Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?"

Transkrypt

1 Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Program spotkania: Część I Jak utworzyć stowarzyszenie? Część II Jak uzyskać dofinansowanie?

3 Co to jest stowarzyszenie? Stowarzyszenie to grupa osób (przyjaciół, bliższych i dalszych znajomych, członków rodziny), które mają wspólne zainteresowania (np. interesują się międzywojennym przemysłem polskim) lub wspólny cel (np. chcą uchronić przed zniszczeniem przedwojenną fabrykę). Razem chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel (np. wpisać zabudowania fabryki do rejestru zabytków, odnowić ją itd.).

4 Co to jest stowarzyszenie zwykłe? Jak się je tworzy i jak działa? Stowarzyszenia zwykłe 1. Nie mają osobowości prawnej 2. Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin. 3. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty - wiążą się z mniej zawiłymi formalnościami przy zakładaniu; 4. Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON, NIP oraz musi założyć konto bankowe i składać sprawozdania. 5. Mają ograniczone źródła finansowania mogą to być tylko składki członkowskie.

5 Co daje stowarzyszeniu rejestracja w KRS? 1. jest organizacją pozarządową 2. posiada osobowość prawną, 3. działała w oparciu o statut, 4. ma złożoną strukturę organizacyjną (walne zebranie, komisja rewizyjna, zarząd), 5. swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków, 6. do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników, 7. może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne), 8. może prowadzić działalność gospodarczą, 9. ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem, 10. ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych, 11. może łączyć się w związki stowarzyszeń, 12. może powoływać oddziały terenowe, 13. może zostać organizacją pożytku publicznego.

6 Podstawowe cechy każdego stowarzyszenia dobrowolność oznacza swobodę tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków nikt nie może nas zmusić do bycia członkiem stowarzyszenia, samorządność to niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych, trwałość oznacza, że istnieje ono niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków niezarobkowy cel oznacza, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.

7 Jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć i zarejestrować stowarzyszenie? 1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. 2. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały o: powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego (art. 9), uchwaleniu statutu (art. 10), mogą też wybrać zarząd i komisję rewizyjną. 3. Następnie komitet założycielski składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

8 Zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego Kolejne etapy zebrania założycielskiego to: 1. wybór komitetu założycielskiego; 2. podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu; 3. wybór władz np. zarządu i komisji rewizyjnej (praktyczne) Wybranie zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia, władze stowarzyszenia można wybrać w terminie późniejszym - po zarejestrowaniu w KRS, czyli na pierwszym walnym zebraniu już zarejestrowanego stowarzyszenia. W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 15 osób. Staną się one członkami założycielami danego stowarzyszenia. Warto zaprosić kilka osób więcej, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie.

9 Kto może założyć stowarzyszenie? Kto może być członkiem stowarzyszenia? 1. Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1). 2. Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. 3. Małoletni w wieku lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 4. Cudzoziemiec, nie mający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich 5. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym stowarzyszenia (art. 10 ust. 3). Ustawa nie określa jednak szczegółowo, na czym polega bycie członkiem wspierającym stowarzyszenia powinien to regulować statut. Wyjątek LGD i LGR!

10 Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego: 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników. 2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) - kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym - przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów. 4. Wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy (komisję powołujemy, jeżeli głosowanie jest tajne, czyli jeśli statut przewiduje taki sposób głosowania). 5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1). 6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag. 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2). 8. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (np. 2-3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3). 9. Ewentualnie wybór władz stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej (podjęcie dwóch uchwał o wyborze władz - uchwały nr 4 i 5).

11 Co przygotować przed zebraniem założycielskim? Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie należy wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne: wybrać miejsce i ustalić termin zebrania, znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, która spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty.

12 Projekt statutu Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej (czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego) i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim.

13 LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; adres zameldowania; numer dowodu osobistego, PESEL; własnoręczny podpis (bardzo ważne!). Listę możemy mieć od razu pełną lub możemy ją uzupełnić o brakujące informacje przed zebraniem lub w trakcie zebrania. Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera (też) oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Listę trzeba przygotować w trzech egzemplarzach 2 składamy w KRS, 1 zostaje w stowarzyszeniu. Uczestnicy zebrania podpisują wszystkie egzemplarze.

14 Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia W dniu... w... odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia... W zebraniu udział wzięło... osób. (załącznik nr 1 lista obecności wraz z oświadczeniem) Obrady otworzył/a... przedstawiając proponowany porządek zebrania Porządek zebrania założycielskiego Stowarzyszenia... 1/ wybranie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki, 2/podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia... 3/zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjęcie statutu, 4/wybranie komitetu założycielskiego, 5/wybranie zarządu Stowarzyszenia, 6/ wybranie komisji rewizyjnej, 7/ wolne wnioski.

15 Projekty uchwał Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania: uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1; uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2; uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3. Ewentualnie: uchwała o wyborze zarządu - uchwała nr 4 uchwała o wyborze organu kontroli wewnętrznej - komisji rewizyjnej - uchwała nr 5. Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz).

16 Projekty uchwał Uchwała nr 1/2007 o założeniu Stowarzyszenia... Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu r. w... postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie..., z siedzibą w... przy ulicy.... Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie / Za uchwałą głosowało... osób. Przewodniczący/-a (podpis) Protokolant/-ka (podpis)

17 Projekty uchwał Uchwała nr 2/2008 o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu r. w... postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia Przewodniczący/-a (podpis) Protokolant/-ka (podpis)

18 Projekty uchwał Uchwała 3/2008 o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu r. w... postanawiają wybrać komitet założycielski Stowarzyszenia... w składzie: 1/... 2/... 3/... Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia... w sądzie... w... Przewodniczący/-a (podpis) Protokolant/-ka (podpis)

19 Projekty uchwał Uchwała 4/2008 o wyborze zarządu Stowarzyszenia... Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu r. w... postanawiają wybrać zarząd Stowarzyszenia... w składzie: 1/...- prezes zarządu 2/...- sekretarz zarządu 3/... skarbnik zarządu 4/...- członek zarządu 5/...- członek zarządu Przewodniczący/-a (podpis) Protokolant/-ka (podpis)

20 Projekty uchwał Uchwała 5/2008 o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia... Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu r. w... postanawiają wybrać komisję rewizyjną Stowarzyszenia... w składzie: 1/...- przewodniczący rewizyjnej 2/...- członek komisji rewizyjnej 3/... członek komisji rewizyjnej Przewodniczący/-a (podpis) Protokolant/-ka (podpis)

21 Projekty uchwał Uwagi: 1/ Wybranie komitetu założycielskiego jest warunkiem koniecznym w procesie rejestracji Stowarzyszenia w KRS (art. 12. Ustawy prawo o stowarzyszeniach). 2/ Komitet założycielski z upoważnienia zebrania założycielskiego reprezentuje stowarzyszenie w sądzie, podpisuje statut, składane formularze i inne załączniki oprócz protokółu, stawia się na wezwanie KRS, np. dla uzupełnienia braków. 3/ Jeżeli w zarządzie znajdą się te same osoby, które wybrano do komitetu założycielskiego, może to ułatwić i uprościć czynności związane z rejestrowaniem Stowarzyszenia. 4/ Wybranie zarządu i komisji rewizyjnej nie jest warunkiem koniecznym do zarejestrowania stowarzyszenia, władze stowarzyszenia można wybrać w terminie późniejszym na pierwszym walnym zebraniu już zarejestrowanego stowarzyszenia.

22 FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJĄCEMU SIĘ STOWARZYSZENIU KRS-W20 formularz podstawowy, służący do zgłoszenia stowarzyszenia nazwy, siedziby, celu działania, itd. KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia - cytujemy za statutem sposób reprezentacji, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK, wypełnia się go trochę inaczej.

23 FORMULARZE POTRZEBNE NOWOREJESTRUJĄCEMU SIĘ STOWARZYSZENIU KRS-WK służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład organu nadzoru - komisji rewizyjnej. Podajemy informację o osobach wchodzących w skład tego organu bez podawania ich funkcji. Na jednym formularzu KRS-WK możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej (np. 3) to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK. KRS-WM służy do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania, tym samym, stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców składamy go tylko wówczas, gdy stowarzyszenie w statucie ma zapisaną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chce rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu w rejestrze stowarzyszeń. KRS-WF - służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład komitetu założycielskiego.

24 Terminy. Na złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia w KRS mamy 7 dni od zebrania założycielskiego, czyli od dnia zdarzenia uzasadniającego wpis. W przypadku stowarzyszenia czas rejestracji może trwać 3 miesiące. Ma to związek z uczestnictwem w postępowaniu rejestrowym starosty powiatu, jako organu nadzoru. KRS przesyła do starosty wniosek jeden egzemplarz wniosku, starosta w ciągu 14 ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku a także przystąpić, jako strona zainteresowana, do postępowania rejestracyjnego. Czas ten może jednak się wydłużyć, jeżeli nasz wniosek będzie zawierał błędy, jeśli błędy będą się powtarzać i wniosek będzie wędrował pomiędzy organizacją a sądem.

25 NIP dla stowarzyszenia Każde stowarzyszenie i fundacja musi mieć Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Nie ma tu znaczenia czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą czy też to, że nie zatrudnia pracowników. NIP służy do identyfikacji podmiotów prowadzących działalność i musimy go mieć nawet, jeżeli dochody organizacji pochodzą tylko ze składek członkowskich lub przez jakiś czas nie mamy żadnych dochodów. Zgłoszenie NIP-2 jest ostatnim etapem rejestracji określamy w nim datę rozpoczęcia działalności. Numer NIP jest potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami np. na dostarczenie Internetu). Rozpoczynamy działalność z dniem, który zadeklarujemy w zgłoszeniu NIP-2 (może być późniejsza niż samo zgłoszenie). Zgłoszenie powinno być złożone nie później niż 7 dni od rozpoczęcia działalności.

26 NIP dla stowarzyszenia O numer NIP występujemy do właściwego urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby organizacji. Składamy wypełniony druk zgłoszenia NIP-2, a z nim następujące dokumenty (załączniki): 1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru (np. dla stowarzyszenia zwykłego); 2. statut lub inny dokument wewnętrzny organizacji; 3. zaświadczenie o numerze REGON 4. umowa na posiadanie/wynajem lub użyczenie lokalu 5. umowa z bankiem lub zaświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego Na numer NIP czeka się około 2-3 tygodni.

27 REGON dla stowarzyszenia Każda nowozarejestrowana w KRS organizacja musi dodatkowo uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby). Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami np. na dostarczenie Internetu). Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS. Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-1. REGON jest wydawany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza RG-1 przez urząd statystyczny. Złożenie formularza osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale daje możliwość uzyskania zaświadczenia o numerze REGON "od ręki".

28 Konto bankowe dla stowarzyszenia W którym banku założyć konto? Na co zwracać uwagę? Stowarzyszenie czy fundacja same decydują w jakim banku założyć konto. Przy wyborze warto brać pod uwagę: wysokość prowizji pobieranej przez bank za prowadzenie rachunku, wysokość opłat za dokonywanie przelewów z konta i na konto oraz opłat za wypłatę gotówki w bankomatach, dostępność oddziałów i bankomatów. Dokumenty niezbędne do założenia konta określa wybrany przez nas bank. Najczęściej jest to potwierdzenie rejestracji w KRS, statut i inne dokumenty np. wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentacji.

29 Jak uzyskać dofinansowanie? 1. PROW - Oś 4 LEADER Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi 2. POKL 3. Fundacja Wspomagania Wsi 4. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 5. Program Grantowy Danone 6. Fundacja Batorego 7. Minister Sportu i Turystyki 8. Fundusz Społeczny Notariatu 9. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 10. Otwarte konkursy ofert urzędów gmin

30 PROW - Oś 4 LEADER Małe projekty Forma pomocy: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych małego projektu Maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych operacji, Nie więcej niż 25 tys. zł na jedną operację, Nie więcej niż 100 tys. zł na beneficjenta w okresie wdrażania PROW

31 PROW - Oś 4 LEADER Odnowa i rozwój wsi O pomoc może ubiegać się: organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie 80 % Maksymalnie zł na operację Dla jednej miejscowości do zł

32 POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Zakres: - działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające sie do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich; - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach wiejskich Dofinansowanie: do zł zaliczka! Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego Beneficjenta

33 Fundacja Wspomagania Wsi Organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, rad parafialnych z małych miast i wsi np. Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą czyli sposoby na rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o zrównoważone wykorzystanie rodzimych ras zwierząt gospodarskich i rodzimych gatunków roślin uprawnych i ozdobnych. Konkurs dla mieszkańców wsi i miasteczek do 6000 mieszkańców. Pożyteczne ferie W ramach konkursu finansowane są projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych, przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze wsi do mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z byłych PGR-ów, rodzin gorzej sytuowanych, obszarów o wysokim stopniu bezrobocia. Nasza świetlica, nasz klub W ramach konkursu można uzyskać dotację na utworzenie i prowadzenie świetlicy lub wiejskiego klubu. Konkurs jest skierowany do mieszkańców popegeerowskich wsi i osiedli (organizacji działających w osiedlach i wsiach). Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie poprawa jakości życia i edukacji oraz stworzenie dostępu do informacji mieszkańcom popegeerowskich wsi lub osiedli. Nasza wieś - naszą szansą Czyli co można zrobić za złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie, osiedlu popegeerowskim? Celem konkursu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek, mająca ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności mieszkańców wobec trudnych sytuacji życiowych, aktywizować ich i angażować we wspólne działania podnoszące jakość życia.

34 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dotacje do zł na działania trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2011 r. a 30 listopada 2012 r.), prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku lat, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Wymagane dodatkowe finansowanie przynajmniej w wysokości 20% wartości projektu z innych źródeł lub w formie własnego wkładu.

35 Program Grantowy Danone W Programie Grantowym Danone Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem! wsparcie w wysokości do zł mogą otrzymać: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, biblioteki, domy kultury, domy dziecka i grupy nieformalne. Dzieci w polskich miastach i wsiach mogą otrzymać posiłki, uczyć się prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wszechstronnie rozwijać.

36 Fundacja Batorego Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, które chciałyby uczestniczyć w programie Równe Szanse Kolorowa Akademia, do składania listów intencyjnych do 7 marca Kto może ubiegać się o dotacje Do ubiegania się o dotacje zapraszamy fundacje i stowarzyszenia, które w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną wykorzystują lub zamierzają wykorzystywać techniki sztuk scenicznych oraz są zainteresowane udziałem w spotkaniach szkoleniowo-konsultacyjnych, prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Na jakie działania można uzyskać dotację Dotacje przyznawane będą na prowadzenie cyklicznych zajęć wykorzystujących techniki sztuk scenicznych (teatr, taniec, pantomima itp.). Szczególnie zależy nam na projektach będących elementem długofalowych działań przyczyniających się do integracji dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami oraz angażujących do współpracy rodziny i opiekunów dzieci niepełnosprawnych i wolontariuszy. Preferowane będą działania realizowane poza dużymi miastami. W jakiej wysokości i na jaki okres można uzyskać dotację Maksymalna wysokość dotacji wynosi zł. Może ona pokryć 100% kosztów projektu (zarówno koszty osobowe, jak i nieosobowe), choć współfinansowanie z innych źródeł będzie dodatkowym atutem.

37 Minister Sportu i Turystyki otwarty konkurs na dofinansowanie w 2011 r. zadań programu Sport Wszystkich Dzieci, finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadania przewidziane do realizacji w ramach programu w I etapie Konkursu to: 1. organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 2. dofinansowanie projektu Animator sportu dzieci i młodzieży (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) - termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. 3. organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz wojewódzkich finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) - termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. 4. dofinansowanie projektu Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim (koordynuje Rada Główna Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe) - termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r. 5. dofinansowanie projektu Animator programu Moje Boisko ORLIK 2012 (koordynuje Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego) - termin realizacji: od 01 stycznia do 31 grudnia 2011r.

38 Fundusz Społeczny Notariatu Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadające osobowość prawną organizacje pozarządowe z całego kraju. Wysokość dotacji to zł.

39 Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program Wspierania Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej Maksymalne dofinansowanie zł / zł - zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, - szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, - szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

40 Otwarte konkursy ofert urzędów gmin Strony internetowe gmin Strony internetowe powiatów Strona internetowa urzędu marszałkowskiego

41 Internet a stowarzyszenie Korzyści! prędkość komunikacji list elektroniczny (tzw. ) dochodzi w ciągu kilku minut, a są i szybsze możliwości komunikacji - prawie na żywo: chat, komunikatory i inne internetowe pogaduszki. Strony internetowe Strony www to nieprzebrana skarbnica, korzystając z wyszukiwarek internetowych możemy znaleźć właściwie wiedze na każdy temat, trzeba tylko odpowiednio zadać pytanie wyszukiwarce i w tej samej chwili mamy odpowiedź! Zakupy przez Internet Z dnia na dzień przybywa coraz więcej sklepów internetowych, ich oferta także staje się coraz szersza. Często można zakupić towar po atrakcyjnych cenach, niższych niż w zwykłym sklepie. Internet to także pieniądze - zyskujemy możliwości działania na całym świecie, nowych klientów, a dobra witryna sieciowa zastępuje sklep przy najruchliwszych ulicach. Robienie zakupów przez Internet staje się coraz popularniejsze, tak jak kiedyś "telezakupy" itd.

42 Internet a stowarzyszenie Korzyści! Bankowość internetowa Zaletą posiadania konta w banku internetowym jest z pewnością możliwość przeprowadzania transakcji o każdej porze dnia i nocy, z każdego miejsca na świecie. Inną zaletą jest fakt niższych kosztów utrzymania takiego konta i większe oprocentowanie. Grupy dyskusyjne, fora dyskusyjne Dzięki grupom i forom tematycznym możemy poszerzyć naszą wiedzę, a także poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Inną popularną formą komunikacji jest komunikacja głosowa, a to za sprawą bardzo konkurencyjnych cen połączeń zagranicznych, w przypadku połączeń realizowanymi pomiędzy komputerami nie ponosimy żadnych kosztów Integrowanie społeczności lokalnej najlepsza strona internetowa sołectwa

43 Dziękujemy za uwagę!

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007-2013 MARTA AUGUSTYNOWICZ 1 1. Założenia konstrukcji prawnej lokalnej grupy działania Założenia struktury lokalnej grupy działania kształtuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo