚ DOTACJĘ? I CO DALEJ? Krok pierwszy pozyskanie dotacji MISP pomoże Ci w pozyskaniu funduszy z Unii Europejskiej! Dotacje unijne krok po kroku Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 -

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP Karo l Sza c hers k i W B+R opłaca się inwestować Przychody osiągane na wynikach działalności B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze przychodów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

odpłatne korzystanie z aparatury,

odpłatne korzystanie z aparatury, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013

Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej w latach 2007-2013 Ewa Skrzypkowska Kochański Brudkowski i Wspólnicy Sp.j. Poznań, 26 maja 2007 r. Wsparcie na ochronę praw własności przemysłowej program

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Op - Inne koszty operacyjne

Op - Inne koszty operacyjne Katalog kosztów kwalifikowanych fazy B+R Op - Inne koszty operacyjne Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki LUTY 2010 Działanie 4.5 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 4.2 Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia

Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Torunia Rada Miasta Torunia wprowadziła w drodze uchwał zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości. Tym samym stworzono

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/ Składanie wniosków do 19.11.2015 r. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Trudności stwarzają kwestie:

Trudności stwarzają kwestie: Jednostki poza swoją działalnością podstawową przeprowadzają często prace badawczo-rozwojowe, i w związku z tym coraz częściej pojawia się kwestia ujęcia takich prac w sprawozdaniu finansowym spółki. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011

Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Prawo i podatki w transferze technologii III Forum Gospodarcze Invest Expo Chorzów, 8 kwietnia 2011 Jarosław Hein, doradca podatkowy adwokaci doradcy podatkowi biegli rewidenci doradcy na rzecz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 listopada 20 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Nowa ulga B + R jak wykorzystać wyższe limity odliczeń Łukasz Karpiesiuk WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017

Nowa ulga B + R jak wykorzystać wyższe limity odliczeń Łukasz Karpiesiuk WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017 Nowa ulga B + R jak wykorzystać wyższe limity odliczeń Łukasz Karpiesiuk WARSZTATY RADY PODATKOWEJ WIOSNA 2017 Ulga na działalność badawczo - rozwojową Łukasz Karpiesiuk 2 Ulga na działalność badawczo

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

"Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005

Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych. Informatyczne zarządzanie uczelnią Poznań, 19/04/2005 "Możliwości pozyskania środków finansowych dla uczelni wyższych z funduszy unijnych". 1 Informatyczne zarządzanie uczelnią" Poznań, 19/04/2005 PODSTAWOWE POJĘCIA DOTACJA bezzwrotna pomoc finansowa pochodząca

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo