Invest in. Czestochowa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl"

Transkrypt

1 Invest in Czestochowa

2 Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa (ISD Huta Częstochowa steelworks) - air conditioners and fans from Częstochowa (Dospel) are used in offices and shops of most Polish cities - beer mugs used during Bavarian Oktoberfest come from Częstochowa (Stolzle) - nearly half of European cars have safety belts and air bags from Częstochowa (TRW) with a number of them having braking systems from Częstochowa-based Brembo - a prestigious Christmas gift in New York is a set of hand painted Christmas tree balls from Częstochowa - steering systems of electrical devices from Częstochowa are treated in Poland as a guarantee of energy efficiency (Pozyton, El-Q) - most screws and bolts used in Poland are of Częstochowa origin (Wkrętmet) - it is in Częstochowa that the most state-of-the-art glassworks of float type is located (Guardian) Made in Częstochowa - w Częstochowie powstała konstrukcja warszawskiego Mostu Świętokrzyskiego; w Częstochowie wykonano znaczną część masztów niemieckich elektrowni wiatrowych (ISD Huta Częstochowa) - częstochowskie klimatyzatory i wentylatory (Dospel) działają w biurach i sklepach większości polskich miast - z Częstochowy pochodzą kufle używane podczas bawarskiego Oktoberfest (Stolzle) - blisko połowa samochodów europejskich korzysta z częstochowskich pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych (TRW), w wielu zamontowane są układy hamulcowe z częstochowskiego Brembo - prestiżowym prezentem świątecznym w Nowym Jorku jest zestaw ręcznie malowanych bombek choinkowych z Częstochowy - częstochowskie układy sterownicze urządzeń elektrycznych traktowane są w Polsce jako gwarancja energooszczędności (Pozyton, El-Q) - częstochowski rodowód ma większość stosowanych w Polsce śrubek i wkrętów (Wkrętmet) - w Częstochowie istnieje najnowocześniejsza w Europie huta szkła typu float (Guardian) 2

3 Częstochowa, it s clear! Częstochowa is one of the most recognizable Polish cities in the world. According to the Young & Rubicam Agency it is also the fourth city in Poland in terms of brand strength, and, at the same time, the most trustworthy place. It also one of the most important industrial centres in the country, concentrating more than half of economic potential of the northern part of śląskie [Silesian] province - the most urbanized region of Central and Eastern Europe. It is also a major academic centre in the country and one of the largest centres of religious worship in the Christian world. Its location at the intersection of major transport routes of Europe and in the centre of Poland s largest market, its extensive infrastructure with highly educated workforce and absorptive internal market have all made Częstochowa a leader in national rankings of investment appeal for many years. The best drinking water in the country, fresh air, scenic beauty of the area make it an ideal place to work and rest. Jasne, że Częstochowa! Częstochowa to jedno z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast na świecie. Według Agencji Young & Rubicam jest także czwartym pod względem siły marki miastem w Polsce, a przy tym miejscem najbardziej godnym zaufania. To również jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych w kraju, koncentrujący ponad połowę potencjału gospodarczego północnej części województwa śląskiego najbardziej zurbanizowanego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To również znaczący w kraju ośrodek akademicki oraz jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego. Położenie na przecięciu najważniejszych tras komunikacyjnych Europy i w centrum największego w Polsce rynku zbytu, bogata infrastruktura, doskonale wykształcona kadra i chłonny rynek wewnętrzny sprawiają, że Częstochowa od lat przoduje w krajowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej. Najlepsza w kraju woda pitna, świeże powietrze i uroki krajobrazowe okolicy czynią z niej wymarzone miejsce do pracy i wypoczynku. Prix de L`Europe The greatest distinction for municipal governments awarded to Częstochowa by the Council of Europe in 1998 for overall activities for the benefit of European integration. Największe wyróżnienie dla samorządów miejskich przyznane Częstochowie przez Radę Europy w 1998 roku za całokształt działań na rzecz integracji europejskiej. 3

4 Location...from dreams! Częstochowa is located in central southern Poland, in a pan-european North-South transport corridor and in the proximity of an international route connecting the western part of the continent with the Ukraine and Belarus. Częstochowa is cut through with one of the major thoroughfares of Europe - DK1 (Gdańsk - Warsaw - Śląsk [Silesia]), and will also soon be cut through with the A1 motorway, connecting Scandinavia with the countries of Southern Europe. Within a radius of 450 km from Częstochowa are six European capitals, which can be reached from the nearby (50 km) international airport Katowice- -Pyrzowice. In the immediate vicinity of the city (15 km) there is also an airport operating charter flights. Częstochowa is also an important railway junction of southern Poland, located on the historical Warsaw-Vienna railway route. As the crow flies... / W linii prostej... Warsaw / Warszawa Budapest / Budapeszt Vienna / Wiedeń Berlin / Berlin Praque / Praga Bratislava / Bratysława 205 km 370 km 353 km 437 km 342 km 331 km Położenie jak marzenie Częstochowa jest położona w centralno-południowej Polsce, w paneuropejskim korytarzu transportowym Północ - Południe oraz w pobliżu międzynarodowej drogi tranzytowej łączącej zachód kontynentu z Ukrainą i Białorusią. Częstochowę przecina jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Europy - DK1 (Gdańsk - Warszawa - Śląsk), a wkrótce przetnie także autostrada A1, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W promieniu 450 kilometrów od Częstochowy leży 6 europejskich stolic, do których można dotrzeć z pobliskiego (50 km) międzynarodowego portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta (15 km) znajduje się też lotnisko obsługujące loty czarterowe. Częstochowa jest także ważnym węzłem kolejowym Polski Południowej, położonym na historycznym szlaku kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 4

5 In the heart of... Gdańsk Szczecin Bydgoszcz Poznań A2 Zielona Góra A1 Łódź Warszawa A2 The Częstochowa subregion is located at the meeting point of four provinces and the Silesian conurbation- in the centre of the biggest market in Central and Eastern Europe. Within the radius of 120 km from Częstochowa there live more than 8 million people. The city is a capital and the biggest industrial centre of the northern part of the śląskie [Silesian] province- a region with best accessibility and transport infrastructure in Poland, generating nearly 13% of Polish gross domestic product (GDP) and a long-standing leader in the national pool of areas with the biggest investment appeal. Wrocław Opole As the crow flies.../ W linii prostej... Katowice / Katowice Opole / Opole Kielce / Kielce Lodz / Łódź Cracow / Kraków Wroclaw / Wrocław Gdansk / Gdańsk Poznan / Poznań Warsaw / Warszawa Częstochowa A4 Katowice A1 Kraków A4 Kielce 62 km 110 km 110 km 107 km 102 km 149 km 395 km 233 km 220 km Lublin Rzeszów W samym sercu... Subregion częstochowski leży na styku czterech województw i konurbacji śląskiej w centrum największego rynku zbytu w Europie Środkowo - Wschodniej. W promieniu 120 km od Częstochowy zamieszkuje ponad 8 milionów ludzi. Miasto jest stolicą i największym ośrodkiem przemysłowym północnej części województwa śląskiego - regionu o najlepszej dostępności komunikacyjnej i najlepiej rozwiniętej infrastrukturze transportowej w Polsce, generującego blisko 13 % polskiego produktu krajowego brutto (PKB) i od lat przewodzącego stawce obszarów o największej atrakcyjności inwestycyjnej w kraju. Geographically, Częstochowa is located within the belt of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska]- one of the most attractive areas in Europe owing to its landscape and natural features with excellent conditions for doing any kind of activity - from qualified tourism to extreme sports. Geograficznie Częstochowa położona jest w pasie Jury Krakowsko - Częstochowskiej - jednego z najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów w Europie, ze wspaniałymi warunkami do uprawiania każdego rodzaju aktywności - od turystyki kwalifikowanej po sporty ekstremalne. 5

6 Regional Metropolis Due to its economic, population, cultural and scientific potential, Częstochowa serves a metropolitan function for the northern subregion of the śląskie [Silesian] province - an area populated by more than half a million inhabitants, consisting of 586 towns, including 8 cities. Close cooperation between cities and communes of the region makes it possible to implement a number of undertakings and investments of a supra local character, which increases economic attractiveness of the whole area. Administrative and population structure of the Częstochowa subregion (as of the end of 2013, GUS) Struktura administracyjna i ludnościowa subregionu częstochowskiego (stan na koniec 2013, GUS) osób/people osób/people osób/people osób/people Częstochowa Powiat częstochowski / District of Częstochowa Powiat myszkowski / District of Myszków Powiat kłobucki / District of Kłobuck Regionalna Metropolia Ze względu na potencjał gospodarczy, ludnościowy, kulturalny i naukowy Częstochowa pełni funkcję metropolitarną dla północnego subregionu województwa śląskiego obszaru zamieszkałego przez ponad pół miliona mieszkańców, składającego się z 586 miejscowości, w tym 8 miast. Ścisła współpraca między miastami i gminami regionu umożliwia realizację wielu przedsięwzięć i inwestycji o charakterze ponadlokalnym, co zwiększa atrakcyjność gospodarczą całego obszaru. 6

7 Youth, activity, education Częstochowa is the 13th largest city in Poland. The area of 160 km 2 is inhabited by 232,3 thousand people (including 53% women). There are 1,451 people per 1 km 2. People at the working age account for 63,7 % of the population, and at the pre-working age - for 20,9 %. The city boasts one of the highest rates of education in Poland - almost 70% of its residents have at least secondary education. 38% of inhabitants are under 30 years of age, among whom the largest group is the one of students, at the age of Population structure of Częstochowa (as of the end of 2012, GUS): Struktura ludności Częstochowy (wg stanu na koniec 2012, GUS): Kobiety Women Mężczyźni Men Ogółem In total 35,782 49, ,460 by gender / według płci in total / ogółem: women / kobiety: men / mężczyźni: by age (as of the end of 2012): według wieku (wg stanu na koniec 2012): pre-working / przedprodukcyjnym: working / produkcyjnym: post-working / poprodukcyjnym: Młodość, aktywność, wykształcenie Częstochowa to 13. pod względem wielkości miasto w Polsce. Na obszarze 160 km 2 zamieszkuje 232,3 tys. ludzi (w tym 53% kobiet). Na 1 km 2 przypadają osoby. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 63,7 % populacji, w wieku przedprodukcyjnym 20,9 %. Miasto szczyci się jednym z najwyższych w Polsce wskaźników wykształcenia prawie 70 % mieszkańców posiada wykształcenie minimum średnie. 38 % mieszkańców nie ukończyło 30 roku życia, a wśród nich największą grupę stanowią osoby uczące się, w wieku lat. 7

8 Plenty, cheap, professional... Częstochowa has a relatively cheap, but highly educated workforce. For investors this means the availability of personnel perfectly adapted to the requirements of modern economy. Average wages (as of 2012): Częstochowa 3308 PLN Silesia 3855 PLN Poland 3744 PLN Average monthly remuneration in Polish cities (as of 2012) Średnie miesięczne wynagrodzenie w polskich miastach (wg stanu na 2012) Katowice / Katowice 4966 Gliwice/ Gliwice 4137 Wrocław / Wrocław 3877 source/źródło: GUS Kraków / Cracow 3877 Opole / Opole 3771 Bielsko-Biała / Bielsko-Biala 3576 Łódź / Łódź 3568 Częstochowa 3308 Dużo, tanio, fachowo... Częstochowa dysponuje stosunkowo tanią, ale doskonale wykształconą kadrą pracowniczą. Dla inwestorów oznacza to dostępność kadr, doskonale dostosowanych do wymogów współczesnej gospodarki. 8 Przeciętne wynagrodzenie (wg stanu na 2012): Częstochowa 3308 PLN Śląsk 3855 PLN Polska 3744 PLN

9 Human resources for everyone In 9 Częstochowa higher education facilities attended more than 20 thousand students, including almost 14 thousand full-time students. Every year the labour market is reinforced by about 6,8 thousand university graduates and about 2 thousand graduates of vocational schools. Annually ove 3 thousand engineers leave the walls of the Częstochowa University of Technology- one of the most highly regarded technical universities in Poland. Higher education facilities in Częstochowa Uczelnie wyższe w Częstochowie Częstochowa University of Technology Politechnika Częsochowska Kadry dla każdego W 9 częstochowskich wyższych uczelniach studiuje ponad 20 tysiące studentów, w tym prawie 14 tysięcy na studiach dziennych. Każdego roku na rynek pracy wchodzi około 6,8 tys. absolwentów wyższych uczelni oraz około 2 tys. absolwentów szkół zawodowych. Mury Politechniki Częstochowskiej jednej z najbardziej cenionych w Polsce uczelni technicznych, corocznie opuszcza ponad 3 tysiące inżynierów. European Languages Centre Centrum Języków Europejskich Jan Długosz University Akademia im. Jana Długosza Polonia University Akademia Polonijna Higher School of Management Wyższa Szkoła Zarządzania School of Graduate Studies in Hospitality Management and Tourism Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki University College of Social Sciences Wyższa Szkoła Lingwistyczna The Central School of the State Fire Service Centralna Szkoła Państwowa Straży Pożarnej Higher Theological Seminary of the Archdiocese of Częstochowa Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej 9

10 Command of foreign languages among students in Częstochowa (as of June 2011, source: Hays Poland): Znajomość języków obcych wśród studentów w Częstochowie (wg stanu na czerwiec 2011; źródło: Hays Poland ): English / język angielski: 90,3 % German / język niemiecki: 39,8 % Russian / język rosyjski: 7,8 % French / język francuski: 4,9 % Spanish / język hiszpański: 1 % Italian / język włoski: 1 % Fields of studies chosen by students (as of 2013) Wybrane kierunki studiów (wg stanu na 2013) ,8 % 12,9 % 6,7 % 5,3 % 3,1 % economic and administrative / ekonomiczne i administracyjne ( 23,8%) engineering and technical / inżynierskie i techniczne ( 12,9%) building engineering / budownictwo (6,7%) information technology / informatyka ( 5,3%) english philology / filologia angielska ( 3,1%) Faculties of the Częstochowa University of Technology Wydziały Politechniki Częstochowskiej - of Mechanical Engineering and Computer Science - Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - of Materials Processing Technology and Applied Physics - Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - of Civil Engineering - Budownictwa - Electrical Engineering - Elektryczny - of Environmental Protection and Engineering - Inżynierii i Ochrony Środowiska - of Management Zarządzania 10

11 Modern market Częstochowa labour market is dominated by the workforce employed in industry and construction (35.6%) and market services (33,1%), which reflects the structure of employment in industrial and pro-development cities. In the city one can observe a dynamic development of automotive, metallurgy and glass industry (flat, processed, ornament and wired glass). Strong industries include: textiles, leather, footwear, building materials, as well as agricultural and food processing industry and craft (souvenirs and religious merchandise). Employment structure in Częstochowa Struktura zatrudnienia w Częstochowie Economic entities according to the types of activities Podmioty gospodarcze wg rodzajów działalności Total workforce / Pracujący ogółem: industry and construction / przemysł i budownictwo: trade / handel: financial and insurance activity / działalność finansowa i ubezpieczeniowa: agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: other services / pozostałe usługi: Nowoczesny rynek Na częstochowskim rynku pracy przeważają pracujący w przemyśle i budownictwie (35,6 %) oraz usługach rynkowych (33,1%), co odzwierciedla strukturę zatrudnienia w miastach przemysłowych i prorozwojowych. W mieście dynamicznie rozwija się przemysł motoryzacyjny, metalurgiczny i szklarski (szkło płaskie i przetworzone, ornamentowe i zbrojone). Silny jest przemysł włókienniczy, skórzany, obuwniczy, materiałów budowlanych, a także przetwórstwo rolno - spożywcze i rzemiosło (pamiątki i dewocjonalia). in total / ogółem: services / usługi: industry and construction / przemysł i budownictwo: agriculture, forestry, hunting and fishing / rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo: 236 (source: Central Statistical Office as of the end of 2013) (źródło: GUS, wg stanu na koniec 2013) 11

12 Economic entites in Czestochowa / Podmioty gospodarcze w Częstochowie (as of the end of 2013, GUS / wg stanu na koniec 2013, GUS) according to size classes wg kategorii przedsiębiorstw micro / mikro: small / małe: medium / średnie: 221 big / duże: 41 Total number / Liczba ogółem: Public sector / Sektor publiczny: 578 state and local-government budget law entities państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego: 271 commercial companies/ spółki handlowe: 27 other / inne: Private sector / Sektor prywatny: natural persons conducting economic activity osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: commercial companies / spółki handlowe: commercial companies with foreign capital / spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego: 450 cooperatives / spółdzielnie: 75 foundations / fundacje: 114 associations and social organizations stowarzyszenia i organizacje społeczne: 661 other / inne: 2 203

13 Number of entities operating in a given industry Liczba podmiotów działających w danej branży Production / Produkcja (9,750) Construction / Budownictwo (2,464) Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles / Sprzedaż hurtowa i detaliczna, naprawa pojazdów (8,478) Transportation and storage / Transport i gospodarka magazynowa (1,405) Accommodation and food services / Zakwaterowanie i wyżywienie działalność usługowa (629) Financial and insurance activities / Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,062) Real property services / Obsługa nieruchomości (1,071) Professional, scientific and technical activities/ Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (2,305) Culture, entertainment and leisure / Kultura rozrywka i rekreacja (429) Other services / Pozostała działalność usługowa (1,573) Predominant industries in Częstochowa Dominujące gałęzie przemysłu w Częstochowie Industry Przemysł Main lines of business Główne branże Product/Company Produkt/Firma Electromechanical Elektromaszynowy Metallurgical Metalurgiczny Fuel and energy Paliwowo-energetyczny Mineral / Mineralny Automotive Motoryzacyjna Metal / Metalowa Electromechanical Elektromaszynowa Ferrous metallurgy Hutnictwo żelaza Galvanizing lines / Ocynkownie Combined heat and power plants Elektrociepłownie Coking plants / Koksownie Glass-making / Szklarska Production of air bags, seat belts (TRW Polska), braking systems (Brembo Sp. z o.o.), car textiles (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), car accessories (CSF Poland Sp. z o.o., CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne (TRW Polska), systemy hamulcowe (Brembo Sp. z o.o.), tekstylia samochodowe (GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o.), akcesoria samochodowe (CSF Poland Sp. z o.o., CF Gomma Polska Sp. z o.o.) Bolts, screws (Wkrętmet) / Śruby, wkręty (Wkrętmet) Air conditioning and ventilating equipment (Dospel Sp. z o.o.) / Urządzenie klimatyzacyjne i wentylacyjne (Dospel Sp. z o.o.) Production of heavy plates and steel constructions (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. steelworks) Produkcja blach grubych i konstrukcji stalowych (ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.) Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA / Ocynkownia Częstochowa Polimex-Mostostal SA Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Fortum Power and Heat Polska, Zakład Elektroenergetyczny H.Cz.Elsen Sp. z o.o. Coking plants Czestochowa Nowa Sp. z o.o. / Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Float glass and coated glass (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), glass packaging (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Szkło typu float i szkło powlekane (Guardian Częstochowa Sp. z o.o.), opakowania szklane (Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.) Light / Lekki Textile / Włókiennicza Industrial textiles / Tekstylia przemysłowe Decorative textiles and clothing (Polontex SA) / Tkaniny dekoracyjne i odzieżowe (Polontex SA) Polypropylene fabrics and technical yarns (FAM SA, Stradom Częstochowa) / Tkaniny poliprepylenowe i przędze techniczne (FAM SA, Stradom Częstochowa) 13

14 Climate for business Business climate of Częstochowa is highly rated by all independent experts. The Polish Chamber of Commerce and the Institute for Private Enterprise and Democracy repeatedly granted the city a title of Community Fair Play - Certified Investment Location, a distinction Community Fair Play - Golden Business Location, and in the Golden Statuette. The jury had high opinion of considerable receptivity, for Polish conditions, of Częstochowa consumer market, quality of labour market, good economic and social climate, technical infrastructure and business environment, good transport accessibility and attractive tourist offer of the city. In 2008 Forbes magazine placed Częstochowa in 3rd position of the ranking of the most attractive cities for business, and Rzeczpospolita daily - in 4th position among the best local local-governments in the country. In 2012, Rzeczpospolita placed Częstochowa in 4th position in the ranking of the most innovative local local-governments. Częstochowa is also one of 9 cities in Poland with international financial rating (Fitch Ratings with the BBB rating) constituting a reliable assessment of the city s financial policy, strategic planning and development prospects. Klimat dla biznesu Panujący w Częstochowie klimat dla biznesu jest wysoko oceniany przez wszystkich niezależnych ekspertów. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym kilkukrotnie przyznały miastu tytuł Gminy Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, wyróżnienie Gmina Fair Play - Złota Lokalizacja Biznesu, a w 2008 roku - Złotą Statuetkę. Jury wysoko oceniło znaczną jak na polskie warunki chłonność częstochowskiego rynku konsumenckiego, jakość rynku pracy, dobry klimat gospodarczy i społeczny, infrastrukturę techniczną i otoczenia biznesu, dobrą dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjną ofertę turystyczną miasta. W 2008 roku miesięcznik Forbes umieścił Częstochowę na 3 miejscu rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu, a dziennik Rzeczpospolita na 4 pozycji wśród najlepszych samorządów w kraju. W 2012 roku Rzeczpospolita umieściła Częstochowę na 4 miejscu rankingu samorządów najbardziej innowacyjnych. Częstochowa jest też jednym z 9 miast w Polsce posiadających międzynarodowy rating finansowy (Fitch Rating z notą BBB), będący wiarygodną oceną polityki finansowej, planowania strategicznego oraz perspektyw rozwojowych miasta. Technical infrastructure in Częstochowa (as of 2014) Infrastruktura techniczna w Częstochowie (wg stanu na 2014) Type of network Sieć Water supply Wodociągowa Sewerage Kanalizacyjna Power Energetyczna Access on the territory of the whole commune in % Dostęp na terenie całej gminy w % 96,1 87,1 Access on investment territories within the commune Dostęp na terenach inwestycyjnych w gminie Gas / Gazowa 71,

15 World trust Large foreign companies have been willing to invest in Częstochowa for years. An American automotive concern TRW employs 4 thousand people in production plants manufacturing air bags and safety belts. The concern has set up in Częstochowa a Research and Development Centre and Financial Services Centre for Central and Eastern Europe. 1,5 thousand people are also employed by Huta Częstochowa steelworks of Ukrainian ISD. Also, other companies with foreign participation are developing rapidly, operating in glass industry e.g. American Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), automotive industry, among others GST Automotive Safety Poland (Germany), CSF Poland Sp. z o.o. (France/USA), CF Gomma Polska (Italy), Brembo (Italy), CGR Polska (France), Linex (Poland), SGP (Poland), Exact Systems (Poland), Automex (Poland), manufacturing (AIR Products, USA) and trade: Galeria Jurajska shopping centre, Globe Trade Centre SA. In total, currently 417 companies with foreign capital operate on the territory of the city. Światowe zaufanie W Częstochowie od lat chętnie inwestują duże firmy zagraniczne. Amerykański koncern motoryzacyjny TRW, w zakładach produkujących poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa zatrudnia 4 tys. ludzi. Koncern uruchomił w Częstochowie Centrum Badawczo - Rozwojowe i Centrum Obsługi Finansowej dla Europy Środkowo - Wschodniej. 1,5 tysiąca osób zatrudnia również Huta Częstochowa ukraińskiego koncernu ISD. Intensywnie rozwijają się także inne firmy z kapitałem zagranicznym, działające w: przemyśle szklarskim m.in.: amerykański Guardian Industries Polska Sp. z o.o., Stolzle (Austria), motoryzacyjnym m.in. GST Automotive Safety Poland (Niemcy), CSF Poland Sp. z o.o. (Francja/USA), CF Gomma Polska (Włochy), Brembo (Włochy), CGR Polska (Francja), Linex (Polska), SGP (Polska), Exact Systems (Polska), Automex (Polska), przetwórczym (AIR Products, USA), w handlu: Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA. Łącznie na terenie miasta działa obecnie 417 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Investors in Częstochowa include Zainwestowali w Częstochowie: - TRW Polska Sp. z o.o. (USA) - ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. (Ukraina / Ukraine) - Fortum Power and Heat Polska (Finlandia / Finland) - Guardian Częstochowa Sp z o.o. (USA) - Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. (Austria) - Galeria Jurajska, Globe Trade Centre SA (Polska / Poland) - Ocynkownia Polimex Mostostal SA (Polska / Poland) - Zarmen Sp. z o.o. Koksownia Częstochowa Nowa sp. z o.o. - Brembo Częstochowa Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - GST Automotive Safety Poland Sp. z o.o. (Niemcy / Germany) - CSF Poland Sp.z o.o. (Francja / USA / France/USA) - CF Gomma Polska Sp. z o.o. (Włochy / Italy) - Z.P.U. Automex (Polska / Poland) - Exact Systems (Polska / Poland) - SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o. (Polska / Poland) - Linex Sp. z o.o. (Polska / Poland) - IKEA (Szwecja / Sweden) 15

16 Special rights On the territory of Częstochowa it is possible to invest in areas which have been given a status of Special Economic Zone (Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC and Katowice Sprecial Economic Zone) or to confer this status on a new investment. Częstochowa belongs to a Sosnowiec-Dąbrowa subzone of KSEZ-Katowice Special Economic Zone - the largest of the 14 Polish economic zones in terms of newly created jobs (about 22% nationally), the number of firms (16% nationally) and invested capital (over 25% of investments made in all areas). On the territory of Częstochowa such companies as TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o., Guardian Częstochowa Sp. z o.o. and GST Automotive Safety Poland operate as part of the Zone. Investments Inwestycje Combined heat and power plant Fortum / Elektrociepłownia Fortum 130 mln Euro Galeria Jurajska shopping centre / Galeria Jurajska 80 mln Euro IKEA complex (planned) / Kompleks IKEA (plan) mln Euro Na specjalnych prawach Na terenie Częstochowy istnieje możliwość inwestowania na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), bądź objęcia tym statusem nowej inwestycji. Częstochowa należy do Sosnowiecko - Dąbrowskiej podstrefy Katowickiej SSE - największej z 14 polskich stref ekonomicznych pod względem nowo utworzonych miejsc pracy (około 22% w skali kraju), liczb firm (16% w skali kraju) i zainwestowanego kapitału (ponad 25% nakładów inwestycyjnych poniesionych we wszystkich strefach). W ramach Strefy na terenie Częstochowy funkcjonuje TRW Polska Sp. z o. o., Stolzle Częstochowa Sp. z o. o. i Guardian Częstochowa Sp. z o. o. oraz GST Automotive Safety Poland. 16

17 Benefits in SEZs Two new complexes of areas were covered by the status of the Katowice Special Economic Zone: - 23,32 ha area situated at the south-western border of the city (Leśna Street, district Skorki) in the vicinity of the planned ring road and the A1 motorway, and - 13 ha area situated in the eastern part of the city (the area of Kusięcka Street and Legionów Street), near the DK1 motorway. The complex of ha of unbuilt area, managed by the Operator ARP Ltd. was included into Special Economic Zone EURO-PARK MIELEC. These areas are situated in the south-eastern part of city, in the area of Korfantego Street and Koksowa Street, on the grounds of the former steelworks Huta Częstochowa SA - one of the largest metallurgical conglomerates in Poland, close to the national road No.1 and the national road No. 46 Korzyści w SSE Dwa nowe kompleksy terenów zostały objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: - 23,32 ha terenu położonego przy południowo-zachodniej granicy miasta (ul. Leśna, dzielnica Skorki), w sąsiedztwie węzła planowanej obwodnicy autostrady A1 oraz - 13 ha terenu położonego we wschodniej części miasta (rejon ul. Kusięckiej i ul. Legionów), w pobliżu DK1. Kompleks 34,42 ha gruntu niezabudowanego, zarządzany przez Operatora ARP sp. z o.o. został objęty statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro- -Park Mielec. Tereny te położone są w południowo-wschodniej części miasta, w rejonie ulic Korfantego i Koksowej, na terenach po byłej Hucie Częstochowa SA jednego z największych kombinatów metalurgicznych w Polsce, w pobliżu drogi krajowej nr 1 oraz drogi krajowej nr 46. In 2004 we made a decision to set up an Engineering Centre TRW OSS where automotive safety systems are designed and tested. All employees undergo extensive training in Germany and USA. The reason for choosing Częstochowa, apart from highly skilled staff, was also connected with logistics. Częstochowa is located in the vicinity of main communications routes with Western Europe, where most of our clients are based. Krzysztof Szwedkowicz Director of the Safety Belt Plant TRW Polska Sp. z o.o. W roku 2004 podjęliśmy decyzję o utworzeniu Centrum Inżynieryjnego TRW OSS, w którym projektuje się i bada samochodowe systemy bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy przechodzą intensywne szkolenia w Niemczech i USA. Wybór Częstochowy, poza dostępem do świetnie wyszkolonych kadr, miał również uzasadnienie logistyczne. Częstochowa jest położona w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych z Europą Zachodnią, gdzie swoje siedziby ma większość naszych klientów. Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor Zakładu Pasów Bezpieczeństwa TRW Polska Sp. z o.o. 17

18 Local reliefs Częstochowa offers investors the best possible local tax relief system in Poland. Real property tax exemption: De minimis aid An entrepreneur eligible for tax exemption within the de minimis aid is the one who creates at least 1 new job and maintains an increased level of employment for a minimum of 3 years. Costs eligible for the aid include full, two-year costs of employing new staff. The maximum amount of exemption cannot exceed 200 thousand euros within 3 financial years (for a road transport industry- 100 thousand euros). SMEs are entitled to the exemption for a maximum of 10 years, and large enterprises - 6 years. Regional aid Within regional aid an entrepreneur eligible for the exemption will be the one who, in relation to a new investment will create and maintain at least 1 new job for a minimum of 5 years (or 3 years for SMEs). The exemption will be granted for a period of up to 5 years, and for large investment projects - for no longer than 15 years. - for no longer than 15 years. The provided aid can be calculated in relation to: - two-year costs of creating new workplaces (salaries and compulsory social security contributions) - the cost of investment in fixed assets and intangible assets, that have been incurred for the realization of new investment, including new technological investment. Exemption from property tax on account of new technological investment and new jobs as part of regional investment aid: from 5 to 15 years (new technological investment and creation of up to 5 new job positions - each subsequent 3 job positions extend the exemption period by 6 months). In order to create convenient conditions for economic activity and favorable financial conditions as well as the supportive environment for entrepreneurship in the city of Częstochowa, there was adopted The Programme for supporting the entrepreneurship and the creation of new workplaces in Częstochowa for the years The result being e.g. the creation of The Advisory point for those conducting economic activityit operates in the City Hall of Częstochowa, ul. Śląska 11/13, room No. 20 and The Phone for Entrepreneurs- the number being

19 Lokalne ulgi Częstochowa oferuje inwestorom najkorzystniejszy w Polsce system ulg w podatkach lokalnych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości: Pomoc de minimis Ze zwolnienia z podatku w ramach pomocy de minimis może skorzystać przedsiębiorca, który utworzy co najmniej 1 nowe miejsce pracy i utrzyma zwiększony stan zatrudnienia przez minimum 3 lata. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się pełne, dwuletnie koszty zatrudnienia nowych pracowników. Maksymalna kwota zwolnienia nie może przekroczyć 200 tys. euro w przeciągu 3 lat budżetowych : (dla sektora transportu drogowego- 100 tys. Euro). Zwolnienie dla MSP przysługuje na okres maksymalnie 10 lat, a dla dużych przedsiębiorców - 6 lat. Pomoc regionalna W ramach pomocy regionalnej ze zwolnienia będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w związku z nową inwestycją utworzy i utrzyma przez minimum 5 lat (lub 3 lat w przypadku MSP) co najmniej 1 nowe miejsce pracy. Zwolnienie udzielone zostanie na okres nie dłuższy niż 5 lat, a dla dużych projektów inwestycyjnych - nie więcej niż 15 lat. Udzielana pomoc może być obliczana w stosunku do: - dwuletnich kosztów utworzenia nowych miejsc pracy (wynagrodzenia i obowiązkowe składki na ubez pieczenie społeczne) - kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które zostały poniesione na realizacje nowej inwestycji, w tym nowej inwestycji technologicznej. Zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji technologicznych związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy: od 5 do 15 lat (nowa inwestycja technologiczna i utworzenie do 5 nowych miejsc pracy - w przypadku utworzenia każdych kolejnych 3 miejsc pracy okres zwolnienia przedłuża się o 6 miesięcy). W celu stworzenia dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz korzystnych warunków finansowych oraz otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości Miasto Częstochowa przyjęło Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata Efektem tych działań jest utworzenie Punktu doradczego dla prowadzących działalność gospodarczą, który funkcjonuje w budynku Urzędu Miasta, przy ul. Śląskiej 11/13, pok.20 oraz Telefonu dla Przedsiębiorcy pod numerem

20 Here is where you feel like living Visited by nearly 4 million tourists and pilgrims from all over the world Jasna Góra Monastery and the adjacent extremely enchanting areas of the Polish Jurassic Highland [Polish: Jura Krakowsko-Częstochowska], the best drinking water in Poland from Jurassic deep-water springs, and the city s highest rate of sunshine hours (number of sunny days per year) make Częstochowa a city with a huge growth potential within the scope of tourism and recreation. In Częstochowa there are over 8 thousand ha of green areas, including 143 ha of forests and 257 municipal cultivated green areas. Conducive to climatic conditions of the city is its location in the drainage area of three rivers, whose corridors contribute to good ventilation of built-up areas. The services provided to mass pilgrimages alone generate several thousand jobs, and a rapidly growing market of catering facilities and hotels is likely to take advantage of the same number. The activities pursued for several years now directed at the promotion and better use of the city s and its vicinities tourist potential do however still offer great opportunities for investors from the tourist and recreation industry in its broad sense. Tu chce się żyć Odwiedzany przez prawie 4 miliony turystów i pielgrzymów z całego świata klasztor Jasna Góra oraz przylegające do miasta niezwykle urokliwe tereny Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a także najlepsza w Polsce woda pitna z głębinowych źródeł jurajskich czynią z Częstochowy miasto o ogromnym potencjale rozwojowym w zakresie turystyki i rekreacji. Częstochowa to ponad 8 tysięcy ha terenów zielonych, w tym 143 ha lasów i 257 miejskich terenów urządzonej zieleni. Warunkom klimatycznym miasta sprzyja położenie nad zlewiskiem trzech rzek, których korytarze służą dobrej wentylacji obszarów zabudowanych. Sama tylko obsługa ruchu pielgrzymkowego generuje w mieście kilkanaście tysięcy miejsc pracy, a dynamicznie rozwijający się rynek gastronomiczno hotelarski ma szanse zagospodarować drugie tyle. Trwające od kilku lat aktywne działania nakierowane na wypromowanie i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego miasta i okolic wciąż jednak stwarzają ogromną szansę dla inwestorów z szeroko rozumianej branży turystyczno - rekreacyjnej. 20

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa.

Invest in. Czestochowa. Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl

JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JAK INWESTOWAĆ W WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ W WSSE? zwolnienia z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa

Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa Specjalne Strefy Ekonomiczne w Częstochowie Special Economic Zones in Częstochowa NO HAU STUDIO - Logo Invest In Częstochowa EURO-PARK MIELEC Specjalne Strefy Ekonomiczne Special Economic Zones Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA

OFERTA INWESTYCYJNA INVESTMENT OFFER CZĘSTOCHOWA OFERTA IWESTYCYJA IVESTMET OFFER CZĘSTOCHOWA 2013 1 LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

KROSNO. Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. 1 KROSNO Jeden z najważniejszych i najlepiej rozwijających się ośrodków gospodarczych w południowo wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Największe atuty: kapitał ludzki dostępność wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK MIELEC to wydzielony, uprzywilejowany obszar, zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów Polski Joanna Wolff Zastępca dyrektora Departament Współpracy Gospodarczej Warszawa, 7 czerwca 2016 r. Stabilny

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1

ARKOŃSKA BUSINESS PARK A1 PARK A1 Kontakt: Joanna Gomułkiewicz Knight Frank Sp. z o.o. ul. Szafarnia 10 80-755 Gdańsk Polska T +48 58 303 60 76 M +48 669 970 051 joanna.gomulkiewicz@pl.knightfrank.com Arkońska Business Park A1

Bardziej szczegółowo

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m

Segro Logistics Park Poznań m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m Segro Logistics Park Poznań Centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Prudnik. miasto z wizją

Prudnik. miasto z wizją Prudnik miasto z wizją Położenie Gmina Prudnik położona jest w południowej części województwa opolskiego, graniczy z Republiką Czeską. Przez gminę prowadzi szlak komunikacyjny z północy Europy na jej południe.

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE

GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE GMINA TERESIN TERESIN COMMUNE Powiat Sochaczew Województwo Mazowieckie POLSKA Sochaczew district Mazowieckie voivodship POLAND ul. Zielona 20 96 515 Teresin tel. (0 46) 861

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST KLUCZBORK ul. Powstańców Śląskich Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców. Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Zainwestuj w Krośnie! Oferta i wsparcie Miasta Krosna dla przedsiębiorców Dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Otoczenie gospodarcze Miasto Krosno Statystyki gospodarcze 46 775 Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC PODSTREFA LUBLIN SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA EURO-PARK MIELEC INFORMACJE Specjalna Strefa Ekonomiczna PODSTREFA LUBLIN stanowi integralną część SPECJALNEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service

Gmina: Będzin. Powierzchnia: 4,19 ha. Commune: Będzin. Area: 4,19 ha. Use: Service Nazwa: DK 86 Żeromskiego Gmina: Będzin Powierzchnia: 4,19 ha Przeznaczenie: Tereny usług Name: DK 86 Żeromskiego Commune: Będzin Area: 4,19 ha Use: Service Nazwa: Sołectwo Bełk, przy węźle autostrady A1

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL»

Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» Kazachstansko-Polska Platforma Partnerstwa «KZ-EURO-PL» KZ-EURO-PL Платформа Кластер Международный Инновационный Центр «Аль-Фараби Коперник» Программы сотрудничества «Дорожные карты» KZ-EURO-PL Platforma

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl

Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku. www.bialystok.pl Możliwości i perspektywy inwestycyjne w Białymstoku www.bialystok.pl Dlaczego Polska? Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych www.paiz.gov.pl Dlaczego Białystok? Potencjalna metropolia

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY.

POZNAŃ. Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Poznań jest jednym z największych ośrodków biznesowych w Polsce. Poznań jest piątym największym miastem w Polsce, jest to również piąty pod względem wielkości ośrodek akademicki w kraju. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m

SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168. SEGRO.pl m 2 / 53,500 sq m SEGRO BUSINESS PARK LODZ ROKICINSKA 156, 168 NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA W SAMYM CENTRUM POLSKI MODERN BUSINESS SPACE IN THE HEART OF POLAND 53 500 m 2 / 53,500 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo