SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA STACJI 220/110 kv ADAMÓW PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PF-U) Wersja 3.00 z dnia r. Konstancin-Jeziorna, czerwiec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI STRONA TYTUŁOWA... 4 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Lokalizacja stacji Komunikacja społeczna Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych Wymagania w zakresie projektu budowlanego Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Organizacja robót budowlanych Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, infrastruktury Wymagania dla obwodów pierwotnych Potrzeby własne stacji Wymagania dla obwodów wtórnych i pomocniczych Regulacja napięcia i mocy biernej Rezerwowa sygnalizacja awaryjna Łącze inżynierskie System rejestracji zakłóceń System Sterowania i Nadzoru Pomiary energii i jakości energii Telekomunikacja WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Wymagania dotyczące technologii, montażu i programów realizacji Wymagania dotyczące badań odbiorczych i przekazywania do eksploatacji przedmiotu zamówienia Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Badania odbiorcze końcowe i przekazywanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia AKTUALIZACJA INSTRUKCJA EKSPLOATACJI STACJI WYMAGANE PROTOKOŁY, ATESTY I INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA INSTRUKTAŻE Strona 2 z 79

3 6. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Spełnienie wymagań standardów PSE S.A SPIS TABEL 1. Wykaz działek na terenie stacji Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. PSE S.A Parametry systemu Parametry techniczne Zestawienie podstawowej aparatury rozdzielni 220 kv Wymagane parametry rozdzielni 110 kv Parametry techniczne Zestawienie podstawowej aparatury 110 kv Zestawienie aparatury SN Lista wymaganych zabezpieczeń Lista wymaganych zabezpieczeń rozdzielni 220 kv oraz 110 kv Zestawienie wymaganych funkcji Wymagane urządzenia i materiały Zestawienie podstawowych urządzeń systemu SSiN Wymagane układy pomiarowe energii elektrycznej Ogólne zestawienie przedmiotu zamówienia: Projekt i dostawy Zestawienie wymaganych urządzeń SDH i PCM Urządzenia pozostałe Badania odbiorcze fabryczne aparatury i urządzeń Instruktaże - czas trwania oraz liczba uczestników SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Stacja 220/110 kv Adamów. Schemat strukturalny rozdz. 220 kv i 110 kv stan istniejący. 2. Stacja 220/110 kv Adamów. Zagospodarowanie terenu stacji stan istniejący. 3. Stacja 220/110 kv Adamów. Schemat zasilania potrzeb własnych stan istniejący. 4. Stacja 220/110 kv Adamów. Schemat strukturalny rozdz. 220 kv i 110 kv stan projektowany. 5. Stacja 220/110 kv Adamów. Zagospodarowanie terenu stacji stan projektowany. 6. Stacja 220/110 kv Adamów. Schemat zasilania potrzeb własnych stan projektowany. 7. Procedura - Komunikacja społeczna. 8. Wytyczne dla Wykonawców prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych realizowanych w zakresie majątku sieciowego PSE S.A. w zakresie znaczących aspektów środowiskowych. 9. Klauzule umowne BHP i ppoż. 10. Wykaz standardowych specyfikacji PSE S.A. Strona 3 z 79

4 STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Adamów ul. Przemysłowa Turek 3. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót , , , , , , , , , , , klas robót 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , kategorii robót , , , , , , , , , , , , , , , Nazwa Zamawiającego oraz jego adres Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna Strona 4 z 79

5 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI Na potrzeby niniejszej dokumentacji przyjmuje się, że użyte określenia oznaczają: AC ARST CCTV CLCTZ CN DTR EAZ FAT KDM KSE LAN LRW nn NN ODM PFU SAT RSA SN SOT SORN SRZ SSiN RCN WN ZS - Prąd przemienny - Automatyczna Regulacja Stacji Transformatorowej - System telewizji przemysłowej - Centralne Laboratorium Cyfrowych Terminali Zabezpieczeniowych - Centrum Nadzoru - Dokumentacja Techniczno-Ruchowa - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa - Testy fabryczne - Krajowa dyspozycja mocy - Krajowy System Elektroenergetyczny - Local Area Network - Lokalna rezerwa wyłącznikowa - Niskie napięcie (do 1 kv) - Najwyższe napięcie (powyżej 110 kv) - Obszarowa dyspozycja mocy - Program Funkcjonalno Użytkowy zawierający zakres i opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne, funkcjonalne i użytkowe, które muszą być spełnione przy realizacji przez Wykonawcę tego przedmiotu zamówienia. - Testy w miejscu zainstalowania - Rezerwowa Sygnalizacja Awaryjna - Średnie Napięcie (powyżej 1kV i poniżej 110 kv) - System Ochrony Technicznej Stacji - System Obszarowej Regulacji Napięć - System Rejestracji Zakłóceń - System Sterowania i Nadzoru - Regionalne Centrum Nadzoru - Wysokie napięcie (110 kv) - Zabezpieczenie szyn Strona 5 z 79

6 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Celem zadania jest przygotowanie infrastruktury stacyjnej do podłączenia autotransformatora 220/110/15 kv; 275/275/50 MVA - wyposażenie pól rozdzielni 220 kv i 110 kv, budowa stanowiska autotransformatora. W ramach zadania należy wybudować również budynek pompowni, zbiorniki ppoż., instalację zraszaczową oraz zmodernizować układ zasilania potrzeb własnych Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować przedmiot zamówienia metodą kompleksową, co najmniej w następującym zakresie: 1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego. 2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszystkich opinii, zgłoszeń, pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych oraz innych zgód i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac objętych przedmiotem zamówienia oraz umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem po zrealizowaniu prac, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja wszystkich wymagań wynikających z uzyskanych decyzji. Wykonawca wykona wszystkie obowiązki wynikające z ustawy,prawo ochrony środowiska umożliwiające przejęcie obiektu do eksploatacji. W tym, Wykonawca zgłosi obiekt do Urzędu Marszałkowskiego odnośnie emisji pola elektromagnetycznego do środowiska oraz przekaże: informacje zawarte w tym zgłoszeniu wraz z wynikami pomiarów PEM do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz przekaże wyniki pomiarów PEM do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 3. Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie do niego opinii Zamawiającego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sprawdzonej przez Wykonawcę w kontekście jej wykonalności i zgodności z prawem. Wypełnienie wszystkich warunków wynikających z tej decyzji, w tym wykraczających poza okres realizacji inwestycji (np. kompensacji przyrodniczych, ekspertyz i analiz środowiskowych, monitoringów itp.). 4. Wykonanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej. 5. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 6. Realizacja Programu Komunikacji Społecznej. 7. Wykonanie wszelkich prac budowlano montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym i harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawowy zakres tych prac obejmuje: a) budowę pola AT2 w rozdzielni 220 kv w układzie 2S pole nr 1 (fundamenty, konstrukcje, aparatura pierwotna i wtórna), b) budowę pola AT2 w rozdzielni 110 kv w układzie 2S pole nr 9 (fundamenty, konstrukcje, aparatura pierwotna i wtórna), c) budowę nowego stanowiska dla autotransformatora 220/110 kv (AT2) o mocy 275/275/50 MVA wraz z budową układu separacji oleju, Uwaga: Dostawa i montaż na stanowisku autotransformatora 220/110 kv, 275/275/50 MVA odbywać się będzie w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego Modernizacja populacji transformatorów etap VI. Strona 6 z 79

7 d) realizację połączeń pomiędzy stanowiskiem autotransformatora i odpowiednimi polami w rozdzielniach 220 kv i 110 kv, e) dostawę i posadowienie w pobliżu jednostki AT2 prefabrykowanego budynku potrzeb własnych, f) dostawa, montaż i uruchomienie w budynku potrzeb własnych rozdzielnicy 15 kv oraz transformatora 15/0,4 kv w układzie połączeń ZNyn5 w izolacji żywicznej, g) budowę układu zasilania potrzeb własnych stacji z uzwojenia pomocniczego nowego autotransformatora, wykonanie połączeń kablowych pomiędzy uzwojeniem wyrównawczym nowego autotransformatora z rozdzielnią 15 kv oraz pomiędzy transformatorem 15/0,4 kv z rozdzielnią potrzeb własnych 0,4 kv. Układ zasilania z uzwojenia 15 kv należy wykonać w izolacji 24 kv, h) rozbudowę rozdzielnicy potrzeb własnych 0,4 kv o pole zasilające z odczepu AT2 i transformatora TPW2 (wypięcie istniejącego kabla zasilającego z rozdz. p.wł. El. Adamów i wpięcie nowego kabla w istniejące pole), i) rozbudowę układów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi standardami, j) wykonanie zmian w obwodach wtórnych i rozbudowa istniejących systemów (układy EAZ, SSiN, ZS, LRW, RSA, SRZ) oraz wymiana układu ARST na nowy, k) wymianę siłowni 48 V DC i baterii akumulatorów 48 V DC, l) uzupełnienie układów potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego do zasilania napędów i obwodów sterowania i sygnalizacji wyposażanych pól rozdz. 220 kv i 110 kv. m) budowa budynku pompowni, zbiorników ppoż. o pojemności 2x50 m 3, instalacji zraszaczowej. 8. Realizacja zakupu i dostaw, wykonanie montażu, konfiguracji, rozruch urządzeń, sprawdzeń pomontażowych, prób technicznych, pomiarów, badań i testów urządzeń i aparatury ujętych przedmiotem zamówienia. 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 10. Wykonanie aktualizacji instrukcji eksploatacji stacji. 11. Wykonanie pomiarów hałasu, ochrony przeciwporażeniowej. 12. Wykonanie pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego, wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia zasad racjonalnej gospodarki odpadami oraz uzyskania właściwych dokumentów zgodnie z Ustawą z r. o odpadach (Dz. U r. poz. 21.). W rozumieniu ww. ustawy Wykonawca prac staje się wytwórcą odpadów. Wykonawca prowadził będzie prace tak, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość. Z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec postępował będzie wg. następującej hierarchii: przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku, unieszkodliwianie Lokalizacja stacji Stacja elektroenergetyczna 220/110 kv Adamów zlokalizowana jest w miejscowości Turek, w województwie wielkopolskim. Stacja znajduje się na działce wyszczególnionej w poniższej tabeli. Strona 7 z 79

8 Tabela 1. Wykaz działek na terenie stacji PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nr działki Obręb/Gmina Właściciel Powierzchnia [m 2 ] Status prawny 751/1 Turek Skarb Państwa Użytkowanie wieczyste PSE S.A. Dla terenu stacji uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren jest ujęty w lokalnym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jako teren przemysłowy. Użytkowanie wieczyste uprawnia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Komunikacja społeczna 1. Wykonawca dokona analizy otoczenia inwestycji, stanowiącej podstawę do przygotowania optymalnego Planu działań komunikacyjnych, który będzie najlepiej dostosowany do charakteru i zakresu zadania inwestycyjnego. 2. Na podstawie dokonanej analizy oraz działając w oparciu o wytyczne wskazane w załączonym do PF-U Programie Komunikacji Społecznej w wersji uproszczonej (załącznik nr 7), Wykonawca w ciągu 90 dni przygotuje i przedstawi do zaopiniowania Zamawiającemu optymalny Plan działań komunikacyjnych. 3. Działając w uzgodnieniu z Zamawiającym, w uzasadnionych przypadkach Plan działań komunikacyjnych może ulegać modyfikacji w trakcie realizacji zadania Opis i zobrazowanie graficzne przedmiotu zamówienia w obszarze sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Stacja 220/110 kv Adamów jest stacją przyelektrownianą. Dwusystemowa napowietrzna rozdzielnia 220 kv posiada 4 pola liniowe, 3 pola blokowe, 1 pole transformatorowe, 1 sprzęgło poprzeczne, 1 pole pomiaru napięcia. Dwusystemowa, z szyną obejściową, napowietrzna rozdzielnia 110 kv posiada 7 pól liniowych, 2 pola blokowe, 2 pola transformatorowe (AT1 i p.wł. El. Adamów), 3 pola łączników szyn, 2 pola pomiaru napięcia. Obie rozdzielnie połączone są autotransformatorem 230/120/10,5 kv; 160 MVA. Zasilanie potrzeb własnych odbywa się z uzwojenia wyrównawczego AT1 rozdzielnica 10,5 kv i transformator T11 oraz rezerwowe z agregatu 300 kva i z rozdzielni 0,4 kv RNP i RNO zlokalizowanych na terenie Elektrowni. Stacja posiada SSiN (NLSA SAT firmy EPSAG). Nie ma możliwości pełnej rozbudowy systemu, w związku z powyższym rozbudowę należy wykonać w możliwy do wykonania zakres. Wymiana SSiN na stacji przewidziana jest odrębnym zadaniem i będzie zrealizowana po wykonaniu prac zawartych w niniejszym PFU. Przedmiotowy obszar sieci przedstawiono poniżej na poglądowym planie usytuowania stacji i linii w KSE. Strona 8 z 79

9 Stacja elektroenergetyczna Adamów Rys. 1. Obszar sieci objęty zamierzeniem inwestycyjnym Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące technologii budowy, warunków wyłączeń sieci dla prowadzonych prac Prace na rozdzielni 220 kv i 110 kv należy wykonywać w technologii beznapięciowej: 1. Naprzemienne uwolnienia spod napięcia jednego z dwóch systemów szyn zbiorczych odpowiednio rozdzielni 220 kv i 110 kv przy realizacji prac montażowych oraz uruchomieniowych przy kolejnych krokach realizacji zadania: a) system 1 2 dni b) system 2 2 dni Gotowość do załączenia będzie określona na etapie udzielenia wyłączeń. Na potrzeby BHP, w zależności od potrzeb, mogą nastąpić dodatkowe wyłączenia systemów. 2. Poziom trudności w uzyskaniu wymaganych wyłączeń niski z punktu widzenia lokalizacji, terminu i czasu trwania nie przewiduje się trudności. 3. Sposób realizacji prac prace na wyłączonych elementach sieci. Wyłączenia zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności dotyczące otrzymania planowanych terminów i liczby dni wyłączeń w zależności od: sytuacji ruchowej w KSE, warunków atmosferycznych itd. i w związku z tym powinien tak dobierać technologię i potencjał wykonawczy (liczba ludzi, urządzeń, technologie pola zastępczego lub linii zastępczej itp.), aby wykonać zadanie inwestycyjne zgodnie z zakresem i terminem określonym w zatwierdzonym szczegółowym harmonogramie realizacji. Zgłoszenia i zatwierdzenie wyłączeń należy dokonać zgodnie z Procedurą uzgadniania wyłączeń elementów KSE dla realizacji prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i eksploatacyjnych. Poszczególne propozycje terminów realizacji prac muszą być zgłoszone do poszczególnych planów Strona 9 z 79

10 wyłączeń (do planów pięcioletnich do 25 lutego, trzyletnich i rocznych do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok objęty planem, do planu miesięcznego do 10 dnia miesiąca w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty planem, do planu tygodniowego do końca wtorku w tygodniu poprzedzającym tydzień objęty planem) zgodnie z obowiązującymi dokumentami. Są to terminy zgłaszania wyłączeń do odpowiedniego ODM-u Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia W celu realizacji przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i zrealizować zakres prac dostaw i usług zgodnie z poniższymi wymaganiami Informacje podstawowe dotyczące terenu i wymagań środowiskowych Warunki gruntowo-wodne Należy przeprowadzić badania geotechniczne terenu przeznaczonego pod budowę pól, stanowiska autotransformatora, budynku potrzeb własnych, zbiorników ppoż. oraz ocenę (warunki hydrogeologiczne, własności fizyko-chemiczne gruntów) warunków geotechnicznych terenów przeznaczonych pod budowle. Badania te należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami Ukształtowanie terenu Teren przewidziany do rozbudowy jest terenem przemysłowym. Przed wykonaniem prac budowlanych, związanych z planowanym przedsięwzięciem, należy wywieźć z planowanego terenu obszaru stacji nadmiaru ziemi pochodzącej z wykopów pod fundamenty i kanały kablowe Warunki środowiskowe Dla stacji elektroenergetycznej Adamów przyjmuje się następujące wymagania środowiskowe dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym. Strona 10 z 79

11 Tabela 2. Wykaz wymagań środowiskowych dla urządzeń w wykonaniu napowietrznym L.p. Wyszczególnienie Wymagania 1. Miejsce zainstalowania Wykonanie napowietrzne 2. Maksymalna temperatura otoczenia +40 o C 3. Minimalna temperatura otoczenia -30 o C 4. Wysokość nad poziomem morza nie przekracza 1000 m 5. Średnia wilgotność powietrza w okresie 24 godzin nie przekracza 95 % 6. Ciśnienie atmosferyczne hpa 7. Grubość warstwy lodu 10 mm 8. Parcie wiatru odpowiadające 34 m/s 700 Pa 9. Poziom izokerauniczny 27 dni/rok 10. Poziom zabrudzenia zgodnie z IEC/TR III silny 11. Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 g/m Poziom nasłonecznienia 1200 W/m Aktywność sejsmiczna Strefa Wymagania w zakresie spraw formalno-prawnych Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentów i projektów niezbędnych dla uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1. Przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i opracowań w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę dla prac wymagających takiego pozwolenia lub dokonanie zgłoszenia w imieniu Zamawiającego o rozpoczęciu prac budowlanych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji i użytkowania przedmiotu zamówienia. 2. Poniesienie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych decyzji niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. 3. Umożliwienie bezwzględnego i natychmiastowego dostępu PSE S.A. do wszystkich danych zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach administracyjnych. Strona 11 z 79

12 Wymagania w zakresie projektu budowlanego Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Projekt budowlany do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz., w wersji elektronicznej w formacie PDF z możliwością wydruku oraz w wersji edytowalnej Wymagania w zakresie projektu wykonawczego Dokumentacja i projekty wykonawcze powinny być opracowane w języku polskim z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym wraz z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zawartymi w standardach PSE S.A. i przedmiotowych normach oraz z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie i warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, szczegółowych wytycznych, a także z uwzględnieniem wymagań zawartych w poszczególnych projektach budowlanych. Wymagane jest, aby dokumentacja obejmowała całe pola i nie zawierała odnośników do innych dokumentacji (ma zastąpić całą istniejącą dokumentację przedmiotowych pól). Projekt wykonawczy do opiniowania należy dostarczyć w wersji papierowej w liczbie 5 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf z możliwością wydruku oraz w formacie edytowalnym: *.doc, *.dwg, itp.). Projekt wykonawczy powinien zawierać w szczególności elementy podane niżej Część budowlana Część budowlana projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Opisy techniczne. Spisy zawartości. Kopie zgłoszenia lub prawomocnego pozwolenia na budowę oraz kopie i zestawienia innych istotnych dokumentów, opisy prac przygotowawczych i projektowych. Określenie granic zakresu prac objętych zamówieniem. 2. Rysunki zagospodarowania terenu stacji na podkładach map sytuacyjno wysokościowych w tym: a) lokalizacji budynków stacyjnych, b) lokalizacji fundamentów pod konstrukcje elementów instalowanych na stacji i wyprowadzeń liniowych, c) lokalizacji dróg, d) lokalizacji ciągów kanalizacji kablowej, e) lokalizacji siatki uziemiającej, f) lokalizacji sieci podziemnych: odwodnienia, wodociągowej, itp. g) lokalizacji elementów systemu ochrony technicznej stacji. 3. Rysunki wszystkich stosowanych typów fundamentów (wylewanych i prefabrykowanych). 4. Rysunki konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami, z zaznaczonymi parametrami i rodzajem zastosowanego materiału oraz powiązania z układami i urządzeniami istniejącymi. 5. Rysunki wykonawcze elementów mechaniczno-konstrukcyjnych z pokazaniem: a) ustawienia urządzeń i aparatury, b) zawieszenia izolacji i osprzętu, c) wykonania połączeń między aparatami. 6. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych oraz fundamentów. Opis technologii. Strona 12 z 79

13 7. Obliczenia niezbędne do realizacji (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej, wytrzymałości statycznej i dynamicznej konstrukcji, 8. Projekty prac i obiektów budowlanych w zakresie: a) zagospodarowania terenu stacji, b) budowy innych obiektów stacyjnych (m.in. zbiorniki ppoż., pompownia itp.). 9. Projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacyjnych, przeciwpożarowych, itp. obiektów budowlanych i urządzeń przynależnych; Wymienione projekty i rysunki powinny zawierać elementy, detale i przekroje niezbędne do prac montażowych oraz kontroli jakości wykonywanych prac Część technologiczna Część technologiczna projektu wykonawczego powinna zawierać: 1. Schematy zasadnicze obwodów pierwotnych z zaznaczonym typem aparatury, jej parametrami. 2. Schematy rozwiązań konstrukcyjnych pól rozdzielni i układów technologicznych. 3. Rysunki sytuacyjne pokazujące wzajemne rozplanowanie urządzeń i ich powiązania. 4. Dokumentacja obwodów wtórnych: Projekt musi obejmować całość obwodów wtórnych i pomocniczych SE Adamów, w zakresie związanym z rozbudową stacji, w tym projekty powiązań z obiektami istniejącymi. Powinien w odrębnych częściach obejmować wymagane uzupełnienia i zmiany w obwodach wtórnych w ośrodkach nadrzędnych dyspozycji mocy (KDM i ODM) i nadzoru eksploatacyjnego (CN i RCN). Powinien zawartością obejmować wymagania Standardów Zamawiającego, w tym standardu Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary i układy obwodów wtórnych PSE S.A. w zakresie dokumentacji urządzeń i oprogramowania. Powinien obejmować obwody wtórne z podziałem na odpowiednie grupy i układy oraz systemy stacji. W projekcie wykonawczym muszą być zawarte wymagane powiązania, konfiguracja, parametryzacja, zasilanie urządzeń oraz wszelkie inne elementy dla zapewnienia realizacji funkcji określonych w programie funkcjonalno - użytkowym oraz w standardach PSE S.A. Projekt wykonawczy powinien zawierać co najmniej, lecz nie ograniczać się do wymienionych poniżej elementów: 1. Schematów funkcjonalnych obwodów wtórnych stacji, w tym pól AT2 rozdzielni 220 kv i 110 kv, pól potrzeb własnych nn, z pokazaniem urządzeń, oraz funkcji tych urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem źródeł sygnałów wejściowych oraz odbiorców sygnałów wyjściowych. 2. Schematów funkcjonalnych poszczególnych automatyk i systemów stacji (jak: EAZ, SSiN, SRZ, pomiarów energii, telekomunikacji, itp.) oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej systemów (z pokazaniem struktury komunikacji, w tym sieci LAN). 3. Schematów zasadniczych (ideowych) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących (obwody zabezpieczeń, sterowań, pomiarów, rejestracji, sygnalizacji, telemechaniki, telekomunikacji). Schematy powinny obejmować wszystkie obwody wtórne i pomocnicze oraz ich aparaty i urządzenia zainstalowane. Powinien być zastosowany odpowiedni podział rysunków i opisów według pól, rozdzielni, systemów i układów. 4. Schematów montażowych (połączeń i przyłączeń) obejmujących całość obwodów wtórnych i pomocniczych obiektów nowobudowanych i obiektów związanych istniejących z podaniem Strona 13 z 79

14 numerów i rozmieszczenia zacisków montażowych wraz z adresowaniem obwodów (w szafkach rozdzielni, urządzeniach, szafach SSiN oraz innych tablicach/szafach elementów związanych. Powinny być również pokazane wszystkie kable pomiarowe, sterownicze i sygnalizacyjne (typ, nr, adres, liczba żył rezerwowych). 5. Schematów koordynacyjnych poszczególnych aparatów i urządzeń lub/i poszczególnych systemów stacji. 6. Schematów elewacji i rozmieszczenia urządzeń (w tym urządzeń w szafach) oraz rozprowadzenia kabli wewnątrz budynków stacyjnych oraz na terenie stacji. 7. Opisy i schematy procesów pozyskiwania, przetwarzania i dystrybucji danych oraz zestawienia danych (wraz z wymaganymi atrybutami) przewidzianych do dystrybucji w każdym kierunku, zgodnie z wymaganiami i logiką normy PN EN (w szczególności tom 8-1). 8. Wykazy urządzeń oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych urządzeń. 9. Zestawienia materiałów oraz zestawienie danych technicznych poszczególnych materiałów, w tym wykaz wszystkich kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. 10. Opis techniczny i obliczenia oraz analizy potwierdzające spełnienie wymagań standardów, z uwzględnieniem: a) parametryzacji poszczególnych urządzeń i układów w tym przygotowanie nastaw zabezpieczeń, b) konfiguracji i logik poszczególnych urządzeń i układów, c) opisów poszczególnych układów oraz działania poszczególnych algorytmów systemów oraz aplikacji obsługi, d) list sygnałów, algorytmów blokad i sekwencji łączeniowych. 11. Wymagania odnoszą się odpowiednio do projektów wykonawczych telekomunikacji, systemów ochrony technicznej i ppoż. 12. W przypadku powiązań z obwodami istniejącymi, wszystkie schematy i rysunki, na których nanosi się zmiany dla tych stacji należy zastąpić nowymi tak, aby projekty obwodów tych stacji stanowiły spójną całość. 13. Projekt wykonawczy wymaga zaopiniowania przez Zamawiającego. Do uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu całość projektu wykonawczego obwodów wtórnych SE Adamów. 14. Wykazy części rezerwowych i ich wymagane ilości. 15. Obliczenia (wyniki obliczeń z podaniem narzędzi i metod obliczeń), w tym szczególnie: a) konstrukcyjne w stanach normalnych i zakłóceniowych, b) wytrzymałości zwarciowej, c) doboru parametrów technicznych urządzeń i aparatury pierwotnej, d) doboru parametrów budynków i budowli, e) ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. 16. Program realizacji przedmiotu zamówienia oraz technologia i harmonogram realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia. 17. Zestawienie badań odbiorczych, w tym: a) odbiorów fabrycznych materiałów do budowy stacji z udziałem Zamawiającego, b) badań odbiorczych i rozruchowych zainstalowanych urządzeń obwodów pierwotnych (z uwzględnieniem odbiorów prac zanikających w trakcie budowy), c) badań odbiorczych zainstalowanych urządzeń obwodów wtórnych i pomocniczych. Strona 14 z 79

15 18. Dokumentacja techniczno ruchowa zainstalowanych urządzeń i aparatów. Dokumentacja ta powinna w szczególności opisywać zainstalowane urządzenia i ich działanie; powinna określać terminy i warunki przeprowadzania przeglądów; powinna opisywać procedury lokalizacji i usuwania usterek, zwłaszcza uszkodzeń pojedynczych elementów urządzeń i układów i procedury eksploatacji; powinna określać urządzenia i aparaturę, jaką należy wykorzystywać do prac konserwacyjnych i naprawczych. 19. Dokumentacja oprogramowania włącznie z udzieleniem odpowiednich licencji na użytkowanie oprogramowania. Dostawca powinien dostarczyć dokumentację oprogramowania użytkowego, w tym narzędziowego, serwisowego w wersji skompilowanej na płytce CD. 20. Analizy, wyniki pomiarów i obliczenia potwierdzające spełnienie wymagań programu funkcjonalno - użytkowego i przywołanych norm. 21. Aktualizacja Szczegółowej Instrukcji Eksploatacji SE Adamów. 22. Dokumentacja powykonawcza. 23. Projekt wykonawczy i dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu do opiniowania. Opiniowanie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia poprawnie pod względem technicznym, ruchowo eksploatacyjnym i pod względem wymagań środowiskowych. Zasady opiniowania dokumentacji technicznej zostały określone w dokumencie Procedura odbioru u sprawdzenia technicznego składników PSE S.A Organizacja robót budowlanych Przygotowanie terenu budowy Rozbudowa SE Adamów musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości pracy istniejących elementów stacji, w tym urządzeń rozdzielni 220 kv i 110 kv umożliwiających bezzakłóceniowe prowadzenie ruchu stacji. Organizacja robót budowlanych musi być dostosowana do zakresu i harmonogramów realizacji przedmiotowego zamówienia i może uwzględniać etapowanie inwestycji. Organizację tych robót musi opracować Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem harmonogramu wyłączeń. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje projekt organizacji ruchu drogowego na czas rozbudowy stacji SE Adamów oraz wyznaczy trasy przejazdu. Drogi transportowe oraz ciągi piesze muszą być odpowiednio oznakowane i w przypadkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego wygrodzone. Jeżeli zajdzie konieczność to miejsca pracy winny zostać ogrodzone ogrodzeniami tymczasowymi z siatek PVC Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Dopuszcza się, aby zaplecze budowy było zlokalizowane na terenie stacji poza terenem ruchu elektrycznego. Powyższe wymaga uzgodnienia z eksploatującym firmą PSE S.A. Oddział w Poznaniu. Zorganizowanie zaplecza należy do Wykonawcy. Teren zaplecza musi być ogrodzony z niezależnym wydzielonym wjazdem. Wykonanie drogi dojazdowej należy do Wykonawcy. Zasilanie zaplecza jak również placu budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie ze źródła wskazanego przez Zamawiającego. Na czas budowy Wykonawca zainstaluje własną rozdzielnię dla zasilania placu budowy. Strona 15 z 79

16 Na czas budowy Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do wykonania zaplecza socjalnego, w tym sanitariaty dla pracowników zgodnie z odpowiednimi wymaganiami Gospodarka odpadami Zasady gospodarki odpadami zostały zawarte w załączniku Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca bezpośrednio po zawarciu kontraktu na realizację przedmiotu zamówienia opracuje informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a bezpośrednio przed wejściem na budowę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą zostać przeszkoleni i pouczeni o zasadach poruszania się i pracy na terenie obiektów energetycznych oraz wyposażeni w odzież ochronną i pozostały sprzęt ochrony osobistej tj. kamizelki ostrzegawcze PN-EN 471 o odpowiedniej klasie widoczności z nadrukiem firmy na plecach, kaski, rękawice, obuwie i okulary ochronne itp. wynikające ze specyfiki prowadzenia różnego rodzaju robót budowlano-montażowych. Dla zrealizowania przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót: a) niezbędne przepisy zawarte w poszczególnych działach Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), w szczególności 39, b) klauzule umowne dotyczące BHP i ppoż., stanowiące załącznik 9 do niniejszego opracowania, oraz inne zawarte w odpowiednich normach, rozporządzeniach oraz standardach w zakresie BHP i ppoż. Ponadto: Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji dotyczących BHP i ochrony ppoż. stosowanych i obowiązujących w PSE S.A. Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. zestawiono w tabeli 3, w niniejszym punkcie. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy np. w formie pisemnej, przed rozpoczęciem robót związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym, powinien udostępnić Wykonawcy powyższe instrukcje. Na teren stacji samochody ciężarowe przywożące materiały budowlane oraz aparaturę lub odwożące elementy i materiały zbędne muszą poruszać się po wyznaczonych i oznakowanych trasach. Stacja i wychodzące linie będą częściowo lub w pełni pod napięciem, należy zatem zachować szczególną ostrożność, a wszelkie prace prowadzić pod ścisłym nadzorem służb BHP Wykonawcy oraz pod nadzorem (polegającym na prawie do kontroli) służb BHP Zamawiającego. Miejsca prowadzenia prac budowlanych należy wygrodzić od pozostałej części stacji znajdującej się pod napięciem w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracujących ludzi i osób postronnych. Szczególnej ostrożności prowadzenia prac wymagają prace związane z wprowadzeniem sprzętu zmechanizowanego. Szczególną uwagę należy zwracać na pracę dźwigów samobieżnych przy urządzeniach będących pod napięciem i przebiegających nad terenem linii wysokiego napięcia. Osoby upoważnione do wykonywania prac w oparciu o wzorcową instrukcję stosowania sprzętu zmechanizowanego obowiązującą w PSE S.A. muszą posiadać wymagane umiejętności zawodowe, uprawnienia niezbędne do obsługi sprzętu zmechanizowanego oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (brak świadectwa kwalifikacyjnego skutkuje każdorazowo wyznaczeniem nadzorującego). Strona 16 z 79

17 Samochody wjeżdżające na teren gdzie mogą wystąpić zbliżenia do urządzeń pod napięciem powinny być pilotowane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego od bramy do miejsca pracy. Wszystkie maszyny i urządzenia wprowadzane na plac budowy muszą spełniać następujące warunki: a) być sprawne, b) posiadać aktualne przeglądy i dopuszczenia, c) wyposażone w listy osób uprawnionych do używania pojazdu, d) maszyny w ruchu muszą być wyposażone i pracować z włączonym światłem błyskowym oraz posiadać dźwiękowy sygnał cofania. Do pracy na terenie budowy dopuszczone mogą być tylko sprawne technicznie instalacje i elektronarzędzia, wykonane w II klasie ochronności oraz w stopniu ochrony co najmniej IP 44. Narzędzia powinny być oznakowane tabliczką znamionową. Instalacje elektryczne musza posiadać izolację odporną na uszkodzenia mechaniczne (izolacja oponowa). Wszystkie elektronarzędzia zgłoszone do użytku na budowie muszą podlegać kontroli wstępnej oraz kontroli okresowej. Część prac będzie zaliczana do prac na wysokości jako szczególnie niebezpieczne, dla których obowiązują stosowne wymagania i ograniczenia jak np. pogodowe. W związku z powyższym Wykonawca musi spełnić wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych zgodnie Dz.U , 81, i innych związanych. Instalacje elektryczne dla potrzeb budowy muszą odpowiadać HD :2007. Tabela 3. Wykaz wzorcowych instrukcji dotyczących BHP i ppoż. PSE S.A. L.p. 1. Nazwa instrukcji Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na wysokości z użyciem sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 2. Instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym. 3. Instrukcja stosowania sprzętu zmechanizowanego na terenie stacji elektroenergetycznych PSE S.A. 4. Instrukcja transportu wewnątrz zakładowego na terenie stacji elektroenergetycznych PSE S.A. 5. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze urządzeń i instalacji sprężonego powietrza. 6. Instrukcja postępowania w przypadku zatrucia produktami rozpadu sześciofluorku siarki SF Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. zał. do instrukcji eksploatacji SE. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Strona 17 z 79

18 L.p. Nazwa instrukcji 10. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Zasady znakowania obiektów majątku sieciowego w zależności od stref oddziaływania pola elektromagnetycznego. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot związanych z wycinką drzew w pasach technologicznych linii elektroenergetycznych. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i składowaniu materiałów w obiektach będących własnością PSE S.A Zasady ogólne dla wykonawstwa i dostaw Wszelkie prace budowlano montażowe należy zrealizować w oparciu o dokumentację projektową wykonawczą. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową. Prace powinny być wykonane pod względem jakości zgodnie z aktualnymi osiągnięciami wiedzy i techniki oraz obowiązującymi w Polsce normami, procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego, a także zasadami zarządzania jakością wynikającymi z norm ISO. Wszystkie prace powinny być wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców zatrudniających wykwalifikowaną siłę roboczą i powinny być wykonywane zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym i obowiązującymi na danym terenie przepisami i zarządzeniami w zakresie architektury. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót. Wszystkie materiały (tzn. materiały budowlane, urządzenia i aparatura) użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją projektową, z aktualnymi Polskimi Normami, Świadectwami Zgodności i powinny być fabrycznie nowe i wolne od wad. Wszystkie materiały muszą być dostarczone, składowane i instalowane według instrukcji i zaleceń producentów. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe składowanie materiałów. Nie dopuszcza się wykorzystywania materiałów uszkodzonych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i utratą cech jakościowych. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany podać na etapie projektu wykonawczego dane dotyczące zastosowanych materiałów. Powinien podać oznaczenie i normę dla poszczególnych materiałów, producenta i klasę lub gatunek jakości stosowanych materiałów budowlanych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga akceptacji Zamawiającego. Strona 18 z 79

19 Wszystkie materiały i wyspecyfikowane artykuły powinny być widocznie oznakowane z wyspecyfikowanym lub z towarzyszącym świadectwem producenta informującym, że materiały spełniają wymagania obowiązujących norm i standardów. W przypadku stosowania odbiorów częściowych oraz wprowadzania do eksploatacji zakończonych elementów stacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji uzgodnionych wcześniej harmonogramów realizacji prac, w części związanej z potrzebą wyłączenia czynnych urządzeń spod napięcia Wymagania w zakresie budynków i konstrukcji Wymagania ogólne Należy wykonać prace związane z infrastrukturą inżynieryjno-budowlaną stacji, będące w zakresie zadania, zgodnie z wymaganiami PSE S.A. Zakres prac i dostaw po stronie Wykonawcy obejmuje również te prace i dostawy, które nie zostały wymienione poniżej, a które to doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć jako prace i dostawy niezbędne do realizacji zadania. Wejścia do obiektów stacyjnych (budynek pompowni ppoż., budynek potrzeb własnych) powinny spełniać kryteria klasy RC4 (dawniej klasy C odporności na włamanie), tj. wszystkie otwory w budynku powinny wytrzymać 20 minutową próbę sforsowania wejścia przy użyciu prostych narzędzi. Dotyczy to wszystkich drzwi, bram, okien i innych otworów w ścianach i stropie typu: klapy, włazy dachowe, otwory wentylacyjne i wejścia przewodów do budynków (przejścia instalacyjne w ścianach budynków, kanał kablowy - budynek). Ponadto wszystkie drzwi stanowiące granicę strefy pożarowej - czyli wejścia do budynków stacyjnych (każdy budynek jest odrębną strefą pożarową) powinny spełniać wymagania klasy EI30 odporności ogniowej i gwarantować bezpieczne wyjście z budynków stacyjnych, wyłącznie przy użyciu klamki lub dźwigni antypanicznej - dotyczy to także drzwi stanowiących przejścia kontrolowane, wyposażonych w rygle lub zwory elektromagnetyczne Budynek pompowni wody ppoż. z zaworami wzbudzającymi i zbiornikami wody gaśniczej Dla zasilania instalacji ppoż. stanowisk transformatorów należy wybudować: a) pompownię wraz z urządzeniami, niezbędną armaturą i siecią, b) stalowe zbiorniki podziemne z wodą gaśniczą o pojemności 2x50 m 3 połączone z pompownią, zgodnie z odpowiednimi standardami PSE S.A. i związanymi normami aktualnymi na dzień zawarcia kontraktu. Budynek należy wykonać, jako kontener z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Budynek będzie służył, jako pomieszczenie pomp dla instalacji zraszaczowej ochrony ppoż. autotransformatorów. Będzie powiązany z dwoma stalowymi zbiornikami wody o pojemności 50 m 3 każdy, zabezpieczonymi przed przemarzaniem nasypem ziemnym. Zbiorniki będą zasilane wodą z istniejącego przyłącza wodociągowego. W budynku należy przewidzieć zainstalowanie pomp wody gaśniczej wraz z oprzyrządowaniem technologicznym. Budynek pompowni usytuowany będzie w strefie ochrony odgromowej stacji elektroenergetycznej. Strona 19 z 79

20 Rurociągi sprężonego powietrza do czujek pożarowych Rurociągi sprężonego powietrza między pompownią a klatką zraszaczową układać należy równolegle do rurociągu tłocznego wody ppoż. Wykonać je należy z rur tworzywowych przeznaczonych do gazu (PN10). W celu ograniczenia ilości złączek do minimum zastosować rury zwojowe. Podejścia do klatek zraszaczowych wykonać z rur i kształtek stalowych, obustronnie ocynkowanych. Rury stalowe układane w gruncie wymagają zabezpieczenia przed uszkodzeniem warstwy ocynku Studnie spustowe W celu odprowadzenia wody z odcinków rurociągów usytuowanych w strefie przemarzania gruntu oraz dla umożliwienia okresowego odwadniania rurociągów sprężonego powietrza, zastosować studnie spustowe, zamontowane na rurociągach wodnych i sprężonego powietrza w budynku pompowni. Jeśli jest możliwość to zainstalować zawory odwadniające rurociągi w budynku pompowni, jeżeli nie ma zastosować studnie spustowe, które należy połączyć z kanalizacją deszczową Instalacja zraszaczowa Dla zainstalowanych instalacji zraszaczowych należy zapewnić czas gaszenia równy 5 minut. System przewodów rurowych powinien być połączony ze źródłem wody poprzez pompy pożarowe oraz zawór wzbudzający, uruchamiany automatycznie i ręcznie. Uruchamianie automatyczne należy zrealizować w oparciu o pneumatyczną instalację wzbudzeniową i układ czujek termicznych (tryskaczy) rozmieszczonych wokół jednostek reagujących. Instalację wzbudzeniową (wykrywacz) należy wykonać z rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie ze standardem PSE S.A. Elementy instalacji zraszaczowej, oraz współpracującej z nią instalacji sprężonego powietrza powinny być wykonane w sposób umożliwiający eksploatację (auto)transformatorów, czyli dostęp do skrzynek zaciskowych przekładników, szafek pośredniczących zabezpieczeń, układu chłodzenia, włazów rewizyjnych i innych elementów wyposażenia, oraz możliwość wejścia obsługi na kadź (auto)transformatorów. Główne podzespoły urządzenia zraszaczowego tj.: a) zestawy pompowe, b) zawory wzbudzające z osprzętem, c) zawory kontrolno-alarmowe wodne z osprzętem, d) zawory kontrolno-alarmowe powietrzne wraz z osprzętem, e) turbinowe urządzenia alarmowe, f) rury z tworzyw sztucznych oraz ich łączniki, g) łączniki elastyczne wężowe, h) uchwyty przewodów rurowych, i) łączniki ciśnienia, j) wskaźniki przepływu, k) dysze (zraszacze), l) czujki temperaturowe instalacji wzbudzeniowej, Strona 20 z 79

21 powinny posiadać certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wymagane jest, aby pozostałe elementy składowe instalacji gaśniczej (podzespoły), niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji posiadały polskie dopuszczenia do obrotu i stosowania, a w przypadku, jeśli wyroby nie podlegają ocenie zgodności w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, powinny posiadać dopuszczenia do stosowania innej uznanej jednostki krajowej lub zagranicznej (VdS, FM Global, NFPA). Zakres prac obejmuje także: a) wprowadzenie sygnałów alarmowych generowanych przez instalację gaśniczą do systemu zdalnego sterowania i nadzoru zgodnie z listą sygnałów Zamawiającego, b) wdrożenie funkcji zdalnego sterowania instalacją gaśniczą w pełnym zakresie z poziomu Rejonowego Centrum Nadzoru. Podczas projektowania instalacji gaśniczych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpiecznych odległości elementów instalacji wodnej i pneumatycznej od (auto)transformatora i linii energetycznych (zgodnie z PN-E-05115). W sieci należy zapewnić minimalne ciśnienie 5,0 bar. W tym celu należy w budynku pompowni zainstalować trzy pompy (dla ograniczenia prądu rozruchowego). Zawory wzbudzające z zewnętrznym resetowaniem i ciśnieniowo-gazowym systemem uruchamiania. Uruchomienie poszczególnych pomp (dla ograniczenia prądów rozruchowych) powinno odbywać się ze zwłoką czasową Budynek potrzeb własnych Należy wybudować budynek potrzeb własnych wraz z pełnym wyposażeniem instalacyjnym zgodnie z odpowiednimi standardami PSE S.A. i związanymi normami aktualnymi na dzień realizacji przedmiotowego zadania. 1. Funkcje budynku Należy wykonać budynek parterowy, w formie niepodpiwniczonej. Należy przewidzieć odpowiednie dojazdy i dojścia z uwzględnieniem wymogów przeciwpożarowych. W budynku należy zainstalować transformator i urządzenia potrzeb własnych. 2. Charakterystyka energetyczna budynku Zgodnie ze standardami PSE S.A. 3. Ochrona pożarowa budynku Budynek zalicza się do kategorii PM. Obciążenie ogniowe budynku nie powinno przekraczać 500 MJ/m 2. Budynek powinien stanowić jedną strefę pożarową. 4. Elementy konstrukcyjne budynku Zgodnie ze standardami PSE S.A. 5. Budynek powinien zawierać następujące pomieszczenia: a) pomieszczenia dla 1 transformatora potrzeb własnych, b) pomieszczenia dla 1 rozdzielnicy 15/0,4 kv Fundamenty pod konstrukcje wsporcze i aparaturę Funkcje i rozwiązania dla fundamentów pod konstrukcje wsporcze i aparaturę powinny odpowiadać Standardowym Specyfikacjom PSE S.A., odpowiednim normom i niżej podanym wymaganiom PFU. Strona 21 z 79

22 Ponadto: 1. Rodzaje i wymiary fundamentów należy ustalić na podstawie obliczeń statycznych dla normalnych warunków pracy i w oparciu o istniejące warunki geotechniczne określone na podstawie badań geotechnicznych. 2. Fundamenty należy zabezpieczyć przez wykonanie powłok przeciwwodnych. 3. Minimalna klasa betonu: a) C10/15 (B15) beton podkładowy, b) C16/20 (B20) beton konstrukcyjny. 4. Kotwy fundamentowe należy zabezpieczyć przez ocynkowanie ogniowe, a następnie po montażu fundamentu, przez dwukrotne pokrycie środkiem zabezpieczającym. 5. Fundamenty należy posadowić zgodnie z normą PN-81/B (z późniejszymi zmianami) Konstrukcje pod przewody Funkcje i rozwiązania dla konstrukcji wsporczych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji, odpowiednim normom i niżej podanym wymaganiom PFU: 1. W procesie wykonawstwa warsztatowego i montażu konstrukcji stalowych należy przestrzegać normy PN-B-06200: 2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 2. Elementy konstrukcji muszą być dostosowane do możliwości transportowych i montażowych. 3. Elementy konstrukcji muszą być dostosowanie do zamocowania dodatkowych iglic ochrony odgromowej. 4. Każda konstrukcja musi umożliwiać przyłączenie do niej, poprzez połączenie śrubowe, przewodów uziemiających, w co najmniej dwóch miejscach oraz mocowanie tabliczek informacyjnych. 5. Minimalna grubość ścianek kształtowników nie może być mniejsza niż 4 mm. 6. Gatunek stali, co najmniej St3SY, R35 wg PN-88/H lub równoważne. 7. Minimalna wielkość śrub istotnych dla nośności konstrukcji M Minimalna klasa wytrzymałości mechanicznej śrub 4.8, nakrętki klasy Średnicę otworów przejściowych dla śrub należy przyjąć zgodnie z PN-EN 20273: 1998 stosując dla śrub do M16 dokładną, a dla śrub powyżej M16 średniodokładną klasę otworów przejściowych. 10. Należy przewidzieć 60 letni okres eksploatacji konstrukcji (zgodnie ze specyfikacją). 11. Elementy złączne muszą być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie. Pozostałe wymagania zabezpieczenia przed korozja opisano w niniejszym PFU w pkt. dotyczącym zabezpieczenia antykorozyjnego Konstrukcje wsporcze pod aparaturę Konstrukcje wsporcze pod aparaturę wykonać, jako stalowe spawane o trzonach rurowych posadowione na fundamentach żelbetowych monolitycznych blokowych Wysokość konstrukcji nad terenem wynosi od ~2,5 m do ~5,5 m. Strona 22 z 79

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest praca p.n. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy maksymalnej. I. Zakres pracy 1. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02.

E/02.5 Schemat rozdzielnicy TB6; E/02.6 Schemat rozdzielnicy TB7; E/02.7 Schemat rozdzielnicy TB8; E/02.8 Schemat rozdzielnicy TB9; E/02. SPIS TREŚCI: 1.0. WSTĘP...5 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...5 1.2. Podstawy opracowania...5 1.3. Charakterystyka energetyczna...5 2.0. OPIS TECHNICZNY...6 2.1. Zasilanie i rozdział energii...6 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Program funkcjonalno użytkowy: budowa stacji 400/110 kv SE Pelplin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MONTAŻ AUTOTRANSFORMATORA 220/110 kv W SE PELPLIN CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa rozdzielni 400 kv w stacji 400/110 kv Ostrów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Program funkcjonalno-użytkowy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy

Stałe urządzenia gaśnicze na gazy Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Baciutach gmina Turośń Kościelna Adres obiektu: Baciuty gmina Turośń Kościelna

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Zawada

mgr inż. Dariusz Zawada Dariusz Zawada os. Kosmonautów 14/65 61-631 Poznań tel. +48 600 220 171 NIP 622-116-75-52 dariusz_zawada@prokonto.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt Rozbiórka oświetlenia ulicznego w m-ci Kicin gm.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja stacji 220/110 kv Leśniów etap II CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, październik 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rybna 4, tel.: 0 33 8100-274, e-mail kamsc@wp.pl OBIEKT: ADRES: Oświetlenie uliczne Bielsko-Biała ul. Dożynkowa gm. kat. 0038 Stare Bielsko INWESTOR: GMINA BIELSKO BIAŁA TEMAT

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY. 1 Przedmiot opracowania.... 2 2 Zakres opracowania.... 2 3 Podstawa opracowania.... 2 4 Zasilanie pompowni.... 3 5 Zestaw ZK1+SL1.... 3 6 Pomiar energii elektrycznej....

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbiórka, usunięcie i utylizacja z 34 obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zadanie I. PRZEBUDOWA UL. LISTOPADOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA USŁUGI PROJEKTOWE Kurczuk Marek 22 400 Zamość ul. Przemysłowa 4, tel. 084 6384858, 0504254330 NIP 922 158 98 75, REGON 950435774, DnB NORD 34137011830000170150859800 e mail: kurczuk@za.home.pl TYTUŁ OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] PN-EN-61936-1:2011, PN-EN-61936-1:2011/A1:2014-10 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie modernizacji systemu synchronizacji generatora TG. Lublin, luty 2014 1 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego..,. 3 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zadania: Doposażenie pól rezerwowych nr 9 i 15 rozdzielnicy 15kV w GPZ Kleszczów w komplet obwodów pierwotnych i wtórnych. Adres obiektu budowlanego: Stacja elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tytuł zadania inwestycyjnego: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SE 400/110 kv TARNÓW WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Firma Inżynierska UR-EL Czesław Urbanek 95-054 Ksawerów ul. Cicha 36 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INTERNATU POLEGAJĄCY NA WYPOSAŻENIU POKOJÓW W INDYWIDUALNE WĘZŁY SANITARNE PROJEKT ELEKTRYCZNY Inwestor

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH dla prac związanych z wymianą słupów parkowych oświetlenia ulicznego nn 0,4kV w Pułtusku przy ul.rynek i Konopnickiej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 375888 2016 z dnia 2016 12 29 r. Katowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPECYFIKACJA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI UŻYTYCH W DOKUMENTACJI... 4 2. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia... 6 2.2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu

PROJEKT BUDOWLANY: demontażu oświetlenia ulicznego na ul. Bonifraterskiej w Łowiczu P R O J E K T O W A N I E I N A D Z O R Y W BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ SPÓŁKA CYWILNA Z b i g n i e w i Z o f i a U c z c i w e k 99-400 Łowicz, ul. Dolna 1 tel. 0-46/837-41- 25, 0-603- 244-115 REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym

o Wykonanie odbioru z zakładem energetycznym 1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na budowie sieci

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń elektroenergetycznych 11 1.1.1. Klasyfikacja urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW UL. TYNIECKA 122 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ PIECA GAZOWEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

KRAKÓW UL. TYNIECKA 122 MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z WYMIANĄ PIECA GAZOWEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P R Y W A T N E B I U R O P R O J E K T Ó W 31-858 Kraków os. Kościuszkowskie 6/390 Tel/fax: 0-48-12-649-82-10, 0-48-12-648-00-50 0-48-604-98-13-28 e-mail: ip_pbp@pro.onet.pl Nr konta: PKO-BP 2/O 34 1020

Bardziej szczegółowo

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A.

Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA. w TAURON Dystrybucja S.A. nr /DMN/ d obiektów e Standard techniczny nr 2/DTS/2015 - sygnały przesyłane z obiektów elektroenergetycznych do systemu SCADA w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Temat: Branża: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 ORAZ PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja

Załącznik Nr2b. 11. Odbiory techniczne dokumentacji powinny się odbywać przy udziale PPK, a dokumentacja I. ZAKRES DOKUMENTACJI DO PRZEKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu: 1. Wielobranżowy Projekt budowlany opracowany wg obowiązujących przepisów,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ. RP-Upr 945/94 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT: MODERNIZACJA HYDROFORNI WIELKA WIEŚ DZ. NR 100/17 WIEŚ INWESTOR: GMINA WIELKA OPRACOWAŁ: WOJCIECH LISEK RP-Upr 945/94 DATA : 04.2009 SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: Spis str. 2 Wstęp str. 3 Opis techniczny str. 4 Wytyczne do planu BiOZ str. 5-7 Uprawnienia str. 8-9 Przynależność str.10 Rysunki: E1 schemat ideowy zasilania str.11

Bardziej szczegółowo

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej

CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej CHECK-LISTA Zawartość dokumentacji techniczno-budowlanej branży teletechnicznej PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA 1. nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 2. adres obiektu budowlanego,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FIRMA ELEKTROINŻYNIERYJNA ELMAX S.C. mgr inż. M. BUKOWSKI, mgr inż. J. NOSEK 83-400 KOŚCIERZYNA ul. M. REJA 9 TEL: 58-686-51-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie kodu Według

Bardziej szczegółowo

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice.

Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa układu odwodnienia stanowisk transformatorowych zlokalizowanych na terenie rozdzielni 220 kv w SE 440/220/110 kv Świebodzice. 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane

Normy i dokumenty związane Normy i dokumenty związane Normy: [N1] PN-EN 61082-1:2015 Przygotowanie dokumentów używanych w elektrotechnice Część 1: Podstawowe zasady. [N2] PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Główny Budynek szkolny przy ul. Hallera 79, 87-100 Toruń

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5

INFORMACJA BIOZ. mgr inż. Paweł Kudelski MAP/0337/POOL/08. Tramwaje Śląskie. Inwestor: 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486 Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu

Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne dla uczniów kl. IV f TE ZS Nr 1 w Olkuszu z przedmiotu : Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych na podstawie programu nauczania : TECHNIK ELEKTRYK Nr programu : 311303

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa stacji 110 kv Recław o rozdzielnię 220 kv SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 6 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia...6 1.2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia...7

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców

Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13. do wszystkich Wykonawców Warszawa, 22 października 2013 r. EH21d-9000-32-20/72/RW/13 do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: Dostawa rozdzielni 110 kv dla PT Łachów ; nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pracowania Projektowa PROF. 46-203 Kluczbork ul. Norwida 11a/4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( E ) Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

BRANŻA: Elektryczna. Opracowanie zawiera: Część A: Ogólna charakterystyka robót Część B Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 1 INWESTOR: Gmina Skołyszyn OBIEKT: Zasilanie maszynowni windy zewnętrznej TEMAT: Instalacja elektryczna KLASYFIKACJA ROBÓT: Wg Wspólnego Słownika Zamówień Grupa robót 452 Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo