Pomoc rozwojowa. Tomasz Poskrobko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc rozwojowa. Tomasz Poskrobko"

Transkrypt

1 Pomoc rozwojowa Tomasz Poskrobko

2 Pomoc rozwojowa Pomoc świadczona przez państwa oraz organizacje międzynarodowe na rzecz krajów mniej rozwiniętych, w formie: finansowej, materialnej, doradczej. Celem pomocy rozwojowej jest najczęściej: redukcja ubóstwa, zwiększenie ochrony środowiska, wsparcie reform demokratycznych i rządów prawa, przestrzeganie praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie wzrostu gospodarczego, zapobieganie konfliktom oraz promocja bezpieczeństwa globalnego.

3

4 Problemy z pomocą międzynarodową pomoc a interes donorów analiza statystyk pomocy krajów OECD dowodzi, że lokowanie środków jest przede wszystkim powiązane z geopolitycznym i strategicznym interesem donorów. W roku 2004 Sudan otrzymał z rożnych międzynarodowych źródeł 882 milionów dolarów pomocy. To średnio 26,32 dolara rocznie na każdego z 33,5 milionów (7 centów dziennie). W tym samym roku mieszkańcy bogatego w ropę naftową Bahrajnu otrzymali pomoc międzynarodowej w wysokości 146 dolarów na osobę rocznie, a Iraku 188 dolarów.

5 Problemy z pomocą międzynarodową pomoc wiązana rodzaj pomocy, w ramach której fundusze pomocowe są przeznaczane na zakupy towarów lub usług w kraju, od którego państwo uzyskało pomoc lub która zawiera klauzule geograficzne wyłączające możliwość zakup tych towarów i usług w pewnych krajach tego typu pomoc ma pozytywny wpływ na gospodarkę krajów dawców dzięki kreowaniu nowych miejsc pracy i stymulowaniu eksportu jednak pomoc wiązana podnosi koszt towarów i usług o średnio procent odbiorcy skazani są na dalszy zakupy (np. części zamiennych, kompatybilnych technologii) w krajach dawcach, nawet gdy nabycie ich tańszych odpowiedników byłoby możliwe na rynkach wewnętrznych.

6 Problemy z pomocą międzynarodową nietrafiona pomoc pomoc na zasadzie dać rybę pomoc jednorazowa np. pomoc żywnościowa pomoc na zasadzie dać wędkę bez wsparcia morzę rodzić szereg problemów:

7 Problemy z pomocą międzynarodową cztery przypadki w których sama pomoc dać wędkę nie wystarcza problem z odtwarzaniem technologii problem z dostosowaniem do tradycji problem polaryzacją społeczeństwa problem z wyczerpywaniem się zasobów środowiska

8 Oficjalna pomoc rozwojowa Oficjalna Pomoc Rozwojowa (Official Development Assistance, ODA) celem jej jest wspieranie rozwoju gospodarczego i budowanie dobrobytu krajów rozwijających się. DOA może przyjąć formę: darowizny, dotacji lub pożyczki udzielanej instytucjom sektora publicznego państw rozwijających się przez organizacje międzynarodowe i instytucje rządowe krajów rozwiniętych (warunkiem jest by przynajmniej 25% dotacji lub pożyczki było darowizną) pomoc rzeczowa i techniczna. Dotacje, kredyty i pożyczki przeznaczone na cele militarne nie wliczają się do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Kryterium uznania pomocy za Oficjalną Pomoc Rozwojową jest obecność kraju-biorcy na liście ustalanej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee, DAC).

9 Deklaracja Paryska Deklaracji Paryskiej nt. Efektywności Pomocy (Paris Declaration on Aid Effectiveness), przyjętej przez biorców i dawców pomocy 2 marca 2005 r.

10 Zasady udzielania ODA wg UE własność koncepcji rozwojowych zgodnie z tą zasadą kraje rozwijające się powinny objąć przewodnictwo we wdrażaniu polityk wynikających z przyznanej pomocy. Kraje te powinny poczuć się właścicielami procesu, który ma na celu pomóc im wzmocnić ich społeczeństwo. W proces ten powinni być zaangażowani na szczeblu krajowym wszyscy interesariusze, w tym parlamenty krajowe i społeczeństwa obywatelskie, aby zagwarantować osiągnięcie celu pomocy rozwojowej. przejrzystość w odniesieniu do zasobów. Przydzielanie środków przez donatorów powinno odbywać się w przejrzysty sposób. Do ogólnie przyjętych standardów powinno należeć terminowe przekazywanie informacji, zwłaszcza podczas negocjacji dotyczących przyznania pomocy, także na temat wydatków, oraz przyjęcie polityki automatycznego ujawniania wszystkich informacji, przy czym do obowiązków krajówodbiorców powinno również należeć zagwarantowanie, że środki te wykorzystywane są na taki cel, na jaki zostały przyznane, oraz że wszystkie transakcje są jawne.

11 Zasady udzielania ODA wg UE odpowiedzialność środki powinny przepływać przez budżet, aby zarówno na donatorach, jak i na odbiorcach spoczywała odpowiedzialność za sposób przydzielania środków. Wsparcie budżetowe powinno opierać się na solidnym krajowym planie zwalczania ubóstwa, który zwiększa odpowiedzialność kraju poprzez zaangażowanie krajowego parlamentu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, niezawisłej władzy sądowniczej i środków masowego przekazu. przewidywalność aby efektywnie spożytkować środki pomocowe, kraje powinny wiedzieć ile środków otrzymają i kiedy. efektywność kosztowa środki powinny napływać do krajuodbiorcy bez nadmiernego obciążania kosztami przeprowadzenia transakcji.

12 Deklaracja Milenijna Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) Dla większości zobowiązań horyzont realizacji został ustalony na 2015 r. Rok 1990 uznaje się za rok bazowy przy konstrukcji wskaźników. Zobowiązania zostały przyjęte jako wspólne dla wszystkich państw członkowskich ONZ, które uznały, że każde państwo z osobna powinno być odpowiedzialnym i solidarnym uczestnikiem stosunków międzynarodowych i od każdego z tych państw zależy osiągnięcie MDGs na całym świecie.

13 Deklaracja Milenijna Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) podczas Szczytu Milenijnego w 2000 roku 189 państw członkowskich ONZ przyjęło Deklarację Milenijną, która zawiera kluczowe dla rozwoju świata Milenijne Cele Rozwoju: Cel Zobowiązanie Fakty Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym Promować równość pici i awans społeczny kobiet Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 USD dziennie Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, którzy cierpią głód Zapewnić wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym Wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 r., a na wszystkich szczeblach do 2015 r 1 mld ludzi żyje za mniej niż 1 USD dziennie Na świecie jest 800 mln niedożywionych ludzi 72 mln dzieci nie chodzi do szkoły W najbiedniejszych krajach co piąte dziecko nie chodzi do szkoły 41 mln dziewczynek nie chodzi do szkoły 2/3 liczby analfabetów stanowią kobiety

14 Ograniczyć umieralność dzieci Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych Cel Zobowiązanie Fakty Zapewnić ochronę środowiska naturalnego Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5 Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek Powstrzymać rozprzestrzenianie się HIV/AIDS i ograniczyć liczbę nowych zakażeń Powstrzymać rozprzestrzenianie się malarii i innych groźnych chorób i ograniczyć liczbę zachorowań Uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w krajowych strategiach i programach; stosować metody hamujące zubożenie zasobów środowiska naturalnego Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi pozbawionych stałego dostępu do czystej pitnej wody Do roku 2020 osiągnąć znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 mln mieszkańców slumsów Co roku 10 mln dzieci umiera na uleczalne choroby Co roku umiera pół miliona kobiet w ciąży lub przy porodzie Na świecie żyje 33 mln ludzi z HIV Co roku 2,1 mln ludzi umiera na AIDS 59% osób zakażonych HIV mieszka w Afryce na południe od Sahary Ponad 1 mld ludzi nie ma dostępu do czystej wody pitnej Ponad 2,6 mld ludzi nie ma dostępu do urządzeń sanitarnych Co roku wycinanych jest 13 mln ha lasów

15 Cel Zobowiązanie Fakty Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju Opracować dostępny dla wszystkich, oparty na jasnych przepisach, przewidywalny i nikogo nie dyskryminujący system handlowo-finansowy; uczestnicy systemu powinni być zobowiązani do podejmowania aktywnej działalności promującej dobre praktyki rządzenia, rozwój i ograniczanie ubóstwa; dotyczy to działań na poziomie krajowym i międzynarodowym Wyjść naprzeciw szczególnym potrzebom najsłabiej rozwiniętych państw poprzez zniesienie ceł i kontyngentów na towary eksportowane przez te kraje; zwiększenie skali redukcji długów poważnie zadłużonych ubogich krajów; umorzenie długów zaciągniętych w ramach oficjalnej pomocy bilateralnej oraz zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju dla krajów podejmujących Oficjalna Pomoc Rozwojowa osiągnęła w 2006 r. poziom 104 mld USD Pomoc wiązana wynosi 5-7 mld USD rocznie i podraża koszty projektów rozwojowych nawet o 20% Kraje bogate przeznaczają na dotacje dla rolnictwa 300 mld USD rocznie podczas gdy co roku kraje rozwijające się tracą około 72 mld USD w wyniku dotacji i protekcjonizmu rolnictwa stosowanego przez kraje rozwinięte

16 Konsensus Kopenhaski projekt stworzony w 2004 roku, którego celem jest ustalenie priorytetów w dążeniu do dobrobytu społecznego, w szczególności w krajach słabo rozwiniętych

17 Konsensus Kopenhaski Główne problemy do rozwiązania, uszeregowane według kryteriów efektywności ekonomicznej: 1. Zwiększenie udziału mikroelementów w diecie dzieci 2. Zwiększenie nakładów na walkę z malarią 3. Zwiększenie ilości szczepień dzieci 4. Odrobaczanie dzieci w wieku szkolnym 5. Leczenie gruźlicy 6. Zwiększenie nakładów na B+R w dziedzinie ochrony środowiska (w tym walka z zanikiem bioróżnorodności i efektem cieplarnianym) 7. Rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed klęskami żywiołowymi 8. Zwiększenie ilości oddziałów chirurgicznych 9. Walka z WZW typu B 10. Zmniejszenie zasolenia środowiska 11. Zwiększenie nakładów na B+R w dziedzinie energetyki słonecznej 12. Zwiększenie nakładów na szkolnictwo 13. Zwiększenie nakładów na poszukiwanie szczepionki przeciw HIV 14. Kampania promujące szkolnictwo 15. Inwestycje w budowę studni z ręcznym pompami wody

18 Organizacje pomocowe - WB Międzynarodowy bank odbudowy i rozwoju Cele: pomoc w odbudowie i rozwoju państw członkowskich popieranie prywatnych inwestycji zagranicznych za pomocą gwarancji albo udziałów w pożyczkach i innych lokatach, dokonywanych przez prywatnych inwestorów; popieranie długofalowego zrównoważonego wzrostu międzynarodowej wymiany i utrzymywanie równowagi bilansów płatniczych koordynowanie własnych pożyczek ze środkami uzyskanymi od innych organizacji międzynarodowych oraz dbanie o rozwój i finansowanie przedsiębiorstw lokalnych ze źródeł zagranicznych. Formy działania: Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną Fundusze na działalność BŚ pochodzą ze składek państw członkowskich, spłaty przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych

19 Organizacje pomocowe - IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) Cele: popieranie międzynarodowej współpracy walutowej dzięki powołaniu stałej instytucji konsultacji i współpracy w dziedzinie międzynarodowych problemów walutowych; ułatwienie ekspansji i wzrostu handlu międzynarodowego, wzrostu zatrudnienia, utrzymywania realnych dochodów i zasobów produkcyjnych krajów członkowskich; popieranie stabilizacji kursów, utrzymywanie uporządkowanej wymiany między krajami członkowskimi, unikanie deprecjacji walut inspirowanej przez rywalizację; dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń transakcji bieżących oraz do eliminowania ograniczeń wymiany walutowej, hamujących rozwój handlu; dostarczanie członkom środków finansowych na określony okres i na odpowiednich warunkach, w celu wyrównania przejściowej nierównowagi bilansów płatniczych bez środków wywołujących zaburzenia w rozwoju tych krajów i gospodarki światowej; działanie w celu zmniejszenia czasu i wielkości nierównowagi bilansów płatniczych.

20 Organizacje pomocowe - UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP, United Nations Development Programme) to agenda ONZ powstała w 1965, jej siedzibą jest Nowy Jork. Działa w 166 krajach, gdzie wspomaga rozwiązywanie globalnych i krajowych problemów rozwojowych. Udostępnia zarówno środki jak i know-how Działania Programu skupiają się na wyzwaniach rozwojowych: Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu Upowszechnienie demokratycznych form rządzenia Zapobieganie kryzysom i odbudowa Środowisko i trwały i zrównoważony wzrost UNDP wydaje coroczny Raport o Rozwoju Społecznym oparty na Wskaźniku Rozwoju Społecznego (HDI)

21 Organizacje pomocowe FAO Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Cele: skierowana głównie (choć nie tylko) do państw rozwijających się i transformujących likwidacja głodu na świecie rozwój obszarów wiejskich koordynacja programów dotyczących żywności modyfikowanej, jakości i ilości produkcji towarów żywnościowych zapobieganie erozji gleby Formy działania: pomoc techniczna w zakresie szkoleń i wdrażania norm akcje mające zapobiegać zatrudnianiu nieletnich poruszanie problemu praw kobiet w miejscu pracy wydawanie raportów dzięki trzyczęściowej strukturze umożliwia udział pracowników i pracodawców jako równych partnerów w swoich organach decyzyjnych prowadzenie statystyki dotyczącej warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

22 Organizacje pomocowe ILO Międzynarodowa Organizacja Pracy Cele: formułowanie standardów pracy i przestrzegania praw pracowników promowanie wolności zgromadzeń, prawa zrzeszania, zakazu pracy przymusowej, równości w dostępie do rynku pracy i równego traktowania wprowadzanie zmian społecznych i instytucjonalnych na rzecz równości i wzrostu gospodarczego Formy działania: pomoc techniczna w zakresie szkoleń i wdrażania norm akcje mające zapobiegać zatrudnianiu nieletnich poruszanie problemu praw kobiet w miejscu pracy wydawanie raportów dzięki trzyczęściowej strukturze umożliwia udział pracowników i pracodawców jako równych partnerów w swoich organach decyzyjnych prowadzenie statystyki dotyczącej warunków bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

23 Polska pomoc rozwojowa

24 Pomoc dwustronna Pomoc dwustronna skierowana jest przede wszystkim do krajów priorytetowych Najczęściej ma formę projektów i zadań realizowanych przez: organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe (także: spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne i jednostki organizacyjne), publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, działania za pośrednictwem ambasad RP i konsulatów RP. Programu Małych Grantów finansowanie inicjatyw o niewielkiej skali (np. remont dachu szkoły, zakup komputerów dla ośrodka kultury czy budowę studni), które dają pozytywne efekty w życiu codziennym społeczności lokalnych. Przedsięwzięcia są finansowane w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

25 Pomoc wielostronna Głównym kanałem przepływu pomocy wielostronnej są wpłaty do budżetu pomocowego Unii Europejskiej (0,17% PKB) Poza Unią Europejską istotnymi kanałami polskiej pomocy wielostronnej są: organizacje Systemu Narodów Zjednoczonych Grupa Banku Światowego

26 Rodzaje pomocy Pomoc techniczna rządowe programy stypendialne, szkolenia wolontariat wsparcie eksperckie Pomoc żywnościowa Pomoc humanitarna ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy oraz pomoc w tzw. zapomnianych kryzysach"; krótkoterminowe prace związanych z odbudową i rekonstrukcją, infrastruktury i sprzętu, pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności, spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka; działania na rzecz zapobiegania katastrofom oraz ograniczania ich skutków Pomoc dla uchodźców w Polsce i na świece Pomoc finansowa kredyty preferencyjne na pomoc w formie wiązanej wpłaty na inicjatywy realizowane przez międzynarodowe instytucje finansowe redukcji zadłużeń

27 Zasady pomocy rozwojowej skierowanie ok. 3/4 środków finansowych przeznaczonych na współpracę rozwojową do krajów priorytetowych; skoncentrowanie wsparcia na następujących sektorach priorytetowych: dobre rządzenie (good governance) migracje i zarządzanie granicami rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo mała i średnia przedsiębiorczość uwzględnianie priorytetów programowych Partnerstwa Wschodniego w krajach objętych tym przedsięwzięciem respektowanie zasady równości płci (gender equality) oraz promowanie praw człowieka; powiązanie dwustronnych działań rozwojowych z działaniami realizowanymi przez UE oraz instytucje międzyrządowe i międzynarodowe;

28 Donatorzy pomocy Kraje priorytetowe (3/4 środków pomocowych) Białoruś Ukraina Mołdawia Gruzja Afganistan Autonomia Palestyńska Angola Pozostałe kraje Europa Południowo-Wschodnia (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia oraz Serbia), Kaukaz Południowy (Armenia, Azerbejdżan) Azja Środkowa (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan). kraje Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej.

29 Białoruś dobre rządzenie (good governance), w szczególności: inicjatywy medialne i wsparcie prasy lokalnej, prywatyzacja, polityka oświatowa, wsparcie grup defaworyzowanych; migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: działania w zakresie usprawnienia ruchu granicznego, zwalczania nielegalnych migracji i przestępczości celnej; rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: specjalistyczne staże dla urzędników w zakresie standardów fitosanitarnych i weterynarii, rozwój zawodowy grup defaworyzowanych; mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających małych i średnich przedsiębiorców, zwiększanie efektywności energetycznej.

30 Ukraina dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, inicjatywy na rzecz harmonizacji prawa z prawem unijnym, reforma systemu emerytalnego, zarządzanie obszarami miejskimi w zakresie usług komunalnych; migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: inicjatywy w zakresie usprawnienia ruchu granicznego i zwalczania nielegalnej migracji; rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wsparcie służb doradztwa rolniczego, aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz poprawy jakości życia na wsi; mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: zwiększenie efektywności energetycznej oraz utylizacji odpadów, aktywizacja stowarzyszeń zrzeszających MSP.

31 Gruzja dobre rządzenie (good governance), w szczególności: rozwój regionalny i decentralizacja, zapobieganie i zwalczanie korupcji, wzmacnianie systemu pomocy społecznej, wzmocnienie niezależnych środków masowego przekazu; migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej, zwalczanie nielegalnej migracji; rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: działania na rzecz grup defaworyzowanych, leśnictwo i ochrona lasów; mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości wiejskiej, aktywizacja zawodowa uchodźców wewnętrznych i grup zmarginalizowanych, ochrona środowiska (utylizacja odpadów), efektywność energetyczna.

32 Mołdawia dobre rządzenie (good governance), w szczególności: zapobieganie i zwalczanie korupcji, zarządzanie finansami publicznymi, rozwój samorządności, szkolenie zawodowe w zakresie rozwoju usług komunalnych; migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: usprawnienie ruchu granicznego i zwalczanie nielegalnej migracji, przeciwdziałanie handlowi ludźmi, usprawnienie kontroli celnej i zwalczanie przestępczości celnej; rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: standardy fitosanitarne; mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, efektywność energetyczna utylizacja odpadów.

33 Afganistan dobre rządzenie (good governance), w szczególności: wzmocnienie administracji państwowej, w tym sektora sprawiedliwości, rozwój niezależnych mediów, edukacja; rozwój prowincji i miasta Ghazni, w szczególności: rozbudowa infrastruktury publicznej (w tym dróg, szkół, dostępu do wody i elektryczności), tworzenie miejsc pracy, pomoc dla uchodźców; rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: wprowadzanie upraw alternatywnych do maku, ochrona zdrowia (w tym budowa i rozbudowa wiejskich ośrodków zdrowia); mała i średnia przedsiębiorczość, w szczególności: rozwój sektora prywatnego, aktywizacja zawodowa kobiet.

34 Autonomia Palestyńska dobre rządzenie (good governance), w szczególności: podnoszenie kwalifikacji pracowników służb publicznych; migracje i zarządzanie granicami, w szczególności: szkolenia podwyższające kwalifikacje funkcjonariuszy straży granicznej rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo, w szczególności: podwyższenie jakości miejscowej produkcji, zagospodarowanie terenów rolnych wsparcie wspólnot lokalnych (przede wszystkim gospodarczych), zarządzanie zasobami wodnymi; edukacja, w szczególności: rozwój i aktywizacja młodzieży.

35 Angola rolnictwo i ochrona środowiska, w szczególności: rozminowywanie, redukcja i rozwiązywanie problemu odpadów; edukacja, w szczególności: rozwój zasobów ludzkich (w obszarze żeglugi, rybołówstwa, geologii), zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie podstawowymi średnim, rehabilitacja osób z traumą pokonfliktową; ochrona zdrowia, w szczególności: zapobieganie i kontrola rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Czy pomoc rozwojowa wspiera kobiety?

Czy pomoc rozwojowa wspiera kobiety? Czy pomoc rozwojowa wspiera kobiety? Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance - ODA) jest głównym narzędziem, za pomocą którego państwa starają się wypełnić swoje zobowiązania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

EUROPA, KTÓRA DZIAŁA

EUROPA, KTÓRA DZIAŁA EUROPA, KTÓRA DZIAŁA W roku 2014 staniemy przed szansą kształtowania przyszłości Europy w decydującym momencie historii naszego kontynentu. Nasz głos w nadchodzących wyborach może Europę osłabić lub wzmocnić.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOJRZENIA, WSPÓLNA WIZJA Obraz sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów rozwijających się regionu Europy Centralnej, Bałkan oraz Azji Centralnej

RÓŻNE SPOJRZENIA, WSPÓLNA WIZJA Obraz sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów rozwijających się regionu Europy Centralnej, Bałkan oraz Azji Centralnej RÓŻNE SPOJRZENIA, WSPÓLNA WIZJA Obraz sytuacji ekonomicznej kobiet z krajów rozwijających się regionu Europy Centralnej, Bałkan oraz Azji Centralnej Anita Seibert, Ewa Pintera Koalicja KARAT PODZIĘKOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo