JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI"

Transkrypt

1 JAKI JEST WIZERUNEK POLSKICH SZKÓŁ WYŻSZYCH? KAMPANIE PROMOCYJNE UCZELNI Aneta Pawłowska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Streszczenie Konkurencja pomiędzy szkołami wyższymi w zakresie oferty edukacyjnej nasila się szczególnie w czasie, kiedy kolejne pokolenie maturzystów po zdaniu egzaminu kończącego szkołę średnią podejmuje decyzję o dalszej edukacji, tym razem już na etapie szkolnictwa wyższego. Ze względu na niż demograficzny szkoły wyższe mogą napotkać problemy z pozyskaniem odbiorców dla swojej oferty, nawet jeśli będzie ona nieprzeciętnie atrakcyjna. Dostępne jest mnóstwo możliwości, które zostaną poddane przez przyszłych studentów ocenie przed ostatecznym wyborem. M. Krzyżak podkreśla, że usługa w zakresie oferty edukacyjnej jest niematerialna i specyficzna 1. Konieczność wyróżnienia przygotowanej przez szkołę wyższą oferty edukacyjnej wymaga podjęcia działań promocyjnych. Jednak ich odbiorcami są nie tylko potencjalni studenci. O pozytywnym wizerunku uczelni powinni dowiedzieć się przedstawiciele mediów, przedsiębiorcy i pracodawcy, ale też, nie da się ukryć inne uczelnie. 1. Czy uczelnia potrzebuje promocji? K. Szwejk, rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w wywiadzie z G. Fijorkiem z portalu EPR.pl, zaznaczył, że dzisiaj uczelnie są takimi samymi przedsiębiorstwami, jak każde inne. 1 Krzyżak M., Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2/2009, s ISSN , Nr 1 (13) 2013, s

2 Większość stosuje podobne zabiegi marketingowe, z mniejszym lub większym skutkiem 2. Promocja ma na celu przekazywanie informacji na temat produktu w taki sposób, aby zwiększyć wśród odbiorców poziom wiedzy na jego temat i doprowadzić do wzrostu sprzedaży. Informacje o produkcie powinny być przekazywane w sposób zaplanowany, zawarty w określonej strategii informacyjnej 3. Całokształt działań promocyjnych, który powstaje poprzez zastosowanie różnorodnych instrumentów, składa się na kampanię promocyjną. Rosnąca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego wymaga niemałej kreatywności i oryginalności, aby pozyskać uwagę grupy docelowej. Pozytywny, stabilny i rozpoznawany wizerunek uczelni jest kluczem do sukcesu. Działania wizerunkowe uczelni powinny koncentrować się na takiej komunikacji z grupą odbiorców, aby pozyskać ich zainteresowanie i przychylność. Odbiorcy mają swoje oczekiwania i wymagania, które uczelnia, informując o ofercie edukacyjnej, może spełnić lub nawet przewyższyć. Korzystna pozycja rynkowa i rozpoznawalność produktu jest punktem docelowym. 2. Gdzie szukać wizerunku uczelni? Wizerunek uczelni nie jest efektem jednorazowej kampanii promocyjnej. Całokształt informacji, skojarzeń oraz wiedzy o atutach szkoły wyższej, które funkcjonują w społecznym odbiorze wynikają z długofalowych działań. E. Hope wymienia następujące walory uczelni, które prezentowane są w działaniach promocyjnych i wizerunkowych 4 : szeroka oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb rynku, badania naukowe prowadzone w dziedzinach społecznie aprobowanych i uznawanych za priorytetowe, wyrażana troska o dobro społeczne, angażowanie się w działania prospołeczne, przejrzystość w prowadzeniu finansów. Promowanie uczelni i budowanie jej pozytywnego wizerunku miało miejsce już w XIX w. W 1897 r. przy Uniwersytecie w Michigan powstało publicity office biuro, którego zadaniem było informowanie o ofercie edukacyjnej oraz utrzymywanie pozytywnych relacji uczelni z otoczeniem 5. W książce pt. Metody badania wizerunku w mediach autorzy podają następującą definicję wizerunku jest to reprezentacja jakiegoś przedmiotu (beneficjenta) w świadomości podmiotu (odbiorcy istotnego) 6. Początkowo działania mające na celu kreowanie wizerunku dotyczyły osób, firm albo organizacji. Obecnie komunikacja marketingowa rozszerzana jest w kontekście budowania wizerunku i promocji szkół wyższych. 2 Fijorek G., Serwis internetowy Agroworld Przydatek E., Przydatek J., Promocja, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009, s Hope E., Serwis internetowy Epr.pl, Hope E., Forum Akademickie, data dostępu, Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2008, s

3 Wizerunek jest tworem żywym, podlega modyfikacjom i ulepszeniom, ale może niestety stracić na wartości w sytuacji kryzysowej. Zestaw cech tworzących tożsamość uczelni 7 jest podstawą komunikowanego wizerunku. Uczelnia poprzez odpowiednie zestawienie i wyeksponowanie swoich cech, norm i wartości wyróżnia się z otoczenia. M. Krzyżak pisze, że subiektywne wyobrażenie, jakim jest wizerunek, powstaje w efekcie konfrontacji komunikatów wysyłanych z uczelni z informacjami pochodzącymi z innych źródeł np. z własnego doświadczenia, od innych osób, od podmiotów konkurujących czy ze środków masowego przekazu 8. E. Jarząbek w artykule pt. Wizerunek uczelni wskazuje na zagadnienie aksjomatu, który wpisany jest w pojęcie szkoły wyższej. Należy przez to rozumieć zasadniczy obowiązek uczelni wyższej aby móc istnieć i funkcjonować na rynku edukacyjnym, musi stworzyć wizerunek poważnej, godnej zaufania instytucji, której można powierzyć jedną z najcenniejszych spraw edukację dziecka 9. Z tego wynika konieczność podejmowania działań wizerunkowych. Gackowski i Łączyński podają cztery wymiary wizerunku 10 : wymiar psychologiczny, czyli sposób postrzegania wizerunku przedmiotu promocji przez odbiorcę, wymiar socjologiczny odnoszący się do odbiorców działań promocyjnych jako do tzw. grupy docelowej, scharakteryzowanej na podstawie zmiennych demograficznych, geograficznych i społeczno-ekonomicznych, wymiar marketingowy dotyczy planowania i wdrażania działań promocyjnych wizerunku tak, aby wzbudzić zainteresowanie odbiorców i zapewnić wymierną korzyść dla przedmiotu promocji; w sytuacjach kryzysowych wymiar marketingowy odnosi się do jego obrony, wymiar komunikacyjny tworzą kanały, jakimi przekazywany jest komunikat promocyjny od nadawcy do odbiorcy oraz używane w tym celu kody: język, obrazy, symbole, konwencje. Wszystkie cztery wymiary powinny spójnie funkcjonować w komunikacji marketingowej produktu oraz wzajemnie się uzupełniać. Odpowiedni dobór cech przedmiotu promocji, które wyeksponowane zostaną w działaniach promocyjnych, stwarza szansę na pozyskanie zainteresowania ze strony grupy docelowej. Jacek Kall zauważa, że przy wyborze grupy docelowej należy wziąć również pod uwagę takie informacje, jak: wiedza odbiorców na temat produktu, poziom zainteresowania nim, sposób użytkowania produktu 11. Czy zatem uczelnia potrzebuje działań, które będą kształtowały jej wizerunek? Monika Krzyżak zauważa, że budowanie i/lub utrwalanie wysoce pozytywnego wizerunku organizacji nabiera szczególnego znaczenia w przypadku szkół wyższych 12. Na rynku usług edukacyjnych funkcjonuje mnóstwo uczelni, które proponują zróżnicowaną ofertę dalszego kształcenia. Niezaprzeczalnie wśród przyczyn promowania każdej szkoły wyższej duże znaczenie ma dążenie do zwiększenia liczby studentów. Podejmowanie działań promocyjnych szkół wyższych wynika z konieczności zawalczenia o przyszłych studentów, zwłaszcza w perspektywie niżu demograficznego 7 Krzyżak M., Istota..., dz. cyt., s Tamże, s Jarząbek E., Serwis informacyjny PROTO.pl, Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Warszawa 2008, s Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s Krzyżak M., Istota..., dz. cyt.,, s

4 zainteresowania ofertą edukacyjną maturzystów, studentów innych kierunków i uczelni, informowaniu ich o kolejnych możliwościach kształcenia. W kampanii promocyjnej dobór argumentów musi być staranny, ale też interesujący i atrakcyjny. Jeśli na rynku usług edukacyjnych pojawi się oferta będąca odpowiedzią, czyli podażą na występujący popyt, konieczne jest odpowiednie poinformowanie o niej grupy docelowej. Późniejsze dążenie do podtrzymania lub zwiększenia popytu na usługę, przyczynia się do podejmowania kolejnych działań promocyjnych. Poza tym niewątpliwie budowanie wizerunku uczelni odnosi się do kształtowania pozytywnej relacji z otoczeniem mediami, uczelniami partnerskimi, władzami samorządowymi, firmami. Celem działań promocyjnych jest dostarczanie informacji o ofercie edukacyjnej i możliwościach rozwoju w sposób atrakcyjny dla grupy docelowej. Niezaprzeczalnie, w niektórych przypadkach działania promocyjne mają na celu zmianę negatywnego wizerunku szkoły wyższej. Wtedy jednak wszelkie kroki podejmowane muszą być według precyzyjnie opracowanych strategii. Tab. 1. przedstawia atuty uczelni wyższych prezentowane w działaniach promocyjnych. Wykorzystywane są zarówno aktualne informacje, jak kierunki studiów, specjalności czy zaplecze dydaktycznorekreacyjne, ale również uczelniana tradycja i historia. Tab. 1. Atuty szkół wyższych prezentowane w kampaniach promocyjnych Lp. Mocne strony szkoły wyższej Przykłady promowanych atutów 1. oferta edukacyjna kierunki studiów, w tym nowe i unikatowe kierunki studiów i specjalizacje; możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w czasie studiów; studia podyplomowe, kursy, szkolenia; możliwości nauki za granicą w czasie wymian studenckich Erasmus, CEEPUS i inne; możliwość uzyskania dyplomu dwóch uczelni (w przypadku współpracy międzyuczelnianej) po ukończeniu danego kierunku studiów 2. ludzie kadra naukowo-dydaktyczna, eksperci krajowi i zagraniczni, absolwenci, sami studenci 3. historia przeszłość uczelni, tradycja, funkcjonowanie na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego; realizowane badania, projekty i dorobek naukowy, które powstały w czasie istnienia uczelni; wybitni absolwenci 4. lokalizacja położenie uczelni, dostępność komunikacyjna, wielkość i ranga ośrodka akademickiego; konkurencja inne szkoły wyższe 5. dodatkowe atrakcje polityka prostudencka uczelni organizacja kół naukowych, konferencji studenckich, oferta stypendialna, możliwości dofinansowania badań i projektów, nauka języków obcych; infrastruktura rekreacyjnosportowa na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie uczelni Źródło: opracowanie własne 33

5 3. Jak i do kogo mówić o wizerunku uczelni? Zwróceniu uwagi odbiorców służy zestaw narzędzi należących do kombinacji promotion mix: reklama, public relations, promocja uzupełniająca, sprzedaż osobista i marketing bezpośredni. Instrumenty i wykorzystywane środki przedstawione są w Tab. 2 Tab. 2. Instrumenty promocji i przykłady środków przekazu informacji Lp. Instrument promocji Przykłady sposobów przekazu informacji 1. reklama ogłoszenia, artykuły, wkładki prasowe, spoty radiowe, komunikaty, audycje telewizyjne, plansze, spoty telewizyjne, stacje telewizyjne, plakaty, szyldy, banery, ulotki, pocztówki, foldery, płyty CD, filmy reklamowe, firmowe upominki 2. public relations konferencje prasowe, relacje prasowe, sponsorowanie imprez, seminaria, wyjazdy sesyjne, przyjęcia okolicznościowe 3. sprzedaż osobista sprzedaż w miejscu występowania atrakcji turystycznej, sprzedaż w siedzibie firmy, sprzedaż poprzez pośredników-agentów 4. promocja uzupełniająca konkursy, upominki, rabaty i przeceny, usługi dodatkowe w cenie np. ubezpieczenie, dodatkowe atrakcje w cenie, targi, giełdy, wystawy 5. marketing bezpośredni sprzedaż przez telefon, infolinie, przesyłki pocztowe, katalogi, TV sklep, portale, strony www, poczta elektroniczna Źródło: S. Kuśmierski, Marketing turystyczny w gminie i powiecie [w:] S. Kuśmierski (red.), Marketing turystyczny regionu, Kielce 2003, s. 13. W komunikacji marketingowej ze strony szkół wyższych działania reklamowe muszą być oryginalne, atrakcyjne i interesujące, public relations wiarygodne, marketing bezpośredni nienachalny, promocja uzupełniająca intrygująca, sprzedaż osobista kompetentna. Organizatorzy działań promocyjnych mają bowiem do czynienia z wyjątkowo wymagającą grupą odbiorców, która na rynku usług edukacyjnych dostaje szeroki i zróżnicowany wybór. Reklama jest informacją skierowaną za pośrednictwem wybranego medium do grupy odbiorców. Często pojawiają się reklamy prasowe szkół wyższych w regionalnych wydaniach gazet w formie kilkustronicowej prezentacji. W kwietniu 2011 r. w Gazecie Wyborczej Katowice znalazł się dodatek pt. Śląskie. Tu warto studiować, gdzie szkoły wyższe z tego województwa zaprezentowane zostały w nietypowy sposób przez pryzmat stylu ubierania się studentów. O Lublinie jako o atrakcyjnym ośrodku akademickim przekonywała kampania Bądź wolny. Studiuj w Lublinie w Radiu ESKA. Wybór tej stacji radiowej uzasadniony był jej największą słuchalnością w grupie wiekowej odbiorców działań promocyjnych. 34

6 Wiele uczelni wykorzystuje nośniki reklamy zewnętrznej, takie jak billboard i citylight. Wielkopowierzchniowe plakaty umieszczane są w widocznych miejscach, na przystankach komunikacji miejskiej albo na budynkach. Na plakatach pojawiają się informacje o kierunkach studiów, hasła promocyjne, a także studenci i sami wykładowcy. Mówiąc o promocji szkół wyższych nie można pominąć tego, co dzieje się w Internecie. Filmy promocyjne uczelni zamieszczone w Internecie są ogólnie dostępne. Działania z zakresu marketingu internetowego opanowują pocztę elektroniczną i portale społecznościowe. Mailing z geotargetowaniem, tworzenie profili szkół wyższych albo samorządów studenckich na portalach społecznościowych, wtyczki na serwisach informacyjnych, które umożliwiają przesyłanie znajomym i polecanie wpisów, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o samej uczelni, jak i jej działalności stwarzają szansę dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Zawsze istnieje ryzyko, że billboard pozostanie niezrozumiały, a spot reklamowy niezauważony wśród natłoku innych reklam. Za to zasięgowi oddziaływania portalu społecznościowego, takiego jak Facebook, trudno zaprzeczyć. Public relations dotyczy budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, w którym uczelnia funkcjonuje i z którym jest powiązana. Do tego otoczenia kierowane są działania promocyjne. A. Payne podaje następujące grupy otoczenia uczelni 13 : pracownicy uczelni, studenci i kandydaci na studia (aktualni i potencjalni klienci), rodzice i rodziny obecnych oraz przyszłych studentów, absolwenci i ich rodziny, podmioty finansujące edukacyjną i badawczą działalność uczelni (administracja rządowa, samorządowa, fundatorzy), media krajowe i lokalne, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe, inne instytucje edukacyjne. Public relations oprócz samej komunikacji z otoczeniem, ma na celu koordynację innych przekazywanych do otoczenia komunikatów 14. Spójność komunikacji marketingowej musi być utrzymana w przeciwnym razie prezentowany wizerunek będzie chaotyczny i niezrozumiały. 4. Uczelnię, jak każdy inny towar, kupuje się także wzrokiem Tak przyczynę działań promocyjnych określił dr inż. K. Szwejk 15. Komunikat wizualny powinien być skomponowany w oparciu o zasadę A&O (attracting and orienteering) zasada zakłada przyciągnięcie uwagi i ukierunkowanie odbiorcy 16. Projekty billboardów kampanii promocyjnych będą najbar- 13 Tamże, s Tamże. 15 Fijorek G., Serwis internetowy Agroworld, Bergstrom B., Komunikacja wizualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s

7 dziej interesujące wtedy, kiedy zawarta na nich zostanie pewna fabuła. Komunikaty wizualne, które mają za zadanie promować szkołę wyższą zawierają informacje w formie obrazu i tekstu. A. Pabian podaje za J. Caplesem i F.E. Hahnem elementy, które przedstawione na fotografii zwracają uwagę odbiorcy. Są to m.in. wizerunki sławnych ludzi, ludzi w dziwnym przebraniu, osoby w zaskakujących sytuacjach, wizerunki, które opowiadają historie, wizerunki romantyczne, wizerunki okolicznościowe. Fotografie uznawane są za bardziej wiarygodne i łatwiej zapamiętywane niż grafika. Zwykle fotografia lub ilustracja zajmuje 35-63% powierzchni reklamowej 17. Kampania promocyjna uczelni przede wszystkim powinna przedstawiać dynamiczną, interesującą dla odbiorcy sytuację. Dobrym rozwiązaniem są więc filmy promocyjne oraz zyskujące coraz większą popularność lip-duby. Dobrze zaprojektowany spot promocyjny daje możliwość przekazania w czasie kilku sekund nie tylko tego, co tworzy ofertę edukacyjną uczelni, czyli informacji o kierunkach studiów, wyposażeniu laboratoriów czy zawartości bibliotek, ale przede wszystkim uczelnianego klimatu sprytnej kombinacji studenckiego życia nauki, pasji, realizacji planów, ale też rozrywki i zabawy. Jak pisze Dariusz Doliński wyższe oceny uzyskują zazwyczaj reklamy bazujące na dynamicznych obrazach niż gadające głowy informujące o zaletach jakiegoś produktu 18. Niektóre plakaty reklamowe przedstawiają skondensowaną informację na temat oferty edukacyjnej. Plakat jest powierzchnią, na której wyszczególnione są kolejne kierunki studiów, jakie uczelnia proponuje. Jednak plakat umieszczony w przestrzeni miejskiej o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego, na wysokości kilku metrów, nawet jeśli wzbudzi zainteresowanie, to odczytanie z niego informacji może być utrudnione. Plakat z wyraźnie wyeksponowaną nazwą uczelni i zwracającym uwagę hasłem promocyjnym powinien skłonić do dalszych poszukiwań informacji na temat oferty edukacyjnej oraz samej uczelni. Nie bez znaczenia jest system identyfikacji wizualnej uczelni. Tożsamość wizualna obejmuje charakterystyczny kod optyczny i estetyczny. Odpowiednie zestawienie tych kodów wpływa pozytywnie na działania promocyjne budujące wizerunek. System identyfikacji wizualnej tworzą takie elementy jak: nazwa organizacji, znak firmowy, liternictwo i kolorystyka 19. Na plakatach kampanii wizerunkowych nie sposób nie dostrzec odniesień filmowych, czy historycznych. Skojarzenia, element zaskoczenia, prowokacja powoli wysuwają się na pierwszy plan w walce o przyszłego studenta. Uwaga odbiorcy zostaje zwrócona za pomocą komunikatu wizualnego później on sam wybiera interesujące go informacje z oferty edukacyjnej. Dlatego niezwykle ważny jest na bieżąco aktualizowany serwis internetowy uczelni, przejrzysty katalog studiów, opis realizowanych projektów, działalności kół naukowych i innych studenckich inicjatyw. Politechnika Wrocławska zaproponowała atrakcyjną ofertę edukacyjną z perspektywami na przyszłość w życiu nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Plakat z kampanii promocyjnej przedstawia Rys Pabian A., Reklama w turystyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa 2005, s Doliński D., Psychologia przekazu reklamowego, Wyd. Agencja Reklamowa AIDA, Wrocław 1998, s Krzyżak M., Istota..., dz. cyt., s

8 Rys. 1. Plakat promujący Politechnikę Wrocławską w 2008 r. Źródło: strona internetowa serwisu informacyjnego MM Moje Miasto Wrocław Kampania promująca Lublin jako miasto akademickie odbyła się w 2009 r. Poniżej przedstawione są wykorzystane w niej banery internetowe Przeżyj studia. Studiuj w Lublinie. Lubelska oferta edukacyjna została zestawiona ze studiami w wielkim mieście, które zdecydowanie studentowi nie sprzyjają z powodu wysokich kosztów utrzymania, braku ciekawej pracy i wrogiej atmosfery na uczelni. W Lublinie wręcz odwrotnie tu student może rozwijać swoje pasje i kształcić się w wybranej dziedzinie w znacznie bardziej sprzyjających warunkach. Rys. 2. Baner internetowy kampanii promocyjnej Przeżyj studia. Studiuj w Lublinie Źródło: strona internetowa Dziennika Wschodniego 37

9 Rys. 3. Baner internetowy kampanii promocyjnej Przeżyj studia. Studiuj w Lublinie Źródło: strona internetowa Dziennika Wschodniego Wyższa Szkoła Europejska widoczna była na krakowskich tramwajach (Rys. 4). Informacje o kierunkach studiów umieszczono w formie reklamy zewnętrznej. Rys. 4. Reklama Wyższej Szkoły Europejskiej umieszczona na krakowskich tramwajach Źródło: strona internetowa Gazety Wyborczej Kraków, Absolwenci nadejdą jutro inteligentni i wykształceni kolejna kampania promocyjna Wyższej Szkoły Europejskiej (Rys. 5). 38

10 Rys. 5. Plakat promocyjny Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie z 2008 r. Źródło: strona internetowa Wirtualne Media Pomysł na promocję Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku z pewnością nie mógł pozostać niezauważony. Reklama zewnętrzna na transporterze opancerzonym jeżdżącym po ulicach miasta dotyczyła kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe (Rys. 6). 39

11 Rys.6. Nietypowa promocja Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Źródło: strona internetowa Gazety Współczesnej Aplikacja internetowa dostępna na stronie podpowiada przyszłym studentom i absolwentom, jakie perspektywy czekają na nich po uzyskaniu dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wpisaniu imienia i nazwiska oraz nazwy wydziału, widoczna jest strona internetowa z encyklopedycznym wpisem o danej osobie (Rys. 7). Rys. 7. Aplikacja internetowa Sprawdź swoją przyszłość promująca Uniwersytet Jagielloński w 2011 r. Źródło: Kampania promocyjna Łodzi jako miasta akademickiego przeprowadzona została pod hasłem Młodzi w Łodzi (Rys. 8). 40

12 Rys. 8. Plakat promujący Łódź jako miasto akademickie. Źródło: serwis informacyjny Młodzi w Łodzi Z kolei w działaniach z zakresu public relations eksponowane są dokonania studentów i pracowników, projekty przez uczelnię realizowane i wspierane, działalność sponsorska, pozyskane dotacje i granty, dni otwarte. Informacje te muszą być przede wszystkim rzetelne i klarowne. Ciekawe przykłady można znaleźć w promocji uzupełniającej szkół wyższych. Są to wszelkie gadżety od kubków i smyczy, przez kalendarze, po części garderoby z systemem identyfikacji wizualnej, też rozpowszechniają informacje o samej uczelni. 5. Jakie są efekty? Efektem dobrze zrealizowanej kampanii promocyjnej będzie z pewnością zwiększenie zainteresowania ofertą edukacyjną uczelni i utrwalenie jej pozytywnego postrzegania w otoczeniu. Jednak cele działań promocyjnych powinny być realizowane w taki sposób, aby pojawiły się ich długofalowe, pozytywne efekty, nie tylko jednorazowy przypływ studentów w czasie rekrutacji na prowadzone przez uczelnię kierunki studiów. Działania promocyjne przyniosą oczekiwany skutek, jeśli będą odpowiednio rozłożone w czasie i zróżnicowane. W przypadku budowania wizerunku uczelni, podmiotu, który powinien elastycznie odpowiadać na potrzeby rynku nie tylko usług edukacyjnych, ale także rynku pracy, liczy się strategia i profesjonalizm. Użycie różnorodnych instrumentów promocji wzmacnia kampanię wizerunkową w synergicznym efekcie. Istotne jest podawanie w działaniach promocyjnych informacji prawdziwych i rzetelnych, ale również istotnych z punktu widzenia przyszłych studentów. Zabiegi z zakresu komunikacji wizualnej mają na celu pozyskanie zainteresowania, przyciągnięcie uwagi, ale następnym krokiem powinna być właśnie rzetelna informacja. Nie da się ukryć, że w warunkach konkurencyjnej walki o uwagę wybrednego i wymagającego klienta, jakim jest potencjalny student, element zaskoczenia w działaniach wizerunkowych jest mile widziany. Najważniejsze jest jednak odpowiednie zaprojektowanie przekazu promocyjnego i reklamowego. 41

13 Bibliografia 1. Bergstrom B., Komunikacja wizualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Doliński D., Psychologia przekazu reklamowego, Wyd. Agencja Reklamowa AIDA, Wrocław Fijorek G., Serwis internetowy Agroworld, Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach, Wyd. CeDeWu, Warszawa Hope E., Serwis internetowy Epr.pl, Jarząbek E., Serwis informacyjny PROTO.pl, Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Kuśmierski S., Marketing turystyczny w gminie i powiecie, [w:] S. Kuśmierski (red.), 2003, Marketing turystyczny regionu, Wyd. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce Krzyżak M., Istota i potrzeba budowania wizerunku uczelni, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2/ Pabian A., Reklama w turystyce, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa Przydatek E., Przydatek J., Promocja, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE. Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKCIE Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. Podstawy prawne realizacji działań informacyjno-promocyjnych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Formy promocji Forms of promotion PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Formy Forms of promotion Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015

01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 01. Założenia projektu Praktykuj w Łodzi staże wakacyjne 2015 Program przeznaczony jest dla studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz pracodawców z Łodzi i okolic. Celem projektu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce

Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Kraków, ul. Wielicka 72, p. 400 tel. (012) 29 90 778, (012) 29 90 627, (012) 29 90 777

Bardziej szczegółowo

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji PIXELAGESTUDIO.COM 13 lat doświadczenia - choć jako samodzielna firma istniejemy całkiem od niedawna. Zapraszam do zapoznania się z częścią moich prac

Bardziej szczegółowo

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM PROMOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Oświata polska znajduje się w dobie daleko idących przekształceń. Uwolniony rynek usług edukacyjnych, nasilona konkurencja, niż demograficzny, zmiany w sferze finansowania

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości.

Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości. Nagroda Jakość Roku jako element budowania przewagi konkurencyjnej na rynku nieruchomości. WaterLane to prestiżowy apartamentowiec z częścią handlowo-usługową na parterze budynku, który jest dziś doskonale

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS?

CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? CO TO JEST PUBLIC RELATIONS? Reputacja firmy to jedna z jej najcenniejszych wartości. Trzeba więc rozumieć, w jaki sposób PR buduje i umacnia dobry wizerunek oraz dlaczego strategiczne podejście zapewnia

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu

Oferta współpracy. Samorząd Studentów UE we Wrocławiu Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić Państwu propozycję współpracy z Samorządem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Samorząd Studentów zrzesza kilkuset aktywnych działaczy, tworząc

Bardziej szczegółowo

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności,

zainteresowanie lokalnych i krajowych inwestorów ofertą terenów, stworzenie gruntu pod nowe miejsca pracy dla lokalnej społeczności, 1. Przedmiot kampanii Przedmiotem kampanii są tereny inwestycyjne położone na obszarze gminy, ale także sam region jako marka terytorialna. Kampania powinna informować o atrakcyjności inwestycyjnej Czerwionki-Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu

Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Public relations w bezpieczeństwie Kod przedmiotu 04.7-WZ-BezD-PRB-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars.

Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji

Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Realizacja projektu od pomysłu do profesjonalnej realizacji Szkolenie dla multiplikatorów w kontekście pracy przy projektach europejskich oraz polsko-niemieckich Termin:

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Kampania Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Wydział Promocji i Turystyki UMK Główne cele utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków na dotychczasowym poziomie wzrost liczby głosujących zwiększenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Młodzi w Łodzi kampania przełamująca stereotypy.

Młodzi w Łodzi kampania przełamująca stereotypy. Działania public relations podejmowane przez instytucje publiczne na poziomie samorządowym, stają się coraz częstszą formą budowania pozytywnych relacji z otoczeniem, w jakim funkcjonują. Stanowią również

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych Ewa Boryczka, Tomasz Sulikowski Uniwer sytet Łódzki Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych raport z badań 2007 Opieka naukowa: dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 212/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Departament Wychowania i Promocji Obronności 78 7 DECYZJA Nr /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej Na podstawie pkt 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ

Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ NARZĘDZIE MARKETINGOWE REKLAMA PRASOWA Projekt WIEDZA PASJA WIĘŹ www.conaslaczy.agh.edu.pl Reklama prasowa jest jednym z elementów projektu wizerunkowego WIEDZA PASJA WIĘŹ, poprzez który przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski

Metody wspierania procesu sprzedaży. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9. Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski wydanie 1. ISBN 978-83-255-0084-9 Autorzy: Jolanta Tkaczyk, Ewa Wytrążek, Jakub Lewandowski Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej

Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej Tomasz Wierenko SSW Stargardinum Wybrane instrumenty zarządzania promocją szkoły wyższej Streszczenie: Szkoły wyższe muszą się zmagać z rosnącymi aspiracjami edukacyjnymi społeczeństwa oraz z dużą konkurencyjnością

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich!

Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Ruszyła IX edycja konkursu prac magisterskich! Już wystartował Konkurs Teraz Polska Promocja i Rozwój. Na laureatów najlepszych prac magisterskich czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 50.000 zł.,

Bardziej szczegółowo

Specjalność Nowoczesny marketing

Specjalność Nowoczesny marketing Specjalność Nowoczesny marketing Zajęcia na specjalności Nowoczesny marketing prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Lp. Nazwa przedmiotu Razem godzin Wykład Ćwiczenia 1. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WŁAŚCIWE ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE. telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE.   telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków Zaproszenie do współpracy WE MAKE YOU VISIBLE biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, 31-752 Kraków telefon: 12 259 61 45 e-mail: biuro@elfindesign.pl online: www.elfindesign.pl Każdy projekt to dla nas odrębna

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu)

Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych. dla (pełna nazwa programu) Załącznik nr 1 do Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na r. dla (pełnzwa programu)

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów

WARSZTATY. Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów WARSZTATY Użycie kanałów video we współczesnej komunikacji marketin-gowej samorządów Agenda Zmiany w świecie technologii i komunikacji Kanały komunikacji video Kanały komunikacji video i ich walory Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Program Młodzi w Łodzi

Program Młodzi w Łodzi REGULAMIN DLA FUNDATORÓW STAŻY W PROJEKCIE PRAKTYKUJ W ŁODZI STAŻE WAKACYJNE 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Praktykuj w Łodzi-staże wakacyjne zwany dalej Projektem organizowany jest w ramach programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Employer Branding Stars

Regulamin konkursu Employer Branding Stars Regulamin konkursu Employer Branding Stars I. Nazwa konkursu Konkurs organizowany jest pod nazwą Employer Branding Stars. II. Organizator Organizatorem konkursu Employer Branding Stars jest firma HRstandard

Bardziej szczegółowo

EMPLOYER NETWORKING EVENT

EMPLOYER NETWORKING EVENT EMPLOYER NETWORKING EVENT >> Bezpośrednie spotkania ze studentami są doskonałą okazją do poznania swojej grupy docelowej oraz umocnienia relacji (nawiązanych m.in. na targach), a także wzmocnienia przekazu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017 Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych Warszawa, 2017 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Kampania promującej przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. CEL: pozyskanie ludzi przekazujących

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo