Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013"

Transkrypt

1 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (ZATWIERDZAM) Elżbieta Bieńkowska Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2013 r.

2 Spis Treści 1 Rozdział 1 Podstawa prawna i zakres Wytycznych Rozdział 2 Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG Rozdział 3 - Kwalifikowalność projektu w ramach PO IG Podrozdział 1 Trwałość projektu Rozdział 4 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG Podrozdział 1 Zasada elastyczności w PO IG (cross-financing) Podrozdział 2 Zasięg geograficzny kwalifikowalności Podrozdział 3 Warunki przejrzystości i dokumentowania wydatków kwalifikowalnych Podrozdział 4.4 Ryczałtowe metody rozliczania wydatków Podrozdział 4.5 Projekty generujące dochód Rozdział 5 Okres kwalifikowalności wydatków Podrozdział 1 Ramy czasowe okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG Podrozdział 2 Ramy czasowe okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu współfinansowanego w ramach PO IG Podrozdział 3 - Warunki kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach programów pomocy publicznej Podrozdział 4 Warunki dofinansowania realizowanego projektu w formie refundacji lub zaliczki Rozdział 6 Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych Podrozdział 1 - Kwalifikowalność podatku VAT Podrozdział 2 Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO IG Podrozdział 3 Zakup środków trwałych Podrozdział 4 - Zakup używanych środków trwałych Podrozdział 5 - Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej Podrozdział 6 - Wartości niematerialne i prawne Podrozdział 7 Wkład niepieniężny

3 6.8 Podrozdział 8 Opłaty finansowe Podrozdział 9 - Koszty przygotowania projektu Podrozdział 10 - Leasing Podrozdział 11 - Amortyzacja Podrozdział 12 - Koszty ogólne Podrozdział 13 - Wydatki niekwalifikowalne Rozdział 7 Wykaz kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach działań/poddziałań PO IG Podrozdział 1 - Priorytet 1: BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII Podrozdział 2 - Priorytet 2: INFRASTRUKTURA SFERY B+R Podrozdział 3 - Priorytet 3: KAPITAŁ DLA INNOWACJI Podrozdział 4 - Priorytet 4: INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Podrozdział 5 - Priorytet 5: DYFUZJA INNOWACJI Podrozdział 6 - Priorytet 6: POLSKA GOSPODARKA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM Podrozdział 7 - Priorytet 7: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BUDOWA ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI Podrozdział 8 Priorytet 8: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI...71 Załącznik Nr 1: Początek okresu kwalifikowalności wydatków w poszczególnych działaniach PO IG...78 Załącznik Nr 2: Programy pomocy publicznej realizowane w PO IG

4 1 Rozdział 1 Podstawa prawna i zakres Wytycznych 1) Podstawą do wydania niniejszych Wytycznych jest art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 2) Wytyczne określają warunki kwalifikowalności wydatków oraz szczegółowe kategorie wydatków kwalifikowalnych w projektach współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w ramach priorytetów 1-8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Warunki kwalifikowalności wydatków i kategorie wydatków kwalifikowalnych w ramach priorytetu 9 Pomoc techniczna zostały określone w Wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej. 3) Wytyczne są zgodne z postanowieniami Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania i stanowią ich uszczegółowienie w zakresie, w jakim Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do określania szczegółowych warunków kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi Wytycznymi obowiązują warunki określone w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ) Wprowadzenie zmian w zakresie niniejszych Wytycznych podlega trybowi określonemu w art. 35 ust. 7 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i wymaga ogłoszenia Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Treść Wytycznych oraz ich zmiany są publicznie dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego Wytyczne powinny być stosowane, Minister Rozwoju Regionalnego informuje w Komunikacie ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 5) Beneficjent jest zobowiązany do stosowania Wytycznych programowych w wersji obowiązującej w chwili ogłoszenia naboru (w przypadku projektów konkursowych) albo w wersji obowiązującej w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji (w przypadku projektów indywidualnych i systemowych). W przypadku zmian w Wytycznych na korzyść beneficjenta jest on uprawniony do powoływania się na 4

5 Wytyczne obowiązujące na dzień dokonania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją projektu. 6) Do wydawania interpretacji zapisów niniejszych Wytycznych są uprawnione Instytucje Pośredniczące wskazane w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, , w odniesieniu do priorytetu, w stosunku do którego wykonują funkcję instytucji pośredniczącej, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą. 7) Skróty i pojęcia występujące w Wytycznych: a) EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; b) EFS Europejski Fundusz Społeczny; c) IP Instytucja Pośrednicząca; d) IW Instytucja Wdrażająca; e) IZ Instytucja Zarządzająca; f) KE Komisja Europejska; g) PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, ; h) Wytyczne krajowe - Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania ; i) Wytyczne programowe Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ) Użyte w Wytycznych określenia oznaczają: a) beneficjent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu (zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju); b) beneficjent projektu indywidualnego podmiot realizujący projekt indywidualny określony zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; c) cross-financing zasada elastyczności, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS, w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu. Wartość tego rodzaju wydatków nie może przekraczać 10 % finansowania unijnego każdego priorytetu; 5

6 d) MŚP mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. WE L 214 z ); e) odbiorca ostateczny grupa docelowa dofinansowania udzielanego w ramach działania; f) pomoc publiczna pomoc państwa spełniająca przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 TWE), udzielana zgodnie z odrębnymi przepisami prawa unijnego i krajowego; g) program pomocy publicznej akt normatywny spełniający przesłanki, o których mowa w art. 1 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); h) regionalna pomoc inwestycyjna pomoc przeznaczona na wspieranie rozwoju gospodarczego regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia, udzielana jako pomoc na inwestycje; i) umowa o dofinansowanie - umowa zawarta z beneficjentem, na podstawie której beneficjent realizuje projekt współfinansowany w ramach PO IG; załącznikiem do umowy jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 1 ; j) wniosek o dofinansowanie - wniosek składany przez wnioskodawcę na realizację projektu w ramach PO IG; k) wnioskodawca podmiot składający wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO IG; l) wydatek kwalifikowalny wydatek lub koszt faktycznie poniesiony przez beneficjenta w związku z realizacją projektu w ramach PO IG i udokumentowany, zgodnie z warunkami wskazanymi w Wytycznych, który kwalifikuje się do objęcia wsparciem ze środków przeznaczonych na realizację PO IG w trybie określonym w umowie o dofinansowanie; 1 Postanowienia Wytycznych odnoszące się do umowy o dofinansowanie stosuje się odpowiednio do decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 6

7 m) wydatek niekwalifikowalny wydatek lub koszt nie kwalifikujący się do objęcia wsparciem ze środków publicznych przeznaczonych na realizację PO IG, pokrywany ze środków własnych beneficjenta w ramach realizowanego projektu; n) wyłączenie blokowe (wyłączenie grupowe) - pomoc publiczna, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji, zgodnie z rozporządzeniami KE wydanymi na podstawie art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (Dz. Urz. WE L 142 z ) (zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); o) zakończenie projektu termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie, z uwzględnieniem przepisów art. 88 rozporządzenia 1083/ Rozdział 2 Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG 1) Kwestię kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG regulują następujące akty prawne: a) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE z 31 lipca 2006 r., L 210/25, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem 1083/2006 ; b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE z 27 grudnia 2006 r., L 371/1, z późn. zm.); c) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. U. UE z 31 lipca 2006 r., L 210/1, z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem 1080/2006 ; 7

8 2) oraz następujące dokumenty: a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , zatwierdzony decyzją KE nr K (2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem konwergencja w Polsce, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.; b) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , wydany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwany dalej Uszczegółowieniem Programu ; c) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 20 kwietnia 2010 r. na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 3) Akty prawne i dokumenty regulujące udzielanie pomocy publicznej: a) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. WE L 379 z ); b) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. WE L 214 z ), zwane dalej ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych ; c) Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2006/C 323/01); d) Wytyczne Komisji (WE) w sprawie pomocy regionalnej na lata (Dz. U. WE C 54 z ); e) Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006/C 194/02); 8

9 f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). 4) Wykaz innych aktów prawnych, na które powołują się Wytyczne: a) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, t.j.); b) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 330, t.j.) zwana dalej ustawą o rachunkowości ; c) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, t.j.) zwana dalej ustawą o VAT ; d) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., Nr 907, t.j.), zwana dalej Prawem zamówień publicznych ; e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.); f) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, t.j.), zwana dalej Kodeksem pracy. 5) Wytyczne należy stosować opierając się na ww. aktach prawnych i dokumentach oraz na odpowiednim prawodawstwie krajowym i unijnym. 3 Rozdział 3 - Kwalifikowalność projektu w ramach PO IG 1) Z zastrzeżeniem zasad udzielania pomocy publicznej, ocena kwalifikowalności projektu jest dokonywana na etapie wyboru i oceny wniosku o dofinansowanie i polega na sprawdzeniu, czy przedstawiony projekt może stanowić przedmiot współfinansowania w ramach PO IG (tj. przede wszystkim czy projekt jest zgodny z celami PO IG, czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach danego działania, czy projekt jest zgodny z politykami Unii Europejskiej). 2) Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IG, nie oznacza jeszcze, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego projektu będą uznane za kwalifikowalne. 9

10 3) Wnioskodawcy powinni, w ramach przygotowywanych projektów, określić zarówno wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli wydatki kwalifikowalne), jak również wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem (czyli wydatki niekwalifikowalne) niezbędne dla realizacji projektu. Potwierdzenie wysokości planowanych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych następuje w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem. 3.1 Podrozdział 1 Trwałość projektu 1) Trwałość projektów realizowanych w ramach PO IG musi być zachowana przez okres 5 lat lub w przypadku projektów realizowanych przez MŚP 3 lat od zakończenia projektu. 2) Zachowanie trwałości projektu oznacza, że nie został on poddany zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. 3) Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania przez okres, o którym mowa w pkt 1, co najmniej wskaźników produktu określonych we wniosku o dofinansowanie, tj. nie może zbyć sprzętu i wyposażenia zakupionych w ramach projektu. Beneficjent może dokonać modyfikacji polegających na podwyższeniu standardu lub ulepszeniu zakupionego sprzętu, pod warunkiem, iż nie wpłynie ona negatywnie na wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie. Dokonanie modyfikacji wymaga zgody instytucji udzielającej wsparcia. 4) W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, beneficjent jest zobowiązany do utrzymania trwałości projektu, w szczególności poprzez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze miasta stołecznego Warszawy w tym mieście, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy co najmniej 3 lat od zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkami trwałości wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym. 10

11 4 Rozdział 4 Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG 4.1 Podrozdział 1 Zasada elastyczności w PO IG (cross-financing) 1) Wydatki kwalifikowalne w ramach PO IG, ze względu na zasadę jednofunduszowości Programu Operacyjnego, muszą być zgodne z przepisami odnoszącymi się do EFRR. Zasada elastyczności (cross-financingu) umożliwia kwalifikowalność w ramach PO IG kategorii wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS. 2) Informacja o objęciu danego działania zasadą elastyczności (cross-financingu) oraz maksymalny dopuszczalny pułap finansowania w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych projektu jest wskazana w Uszczegółowieniu Programu. 4.2 Podrozdział 2 Zasięg geograficzny kwalifikowalności 1) Do współfinansowania kwalifikują się wydatki poniesione w ramach projektu realizowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2) Możliwe są jednak wyjątki, polegające na fizycznej realizacji całości lub części projektu poza granicami kraju, np. zlecanie ekspertyz, badań prowadzonych przez wykonawców zagranicznych. Możliwość ta odnosi się do projektów realizowanych w działaniach, które ze względu na swoją specyfikę dopuszczają realizację projektu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, np. w działaniu 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną i 6.1 Paszport do eksportu. 4.3 Podrozdział 3 Warunki przejrzystości i dokumentowania wydatków kwalifikowalnych 1) Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest poprzez weryfikację opłaconych faktur, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatku, zaakceptowanych przez IZ, albo zestawienia faktur lub dokumentów, przedstawianych przez beneficjenta w celu otrzymania dofinansowania. Sprawdzeniu podlegają w szczególności następujące kwestie: a) czy wydatki poniesiono zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie (w tym zgodnie z kosztorysem/harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu określonym w umowie); 11

12 b) czy wydatki są oparte na prawnie wiążących umowach, porozumieniach lub dokumentach księgowych (zatem niezbędne jest posiadanie przez beneficjenta należytej dokumentacji będącej podstawą poniesienia wydatku); c) czy poniesione wydatki są zgodne z warunkami opisanymi w Wytycznych krajowych oraz Wytycznych programowych; d) czy wydatek jest bezpośrednio związany z projektem i niezbędny do jego realizacji i został poniesiony w związku z realizacją projektu; e) czy prace/usługi/dostawy, w związku z realizacją których wydatek został poniesiony, zostały faktycznie wykonane (weryfikacja dokonywana jest m.in. na podstawie dokumentów); f) czy wydatki zostały poniesione i udokumentowane w terminie kwalifikowalności wydatków, określonym w umowie o dofinansowanie, to jest czy w tym terminie został zrealizowany zakres rzeczowy i finansowy projektu, przy czym przez realizację finansowego zakresu projektu należy rozumieć zapłacenie faktur lub wydatków poniesionych na podstawie innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatku, zaakceptowanych przez IZ; g) czy wydatek jest zgodny z postanowieniami PO IG. 2) Wydatki kwalifikowalne muszą być zgodne z postanowieniami prawa krajowego i unijnego oraz dokonane w sposób oszczędny, to jest poniesione przy zachowaniu zasady osiągnięcia założonego efektu przy jak najniższych kosztach. Na wniosek instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany przedstawić informacje poświadczające zgodność poniesionego wydatku ze wskazanymi przez tę instytucję przepisami prawa krajowego lub unijnego, jak również poświadczające efektywność poniesionego wydatku, w szczególności porównanie cen nabytych prac/usług/dostaw z cenami rynkowymi. 3) W przypadku dokonywania zamówienia do kwoty 3500 zł netto, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, beneficjent jest zwolniony z obowiązku rozeznania rynku. Wymóg rozeznania rynku nie ma zastosowania do indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji dotyczących pojedynczego pracownika (szkolenie indywidualne, studia, itp.). Szkolenia grupowe są objęte wymogiem rozeznania rynku. 12

13 4) Wydatek faktycznie poniesiony powinien być udokumentowany fakturą 2 lub dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej lub innym dowodem zapłaty zaakceptowanym przez IZ oraz wyciągiem z rachunku bankowego lub innym dokumentem równoważnym zaakceptowanym przez IZ, w szczególności informacją o dokonaniu płatności 3, jak również o ile dotyczy dokumentami potwierdzającymi odbiór/wykonanie prac. 5) Dokument o równoważnej wartości dowodowej, na potrzeby Wytycznych programowych, oznacza każdy dokument przedstawiony przez beneficjenta w celu potwierdzenia, że zapis księgowy podaje prawdziwy i rzetelny obraz transakcji faktycznie zrealizowanych, sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości. 6) Dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztu związanego z wkładem niepieniężnym lub amortyzacją są w szczególności dokumenty księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych odzwierciedlające wysokość poniesionych kosztów i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby. 7) Kopie dokumentów dołączone do wniosku o płatność, potwierdzające poniesione wydatki, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem i opisane w taki sposób, aby widoczny był związek danego wydatku z realizowanym projektem oraz powinny odnosić się do konkretnej pozycji wynikającej z kosztorysu/harmonogramu. Dowód księgowy powinien być również podpisany przez osobę akceptującą dokument oraz zawierać dekretację (lub trwałe dołączenie wydruku dekretu do dokumentu), numer księgowy, numer umowy o dofinansowanie oraz informację o współfinansowaniu z EFRR na odwrocie. W przypadku dokumentowania wydatków za pomocą faktury elektronicznej należy przedstawić wydruk (wizualizację) dokumentu księgowego, co jest równoważne kopii tradycyjnego dokumentu księgowego. Beneficjent dokonuje ww. opisu na wydruku (wizualizacji) faktury elektronicznej. 2 Możliwe jest udokumentowanie wydatku fakturą elektroniczną. Niezbędne jest, aby faktury elektroniczne dokumentujące poniesione wydatki spełniały warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1528). 3 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania płatności gotówkowej przy niektórych wydatkach, takich jak koszty zakupu biletów, podróży służbowej, czy wynagrodzeń, z zachowaniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu pracy, pod warunkiem, że jednorazowa wartość transakcji nie przekracza równowartości 15 tysięcy euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. 13

14 8) Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w trakcie realizacji projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych, określonymi w załączniku do umowy o dofinansowanie, w wysokości do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie. W przypadku przesunięć w wysokości większej niż 10 %, konieczna jest zgoda instytucji udzielającej wsparcia. 9) Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania. W przypadku gdy nie jest zasadne zastosowanie kursu sprzedaży danego banku, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się po innym kursie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości Beneficjenta. 10) Wyjątek względem warunków, o których mowa w tym podrozdziale, stanowią ryczałtowe metody rozliczania wydatków przedstawione w podrozdziale Podrozdział 4.4 Ryczałtowe metody rozliczania wydatków 1) Do współfinansowania kwalifikują się koszty ogólne zadeklarowane ryczałtowo, do wysokości: a) 20 % kosztów bezpośrednich projektu, z wyłączeniem priorytetu 1 oraz priorytetu 2; b) 17 % kosztów bezpośrednich projektu w priorytecie 1 oraz do wysokości 8% kosztów bezpośrednich projektu w priorytecie 2, zgodnie z limitem procentowym określonym przez Instytucję Pośredniczącą/Instytucję Wdrażającą w dokumentacji konkursowej; c) 3 % kosztów bezpośrednich ponoszonych w ramach realizacji projektów systemowych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w 1 osi priorytetowej POIG. 2) Beneficjent dokonuje wyboru sposobu rozliczania kosztów ogólnych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach jednego projektu nie jest możliwe rozliczanie części kosztów ogólnych ryczałtowo, a pozostałej części na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 3) Właściwy limit procentowy kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem jest określany przez beneficjenta na etapie konstruowania budżetu projektu. Podczas kontroli na miejscu jest 14

15 możliwe zweryfikowanie prawidłowości sporządzenia przez beneficjenta wyliczania, zgodnie z metodologią kosztów ogólnych. 4) Uzgodniony procentowy limit kosztów ogólnych rozliczanych ryczałtem wskazany jest w umowie o dofinansowanie projektu. Limit ten jest podstawą do rozliczania kosztów ogólnych we wnioskach o płatność w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich, zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności w ramach PO IG. 5) Koszty ogólne rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki ogólne, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na miejscu. 6) Na wysokość kosztów ogólnych rozliczonych ryczałtem mają wpływ nie tylko koszty bezpośrednie wykazane we wnioskach o płatność, lecz również wszelkiego rodzaju pomniejszenia, które dokonywane są w ramach projektu (np. w związku z szacunkowym budżetem lub korektami finansowymi). 7) Do wsparcia kwalifikują się również kwoty ryczałtowe pokrywające w całości lub w części koszty projektu, przy czym kwota ryczałtowa nie może przekroczyć 50 tysięcy euro na projekt. Weryfikacji podlega jedynie kalkulacja kwoty ryczałtowej oraz to, czy dany projekt lub jego część zostały faktycznie zrealizowane. Dofinansowanie będzie wypłacone jedynie w przypadku, gdy całe zaplanowane przedsięwzięcie, na które zostanie przyznana kwota ryczałtowa, zostanie zrealizowane. W przypadku częściowej realizacji nie istnieje możliwość wypłaty dofinansowania. 8) Metody rozliczania wydatków, o których mowa w pkt 1 i 7, można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innej kategorii wydatków kwalifikowalnych. 9) Ryczałtowe metody rozliczania wydatków powinny być stosowane tylko w odniesieniu do projektów, których realizacja rozpoczęła się po wprowadzeniu nowych zasad w przedmiotowym zakresie, a w przypadku projektów wieloletnich, w ramach których wprowadzono nowe zasady np. w wyniku przeglądu - od nowego roku budżetowego, tylko w odniesieniu do wydatków poniesionych po wprowadzeniu tychże zasad. 10) Ryczałtowe metody rozliczania wydatków są dopuszczalne w przypadku, gdy przewiduje to akt prawny regulujący udzielanie wsparcia w danym działaniu i dokumentacja aplikacyjna dla danego działania. 15

16 4.5 Podrozdział 4.5 Projekty generujące dochód Ogólne warunki dotyczące kalkulacji wysokości wydatków kwalifikowalnych dla projektów generujących dochód 1) Wydatki kwalifikowalne poniesione w związku z realizacją projektu generującego dochód nie mogą przekroczyć bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w okresie referencyjnym 4. 2) W przypadku, gdy nie wszystkie koszty inwestycji kwalifikują się do współfinansowania, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych części kosztu inwestycji. 3) Kalkulacja oczekiwanego dochodu netto z inwestycji dokonywana jest w studium wykonalności lub biznes planie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 4) Metodologia obliczania i przedstawiania w projekcie generowanego dochodu, a także sposobu jego monitorowania jest przedmiotem Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 5) Powyższych warunków nie stosuje się do projektów podlegających zasadom dotyczącym pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 TWE). Dochody incydentalne i kary umowne 1. Dochody incydentalne występujące podczas realizacji projektów w ramach POIG, nie stanowią, co do zasady, dochodu w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia 1083/2006, ponieważ nie są wynikiem działalności operacyjnej projektu. Jednakże w ramach realizacji projektów beneficjenci monitorują poziom dochodów incydentalnych osiąganych w projekcie i w razie potrzeby informują instytucje, które podpisały umowy z beneficjentami, o tych dochodach w projekcie. 2. W przypadku, gdy dochody incydentalne (w tym także kary umowne) przekroczą łącznie próg 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, są one 4 Okresy referencyjne dla poszczególnych sektorów zostały wskazane w Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 16

17 uwzględniane przy obliczaniu luki finansowej dla projektu oraz wykorzystywane do finansowania kosztów inwestycyjnych projektu. 3. W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej, dochody incydentalne nie podlegają zwrotowi przez beneficjenta, chyba, że wynika to z przepisów prawa. Kary umowne 1. W przypadku, gdy kara umowna należna beneficjentowi, jest potrącana z płatności dokonywanych na rzecz wykonawcy, koszt kwalifikowany w projekcie stanowi wyłącznie kwota faktycznie wypłacona wykonawcy (tj. pomniejszona o karę umowną). 2. W przypadku, gdy kara umowna z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy zawartej z wykonawcą, jest zwracana przez wykonawcę na rachunek Beneficjenta, jest ujmowana we wniosku o płatność jako przychód projektu i poza wyjątkiem opisanym w pkt 3 pomniejsza wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjenta. 3. W sytuacji, gdy w wyniku nieprawidłowej realizacji umowy przez wykonawcę Beneficjent jest zobowiązany ponieść dodatkowe wydatki na rzecz projektu (w szczególności z tytułu pokrycia szkód lub by zrekompensować straty), a kara umowna zostanie przekazana Beneficjentowi w sposób, o którym mowa w pkt 2, oraz zostanie wykorzystana na pokrycie tych wydatków, wówczas w wysokości tak poniesionych wydatków nie pomniejsza ona kwoty wydatków kwalifikowalnych wskazanej we wniosku o płatność. Wartość przychodu zawarta we wniosku o płatność powinna zostać pomniejszona o wartość wydatków poniesionych z tego tytułu, o ile są one zgodne z warunkami kwalifikowania wydatków w ramach POIG. W takim przypadku beneficjent powinien rzetelnie udokumentować poniesione wydatki. 4. W sytuacji, gdy wyliczenie ww. wydatków, o których mowa w pkt 3, jest niemożliwe, uzyskana przez Beneficjenta kara umowna w całości pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych, stanowiącą podstawę do wyliczenia kwoty wnioskowanej. 5 Rozdział 5 Okres kwalifikowalności wydatków Pod pojęciem okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu należy rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki uznane za kwalifikowalne w ramach projektu. 17

18 Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalności wydatków nie stanowią wydatków kwalifikowalnych. 5.1 Podrozdział 1 Ramy czasowe okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG Początek okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi dzień 1 stycznia 2007 r. Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla PO IG stanowi data 31 grudnia 2015 r. 5.2 Podrozdział 2 Ramy czasowe okresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektu współfinansowanego w ramach PO IG 1) Z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej, wydatki w ramach projektu mogą być kwalifikowalne od dnia 1 stycznia 2007 r. również w przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie został złożony w późniejszym terminie. 2) Należy podkreślić, iż okres kwalifikowalności wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określa zarówno początkową, jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków w ramach projektu. 3) Końcowa data kwalifikowalności wydatku określona w umowie o dofinansowanie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek beneficjenta, za zgodą instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie. Jednakże w żadnym wypadku końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektu nie może wykraczać poza datę kwalifikowalności wydatków dla PO IG tj. poza datę 31 grudnia 2015 r. 4) Początek okresu kwalifikowalności wydatków w poszczególnych działaniach PO IG prezentuje zestawienie, stanowiące załącznik nr Podrozdział 3 - Warunki kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach programów pomocy publicznej 1) Występująca w PO IG pomoc publiczna narzuca bardziej restrykcyjne, w stosunku do ogólnych zasad, reguły dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach projektu wynikające z przepisów unijnych i krajowych, regulujących przeznaczenie pomocy publicznej. 2) Kwalifikując wydatki w projekcie dofinansowanym w ramach działania, w którym wsparcie stanowi pomoc publiczną, należy mieć na uwadze, iż: 18

19 a) w przypadku działań objętych wyłączeniem blokowym bądź programem pomocy publicznej zatwierdzonym przez KE, obowiązują ramy czasowe kwalifikowalności wydatków w nim określone; b) naruszenie wymogów w zakresie pomocy publicznej ma wpływ na kwalifikowalność projektu; c) niespełnienie kryteriów narzuconych regułami programu pomocy publicznej może skutkować odmową przyjęcia projektu do dofinansowania lub odmową uznania wydatków za kwalifikowalne. 3) Programy pomocy publicznej realizowane w PO IG w ramach poszczególnych działań prezentuje zestawienie, stanowiące załącznik nr 2. 4) W przypadku programów pomocy publicznej, pomoc może być przyznana pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w odpowiednim akcie. 5) Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem dofinansowania, w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do zamówienia urządzeń czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki). 6) Poniższa lista określa, w szczególności jakie czynności lub zobowiązania mogą być uznane za rozpoczęcie realizacji projektu 5 : a) w zakresie pierwszego zobowiązania wnioskodawcy do zamówienia urządzeń przeprowadzenie rozeznania rynku oraz wszczęcie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na dostawy (jeśli dotyczy) nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu; jednak już podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, dostawa towaru lub wykonanie usługi albo wpłata zaliczki lub zadatku stanowią rozpoczęcie realizacji projektu; b) w zakresie rozpoczęcia prac budowlanych przeprowadzenie rozeznania rynku lub wszczęcie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego zamówienia oraz podpisanie w tym zakresie umowy z wykonawcą nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu; jednak fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych takie jak wytyczenie geodezyjne projektów w terenie (wykonanie samodzielnie lub zlecone podmiotowi zewnętrznemu); zagospodarowanie terenu budowy (wykonanie samodzielnie lub zlecone podmiotowi zewnętrznemu); wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (wykonanie samodzielnie lub zlecone 5 Zgodnie z interpretacjami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opartymi na decyzjach KE. 19

20 podmiotowi zewnętrznemu); wykonanie niwelacji terenu (wykonanie samodzielnie lub zlecone podmiotowi zewnętrznemu) oraz ogrodzenie terenu budowy i postawienie tablic informacyjnych, wpłata zaliczki lub zadatku stanowią rozpoczęcie realizacji projektu; c) w zakresie zakupienia wartości niematerialnych i prawnych za moment rozpoczęcia prac należy uznać pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do ich zamówienia (podpisanie umowy na ich realizację; konsekwentnie także wpłatę zaliczki lub zadatku). Zamówienia na usługi szkoleniowe, prawnicze i doradcze związane z projektem nie będą stanowiły rozpoczęcia realizacji projektu ponieważ nie są one ściśle związane z projektem inwestycyjnym, a jedynie stanowią wsparcie jego realizacji. Ponadto, nie zostaną uznane za rozpoczęcie realizacji projektu następujące działania wnioskodawcy: d) sporządzenie studium wykonalności, biznes planu, dokumentacji technicznej; e) zakup gruntu (nieruchomości niezabudowanej) pod teren inwestycji; f) przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz sam fakt uzyskania pozwolenia na budowę; g) przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia środowiskowego (oceny oddziaływania na środowisko) oraz sam fakt uzyskania tego pozwolenia; h) analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne); i) usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji w zakresie projektu dużego przedsiębiorcy; j) przygotowanie dokumentacji przetargowej i samo przeprowadzenie postępowania (jak wyżej wskazano); k) przygotowanie dokumentacji architektonicznej i planowania zieleni; l) wystosowanie zapytania ofertowego lub złożenie oferty przez dostawcę/wykonawcę. 7) Regionalna pomoc inwestycyjna jest przyznawana zgodnie z dopuszczalnymi poziomami intensywności wsparcia określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie określenia mapy pomocy regionalnej. 20

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

MRR/POIG/1(6)04/2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

MRR/POIG/1(6)04/2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(6)04/2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(3)/04/2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

MRR/POIG/1(5)03/2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

MRR/POIG/1(5)03/2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(2)/06/2008 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:

W ramach prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach W ramach prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

odpłatne korzystanie z aparatury,

odpłatne korzystanie z aparatury, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

MRR/POIG/1(5)03/2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

MRR/POIG/1(5)03/2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1869 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (zajęcia nr 4) mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Kwalifikowalność wydatków zasady na nowy okres programowania (2007-2013) 2. Kontynuacja

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w ramach PO PC Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1990 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze zmiany w Kwalifikowalności wydatków w RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W ramach projektu dofinansowanego z RPO WP 2014-2020 kwalifikowalne

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu WYKAZ PRZYKŁADOWYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH 1.5 A Wykaz z uwagi na rozbudowane zapisy w tej kwestii nie zawiera wszystkich szczegółowych uregulowań odnoszących się

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA

KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA KRAJOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2103 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia

Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych dla projektów realizowanych w ramach konkursu Zmiany klimatu zmiana nastawienia 1. Wstęp Niniejsze Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych, zwane dalej Wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy siódmy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa dokumentu Rozdział/ Podrozdział/ punkt. Data wprowadz enia 23 stycznia 2017 r. zmiany

Lp. Nazwa dokumentu Rozdział/ Podrozdział/ punkt. Data wprowadz enia 23 stycznia 2017 r. zmiany REJESTR ZMIAN DO: Regulaminu naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (ZATWIERDZAM)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020

Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Przedstawienie wzoru umowy o dofinansowanie wraz z informacjami nt. zasad realizacji projektów w perspektywie 2014 2020 Umowa o dofinansowanie Termin na podpisanie umowy liczony jest od daty podjęcia uchwały

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Wytyczne do pomocy technicznej a realizacja projektów Związków ZIT Prawo powszechnie obowiązujące,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 599/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r Wykaz zmian do Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Katalog kosztów kwalifikowanych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4.

Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych, w ramach PO IR, Działanie 4.4. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.2 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.2 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.2 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców

Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para Kwalifikowalność projektów i wydatków w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przedsiębiorców Kwalifikowalność projektów i wydatków w sytuacji starania

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+

Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ Kluczbork 8.03.2013r. AO.041.1.2013.MB Informacja o zawarciu umowy partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. Cyfrowy Debiut 50+ planowanego do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu Przewodnik dla Beneficjenta uszczegółowienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dofinansowanie w ramach Działania 1.3 stanowi pomoc publiczną, w związku

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Za koszty kwalifikowane uważa się między innymi:

Za koszty kwalifikowane uważa się między innymi: Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.02.03.01-IP.02-10-004/15 OŚ PRIORYTETOWA II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka PODDZIAŁANIE II.3.1: Innowacje w MŚP Wydatki kwalifikowalne 1. Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r.

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r. PROJEKT Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 12.10.2016 r. OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI!!!! Jest określony w umowie o dofinansowanie Nie może wykraczać poza daty graniczne

Bardziej szczegółowo