Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2426BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2426BT"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Czci zamienne/akcesoria: Czci zamienne/akcesoria mona zamówi na stronie internetowej Ochrona sluchu Ogólne zalecenia konserwacyjne Przestroga Aby zapobiec uszkodzeniu lub wadliwemu dzialaniu: Nie naley naraa urzdzenia na dzialanie nadmiernego ciepla, wytwarzanego przez urzdzenia grzewcze lub bezporednie dzialanie wiatla slonecznego. Nie upuszcza odtwarzacza i nie dopu, aby spadaly na niego inne przedmioty. Nie zanurzaj odtwarzacza w wodzie. Naley uwaa, aby woda nie dostala si do gniazda sluchawek i komory baterii, gdy moe ona spowodowa znaczne uszkodzenia. Dzialanie telefonów komórkowych w pobliu urzdzenia moe spowodowa zaklócenia. Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urzdzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnoci za jakkolwiek utrat danych spowodowan uszkodzeniem lub brakiem moliwoci odczytu danych zapisanych w urzdzeniu. Aby unikn problemów, naley zarzdza plikami (przesyla je, usuwa itd.) tylko przy pomocy oprogramowania muzycznego dolczonego do zestawu! Nie stosowa adnych rodków czyszczcych zawierajcych alkohol, amoniak, benzen lub materialy cierne, gdy mog one powodowa uszkodzenie urzdzenia. Dzialanie telefonów komórkowych w pobliu urzdzenia moe spowodowa zaklócenia. Rób kopie zapasowe plików. Koniecznie zachowuj oryginalne pliki pobrane do urzdzenia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnoci za jakkolwiek utrat danych spowodowan uszkodzeniem lub brakiem moliwoci odczytu danych zapisanych w urzdzeniu. Aby unikn problemów, zarzdzaj (przesylaj, usuwaj itd.) plikami tylko przy pomocy dolczonego lub zalecanego oprogramowania! Glono dwiku podczas sluchania powinna by umiarkowana: Korzystanie ze sluchawek przy duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Ten produkt moe generowa dwik o nateniu grocym utrat sluchu uytkownikowi ze zdrowym sluchem, nawet przy uytkowaniu trwajcym nie dluej ni 1 minut. Wysze natenie dwiku jest przeznaczone dla osób z czciowo uszkodzonym sluchem. Glono dwiku moe by mylca. Z czasem sluch dostosowuje si do wyszej glonoci dwiku, uznawanej za odpowiedni. Dlatego przy dlugotrwalym sluchaniu dwiku to, co brzmi,,normalnie" w rzeczywistoci moe brzmie glono i stanowi zagroenie dla sluchu. Aby uchroni si przed tym, naley ustawia glono na bezpiecznym poziomie, zanim sluch dostosuje si do zbyt wysokiego poziomu. Ustawianie bezpiecznego poziomu glonoci: Ustaw glono na niskim poziomie. Stopniowo zwikszaj glono, a dwik bdzie czysty, dobrze slyszalny i bez zaklóce. Nie naley slucha zbyt dlugo: Dlugotrwale sluchanie dwiku, nawet na,,bezpiecznym" poziomie, równie moe powodowa utrat sluchu. Z urzdzenia naley korzysta w sposób umiarkowany oraz robi odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze sluchawek naley stosowa si do poniszych zalece. Nie sluchaj zbyt glono i zbyt dlugo. 4 PL Zachowaj ostrono przy zmianie glonoci dwiku ze wzgldu na dostosowywanie si sluchu. Nie zwikszaj glonoci do takiego poziomu, przy którym nie slycha otoczenia. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uywaj sluchawek z rozwag lub przesta ich uywa na jaki czas. Nie uywaj sluchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdy moe to spowodowa zagroenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach. Prawa autorskie Wszelkie pozostale marki i nazwy produktów stanowi wlasno poszczególnych firm i organizacji. Nieautoryzowane kopiowanie jakichkolwiek nagra pobranych z Internetu lub utrwalonych na plytach Audio CD stanowi naruszenie praw autorskich i umów midzynarodowych. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materialów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagra dwikowych, moe stanowi naruszenie praw autorskich bdce przestpstwem. Nie naley uywa niniejszego urzdzenia do takich celów. Windows Media oraz logo Windows s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Zachowaj odpowiedzialno! Szanuj prawa autorskie. Recykling produktu Niniejszy produkt zostal zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakoci materialy i podzespoly, które poddane recyklingowi mog by ponownie uyte. Jeli na produkcie widoczny jest symbol przekrelonego pojemnika na odpady, oznacza to, i podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE: Firma Philips szanuje wlasno intelektualn i oczekuje tego samego od uytkowników swoich produktów. Materialy multimedialne dostpne w Internecie mog by tworzone i/lub rozprowadzane bez zgody wlacicieli praw autorskich. Kopiowanie lub dystrybucja takich materialów moe narusza prawa autorskie w rónych krajach, take w Twoim. Nie wolno wyrzuca produktu wraz ze zwyklymi odpadami komunalnymi. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi selektywnej zbiórki urzdze elektrycznych i elektronicznych. Odpowiednia utylizacja zuytego sprztu pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Produkt zawiera wbudowany akumulator objty dyrektyw Unii Europejskiej 2006/66/ PL 5 Wane informacje dotyczce bezpieczestwa Przestrzeganie praw autorskich jest Twoj odpowiedzialnoci. Nagrywanie i przesylanie do przenonego odtwarzacza strumieni wideo pobranych do komputera jest moliwe tylko w przypadku materialów publicznych lub posiadajcych odpowiedni licencj. Materialów takich mona uywa wylcznie do uytku prywatnego, niekomercyjnego i naley przestrzega instrukcji dotyczcych praw autorskich dostarczonych przez wlaciciela danego materialu. Instrukcje takie mog zabrania wykonywania jakichkolwiek kopii. Strumienie wideo mog zawiera technologie zabezpieczajce przed wykonywaniem kolejnych kopii. W takich przypadkach funkcja nagrywania nie bdzie dziala, a uytkownik zostanie powiadomiony za pomoc komunikatu. Pols ki WE, którego nie wolno wyrzuca wraz ze zwyklymi odpadami komunalnymi. Aby zapewni bezpieczestwo i prawidlowe dzialanie produktu, w celu wymiany lub wyjcia akumulatora produkt naley przynie do specjalnego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego (zobacz rysunek): Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi selektywnej zbiórki baterii. Odpowiednia utylizacja baterii pomaga chroni rodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. 6 PL Urzdzenie LUXE umoliwia odtwarzanie plików MP3 i niezabezpieczonych plików WMA sluchanie radia FM akceptowanie/nawizywanie polcze za pomoc funkcji Bluetooth * * Wymaga sparowania z telefonem obslugujcym standard Bluetooth. Sluchawki Zawarto opakowania Do urzdzenia LUXE dolczono futeral, w którym mona przechowywa odtwarzacz LUXE lub inne przedmioty. Zestaw LUXE zawiera nastpujce elementy: Przedluacz do sluchawek Przewód USB Ladowarka Skrócona instrukcja obslugi Philips GoGear audio player Quick start guide SA2420BT SA2440BT SA2421BT SA2441BT SA2422BT SA2442BT SA2425BT SA2445BT SA2426BT SA2446BT SA2427BT SA2447BT PL 7 Nowe urzdzenie Digital Audio Player 2 Nowe urzdzenie Digital Audio Player Odtwarzacz Pols ki 3 Czynnoci wstpne Opis urzdzenia LUXE a Mikrofon b Przelcznik przesuwny:, FM / c Wywietlacz LCD d Gniazdo sluchawek e f g h j / / Zlcze USB odtwarzanie/wstrzymanie / telefon / zwikszanie/zmniejszanie poziomu glonoci / nawigacja wlczanie/wylczanie / Bluetooth /,, i Przywracanie ustawie domylnych 8 PL Szczególowy przegld przycisków sterujcych Tryb / Funkcje Czynno / Nacinij raz przycisk, aby przelcza midzy odtwarzaniem a wstrzymaniem.

3 Nacinij raz przycisk na pocztku odtwarzanego utworu, aby przej do pocztku poprzedniego utworu. Nacinij raz przycisk podczas odtwarzania, aby przej do pocztku biecego utworu. Nacinij i przytrzymaj przycisk podczas odtwarzania, aby wyszukiwa wstecz w biecym utworze. Nacinij przycisk dwukrotnie, aby przej do poprzedniego folderu (jeli s obecne). Nacinij raz przycisk, aby przej do pocztku nastpnego utworu. Nacinij i przytrzymaj przycisk podczas odtwarzania, aby wyszukiwa do przodu w biecym utworze. Nacinij przycisk dwukrotnie, aby przej do nastpnego folderu (jeli s obecne). i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy. aby wlczy tryb parowania Bluetooth. / Nacinij raz przycisk, aby wlczy lub wylczy radio. Nacinij raz przycisk, aby wyszukiwa czstotliwoci w dól. raz przycisk, aby wyszukiwa czstotliwoci w gór. Nacinij raz przycisk, aby wlczy lub wylczy Bluetooth. Nacinij raz przycisk, aby odebra polczenie przychodzce. Nacinij i przytrzymaj przycisk, aby odrzuci polczenie przychodzce. Nacinij raz przycisk podczas rozmowy, aby zakoczy biece polczenie. Nacinij raz przycisk, aby zwikszy lub zmniejszy glono. Nacinij raz przycisk, aby wlczy lub wylczy Bluetooth. PL 9 Pols ki W urzdzeniu LUXE s dostpne nastpujce opcje sterowania: FM Czynnoci wstpne Przelcznik ródla slajdów FM / / : FM Wybieranie Wybieranie Wybieranie trybu ródla radia ródla odtwarzania FM muzyki losowego* dla ródla muzyki * W trybie odtwarzania losowego urzdzenie LUXE odtwarza piosenki w przypadkowej kolejnoci. Wskaniki LED zwizane z funkcj Bluetooth i ich znaczenia: Wskanik komputer ma polczenie z Internetem. przyciskiem myszy kliknij element Philips GoGear Luxe. standardow wtyczk USB dolczonego przewodu do komputera.» Na ekranie komputera zostanie wywietlone okno podrczne. na ekranie komputera nie zostanie wywietlone okno podrczne... 1 Nacinij i przytrzymaj przycisk / przez okolo 4 sekundy, aby wlczy urzdzenie LUXE. 1 2 Bluetooth zostalo pomylnie nawizane... to wlczenia w telefonie opcji automatycznego ponownego nawizywania polczenia). Polczenie Bluetooth nie zostalo nawizane...» Na wywietlaczu pojawi si przekrelona ikona Bluetooth. Konfiguracja polczenia Bluetooth z wymuszonym parowaniem Jeli nie uda si automatyczne nawizanie polczenia, mona uy nastpujcej metody wymuszonego parowania: Wlcz telefon komórkowy. Wlcz funkcj Bluetooth w telefonie komórkowym. Ustaw warto funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym na,,wykrywalny". Przed rozpoczciem upewnij si, e urzdzenie LUXE jest wylczone. Nacinij i przytrzymaj przycisk / w urzdzeniu LUXE przez okolo 4 sekundy. 1 Wykonuj czynnoci dotyczce konfiguracji polczenia Bluetooth z wymuszonym parowaniem (patrz `Konfiguracja polczenia Bluetooth z wymuszonym parowaniem' na str. 1), dopóki parowanie si nie zakoczy si powodzeniem.» Urzdzenie LUXE przelczy si w tryb parowania i zacznie wykrywanie telefonu komórkowego.» Wskanik zasilania LED zawieci raz, wskazujc, e urzdzenie LUXE zostalo wlczone.» Wskanik LED Bluetooth zawieci szybko, wskazujc, e urzdzenie jest w trybie parowania. PL 1 Podlczanie dolczonego przewodu USB urzdzeniem LUXE a telefonem komórkowym byla mniejsza ni 10 metrów. W celu zaoszczdzenia energii akumulatora urzdzenie LUXE przerywa nieudane próby nawizania polczenia BluetoothTM po 10 minutach. Pols ki» Wskanik zasilania LED zawieci raz, wskazujc, e urzdzenie LUXE zostalo wlczone. Uwaga Polczenie Bluetooth wymaga, aby odleglo midzy Bluetooth zostalo pomylnie nawizane... to wlczenia w telefonie komórkowym opcji automatycznego ponownego nawizywania polczenia). Polczenie Bluetooth nie zostalo nawizane...» Na wywietlaczu pojawi si przekrelona ikona Bluetooth. 1 2 Kliknij i zaznacz jeden lub kilka utworów, które maj zosta przeslane midzy komputerem a urzdzeniem LUXE. Przecignij i upu pliki we wlaciwym miejscu, aby je przesla. Wskazówka Aby przesla muzyk z plyt CD do odtwarzacza, moesz zgra (przekonwertowa) utwory z muzycznych plyt CD na pliki MP3/WMA przy uyciu na przyklad programu Windows Media Player. Skopiuj pliki do urzdzenia LUXE za pomoc programu Windows Explorer. Darmowe wersje tych programów mona pobra z Internetu. Organizowanie plików muzycznych w urzdzeniu LUXE W urzdzeniu LUXE mona przechowywa setki cieek muzycznych. Aby ulatwi organizowanie i lokalizowanie plików muzycznych, w urzdzeniu LUXE mona je przechowywa w folderach. 1 Wykonuj kroki procedury wymuszonego parowania, dopóki nie zakoczy si ono powodzeniem. Uwaga Polczenie Bluetooth wymaga, aby odleglo midzy Po podlczeniu urzdzenia LUXE do portu USB w komputerze otwórz program Windows Explorer. Utwórz foldery w pamici masowej urzdzenia LUXE. Przecignij i upu pliki muzyczne we wlaciwym miejscu, aby je posortowa w foldery. Wskazówka urzdzeniem LUXE a telefonem komórkowym byla mniejsza ni 10 metrów. W celu zaoszczdzenia energii akumulatora urzdzenie LUXE przerywa nieudane próby nawizania polczenia BluetoothTM po 10 minutach. Przesylanie muzyki do urzdzenia LUXE Urzdzenie LUXE jest wywietlane w programie Windows Explorer jako urzdzenie pamici masowej USB. Za pomoc polczenia USB mona przesyla pliki muzyczne do urzdzenia LUXE oraz je organizowa. 14 PL Dwukrotne nacinicie przycisku lub umoliwia przejcie do przodu lub do tylu na licie folderów w urzdzeniu LUXE, dziki czemu mona szybko odnale dane pliki muzyczne. 4 Korzystanie z urzdzenia Wlczanie lub wylczanie urzdzenia LUXE 1 Aby przelczy si midzy trybem wlczenia a wylczenia, nacinij i przytrzymaj przycisk / przez okolo 2 sekundy. Po 10 minutach bezczynnoci (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest nacinity aden przycisk) urzdzenie LUXE koczy prac (wylcza si). 1 Sluchanie muzyki W pelni naladowane urzdzenie LUXE pozwala odtwarza muzyk przez 10 godzin. Automatyczny tryb gotowoci i koczenia pracy W urzdzeniu LUXE jest dostpny automatyczny tryb gotowoci i koczenia pracy, co umoliwia oszczdzanie energii akumulatora. Przy aktywnym polczeniu BluetoothTM: Po 5 minutach bezczynnoci (nie jest odtwarzana muzyka, nie jest nacinity aden przycisk) urzdzenie LUXE przelcza si w tryb gotowoci. W trybie gotowoci: wywietlacz wylcza si istniejce polczenie BluetoothTM jest utrzymywane Urzdzenie LUXE przelcza si z powrotem w tryb aktywnoci po naciniciu przycisku / kiedy telefon komórkowy polczony z BluetoothTM otrzymuje polczenie przychodzce Bez aktywnego polczenia BluetoothTM: 1 Podlcz sluchawki do urzdzenia LUXE.

4 2 Ustaw przelcznik przesuwny w jednej z poniszych pozycji dotyczcych odtwarzania muzyki: - tryb Music (Muzyka) (odtwarzanie wybranych utworów) PL 15 Podlczanie dolczonego przewodu USB Nacinij i przytrzymaj przycisk / przez okolo 2 sekundy, aby ponownie wlczy urzdzenie LUXE. Pols ki - tryb Shuffle (Losowo)* (odtwarzanie wszystkich utworów w kolejnoci losowej) Wyszukiwanie muzyki W urzdzeniu LUXE mona przechowywa setki utworów muzycznych. 1 Nacinij przycisk utwór. lub, aby znale 3 4 Nacinij i przytrzymaj przycisk / przez okolo 2 sekundy, aby wlczy urzdzenie LUXE. Nacinij przycisk odtwarzanie. /, aby rozpocz 2 Nacinij przycisk /, aby przelczy si midzy odtwarzaniem a wstrzymaniem. 5 Nacinij przycisk /, aby zmniejszy/ zwikszy poziom glonoci. Uwaga Ten odtwarzacz nie obsluguje plików WMA objtych ochron praw autorskich (DRM Digital Rights Management), zakupionych w sklepach internetowych. Uwaga Urzdzenie LUXE ma funkcj powtarzania odtwarzania. *W trybie Shuffle (Losowo) urzdzenie LUXE odtwarza wszystkie utwory w przypadkowej kolejnoci, zanim ponownie odtworzy jaki utwór. 16 PL Radio Urzdzenie LUXE jest wyposaone w tuner radia FM. Oto instrukcje dotyczce sluchania radia: Nacinij przycisk /, aby zwikszy /zmniejszy poziom glonoci. 2 Podlcz przedluacz do sluchawek do urzdzenia LUXE. 6 Nacinij przycisk /, aby zmniejszy /zwikszy pasmo czstotliwoci radiowej. (Przytrzymaj przycisk, aby przeskanowa czstotliwoci radiowe w dól/w gór). 3 Nacinij i przytrzymaj przycisk / przez okolo 2 sekundy, aby wlczy urzdzenie LUXE. Uwaga Dolczony przedluacz do sluchawek sluy jako antena radiowa. Aby uzyska optymaln jako odbioru, upewnij si, e przedluacz do sluchawek i sluchawki s odpowiednio podlczone. 4 Ustaw przelcznik przesuwny w pozycji FM. PL 17 Korzystanie z urzdzenia 1 Podlcz dolczony przedluacz do sluchawek (zobacz: Uwaga) do sluchawek. Pols ki 5» Na wywietlaczu pojawi si symbol radia przez 1 sekund. Polczenia telefoniczne Akceptowanie polcze telefonicznych Urzdzenie LUXE mona za pomoc funkcji Bluetooth polczy z telefonem komórkowym i przy uyciu urzdzenia LUXE akceptowa przychodzce polczenia telefoniczne: Nawizywanie polczenia z ostatnio uytym numerem Mona nawiza polczenie telefoniczne z ostatnio zarejestrowanym numerem: Szybko nacinij dwukrotnie przycisk /, aby zadzwoni pod numer ostatniego polczenia przychodzcego lub ostatnio wybrany numer. Aby zakoczy polczenie telefoniczne, nacinij ponownie przycisk /. Postpuj zgodnie ze wskazówkami, aby polczy urzdzenie z telefonem komórkowym za pomoc funkcji Bluetooth. Podlcz dolczone sluchawki. Kiedy telefon komórkowy odbiera sygnal o polczeniu przychodzcym, urzdzenie LUXE sygnalizuje to za pomoc ostrzegawczego dzwonienia. Urzdzenie LUXE wycisza aktywne radio lub bieco odtwarzan muzyk. Na wywietlaczu pojawia si symbol telefonu komórkowego, a po nim ID dzwonicego lub jego numer telefonu, o ile jest dostpny. przycisk /, aby zaakceptowa polczenie telefoniczne. Nacinij ponownie przycisk /, aby ponownie przekierowa polczenie do urzdzenia LUXE. 3 4 Zmiana dwiku dzwonka urzdzenia LUXE Kiedy polczony telefon komórkowy odbiera sygnal o polczeniu przychodzcym, urzdzenie LUXE sygnalizuje to za pomoc dzwonka (slyszanego w sluchawkach). W przypadku telefonów obslugujcych transmisj strumieniow dzwonków do urzdzenia LUXE mona uslysze spersonalizowany dwik dzwonka telefonu komórkowego. W przypadku telefonów nie obslugujcych transmisji strumieniowej dzwonków urzdzenie LUXE odtwarza standardowy dwik dzwonka. Standardowy dwik dzwonka mona dostosowa w nastpujcy sposób: Aby uzyska optymalny odbiór, odleglo midzy urzdzeniem LUXE a telefonem komórkowym powinna by mniejsza ni 10 metrów. 18 PL Przecignij i upu plik dwiku dzwonka w folderze o nazwie RINGTONE dostpnym w urzdzeniu LUXE. Nastpnym razem, gdy telefon komórkowy odbierze polczenie przychodzce, urzdzenie LUXE odtworzy ten dwik dzwonka. Uwaga Jeli folder RINGTONE zawiera wicej ni jeden plik z dwikiem dzwonka, urzdzenie LUXE odtworzy plik, który jest pierwszy w porzdku alfanumerycznym. Uywanie urzdzenia LUXE do przechowywania i przenoszenia danych Moesz za pomoc urzdzenia LUXE do przechowywa i przenosi dane Podlcz urzdzenie LUXE do komputera. W komputerze otwórz program Windows Explorer. Przecignij i upu pliki we wlaciwym miejscu, aby przesla dane z komputera do urzdzenia LUXE. PL 19 Korzystanie z urzdzenia Pols ki Po podlczeniu urzdzenia LUXE do portu USB w komputerze otwórz program Windows Explorer. 5 Rozwizywanie problemów Jak przywróci ustawienia domylne odtwarzacza? Wsu koniec dlugopisu lub inny stosowny przedmiot do otworu przywracania ustawie domylnych w podstawie urzdzenia LUXE. Przytrzymaj, a urzdzenie wylczy si. Jeli przywrócenie ustawie domylnych nie powiedzie si, wykonaj nastpujce czynnoci w celu przywrócenia ustawie fabrycznych urzdzenia LUXE za pomoc programu Philips Device Manager: 1 2 W komputerze wybierz kolejno pozycje Start>Programy>Philips Digital Audio Player>GoGear LUXE Device Manager >Philips Device Manager, aby uruchomi program Philips Device Manager. Podczas podlczania urzdzenia LUXE do komputera nacinij i przytrzymaj przycisk regulacji glonoci Trzymaj ten przycisk, a program Philips Device Manager rozpozna urzdzenie LUXE i wejdzie w tryb przywracania. W komputerze kliknij przycisk Repair (Napraw) i wykonuj polecenia programu Philips Device Manager, aby zakoczy proces przywracania. Po zakoczeniu procesu przywracania odlcz urzdzenie LUXE od komputera. Ponownie uruchom urzdzenie LUXE. PL 6 Parametry techniczne Zasilanie Zasilanie: Wbudowany akumulator litowojonowy 150 mah Czas odtwarzania (muzyka/radio): 10 godzin Tryb gotowoci: 100 godzin Czas rozmowy (telefon): 4 godziny Wymagania systemowe: Windows 2000, XP, Vista Procesor Pentium III 800 MHz lub szybszy 128MBRAM 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym Polczenie z Internetem Przegldarka Microsoft Internet Explorer 6. 0 lub nowsza Karta dwikowa Port USB Nonik pamici Pojemno wbudowanej pamici: Pami flash NAND SA242x/BT 2 GB Pami flash NAND SA244x/BT 4 GB Oprogramowanie Philips Device Manager: przywracanie i aktualizacja Polczenia Bluetooth Sluchawki 3,.5 mm Szybki interfejs USB 2.0 Funkcje polczenia Bluethooth : Zarzdzanie polczeniami: akceptowanie/ odrzucanie/koczenie polcze, przelczanie midzy polczeniem a muzyk Wywietlanie ID dzwonicego Wywietlacz Bialy wywietlacz LCD, 96 x 16 pikseli Obslugiwane formaty plików muzycznych Urzdzenie LUXE obsluguje nastpujce formaty muzyczne: MP niezabezpieczone pliki WMA PL 21 Rozwizywanie problemów Dwik Ulepszenie dwiku: FullSoundTM Separacja kanalów: 45 db Pasmo przenoszenia: khz Moc wyjciowa: 2x 2,4 mw Stosunek sygnalu do szumu: > 84 db Odtwarzanie dwiku Format kompresji: Szybko kompresji MP3: kb/s i VBR Czstotliwoci próbkowania MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 khz Szybko kompresji niezabezpieczonych plików WMA: kb/s i VBR Czstotliwo próbkowania WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 khz Przesylanie plików muzycznych Metoda,,przecignij i upu" w programie Windows Explorer Pols ki 7 Slowniczek B Bluetooth Bluetooth to protokól lcznoci bezprzewodowej krótkiego zasigu, którego zadaniem jest umoliwienie wymiany informacji i aplikacji midzy urzdzeniami przenonymi bez obawy o kable i niezgodno interfejsów.

5 Powered by TCPDF ( Nazwa pochodzi od imienia króla Wikingów, który zjednoczyl Dani. Dziala przy czstotliwoci 2,4 GHz. Wicej informacji mona znale na stronie bluetooth.com. L LCD (Liquid Crystal Display) -- wywietlacz cieklokrystaliczny Prawdopodobnie najpowszechniejszy sposób wywietlania informacji w postaci obrazu na sprzcie elektronicznym innym ni komputer. Losowo Funkcja pozwalajca odtwarza pliki (cieki) audio w przypadkowej kolejnoci. M MP3 Format pliku z systemem kompresji danych dwikowych. MP3 to skrót od nazwy Motion Picture Experts Group 1 (lub MPEG-1) Audio Layer 3. Zastosowanie formatu MP3 pozwala umieci na jednej plycie CD-R lub CD-RW okolo 10 razy wicej danych ni zawiera zwykla plyta CD. D Decybel (db) Jednostka miary sluca do wyraania wzgldnej rónicy mocy lub intensywnoci dwiku. F FullSound FullSoundTM to innowacyjna technologia opracowana przez firm Philips. Technologia FullSoundTM w sposób wierny przywraca skompresowanej muzyce szczególy dwikowe, ulepszajc j w celu zapewnienia pelnych dozna dwikowych bez jakichkolwiek znieksztalce. P Przesylanie strumieniowe Technika przesylania danych polegajca na tym, e mog by one przetwarzane jako staly i cigly strumie. Technologie przesylania strumieniowego s czsto stosowane w internecie, poniewa wielu uytkowników nie posiada wystarczajco szybkiego dostpu, aby prdko pobra due pliki multimedialne, a dziki tym technologiom przegldarka kliencka lub wtyczka moe rozpocz wywietlanie danych przed przeslaniem calego pliku. G Glono Glono to najpowszechniej uywane slowo w celu okrelenia sterowania wzgldnym poziomem glonoci dwików. Termin ten dotyczy równie funkcji na wielu urzdzeniach elektronicznych, uywanej do sterowania glonoci. W WMA (Windows Media Audio) Format plików dwikowych bdcy wlasnoci firmy Microsoft, stanowicy cz technologii Microsoft Windows Media. Obejmuje narzdzia zarzdzania prawami cyfrowymi, technologi kodowania Windows Media Video oraz technologi kodowania Windows Media Audio. 22 PL Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. Document order number: wk8443.

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA018102 SA018104 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Ogólne zalecenia konserwacyjne 2 Recykling

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Skrócona instrukcja obsługi Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1ARA02 SA1ARA04 SA1ARA08 SA1ARA16 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SA018102 SA018104 Instrukcja obsługi Spis treści 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Ogólne zalecenia konserwacyjne 2 Recykling

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support Masz pytanie? Skontaktuj się z GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear Skrócona instrukcja obsługi SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę internetową www.philips.com/welcome. Znajdziesz tam komplet materiałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Philips GoGear Odtwarzacz MP3 SA2920 SA2925 SA2926 SA2928 SA2940 SA2945 SA2947 SA2948 SA2980 SA2985 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instalacja Podłączanie i ładowanie Przesyłanie Korzystanie Potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT02 SA5DOT04 SA5DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5DOT Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5DOT Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodni szybkiego startu

Przewodni szybkiego startu Philips GoGear Odtwarzacz audio SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 Przewodni szybkiego startu 1 2 3 4 Inst alacja Podłącz Przenoszenie materiału Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Przewodni szybkiego startu

Przewodni szybkiego startu Philips GoGear Odtwarzacz audio SA2815 SA2816 SA2825 SA2826 SA2845 SA2846 SA2885 SA2886 Przewodni szybkiego startu 1 2 3 4 Instalacja Podłączenie i ładowanie akumulatora Przenoszenie materiału Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5276EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV5276EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV5276EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV5276EA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133

Instrukcja użytkownika. Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcja użytkownika Słuchawki HEAD BANG 83131/83132/83133 Instrukcje: 1. Przycisk zasilania/ przycisk do odbierania połączeń telefonicznych 2. Przycisk dotykowy do zwiększania głośności/ odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6125

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6125 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Talitor kamera w zapalniczce

Talitor kamera w zapalniczce Talitor kamera w zapalniczce Poznań 2012 Cechy: mały rozmiar mały, dyskretny obiektyw kamery wskaźnik LED rozdzielczość 1280x960 dla 27fps rejestracja plików w formacie AVI rejestracja przez co najmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome Masz pytanie? Skontaktuj się z GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instaluj Podłącz i ładuj. Przesyłaj Używaj. Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear

Instaluj Podłącz i ładuj. Przesyłaj Używaj. Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instaluj Podłącz i ładuj Przesyłaj Używaj Potrzebujesz pomocy? Wejdź na stronę www.philips.com/welcome

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome Masz pytanie? Skontaktuj się z GoGEAR SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5285

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5285 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-500EA

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ MINI CQ10-500EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ MINI CQ10-500EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ MINI

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio-wideo Philips GoGear SA5225 SA5245 SA5247 SA5285 SA5287 SA5295 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instaluj Podłącz i ładuj Przesyłaj Używaj Potrzebujesz pomocy? Wejdź na stronę www.philips.com/welcome

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6145

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA6145 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG MPIXX 2001 FM/1GB

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG MPIXX 2001 FM/1GB Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG MPIXX 2001 FM/1GB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT

Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT Dane aktualne na dzień: 08-02-2018 12:57 Link do produktu: http://exite.info/transmitter-fm-xevo-rx5-bluetooth-pilot-p-10032.html Transmitter FM XEVO RX5 Bluetooth + PILOT Cena Cena poprzednia Dostępność

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP HDX X EA PREMIUM

Twoja instrukcja użytkownika HP HDX X EA PREMIUM Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP HDX X18-1102EA PREMIUM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP HDX X18-1102EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP G56-114SA

Twoja instrukcja użytkownika HP G56-114SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP G56-114SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP G56-114SA (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PINNACLE VIDEO TRANSFER

Twoja instrukcja użytkownika PINNACLE VIDEO TRANSFER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PINNACLE VIDEO TRANSFER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PINNACLE VIDEO TRANSFER

Bardziej szczegółowo

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji

NH-204. Instrukcja szybkiej instalacji NH-204 Instrukcja szybkiej instalacji Poznań 2010 Zawartość opakowania serwer HH204 przewód sieciowy LAN zasilacz 5V/2A płyta CD Instrukcja szybkiej instalacji Minimalne wymagania systemowe Windows XP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920 Podręcznik szybkiej instalacji wepresent WP-920 Poznań 2010 Wstęp wepresent WP920 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA5245BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763474 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3

SA011102S SA011104S SA011108S. Odtwarzacz MP3 SA011102S SA011104S SA011108S Odtwarzacz MP3 Utylizacja z owanym akumulator pr zapr o i wyk w oparciu o jak i y, któr po r gowi b pono. ny na pr symbol r go na na oznacza zg z r Unii Eur 2002/96/WE.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6920EA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6920EA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6920EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6920EA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik w języku polskim

Podręcznik w języku polskim Podręcznik w języku polskim Przegląd 1. Ściągacz 2. klawisz < : Poprzedni utwór 3. klawisz > : Następny utwór 4. Wskaźnik LED a) Ładowanie Wskaźnik LED Czerwony LED jest włączony Czerwony LED jest wyłączony

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485

Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Skrócona instrukcja obsługi CD480/CD485 Zawartość opakowania Słuchawka * Stacja bazowa (CD485) Stacja bazowa (CD480) Ładowarka * Zasilacz * Przewód telefoniczny ** Instrukcja obsługi Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear SA1915 SA1916 SA1918 SA1922 SA1924 SA1925 SA1926 SA1927 SA1928 SA1929 SA1942 SA1945 SA1946 SA1947 SA1948 SA1949 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Instalacja Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER

Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER Zapraszamy do sklepu AUDIOPIONEER sklep@audiopioneer.pl www.audiopioneer.pl tel. +48 22 256 87 97 tel. +48 697 865 383 SONY BDP-S4200 ODTWARZACZ BLU-RAY USB 3D Producent: Sony Cena brutto: 339,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Poznań 2010 Spis treści Wymagania systemowe... 2 Instalacja oprogramowania... 3 Turbo... 6 Bezpieczne usuwanie dysku USB... 8 Ustawienia... 9 Inne... 10 Gwarancja:... 11 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Doładowywanie akumulatora

Doładowywanie akumulatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Doładowywanie akumulatora Urządzenie ma wbudowaną litowo-jonową baterię wielokrotnego ładowania DC 3,7V, 330mAh. Należy ją ładować w następujący sposób: Włożyć małą wtyczkę dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne BT100. Dodatkowe dane techniczne BT100 S W E E X. C O M BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth Adapter. Za pomocą adaptera można w łatwy sposób podłączyć Bluetooth pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Za pomocą tego urządzenia można w łatwy sposób uzyskać połączenie z innymi urządzeniami Bluetooth.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BEHRINGER UFO202

Twoja instrukcja użytkownika BEHRINGER UFO202 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Y-3602 Podręcznik użytkownika

Y-3602 Podręcznik użytkownika Y-3602 Podręcznik użytkownika Poznań 2011 Uwaga Możliwośd obsługi systemu plików zarówno FAT32 jak i NTFS Aby poprawnie korzystad z aplikacji PCCLone EX użytkownik musi byd zalogowany do systemu na koncie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-X630 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth MiniMax. Przewodnik szybkiej instalacji

Głośnik Bluetooth MiniMax. Przewodnik szybkiej instalacji Głośnik Bluetooth MiniMax Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Mini Max to prawdopodobnie najmniejszy na świecie bezprzewodowy głośnik Bluetooth zapewniający krystalicznie czysty i niesamowity dźwięk.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5MXX

Instrukcja obsługi. Jesteśmy do Twoich usług. GoGEAR SA5MXX Jesteśmy do Twoich usług Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/support GoGEAR Masz pytanie? Skontaktuj się z SA5MXX Instrukcja obsługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PQI Connect 201 Poznań 2013

PQI Connect 201 Poznań 2013 PQI Connect 201 Poznań 2013 Opis PQI Connect 201 to przenośna pamięć masowa w postaci pendrive o pojemności 16GB. Urządzenie cechuje niezwykle mały rozmiar (dzięki opatentowanej technologii PQI COB), aluminiowa

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 PORĘZNIK QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. Instalacja oprogramowania 1. Włóż dołączony dysk ysk z narzędziami do napędu /V. 2. Wybierz napęd /V (tj. :\). 3. Otwórz folder Sharkoon.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON W902 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4284989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo