(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (1) Int. Cl. H04M11/06 H04L27/26 (06.01) (06.01) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej..08 Europejski Biuletyn Patentowy 08/42 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Kontrola jakości przepływu danych w systemie DSL () Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 06/06 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 04/09 (73) Uprawniony z patentu: Alcatel Lucent, Paris, FR PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Van Den Bogaert Etienne Andre Hubert, Schaarbeek, BE Verlinden Jan Sylvia, Wommelgem, BE (74) Pełnomocnik: Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o. rzecz. pat. Własienko Józef Warszawa skr. pocz. 33 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 2 II24//P22614 Opis Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu kontroli jakości przepływu danych w systemie komunikacyjnym Cyfrowego Łącza Abonenckiego, jak opisano w części przedznamiennej zastrzeżenia 1, związanego z nim odbiornika, jak opisano w części przedznamiennej zastrzeżenia 4 i związanego z nim nadajnika, jak opisano w części przedznamiennej zastrzeżenia. Taki sposób i związane z nim urządzenia są już znane w stanie techniki np. z rozdziału AOC on-line adaptation and reconfiguration (Bieżące dostosowywanie i rekonfigurowanie AOC), strony w zaleceniach ITU-T Recommendation G pod tytułem Asymmetric digital subscriber line (ADSL) transceivers (Nadajniki-odbiorniki Asymetrycznej, Cyfrowej Linii Abonenckiej (ADSL)), opublikowanych w czerwcu 1999 przez International Telecommunications Union (ITU). Opisane jest tam, że moc nadawania w systemie Cyfrowego Łącza Abonenckiego, zwanym systemem ADSL, jest rozkładana na wszystkie nośniki danych, zwane pod-nośnikami, w wyniku czego dla każdego nośnika istnieje pewna wartość Widmowej Gęstości Mocy (PSD). Moc nadawania jest tłumiona podczas propagacji wzdłuż kanału i w efekcie w odbiorniku odbierana jest pewna moc zredukowana. Ponadto, kanał charakteryzuje się również tym, że dodaje szum do sygnału. Na podstawie stłumionego sygnału z dodanym szumem można określić Stosunek Sygnału do Szumu. Na podstawie Stosunku Sygnału do Szumu można określić liczbę bitów, które mogą być przesyłane każdym nośnikiem, przy zagwarantowaniu pewnej maksymalnej częstości występowania błędów. Taka liczba

3 3 bitów jest następnie przesyłana każdym nośnikiem danych przez nadajnik, kiedy jest czas nadawania nadajnika. Ponieważ w pewnych przypadkach charakterystyki kanału zmieniają się w czasie, na przykład w wyniku pojawienia się nowych źródeł zakłóceń lub zmian pogody i szumu, zmienia się również Stosunek Sygnału do Szumu dla danego sygnału. Zatem, w wyniku zmiany charakterystyk kanału i szumu, aktualny Stosunek Sygnału do Szumu może różnić się od Stosunku Sygnału do Szumu, który jest wymagany dla przesłania wcześniej określonej liczby bitów przy pomocy nośnika, przy zachowaniu pewnej jakości przepływu danych, na przykład pewnej maksymalnej częstości występowania błędów. W celu ponownego dostrojenia wartości Widmowej Gęstości Mocy dla każdego nośnika do nowej wartości, która jest dopasowana do zmienionych, aktualnych charakterystyk kanału i szumu w kanale, bez przerywania przepływu danych, w celu zagwarantowania stabilnej komunikacji, wykonywana jest wymiana bitów. Ze względu na fakt, że w ADSL w wersji 1, jak opisano we wspomnianym powyżej zaleceniu ITU-T Recommendation G.992.1, mechanizm wymiany bitów może zmieniać tylko najwyżej 4 (normalne żądanie wymiany bitów) lub 6 (rozszerzone żądanie wymiany bitów) tonów na sekundę, modem może opuścić przydzielony mu czas nadawania, zanim zdąży wykonać wszystkie konieczne wymiany bitów, jeśli zawartość szumu w łączu ulega gwałtownym zmianom. Ponadto, w ADSL w wersji 2, jak opisano w zaleceniach ITU-T Recommendation G.992.2, mechanizm wymiany bitów jest większy i wymiana bitów może obejmować wszystkie nośniki, co stanowi ulepszenie w porównaniu z ADSL w wersji 1. Jednak w tym przypadku, komunikat żądania wymiany bitów, który ma być przesyłany jest obszerny i jeśli szum w łączu jest duży, prawdopodobieństwo, że odebrany komunikat żądania wymiany bitów jest niepoprawny, jest wciąż znaczne.

4 4 Celem niniejszego wynalazku jest dostarczenie sposobu kontroli jakości przepływu danych, nadajnika i odbiornika powyższego znanego typu do kontroli jakości sygnałów danych, przy czym kontrola jakości przepływu danych jest wykonywana w taki sposób, że stabilność modemu znacznie wzrasta. Według wynalazku, cel ten jest osiągany przy pomocy sposobu kontroli przepływu danych, opisanego w zastrzeżeniu 1, odbiornika opisanego w zastrzeżeniu 2 i nadajnika opisanego w zastrzeżeniu 3. W praktyce, w przypadku gdy jakość przepływu danych odbieranych przez odbiornik jest niedopuszczalnie niska, poprawiana jest odpowiednio jakość przepływu danych przez zażądanie, aby nadajnik poprawił jakość przepływu danych przez zmniejszenie alokacji bitów o tę samą wielkość dla wielu nośników danych, a następnie przez zmniejszenie przez nadajnik alokacji bitów w odpowiedzi na żądanie odbiornika. Jakość przepływu danych może być niedopuszczalnie niska, jeśli stosunek sygnału do szumu dla wszystkich nośników danych lub dla grupy nośników danych jest zbyt niski, jeśli szum dla dowolnego lub dla wszystkich nośników danych jest zbyt duży, jeśli częstość występowania błędów jest zbyt duża (na poziomie bitów: kody wyprzedzającej korekty błędów mogą informować o ilości bitów wymagających korekty lub o występowaniu błędów nieusuwalnych; na poziomie ramki: błędy cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC) na poziomie ścieżki danych; na poziomie komórki: wykrywane błędy CRC komórek ATM; na poziomie pakietu: błędy CRC TCP; na poziomie aplikacji: błędy dekodowania sygnału wideo, opóźnienia głosu) lub jeśli jakość pewnego przepływu danych między operatorem cyfrowego łącza abonenckiego a odpowiednim klientem lub użytkownikiem jest niedopuszczalnie niska według uzgodnionej umowy. Zatem przez zmniejszenie liczby bitów przesyłanych za pomocą

5 nośników o tę samą wielkość dla wszystkich nośników danych w wielu nośnikach danych, szybkość transmisji bitów jest ustalana w szybki sposób, bez stosowania mechanizmu wyliczania lub realokacji, jak w przypadku wymiany bitów tak, że margines szumu dla każdego z nośników danych z wielu nośników danych jest teraz dostatecznie duży, aby zagwarantować stabilną pracę modemu, przy przesyłaniu zredukowanej liczby bitów przypadających na nośnik. W ten sposób margines szumu jest poprawiany w takim stopniu i w tak krótkim czasie, że stabilność modemu znacznie wzrasta, zaś przesyłanie danych może być realizowane ze znacznie niższym prawdopodobieństwem występowania ramek z błędami, w porównaniu z istniejącym sposobem wymiany bitów. Bardzo krótki czas zwiększania stabilności wynika z faktu, że dla każdego nośnika z wielu nośników ma być wykonywana taka sama operacja, bez konieczności wykonywania obliczeń w celu określenia operacji dla każdego nośnika. Ponadto, w wyniku tego, że dla wielu nośników zmniejszanie alokacji bitów jest wykonywane o taką samą wielkość, komunikat żądania jest znacznie mniejszy niż komunikat wymiany bitów, dzięki czemu uzyskuje się większe prawdopodobieństwo pomyślnej transmisji tego komunikatu. Ponadto, w niniejszym wynalazku, całkowita szybkość transmisji bitów jest zmniejszana przez zmniejszenie alokacji bitów, bez kompensowania tego zmniejszenia przez zwiększanie alokacji bitów dla innych nośników danych. Żadna realokacja nie jest wykonywana w niniejszym wynalazku. Dodatkowa charakterystyczna cecha niniejszego wynalazku jest opisana w zastrzeżeniu 2. Ta sama wielkość, o którą zmniejszana jest alokacja dla wszystkich nośników spośród wielu nośników jest z góry ustaloną wielkością.

6 6 Dodatkowa cecha charakterystyczna niniejszego wynalazku jest opisana w zastrzeżeniu 3. Ta sama wielkość, o którą zmniejszana jest wspomniana alokacja bitów dla wszystkich nośników spośród wielu nośników jest ustalana w oparciu o jakość przepływu danych. Dodatkowa cecha charakterystyczna niniejszego wynalazku jest opisana w zastrzeżeniu 6. Przy wykonywaniu wymiany bitów w nośnikach danych w celu przesyłania strumienia danych z nadajnika do odbiornika po zmniejszeniu alokacji bitów dla wielu nośników danych, wymiana bitów jest wykonywana w celu dokładnego dostrojenia widmowej gęstości mocy, uzyskanej z bezpośredniego zmniejszenia liczby bitów. Dodatkowa cecha charakterystyczna niniejszego wynalazku jest opisana w zastrzeżeniu 7. Jakością przepływu danych jest stosunek sygnału do szumu. Należy zauważyć, że określenie zawierający, stosowane w zastrzeżeniach, nie powinno być interpretowane jako ograniczenie do wymienionych następnie środków. Zatem zakres wyrażenia urządzenie zawierające środki A i B nie powinno być ograniczone do urządzeń składających się tylko z komponentów A i B. Oznacza to, że w odniesieniu do niniejszego wynalazku, jedynymi odnośnymi komponentami urządzenia są A i B. Podobnie, należy zauważyć, że określenie połączony, również używane w zastrzeżeniach, nie powinno być interpretowane jako ograniczone tylko do bezpośrednich połączeń. Zatem zakres wyrażenia urządzenie A połączone z urządzeniem B nie powinien być ograniczony do urządzeń lub układów, w których wyjście urządzenia A jest bezpośrednio połączone z wejściem urządzenia B. Oznacza to, że istnieje ścieżka między wyjściem A a wejściem B, która może być ścieżką obejmującą inne urządzenia lub środki.

7 7 Powyższe oraz inne cele i cechy wynalazku staną się bardziej widoczne, zaś sam wynalazek będzie najlepiej zrozumiały przez odniesienie do poniższego opisu przykładu wykonania, w połączeniu z towarzyszącymi rysunkami, na których: Fig. 1 przedstawia system komunikacyjny cyfrowego łącza abonenckiego; Fig. 2 przedstawia funkcjonalny układ nadajnika DTE i odbiornika DRE, pokazanych na Fig. 1. W poniższych rozdziałach, odnośnie rysunków, zostanie opisane wdrożenie sposobu kontroli jakości przepływu danych oraz nadajnik i odbiornik według niniejszego wynalazku. W pierwszym rozdziale niniejszego opisu opisane są główne elementy układu cyfrowego łącza abonenckiego, przedstawionego na Fig. 1. W drugim rozdziale są zdefiniowane wszystkie połączenia między wspomnianymi powyżej elementami i opisanymi środkami. Następnie opisane są wszystkie odnośne środki funkcjonalne nadajnika i odbiornika, przedstawione na Fig. 2, po czym nastąpi opis wszystkich połączeń. W kolejnym rozdziale jest opisana rzeczywista realizacja sposobu kontroli jakości przepływu danych. Istotnymi elementami sieci układu komunikacyjnego cyfrowego łącza abonenckiego zgodnie z przykładem wykonania według niniejszego wynalazku jest nadajnik, który w tym przykładzie wykonania jest terminalem użytkownika i odbiornik, który w tym przypadku jest centralą, która łączy nadajnik z siecią komunikacyjną CNW, którą w tym przypadku jest Internet. Nadajnik może wysyłać dane w kierunku odbiornika przez modulowanie tych danych na wielu nośnikach według dowolnego ze standardów Cyfrowego Łącza Abonenckiego, dalej zwanego DSL, takich jak standardy Niesymetrycznej Cyfrowej Linii Abonenckiej i Cyfrowego

8 8 Łącza Abonenckiego o bardzo dużej szybkości transmisji (VDSL). W celu zachowania prostoty opisu, zdecydowano, że zostanie opisany tylko jeden nadajnik DTE i jeden odbiornik DRE, chociaż taka sieć komunikacyjna Cyfrowego Łącza Abonenckiego zwykle zawiera wiele nadajników i odbiorników. Nadajnik DTE jest połączony przy pomocy miedzianej skrętki, np. powszechnie znanej sieci POTS, z odbiornikiem DRE. Odbiornik DRE zawiera przede wszystkim moduł odbioru danych DRP, który jest przystosowany do odbierania strumienia danych wysyłanego przez nadajnik DSL DTE, przy czym wspomniany strumień danych jest modulowany na nośnikach danych zgodnie z alokacją bitów odpowiednio do liczby bitów przewidzianych do modulacji każdym nośnikiem danych. Modulacja ta może być zgodna z dowolnym ze standardów DSL. Moduł analizy sygnału SAP może analizować jakość odbieranego strumienia danych, który jest nadawany przez nadajnik DTE. Odbiornik DRE zawiera ponadto moduł Ustalania Żądania REP, który jest przystosowany do formułowania dla nadajnika DTE żądania poprawienia jakości przepływu danych w przypadku, gdy jakość sygnału danych jest niedopuszczalnie niska, tj. stosunek sygnału do szumu jest poniżej określonego z góry poziomu, nastąpił wzrost poziomu szumu, lub zwiększyła się liczba błędów FEC, błędów CRC ramki, błędów CRC ATM, błędów CRC TCP lub błędów aplikacji. W niniejszym wynalazku moduł ustalania żądania REP jest dostosowany do formułowania żądania w celu poprawienia jakości sygnału danych przez zmniejszenie alokacji bitów dla wielu nośników danych. Moduł nadawania żądania RTP jest przystosowany, po sformułowaniu żądania przez moduł Ustalania Żądania REP, do wysłania tego żądania do nadajnika DTE.

9 9 Wejście Modułu Ustalania Żądania REP jest połączone z wyjściem modułu analizy sygnału SAP. Moduł analizy sygnału SAP jest połączony wejściem z wyjściem modułu Odbierania Danych DRP. Moduł Transmisji Żądania RTP, z kolei, jest połączony wejściem z wyjściem modułu Ustalania Żądania REP, a ponadto ma wyjście, które jest jednocześnie portem wyjściowym O 2 odbiornika DRE. Moduł Odbierania Danych DRP ma wejście, które jest jednocześnie portem wejściowym I 2 odbiornika DRE. Nadajnik DTE zawiera przede wszystkim Moduł Nadawania Danych DSP, który jest przystosowany do nadawania strumienia danych do odbiornika DSL, przy czym strumień danych jest modulowany w nośnikach danych zgodnie z alokacją bitów odpowiednio do liczby bitów modulowanych w każdym nośniku danych. Modulacja ta może być realizowana zgodnie z dowolnym ze standardów DSL. Ponadto zawiera moduł Odbierania Żądania RRP, który jest przystosowany do odbierania od odbiornika DRE żądania poprawienia jakości przepływu danych. Dodatkowo, nadajnik DTE zawiera moduł Interpretowania żądania RIP, który może interpretować żądanie, w celu poprawienia jakości przepływu danych i ustalenia, jaką operację należy wykonać. Nadajnik DTE zawiera ponadto moduł zmniejszania alokacji bitów BADP, który może zmniejszać alokację bitów dla wielu nośników danych w odpowiedzi na żądanie poprawienia jakości przepływu danych. Nadajnik DTE może ponadto zawierać moduł wykonujący wymianę bitów SPP, który może wykonywać wymianę bitów w nośnikach danych w celu przesłania strumienia danych od nadajnika do odbiornika DRE po bezpośrednim zmniejszeniu wspomnianej liczby bitów przesyłanych przez wiele nośników danych. Moduł nadawania danych DSP ma wyjście, które jest jednocześnie portem wyjściowym O 1 nadajnika DTE i ma wejście, które jest połączone z wyjściem modułu

10 bezpośredniego zmniejszania bitów DBDP. Moduł nadawania danych DSP posiada ponadto wejście, które jest połączone z wyjściem modułu wykonującego wymianę bitów SPP. Wejście Modułu interpretacji żądania RIP jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu odbioru żądania RRP. Moduł odbierania żądania RRP ma wejście, które jest jednocześnie portem wejściowym I 1 nadajnika DTE. Wejście Modułu zmniejszania alokacji bitów BADP jest ponadto połączone z wyjściem modułu interpretowania żądania RIP. Wejście dodatkowego modułu wykonywania wymiany bitów SPP jest połączone z wyjściem modułu interpretowania żądań RIP. W celu wyjaśnienia niniejszego wynalazku przyjmuje się, że w wyniku dodatkowego szumu i zewnętrznych warunków, na przykład pojawienia się nowego elementu zakłócającego, Stosunek Sygnału do Szumu został zmniejszony w takim stopniu, że poprawienie jakości sygnału danych jest konieczne w celu zagwarantowania, że częstość występowania błędów transmisji danych pozostanie poniżej pewnego określonego z góry poziomu maksymalnego. W wyniku zmniejszenia stosunku Sygnału do Szumu, margines szumu jest zmniejszony, co, z kolei, prowadzi do większej częstości występowania błędów. Alternatywnie, niedopuszczalnie niska jakość może wystąpić wtedy, gdy stosunek sygnału do szumu dla wszystkich nośników danych lub dla grupy nośników danych jest zbyt niski, szum dla dowolnego lub dla wszystkich nośników danych jest zbyt duży, jeżeli częstość występowania błędów jest zbyt duża (na poziomie bitów: kody wyprzedzającej korekcji błędów mogą informować, czy trzeba skorygować wiele bitów lub czy występują błędy nieusuwalne; na poziomie ramki: błędy cyklicznej kontroli nadmiarowej (CRC) na ścieżce przesyłania danych; na poziomie komórki: wykryte błędy CRC komórek ATM; na poziomie pakietów: błędy

11 11 CRC TCP; na poziomie aplikacji: błędy dekodowania wideo, opóźnienia głosu) lub jeśli dana jakość przepływu danych między operatorem cyfrowego łącza abonenckiego a odpowiednim klientem lub użytkownikiem jest niedopuszczalnie niska według uzgodnionej uprzednio umowy. Moduł analizy sygnału SAP odbiornika DRE analizuje jakość odbieranego strumienia danych, który jest nadawany przez wspomniany nadajnik DTE. Analiza ta może być wykonywana, na przykład, przez pomiar co pewien czas stosunku sygnału do szumu. W przypadku gdy jakość sygnału danych jest poniżej określonego z góry poziomu, tj. poziomu jakości, dla którego w transmisji danych nie jest gwarantowana częstość występowania błędów mniejsza od wartości maksymalnej, w wyniku powstania zbyt małego marginesu szumu, moduł Ustalania Żądania REP formułuje dla wspomnianego nadajnika żądanie poprawienia przepływu danych w przypadku, gdy jakość przepływu danych jest niedopuszczalnie niska, tj. stosunek sygnału do szumu dla wszystkich nośników danych lub stosunek sygnału do szumu dla grupy nośników danych jest poniżej określonego z góry poziomu. W niniejszym wynalazku moduł Ustalania Żądania REP formułuje żądanie poprawienia jakości sygnału danych przez zmniejszenie alokacji bitów o tę samą liczbę dla wielu nośników danych. Moduł nadawania Żądania RTP, po sformułowaniu żądania przez moduł Ustalania Żądania REP, wysyła następnie to żądanie do nadajnika DTE ścieżką sterowania CP. Moduł odbierania żądania RRP odbiera z odbiornika DRE żądanie poprawienia jakości przepływu danych. Moduł interpretujący RIP interpretuje następnie żądanie poprawienia jakości przepływu danych i ustala, jaka operacja ma zostać wykonana. Moduł obniżania alokacji bitów BADP zmniejsza wówczas alokację bitów o tę samą liczbę dla wielu nośników danych w odpowiedzi na żądanie poprawienia jakości przepływu danych.

12 12 Ta sama wielkość obniżania alokacji dla wszystkich nośników z wielu nośników jest na przykład ustaloną z góry wielkością lub, alternatywnie, ta sama wielkość zmniejszania alokacji bitów dla wszystkich nośników z wielu nośników jest ustalana w oparciu o jakość danego przepływ danych. To bezpośrednie zmniejszenie liczby bitów poprawia margines szumu w takim stopniu i w tak krótkim czasie, że stabilność modemu znacznie wzrasta i transmisja danych może być realizowana ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem występowania ramek z błędami w porównaniu z istniejącym sposobem wymiany bitów. Następnie, w celu dokładnego dostrojenia sygnału danych do ogólnego, bezpośredniego zmniejszenia liczby bitów, moduł wykonywania wymiany bitów SPP wykonuje, po bezpośrednim zmniejszeniu liczby bitów, wymianę bitów na nośnikach, służących do transportu sygnału danych od wspomnianego nadajnika DTE do wspomnianego odbiornika DRE. Należy zauważyć, że zmniejszenie alokacji bitów w wielu nośnikach danych może być zmniejszeniem alokacji bitów we wszystkich nośnikach danych, w celu uzyskania zwiększenia marginesu szumu w całym widmie sygnału, jednakże może to być również zwiększeniem mocy nadawania w podgrupie nośników danych, przy czym ta podgrupa obejmuje więcej niż jeden nośnik danych, w celu poprawienia stosunku sygnału do szumu w określonej z góry części całego widma sygnału. Komunikaty wymiany bitów są wysyłane z odbiornika do nadajnika w celu dostosowania ładowania bitów i/lub energii nadawania w nośnikach do zmieniających się warunków pracy linii. Odbiornik DSL może ponadto zawierać moduł inicjowania wymiany bitów SIP, który jest dostosowany do formułowania, w oparciu o takie kryteria jak stosunek sygnału do szumu, żądania wykonania wymiany bitów w nośnikach, służących do

13 13 przesyłania sygnału danych od nadajnika DTE do odbiornika DRE, zaś odbiornik DSL zawiera ponadto moduł nadawania żądania wymiany bitów STP, który jest dostosowany do nadawania żądania wykonania wymiany bitów w nośnikach, służących do przesyłania sygnału danych od nadajnika DTE do odbiornika DRE. Należy ponadto zauważyć, że chociaż tylko jeden kierunek przesyłania danych został opisany razem z mechanizmem według niniejszego wynalazku dla tego kierunku, niniejszy wynalazek może być również stosowany w przypadku przesyłania danych w drugim kierunku. Ponadto należy zauważyć, że w naszym wynalazku ogólna szybkość transmisji bitów jest zmniejszana przez redukcję alokacji bitów bez kompensowania tej redukcji przez zwiększanie alokacji bitów w innych nośnikach danych. W niniejszym wynalazku nie jest wykonywana realokacja. Ostatnią uwagą jest, że przykłady wykonania niniejszego wynalazku są opisane powyżej odnośnie bloków funkcjonalnych. Na podstawie funkcjonalnego opisu tych bloków, podanego powyżej, jest oczywiste dla znawcy w dziedzinie projektowania urządzeń elektronicznych, jak przykłady wykonania tych bloków mogą zostać wykonane z dobrze znanych komponentów elektronicznych. Szczegółowa architektura zawartości bloków funkcjonalnych nie jest więc podana. Chociaż zasady wynalazku zostały opisane powyżej w odniesieniu do konkretnych urządzeń, należy rozumieć, że opis ten został przedstawiony jedynie dla przykładu, a nie jako ograniczenie zakresu wynalazku, określonego przez dołączone zastrzeżenia.

14 14 3//P22614PL00 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób kontroli jakości przepływu danych w systemie komunikacyjnym Cyfrowego Łącza Abonenckiego, zawierającym nadajnik, odbiornik i Cyfrowe Łącze Abonenckie, łączące wspomniany nadajnik i wspomniany odbiornik, przy czym wspomniany nadajnik wysyła strumień danych do wspomnianego odbiornika, a wspomniany strumień danych jest modulowany na nośnikach danych zgodnie z alokacją bitów wskazującą liczbę bitów, które mają być modulowane w każdym nośniku danych, przy czym wspomniany sposób obejmuje następujące etapy: a. wspomniany odbiornik mierzy jakość przepływu danych, znamienny tym, że wspomniany sposób obejmuje ponadto następujące etapy: b. wspomniany odbiornik poleca wspomnianemu nadajnikowi zmniejszyć alokację bitów o jednakową wielkość dla wielu nośników danych w przypadku, gdy wspomniana jakość przepływu danych jest niedopuszczalnie niska i c. wspomniany nadajnik zmniejsza odpowiednio wspomnianą alokację bitów. 2. Sposób kontroli jakości przepływu danych według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że wspomniana jednakowa wielkość zmniejszania wspomnianej alokacji bitów dla wspomnianych licznych nośników jest wielkością ustaloną wcześniej. 3. Sposób kontroli jakości przepływu danych według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że wspomniana jednakowa wielkość zmniejszania wspomnianej alokacji bitów dla

15 wspomnianych wielu nośników jest określona w oparciu o wspomnianą jakość przepływu danych. 4. Odbiornik (DRE), przeznaczony do stosowania w układzie komunikacyjnym Cyfrowego Łącza Abonenckiego, zawierającego nadajnik (DTE), wspomniany odbiornik (DRE) i Cyfrowe Łącze Abonenckie, łączące wspomniany nadajnik (DTE) i wspomniany odbiornik (DRE), przy czym wspomniany odbiornik jest dostosowany do odbierania strumienia danych wysyłanego przez wspomniany nadajnik, a wspomniany strumień danych jest modulowany w nośnikach danych zgodnie z alokacją bitów, wskazującą liczbę bitów, które mają być modulowane w każdym nośniku danych, zaś wspomniany odbiornik (DRE) zawiera następujące moduły: a. moduł analizy sygnałów (SAP), dostosowany do pomiaru jakości przepływu danych; b. moduł ustalania żądania (REP), którego wejście jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu analizy sygnału (SAP) i dostosowany do formułowania, dla wspomnianego nadajnika, żądania poprawienia jakości wspomnianego przepływu danych w przypadku, gdy jakość wspomnianego przepływu danych jest niedopuszczalnie niska; c. Moduł nadawania żądania (RTP), którego wejście jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu ustalania żądania (REP) i dostosowany do wysyłania wspomnianego żądania w kierunku wspomnianego nadajnika (DTE), znamienny tym, że wspomniany moduł ustalania żądania (REP) wspomnianego odbiornika (DRE) jest dostosowany do formułowania wspomnianego żądania poprawienia jakości wspomnianego przepływu danych przez zmniejszenie wspomnianej alokacji bitów o jednakową wielkość w wielu nośnikach danych.

16 16. Nadajnik (DTE) przeznaczony do stosowania w układzie komunikacyjnym Cyfrowego Łącza Abonenckiego, zawierającego wspomniany nadajnik (DTE), odbiornik (DRE) i Cyfrowe Łącze Abonenckie, łączące wspomniany nadajnik (DTE) i wspomniany odbiornik (DRE), wspomniany nadajnik (DTE) jest dostosowany do nadawania strumienia danych do wspomnianego odbiornika (DRE), przy czym wspomniany strumień danych jest modulowany w nośnikach danych zgodnie z alokacją bitów, wskazującą liczbę bitów które mają być modulowane w każdym nośniku danych, a wspomniany nadajnik (DTE) zawiera następujące moduły: a. moduł odbioru żądania (RRP), dostosowany do odbierania ze wspomnianego odbiornika (DRE) żądania poprawienia jakości przepływu danych; b. moduł interpretowania żądania (RIP), którego wejście jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu odbioru żądania (RRP) i dostosowany do interpretowania wspomnianego żądania poprawienia jakości wspomnianego przepływu danych, znamienny tym, że wspomniany nadajnik (DTE) zawiera ponadto: c. moduł zmniejszania alokacji bitów (BADP), którego wejście jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu interpretacji żądania (RIP) i dostosowany do obniżania wspomnianej alokacji bitów o jednakową wielkość dla wielu nośników danych. 6. Nadajnik (DTE) według zastrzeżenia, znamienny tym, że wspomniany nadajnik zawiera ponadto moduł wykonywania wymiany bitów (SPP), którego wejście jest połączone z wyjściem wspomnianego modułu interpretowania żądania (RIP) i dostosowany do wykonywania wymiany bitów we wspomnianych nośnikach danych w celu kontynuowania transmisji wspomnianego

17 17 strumienia danych ze wspomnianego nadajnika do wspomnianego odbiornika (DRE) po wspomnianym zmniejszeniu wspomnianej alokacji bitów. 7. Odbiornik (DRE) według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że jakością wspomnianego przepływu danych jest stosunek sygnału do szumu. Alcatel Lucent Pełnomocnik:

18 19

19

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 161679 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.0 064.7 (1) Int. Cl. B60R21/01 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445186 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2011 11184611.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2383703 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04. 40068.1 (13) (1) T3 Int.Cl. G07B 1/06 (11.01) G08G 1/017

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161881 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.05.2008 08748622.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2312535 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.10.2009 09450196.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G07B 15/00 (2011.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.08.09 09807498.2 (13) (51) T3 Int.Cl. G01R /18 (06.01) G01R 19/

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1878193 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2006 06724572.0 (13) T3 (51) Int. Cl. H04L29/06 H04Q7/22

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 8294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.01.08 08001421.0 (13) (1) T3 Int.Cl. B62D /04 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241139 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:..08 08868460.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 48/ (09.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak

Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak Protokoły sieciowe model ISO-OSI Opracował: Andrzej Nowak OSI (ang. Open System Interconnection) lub Model OSI to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, opisujący strukturę komunikacji sieciowej.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2210706 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.01.2010 10000580.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B24B 21/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180235 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 5 2 4 3 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 1 2.0 7.1 9 9 6 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: H04M

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571394 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.03.2004 04425137.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F23N 3/08 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867060 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.04.2005 05732783.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04B 1/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1744579 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.01.2006 06001183.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/26 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2224595 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10001353.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H03K 17/96 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18897 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.0.07 070438. (13) T3 (1) Int. Cl. H0B3/34 D04B1/14 (06.01) (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178007 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19..06 061224.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2085942 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.12.2008 08021985.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2715976 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.05.2012 12725087.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658592 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.06.2005 05749721.6 (13) T3 (51) Int. Cl. G07C7/00 B41J11/42

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 232473 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.08 0879683.3 (13) (1) T3 Int.Cl. H03M 3/02 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1626539. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2004 04292052. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 162639 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.04 04292.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 28/12 (09.01) H04W 92/12

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1508941 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.08.2004 04018799.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719295 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.02.2005 05708583.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 52/02 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1716463 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.06.04 04740328.2 (1) Int. Cl. G0B23/02 (06.01) G0B19/406

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1493316 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.06.2004 04014941.1 (51) Int. Cl. A01C21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2528702 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2010 10796315.9 (13) (51) T3 Int.Cl. B21D 53/36 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2006 06804347.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1943177 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..2006 06804347.0

Bardziej szczegółowo