Dystr. OGÓLNA. HCR/GIP/02/01 7 maja 2002 r. Język oryginału: ANGIELSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dystr. OGÓLNA. HCR/GIP/02/01 7 maja 2002 r. Język oryginału: ANGIELSKI"

Transkrypt

1 Dystr. OGÓLNA HCR/GIP/02/01 7 maja 2002 r. Język oryginału: ANGIELSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ: Prześladowanie ze względu na płeć w kontekście Artykułu 1A(2) Konwencji z 1951 r. i/lub Protokołu z 1967 r. dotyczącego statusu uchodźców UNHCR wydaje niniejsze Wytyczne zgodnie ze swoim mandatem, określonym w Statucie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, w związku z Artykułem 35 Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. oraz Artykułem II Protokołu do tej Konwencji z roku Niniejsze Wytyczne mają charakter uzupełniający w stosunku do Podręcznika UNHCR dotyczącego procedur i kryteriów przyznawania statusu uchodźców zgodnie z Konwencją z 1951 r. oraz Protokołem z roku 1967 dotyczącym statusu uchodźców (wydanie zmienione, Genewa, styczeń 1992 r.). Ponadto, niniejsze Wytyczne zastępują dokument określający stanowisko UNHCR w sprawie prześladowań ze względu na płeć (Genewa, styczeń 2000 r.) oraz są wynikiem drugiej tury konsultacji globalnych w sprawie ochrony międzynarodowej, w ramach której przeanalizowano tę kwestię podczas spotkania ekspertów w San Remo we wrześniu 2001 r. Niniejsze Wytyczne mają służyć jako wytyczne dla interpretacji przepisów prawnych dla agencji rządowych, prawników, decydentów oraz wymiaru sprawiedliwości, jak również dla personelu UNHCR zajmującego się przyznawaniem statusu uchodźcy.

2 Prześladowanie ze względu na płeć w kontekście Artykułu 1A(2) Konwencji z 1951 r. i/lub Protokołu z 1967 r. dotyczącego statusu uchodźców I. WSTĘP 1. Prześladowanie ze względu na płeć to pojęcie, dla którego nie istnieje definicja prawna per se. Jest ono stosowane raczej do zaklasyfikowania szeregu różnorodnych wniosków, w których płeć stanowi istotny czynnik w procedurze przyznawania statusu. Niniejsze Wytyczne koncentrują się w szczególności na interpretacji definicji uchodźcy, podanej w Artykule 1A(2) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. (zwanej dalej Konwencją z 1951 r. ) z perspektywy płci, a także proponują szereg praktyk proceduralnych, aby zapewnić kobietom ubiegającym się o status uchodźcy właściwą obsługę w realizowanych procedurach oraz zagwarantować, że wnioski składane ze względu na kwestie dotyczące płci były za takie uznane. 2. Uznana zasada stanowi, że definicja całościowa uchodźcy powinna być interpretowana ze świadomością potencjalnego wymiaru płci, co umożliwi prawidłowe rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy. Takie podejście zostało usankcjonowane przez Zgromadzenie Ogólne, jak i przez Komitet Wykonawczy Programu UNHCR Aby zrozumieć charakter prześladowania ze względu na płeć, należy zdefiniować i rozróżnić pojęcia płci społecznej i płci biologicznej. Płeć społeczna odnosi się do relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami, bazując przede wszystkim na tożsamości, statusie, rolach i obowiązkach przypisanych jednej lub drugiej płci, definiowanych i interpretowanych społecznie i kulturowo, podczas, gdy płeć biologiczna odnosi się wyłącznie do biologicznego rozróżnienia. Płeć społeczna nie ma charakteru statycznego ani wrodzonego, ale nabiera z czasem znaczenia konstruowanego społecznie i kulturowo. Wnioski uwzględniające kwestie płci mogą składać zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jakkolwiek, ze względu na szczególne formy prześladowań, częściej zdarza się, że czynią to kobiety. W niektórych przypadkach, płeć wnioskodawcy może zaważyć w sposób szczególny na charakterze wniosku, co musi uwzględnić osoba podejmująca decyzję. Jednak, z drugiej strony, wniosek o status uchodźcy, złożony przez kobietę, nie musi mieć nic wspólnego z jej płcią. Wnioski składane ze względu na kwestię płci obejmują na ogół (jakkolwiek nie ograniczają się w żaden sposób do tych kategorii) akty przemocy seksualnej, przemocy w rodzinie, wymuszonego planowania rodziny, okaleczania żeńskich narządów płciowych, kary za naruszenie norm obyczajowych oraz dyskryminację homoseksualistów. 1 W swoich Zaleceniach z października 1999 r., Nr 87 (n), Komitet Wykonawczy odnotowuje[wał] z uznaniem szczególne wysiłki Państw, mające na celu uwzględnienie perspektywy płci w polityce azylowej, przepisach i praktykach; zachęca(ł) Państwa, UNHCR i innych zainteresowanych do promowania szerszej akceptacji i włączania w kryteria ochrony przekonania, że prześladowania mogą być związane z płcią lub mogą mieć charakter przemocy seksualnej; ponadto, zachęca(ł) UNHCR i innych interesariuszy do rozwijania, promowania i wdrażania wytycznych, kodeksów postępowania i programów szkoleniowych związanych z kwestiami dotyczącymi uchodźców, w celu promowania perspektywy płci i zwiększania odpowiedzialności za wdrażanie polityki płci. Patrz także Zalecenia Komitetu Wykonawczego: nr 39, Kobiety uchodźcy a ochrona międzynarodowa, 1985; Nr 73, Ochrona uchodźców a przemoc seksualna, 1993; Nr 77(g), Zalecenie Ogólne w sprawie ochrony międzynarodowej, 1995; Nr 79(o), Zalecenie Ogólne w sprawie ochrony międzynarodowej, 1996; i nr 81(t), Zalecenie Ogólne w sprawie ochrony międzynarodowej,

3 4. Przyjęcie uwzględniającej kulturową tożsamość płci interpretacji Konwencji z 1951 r. nie oznacza, że status uchodźcy przysługuje automatycznie wszystkim kobietom. Osoba składająca wniosek musi udowodnić, że żywi uzasadniona obawę przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych. II. ANALIZA MERYTORYCZNA A. WPROWADZENIE 5. Historycznie, definicja uchodźcy była interpretowana w kontekście doświadczeń mężczyzn, co oznacza, że wiele wniosków składanych przez kobiety i osoby homoseksualne nie miało szans na pozytywne rozpatrzenie. W ciągu ostatniej dekady, jednakże, analiza i zrozumienie kwestii płci biologicznej i społecznej w kontekście uchodźców doprowadziła do znacznych postępów w orzecznictwie, praktykach stosowanych przez poszczególne państwa oraz w literaturze akademickiej. Zmiany te przebiegały równolegle do rozwoju międzynarodowych praw człowieka i standardów prawnych, 2 a także pokrewnych obszarów prawa międzynarodowego, włączając doktrynę prawną Międzynarodowych Trybunałów Karnych dla byłej Jugosławii i Rwandy, a także Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. Rozwój ten także wspomagał te zmiany. W tym zakresie, na przykład, należy odnotować, że szkodliwe praktyki, naruszające międzynarodowe prawa człowieka oraz normy nie mogą być uzasadnione argumentami historycznymi, tradycyjnymi, religijnymi i kulturowymi. 6. Jakkolwiek w definicji uchodźcy nie pojawia się bezpośrednie odniesienie do płci, przyjmuje się powszechnie, że może ona zmienić lub podyktować rodzaj prześladowań lub poniesionych szkód, a także powody takiego traktowania. Definicja uchodźcy, prawidłowo interpretowana, obejmuje zatem wnioski złożone ze względu na kwestie płci. Dlatego też nie ma potrzeby dodawać kolejnej przyczyny do definicji, przedstawionej w Konwencji z 1951 r Dążąc do zastosowania kryteriów definicji uchodźcy w ramach procedur rozpatrywania wniosków o status uchodźcy, należy podchodzić do oceny w sposób całościowy, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności. Kluczowe znaczenie ma uzyskanie pełnego obrazu osobowości ubiegającego się o status uchodźcy, jego historii i doświadczeń osobistych, jak również analiza aktualnych danych historycznych, geograficznych i kulturowych, dotyczących kraju pochodzenia. Uogólnienia na temat kobiet i mężczyzn nie są dobre, ponieważ mogą przyczynić się 2 Użyteczne dokumenty w tym zakresie to m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r., Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r., Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r., Konwencja o prawach politycznych kobiet z 1953 r., Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 r., Konwencja praw dziecka z 1989 r., a w szczególności Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r. i Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet z 1993 r. Istotne instrumenty o zasięgu regionalnym to m.in. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 1969 r. i Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów z 1981 r. 3 Patrz Zalecenia Ogólne prześladowania ze względu na płeć, konsultacje globalne w sprawie ochrony międzynarodowej, okrągły stół ekspertów w San Remo, 6-8 września 2001 r., nr 1 i 3 ( Zalecenia Ogólne prześladowania ze względu na płeć ). 3

4 do zlekceważenia istotnych różnic, mających znaczenie dla poszczególnego przypadku. 8. Omówione poniżej elementy definicji wymagają interpretacji uwzględniającej kulturową tożsamość płci. Inne kryteria (np. znajdowanie się poza krajem pochodzenia) pozostają, oczywiście, również bezpośrednio istotne dla całościowej oceny każdego wniosku. W niniejszym dokumencie, termin kobieta odnosi się także do dziewczynek. B. UZASADNIONA OBAWA PRZED PRZEŚLADOWANIEM 9. Na uzasadnioną obawę przed prześladowaniem składają się poszczególne okoliczności każdego indywidualnego przypadku. Jakkolwiek kobiety i mężczyźni ubiegający się o status mogą być ofiarami tych samych form prześladowań, mogą oni również cierpieć z powodu prześladowania ze względu na płeć. Międzynarodowe prawa człowieka oraz międzynarodowe prawo karne jednoznacznie identyfikują określone akty jako naruszenie tych praw na przykład przemoc seksualną i charakteryzują je jako poważne nadużycia, stanowiące rodzaj prześladowania. 4 W tym znaczeniu, prawo międzynarodowe może pomóc osobom podejmującym decyzje w określeniu charakteru danego aktu jako prześladowania. Nie ulega wątpliwości, że gwałt i inne formy prześladowań ze względu na płeć, przemoc ze względu na wnoszone wiano, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przemoc w rodzinie i handel ludźmi 5 to czyny, które powodują dotkliwy ból i cierpienie zarówno psychiczne, jak i fizyczne stanowiące formę prześladowań bez względu na to, czy dopuszcza się ich państwo, czy też osoby prywatne. 10. Ocena, że dane prawo samo z siebie ma charakter prześladowania okazuje się mieć kluczowe znaczenie dla rozpatrywania niektórych wniosków o status uchodźcy. Jest to związane w szczególności z faktem, że niektóre prawa mogą wywodzić się z tradycyjnych lub kulturowych norm i praktyk, które nie muszą być zgodne z normami międzynarodowych praw człowieka. Jednakże, w każdym przypadku, wnioskujący musi udowodnić, że żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem w związku z zastosowaniem takiego prawa. Nie ma to miejsca, na przykład, gdy prawo o takim charakterze istnieje, ale nie jest już egzekwowane. 11. Jakkolwiek poszczególne państwa mogą zakazać praktyk o charakterze prześladowania (np. okaleczania żeńskich narządów płciowych), dane państwo może tym niemniej nadal akceptować lub tolerować takie praktyki, lub też nie być w stanie skutecznie ich wyeliminować. W takich przypadkach, praktyka ta nadal stanowi prześladowanie. Fakt, że dane prawo zostało ustanowione w celu zakazania lub potępienia określonych rodzajów prześladowań, nie będzie zatem wystarczający dla uznania, że wniosek danej osoby o status uchodźcy nie jest zasadny. 12. W przypadku, gdy kara za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad polityki lub prawa jest nieproporcjonalnie surowa i uwzględnia płeć, stanowi ona rodzaj prześladowania. 6 Nawet, jeśli dane prawo ma zastosowanie ogólne, okoliczności 4 Patrz Podręcznik UNHCR, ustęp Patrz poniżej ust Osoby uciekające przed prześladowaniem lub karą za naruszenie prawa zwyczajowego nie są zwykle uchodźcami, jednakże rozróżnienie to może być zatarte, w szczególności, w przypadku, gdy zachodzi okoliczność niewspółmiernej kary za naruszenie prawa zwyczajowego. Patrz Podręcznik UNHCR, ust. 56 i 57. 4

5 wymierzenia kary lub traktowanie nie może być tak surowe, aby było ono nieproporcjonalne do celów prawa. Surowe kary dla kobiet, które, naruszając prawo, dopuszczają się naruszenia obyczajów w danym społeczeństwie, mogą zatem stanowić formę prześladowań. 13. Nawet, gdy prawo lub zasady polityki mają uzasadnione cele, metody ich wdrażania, których konsekwencje są szkodliwe dla osób zainteresowanych, stanowią prześladowanie. Na przykład, przyjmuje się powszechnie, że planowanie rodziny jest odpowiednią reakcją na presję demograficzną. Jednakże wdrożenie takiej polityki poprzez zastosowanie wymuszonej aborcji czy sterylizacji byłoby naruszeniem podstawowych praw człowieka. Praktyki takie, mimo, że mogą być wdrażane w kontekście obowiązującego prawa, uznaje się za poważne naruszenie oraz za formę prześladowań. Dyskryminacja jako forma prześladowań 14. Jakkolwiek przyjmuje się powszechnie, że sama dyskryminacja nie może, w zwykłym przypadku, stanowić prześladowania, sposób dyskryminacji lub niekorzystnego traktowania może łącznie stanowić prześladowanie i zagwarantować prawo do ochrony międzynarodowej. Na przykład, prześladowanie występuje w sytuacji, gdy konsekwencje dyskryminacji są szkodliwe dla osoby zainteresowanej, na przykład ograniczają poważnie jej prawo do zarabiania na życie, do praktykowania wyznania religijnego, lub dostępu do instytucji edukacyjnych Kolejną kwestią istotną dla wniosków składanych ze względu na kwestie płci jest analiza form dyskryminacji ze strony państwa, które nie objęło jednostek ochroną przed określonymi rodzajami krzywd. Jeśli państwo, zgodnie ze swoją polityką lub praktyką, nie przyznaje określonych praw lub ochrony przed poważnymi nadużyciami, dyskryminacja w tym zakresie, która sprawia, że określone jednostki doznają poważnych szkód, może stanowić formę prześladowań. Szczególne przypadki przemocy w rodzinie lub przemoc ze względu na orientację seksualną można analizować w tym kontekście. Prześladowania ze względu na orientację seksualną 16. Wnioski o status uchodźcy, uzasadniane na bazie orientacji seksualnej wnioskodawcy, mają związek z kwestiami płci. Seksualność lub praktyki seksualne wnioskującego mogą mieć znaczenie dla wniosku o status uchodźcy, bez względu na to, czy dana osoba padła ofiarą prześladowań (w tym dyskryminacji) z powodu swojej seksualności lub praktyk seksualnych. W wielu przypadkach tego rodzaju, wnioskodawca odmówił przyjęcia definiowanych społecznie lub kulturowo ról lub spełnienia oczekiwań co do zachowań przypisywanych jego płci. Najczęściej, wnioski takie składają homoseksualiści, transseksualiści i transwestyci, którzy doświadczyli ekstremalnej wrogości opinii publicznej, przemocy, agresji lub dotkliwej bądź skumulowanej dyskryminacji. 17. W przypadku, gdy homoseksualizm jest nielegalny w danym społeczeństwie, nałożenie dotkliwych kar za zachowania homoseksualne może oznaczać prześladowania, podobnie, jak kary za odmowę zasłaniania twarzy wśród kobiet w niektórych społeczeństwach. Nawet, jeśli praktyki homoseksualne nie są karane, wnioskodawca może złożyć uzasadniony wniosek w przypadku, gdy państwo akceptuje lub toleruje praktyki dyskryminacyjne lub krzywdy wyrządzane takiej 7 Patrz Podręcznik UNHCR, ust

6 osobie, lub gdy państwo nie jest w stanie skutecznie chronić wnioskodawcy przed takimi praktykami. Handel ludźmi w celu prostytucji przymusowej lub wykorzystywania seksualnego jako forma prześladowań Niektóre kobiety i małoletni, padający ofiarą handlu ludźmi, mogą ubiegać się o status uchodźcy zgodnie z postanowieniami Konwencji z 1951 r. Zmuszanie lub nakłanianie kobiet i nieletnich przy pomocy oszustwa do pracy przymusowej w charakterze prostytutek lub ich wykorzystywanie seksualne jest formą przemocy i agresji ze względu na płeć, która może nawet prowadzić do śmierci. Można także uznać je za formę tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Może ono również ograniczyć poważnie swobodę przemieszczania się kobiet z powodu uprowadzenia, uwięzienia i/lub odebrania paszportu bądź innego dokumentu tożsamości. Dodatkowo, kobiety i dzieci, które padły ofiarą handlu ludźmi, są narażone na poważne reperkusje po ucieczce i/lub powrocie na przykład, działania odwetowe ze strony grup lub jednostek zajmujących się handlem ludźmi, realną groźbę ponownego uprowadzenia, poważny ostracyzm w ramach lokalnej społeczności lub rodziny lub poważną dyskryminację. W poszczególnych przypadkach, handel ludźmi w celu prostytucji przymusowej lub wykorzystywania seksualnego może stanowić podstawę dla wniosku o status uchodźcy w przypadku, gdy Państwo nie może lub nie chce zapewnić ochrony przed takimi formami przemocy lub zagrożeniami. 9 Sprawcy prześladowań 19. W definicji uchodźcy istnieje miejsce na rozróżnienie pomiędzy państwowymi i niepaństwowymi sprawcami prześladowań. Jakkolwiek najczęściej prześladowań dopuszczają się władze danego kraju, poważne akty dyskryminacji lub inne ataki ze strony populacji lokalnej lub jednostek można uznać za prześladowania, jeśli działania takie są świadomie tolerowane przez władze, lub gdy władze odmawiają udzielenia skutecznej ochrony bądź też nie są w stanie jej udzielić. 10 C. ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY ( z powodu ) 20. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem musi być związana z czynnikami wymienionymi w Konwencji. Oznacza to, ze musi ona dotyczyć prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej 8 Dla celów niniejszych Wytycznych, handel ludźmi definiuje się zgodnie z postanowieniami artykułu 3 Protokołu Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję ONZ przeciw międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, 2000 r. Artykuł 3(1) stanowi, że handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, z zastosowaniem groźby lub użyciem siły, lub też z zastosowaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy, wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu jej wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub inne usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub inne praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. 9 Handel ludźmi dla innych celów także może stanowić formę prześladowań w danym przypadku, w zależności od okoliczności. 10 Patrz Podręcznik UNHCR, ust

7 lub przekonań politycznych. Przyczyna wymieniona w Konwencji musi stanowić istotny powód przyznania statusu, jakkolwiek nie ma potrzeby wykazania, że jest ona jedyną lub dominującą przyczyną. W wielu krajowych systemach prawnych, związek przyczynowy ( z powodu ) musi zostać zidentyfikowany jednoznacznie (np. w niektórych państwach funkcjonujących na bazie prawa zwyczajowego), podczas, gdy w innych państwach przyczynowość nie jest traktowana jako odrębna kwestia podlegająca analizie, ale sumuje się z całościową analizą definicji uchodźcy. W wielu wnioskach składanych ze względu na kwestie związane z płcią, zagadnieniem trudnym dla osoby podejmującej decyzję jest nie tyle określenie czynników mających zastosowanie, co związku przyczynowego: że uzasadniona obawa przed prześladowaniem stanowiła przyczynę złożenia wniosku. Przypisanie wnioskującemu jednej z cech określonych w Konwencji przez państwowego lub niepaństwowego sprawcę prześladowania, jest argumentem wystarczającym dla ustanowienia związku przyczynowego. 21. W przypadkach, gdy istnieje zagrożenie prześladowaniami ze strony sprawcy nie reprezentującego Państwa (np. męża, partnera lub innego sprawcy nie reprezentującego państwa) z przyczyn związanych z czynnikami wymienionymi w Konwencji, związek przyczynowy identyfikuje się bez względu na to, czy brak ochrony ze strony państwa ma związek z postanowieniami Konwencji. Alternatywnie, gdy ryzyko prześladowań ze strony sprawcy nie reprezentującego państwa nie jest związane z czynnikami określonymi w Konwencji, ale niezdolność lub odmowa udzielenia ochrony przez państwo wynika z przyczyn określonych w Konwencji, również identyfikuje się związek przyczynowy. 11 D. CZYNNIKI OKREŚLONE W KONWENCJI 22. Zapewnienie uwzględniającej kulturową tożsamość płci interpretacji każdego z czynników wymienionych w Konwencji ma znaczenie dla stwierdzenia, czy dany wnioskodawca spełnia kryteria definicji uchodźcy. W wielu przypadkach, wnioskodawcy są narażeni na prześladowania z powodu czynnika określonego w Konwencji, który został im przypisany lub imputowany. W wielu społeczeństwach, przekonania polityczne kobiet, ich rasa, narodowość, religia lub przynależność do organizacji społecznej są postrzegane jako tożsame z tymi, jakimi legitymują się ich krewni lub powinowaci lub społeczność, w której żyją. 23. Należy również zdawać sobie sprawę, że w przypadku wielu wniosków składanych ze względu na kwestie związane z płcią, wnioskujący mogą żywić obawę przed prześladowaniem ze względu na jeden lub więcej czynników określonych w Konwencji. Na przykład, wniosek o status uchodźcy bazujący na naruszeniu norm społecznych lub religijnych można analizować w kontekście religii, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej. Wnioskodawca nie ma obowiązku prawidłowej identyfikacji przyczyny, dla której żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem. Rasa 24. Rasa, dla celów definicji uchodźcy, została zdefiniowana tak, aby obejmować wszelkiego rodzaju grupy etniczne, określane potocznie mianem ras. 12 Prześladowania ze względu na rasę mogą przybierać różny charakter w przypadku 11 Patrz Zalecenia Ogólne prześladowania ze względu na płeć nr Patrz Podręcznik UNHCR, ust

8 Religia kobiet i mężczyzn. Na przykład, prześladowca może zdecydować się na zniszczenie tożsamości etnicznej i/lub dobrobytu grupy rasowej poprzez zabicie, okaleczenie lub uwięzienie mężczyzn, podczas, gdy kobiety można uznać za nośniki tożsamości etnicznej lub rasowej, poddając je prześladowaniom innego rodzaju, takim, jak przemoc seksualna czy kontrola urodzeń. 25. W niektórych państwach, religia przypisuje określone role lub kodeksy zachowań kobietom i mężczyznom. Gdy kobieta nie wypełnia przypisanej jej roli lub odmawia postępowania zgodnie z kodeksami, w wyniku czego zostaje ukarana, może żywić uzasadnioną obawę przed prześladowaniami ze względu na religię. Nieprzestrzeganie kodeksów tego rodzaju może być postrzegane jako dowód, że kobieta wyznaje nieakceptowane poglądy religijne, bez względu na to, w co faktycznie wierzy. Kobieta może paść ofiarą prześladowań z powodu swoich przekonań lub praktyk religijnych, lub takich, które są jej przypisywane, włącznie z odmową przyjęcia określonych przekonań, praktykowania określonej religii lub przystosowania się do zachowań zgodnych z zaleceniami danej religii. 26. Kwestie religii i przekonań politycznych do pewnego stopnia nakładają się na siebie w przypadku wniosków składanych ze względu na zagadnienia związane z płcią, zwłaszcza, gdy w grę wchodzą przypisywane wnioskującym przekonania polityczne. Podczas, gdy zasady religijne wymagają od kobiet określonych zachowań, zachowania przeciwne mogą być interpretowane jako dowód niedopuszczalnych przekonań politycznych. Na przykład, w niektórych społeczeństwach, rola przypisywana kobietom może być związana z wymogami państwa lub religii oficjalnej. Władze lub inni sprawcy prześladowań mogą uznać, że fakt, iż kobieta nie pełni posłusznie swojej roli, oznacza, że nie praktykuje ona lub też nie wyznaje określonej religii. Jednocześnie, postępowanie niezgodne z zasadami może być interpretowane jako wyraz niedozwolonych przekonań politycznych, które zagrażają podstawowej strukturze, stanowiącej podstawę władzy politycznej. Sprawdza się to zwłaszcza w społeczeństwach, które w niewielkim stopniu oddzielają instytucje, prawa i doktryny państwowe od religijnych. Narodowość 27. Narodowości nie należy rozumieć jako obywatelstwa. Odnosi się ona także do uczestnictwa w grupie etnicznej i językowej i może niekiedy pokrywać się z pojęciem rasy. 13 Jakkolwiek prześladowania ze względu na narodowość (jak i rasę) nie są ograniczone do kobiet lub mężczyzn, w wielu przypadkach charakter prześladowań przybiera formę określoną przez pryzmat płci, najczęściej formę przemocy seksualnej w stosunku do kobiet i dziewcząt. Przynależność do określonej grupy społecznej Wnioski składane ze względu na kwestie związane z płcią są często rozpatrywane w ramach parametrów przynależnych do tego czynnika, dlatego niezwykle istotne jest 13 Patrz Podręcznik UNHCR, ust Aby uzyskać więcej informacji, patrz dokument UNHCR Wytyczne w zakresie ochrony międzynarodowej: Przynależność do określonej grupy społecznej w kontekście Artykułu 1A(2) Konwencji z 1951 i/lub Protokołu dotyczącego statusu uchodźców z 1967 (HCR/GIP/02/02, 7 maja 2002 r.). 8

9 jego prawidłowe zrozumienie. Jednakże, w niektórych przypadkach, nacisk kładziony na kwestię przynależności do grupy społecznej oznacza, że ignoruje się inne czynniki mające zastosowanie, w rodzaju wyznania czy przekonań politycznych. Dlatego interpretacja tego czynnika nie może oznaczać odrzucenia pozostałych czterech czynników wymienionych w Konwencji. 29. Dlatego, określona grupa społeczna to grupa osób, które dzielą ze sobą wspólną cechę, inną, niż ryzyko prześladowania, lub które są postrzegane jako grupa przez społeczeństwo. Cecha ta jest często wrodzona, niezmienna lub z innego powodu ma charakter fundamentalny dla tożsamości, świadomości lub możliwości egzekwowania przez jednostkę przynależnych jej praw człowieka. 30. Wynika z tego, że płeć może stanowić kategorię wyróżniającą grupę społeczną, a kobiety służą niewątpliwie jako przykład podzbioru społecznego, definiowanego przez wrodzone i niezmienne cechy, traktowanego niejednokrotnie inaczej, niż mężczyźni. 15 Ich cechy identyfikują je także jako grupę w społeczeństwie, poddając je innemu traktowaniu i standardom w niektórych krajach. 16 Definicja ta obejmuje zarazem homoseksualistów, transseksualistów i transwestytów. 31. Niekiedy traktuje się wielkość grupy jako podstawę dla odmowy uznania kobiet jako takich za szczególną grupę społeczną. Argument ten nie ma poparcia w faktach ani też racjonalnego uzasadnienia, ponieważ w przypadku innych grup, wielkość nie jest czynnikiem ograniczającym. Dlatego nie należy wprowadzać wymogu, zgodnie z którym określona grupa społeczna ma być spójna lub też jej członkowie mają się zrzeszać dobrowolnie, 17 lub też że każdy członek grupy jest narażony na prześladowanie. 18 Przyjmuje się powszechnie, że powinna istnieć możliwość identyfikacji grupy niezależnie od prześladowań, jakkolwiek dyskryminacja lub prześladowanie może być istotnym czynnikiem w określaniu widoczności grupy w określonym kontekście. 19 Przekonania polityczne 32. Na tej podstawie, wnioskujący musi wykazać, że żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniami z powodu określonych przekonań politycznych (na ogół odmiennych od tych, które wyznaje rząd lub społeczeństwo), lub ze względu na fakt, że przypisano mu posiadanie takich przekonań. Przekonania polityczne należy tu rozumieć w szerokim znaczeniu, obejmującym wszelkie przekonania w zakresie wszelkich kwestii, które mogą dotyczyć mechanizmów działania państwa, rządu, społeczeństwa lub polityki. Do kategorii tej mogą należeć opinie w kwestiach ról płci. Są to także zachowania niekonformistyczne, które sprawiają, że prześladujący przypisuje wnioskodawcy określone przekonania polityczne. W tym sensie, nie 15 Patrz Zalecenia Ogólne prześladowania ze względu na płeć nr 5 16 Patrz także Zalecenie Komitetu Wykonawczego nr 39, Kobiety uchodźcy a ochrona międzynarodowa, 1985 r.: Państwa (...) mogą przyjmować interpretację, zgodnie z którą kobiety ubiegające się o status uchodźcy, które padają ofiarą okrutnego lub nieludzkiego traktowania z powodu naruszenia norm obyczajowych społeczności, w której żyją, mogą zostać uznane za szczególną grupę społeczną zgodnie z Art. 1A(2) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. 17 Patrz Zalecenia Ogólne przynależność do określonej grupy społecznej, konsultacje globalne w sprawie ochrony międzynarodowej, okrągły stół ekspertów w San Remo, 6-8 września 2001 r., nr 4 ( Zalecenia Ogólne przynależność do określonej grupy społecznej ). 18 Patrz Zalecenia Ogólne przynależność do określonej grupy społecznej, ibid., nr Patrz Zalecenia Ogólne przynależność do określonej grupy społecznej, ibid., nr 6. 9

10 dochodzi do działań z natury politycznych bądź niepolitycznych, ale kontekst danego przypadku powinien determinować jego charakter. Wniosek bazujący na opiniach politycznych zakłada jednakże, iż wnioskujący żywi przekonania nie tolerowane przez władze lub społeczeństwo, krytyczne wobec polityki, tradycji czy metod działania, bądź przekonania takie zostały mu przypisane. Wniosek zakłada również, że wiedza o tych przekonaniach dotarła lub mogła dotrzeć do władz lub istotnych części społeczeństwa, lub też przypisują one wnioskującemu te przekonania. Nie jest konieczne, aby wnioskujący już wyraził tego rodzaju przekonania lub padł ofiarą dyskryminacji lub prześladowań z tego tytułu. W takich przypadkach, istnienie uzasadnionej obawy weryfikuje się na podstawie oceny konsekwencji, jakie poniósłby wnioskujący o określonych skłonnościach w przypadku powrotu. 33. Obraz uchodźcy politycznego jako osoby, która ucieka przed prześladowaniami w związku z osobistym zaangażowaniem w działalność polityczną, nie zawsze odpowiada realiom doświadczeń kobiet w niektórych społeczeństwach. Kobiety rzadziej niż mężczyźni angażują się w działalność polityczną wysokiego szczebla, częściej natomiast biorą udział w działalności politycznej niskiego szczebla, co odzwierciedla dominację płci. Na przykład, kobieta może doglądać rannych rebeliantów lub werbować nowych członków ruchu politycznego, a także przygotowywać i rozprowadzać ulotki. Kobietom często przypisuje się opinie polityczne tożsame z tymi, które wyznają ich rodziny lub krewni płci męskiej i padają ofiarą prześladowań w wyniku działalności prowadzonej przez ich krewnych mężczyzn. Jakkolwiek zjawisko to można analizować w kontekście przypisywanych im opinii politycznych, można również uznać, że dochodzi tu do prześladowań ze względu na przynależność do określonej grupy społecznej, jaką jest rodzina. Czynniki te należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o status uchodźcy składanych ze względu na kwestie związane z płcią. 34. Równie istotne dla wniosków składanych ze względu na kwestie związane z płcią jest stwierdzenie, że kobieta może nie wyrażać zgody na udział w określonych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków dla żołnierzy, co prześladowcy mogą uznać za wyraz odmiennych przekonań politycznych. III. KWESTIE PROCEDURALNE Osoby składające wnioski o status uchodźcy ze względu na kwestie związane z płcią, a także, w szczególności ofiary tortur i traumatycznych przeżyć, wymagają wsparcia, które upewni je co do zachowania poufności złożonego wniosku. Niektóre z osób 20 Ta część dokumentu została przygotowana przy cennym udziale poszczególnych Państw i innych podmiotów, między innymi na bazie następujących wytycznych: Considerations for Asylum Officers Adjudicating Asylum Claims from Women (Urząd ds. Imigracji i Naturalizacji USA, 26 maja 1995 r.); Refugee and Humanitarian Visa Applicants: Guidelines on Gender Issues for Decision Makers (Wydział Imigracji i Spraw Humanitarnych, Australia, lipiec 1996 r.) (dalej Australijskie Wytyczne w sprawach płci dla decydentów ); Guideline 4 on Women Refugee Claimants Fearing Gender-Related Persecution: Update (Rada ds. Imigracji i Uchodźców, Kanada, 13 listopada 1996 r.); Position on Asylum Seeking and Refugee Women, (Europejska Rada ds. Uchodźców i Wygnańców, grudzień 1997 r.) (dalej Stanowisko ECRE w sprawie kobiet uchodźców i ubiegających się o status uchodźcy); Gender Guidelines for the Determination of Asylum Claims in the UK (Grupa Prawna Kobiet Uchodźców, lipiec 1998 r.) (dalej Wytyczne w sprawie płci kobiet uchodźców ); Gender Guidelines for Asylum Determination (Krajowe Konsorcjum ds. Uchodźców, RPA, 1999 r.); Asylum Gender Guidelines (Rada Apelacyjna ds. Imigracji, Wielka Brytania, listopad 2000 r.), oraz Gender-Based Persecution: Guidelines for the investigation and evaluation of the needs of women for protection (Rada ds. Migracji, Wydział Prawny, Szwecja, 28 marca 2001 r.). 10

11 składających wnioski, ze względu na wstyd, jaki odczuwają w związku z wydarzeniami, które stały się ich udziałem, lub z powodu traumatycznych przeżyć, mogą odmawiać ujawnienia pełnego zakresu prześladowań, których padły ofiarą lub których się obawiały. Mogą też nadal obawiać się osób reprezentujących władzę, lub też odrzucenia i/lub odwetu ze strony rodziny i/lub społeczności W tym kontekście, aby zapewnić odpowiednie rozpoznanie wniosków składanych ze względu na kwestie związane z płcią, w szczególności wniosków składanych przez kobiety, w ramach procedury, należy rozważyć podjęcie następujących środków: i. Kobiety ubiegające się o status uchodźcy należy przesłuchiwać oddzielnie, nie w obecności męskich krewnych, aby umożliwić im przedstawienie sprawy. Należy wyjaśnić im, że mają prawo do samodzielnego złożenia wniosku we własnym imieniu. ii. To bardzo istotne, aby kobiety otrzymywały informacje na temat procedury rozstrzygania wniosku, dostępu do niej, a także dostępu do porad prawnych, w sposób oraz w języku, który jest dla nich zrozumiały. iii. Osoby składające wniosek należy informować o możliwości wyboru osoby przeprowadzającej przesłuchanie oraz tłumacza tej samej płci, 22 przy czym zasada ta powinna być realizowana automatycznie w przypadku kobiet. Osoby przeprowadzające przesłuchanie oraz tłumacze powinni też mieć świadomość istnienia drażliwych kwestii kulturowych i religijnych oraz czynników osobistych w rodzaju wieku czy poziomu edukacji i odpowiednio reagować na nie. iv. Otwarte i dodające otuchy otoczenie ma nierzadko kluczowe znaczenie dla budowy relacji opartej na zaufaniu pomiędzy osobą przeprowadzającą przesłuchanie i wnioskującym i powinno przyczynić się do pełnego ujawnienia niekiedy delikatnych i osobistych informacji. Pokój przesłuchań powinien być urządzony tak, aby zachęcać do rozmowy, podkreślać jej poufność i eliminować ewentualne sygnały wskazujące na nierównowagę władzy. v. Osoba przeprowadzająca przesłuchanie powinna przedstawić siebie i tłumacza wnioskującemu, wyjaśnić jednoznacznie role poszczególnych uczestników i cel rozmowy. 23 Wnioskującego należy upewnić, że jego wniosek zostanie potraktowany ściśle zgodnie z zasadami zachowania poufności, a informacje dostarczone przez wnioskującego nie zostaną przekazane jego krewnym. Co istotne, osoba przeprowadzająca przesłuchanie powinna wyjaśnić, że nie jest psychologiem, którego rolą byłoby wspieranie ofiar traumatycznych przeżyć. vi. Osoba przeprowadzająca przesłuchanie powinna zachować postawę neutralną, wskazującą na empatię i obiektywizm w trakcie przesłuchania; powinna też unikać języka ciała oraz gestów, które mogą zostać uznane za zastraszanie, brak 21 Patrz także Sexual Violence Against Refugees: Guidelines on Prevention and Response (UNHCR, Genewa, 1995 r.) i Prevention and Response to Sexual and Gender-Based Violence in Refugee Situations (Sprawozdanie z Międzyagencyjnej Konferencji z marca 2001 r., Genewa). 22 Patrz także Zalecenie Komitetu Wykonawczego nr 64, Kobiety uchodźcy a ochrona międzynarodowa, 1990 r., (a) (iii): Gdy to konieczne, zapewniać udział wykwalifikowanych tłumaczy płci żeńskiej w procedurach przyznawania statusu uchodźcy oraz zapewnić odpowiedni dostęp do takich procedur kobietom ubiegającym się o status, także, gdy towarzyszą im krewni płci męskiej. 23 ibid., ust

12 wrażliwości na różnice kulturowe lub za niewłaściwe. Osoba przeprowadzająca przesłuchanie powinna także pozwolić wnioskującemu na przedstawienie jego stanowiska, przerywając mu w jak najmniejszym stopniu. vii. Zarówno pytania otwarte, jak i bardziej konkretne, które mogą przyczynić się do odsłonięcia problemów związanych z płcią istotnych dla wniosku, należy zadawać w ramach wszystkich przesłuchań. Kobiety, które były pośrednio zaangażowane w działalność polityczną, lub którym przypisuje się określone przekonania polityczne, często nie dostarczają na przyklad istotnych informacji w wywiadach ze względu na fakt, że pytania są ukierunkowane na problemy typowe dla mężczyzn. Kobiety ubiegające się o azyl mogą też nie rozpoznać związku pomiędzy pytaniami dotyczącymi tortur i prześladowaniami, których się obawiają (takich jak gwałt, przemoc seksualna, okaleczenia narządów płciowych, zabójstwa w obronie honoru, przymusowe małżeństwa itd.). viii. W szczególności, ofiary przemocy seksualnej i innych traumatycznych przeżyć mogą wymagać kolejnych przesłuchań, aby zbudować relację opartą na zaufaniu i zdobyć wszystkie niezbędne informacje. W związku z tym, osoby przeprowadzające przesłuchanie powinny też reagować na stres i emocje przesłuchiwanych i przerwać wywiad, gdy osoba ubiegająca się o status zdradza oznaki emocjonalnego niepokoju i przygnębienia. ix. Gdy zakłada się, że w danym przypadku wniosek składany ze względu na kwestie związane z płcią jest uzasadniony, niezbędne są odpowiednie przygotowania, które umożliwią także nawiązanie relacji w atmosferze prywatności i zaufania, a także pozwolą osobie przeprowadzającej przesłuchanie zadać odpowiednie pytania i rozwiązać wszelkie problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie wywiadu. x. Należy zgromadzić informacje na temat kraju pochodzenia, które mają znaczenie dla wniosków składanych przez kobiety na przykład, na temat sytuacji prawnej kobiet, ich praw politycznych, społecznych i ekonomicznych, norm kulturowych i obyczajowych oraz konsekwencji ich naruszenia, występowania szkodliwych tradycyjnych praktyk, występowania i form przemocy wobec kobiet, przysługującej im ochrony, kar nakładanych na osoby dopuszczające się aktów przemocy oraz ryzyka, jakie może zagrażać kobiecie w przypadku powrotu do kraju pochodzenia po złożeniu wniosku o status uchodźcy. xi. Rodzaj i poziom emocji ujawnionych w trakcie opisywania doświadczeń nie powinien mieć wpływu na wiarygodność kobiety. Osoby przeprowadzające przesłuchanie i podejmujące decyzję muszą rozumieć, że różnice kulturowe i traumatyczne przeżycia odgrywają istotną i złożoną rolę w kształtowaniu zachowań. W niektórych przypadkach, właściwe może okazać się zgromadzenie dowodów natury psychologicznej i medycznej. Nie ma konieczności ustalania dokładnych i szczegółowych informacji na temat samego gwałtu czy aktu przemocy seksualnej, ale może wystąpić potrzeba ustalenia szczegółów zdarzeń poprzedzających sam akt, tych które nastąpiły po nim, okoliczności towarzyszących i szczegółów (w rodzaju użycia broni, słów i zdań wypowiadanych przez sprawców, rodzaju ataku, miejsca i czasu, informacji na temat sprawców (żołnierze, cywile itd.), a także ich motywów. W niektórych przypadkach należy uwzględnić fakt, że kobieta może nie być świadoma przyczyn, dla których padła ofiarą aktu przemocy. xii. Mechanizmy kierowania do specjalistów psychologów oraz innych instytucji oferujących wsparcia należy uruchomić tam, gdzie to konieczne. Zgodnie z 12

13 najlepszą praktyką, odpowiednio wykwalifikowani psychologowie powinni być dostępni dla potrzeb wnioskującego zarówno przed, jak i po przeprowadzeniu przesłuchania. Kwestie gromadzenia dowodów 37. Pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o status uchodźcy nie wymaga dostarczenia udokumentowanych dowodów; jednakże, informacje na temat praktyk w kraju pochodzenia mogą przyczynić się do takiego rozstrzygnięcia. Istotne jest uznanie, że w odniesieniu do wniosków składanych ze względu na kwestie dotyczące płci, dowody, które zwykle są dostępne w przypadku innych rodzajów wniosków, mogą okazać się trudniejsze do uzyskania. Dane statystyczne lub sprawozdania na temat występowania przemocy seksualnej mogą być niedostępne ze względu na fakt, że wiele przypadków pozostaje nieudokumentowanych, lub z uwagi na na brak ścigania karnego. Pomocne mogą się okazać alternatywne sposoby gromadzenia informacji, takie jak zeznania innych kobiet, ktore znalazły się w podobnej sytuacji, przekazane w formie sprawozdań pisemnych lub zeznań ustnych od organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych lub innych niezależnych badaczy. IV. METODY WDRAŻANIA 38. W zależności od obowiązującej tradycji prawnej, państwa przyjmują na ogół dwa podejścia do stosowania prawa dotyczącego uchodźców, a w szczególności definicji uchodźcy z uwzględnieniem kulturowej tożsamość płci. Niektóre państwa wdrożyły wytyczne w zakresie interpretacji i/lub środki proceduralne w samych aktach prawnych; inne wolały opracować politykę i wytyczne dla interpretacji przepisów dla decydentów. UNHCR zachęca państwa, które dotąd tego nie zrobiły, do stosowania prawa i procedur dotyczących uchodźców z uwzględnieniem kulturowej tożsamości płci i wyraża gotowość wspierania ich w tym zakresie. 13

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Status prawny uchodźcy

Status prawny uchodźcy EWELINA DZIUBA Status prawny uchodźcy Definicja uchodźcy zawarta jest w art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokole Nowojorskim z 1967 r. W rozumieniu tych aktów prawnych uchodźcą jest osoba spełniająca

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW

RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW RADA EUROPY KOMITET MINISTRÓW Zalecenie Rec(2005)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Przyjęte przez Komitet Ministrów

Bardziej szczegółowo

POPRZEZ HANDEL LUDŹMI ROZUMIE SIĘ: DZIAŁANIA: -wynajmowanie. -przewożenie. -przechowywanie. -przyjmowanie osób PRZY STOSOWANIU: -gróźb.

POPRZEZ HANDEL LUDŹMI ROZUMIE SIĘ: DZIAŁANIA: -wynajmowanie. -przewożenie. -przechowywanie. -przyjmowanie osób PRZY STOSOWANIU: -gróźb. Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ofiary tego procederu są wykorzystywane seksualnie, werbowane do pracy siłą, pod przymusem, lub na drodze oszustwa. Handel ludźmi i niewolnictwo zostały

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 Zagadnienia wstępne...11 Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych...25 1.1.1. Powszechna deklaracja

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Preambuła biorąc pod uwagę rosnący zbiór prawa precedensowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

TEKSTY PRZYJĘTE. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0451 Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet Rezolucja Parlamentu Europejskiego z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE

Spis treści. Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE Spis treści Wstęp... 10 Rozdział I RUCHY SPOŁECZNE 1. Definicja ruchu społecznego... 21 2. Rodzaje ruchów społecznych... 31 2.1. Wybrane klasyfikacje... 31 2.2. Stare i nowe ruchy społeczne... 35 3. Ruch

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Prawa i wolności: prawo do życia, zniesienie kary śmierci, wolność od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, wolność

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA

PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 24.3.2017 2016/0062(NLE) PROJEKT WSTĘPNEGO SPRAWOZDANIA w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ

WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ Obieg OGÓLNY HCR/GIP/04/06 28 kwietnia 2004 Język oryginału: ANGIELSKI I. WSTĘP WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY MIĘDZYNARODOWEJ Rozpatrywanie wniosków o status uchodźcy uzasadnionych obawą przed prześladowaniem

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA OSÓB FIZYCZNYCH PRZED SĄDAMI I TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA OSÓB FIZYCZNYCH PRZED SĄDAMI I TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA OSÓB FIZYCZNYCH PRZED SĄDAMI I TRYBUNAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI W pewnych przypadkach osoby fizyczne, sprawcy przestępstw popełnionych na terytorium danego państwa, mogą podlegać nie

Bardziej szczegółowo

Joanna Czabajska Pastuszek

Joanna Czabajska Pastuszek Joanna Czabajska Pastuszek Przemoc wobec kobiet: wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE Komisja Spraw Politycznych 5.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie różnorodności kulturowej i praw człowieka w państwach AKP

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16

ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP /16 ZAWODOWA ODNOWA! AKTYWIZACJA OSÓB 50+ nr RPWP.08.02-00-02-0028/16 termin realizacji 01.03.2017 r. 31.01.2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Rynek

Bardziej szczegółowo

Równość płci w prawie unijnym. Kluczowe pojęcia. Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE

Równość płci w prawie unijnym. Kluczowe pojęcia. Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE Równość płci w prawie unijnym Kluczowe pojęcia Sędzia Jennifer Eady QC Starszy sędzia okręgowy Sąd apelacyjny ds. zatrudnienia Dyrektywa w sprawie równego traktowania 2006/54/WE Preambuła: (2) Równość

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET)

KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Norweski Rzecznik Praw Obywatelskich (Sivilombudsmannen): KRAJOWY ZESPÓŁ DO SPRAW PREWENCJI (FOREBYGGINGSENHET) Zapobiega torturom i nieludzkiemu traktowaniu osób pozbawionych wolności Krajowy Zespół do

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony

Prawa człowieka i systemy ich ochrony Prawa człowieka i systemy ich ochrony Uniwersalizm w ochronie praw człowieka Prawa człowieka i systemy ich ochrony SNP(Z) II rok, semestr zimowy 2016/2017 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Mechanizm Prewencji. Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Krajowy Mechanizm Prewencji. Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Krajowy Mechanizm Prewencji Magdalena Chmielak Krajowy Mechanizm Prewencji Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Historia prewencji Stowarzyszenie Zapobiegania Torturom (1977) (APT) Konwencja w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 - dokument ratyfikacyjny podpisany przez Prezydenta RP w dniu

Bardziej szczegółowo

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska Inicjatywa Obywatelska. w obronie Małżeństwa i Rodziny. Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie Małżeństwa i Rodziny I. Proponowany wniosek do Komisji Europejskiej Tytuł przedkładanej inicjatywy obywatelskiej: Europejska Inicjatywa Obywatelska w obronie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora PP5 w Głogowie z dnia 01.07.2010r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Publicznego Nr 5 w Głogowie Preambuła Niniejszym ustanawia się: Kodeks Etyki Pracowników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów

media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów media i uchodźcy Praktyczne informacje dla dziennikarzy i fotografów Dobry materiał o uchodźcach wymaga przygotowania i wiedzy. W Polsce kwestie uchodźstwa i migracji często budzą wiele emocji i są szeroko

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie praw człowieka (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1 Tłumaczenie E. Mikos-Skuza.

1 Tłumaczenie E. Mikos-Skuza. Statut Międzynarodowego Trybunału do spraw Rwandy, Nowy Jork, 8 listopada 1994 r. 1 (Dokument ONZ S/RES/955 z 8 listopada 1994 r. z poprawkami wprowadzonymi w S/RES/1165 z 30 kwietnia 1998 r., S/RES/1166

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego

Prawa człowieka i systemy ich ochrony. mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego Prawa człowieka i systemy ich ochrony mgr Paweł Niemczyk Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasady zaliczenia ćwiczeń Wszystkie informacje dotyczące zaliczenia przedmiotu Prawa Człowieka i systemy ich ochrony

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP

Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w świetle Konstytucji RP Anna Błaszczak Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GLIWICACH Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Gliwicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DO LOKALNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REKOMENDACJE DO LOKALNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE REKOMENDACJE DO LOKALNYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Niniejsze rekomendacje są wynikiem monitoringu lokalnych programów antyprzemocowych prowadzonego w 2015 roku. Badaniem objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób wykonujących zawody prawnicze. Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Program szkolenia dla osób wykonujących zawody prawnicze. Organizator: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Ochrona ofiar przestępstw w świetle standardów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych

Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych P7_TA(04)005 Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów płciowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lutego 04 r. w sprawie komunikatu Komisji pt. Położenie kresu okaleczaniu żeńskich narządów

Bardziej szczegółowo

Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie

Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie Kodeks Równego Traktowania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie I. Wstęp: Każdy człowiek ma prawo do korzystania z uprawnień i wolności, bez względu na jakiekolwiek różnice

Bardziej szczegółowo

Stereotypy dotyczące przemocy a prawo i praktyka

Stereotypy dotyczące przemocy a prawo i praktyka Stereotypy dotyczące przemocy a prawo i praktyka Dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN Konferencja Interwent skuteczny wobec przemocy, SO w Poznaniu, 29 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC KOBIET w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami Anna Błaszczak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 19 listopada 2013 r. DEFINICJA, ŹRÓDŁA i SKALA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące

Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące Podstawy prawne działalności kościołów, stowarzyszeń religijnych i związków wyznaniowych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych Istniejące uregulowania prawne nakładają na administrację jednostek

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prawo równości UE i Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych Prof. Lisa Waddington, European Disability Forum, Chair in European Disability Law, Maastricht University Struktura

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Redakcja i korekta: Anna Kaniewska Projekt okładki: Ewa Bobrowska Copyright 2008 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa ISBN 978-83-7383-284-8 Publikacja dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

RODO A DANE BIOMETRYCZNE

RODO A DANE BIOMETRYCZNE RODO A DANE BIOMETRYCZNE koniecznywierzbicki.pl Skuteczność Kompetencja Zaufanie REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych ulegną w ciągu najbliższego roku znaczącej

Bardziej szczegółowo

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje Seminarium dla osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości Kraków, 3-4 września 2013 r. Rozwój międzynarodowych standardów w zakresie niepełnosprawności KPON ONZ: Cel, ogólne zasady i kluczowe koncepcje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-185/11 Zarządzenie Nr 91/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OPINIOWANIA RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNYCH. Ministerstwo Sprawiedliwości marzec 2011

STANDARDY OPINIOWANIA RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNYCH. Ministerstwo Sprawiedliwości marzec 2011 STANDARDY OPINIOWANIA W RODZINNYCH OŚRODKACH DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNYCH Ministerstwo Sprawiedliwości marzec 2011 Standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16

Równość szans i zasada niedyskryminacji. Akademia aktywności RPLD /16 Równość szans i zasada niedyskryminacji Akademia aktywności RPLD.08.02.01-10-0028/16 1 Kwestię równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz równość szans kobiet i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapewnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom niepełnosprawnym w prawie UE, KPON ONZ i na innych podstawach

Zapewnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom niepełnosprawnym w prawie UE, KPON ONZ i na innych podstawach Zapewnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom niepełnosprawnym w prawie UE, KPON ONZ i na innych podstawach EUROPEJSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH An-Sofie Leenknecht 3 września 2013 www.edf-feph.org

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 17 w Gorzowie Wlkp. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. Zasady ogólne 1 Kodeks Etyki pracowników

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego. (druk nr 359) Warszawa, 27 maja 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (druk nr 359) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 24 września 2012 r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PILE Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

2. Orzeczenia sądów polskich

2. Orzeczenia sądów polskich 2. Orzeczenia sądów polskich Wyrok WSA V SA/Wa 2859/05 1 Ustalanie kryteriów pochodzenia cudzoziemca; Zezwolenie na osiedlenie się obywateli pochodzenia polskiego Wobec braku jednej i jednoznacznej regulacji

Bardziej szczegółowo

7 Złotych Zasad Uczestnictwa

7 Złotych Zasad Uczestnictwa 7 Złotych Zasad Uczestnictwa Złota Zasada nr 1: Zrozumienie moich praw Powinno mi się przekazać informacje dotyczące przysługujących mi praw. Muszę zrozumieć, dlaczego ważne jest, aby mnie słuchano i poważnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza. Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA

Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza. Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza Rada szkoleniowa na temat PRAWA DZIECKA 1 Prawa cywilne Prawa socjalne Prawa kulturalne Prawa polityczne Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ

Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ Uniwersal Periodic Review UPR POWSZECHNY OKRESOWY PRZEGLĄD PRAW CZŁOWIEKA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ POWSZECHNY/OKRESOWY/PRZEGLĄD POWSZECHNY: 192 państwa członkowskie podlegają przeglądowi na takich samych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1.9.2016 C 321/1 V (Ogłoszenia) INNE AKTY EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze (2016/C 321/01) Artykuł 1 Definicje Do

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nieodłączny element praw człowieka. Pojęcie wywodzące się z epoki oświecenia. Jest terminem prawnym i oznacza równość różnych podmiotów prawnych w

Nieodłączny element praw człowieka. Pojęcie wywodzące się z epoki oświecenia. Jest terminem prawnym i oznacza równość różnych podmiotów prawnych w Nieodłączny element praw człowieka. Pojęcie wywodzące się z epoki oświecenia. Jest terminem prawnym i oznacza równość różnych podmiotów prawnych w ramach określonego systemu prawnego. Jest to proces prawnego

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH POLITYKA ZAKAZU DZIAŁAŃ ODWETOWYCH Magna jest firmą zaangażowaną we wspieranie kultury poruszania problemów etyczno-prawnych bez obawy o zastosowanie

Bardziej szczegółowo