Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/127/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok Barcin 2007r.

2 Wstęp Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem, który oprócz ustawy stanowi prawną podstawę podejmowanych działań. Opracowany jest zgodnie z nałożonymi na samorząd lokalny obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) oraz założeniami i priorytetami przyjętymi przez Radę Ministrów w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BARCIN Gmina Barcin liczy mieszkańców, a samo miasto Barcin zamieszkuje 7939 osób. Charakterystyczna jest różnorodność obyczajowa mieszkańców, którzy osiedlili się na tych terenach, w związku z budową cementowni Kujawy. Jest to gmina robotnicza. Największy problem społeczny gminy stanowi bezrobocie. Stopa bezrobocia, w skali powiatu żnińskiego na koniec września 2007 roku kształtowała się na poziomie 21%. Brak pracy lub niskie wynagrodzenie stanowi jedną z przyczyn kolejnego problemu społecznego gminy, jakim jest alkoholizm dorosłych i ryzykowne używanie alkoholu przez młodych ludzi, a w konsekwencji niechęć podejmowania przez nich aktywnych działań w celu rozwiązywania problemów. Zauważalna jest też w gminie zagraniczna emigracja młodych ludzi i młodych małżeństw w poszukiwaniu pracy. Wiąże się to często z pozostawieniem dzieci pod opieką dziadków, lub pełnieniem roli wychowawczej tylko przez jednego rodzica. I. Diagnoza Diagnozę oparto na badaniach przeprowadzonych wśród młodzieży z III klas szkół gimnazjalnych (wiek15-16lat) oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej (wiek 17-18lat). Łącznie wzięło udział 122 osoby ( 90 uczniów Gimnazjum i 32 Szkoły Zawodowej). Badanie zostało zrealizowane metodą anonimowej ankiety, wypełnianej przez uczniów w czasie lekcji wychowawczej. Pozostałe dane pochodzą z różnych instytucji lub osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych naszych mieszkańców. Badanie, przeprowadzone w grupie młodzieży miało na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież nikotyny, alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Podstawowymi pytaniami badawczymi były pytania o liczbę młodych ludzi, którzy mieli doświadczenia z tego typu substancjami oraz o stopień nasilenia tych doświadczeń. Problematykę badania ujęto w następujących przekrojach: rozpowszechnienie palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej, wzory picia, wzory używania substancji psychoaktywnych, ocena dostępności narkotyków, napojów alkoholowych, postawy wobec nikotyny, alkoholu, narkotyków, postulaty młodych ludzi wobec profilaktyki. Osoby badane wywodzą się głównie ze środowisk robotniczych. Ponad połowa rodziców badanych uczniów ma wykształcenie zasadnicze zawodowe, 30% rodziców ma wykształcenie średnie, a tylko 5% rodziców ma ukończone studia wyższe. Szczegółowa analiza wyników badania znajduje się do wglądu u koordynatora m.g.p. 2

3 Wnioski z przeprowadzonego raportu: 1. Niepokojący jest bardzo powszechny kontakt młodych ludzi szczególnie z alkoholem i nikotyną (prawie połowa badanych gimnazjalistów i 70% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej deklarowała, że piła jakiś napój alkoholowy w ciągu ostatnich 30 dni). Niepokoi zwłaszcza liberalna postawa młodzieży wobec używania nikotyny czy alkoholu. 2. Młodzi ludzie mają łatwy dostęp do tych substancji. Tylko 15% gimnazjalistów i 20% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej spotkała się z odmową sprzedaży alkoholu. 3. Badani słyszeli o większości dostępnych na rynku środkach psychoaktywnych i eksperymentują z środkami psychoaktywnymi. 4. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że młodzi ludzie powszechnie mają do czynienia z alkoholem. Tylko 10% ankietowanych uczniów szkoły zawodowej i gimnazjum twierdzi, że nie piło alkoholu nigdy w życiu. Tylko 14% gimnazjalistów i 23% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej deklaruje, że nie piło alkoholu w czasie ostatnich 12 miesięcy. 5. W ciągu ostatnich 30 dni piło alkohol 48% badanych gimnazjalistów i 71% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 6. Najczęściej uczniowie sięgają po piwo. Picie piwa z różną częstotliwością w ciągu ostatnich 30 dni deklaruje 54% gimnazjalistów i 84% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Picie wina w ciągu ostatnich 30 dni deklaruje 26% gimnazjalistów i 26% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, a picie wódki w ciągu ostatnich 30 dni 32% gimnazjalistów i 54% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 7. Młodzież gimnazjalna najczęściej pije alkohol na ulicy, w parku (39%), w domu u kogoś (38%) lub u siebie w domu (34%) oraz w barze, pubie (25%). 8. Uczniowie szkoły zawodowej najczęściej piją u siebie w domu (55%), w dyskotece (45%), w domu u kogoś (42%), w barze, pubie (32%). 9. Ponad 62% badanych gimnazjalistów i 79% uczniów szkoły zawodowej deklaruje, że upiło się jakimś napojem alkoholowym w życiu. 10. W ciągu ostatnich 30 dni upicie się napojem alkoholowym deklaruje 29% gimnazjalistów i 48% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 11. Tylko ponad 30% badanych w obu grupach zdecydowanie potępia zażywanie różnego rodzaju środków psychoaktywnych m. in. nikotyny, piwa, itd. Analiza danych z instytucji i osób zajmujących się pomocą osobom uzależnionym W wyniku porównania badań młodzieży naszej gminy z danymi z raportu używania alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w województwie kujawsko-pomorskim (zleconych przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego) wynika, że młodzież Województwa wedle wyników badania jawi się jako silnie zagrożona przez legalne substancje psychoaktywne. Większość wskaźników dotyczących substancji nielegalnych także jest dość wysoka. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych powinno, zatem stanowić bezwzględny priorytet. Generalnie wyniki badania ujawniły wśród gimnazjalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego większy poziom rozpowszechnienia używania narkotyków niż na poziomie kraju, a także większe nasilenie picia alkoholu i palenia tytoniu. Należy dodać, że gimnazjaliści z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceniali swój dostęp do tych substancji jako łatwiejszy niż młodzież z analogicznej próby ogólnopolskiej. Z naszych badań wynika, że tylko 15% gimnazjalistów i 20% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej spotkała się z odmową sprzedaży alkoholu. 3

4 Dlatego należy odwołać się do aktywności obywatelskiej dorosłych mieszkańców. Mechanizmy nieformalnej kontroli społecznej w postaci reagowania dorosłych klientów na przypadki łamania prawa w tym zakresie wydają się najbardziej efektywną drogą interwencji. Często wystarczy proste zwrócenie uwagi, aby zapobiec sprzedaży. Utwierdzenie sprzedawców w przekonaniu, że społeczność nie akceptuje sprzedawania i mieszkańcy są skłonni reagować w tej sprawie tworzy klimat społeczny sprzyjający utwierdzeniu normy i stanowi lepsze zabezpieczenie niż strach przed instytucjonalną kontrolą. Rynek alkoholowy: liczba wydanych, wygaszonych i cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień roku X wydane z napojami przeznaczonymi do spożycia poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży wygaszone cofnięte wydane ogółem X razem według zawartości alkoholu do do pow. 4,5% 18% 18% X razem według zawartości alkoholu do do pow. 4,5% 18% 18% 31* liczba mieszkańców przypadających na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych stan na roku ogółem z napojami o zawartości powyżej 18% alkoholu brak złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży do 4,5% - 2, do 18% - 1, pow.18%-3, upływu terminu ważności zezwolenia do 4,5% - 14, do 18% - 6, pow. 18% - 6, likwidacja punktu sprzedaży: do 4,5% - 1, do 18% - 1, pow. 18%, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie Ośrodek, ogółem zatrudnia 34 osoby na 32 etatów z tego m.in. 7,3 et. pracowników socjalnych pracujących w terenie diagnostyka środowiskowa. Gospodarstwa domowe objęte pomocą ze względu na podstawowe przyczyny problemów stan na r. X koszt świadczeń pokrywanych z budżetu liczba gospodarstw liczba osób w tych gospodarstwach liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia 1. ogółem rodzina niepełna wielodzietność ** 4. alkoholizm narkomania

5 bez dodatków mieszkaniowych jedynie świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W 2007r. (stan na r.) Komisariat Policji w Barcinie odnotował: - 95, w 2006r. 123 przypadki kierowania wszelkimi pojazdami osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości, - 67, w 2006r. 68 przypadków publicznego dopuszczenia się nieobyczajnego wybryku, z czego 52, w 2006r. 42 zakończono ukaraniem w drodze mandatu karnego, a w 15, w 2006r. 26 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego w Szubinie; - 12, w 2006r. 22 przypadki zatrzymania praw jazdy w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, - 356, w 2006r. 335 interwencji domowych, z czego ok. 60%, w 2006r. 80% - 85% spowodowanych było nieporozumieniami sąsiedzkimi i rodzinnymi, a podłożem ich był alkohol, - 110, w 2006r. 131 przypadków spożywania alkoholu wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym 107, w 2006r. 118 zakończono ukaraniem w drodze mandatu karnego, a w 3, w 2006r. 13 przypadkach skierowano wniosek do Sądu Rejonowego w Szubinie, - 52, w 2006r. 33 wnioski skierowano do GKRPA o rozpoczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego., - 34 osób nietrzeźwych dowieziono do Izby Wytrzeźwień. W Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin udzielono pomocy ( stan na 1 grudnia 2007r.): ogółem: 1714 osób: w tym - w Barcinie: 1554, oprócz tego praca w grupach terapeutycznych, - w Piechcinie 160. W programach edukacyjno-profilaktycznych wzięło udział: - dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 412 osób, - w zajęciach socjoterapeutycznych: 30 dzieci, - dorośli: 131 osób. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogółem zarejestrowanych jest 278 osób, w tym: - z Piechcina 56, - z Barcina 151, - z okolicznych wsi 71. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku spotkała się 22 razy. Podczas pracy na posiedzeniach, a także w terenie przeprowadziła: - 48 postępowań administracyjnych w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, - na 73 wnioski, (w tym 52 z Komisariatu Policji), w 14 przypadkach postępowanie zakończyło się skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie poddania się leczeniu odwykowemu, część osób rozpoczęła dobrowolne leczenie odwykowe, pozostałe motywowane są do podjęcia leczenia odwykowego. W wielu przypadkach przeprowadzono rozmowy z osobami podtrzymującymi abstynencję lub nadużywającymi ponownie, 5

6 - na 162 osoby zaproszone na rozmowę na posiedzenie Gminnej Komisji, 36 rozmów przeprowadzono w Urzędzie Miejskim z pozostałymi przeprowadzono rozmowy w miejscu zamieszkania ( niejednokrotnie po kilka razy). Oprócz rozmów motywujących przeprowadzane są także rozmowy podtrzymujące lub kontrolne. - w 14 punktach skontrolowano przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Przyczyny zdiagnozowanych problemów: - poziom bezrobocia- stopa bezrobocia, w skali powiatu żnińskiego na koniec września 2007 roku kształtowała się na poziomie 21 %, liczba bezrobotnych z terenu gminy Barcin wynosiła 982 osób, - brak zainteresowań i nawyków związanych z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, - różnorodność obyczajowa społeczeństwa napływ mieszkańców z całego kraju, - niechęć podejmowania aktywnych działań przez dorosłych w celu rozwiązywania problemów, - negatywne wzorce zachowań dorosłych wynikające z niskiego wykształcenia - przyzwolenie dorosłych na używanie przez dzieci i młodzież środków psychoaktywnych, w szczególności piwa i nikotyny, - wzorce wyniesione z rodziny. Cele wynikające z diagnozy : 1. Utrzymanie wsparcia terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Kontynuowanie zatrudnienia specjalistów terapii uzależnień. 2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe; pomocy psychospołecznej i prawnej. 3. Ograniczenie popytu na napoje alkoholowe wśród młodzieży. 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez: - wspieranie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych. W profilaktyce położyć nacisk na zmianę postaw młodych ludzi wobec eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. 6. Prowadzenie kampanii informacyjnych dla społeczeństwa. Upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. 7. Prowadzenie długofalowej działalności profilaktycznej skierowanej na młodych rodziców (dzieci przedszkolne, klasy I-III). 8. Zadbanie o alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi (zajęcia profilaktyczne w połączeniu z zajęciami sportowo-rekreacyjnymi) 9. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku zimowego i letniego z elementami socjoterapii. 10. Wzmacnianie dorosłej populacji w zakresie stanowczego sprzeciwu odnośnie spożywania legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 6

7 I. CEL STRATEGICZNY Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej mieszkańców gminy Barcin. II. III. CELE SZCZEGÓŁOWE 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej. ZADANIA DO REALIZACJI 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Formy realizacji zadania: 1.1.utrzymanie zespołu terapeutów, 1.2.utrzymanie i pokrycie kosztów administrowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin znajdującego się w Barcinie przy ul. Mogileńskiej 5 i przy ul. Lotników 13, w którym programy profilaktyczne realizują: specjalista psychoterapii uzależnień, specjaliści terapii uzależnień, lekarz psychiatra oraz spotykają się członkowie grup samopomocowych, 1.3. wspieranie bazy lokalowej i wyposażenia placówek, 1.4.dofinansowanie zajęć prowadzonych w grupach abstynenckich, 1.5.działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, 1.6.wdrażanie metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji przez lekarzy podstawowej opieki medycznej, 1.7.prowadzenie działań z zakresu reintegracji osób uzależnionych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 7

8 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Formy realizacji zadania: 2.1. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wdrażanie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób, które powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 2.2. kontynuowanie finansowania pracy specjalistów: psychoterapii uzależnień, lekarza psychiatry i specjalisty terapii uzależnień podjęcie działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych udzielanie pomocy osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) poprzez konsultację, poradnictwo, terapię indywidualną, terapię grupową, zajęcia edukacyjne, treningi zachowań, warsztaty umiejętności, psychoterapię kontynuowanie programu rozpoczętego w 2007 roku, 2.5. przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie: wspieranie działania zespołu interdyscyplinarnego, wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie Niebieskej Karty w Policji, pomocy społecznej, a także prowadzenie procedur w działaniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspieranie innych służb, finansowanie i realizacja programów profilaktyki przemocy domowej, dofinansowanie wspólnego zadania o nazwie - telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia, edukacja publiczna. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych. Formy realizacji zadania: 3.1. wspomaganie zintegrowanej profilaktyki gminnej obejmującej następujące grupy społeczne: dzieci i młodzież: - programy profilaktyczne w szkołach i innych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, 8

9 - szkolenie wychowawców, nauczycieli i instruktorów sportowych w zakresie oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży. rodzice: - działania edukacyjne, - kontynuacja programów realizowanych w latach poprzednich oraz wspieranie programów nowatorskich. dorośli społeczność lokalna: - kampanie edukacyjne, - prowadzenie sytemu informacji (np. lokalna prasa, tablice informacyjne, ulotki, debaty, bilbordy). sprzedawcy napojów alkoholowych: - szkolenia, ulotki, informatory, kontrole pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w świetlicach, 3.3. wypoczynek zimowy i letni z elementami socjoterapii, 3.4. ogólnokrajowe lub gminne kampanie edukacyjne. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Formy realizacji zadania: 4.1.wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych ( kontynuacja finansowania kosztów związanych z utrzymaniem lokalu oraz osoby odpowiedzialnej za pomieszczenia). 4.2.finansowanie szkoleń i warsztatów według zapotrzebowania społecznego dla różnych środowisk i osób pracujących w obszarze pomagania. 4.3.wspieranie działalności oraz dofinansowywanie realizacji zadań określonych w niniejszym programie przez inne organizacje. 4.4.współpraca i wspieranie działalności ruchów trzeźwościowych i samopomocowych. 4.5.Pomoc w dostępie do fachowej literatury. 4.6.Partycypacja w kosztach związanych z udziałem osób uzależnionych i ich rodzin w zlotach, zgrupowaniach, zjazdach itp. działaniach. 4.7.wspomaganie działalności organizacji młodzieżowych promujących zdrowy styl życia i abstynencję,. 4.8.udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej stowarzyszeniom i innym organizacjom pozarządowym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy. 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Formy realizacji zadania: 5.1. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych, w szczególności reklamę skierowaną do młodzieży. 9

10 6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej. Formy realizacji zadania: 6.1. Dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem socjalnym osób uzależnionych, po zakończonej terapii odwykowej Informowanie osób po ukończonej terapii odwykowej o możliwości skorzystania z usług Centrum. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zadania: 1) motywowanie do podjęcia leczenia osoby uzależnionej; 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej; 3) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; 4) podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny; 5) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy; 6) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych; 7) prowadzenie ewidencji osób uzależnionych;. 1. Za realizację zadań zawartych w ustawie oraz niniejszego programu członkowie komisji otrzymują miesięcznie : a/ dla przewodniczącego komisji zł, ( brutto) b/ dla pozostałych członków zł. ( brutto) 2. W przypadku nie uczestniczenia w pracach na rzecz Komisji należną wysokość obniża się, za każdą nieobecność o 50,- zł. (brutto). V. MONITORING, EWALUACJA Przez cały okres realizacji program będzie podlegał monitoringowi, a na zakończenie nastąpi jego ewaluacja. Monitoring i ewaluację przeprowadzi specjalny Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Gminnego Programu w składzie: pedagog szkolny M. Kowalska-Bembenek, B. Krause, i psycholog Anna Rucińska. Monitoring wszystkich zadań programu odbywać się będzie na podstawie: - sprawozdań realizatorów z przeprowadzonych działań, - raportów, - analizy wniosków, spostrzeżeń i refleksji z przebiegu zadań, 10

11 - wizyt kontrolnych. Zespół będzie spotykał się raz na kwartał lub w zależności od potrzeb. W czasie posiedzenia dokonywać będzie analizy danych od realizatorów oraz opracowywać kwartalny raport z monitoringu, który będzie dostarczany do koordynatora gminnego programu profilaktyki. W przypadku trudności z realizacją zadań, zespół przedstawi również propozycje działań korygujących, zapobiegawczych i niwelujących do zespołu zajmującego się wdrażaniem programu. Kontrolę finansową realizacji programu na bieżąco prowadzić będzie inspektor ds. księgowości we współpracy z koordynatorem programu. Ewaluację końcową przeprowadzana będzie po realizacji wszystkich zadań programu. W celu prawidłowego zrealizowania zadań zawartych w programie koordynator miejskogminnego programu współpracować z następującymi partnerami: - specjalistami terapii uzależnień, - psychologami, psychiatrą, - pedagogami, nauczycielami, - funkcjonariuszami Policji, - Kuratorską Służbą Sądowniczą, - Pracownikami socjalnymi, - Poradniami Odwykowymi, - Izbą Wytrzeźwień, - Szpitalami Oddziały Odwykowe. Przygotował zespół: koordynator m.g.p., członkowie GKRPA Harmonogram wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4110, 4120, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy - realizatorzy programu - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, -skład. ZUS -fun. pracy 4.000, wynagrodzenia bezosobowe 63000,00 - terapeuci ( psychoterapii i terapii uzależ.) 2 osoby, - umowy zlecenia - gospodarz, - programy profilaktyczne realizowane w środowisku dzieci i młodzieży, - programy profilaktyczne kierowane do różnych grup zawodowych, - zajęcia socjoterapeutyczne, - programy terapeutyczne (kontynuacja DDA), -prowadzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11

12 - prowadzenie zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i alkoholowych zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 - materiały i pomoce dla dzieci biorących udział w programach -rachunki, faktury lub zajęciach socjoterapeutycznych, - artykuły spożywcze podczas zajęć socjoterapeutycznych lub innych form edukacji, - broszury, wydawnictwa, bilbordy itp. - pozostałe zakupy 4300 pozostałe usługi ,00 -terapeuci x 2, lekarz psychiatra Rachunki, faktury - koszty postępowania sądowego - szkolenia Komisji - szkolenia, warsztaty, doskonalenie umiejętności dla różnych grup zawodowych, - kampanie profilaktyczno edukacyjne lokalne i udział w ogólnopolskich - dofinansowanie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców - opłaty telefoniczne - szkolenia, superwizje ze specjalistami - dofinansowanie bezpłatnego wojewódzkiego połączenia telefonicznego (realizacja programu Niebieska Linia ) 4370 opłaty telefoniczne 3.000, energia, c.o., woda, gaz 5.000,00 - usługi dla Punktu Konsultacyjno-Infor. (dostarczenie energii elektrycznej, wody, c.o.) 4410 podróże krajowe 500,00 - zwrot kosztów delegacji (udział pracowników, członków Gminnej Komisji w szkoleniach, seminariach, warsztatach, itp. Centrum Integracji Społecznej lub Klub Integracji Społecznej ,00 OGÓŁEM ,00 12

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/128/07 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2007 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dopóki szukamy szczęścia w świecie zewnętrznym, poza naszym

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr XI/113/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na rok 2016 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 rok. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych jest opracowywany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach na 2015 rok PROJEKT S P I S T R E Ś C I Wstęp Rozdział I Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/293/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009 roku.

UCHWAŁA NR XXXVII/293/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA NR XXXVII/293/2009 RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE z dnia 30 grudnia 2009 roku. W sprawie uchwalenia Gminnych programów dla Gminy Strzelno na 2010 rok: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej Łasin z dnia 30 listopada 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA I GMINY ŁASIN NA ROK 2017 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/280/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 października 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY CZEMPIŃ NA ROK 2014 Czempiń,

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/12 RADY GMINY ŚWIDNIA. z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/12 RADY GMINY ŚWIDNIA. z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA NR XXVI/162/12 RADY GMINY ŚWIDNIA z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2014, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXX /280/2008 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 grudnia 2008 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok Barcin 2008r. 2 Wstęp Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/311/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminne programy dla Gminy Strzelno na 2009 rok: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Gminne programy dla Gminy Strzelno na 2009 rok: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Załącznik Do uchwały Nr XXIV/208/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 grudnia 2008 roku Gminne programy dla Gminy Strzelno na 2009 rok: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo