Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Fundusz Społeczny Europejsk"

Transkrypt

1 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny i Fundusz Społeczn dusz Społeczny i Fundusz Społeczn undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu Europejski Sektorowy Fundusz Program Społeczny Operacyjny Europejski Rozwój Fundusz Zasobów Społeczny Ludzkich pejsk»» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy»» Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

2 uropejski Fundusz Społeczny i Fundu ołeczny pejski Fundusz Społeczny jski Fundusz Społeczny i Fundusz Spo czny pejski Fundusz Społeczny pejsk undusz Społeczny i Fundusz Społecz pejski Fundusz Społeczny pejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich »» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy»» Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Warszawa, czerwiec 2009 r.

3 Wydawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel fax Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Tamka Warszawa tel fax Koncepcja, redakcja, skład i korekta: CMC Group sp. z o.o. Druk: CMC Group sp. z o.o. ISBN: publikacja bezpłatna

4 Słowo wstępu W chwili obecnej dobiega końca realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Jest to zatem dobry czas na podsumowanie doświadczeń płynących z procesu wdrażania projektów i całego Programu. W Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało w latach ponad 2 mln osób, utworzono 61 tys. nowych miejsc pracy, swoje kwalifikacje podniosło prawie 218 tys. bezrobotnych, przeszkolono ponad 500 tys. pracowników przedsiębiorstw. Zrealizowano ponad 8 tys. projektów o wartości przekraczającej 8 mld zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej miało swój udział w tych wynikach i można śmiało powiedzieć w sukcesie Programu. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla sześciu Działań SPO RZL, a poszczególne Departamenty MPiPS realizowały projekty systemowe. W ramach projektów nadzorowanych i wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ze środków EFS skorzystało ponad 177 tys. osób, swoje kwalifikacje podniosło prawie 69 tys. bezrobotnych, a przeszkolono ponad 43 tys. pracowników przedsiębiorstw. Zrealizowano prawie 1 tys. projektów o wartości przekraczającej 996 mln zł. Najbardziej wartościowe są dla nas informacje nie o liczbie realizowanych projektów czy też ich wartości, ale przede wszystkim, dane na temat liczby osób, które mogły w projektach uczestniczyć i uzyskać wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój zawodowy, zdobycie nowej pracy, wyjście z bezrobocia i walkę z wykluczeniem społecznym. Za tymi liczbami kryją się historie osób, którym udział w projektach pozwolił na dokonanie pozytywnych zmian w życiu, na podniesienie poczucia pewności siebie, na realizację pomysłów. Głównym celem SPO RZL była: budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nadzorowało działania służące odpowiedniemu dostosowaniu oferty instytucji rynku pracy, a także organizacji pozarządowych, do potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących pracy (Działanie 1.1), ograniczeniu zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego (Działanie 1.5), udzieleniu wsparcia kobietom na rynku pracy poprzez promocję jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia, promocję kształcenia ustawicznego oraz działań na rzecz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego (Działanie 1.6). Doświadczenia perspektywy zostały wykorzystane przy tworzeniu zapisów, a teraz także przy realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata (PO KL). Przedstawione w niniejszej publikacji projekty stanowią przykład tzw. Dobrych praktyk. Mam nadzieję, że posłużą one dla Państwa jako inspiracja do dalszego działania i efektywnego wykorzystywania środków w ramach EFS dostępnych w następnych latach. Fundu Fundu Fun Fun Życzę miłej lektury, Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej strona 3

5 Europejski Fundusz strona 4 Społeczny SPO RZL cele wdrażania programu W latach środki Europejskiego Funduszu Społecznego zostały przeznaczone na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, części Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) to jeden z sześciu sektorowych programów służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Głównym celem SPO RZL była budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Natomiast celem szczegółowym rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia, a także osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie zarówno krajowym, jak i regionalnym. Wskazane cele SPO RZL realizowano poprzez Działania zawarte w trzech Priorytetach. W niniejszym opracowaniu zostaną zaprezentowane głównie wyniki Działań Priorytetu I SPO RZL nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Priorytet I miał na celu wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia oraz innych instytucji działających na rynku pracy, a także pomocy społecznej. Miał też służyć działaniom na rzecz ogółu poszukujących pracy i bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Istotnym zadaniem Priorytetu I było także wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia. Rola Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Wdrażającej Za realizację SPO RZL w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiadał Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF), pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL. Instytucja Wdrażająca jest tą instytucją, która w systemie wdrażania funduszy strukturalnych znajduje się najbliżej beneficjenta i stale z nim współpracuje. Współpraca ta obejmuje proces od ogłoszenia konkursów poprzez przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów, ich ocenę formalną i merytoryczną, aż do ich rozliczania, kontroli i monitorowania.

6 Opis Działań wdrażanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 SPO RZL Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Celem tego działania było lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy (w tym także organizacji pozarządowych) do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działanie to wdrażano według dwóch schematów:»» pozakonkursowego Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia,»» konkursowego Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy. Alokacja na Działanie 1.1 SPO RZL wynosiła EUR. Działanie 1.5 SPO RZL Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Realizacja tego Działania zmierzała do ograniczenia zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowania osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. Działanie 1.5 wdrażano według dwóch schematów:»» konkursowego Wspieranie osób z grup szczególnego ryzyka,»» pozakonkursowego Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Alokacja na Działanie 1.5 SPO RZL wynosiła EUR. Działanie 1.6 SPO RZL Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Działanie miało na celu udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet, a także podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. Realizacja działania skupiała się głównie na promocji jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia, promocji kształcenia ustawicznego oraz działaniach na rzecz upowszechniania elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Schematy wdrażania Działania 1.6 to:»» konkursowy Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,»» pozakonkursowy Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Alokacja na Działanie 1.6 SPO RZL wynosiła EUR. Fundu Fundu Fun Fun strona 5

7 Europejski Fundusz strona 6 Społeczny Wykres 1 Podział finansowania działań Priorytetu I na źródła Źródła finansowania projektów własnych DWF Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich w 75% finansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego (tzw. dofinansowanie), a w 25% z krajowych środków publicznych (tzw. współfinansowanie). Na współfinansowanie składały się środki budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON), a także środki będące w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. Fundusze pozyskiwane z obu źródeł finansowania to tzw. środki publiczne. Oprócz nich budżet SPO RZL przewidywał niewielki w stosunku do całości, ale wymagany wkład środków prywatnych. Finansowanie wydatków ponoszonych w ramach SPO RZL dokonywane było ze źródeł krajowych. Beneficjent otrzymywał od instytucji wdrażającej środki na realizację swojego projektu z krajowych funduszy publicznych. Po udokumentowaniu wykorzystania tych środków, możliwe było wnioskowanie do Komisji Europejskiej o zwrot poniesionych wydatków w wysokości zgodnej z przyjętym dla danego Działania wskaźnikiem dofinansowania ze środków EFS. Należy podkreślić, że o ile wkład EFS na poziomie Priorytetów wynosił 75% to w poszczególnych Działaniach wdrażanych przez DWF proporcje były inne. Dla Działania ,42%, a dla Działań 1.5 i %. Źródłem finansowania SPO RZL był, o czym wspomniano już wcześniej,, a wartość środków EFS dostępnych do wykorzystania w ramach wdrażanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Działań wynosiła EUR. Stopień wykorzystania środków w podziale na źródła finansowania w latach , w których dokonywana była refundacja wydatków obrazuje Wykres nr 1.

8 Źródła finansowania projektów własnych DWF Podział źródeł finansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych Działań Priorytetu I przedstawia Tabela nr 1. Tabela 1 Podział źródeł finansowania projektów realizowanych (dane w PLN) Wkład EFS Budżet państwa Fundusz Pracy Środki JST szczebla lokalnego Środki JST szczebla regionalnego Środki prywatne , , , , , ,97 82,72% 12,59% 2,52% 1,41% 0,02% 0,74% Dane według stanu na 13 marca 2009 r. Fundu Fundu Fun Fun strona 7

9 Europejski Fundusz strona 8 Społeczny Podmioty uprawnione do składania projektów Rodzaje podmiotów uprawnionych do składania projektów w ramach Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL»»»» Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy: schemat a) właściwe departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, schemat b) instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, jednostki naukowe, szkoły wyższe. Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka: schemat a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym publiczne służby zatrudnienia), organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka, instytucje szkoleniowe, organizacje pracodawców i związki zawodowe, jednostki naukowe, schemat b) Ochotnicze Hufce Pracy.»» Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet: schemat a) instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, pracodawcy, jednostki naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, schemat b) Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, po zmianach organizacyjnych przekształcony w Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dykryminacji w MPiPS. Rodzaje podmiotów, które zostały objęte wsparciem w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL przedstawia Tabela nr 2.

10 Podmioty uprawnione do składania projektów Tabela 2 Rodzaje podmiotów objętych wsparciem w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL Rodzaje podmiotów Zadania zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, np. spółki, prywatne szkoły wyższe Zadania bieżące realizowane przez powiat, np. PUP, Starostwo powiatowe, PCPR Liczba projektów realizowanych przez poszczególne instytucje % ,6% ,3% Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom ,7% Zadania bieżące realizowane przez gminę, np. OPS, MOPS, UM, MOPR ,2% Zadania zlecone do realizacji fundacjom 91 9,0% Zadania bieżące realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, np. państwowe szkoły wyższe, OHP Projekty POZAKONKURSOWE składane przez właściwe departamenty MPiPS, OHP Zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa, np. WUP, ROPS 39 3,8% 37 3,6% 28 2,8% OGÓŁEM % Fundu Fundu Fun Fun strona 9

11 Europejski Fundusz strona 10 Społeczny Uczestnicy projektów Uczestnik projektu to osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy, czyli np. biorąca udział w szkoleniach organizowanych przez projektodawców w ramach projektu. Działania kierowane były do różnych grup uczestników. Ich podział odpowiednio dla każdego Działania przedstawiają tabele nr 3, 4 i 5. Uczestnicy projektów w Działaniu 1.1 SPO RZL Tabela 3 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.1 SPO RZL ze względu na płeć Status osoby na rynku pracy M K Ogółem Zatrudnieni w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich

12 Uczestnicy projektów - Działanie 1.1 SPO RZL Wykres 2 - Podział uczestników projektu w ramach Działania 1.1 SPO RZL ze względu na płeć Fundu Fundu Fun Fun strona 11

13 Europejski Fundusz strona 12 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Uczestnicy projektów w Działaniu 1.5 SPO RZL Tabela 4 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL ze względu na płeć i status na rynku pracy Lp. Status osoby na rynku pracy M K Ogółem 1. Osoby długotrwale bezrobotne Inni, w tym: uzależnieni od alkoholu i/lub narkotyków, poddający się leczeniu bezdomni osoby, które opuściły zakłady karne młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych, młodzież OHP osoby w wieku lata, które nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne osoby w wieku lata, które uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce

14 Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL osoby w wieku lata, które pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące w kolizję z prawem pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej) oraz wolontariusze pracujący na rzecz tych instytucji kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną korzystający ze świadczeń pomocy społecznej min. rok Ogółem w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Fundu Fundu Fun Fun strona 13

15 Europejski Fundusz strona 14 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Wykres 3 - Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL ze względu na płeć

16 Uczestnicy projektów Działanie 1.5 SPO RZL Wykres 4 - Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.5 SPO RZL według statusu na rynku pracy Fundu Fundu Fun Fun strona 15

17 Europejski Fundusz strona 16 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Uczestnicy projektów w Działaniu 1.6 SPO RZL Działanie 1.6 SPO RZL ukierunkowane było na aktywizację zawodową kobiet. Tabela 5 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.6 SPO RZL według statusu na rynku pracy Lp. Status uczestnika projektu Liczba uczestników projektu Bezrobotni, w tym osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia absolwenci Osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, niezatrudnione Zatrudnieni, w tym pracownicy zagrożeni utratą pracy 358 pracownicy w gorszym położeniu 592

18 Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Samozatrudnieni w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy 4 5. Studenci, doktoranci i uczący się 527 Inni osoby poszukujące pracy 72 osoby bierne zawodowo osoby o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach osoby powracające na rynek pracy po długiej nieobecności 417 osoby z obszarów wiejskich 794 osoby chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą Ogółem w tym osoby niepełnosprawne 283 w tym osoby z terenów wiejskich Fundu Fundu Fun Fun strona 17

19 Europejski Fundusz strona 18 Społeczny Uczestnicy projektów Działanie 1.6 SPO RZL Wykres 5 Podział uczestników projektów w ramach Działania 1.6 SPO RZL według statusu na rynku pracy

20 Uczestnicy projektów Działanie 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL Wykres 6 Podział uczestników projektów według statusu na rynku pracy dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL Wykres 7 Podział beneficjentów ze względu na płeć dla Działań: 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL. Fundu Fundu Fun Fun strona 19

21 Europejski Fundusz strona 20 Społeczny Typy projektów Działanie 1.1 SPO RZL W ramach schematu a) (pozakonkursowego) Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia przeznaczonego dla Departamentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydano decyzje na realizację 21 projektów, natomiast w ramach schematu b) (konkursowego) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy wyłoniono, a następnie podpisano umowy na realizację projektów z 238 podmiotami, takimi jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. Łącznie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 259 projektów. Typy projektów w ramach schematu b) Działania 1.1, SPO RZL:»» doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, w szczególności poprzez szkolenia i studia podyplomowe, wsparcie, doradztwo i instruktaż,»» rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez upowszechnianie najlepszych praktyk,»» rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań na rynku pracy w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty skierowane do różnych środowisk, mające na celu między innymi popularyzowanie idei aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy,»» projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organiza- cyjnych oraz instrumentów i programów rynku pracy, uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu lokalnym i regionalnym,»» upowszechnianie metod i narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem nowych technologii),»» promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, szkoleń,»» upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego,»» promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego,»» popularyzacja najlepszych praktyk.

22 Typy projektów Działanie 1.5 SPO RZL W ramach schematu a) (konkursowego) Działania 1.5 Wspieranie osób z grup szczególnego ryzyka podpisano umowy na realizację 417 projektów z podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego. W ramach schematu b) (pozakonkursowego) Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Ochotnicze Hufce Pracy realizowały 5 projektów. W sumie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 422 projektów. Typy projektów w ramach schematu a) Działania 1.5 SPO RZL:»» warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup szczególnego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji tych osób,»» szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania samodzielności,»» subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych dłużej niż 24 miesięce na otwartym rynku pracy,»» współfinansowanie tworzenia i działalności CIS - przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (w szczególności na obszarach wiejskich i restrukturyzowanych),»» wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach CIS,»» szkolenia i warsztaty edukacyjno wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej, mające na celu przywrócenie jej do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym, takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość,»» kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,»» pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe,»» rozwój standardów jakości usług prowadzących do integracji z rynkiem pracy świadczonych przez instytucje pomocy społecznej,»» badania i ekspertyzy mające na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,»» szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka. Projekty mające na celu aktywizację zawodową osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym mogły obejmować także działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu. Działania towarzyszące stanowiły jedynie element projektu oraz nie mogły przekraczać 10% wartości całego projektu. Fundu Fundu Fun Fun strona 21

23 Europejski Fundusz strona 22 Społeczny Typy projektów Działanie 1.6 SPO RZL W ramach schematu a) (konkursowego) Działania 1.6 Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy podpisano 325 umów, z takimi podmiotami jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, z czego 2 umowy rozwiązano przed uruchomieniem środków na ich realizację. Natomiast w ramach schematu b) (pozakonkursowego) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podjął się realizacji 11 projektów. W sumie wydano decyzje i podpisano umowy na realizację 336 projektów. Typy projektów w ramach schematu a) Działania 1.6 SPO RZL:»» kursy szkoleniowe dla kobiet podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;»» kursy szkoleniowe dla kobiet w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności i wiedzy na temat: elastycznego podejścia do zawodu, pracy w trzecim sektorze, pracy w ramach wolontariatu, rozwijania własnej działalności gospodarczej,»» kursy szkoleniowe dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej, opracowywanie indywidualnych planów działania,»» wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet: przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w szczególności na obszarach wiejskich, szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej,»» subsydiowane staże pracy / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,»» projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy oraz realizację zasady równości szans w dostępie do zatrudnienia (ujęcie horyzontalne),»» projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne),»» projekty pilotażowe mające za zadanie wsparcie samoorganizacji kobiet (organizowanie grup interesu, grup wsparcia),»» opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające informacje o: ofertach zatrudnienia dla kobiet, formach zatrudnienia, możliwościach podnoszenia kwalifikacji, możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, możliwościach uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,»» przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno edukacyjnych skierowanych do kobiet i pracodawców na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym,»» doradztwo zawodowe dla kobiet,

24 Obszar realizacji projektów»» doradztwo psychologiczne i prawne,»» tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia kobiet, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych kobiet,»» szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie: elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii, oraz nowoczesnych metod organizacji pracy (np.: telepraca, praca do wykonania w domu, praca na zastępstwo), praw i obowiązków związanych z równością szans dla kobiet i mężczyzn wynikających z przepisów prawa pracy,»» doradztwo / poradnictwo dla pracowników instytucji rynku pracy (w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz kobiet) w zakresie równości szans dla kobiet i mężczyzn. Projekty mające na celu aktywizację zawodową kobiet mogły obejmować także działania towarzyszące, takie jak zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi od uczestników projektu. Obszar realizacji projektów Zgodnie z dokumentami programowymi w ramach Działań: 1.1, 1.5, 1.6 SPO RZL dopuszczono realizację projektów regionalnych/lokalnych, ale też obejmujących swym zasięgiem cały kraj. Szczegółowy zasięg geograficzny realizowanych Działań przedstawia Tabela nr 6. Tabela 6 Liczba projektów realizowanych na terenie poszczególnych województw (z wyłączeniem projektów ogólnokrajowych) Lp. Województwo Liczba projektów Fundu Fundu w realizacji projektów Fun Fun strona 23 Procentowy udział województw 1. dolnośląskie 52 5,3% 2. kujawsko-pomorskie 58 5,9% 3. lubelskie 83 8,5% 4. lubuskie 22 2,2% 5. łódzkie 54 5,5% 6. małopolskie 75 7,6% 7. mazowieckie ,5% 8. opolskie 30 3,1% 9. podkarpackie 49 5,0% 10. podlaskie 39 4,0% 11. pomorskie 37 3,8% 12. śląskie ,5% 13. świętokrzyskie 27 2,8% 14 warmińsko-mazurskie 39 4,0% 15. wielkopolskie 54 5,5% 16. zachodniopomorskie 47 4,8% OGÓŁEM %

25 Europejski Fundusz strona 24 Społeczny Obszar realizacji projektów Liczba projektów realizowanych w danym województwie w ujęciu procentowym

26 Rodzaje wsparcia Rodzaje wsparcia w ramach projektów Działania 1.1 SPO RZL Tabela 7 Podział uczestników projektu Działania 1.1 SPO RZL ze względu na rodzaj realizowanego wsparcia Lp. Rodzaj wsparcia M K Ogółem 1. Szkolenia Studia podyplomowe Inne, w tym: egzaminy ECDL doradztwo dla personelu niepublicznych służb zatrudnienia (on-line, osobiste) warsztaty konsultacje i instruktaż dla instytucji rynku pracy doradztwo indywidualne doradztwo w zakresie opracowywania lokalnych planów działań na rzecz aktywizacji rynku pracy kursy (języka angielskiego, komputerowy) Fundu Fundu Fun Fun strona 25

27 Europejski Fundusz strona 26 Społeczny Rodzaje wsparcia 3.8 doradztwo indywidualne on-line w zakresie tworzenia projektów oraz metod doradztwa zawodowego konferencje spotkania Rady Partnerów Społecznych kurs obsługi vortalu konsultacje dot. wdrażania partnerstw warsztaty powiatowe i międzyregionalne dla kadry zarządzającej i przedstawicieli rynku pracy wsparcie metodyczne i informacyjne w formie specjalistycznej gazety oraz strony internetowej dla doradców zawodowych warsztaty z psychologiem coaching konsultacje ekspertów i specjalistów w zakresie indywidualnych problemów i decyzyjnych BO instruktaż e-doradztwo doradztwo w zakresie przedsiębiorczości społecznej konsultacje i instruktaż dla beneficjentów warsztaty motywacyjne

28 Rodzaje wsparcia 3.23 granty szkoleniowe prowadzenie analiz, badań oraz dokonywanie ekspertyz dot. funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy spotkania robocze w PUP forum seminarium działania sprzyjające zwiększeniu możliwości oddziaływania organizacji pozarządowych na rynek pracy warsztaty spotkania z lokalnymi partnerami projektu doradztwo hybrydowe przetwarzanie i przekazywanie informacji debata cykliczne spotkania tematyczne, wizyty studyjne zajęcia z prawnikiem audyt kompensacyjny spotkania z lokalnymi nieformalnymi partnerami projektu doradztwo dla pracowników urzędów pracy w systemie "Informacji na zamówienie" OGÓŁEM Fundu Fundu Fun Fun strona 27

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo