Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie."

Transkrypt

1 Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz z późn. zm.); 2. Art. 6 ustawy z dn r. Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 56 z 1997r. poz. 357 z późn. zm.); 3. Art. 4 Ustawy o systemie oświaty z r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego. 2. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: a. samego nauczyciela, b. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, c. organu prowadzącego szkołę, d. Rady Rodziców. 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w paragrafie 2, ust Do okresu, o którym mowa w ust. 3 nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego. 5. W przypadku dokonywania oceny z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, Rady Rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: a. ocena wyróżniająca, b. ocena dobra, 1

2 c. ocena negatywna Podstawę oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 Ustawy o Systemie Oświaty, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych w art. 42 Karty Nauczyciela mówiących o realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z pracy bezpośrednio z uczniami. 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który na wniosek nauczyciela przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii Rady Samorządu Uczniowskiego Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu ani jego przekonania religijne, ani poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynika z uzasadnionego przekonania nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym. 2. Oceny pracy nauczyciela religii dokonuje się wg tych samych zasad i w tym samym trybie, co pozostałych nauczycieli, z tym, że dyrektor szkoły ma obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną. 3. Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania funkcji doradcy metodycznego Dyrektor ustala ocenę pracy po zapoznaniu nauczyciela z pisemnym projektem, oraz po wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń. 2. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie w ciągu 7 dni od daty zapoznania się z projektem oceny. 3. Od ustalonej oceny, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje: a. nauczycielowi prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, b. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu który, tę ocenę ustalił. 4. Organ, o którym mowa w 6pkt 3, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku nauczyciela zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie. 5. Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, a jej odpis włącza się do akt osobowych nauczyciela Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela uwzględniając w szczególności następujące kryteria: 2

3 a. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, osiąganie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach, b. zaangażowanie zawodowe nauczyciela (prowadzenie pozalekcyjnej działalności szkoły, aktywny udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami), c. aktywność nauczyciela w konsekwentnym doskonaleniu zawodowym, d. działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb, e. przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji). 8 Kryteria oceny pracy nauczyciela. OCENA WYRÓŻNIAJĄCA Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który: 1. Bardzo dobrze pod względem merytorycznym i metodycznym prowadzi zajęcia dydaktyczne, stosuje na wybranych zajęciach nowatorskie rozwiązania metodyczne, organizacyjne. 2. Uzyskuje wysokie wyniki dydaktyczne swoich uczniów na podstawie zewnętrznego i wewnętrznego pomiaru dydaktycznego. 3. Doprowadza uczniów do sukcesów naukowych, sportowych, artystycznych w skali międzyszkolnej (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, itp.). 4. Opracowuje i wdraża innowacje pedagogiczne, które wpływają na poprawę jakości pracy szkoły. 5. Dzieli się swym doświadczeniem zawodowym, np. poprzez pełnienie funkcji lidera zespołu, opiekuna stażu, szkolenie rady pedagogicznej, otwarte zajęcia, praktyki studenckie. 6. Aktywizuje środowisko do współdziałania ze szkołą. 7. Efektywnie pracuje w zespołach nauczycielskich. 8. Efektywnie realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły. 9. Angażuje się w pracę pozalekcyjną szkoły (samorząd uczniowski, gazetka szkolna, zawody, akcje, uroczystości, imprezy, itp.) 10. Skutecznie pozyskuje rodziców do współpracy. 3

4 11. Nienagannie przestrzega porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu zajęć, prowadzenie dokumentacji, aktywne pełnienie dyżurów, przestrzeganie regulaminów, zarządzeń, rozporządzeń). 12. Zachowuje się zgodnie z zasadami etyki, tolerancji, kultury i współżycia społecznego. OCENA DOBRA Ocenę dobrą otrzymuje nauczyciel, który: 1. Poprawnie pod względem metodycznym i merytorycznym prowadzi zajęcia, jest przygotowany do zajęć zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie szkoły. 2. Zadawalająco realizuje zadania wynikające z Programu wychowawczego szkoły. 3. Zachowuje odpowiednią dyscyplinę uczniów na zajęciach. 4. Ma dobre kontakty z uczniami, cieszy się ich szacunkiem i zaufaniem. 5. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo. 6. Potrafi rozwiązywać problemy wychowawcze. 7. Nawiązuje właściwe relacje z rodzicami, kontaktuje się z nimi na bieżąco, cieszy się ich szacunkiem. 8. Aktywnie uczestniczy w różnych formach doskonalenia, stale rozwija swój warsztat pracy. 9. Respektuje wymogi kierownictwa szkoły dotyczące dyscypliny pracy, terminowości w realizacji zadań, zarządzeń, dokumentacji przebiegu nauczania. 10. Posiada niebudzącą zastrzeżeń postawę etyczną, kulturę współżycia. OCENA NEGATYWNA Ocenę negatywną otrzymuje nauczyciel, który w niskim stopniu wypełnia podstawowe obowiązki nauczyciela i jednocześnie dopuszcza się powtarzających uchybień: 1. Nie realizuje zadań wynikających z zakresu przydzielonych obowiązków. 2. Nie przygotowuje się do zajęć. 3. Nie wykonuje zaleceń pohospitacyjnym. 4. Występują rażące uchybienia w przestrzeganiu dyscypliny pracy. 5. Pozostawia uczniów bez opieki lub nie udziela im pomocy (wypadek, choroba). 6. Dopuszcza do braku opieki nad uczniami (wychowankami podczas zajęć w szkole i poza nią wyjście, wycieczka). 7. Nie uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, nie wzbogaca swojego warsztatu pracy. 8. Zachowanie jego jest sprzeczne z zasadami etyki, tolerancji i współżycia społecznego. 9. Nie reaguje na negatywne zachowania uczniów, nie utrzymuje porządku i dyscypliny. 10. Nie nawiązuje dobrych kontaktów z rodzicami i nie przekazuje im rzetelnych informacji o postępach lub niepowodzeniach dziecka. 11. Nie dba o poprawne relacje z uczniami, swoim zachowaniem wyraża dla nich brak szacunku, nie respektuje praw dziecka. 4

5 Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29 kwietnia 2010r. Regulamin oceny pracy nauczyciela wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 5

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz brzmienie od 2009-07-05 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dziennik Ustaw z dnia 17 listopada 2000 r Nr 98 poz. 1066 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz.U.2012.1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1538 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny

Bardziej szczegółowo

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 30/2015/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. PROCEDURA OKREŚLAJĄCA TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola

Bardziej szczegółowo

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5

ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 kom. nr 2 oceny dokonuje dyrektor kom. nr 1, 4, 5 PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ocenie podlega nauczyciel (z wyjątkiem nauczyciela stażysty) kom. nr 1 dyrektor powiadamia na piśmie nauczyciela, co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny (chyba, że

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 08.02.2016r. dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ŁĘKNICY ŁĘKNICA, 2016 PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkolnym w Widzowie Podstawa prawna

Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkolnym w Widzowie Podstawa prawna Procedura, standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkolnym w Widzowie Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU. 1 Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU. 1 Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 05/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu z dnia 20.05.2014 r. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Procedura oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 29/2016/2017 PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Podstawa prawna 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Poradni, w której jest zatrudniony nauczyciel.

1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje Dyrektor Poradni, w której jest zatrudniony nauczyciel. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu z dnia 28.12.2015 r. Regulamin w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2016 Dyrektora Szkoły z dnia 31.08.2016 r. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy Podstawa prawna oceny pracy nauczyciela: Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE Załącznik nr 20 do statutu REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ocenianie nauczyciela są: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy nauczyciela religii

Ocena pracy nauczyciela religii Ocena pracy nauczyciela religii Zmiany wprowadzone do Karty Nauczyciela Ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239) stworzyły nową sytuację w szkolnictwie, co wyraża się m.in. w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA Obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA Obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance, nr 2/2012/2013 z dnia 22 sierpnia 2012r. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA Obowiązujący w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku Regulamin oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 35 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 1 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel. 2. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA. Przedszkola Publicznego Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie.

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA. Przedszkola Publicznego Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA Przedszkola Publicznego Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie. Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty art. 4 Ustawa Karta Nauczyciela art. 6 i 6a, art. 42 Rozporządzenie MEN z 2.11.2000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dokonywania Oceny Pracy Nauczyciela. w Przedszkolu Nr 21 w Koszalinie

REGULAMIN. dokonywania Oceny Pracy Nauczyciela. w Przedszkolu Nr 21 w Koszalinie REGULAMIN dokonywania Oceny Pracy Nauczyciela w Przedszkolu Nr 21 w Koszalinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z 02.11.2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania nagród Dyrektora Szkoły dla. nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1%

Regulamin w sprawie przyznawania nagród Dyrektora Szkoły dla. nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% Regulamin w sprawie przyznawania nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze Podstawa prawna: Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 256, poz.2572 ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Regulamin dokonywania oceny pracy nauczyciela w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W SZKOLE INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W SZKOLE INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Załącznik nr 1 do zarządzenia 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Dyrektora Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W SZKOLE INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY PODSTAWA PRAWNA: Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z póź. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/II/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem Nidzie z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku szkolnego procedury oceny pracy pracowników pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Opracowana na podstawie: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KÓRNICY Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 4;dalej : KN Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU W ŚLESINIE

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU W ŚLESINIE REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU W ŚLESINIE Podstawy prawne dokonywania oceny pracy nauczyciela: Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Regulamin opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MEN z dn. 2.11.2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RAJCZY

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RAJCZY PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RAJCZY str. 1 I. Podstawa prawna: 1. art. 6 a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELA POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Zakres podmiotowy oceny

REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELA POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Zakres podmiotowy oceny ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu kontroli zarządczej w Publicznym Gimnazjum Nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi REGULAMIN OCENY NAUCZYCIELA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres podmiotowy oceny Stosownie do regulacji

Bardziej szczegółowo

1 Nauczyciele podlegający ocenie.

1 Nauczyciele podlegający ocenie. Załącznik nr 1 do zarządzenia 2KZ z dnia 17.10.2016 r Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz kryteria oceny pracy nauczyciela w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU

TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 4); Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

OCENY PRACY NAUCZYCIELA

OCENY PRACY NAUCZYCIELA Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół w Parchowie stanowiąca załącznik do zarządzenia Dyrektora szkoły nr 02/04/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Wewnątrzszkolna procedura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH. Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH. Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH 1 Tryb i zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.

Bardziej szczegółowo

1 Nauczyciele podlegający ocenie.

1 Nauczyciele podlegający ocenie. Załącznik nr 1 do zarządzenia 4KZ z dnia 13.06.2017 r Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz kryteria oceny pracy nauczyciela w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Na

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE Załącznik do uchwały nr 1/2011/2012 Rady Pedagogicznej z dnia 13.09.2011r. KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LUBISZYNIE Z FILIĄ W BACZYNIE Podstawa prawna Art. 4 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie

Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie Procedury i kryteria oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

OCENA PRACY NAUCZYCIELA OCENA PRACY NAUCZYCIELA zebrała i opracowała ElŜbieta Rostkowska Gorzów Wlkp. 2008 rok Ocena pracy nauczyciela (wykaz prawa) 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity). (Dz.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Podstawa prawna: 1. Art. 6 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI Gimnazjum w Dobczycach im. Jana Pawła II REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wewnątrzszkolnej procedury oceny pracy nauczycieli z dnia r

Załącznik do wewnątrzszkolnej procedury oceny pracy nauczycieli z dnia r Załącznik do wewnątrzszkolnej procedury oceny pracy nauczycieli z dnia 3.12.2012r Podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela stosowane są: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Pojęcia ogólne 1

Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Pojęcia ogólne 1 Regulamin Oceny Pracy Nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Rybniku Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.12. 2012r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

PROCEDURA I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach PROCEDURA I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela tekst

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

Procedura oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie Procedura oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 114/2013/2014 z dnia 14.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie- przyjęta przez radę pedagogiczną dnia 18..11.2013 r.

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie- przyjęta przez radę pedagogiczną dnia 18..11.2013 r. 1 Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie- przyjęta przez radę pedagogiczną dnia 18..11.2013 r. Podstawa prawna: - Art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 11 marca 2013r. PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA, KTÓREMU CZASOWO POWIERZONO PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY

PROCEDURA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA, KTÓREMU CZASOWO POWIERZONO PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW DYREKTORA SZKOŁY Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2017 Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 23.10.2017 r. PROCEDURA OCENY PRACY DYREKTORA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA, KTÓREMU CZASOWO POWIERZONO PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017

Zarządzenie Nr 5/2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu. Ustalenia ogólne

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu. Ustalenia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2016 z dnia 10.02.2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu Ustalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH

PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Podstawa prawna: 1) art. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SEJNACH

REGULAMIN OCENIANIA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SEJNACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2015/2016 dnia 26.0.04.2016 r. REGULAMIN OCENIANIA PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SEJNACH 1. Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH

PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH 1 Zarządzenie nr 5/2017 PROCEDURY DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Podstawa prawna: 1) Art. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie

REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora ZSO Nr 1 w Kroczewie z dnia 13 stycznia 2014r. REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kroczewie 1. Podstawa prawna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I KRYTERIA DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE. Strona1

REGULAMIN I KRYTERIA DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE. Strona1 REGULAMIN I KRYTERIA DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA GIMNAZJUM IM.JANA PAWŁA II W ŻYRZYNIE Strona1 OCENA PRACY NAUCZYCIELA Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego Ocenie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Publicznych w Szlachcie

Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Publicznych w Szlachcie Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół Publicznych w Szlachcie PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

O C E N A P R A C Y N A U C Z Y C I E L A

O C E N A P R A C Y N A U C Z Y C I E L A O C E N A P R A C Y N A U C Z Y C I E L A I. Postanowienia ogólne 1. Praca nauczyciela z wyjątkiem nauczyciela staŝysty podlega ocenie. 1) moŝe być dokonana w kaŝdym czasie, nie wcześniej jednak niŝ po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELI Załącznik nr 11 Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Dz. U z 2004, nr 179, poz. 1845)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOTYCZĄCA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOTYCZĄCA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOTYCZĄCA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Zespół Szkół nr 14 w Bydgoszczy PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela (dyrektora) Obligatoryjnie: po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W WIERZBICY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W ŻELISZOWIE

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W ŻELISZOWIE PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W ŻELISZOWIE Podstawa prawna dokonywania oceny pracy nauczyciela: 1.Art. 6 i 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr. 1 TRYB DOKONYWANIA OCENY OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO OCENA PRACY. nie dotyczy STAŻYSTY dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Zał. Nr. 1 TRYB DOKONYWANIA OCENY OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO OCENA PRACY. nie dotyczy STAŻYSTY dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy Zał. Nr. 1 OCENA PRACY TRYB DOKONYWANIA OCENY OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO nie dotyczy STAŻYSTY dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy SKALA: wyróżniająca dobra negatywna SKALA: pozytywna negatywna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela

Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93 NIP 681-18-45-177 Regon 357148660 e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce 1 Podstawa prawna: 1. art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 20 /2007

ZARZĄDZENIE nr 20 /2007 ZARZĄDZENIE nr 20 /2007 DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU w sprawie kryteria i trybu oceny pracy nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Procedura oceny pracy nauczycieli. 3.0 Unormowania prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela.

PROCEDURA. Procedura oceny pracy nauczycieli. 3.0 Unormowania prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela. PROCEDURA Procedura oceny pracy nauczycieli Nr procedury A - 4 Wydanie I 1.0 Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny pracy nauczyciela

Kryteria oceny pracy nauczyciela Kryteria oceny pracy nauczyciela Kryterium 1. Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2. Realizacja innych zadań zawodowych wynikających ze statutu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

PROCEDURA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza ul. Szczuczyńska 5, 64-500 Szamotuły tel./ fax (61) 29 217 54 www.sp3szamotuly.pl PROCEDURA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Podstawa prawna: Ustawa Karta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania Dyrektora ZPGiSP w Leźnie przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela oraz wskazanie kryteriów

Bardziej szczegółowo

Procedura oceniania nauczycieli

Procedura oceniania nauczycieli Podstawa prawna Procedura oceniania nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie obowiązuje od 15 września 2014r. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUCHLINIE Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli Podstawa prawna: art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - ustawa (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn.

Bardziej szczegółowo

OCENA PRACY NAUCZYCIELA

OCENA PRACY NAUCZYCIELA OCENA PRACY NAUCZYCIELA Opracowała: Barbara Kutkowska Radom, październik 2013 r. Spis treści I. Ocena pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa 2 II. Procedura oceny pracy nauczyciela algorytm postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CIESZYNIE 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie przy

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych

Procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych Procedura oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych 1. Podstawa prawna dotycząca oceny pracy nauczyciela. 1.1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty podlega ocenie. Ocena pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim wrzesień 2011 r. 1 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. określająca TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 32 W ŁODZI

PROCEDURA. określająca TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 32 W ŁODZI Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 30/2012/2013 z dnia 29 maja 2013r. PROCEDURA określająca TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 32 W ŁODZI Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Zespole Szkół Nr 92 w Warszawie 1 1. Regulamin opracowano zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI 1. Cel procedury. Zakres procedury

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI 1. Cel procedury. Zakres procedury PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY GMINY w WILCZYCACH. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze.

UCHWAŁA. RADY GMINY w WILCZYCACH. w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze. UCHWAŁA RADY GMINY w WILCZYCACH w sprawie: Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze. Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 91 d pkt.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora nr 12/K/2011. z dnia 14 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceniania nauczycieli

Zarządzenie Dyrektora nr 12/K/2011. z dnia 14 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu oceniania nauczycieli I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie ul. Poznańska 38 63-300 Pleszew tel./fax (0-62) 508-00-44 e-mail: lopleszew@lopleszew.pl www.lopleszew.pl Zarządzenie Dyrektora nr 12/K/2011 I Liceum

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABIELACH

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABIELACH PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABIELACH Podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela stosowane są: Art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOLENIOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) 2. Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie

REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie REGULAMIN DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Zespole szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 I 1982 r. (Dz.U. 2006/97/674, 170/1218, 220/1600, 2007/17/95,

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny pracy nauczycieli

Procedura oceny pracy nauczycieli XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie Procedura oceny pracy nauczycieli 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest opisanie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELI w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie toku postępowania Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku

REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Wyrzysku I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Statut Szkoły. 2. Karta Nauczyciela. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nauczycielom i dyrektorom dodatku motywacyjnego. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania nauczycielom i dyrektorom dodatku motywacyjnego. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku Załącznik nr 1 do Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina Szczegółowe zasady i kryteria

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/192/16 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 22 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/192/16 RADY GMINY BOCHNIA. z dnia 22 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR XVIII/192/16 RADY GMINY BOCHNIA z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/132/16 RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny pracy nauczycieli Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

Regulamin oceny pracy nauczycieli Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Regulamin oceny pracy nauczycieli Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie Załącznik Nr 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady oraz sposób dokonywania oceny pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki fot. archiwum Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły lub placówki tekst: Monika Rękawek Ocenianie pracowników jest nieodłącznym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Obiektywna ocena pracownika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 września 2017 r. Poz. 4757 UCHWAŁA NR XXXI/370/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 9 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY GMINY PIASKI. z dnia 9 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/52/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia

Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia Uchwała Nr Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo