Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Społeczny Europejsk"

Transkrypt

1 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny i Fundusz Społeczn dusz Społeczny i Fundusz Społeczn undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu Europejski Sektorowy Fundusz Program Społeczny Operacyjny Europejski Rozwój Fundusz Zasobów Społeczny Ludzkich pejsk»» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy»» Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

2 uropejski Fundusz Społeczny i Fundu ołeczny pejski Fundusz Społeczny jski Fundusz Społeczny i Fundusz Spo czny pejski Fundusz Społeczny pejsk undusz Społeczny i Fundusz Społecz pejski Fundusz Społeczny pejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich »» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy»» Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Warszawa, czerwiec 2009 r.

3 Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel fax Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka Warszawa tel fax Koncepcja, redakcja, skład i korekta: CMC Group sp. z o.o. Druk: CMC Group sp. z o.o. ISBN: publikacja bezpłatna

4 Słowo wstępu W chwili obecnej dobiega końca realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Jest to zatem dobry czas na podsumowanie doświadczeń płynących z procesu wdrażania projektów i całego Programu. W Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało w latach ponad 2 mln osób, utworzono 61 tys. nowych miejsc pracy, swoje kwalifikacje podniosło prawie 218 tys. bezrobotnych, przeszkolono ponad 500 tys. pracowników przedsiębiorstw. Zrealizowano ponad 8 tys. projektów o wartości przekraczającej 8 mld zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miało swój udział w tych wynikach i można śmiało powiedzieć w sukcesie Programu. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla sześciu Działań SPO RZL, a poszczególne Departamenty MPiPS realizowały projekty systemowe. W ramach projektów nadzorowanych i wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ze środków EFS skorzystało ponad 177 tys. osób, swoje kwalifikacje podniosło prawie 69 tys. bezrobotnych, a przeszkolono ponad 43 tys. pracowników przedsiębiorstw. Zrealizowano prawie 1 tys. projektów o wartości przekraczającej 996 mln zł. Najbardziej wartościowe są dla nas informacje nie o liczbie realizowanych projektów czy też ich wartości, ale przede wszystkim, dane na temat liczby osób, które mogły w projektach uczestniczyć i uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zawodowy, zdobycie nowej pracy, wyjście z bezrobocia i walkę z wykluczeniem społecznym. Za tymi liczbami kryją się historie osób, którym udział w projektach pozwolił na dokonanie pozytywnych zmian w życiu, na podniesienie poczucia pewności siebie, na realizację pomysłów. Głównym celem SPO RZL była: budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nadzorowało działania służące odpowiedniemu dostosowaniu oferty instytucji rynku pracy, a także organizacji pozarządowych, do potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy (Działanie 1.1), ograniczeniu zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego (Działanie 1.5), udzieleniu wsparcia kobietom na rynku pracy poprzez promocję jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia, promocję kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego (Działanie 1.6). Doświadczenia perspektywy zostały wykorzystane przy tworzeniu zapisów, a teraz także przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata (PO KL). Przedstawione w niniejszej publikacji projekty stanowią przykład tzw. Dobrych praktyk. Mam nadzieję, że posłużą one dla Państwa jako inspiracja do dalszego działania i efektywnego wykorzystywania środków w ramach EFS dostępnych w następnych latach. Fundu Fundu Fun Fun Życzę miłej lektury, Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej strona 3

5 Europejski Fundusz strona 4 Społeczny SPO RZL cele wdrażania programu W latach środki Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeznaczone na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, części Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) to jeden z sześciu sektorowych programów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Głównym celem SPO RZL była budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Natomiast celem szczegółowym rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia, a także osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym. Wskazane cele SPO RZL realizowano poprzez Działania zawarte w trzech Priorytetach. W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane głównie wyniki Działań Priorytetu I SPO RZL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Priorytet I miał na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia oraz innych instytucji działających na rynku pracy, a także pomocy społecznej. Miał też służyć działaniom na rzecz ogółu poszukujących pracy i bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Istotnym zadaniem Priorytetu I było także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia. Rola Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Wdrażającej Za realizację SPO RZL w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiadał Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL. Instytucja Wdrażająca jest tą instytucją, która w systemie wdrażania funduszy strukturalnych znajduje się najbliżej beneficjenta i stale z nim współpracuje. Współpraca ta obejmuje proces od ogłoszenia konkursów poprzez przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, ich ocenę formalną i merytoryczną, aż do ich rozliczania, kontroli i monitorowania.

6 Opis Działań wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Celem tego działania było lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy (w tym także organizacji pozarządowych) do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to wdrażano według dwóch schematów:»» pozakonkursowego Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia,»» konkursowego Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Alokacja na Działanie 1.1 SPO RZL wynosiła EUR. Działanie 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Realizacja tego Działania zmierzała do ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowania osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Działanie 1.5 wdrażano według dwóch schematów:»» konkursowego Wspieranie osób z grup szczególnego ryzyka,»» pozakonkursowego Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Alokacja na Działanie 1.5 SPO RZL wynosiła EUR. Działanie 1.6 SPO RZL Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Działanie miało na celu udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet, a także podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. Realizacja działania skupiała się głównie na promocji jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia, promocji kształcenia ustawicznego oraz działaniach na rzecz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Schematy wdrażania Działania 1.6 to:»» konkursowy Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,»» pozakonkursowy Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Alokacja na Działanie 1.6 SPO RZL wynosiła EUR. Fundu Fundu Fun Fun strona 5

7 Europejski Fundusz strona 6 Społeczny Wykres 1 Podział finansowania działań Priorytetu I na źródła Źródła finansowania projektów własnych DWF Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w 75% finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. dofinansowanie), a w 25% z krajowych środków publicznych (tzw. współfinansowanie). Na współfinansowanie składały się środki budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON), a także środki będące w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Fundusze pozyskiwane z obu źródeł finansowania to tzw. środki publiczne. Oprócz nich budżet SPO RZL przewidywał niewielki w stosunku do całości, ale wymagany wkład środków prywatnych. Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach SPO RZL dokonywane było ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymywał od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu wykorzystania tych środków, możliwe było wnioskowanie do Komisji Europejskiej o zwrot poniesionych wydatków w wysokości zgodnej z przyjętym dla danego Działania wskaźnikiem dofinansowania ze środków EFS. Należy podkreślić, że o ile wkład EFS na poziomie Priorytetów wynosił 75% to w poszczególnych Działaniach wdrażanych przez DWF proporcje były inne. Dla Działania ,42%, a dla Działań 1.5 i %. Źródłem finansowania SPO RZL był, o czym wspomniano już wcześniej,, a wartość środków EFS dostępnych do wykorzystania w ramach wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działań wynosiła EUR. Stopień wykorzystania środków w podziale na źródła finansowania w latach , w których dokonywana była refundacja wydatków obrazuje Wykres nr 1.

8 Źródła finansowania projektów własnych DWF Podział źródeł finansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych Działań Priorytetu I przedstawia Tabela nr 1. Tabela 1 Podział źródeł finansowania projektów realizowanych (dane w PLN) Wkład EFS Budżet państwa Fundusz Pracy Środki JST szczebla lokalnego Środki JST szczebla regionalnego Środki prywatne , , , , , ,97 82,72% 12,59% 2,52% 1,41% 0,02% 0,74% Dane według stanu na 13 marca 2009 r. Fundu Fundu Fun Fun strona 7

9 Europejski Fundusz strona 8 Społeczny Podmioty uprawnione do składania projektów Rodzaje podmiotów uprawnionych do składania projektów w ramach Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL»»»» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy: schemat a) właściwe departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, schemat b) instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, jednostki naukowe, szkoły wyższe. Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka: schemat a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym publiczne służby zatrudnienia), organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka, instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców i związki zawodowe, jednostki naukowe, schemat b) Ochotnicze Hufce Pracy.»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet: schemat a) instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, pracodawcy, jednostki naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, schemat b) Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, po zmianach organizacyjnych przekształcony w Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dykryminacji w MPiPS. Rodzaje podmiotów, które zostały objęte wsparciem w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL przedstawia Tabela nr 2.

10 Podmioty uprawnione do składania projektów Tabela 2 Rodzaje podmiotów objętych wsparciem w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Rodzaje podmiotów Zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, np. spółki, prywatne szkoły wyższe Zadania bieżące realizowane przez powiat, np. PUP, Starostwo powiatowe, PCPR Liczba projektów realizowanych przez poszczególne instytucje % ,6% ,3% Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom ,7% Zadania bieżące realizowane przez gminę, np. OPS, MOPS, UM, MOPR ,2% Zadania zlecone do realizacji fundacjom 91 9,0% Zadania bieżące realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, np. państwowe szkoły wyższe, OHP Projekty POZAKONKURSOWE składane przez właściwe departamenty MPiPS, OHP Zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa, np. WUP, ROPS 39 3,8% 37 3,6% 28 2,8% OGÓŁEM % Fundu Fundu Fun Fun strona 9

11 Europejski Fundusz strona 10 Społeczny Uczestnicy projektów Uczestnik projektu to osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy, czyli np. biorąca udział w szkoleniach organizowanych przez projektodawców w ramach projektu. Działania kierowane były do różnych grup uczestników. Ich podział odpowiednio dla każdego Działania przedstawiają tabele nr 3, 4 i 5. Uczestnicy projektów w Działaniu 1.1 SPO RZL Tabela 3 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.1 SPO RZL ze względu na płeć Status osoby na rynku pracy M K Ogółem Zatrudnieni w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich

12 Uczestnicy projektów - Działanie 1.1 SPO RZL Wykres 2 - Podział uczestników projektu w ramach Działania 1.1 SPO RZL ze względu na płeć Fundu Fundu Fun Fun strona 11

13 Europejski Fundusz strona 12 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Uczestnicy projektów w Działaniu 1.5 SPO RZL Tabela 4 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL ze względu na płeć i status na rynku pracy Lp. Status osoby na rynku pracy M K Ogółem 1. Osoby długotrwale bezrobotne Inni, w tym: uzależnieni od alkoholu i/lub narkotyków, poddający się leczeniu bezdomni osoby, które opuściły zakłady karne młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych, młodzież OHP osoby w wieku lata, które nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne osoby w wieku lata, które uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce

14 Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL osoby w wieku lata, które pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące w kolizję z prawem pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej) oraz wolontariusze pracujący na rzecz tych instytucji kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną korzystający ze świadczeń pomocy społecznej min. rok Ogółem w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Fundu Fundu Fun Fun strona 13

15 Europejski Fundusz strona 14 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Wykres 3 - Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL ze względu na płeć

16 Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Wykres 4 - Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL według statusu na rynku pracy Fundu Fundu Fun Fun strona 15

17 Europejski Fundusz strona 16 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Uczestnicy projektów w Działaniu 1.6 SPO RZL Działanie 1.6 SPO RZL ukierunkowane było na aktywizację zawodową kobiet. Tabela 5 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.6 SPO RZL według statusu na rynku pracy Lp. Status uczestnika projektu Liczba uczestników projektu Bezrobotni, w tym osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia absolwenci Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, niezatrudnione Zatrudnieni, w tym pracownicy zagrożeni utratą pracy 358 pracownicy w gorszym położeniu 592

18 Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Samozatrudnieni w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy 4 5. Studenci, doktoranci i uczący się 527 Inni osoby poszukujące pracy 72 osoby bierne zawodowo osoby o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach osoby powracające na rynek pracy po długiej nieobecności 417 osoby z obszarów wiejskich 794 osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą Ogółem w tym osoby niepełnosprawne 283 w tym osoby z terenów wiejskich Fundu Fundu Fun Fun strona 17

19 Europejski Fundusz strona 18 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Wykres 5 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.6 SPO RZL według statusu na rynku pracy

20 Uczestnicy projektów Działanie 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL Wykres 6 Podział uczestników projektów według statusu na rynku pracy dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL Wykres 7 Podział beneficjentów ze względu na płeć dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL. Fundu Fundu Fun Fun strona 19

21 Europejski Fundusz strona 20 Społeczny Typy projektów Działanie 1.1 SPO RZL W ramach schematu a) (pozakonkursowego) Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia przeznaczonego dla Departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydano decyzje na realizację 21 projektów, natomiast w ramach schematu b) (konkursowego) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy wyłoniono, a następnie podpisano umowy na realizację projektów z 238 podmiotami, takimi jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. Łącznie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 259 projektów. Typy projektów w ramach schematu b) Działania 1.1, SPO RZL:»» doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, w szczególności poprzez szkolenia i studia podyplomowe, wsparcie, doradztwo i instruktaż,»» rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk,»» rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty skierowane do różnych środowisk, mające na celu między innymi popularyzowanie idei aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy,»» projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organiza- cyjnych oraz instrumentów i programów rynku pracy, uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym,»» upowszechnianie metod i narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem nowych technologii),»» promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, szkoleń,»» upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego,»» promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego,»» popularyzacja najlepszych praktyk.

22 Typy projektów Działanie 1.5 SPO RZL W ramach schematu a) (konkursowego) Działania 1.5 Wspieranie osób z grup szczególnego ryzyka podpisano umowy na realizację 417 projektów z podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach schematu b) (pozakonkursowego) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Ochotnicze Hufce Pracy realizowały 5 projektów. W sumie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 422 projektów. Typy projektów w ramach schematu a) Działania 1.5 SPO RZL:»» warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup szczególnego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji tych osób,»» szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania samodzielności,»» subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych dłużej niż 24 miesięce na otwartym rynku pracy,»» współfinansowanie tworzenia i działalności CIS - przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (w szczególności na obszarach wiejskich i restrukturyzowanych),»» wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach CIS,»» szkolenia i warsztaty edukacyjno wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej, mające na celu przywrócenie jej do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość,»» kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,»» pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe,»» rozwój standardów jakości usług prowadzących do integracji z rynkiem pracy świadczonych przez instytucje pomocy społecznej,»» badania i ekspertyzy mające na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,»» szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka. Projekty mające na celu aktywizację zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym mogły obejmować także działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu. Działania towarzyszące stanowiły jedynie element projektu oraz nie mogły przekraczać 10% wartości całego projektu. Fundu Fundu Fun Fun strona 21

23 Europejski Fundusz strona 22 Społeczny Typy projektów Działanie 1.6 SPO RZL W ramach schematu a) (konkursowego) Działania 1.6 Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy podpisano 325 umów, z takimi podmiotami jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, z czego 2 umowy rozwiązano przed uruchomieniem środków na ich realizację. Natomiast w ramach schematu b) (pozakonkursowego) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podjął się realizacji 11 projektów. W sumie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 336 projektów. Typy projektów w ramach schematu a) Działania 1.6 SPO RZL:»» kursy szkoleniowe dla kobiet podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;»» kursy szkoleniowe dla kobiet w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności i wiedzy na temat: elastycznego podejścia do zawodu, pracy w trzecim sektorze, pracy w ramach wolontariatu, rozwijania własnej działalności gospodarczej,»» kursy szkoleniowe dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej, opracowywanie indywidualnych planów działania,»» wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet: przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności na obszarach wiejskich, szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej,»» subsydiowane staże pracy / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,»» projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady równości szans w dostępie do zatrudnienia (ujęcie horyzontalne),»» projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne),»» projekty pilotażowe mające za zadanie wsparcie samoorganizacji kobiet (organizowanie grup interesu, grup wsparcia),»» opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające informacje o: ofertach zatrudnienia dla kobiet, formach zatrudnienia, możliwościach podnoszenia kwalifikacji, możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, możliwościach uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,»» przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno edukacyjnych skierowanych do kobiet i pracodawców na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym,»» doradztwo zawodowe dla kobiet,

24 Obszar realizacji projektów»» doradztwo psychologiczne i prawne,»» tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia kobiet, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet,»» szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie: elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, oraz nowoczesnych metod organizacji pracy (np.: telepraca, praca do wykonania w domu, praca na zastępstwo), praw i obowiązków związanych z równością szans dla kobiet i mężczyzn wynikających z przepisów prawa pracy,»» doradztwo / poradnictwo dla pracowników instytucji rynku pracy (w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet) w zakresie równości szans dla kobiet i mężczyzn. Projekty mające na celu aktywizację zawodową kobiet mogły obejmować także działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu. Obszar realizacji projektów Zgodnie z dokumentami programowymi w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL dopuszczono realizację projektów regionalnych/lokalnych, ale też obejmujących swym zasięgiem cały kraj. Szczegółowy zasięg geograficzny realizowanych Działań przedstawia Tabela nr 6. Tabela 6 Liczba projektów realizowanych na terenie poszczególnych województw (z wyłączeniem projektów ogólnokrajowych) Lp. Województwo Liczba projektów Fundu Fundu w realizacji projektów Fun Fun strona 23 Procentowy udział województw 1. dolnośląskie 52 5,3% 2. kujawsko-pomorskie 58 5,9% 3. lubelskie 83 8,5% 4. lubuskie 22 2,2% 5. łódzkie 54 5,5% 6. małopolskie 75 7,6% 7. mazowieckie ,5% 8. opolskie 30 3,1% 9. podkarpackie 49 5,0% 10. podlaskie 39 4,0% 11. pomorskie 37 3,8% 12. śląskie ,5% 13. świętokrzyskie 27 2,8% 14 warmińsko-mazurskie 39 4,0% 15. wielkopolskie 54 5,5% 16. zachodniopomorskie 47 4,8% OGÓŁEM %

25 Europejski Fundusz strona 24 Społeczny Obszar realizacji projektów Liczba projektów realizowanych w danym województwie w ujęciu procentowym

26 Rodzaje wsparcia Rodzaje wsparcia w ramach projektów Działania 1.1 SPO RZL Tabela 7 Podział uczestników projektu Działania 1.1 SPO RZL ze względu na rodzaj realizowanego wsparcia Lp. Rodzaj wsparcia M K Ogółem 1. Szkolenia Studia podyplomowe Inne, w tym: egzaminy ECDL doradztwo dla personelu niepublicznych służb zatrudnienia (on-line, osobiste) warsztaty konsultacje i instruktaż dla instytucji rynku pracy doradztwo indywidualne doradztwo w zakresie opracowywania lokalnych planów działań na rzecz aktywizacji rynku pracy kursy (języka angielskiego, komputerowy) Fundu Fundu Fun Fun strona 25

27 Europejski Fundusz strona 26 Społeczny Rodzaje wsparcia 3.8 doradztwo indywidualne on-line w zakresie tworzenia projektów oraz metod doradztwa zawodowego konferencje spotkania Rady Partnerów Społecznych kurs obsługi vortalu konsultacje dot. wdrażania partnerstw warsztaty powiatowe i międzyregionalne dla kadry zarządzającej i przedstawicieli rynku pracy wsparcie metodyczne i informacyjne w formie specjalistycznej gazety oraz strony internetowej dla doradców zawodowych warsztaty z psychologiem coaching konsultacje ekspertów i specjalistów w zakresie indywidualnych problemów i decyzyjnych BO instruktaż e-doradztwo doradztwo w zakresie przedsiębiorczości społecznej konsultacje i instruktaż dla beneficjentów warsztaty motywacyjne

28 Rodzaje wsparcia 3.23 granty szkoleniowe prowadzenie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dot. funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy spotkania robocze w PUP forum seminarium działania sprzyjające zwiększeniu możliwości oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy warsztaty spotkania z lokalnymi partnerami projektu doradztwo hybrydowe przetwarzanie i przekazywanie informacji debata cykliczne spotkania tematyczne, wizyty studyjne zajęcia z prawnikiem audyt kompensacyjny spotkania z lokalnymi nieformalnymi partnerami projektu doradztwo dla pracowników urzędów pracy w systemie "Informacji na zamówienie" OGÓŁEM Fundu Fundu Fun Fun strona 27

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r.

SZKOLENIE. Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój. Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. SZKOLENIE Warsztaty przygotowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - Rozwój Bielsko-Biała, 22 wrzesień 2015r. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ POWER www.power.gov.pl https://sowa.efs.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Województwa Zachodniopomorskiego

Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz efekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Szczecin, 22.09.2015 r. Alokacja dla województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny biuro@lom.lodz.pl www.lom.lodz.pl EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY dla ZIT www.lom.lodz.pl EFS EFRR Uzupełnieniem działań społecznych w ramach Strategii ZIT będą

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Co to jest Europejski Fundusz Społeczny? Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Gwarancje dla Młodzieży To program wsparcia młodych na rynku pracy, który jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisje

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Wojewódzki Urząd d Pracy w Białymstoku Instytucja Pośrednicz rednicząca ca II Stopnia dla działań: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo