Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z chemii w klasie II kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Program nauczania: DKOS /02 Podręcznik: Chemia organiczna. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Wydawnictwo Nowa Era Nauczyciel: mgr Beata Mickiewicz Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Węglowodory Wyjaśnia pojęcia: węglowodór nasycony, alkan, szereg homologiczny, izomeria konstytucyjna, reakcja substytucji, węglowodór nienasycony, alken, izomery cis-trans, alkin, węglowodór aromatyczny. Podaje wzór ogólny szeregu alkanów. Podaje nazwy n- alkanów C 1 C 20. Omawia zmiany właściwości fizyczne alkanów wraz ze wzrostem długości łańcucha. Wśród podanych reakcji potrafi wskazać reakcję substytucji. Podaje wzór ogólny szeregu alkenów. Wymienia metody otrzymywania alkenów i alkinów oraz reakcje charakterystyczne dla alkenów. Opisuje właściwości fizyczne i chemiczne benzenu, toluenu i naftalenu. Wyjaśnia pojęcie wzoru empirycznego i rzeczywistego. Wymienia naturalne źródła węglowodorów, podstawowe frakcje z destylacji ropy naftowej oraz określa ich zastosowanie. Opisuje proces krakingu i reformingu. Określa rodzaje wiązań w alkanach (σ i π). Wyjaśnia zjawisko przyjmowania przez cząsteczkę określonej konformacji. Określa, które z podanych związków są izomerami, a które homologami. Pisze wzory strukturalne izomerów butanu, pentanu i heksanu. Nazywa alkan o podanym wzorze strukturalnym. Pisze wzór strukturalny na podstawie podanej nazwy. Pisze równanie reakcji spalania i półspalania dowolnego alkanu oraz równanie reakcji chlorowania i bromowania alkanu alkanów. Określa kształt cząsteczki etenu. Nazywa alken o podanym wzorze strukturalnym. Pisze wzór alkenu na podstawie jego nazwy. Wskazuje reakcje addycji i eliminacji. Omawia zmiany właściwości fizycznych alkenów wraz ze wzrostem długości łańcucha. Wyjaśnia pojęcie polimeryzacji. Opisuje budowę cykloalkanu i cykloalkanu. Nazywa cykloalkan i cykloalkan, Pisze wzór cykloalkanu i cykloalkanu na podstawie jego nazwy. Omawia budowę etynu i określa kształt cząsteczki etynu. Zapisuje równanie reakcji otrzymywania etynu z karbidu. Opisuje zastosowanie acetylenu. Wyjaśnia pojęcia: elektrony Opisuje i rysuje kształty cząsteczek metanu, etenu i propanu. Uzasadnia budowę cząsteczek alkanów na podstawie hybrydyzacji atomów węgla. Rysuje wzór cząsteczki etanu w konformacji naprzeciwległej i naprzemianległej. Pisze wzory strukturalne izomerów heptanu i oktanu oraz wyższych alkanów. Podaje nazwy zwyczajowe izomerów propanu i butanu. Wymienia rodzaje oddziaływań między cząsteczkami alkanów. Wyjaśnia, dlaczego dany alkan ma określone właściwości fizyczne. Przewiduje, jakie izomeryczne produkty powstaną w reakcji chlorowcowania alkanów o dłuższych łańcuchach.omawia mechanizm reakcji chlorowania metanu. Rysuje przykładowe wzory izomerów cis-trans. Omawia rodzaje wiązań w cząsteczce etenu. Omawia budowę cząsteczek alkenów na podstawie hybrydyzacji atomów węgla. Z podanych cząsteczek wybiera izomery cis-trans. Zapisuje równania reakcji otrzymywania alkenów. Podaje przykłady reakcji eliminacji i addycji. Zapisuje równanie reakcji addycji do symetrycznego alkenu. Przewiduje produkt główny reakcji addycji do Porównuje energię i trwałość poszczególnych konformacji etanu. Stosuje zasady nazewnictwa systematycznego celem nazwania większych lub mniej typowych cząsteczek. Porównuje właściwości fizyczne izomerów. Przewiduje, które alkeny tworzą izomery cis-trans i nazywa ich wzory. Omawia kształt cząsteczki but-2-enu i wskazuje, które atomy leżą na tej samej płaszczyźnie. Potrafi zaproponować metodę rozróżnienia węglowodoru nasyconego i nienasyconego. Zapisuje reakcje addycji do symetrycznych i niesymetrycznych alkenów. Uzasadnia orientację reakcji addycji na podstawie jej mechanizmu. Rysuje dwie skrajne konformacje cykloheksanu. Ocenia trwałość związków cyklicznych. Potrafi zaprojektować doświadczenie wykazujące nienasycony charakter etynu oraz doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodór aromatyczny od alifatycznego. Podaje nazwy wskazanych przez nauczyciela pochodnych naftalenu. Omawia właściwości i budowę naftalenu. Uwzględnia kierujący wpływ

2 zdelokalizowane i pierścień aromatyczny. Omawia budowę cząsteczki benzenu. Potrafi zapisać wzory i podać nazwy najbliższych homologów benzenu. Podaje nazwy wskazanych przez nauczyciela pochodnych benzenu. Opisuje mechanizm reakcji nitrowania. Uzasadnia właściwości fizyczne arenów na podstawie budowy ich cząsteczek. Oblicza skład procentowy związku na podstawie wzoru sumarycznego. Wyjaśnia pojęcie liczby oktanowej. niesymetrycznego alkenu. Wypisuje wzory izomerów związków cyklicznych. Wskazuje pary izomerów cis-trans. Zapisuje równania podstawowych reakcji związków cyklicznych. Podaje nazwę alkinu o określonym wzorze i zapisuje wzór alkinu na podstawie nazwy. Opisuje budowę i kształt cząsteczek alkinów. Omawia rodzaje wiązań w cząsteczkach alkinów. Zapisuje równania reakcji otrzymywania alkinów na drodze eliminacji. Zapisuje równanie reakcji nitrowania i chlorowania benzenu oraz spalania benzenu w powietrzu i tlenie. Uzasadnia aromatyczny charakter benzenu przez analizę struktury elektronowej cząsteczki. Wyjaśnia pojęcia: elektrofil, substytucja elektrofilowa. Umie zastosować w nazewnictwie przedrostki: orto-, meta-, para-. Zapisuje równania reakcji, którym ulega benzen i toluen. Nazywa wielopodstawione pochodne benzenu. Opisuje mechanizm reakcji chlorowcowania, sulfonowania i alkilowania benzenu. Uwzględnia kierujący wpływ podstawników w reakcjach substytucji elektrofilowej do jednopodstawionego benzenu celem określenia produktów reakcji. Proponuje doświadczenie różnicujące właściwości benzenu i naftalenu oraz metodę rozróżnienia arenów i węglowodorów alifatycznych. Ustala wzór empiryczny i proponuje wzór sumaryczny na podstawie składu procentowego. Proponuje wzór strukturalny odpowiadający danemu wzorowi sumarycznemu. Zapisuje równanie reakcji z wykorzystaniem wzorów ogólnych szeregów homologicznych. Ustala wzór sumaryczny na podstawie równania reakcji. podstawników w reakcjach substytucji elektrofilowej do dwupodstawionego benzenu celem określenia produktów reakcji. Potrafi zaproponować wieloetapową syntezę związku aromatycznego. Proponuje i przewiduje wzór strukturalny związku na podstawie opisu jego właściwości. Przygotowuje plakat, prezentację, film itp. na temat zastosowania węglowodorów oraz ich wpływu na środowisko naturalne.

3 Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Podaje nazwy prostych alkoholi jednowodorotlenowych. Określa rzędowość alkoholu jednowodorotlenowego. Wymienia metody otrzymywania alkoholi. Opisuje właściwości fizyczne metanolu, etanolu i butan-1-olu. Wymienia reakcje charakterystyczne dla alkoholi. Opisuje właściwości fizyczne glicerolu. Podaje nazwę systematyczną i zwyczajową glicerolu i glikolu etylenowego. Rozróżnia wzory alkoholi od fenoli. Opisuje właściwości fizyczne fenolu. Wymienia zastosowania etanolu, glikolu etylenowego, glicerolu i fenolu. Wyjaśnia pojęcia: związek karbonylowy, grupa karbonylowa, aldehyd i keton. Podaje nazwy prostych aldehydów i ketonów. Podaje sposób otrzymywania aldehydów i ketonów. Opisuje właściwości fizyczne metanalu i acetonu oraz ich zastosowanie. Podaje nazwy systematyczne i zwyczajowe prostych kwasów karboksylowych oraz kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego. Określa typ reakcji otrzymywania kwasów karboksylowych. Opisuje właściwości fizyczne kwasu octowego i stearynowego. Podaje nazwy prostych estrów. Opisuje właściwości fizyczne octanu etylu. Opisuje właściwości fizyczne tłuszczu. Podaje metody otrzymywania soli kwasów karboksylowych. Omawia budowę mydła. Określa rzędowość amin o podanych wzorach. Potrafi napisać wzór alkoholu jednowodorotlenowego na podstawie jego nazwy. Umie napisać wzory izomerycznych alkoholi jednowodorotlenowych. Potrafi napisać równanie reakcji otrzymywania prostych alkoholi z alkenu i chlorowcopochodnej oraz równanie reakcji fermentacji alkoholowej glukozy. Zapisuje równania reakcji substytucji i eliminacji dla prostych alkoholi jednowodorotlenowych oraz ich reakcję z sodem. Umie napisać równanie reakcji glicerolu i glikolu etylenowego z sodem. Podaje nazwę systematyczną prostego alkoholu wielowodorotlenowego. Podaje metodę otrzymywania glikolu etylenowego. Podaje nazwy systematyczne i zwyczajowe najbliższych homologów fenoli. Opisuje właściwości chemiczne fenolu. Porównuje właściwości alkoholi i fenoli. Rozróżnia wzory aldehydów i ketonów. Podaje wzory alkoholi, z których powstaje określony aldehyd lub keton. Określa różnice aldehydów i ketonów w zdolności do ulegania procesowi utlenienia. Potrafi napisać wzór aldehydu lub alkoholu, z którego otrzymuje się dany kwas. Pisze równanie estryfikacji i hydrolizy kwasowej estru. Opisuje budowę tłuszczu i wyjaśnia związek budowy cząsteczki z jego stanem skupienia. Wyjaśnia, na czym polega zmydlanie tłuszczu. Nazywa proste sole kwasów karboksylowych. Zapisuje wzór soli kwasu karboksylowego na podstawie nazwy. Omawia budowę metyloaminy i aniliny. Podaje nazwy prostych amin. Uzasadnia właściwości fizyczne metanolu, etanolu i butan-1-olu na podstawie budowy ich cząsteczek. Przewiduje właściwości fizyczne alkoholu jednowodorotlenowego na podstawie wzoru związku. Nazywa proste alkoholany. Zapisuje reakcje hydrolizy alkoholanów i określa odczyn roztworu. Uzasadnia właściwości fizyczne glicerolu i glikolu etylenowego na podstawie budowy ich cząsteczek. Potrafi zaproponować metodę rozróżnienia alkoholi jednowodorotlenowych od glikolu etylenowego lub glicerolu. Wyjaśnia na podstawie budowy cząsteczki kwasowy charakter fenolu. Zapisuje równania reakcji nitrowania i zobojętniania fenolu. Proponuje metodę rozróżnienia alkoholu i fenolu. Omawia różnice w strukturze aldehydów i ketonów i wynikające z tego właściwości związków. Potrafi zaproponować metodę rozróżnienia aldehydów i ketonów. Opisuje próbę Tollensa i Trommera oraz zapisuje równania reakcji dla obu tych prób. Planuje i przeprowadza doświadczenie ilustrujące różnice we właściwościach aldehydów i ketonów. Potrafi napisać równania reakcji prostych kwasów z metalami, tlenkami metali i wodorotlenkami. Wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne kwasów karboksylowych na podstawie budowy ich cząsteczek. Pisze równanie reakcji hydrolizy zasadowej estru. Zapisuje wzór tłuszczu nasyconego i nienasyconego. Wyjaśnia właściwości fizyczne tłuszczu na podstawie analizy struktury. Potrafi omówić sposób otrzymywania margaryny z oleju roślinnego. Omawia piorące właściwości mydła. Zapisuje równania Podaje nazwy zwyczajowe butanoli. Wyjaśnia wpływ grupy OH na aktywność pierścienia aromatycznego. Potrafi zaproponować kilkuetapową syntezę alkoholu i fenolu. Omawia zastosowanie próby jodoformowej do określenia położenia grupy karbonylowej w cząsteczce ketonu. Proponuje kilkuetapową syntezę kwasu karboksylowego. Wyjaśnia właściwości estru na podstawie budowy cząsteczki. Umie zaproponować metodę odróżnienia tłuszczu nasyconego i nienasyconego. Zapisuje równanie reakcji zmydlania tłuszczu. Zapisuje równanie reakcji hydrolizy soli kwasów karboksylowych i określa odczyn roztworu. Porównuje właściwości metyloaminy i aniliny i wiąże je z budową cząsteczek. Zapisuje równanie reakcji amin z HCl.

4 Wyjaśnia pojęcia: hydroksykwasy, związek chiralny, asymetryczny atom węgla, związek wielofunkcyjny, cukier prosty, aldoza, ketoza, cukier redukujący, disacharyd, polisacharyd. Wymienia rodzaje grup funkcyjnych występujących w cząsteczkach aldoz i ketoz. Opisuje właściwości fizyczne i chemiczne glukozy i rybozy. Omawia właściwości fizyczne sacharozy i maltozy. Wymienia podstawowe polisacharydy występujące w przyrodzie. Opisuje właściwości fizyczne skrobi, glikogenu i celulozy. Wymienia grupy funkcyjne wchodzące w skład cząsteczki aminokwasu. Podaje wzór glicyny i alaniny. Wymienia czynniki denaturujące białko. Wyjaśnia pojęcia: związek heterocykliczny, zasada purynowa i pirymidynowa, nukleozyd, nukleotyd, kwas nukleinowy. Wymienia rodzaje cząsteczek RNA. reakcji otrzymywania prostych soli kwasów karboksylowych. Wyjaśnia pojęcie twardości wody i detergentu. Wyjaśnia, na czym polega zasadowość amin. Pisze równania reakcji otrzymywania metyloaminy i aniliny. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów Wyjaśnia pojęcia: enancjomery, mieszanina racemiczna, diastereoizomery, forma mezo, światło spolaryzowane, pentoza, heksoza, pierścień hamiacetalowy, cukry szeregu D i L, anomery α i β, wiązanie glikozydowe. Wskazuje asymetryczne atomy węgla w cząsteczkach o podanych wzorach. Wybiera z podanych przykładów wzory cząsteczek chiralnych. Zapisuje wzór kwasu mlekowego, winowego, jabłkowego, salicylowego. Zapisuje wzór postaci endiolowej rybozy. Zalicza glukozę, fruktozę i galaktozę do odpowiedniej grupy cukrów. Pisze wzory maltozy, laktozy i sacharozy. Wyjaśnia, na czym polega hydroliza dwucukru. Opisuje różnice w budowie i właściwościach sacharozy i maltozy. Omawia budowę skrobi, glikogenu i celulozy. Wyjaśnia pojęcie aminokwas białkowy. Zapisuje wzory peptydów zbudowanych z glicyny i alaniny. Wyjaśnia, na czym polega I-, II- i IIIrzędowa struktura białka. Wymienia rodzaje oddziaływań stabilizujących I-, IIi III- rzędową strukturę białka. Podaje przykłady związków heterocyklicznych. Pisze wzory adeniny, tyminy, uracylu, guaniny i cytozyny. Wyjaśnia pojęcie: wiązanie N-glikozydowe, wiązanie bezwodnikowe. Wyjaśnia rolę ATP i NAD + w przemianach biochemicznych. Omawia budowę DNA i RNA. Opisuje rolę kwasów nukleinowych w syntezie białka. Rysuje wzory przestrzenne enancjomerów. Rysuje wzory Fischera prostych związków. Potrafi napisać wzory Fischera i Hawortha fruktozy, glukozy, 2- deoksyrybozy i galaktozy. Zapisuje wzory postaci endiolowych glukozy, fruktozy i galaktozy. Wyjaśnia pojęcie wiązania α- i β-glikozydowego. Proponuje metodę rozróżnienia sacharozy i maltozy. Wyjaśnia właściwości fizyczne i chemiczne skrobi, glikogenu i celulozy na podstawie budowy ich cząsteczek. Wyjaśnia pojęcie jonu obojnaczego. Opisuje kwasowo zasadowe właściwości aminokwasów. Potrafi na wzorze peptydu określić położenie wiązania peptydowego. Zapisuje równanie reakcji otrzymywania dipeptydu. Zapisuje wzór niewielkiego peptydu na podstawie jego sekwencji, odczytując wzory aminokwasów z podręcznika. Wyjaśnia różnice w procesach denaturacji i wysalania białka. Omawia budowę i właściwości kwasu nikotynowego. Analizuje strukturę cząsteczki ATP, NAD + i FAD na podstawie podanego wzoru. Wyjaśnia związek pomiędzy komplementarnością zasad a ich zdolnością do wytwarzania wiązań wodorowych. Omawia różnice strukturalne pomiędzy poszczególnymi rodzajami RNA. Określa,które wzory przestrzenne przedstawiają enancjomery. Interpretuje próbę Fehlinga. Omawia związek właściwości redukujących cukru z jego strukturą. Proponuje metodę doświadczalnego odróżnienia glukozy od fruktozy. Proponuje metodę rozróżnienia celulozy i skrobi oraz metodę identyfikacji skrobi w produktach spożywczych. Pisze równania reakcji glicyny i alaniny z NaOH i HCl. Proponuje metodę identyfikacji białka. Podaje przykłady innych cząsteczek biologicznie czynnych zawierających adenozynę.

5

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO CHEMIA ORGANICZNA ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO CHEMIA ORGANICZNA ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO CHEMIA ORGANICZNA ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY edukacja ekologiczna edukacja prozdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna EEu edukacja europejska Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: Chemia - klasa III Wymagania edukacyjne 1.Węglowodory Ocena dopuszczająca [1] definiuje pojęcia: węglowodory, alkany, alkeny, alkiny, szereg homologiczny, grupa alkilowa, reakcje podstawiania (substytucji),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny. IV etap edukacyjny - przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. Podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Uczeń:

Ocena dobra [ ] Uczeń: KLASA III A Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

CHEMIA KLASA Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory CHEMIA KLASA 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory

1. Chemia organiczna jako chemia związków węgla. 2. Węglowodory Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania z chemii - Klasa III

Wymagania z chemii - Klasa III Wymagania z chemii - Klasa III Autor: Grażyna Serafin 04.04.2008. Zmieniony 12.11.2009. Zespół Szkół Rolniczych WYMAGANIA Z CHEMII DLA KLASY III ( 1 godzina chemii w tygodniu )I WĘGLOWODORYOcena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY WYMAGANIA PROGRAMOWE Z CHEMII DLA KLAS TRZECICH ZAKRES ROZSZERZONY Opracowano na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO - wymagania edukacyjne. zakres rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny zostały sformułowane dla każdego działu. Mają one charakter spiralny, co oznacza, ze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej. Wymagania programowe na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA

CHEMIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA CHEMIA KLASA III 2016-09-01 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKRES ROZSZERZONY SZKOŁY BENEDYKTA Treści nauczania Tom III podręcznika Ciekawi świata wyd. Operon I. WĘGLOWODORY 1. Chemia organiczna jako chemia związków

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycje wymagań programowych na poszczególne oceny (IV etap edukacyjny) przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz w części 2. podręcznika dla liceum

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b

Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Plan wynikowy z chemii poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy III b Nauczyciel prowadzący: Dorota Foszczyńska Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 4 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji

Wyróżnione wymagania edukacyjne wykraczają poza wymagania zawarte w treściach nauczania podstawy programowej. Nr lekcji Propozycja planu wynikowego, opracowanego na podstawie programu nauczania autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło, do treści zawartych w części 2. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp

Wymagania podstawowe w.p, wymagania ponadpodstawowe - w.pp Roczny rozkład materiału nauczania chemii w zakresie rozszerzonym do programu nauczania dla klas III LO M. Litwin i S. Styki - Wlazło To jest chemia (Nowa Era) 30 tygodni x 4 godz. tygodniowo = 120 godzin

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania

projektuje doświadczenia chemiczne stosuje zdobytą wiedzę w złożonych zadaniach zapisuje równania reakcji spalania 14 Wymagania programowe Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY

Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania edukacyjne z chemii klasa III WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą wymienia odmiany pierwiastkowe wyjaśnia pochodzenie węgli węgla; kopalnych; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Lesko, 01.09.2016r. 2016/2017 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA CHEMII ZAJĘCIA FAKULTATYWNE KLAS III POZIOM ROZSZERZONY Podręcznik: To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści Anna Kulaszewicz Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy lp. Dział Temat Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania i wymaganiami edukacyjnymi z

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych

Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych Spis treści 1. Struktura elektronowa związków organicznych 13 2. Budowa przestrzenna cząsteczek związków organicznych 19 2.1. Zadania... 28 3. Zastosowanie metod spektroskopowych do ustalania struktury

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny

VI. Sole. Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy nazwy soli na podstawie

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony.

Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Chemia organiczna jako chemia związków węgla (1). Węglowodory (2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów (3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów (4).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogólnokształcącym- -zakres podstawowy.

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogólnokształcącym- -zakres podstawowy. Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogólnokształcącym- -zakres podstawowy. Poziom wymagań I. Systematyka związków nieorganicznych i ich podstawowe właściwości. 1. Związek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III

Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Wymagania programowe: Gimnazjum chemia klasa III Dział: Wodorotlenki Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z zasadami odróżnia zasady od innych substancji za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII W KLASIE TRZECIEJ VI. Sole ( I półrocze) opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli - zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA CHEMIA - gimnazjum 1. Co 2. miesiące (w terminach ogłoszonych przez dyrektora szkoły) przeprowadzane są egzaminy badające przyrost wiedzy uczniów. Egzamin ten przeprowadza

Bardziej szczegółowo

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ]

I. Sole. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum oparte są na programie nauczania Program nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

CHEMIA KL. III GIMNAZJUM. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: CHEMIA KL. III GIMNAZJUM Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych

Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych Wymaganie edukacyjne z chemii z uwzględnieniem działów programowych kształcenie ogólne w zakresie podstawowym nr DKOS-4015-46/02 w oparciu o program nauczania wg wydawnictwa Nowa Era Dział I. Budowa atomu.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3.

Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Rozkład materiału nauczania chemii klasa 3. Lp. Treści nauczania (temat lekcji) Liczba godzin na realizację Umiejętności wymagania szczegółowe (pismem półgrubym zostały zaznaczone wymagania obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III A rok szkolny 2015/2016 mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA GIMNAZJUM 1 Cele oceniania: 1.1 Sprawdzanie umiejętności posługiwania się wiedzą chemiczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych. 1.2 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum

Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa trzecia gimnazjum IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3

Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 Wymagania programowe na poszczególne oceny w kl.3 IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE

PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III KONIECZNE KONIECZNE + PODSTAWOWE PROGRAM NAUCZANIA WRAZ Z KRYTERIAMI WYMAGAŃ Z CHEMII DLA KLAS III TEMAT LEKCJI 1. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy? 2. Co się dzieje z solami w wodzie? 3. Czy kwasy można zobojętnić? 4.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska

ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska ROZKŁAD MATERIAŁU Z CHEMII W KLASIE III 1 godzina/ tydzień Anna Trela- Skupińska Temat i numer kolejny lekcji Zagadnienia programowe Wymagania: podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: Przykłady

Bardziej szczegółowo

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum

1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum 1 września 2013 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1 września 2016 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum został opracowany w oparciu o: 1. Podstawę programową Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu)

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie 3 gimnazjum ( 2 godziny w tygodniu) IV. Kwasy wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogolnókształcacym- -zakres rozszerzony.

Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogolnókształcacym- -zakres rozszerzony. 1 Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu chemii w Liceum Ogolnókształcacym- -zakres rozszerzony. Wymagania na ocenę Lp. Temat lekcji Dopuszczającą Dostateczną Dobrą Bardzo dobrą Uczeń

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP)

GIMNAZJUM NR 47-sportowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) GIMNAZJUM NR 47-sportowe WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII wg programu ŚWIAT CHEMII (wyd. ZamKor/WSiP) wraz z DOSOTOSOWANIEM DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Dorota Lewandowska Strona 1 z

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Wymagania programowe z chemii na poszczególne oceny dla uczniów klasy III gimnazjum opracowane przez Małgorzatę Mańską do Programu nauczania chemii autorstwa T. Kulawik i M. Litwin, podręcznika Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Dział 8. Sole definiuje sól; podaje budowę soli; wie, jak tworzy się nazwy soli; wie, że sole występują w postaci kryształów; wie, co to jest reakcja zobojętniania;

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM

CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM 2016-09-01 CHEMIA KLASA III GIMNAZJUM Tom III podręcznika Tom pierwszy obejmuje następujące punkty podstawy programowej: 8. Węgiel i jego związki z wodorem. 9. Pochodne węglowodorów. Substancje chemiczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM ocena dopuszczająca uczeo korzystając z układu okresowego, opisuje budowę atomu węgla, rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Chemia klasa 3. Zakres rozszerzony. Zakres Materiału: Niemetale oraz ich związki(1). Węglowodory(2). Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów(3). Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów(4). Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały wyróżnione

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Chemia 2, Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski

Podręcznik: Chemia 2, Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III Liceum Ogólnokształcącego Zakres podstawowy wynikające z realizowanego programu nauczania (Nr DKW -4015-43/01) Rok szkolny 2013/2014 Podręcznik: Chemia 2, Stanisława

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ Agata Ołownia-Sarna 1. Chemia organiczna to chemia związków: a) Węgla, b) Tlenu, c) Azotu. 2. Do związków organicznych zaliczamy: a) Metan, b) Kwas węglowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE Chemia klasa trzecia Gimnazjum nr 19 w Krakowie I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału nauczania

Propozycja rozkładu materiału nauczania 4 Rozkład materiału nauczania I Propozycja rozkładu materiału nauczania Przedstawiona propozycja rozkładu materiału nauczania obejmuje wszystkie treêci zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe 13 2 Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny zostały opracowane przez Małgorzat Maƒskà do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji

Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu szkolnego planu lekcji 1 Tabela 1. Rozkład materiału dostosowany do wariantu 1 + 2 + 1 szkolnego planu 1 1 Zajęcia wprowadzające 1 2 Czym się zajmuje chemia? 1 3 1/1.1 Jak pracuje chemik? Świat substancji 1 4 2/1.2 Z czego jest

Bardziej szczegółowo

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne):

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): CHEMIA kl. I Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): Dział I Substancje i ich przemiany. UCZEŃ: zna regulamin szkolnej pracowni chemicznej i konsekwencje nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE. 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE. 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII DLA KLAS GIMNAZJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1. Odpowiedzi ustne obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 2. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, obejmują materiał

Bardziej szczegółowo