Invest in. Czestochowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl"

Transkrypt

1 Invest in Czestochowa

2 Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa (ISD Huta Częstochowa steelworks) - air conditioners and fans from Częstochowa (Dospel) are used in offices and shops of most Polish cities - beer mugs used during Bavarian Oktoberfest come from Częstochowa (Stolzle) - nearly half of European cars have safety belts and air bags from Częstochowa (TRW) with a number of them having braking systems from Częstochowa-based Brembo - a prestigious Christmas gift in New York is a set of hand painted Christmas tree balls from Częstochowa - steering systems of electrical devices from Częstochowa are treated in Poland as a guarantee of energy efficiency (Pozyton, El-Q) - most screws and bolts used in Poland are of Częstochowa origin (Wkrętmet) - it is in Częstochowa that the most state-of-the-art glassworks of float type is located (Guardian) Made in Częstochowa - w Częstochowie powstała konstrukcja warszawskiego Mostu Świętokrzyskiego; w Częstochowie wykonano znaczną część masztów niemieckich elektrowni wiatrowych (ISD Huta Częstochowa) - częstochowskie klimatyzatory i wentylatory (Dospel) działają w biurach i sklepach większości polskich miast - z Częstochowy pochodzą kufle używane podczas bawarskiego Oktoberfest (Stolzle) - blisko połowa samochodów europejskich korzysta z częstochowskich pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych (TRW), w wielu zamontowane są układy hamulcowe z częstochowskiego Brembo - prestiżowym prezentem świątecznym w Nowym Jorku jest zestaw ręcznie malowanych bombek choinkowych z Częstochowy - częstochowskie układy sterownicze urządzeń elektrycznych traktowane są w Polsce jako gwarancja energooszczędności (Pozyton, El-Q) - częstochowski rodowód ma większość stosowanych w Polsce śrubek i wkrętów (Wkrętmet) - w Częstochowie istnieje najnowocześniejsza w Europie huta szkła typu float (Guardian) 2

3 Częstochowa, it s clear! Częstochowa is one of the most recognizable Polish cities in the world. According to the Young & Rubicam Agency it is also the fourth city in Poland in terms of brand strength, and, at the same time, the most trustworthy place. It also one of the most important industrial centres in the country, concentrating more than half of economic potential of the northern part of śląskie [Silesian] province - the most urbanized region of Central and Eastern Europe. It is also a major academic centre in the country and one of the largest centres of religious worship in the Christian world. Its location at the intersection of major transport routes of Europe and in the centre of Poland s largest market, its extensive infrastructure with highly educated workforce and absorptive internal market have all made Częstochowa a leader in national rankings of investment appeal for many years. The best drinking water in the country, fresh air, scenic beauty of the area make it an ideal place to work and rest. Jasne, że Częstochowa! Częstochowa to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Według Agencji Young & Rubicam jest także czwartym pod względem siły marki miastem w Polsce, a przy tym miejscem najbardziej godnym zaufania. To również jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju, koncentrujący ponad połowę potencjału gospodarczego północnej części województwa śląskiego najbardziej zurbanizowanego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To również znaczący w kraju ośrodek akademicki oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego. Położenie na przecięciu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy i w centrum największego w Polsce rynku zbytu, bogata infrastruktura, doskonale wykształcona kadra i chłonny rynek wewnętrzny sprawiają, że Częstochowa od lat przoduje w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Najlepsza w kraju woda pitna, świeże powietrze i uroki krajobrazowe okolicy czynią z niej wymarzone miejsce do pracy i wypoczynku. Prix de L`Europe The greatest distinction for municipal governments awarded to Częstochowa by the Council of Europe in 1998 for overall activities for the benefit of European integration. Największe wyróżnienie dla samorządów miejskich przyznane Częstochowie przez Radę Europy w 1998 roku za całokształt działań na rzecz integracji europejskiej. 3

4 Location...from dreams! Częstochowa is located in central southern Poland, in a pan-european North-South transport corridor and in the proximity of an international route connecting the western part of the continent with the Ukraine and Belarus. Częstochowa is cut through with one of the major thoroughfares of Europe - DK1 (Gdańsk - Warsaw - Śląsk [Silesia]), and will also soon be cut through with the A1 motorway, connecting Scandinavia with the countries of Southern Europe. Within a radius of 450 km from Częstochowa are six European capitals, which can be reached from the nearby (50 km) international airport Katowice- -Pyrzowice. In the immediate vicinity of the city (15 km) there is also an airport operating charter flights. Częstochowa is also an important railway junction of southern Poland, located on the historical Warsaw-Vienna railway route. As the crow flies... / W linii prostej... Warsaw / Warszawa Budapest / Budapeszt Vienna / Wiedeń Berlin / Berlin Praque / Praga Bratislava / Bratysława 205 km 370 km 353 km 437 km 342 km 331 km Położenie jak marzenie Częstochowa jest położona w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym Północ - Południe oraz w pobliżu międzynarodowej drogi tranzytowej łączącej zachód kontynentu z Ukrainą i Białorusią. Częstochowę przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK1 (Gdańsk - Warszawa - Śląsk), a wkrótce przetnie także autostrada A1, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W promieniu 450 kilometrów od Częstochowy leży 6 europejskich stolic, do których można dotrzeć z pobliskiego (50 km) międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta (15 km) znajduje się też lotnisko obsługujące loty czarterowe. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 4

5 In the heart of... Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Poznań A2 Zielona Góra A1 Łódź Warszawa A2 The Częstochowa subregion is located at the meeting point of four provinces and the Silesian conurbation- in the centre of the biggest market in Central and Eastern Europe. Within the radius of 120 km from Częstochowa there live more than 8 million people. The city is a capital and the biggest industrial centre of the northern part of the śląskie [Silesian] province- a region with best accessibility and transport infrastructure in Poland, generating nearly 13% of Polish gross domestic product (GDP) and a long-standing leader in the national pool of areas with the biggest investment appeal. Wrocław Opole As the crow flies.../ W linii prostej... Katowice / Katowice Opole / Opole Kielce / Kielce Lodz / Łódź Cracow / Kraków Wroclaw / Wrocław Gdansk / Gdańsk Poznan / Poznań Warsaw / Warszawa Częstochowa A4 Katowice A1 Kraków A4 Kielce 62 km 110 km 110 km 107 km 102 km 149 km 395 km 233 km 220 km Lublin Rzeszów W samym sercu... Subregion częstochowski leży na styku czterech województw i konurbacji śląskiej w centrum największego rynku zbytu w Europie Środkowo - Wschodniej. W promieniu 120 km od Częstochowy zamieszkuje ponad 8 milionów ludzi. Miasto jest stolicą i największym ośrodkiem przemysłowym północnej części województwa śląskiego - regionu o najlepszej dostępności komunikacyjnej i najlepiej rozwiniętej infrastrukturze transportowej w Polsce, generującego blisko 13 % polskiego produktu krajowego brutto (PKB) i od lat przewodzącego stawce obszarów o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Geographically, Częstochowa is located within the belt of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska]- one of the most attractive areas in Europe owing to its landscape and natural features with excellent conditions for doing any kind of activity - from qualified tourism to extreme sports. Geograficznie Częstochowa położona jest w pasie Jury Krakowsko - Częstochowskiej - jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów w Europie, ze wspaniałymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju aktywności - od turystyki kwalifikowanej po sporty ekstremalne. 5

6 Regional Metropolis Due to its economic, population, cultural and scientific potential, Częstochowa serves a metropolitan function for the northern subregion of the śląskie [Silesian] province - an area populated by more than half a million inhabitants, consisting of 586 towns, including 8 cities. Close cooperation between cities and communes of the region makes it possible to implement a number of undertakings and investments of a supra local character, which increases economic attractiveness of the whole area. Administrative and population structure of the Częstochowa subregion (as of the end of 2013, GUS) Struktura administracyjna i ludnościowa subregionu częstochowskiego (stan na koniec 2013, GUS) osób/people osób/people osób/people osób/people Częstochowa Powiat częstochowski / District of Częstochowa Powiat myszkowski / District of Myszków Powiat kłobucki / District of Kłobuck Regionalna Metropolia Ze względu na potencjał gospodarczy, ludnościowy, kulturalny i naukowy Częstochowa pełni funkcję metropolitarną dla północnego subregionu województwa śląskiego obszaru zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców, składającego się z 586 miejscowości, w tym 8 miast. Ścisła współpraca między miastami i gminami regionu umożliwia realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji o charakterze ponadlokalnym, co zwiększa atrakcyjność gospodarczą całego obszaru. 6

7 Youth, activity, education Częstochowa is the 13th largest city in Poland. The area of 160 km 2 is inhabited by 232,3 thousand people (including 53% women). There are 1,451 people per 1 km 2. People at the working age account for 63,7 % of the population, and at the pre-working age - for 20,9 %. The city boasts one of the highest rates of education in Poland - almost 70% of its residents have at least secondary education. 38% of inhabitants are under 30 years of age, among whom the largest group is the one of students, at the age of Population structure of Częstochowa (as of the end of 2012, GUS): Struktura ludności Częstochowy (wg stanu na koniec 2012, GUS): Kobiety Women Mężczyźni Men Ogółem In total 35,782 49, ,460 by gender / według płci in total / ogółem: women / kobiety: men / mężczyźni: by age (as of the end of 2012): według wieku (wg stanu na koniec 2012): pre-working / przedprodukcyjnym: working / produkcyjnym: post-working / poprodukcyjnym: Młodość, aktywność, wykształcenie Częstochowa to 13. pod względem wielkości miasto w Polsce. Na obszarze 160 km 2 zamieszkuje 232,3 tys. ludzi (w tym 53% kobiet). Na 1 km 2 przypadają osoby. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63,7 % populacji, w wieku przedprodukcyjnym 20,9 %. Miasto szczyci się jednym z najwyższych w Polsce wskaźników wykształcenia prawie 70 % mieszkańców posiada wykształcenie minimum średnie. 38 % mieszkańców nie ukończyło 30 roku życia, a wśród nich największą grupę stanowią osoby uczące się, w wieku lat. 7

8 Plenty, cheap, professional... Częstochowa has a relatively cheap, but highly educated workforce. For investors this means the availability of personnel perfectly adapted to the requirements of modern economy. Average wages (as of 2012): Częstochowa 3308 PLN Silesia 3855 PLN Poland 3744 PLN Average monthly remuneration in Polish cities (as of 2012) Średnie miesięczne wynagrodzenie w polskich miastach (wg stanu na 2012) Katowice / Katowice 4966 Gliwice/ Gliwice 4137 Wrocław / Wrocław 3877 source/źródło: GUS Kraków / Cracow 3877 Opole / Opole 3771 Bielsko-Biała / Bielsko-Biala 3576 Łódź / Łódź 3568 Częstochowa 3308 Dużo, tanio, fachowo... Częstochowa dysponuje stosunkowo tanią, ale doskonale wykształconą kadrą pracowniczą. Dla inwestorów oznacza to dostępność kadr, doskonale dostosowanych do wymogów współczesnej gospodarki. 8 Przeciętne wynagrodzenie (wg stanu na 2012): Częstochowa 3308 PLN Śląsk 3855 PLN Polska 3744 PLN

9 Human resources for everyone In 9 Częstochowa higher education facilities attended more than 20 thousand students, including almost 14 thousand full-time students. Every year the labour market is reinforced by about 6,8 thousand university graduates and about 2 thousand graduates of vocational schools. Annually ove 3 thousand engineers leave the walls of the Częstochowa University of Technology- one of the most highly regarded technical universities in Poland. Higher education facilities in Częstochowa Uczelnie wyższe w Częstochowie Częstochowa University of Technology Politechnika Częsochowska Kadry dla każdego W 9 częstochowskich wyższych uczelniach studiuje ponad 20 tysiące studentów, w tym prawie 14 tysięcy na studiach dziennych. Każdego roku na rynek pracy wchodzi około 6,8 tys. absolwentów wyższych uczelni oraz około 2 tys. absolwentów szkół zawodowych. Mury Politechniki Częstochowskiej jednej z najbardziej cenionych w Polsce uczelni technicznych, corocznie opuszcza ponad 3 tysiące inżynierów. European Languages Centre Centrum Języków Europejskich Jan Długosz University Akademia im. Jana Długosza Polonia University Akademia Polonijna Higher School of Management Wyższa Szkoła Zarządzania School of Graduate Studies in Hospitality Management and Tourism Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki University College of Social Sciences Wyższa Szkoła Lingwistyczna The Central School of the State Fire Service Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej Higher Theological Seminary of the Archdiocese of Częstochowa Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej 9

10 Command of foreign languages among students in Częstochowa (as of June 2011, source: Hays Poland): Znajomość języków obcych wśród studentów w Częstochowie (wg stanu na czerwiec 2011; źródło: Hays Poland ): English / język angielski: 90,3 % German / język niemiecki: 39,8 % Russian / język rosyjski: 7,8 % French / język francuski: 4,9 % Spanish / język hiszpański: 1 % Italian / język włoski: 1 % Fields of studies chosen by students (as of 2013) Wybrane kierunki studiów (wg stanu na 2013) ,8 % 12,9 % 6,7 % 5,3 % 3,1 % economic and administrative / ekonomiczne i administracyjne ( 23,8%) engineering and technical / inżynierskie i techniczne ( 12,9%) building engineering / budownictwo (6,7%) information technology / informatyka ( 5,3%) english philology / filologia angielska ( 3,1%) Faculties of the Częstochowa University of Technology Wydziały Politechniki Częstochowskiej - of Mechanical Engineering and Computer Science - Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - of Materials Processing Technology and Applied Physics - Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - of Civil Engineering - Budownictwa - Electrical Engineering - Elektryczny - of Environmental Protection and Engineering - Inżynierii i Ochrony Środowiska - of Management Zarządzania 10

11 Modern market Częstochowa labour market is dominated by the workforce employed in industry and construction (35.6%) and market services (33,1%), which reflects the structure of employment in industrial and pro-development cities. In the city one can observe a dynamic development of automotive, metallurgy and glass industry (flat, processed, ornament and wired glass). Strong industries include: textiles, leather, footwear, building materials, as well as agricultural and food processing industry and craft (souvenirs and religious merchandise). Employment structure in Częstochowa Struktura zatrudnienia w Częstochowie Economic entities according to the types of activities Podmioty gospodarcze wg rodzajów działalności Total workforce / Pracujący ogółem: industry and construction / przemysł i budownictwo: trade / handel: financial and insurance activity / działalność finansowa i ubezpieczeniowa: agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: other services / pozostałe usługi: Nowoczesny rynek Na częstochowskim rynku pracy przeważają pracujący w przemyśle i budownictwie (35,6 %) oraz usługach rynkowych (33,1%), co odzwierciedla strukturę zatrudnienia w miastach przemysłowych i prorozwojowych. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno - spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia). in total / ogółem: services / usługi: industry and construction / przemysł i budownictwo: agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo: 236 (source: Central Statistical Office as of the end of 2013) (źródło: GUS, wg stanu na koniec 2013) 11

12 Economic entites in Czestochowa / Podmioty gospodarcze w Częstochowie (as of the end of 2013, GUS / wg stanu na koniec 2013, GUS) according to size classes wg kategorii przedsiębiorstw micro / mikro: small / małe: medium / średnie: 221 big / duże: 41 Total number / Liczba ogółem: Public sector / Sektor publiczny: 578 state and local-government budget law entities państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego: 271 commercial companies/ spółki handlowe: 27 other / inne: Private sector / Sektor prywatny: natural persons conducting economic activity osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: commercial companies / spółki handlowe: commercial companies with foreign capital / spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 450 cooperatives / spółdzielnie: 75 foundations / fundacje: 114 associations and social organizations stowarzyszenia i organizacje społeczne: 661 other / inne: 2 203

13 Number of entities operating in a given industry Liczba podmiotów działających w danej branży Production / Produkcja (9,750) Construction / Budownictwo (2,464) Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles / Sprzedaż hurtowa i detaliczna, naprawa pojazdów (8,478) Transportation and storage / Transport i gospodarka magazynowa (1,405) Accommodation and food services / Zakwaterowanie i wyżywienie działalność usługowa (629) Financial and insurance activities / Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,062) Real property services / Obsługa nieruchomości (1,071) Professional, scientific and technical activities/ Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2,305) Culture, entertainment and leisure / Kultura rozrywka i rekreacja (429) Other services / Pozostała działalność usługowa (1,573) Predominant industries in Częstochowa Dominujące gałęzie przemysłu w Częstochowie Industry Przemysł Main lines of business Główne branże Product/Company Produkt/Firma Electromechanical Elektromaszynowy Metallurgical Metalurgiczny Fuel and energy Paliwowo-energetyczny Mineral / Mineralny Automotive Motoryzacyjna Metal / Metalowa Electromechanical Elektromaszynowa Ferrous metallurgy Hutnictwo żelaza Galvanizing lines / Ocynkownie Combined heat and power plants Elektrociepłownie Coking plants / Koksownie Glass-making / Szklarska Production of air bags, seat belts (TRW Polska), braking systems (Brembo Sp. z o.o.), car textiles (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), car accessories (CSF Poland Sp. z o.o., CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne (TRW Polska), systemy hamulcowe (Brembo Sp. z o.o.), tekstylia samochodowe (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), akcesoria samochodowe (CSF Poland Sp. z o.o., CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Bolts, screws (Wkrętmet) / Śruby, wkręty (Wkrętmet) Air conditioning and ventilating equipment (Dospel Sp. z o.o.) / Urządzenie klimatyzacyjne i wentylacyjne (Dospel Sp. z o.o.) Production of heavy plates and steel constructions (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. steelworks) Produkcja blach grubych i konstrukcji stalowych (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.) Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA / Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Coking plants Czestochowa Nowa Sp. z o.o. / Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Float glass and coated glass (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), glass packaging (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Szkło typu float i szkło powlekane (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), opakowania szklane (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Light / Lekki Textile / Włókiennicza Industrial textiles / Tekstylia przemysłowe Decorative textiles and clothing (Polontex SA) / Tkaniny dekoracyjne i odzieżowe (Polontex SA) Polypropylene fabrics and technical yarns (FAM SA, Stradom Częstochowa) / Tkaniny poliprepylenowe i przędze techniczne (FAM SA, Stradom Częstochowa) 13

14 Climate for business Business climate of Częstochowa is highly rated by all independent experts. The Polish Chamber of Commerce and the Institute for Private Enterprise and Democracy repeatedly granted the city a title of Community Fair Play - Certified Investment Location, a distinction Community Fair Play - Golden Business Location, and in the Golden Statuette. The jury had high opinion of considerable receptivity, for Polish conditions, of Częstochowa consumer market, quality of labour market, good economic and social climate, technical infrastructure and business environment, good transport accessibility and attractive tourist offer of the city. In 2008 Forbes magazine placed Częstochowa in 3rd position of the ranking of the most attractive cities for business, and Rzeczpospolita daily - in 4th position among the best local local-governments in the country. In 2012, Rzeczpospolita placed Częstochowa in 4th position in the ranking of the most innovative local local-governments. Częstochowa is also one of 9 cities in Poland with international financial rating (Fitch Ratings with the BBB rating) constituting a reliable assessment of the city s financial policy, strategic planning and development prospects. Klimat dla biznesu Panujący w Częstochowie klimat dla biznesu jest wysoko oceniany przez wszystkich niezależnych ekspertów. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym kilkukrotnie przyznały miastu tytuł Gminy Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, wyróżnienie Gmina Fair Play - Złota Lokalizacja Biznesu, a w 2008 roku - Złotą Statuetkę. Jury wysoko oceniło znaczną jak na polskie warunki chłonność częstochowskiego rynku konsumenckiego, jakość rynku pracy, dobry klimat gospodarczy i społeczny, infrastrukturę techniczną i otoczenia biznesu, dobrą dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjną ofertę turystyczną miasta. W 2008 roku miesięcznik Forbes umieścił Częstochowę na 3 miejscu rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu, a dziennik Rzeczpospolita na 4 pozycji wśród najlepszych samorządów w kraju. W 2012 roku Rzeczpospolita umieściła Częstochowę na 4 miejscu rankingu samorządów najbardziej innowacyjnych. Częstochowa jest też jednym z 9 miast w Polsce posiadających międzynarodowy rating finansowy (Fitch Rating z notą BBB), będący wiarygodną oceną polityki finansowej, planowania strategicznego oraz perspektyw rozwojowych miasta. Technical infrastructure in Częstochowa (as of 2014) Infrastruktura techniczna w Częstochowie (wg stanu na 2014) Type of network Sieć Water supply Wodociągowa Sewerage Kanalizacyjna Power Energetyczna Access on the territory of the whole commune in % Dostęp na terenie całej gminy w % 96,1 87,1 Access on investment territories within the commune Dostęp na terenach inwestycyjnych w gminie Gas / Gazowa 71,

15 World trust Large foreign companies have been willing to invest in Częstochowa for years. An American automotive concern TRW employs 4 thousand people in production plants manufacturing air bags and safety belts. The concern has set up in Częstochowa a Research and Development Centre and Financial Services Centre for Central and Eastern Europe. 1,5 thousand people are also employed by Huta Częstochowa steelworks of Ukrainian ISD. Also, other companies with foreign participation are developing rapidly, operating in glass industry e.g. American Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), automotive industry, among others GST Automotive Safety Poland (Germany), CSF Poland Sp. z o.o. (France/USA), CF Gomma Polska (Italy), Brembo (Italy), CGR Polska (France), Linex (Poland), SGP (Poland), Exact Systems (Poland), Automex (Poland), manufacturing (AIR Products, USA) and trade: Galeria Jurajska shopping centre, Globe Trade Centre SA. In total, currently 417 companies with foreign capital operate on the territory of the city. Światowe zaufanie W Częstochowie od lat chętnie inwestują duże firmy zagraniczne. Amerykański koncern motoryzacyjny TRW, w zakładach produkujących poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zatrudnia 4 tys. ludzi. Koncern uruchomił w Częstochowie Centrum Badawczo - Rozwojowe i Centrum Obsługi Finansowej dla Europy Środkowo - Wschodniej. 1,5 tysiąca osób zatrudnia również Huta Częstochowa ukraińskiego koncernu ISD. Intensywnie rozwijają się także inne firmy z kapitałem zagranicznym, działające w: przemyśle szklarskim m.in.: amerykański Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), motoryzacyjnym m.in. GST Automotive Safety Poland (Niemcy), CSF Poland Sp. z o.o. (Francja/USA), CF Gomma Polska (Włochy), Brembo (Włochy), CGR Polska (Francja), Linex (Polska), SGP (Polska), Exact Systems (Polska), Automex (Polska), przetwórczym (AIR Products, USA), w handlu: Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA. Łącznie na terenie miasta działa obecnie 417 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Investors in Częstochowa include Zainwestowali w Częstochowie: - TRW Polska Sp. z o.o. (USA) - ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (Ukraina / Ukraine) - Fortum Power and Heat Polska (Finlandia / Finland) - Guardian Częstochowa Sp z o.o. (USA) - Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. (Austria) - Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA (Polska / Poland) - Ocynkownia Polimex Mostostal SA (Polska / Poland) - Zarmen Sp. z o.o. Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. - Brembo Częstochowa Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o. (Niemcy / Germany) - CSF Poland Sp.z o.o. (Francja / USA / France/USA) - CF Gomma Polska Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - Z.P.U. Automex (Polska / Poland) - Exact Systems (Polska / Poland) - SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o. (Polska / Poland) - Linex Sp. z o.o. (Polska / Poland) - IKEA (Szwecja / Sweden) 15

16 Special rights On the territory of Częstochowa it is possible to invest in areas which have been given a status of Special Economic Zone (Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC and Katowice Sprecial Economic Zone) or to confer this status on a new investment. Częstochowa belongs to a Sosnowiec-Dąbrowa subzone of KSEZ-Katowice Special Economic Zone - the largest of the 14 Polish economic zones in terms of newly created jobs (about 22% nationally), the number of firms (16% nationally) and invested capital (over 25% of investments made in all areas). On the territory of Częstochowa such companies as TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o., Guardian Częstochowa Sp. z o.o. and GST Automotive Safety Poland operate as part of the Zone. Investments Inwestycje Combined heat and power plant Fortum / Elektrociepłownia Fortum 130 mln Euro Galeria Jurajska shopping centre / Galeria Jurajska 80 mln Euro IKEA complex (planned) / Kompleks IKEA (plan) mln Euro Na specjalnych prawach Na terenie Częstochowy istnieje możliwość inwestowania na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), bądź objęcia tym statusem nowej inwestycji. Częstochowa należy do Sosnowiecko - Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej SSE - największej z 14 polskich stref ekonomicznych pod względem nowo utworzonych miejsc pracy (około 22% w skali kraju), liczb firm (16% w skali kraju) i zainwestowanego kapitału (ponad 25% nakładów inwestycyjnych poniesionych we wszystkich strefach). W ramach Strefy na terenie Częstochowy funkcjonuje TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o. i Guardian Częstochowa Sp. z o. o. oraz GST Automotive Safety Poland. 16

17 Benefits in SEZs Two new complexes of areas were covered by the status of the Katowice Special Economic Zone: - 23,32 ha area situated at the south-western border of the city (Leśna Street, district Skorki) in the vicinity of the planned ring road and the A1 motorway, and - 13 ha area situated in the eastern part of the city (the area of Kusięcka Street and Legionów Street), near the DK1 motorway. The complex of ha of unbuilt area, managed by the Operator ARP Ltd. was included into Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC. These areas are situated in the south-eastern part of city, in the area of Korfantego Street and Koksowa Street, on the grounds of the former steelworks Huta Częstochowa SA - one of the largest metallurgical conglomerates in Poland, close to the national road No.1 and the national road No. 46 Korzyści w SSE Dwa nowe kompleksy terenów zostały objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: - 23,32 ha terenu położonego przy południowo-zachodniej granicy miasta (ul. Leśna, dzielnica Skorki), w sąsiedztwie węzła planowanej obwodnicy autostrady A1 oraz - 13 ha terenu położonego we wschodniej części miasta (rejon ul. Kusięckiej i ul. Legionów), w pobliżu DK1. Kompleks 34,42 ha gruntu niezabudowanego, zarządzany przez Operatora ARP sp. z o.o. został objęty statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- -Park Mielec. Tereny te położone są w południowo-wschodniej części miasta, w rejonie ulic Korfantego i Koksowej, na terenach po byłej Hucie Częstochowa SA jednego z największych kombinatów metalurgicznych w Polsce, w pobliżu drogi krajowej nr 1 oraz drogi krajowej nr 46. In 2004 we made a decision to set up an Engineering Centre TRW OSS where automotive safety systems are designed and tested. All employees undergo extensive training in Germany and USA. The reason for choosing Częstochowa, apart from highly skilled staff, was also connected with logistics. Częstochowa is located in the vicinity of main communications routes with Western Europe, where most of our clients are based. Krzysztof Szwedkowicz Director of the Safety Belt Plant TRW Polska Sp. z o.o. W roku 2004 podjęliśmy decyzję o utworzeniu Centrum Inżynieryjnego TRW OSS, w którym projektuje się i bada samochodowe systemy bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy przechodzą intensywne szkolenia w Niemczech i USA. Wybór Częstochowy, poza dostępem do świetnie wyszkolonych kadr, miał również uzasadnienie logistyczne. Częstochowa jest położona w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych z Europą Zachodnią, gdzie swoje siedziby ma większość naszych klientów. Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor Zakładu Pasów Bezpieczeństwa TRW Polska Sp. z o.o. 17

18 Local reliefs Częstochowa offers investors the best possible local tax relief system in Poland. Real property tax exemption: De minimis aid An entrepreneur eligible for tax exemption within the de minimis aid is the one who creates at least 1 new job and maintains an increased level of employment for a minimum of 3 years. Costs eligible for the aid include full, two-year costs of employing new staff. The maximum amount of exemption cannot exceed 200 thousand euros within 3 financial years (for a road transport industry- 100 thousand euros). SMEs are entitled to the exemption for a maximum of 10 years, and large enterprises - 6 years. Regional aid Within regional aid an entrepreneur eligible for the exemption will be the one who, in relation to a new investment will create and maintain at least 1 new job for a minimum of 5 years (or 3 years for SMEs). The exemption will be granted for a period of up to 5 years, and for large investment projects - for no longer than 15 years. - for no longer than 15 years. The provided aid can be calculated in relation to: - two-year costs of creating new workplaces (salaries and compulsory social security contributions) - the cost of investment in fixed assets and intangible assets, that have been incurred for the realization of new investment, including new technological investment. Exemption from property tax on account of new technological investment and new jobs as part of regional investment aid: from 5 to 15 years (new technological investment and creation of up to 5 new job positions - each subsequent 3 job positions extend the exemption period by 6 months). In order to create convenient conditions for economic activity and favorable financial conditions as well as the supportive environment for entrepreneurship in the city of Częstochowa, there was adopted The Programme for supporting the entrepreneurship and the creation of new workplaces in Częstochowa for the years The result being e.g. the creation of The Advisory point for those conducting economic activityit operates in the City Hall of Częstochowa, ul. Śląska 11/13, room No. 20 and The Phone for Entrepreneurs- the number being

19 Lokalne ulgi Częstochowa oferuje inwestorom najkorzystniejszy w Polsce system ulg w podatkach lokalnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości: Pomoc de minimis Ze zwolnienia z podatku w ramach pomocy de minimis może skorzystać przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 1 nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony stan zatrudnienia przez minimum 3 lata. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się pełne, dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników. Maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 200 tys. euro w przeciągu 3 lat budżetowych : (dla sektora transportu drogowego- 100 tys. Euro). Zwolnienie dla MSP przysługuje na okres maksymalnie 10 lat, a dla dużych przedsiębiorców - 6 lat. Pomoc regionalna W ramach pomocy regionalnej ze zwolnienia będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w związku z nową inwestycją utworzy i utrzyma przez minimum 5 lat (lub 3 lat w przypadku MSP) co najmniej 1 nowe miejsce pracy. Zwolnienie udzielone zostanie na okres nie dłuższy niż 5 lat, a dla dużych projektów inwestycyjnych - nie więcej niż 15 lat. Udzielana pomoc może być obliczana w stosunku do: - dwuletnich kosztów utworzenia nowych miejsc pracy (wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubez pieczenie społeczne) - kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które zostały poniesione na realizacje nowej inwestycji, w tym nowej inwestycji technologicznej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy: od 5 do 15 lat (nowa inwestycja technologiczna i utworzenie do 5 nowych miejsc pracy - w przypadku utworzenia każdych kolejnych 3 miejsc pracy okres zwolnienia przedłuża się o 6 miesięcy). W celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystnych warunków finansowych oraz otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości Miasto Częstochowa przyjęło Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata Efektem tych działań jest utworzenie Punktu doradczego dla prowadzących działalność gospodarczą, który funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Śląskiej 11/13, pok.20 oraz Telefonu dla Przedsiębiorcy pod numerem

20 Here is where you feel like living Visited by nearly 4 million tourists and pilgrims from all over the world Jasna Góra Monastery and the adjacent extremely enchanting areas of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska], the best drinking water in Poland from Jurassic deep-water springs, and the city s highest rate of sunshine hours (number of sunny days per year) make Częstochowa a city with a huge growth potential within the scope of tourism and recreation. In Częstochowa there are over 8 thousand ha of green areas, including 143 ha of forests and 257 municipal cultivated green areas. Conducive to climatic conditions of the city is its location in the drainage area of three rivers, whose corridors contribute to good ventilation of built-up areas. The services provided to mass pilgrimages alone generate several thousand jobs, and a rapidly growing market of catering facilities and hotels is likely to take advantage of the same number. The activities pursued for several years now directed at the promotion and better use of the city s and its vicinities tourist potential do however still offer great opportunities for investors from the tourist and recreation industry in its broad sense. Tu chce się żyć Odwiedzany przez prawie 4 miliony turystów i pielgrzymów z całego świata klasztor Jasna Góra oraz przylegające do miasta niezwykle urokliwe tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a także najlepsza w Polsce woda pitna z głębinowych źródeł jurajskich czynią z Częstochowy miasto o ogromnym potencjale rozwojowym w zakresie turystyki i rekreacji. Częstochowa to ponad 8 tysięcy ha terenów zielonych, w tym 143 ha lasów i 257 miejskich terenów urządzonej zieleni. Warunkom klimatycznym miasta sprzyja położenie nad zlewiskiem trzech rzek, których korytarze służą dobrej wentylacji obszarów zabudowanych. Sama tylko obsługa ruchu pielgrzymkowego generuje w mieście kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a dynamicznie rozwijający się rynek gastronomiczno hotelarski ma szanse zagospodarować drugie tyle. Trwające od kilku lat aktywne działania nakierowane na wypromowanie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic wciąż jednak stwarzają ogromną szansę dla inwestorów z szeroko rozumianej branży turystyczno - rekreacyjnej. 20

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce

Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Stan branży motoryzacyjnej oraz jej rola w polskiej gospodarce Raport KPMG w Polsce z inicjatywy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Październik 2013 Condition of the automotive industry and its

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o rynku pracy

Kwartalna informacja o rynku pracy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o rynku pracy Warszawa, 2014.11.28 WSTĘP Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce 318 Dr inż. Wiesława Cieślewicz Katedra Ekonomii Akademia Rolnicza w Szczecinie Regionalna pomoc publiczna jako instrument aktywizacji gospodarczej przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo